Инструкция для NOKIA 6220 black classic

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 6220 classic

9207934

²ëßãáÚ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 100
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6220 classic 9207934 ²ëßãáÚ 1
 • Страница 2 из 100
  ME 96 Nokia 6220 (RM-328) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ «¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ», àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
 • Страница 3 из 100
  ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï Ø ÝÕ àÐáßàÞáâàÐÝïîâáï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, Ò âÞÜ çØáÛÕ áÒÕÔÕÝØï ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ò àÕÚÛÐÜÝëå, áÛãÖÕÑÝëå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ MPEG LA, LLC. ÁÜ. <http://www.mpegla.com>. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßÞáâÞïÝÝÞ áÞÒÕàèÕÝáâÒãÕâ áÒÞî ßàÞÔãÚæØî. ºÞàßÞàÐæØï Nokia
 • Страница 4 из 100
  NOKIA ¸ °Äĸ»¸À¾²°½½Ëµ Á ½µ¹ »¸Æ° ½µ ´µ»°Î ½¸º°º¸Å ·°Ï²»µ½¸¹ ¸ ½µ ¿Àµ´¾Á°²»ÏΠ³°À°½Â¸¹, º°º ϲ½¾ ²ËÀ°¶µ½½ËÅ, °º ¸ ¿¾´À°·Ã¼µ²°µ¼ËÅ, ²º»ÎÇ°Ï, ² Ç°Á½¾Á¸, ³°À°½Â¸Î ¿À°²° Á¾±Á²µ½½¾Á¸, Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ½¾À¼°»Ì½Ë¼ À˽¾Ç½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼, ¿À¸³¾´½¾Á¸ ´»Ï ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Ï ² ¾¿Àµ´µ»µ½½ËŠƵ»ÏÅ, ° °º¶µ
 • Страница 5 из 100
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸.............................. 7 ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ ...................................... 9 ÁßàÐÒÚÐ............................................................... 9 ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï.............................. 9 1. ¿àØáâãßÐï Ú
 • Страница 6 из 100
  ¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ........................... ¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ................................. ¿àÞáÜÞâà Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÝÐ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ................. ¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ .................................. ¸ÝâÕàÝÕâ-ßÕçÐâì.......................................... ¾ÑÜÕÝ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ
 • Страница 7 из 100
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
 • Страница 8 из 100
  ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒØÔÞÒ ÞÑÜÕÝÐ ÔÐÝÝëÜØ. ºÐÚ Ø ÚÞÜßìîâÕàë, ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ßÞÔÒÕàÓÐâìáï ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî ÒØàãáÞÒ Ø ÔàãÓÞÓÞ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÞáâÞàÞÖÝÞáâì ßàØ àÐÑÞâÕ á áÞÞÑéÕÝØïÜØ Ø ×ÐßàÞáÐÜØ áÒï×Ø, ßàÞáÜÞâàÕ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ Ø ×ÐÓàã×ÚÕ ÔÐÝÝëå. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø
 • Страница 9 из 100
  ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ íâØ äãÝÚæØØ ÑãÔãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì Ò ÜÕÝî. ÃáâàÞÙáâÒÞ âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áßÕæØÐÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝÞ: Ø×ÜÕÝÕÝë ÝÐ×ÒÐÝØï ÜÕÝî, ßÞàïÔÞÚ ßãÝÚâÞÒ ÜÕÝî Ø ×ÝÐçÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´ÐÝÝÞÕ
 • Страница 10 из 100
  ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàÞØ×ÒÞÔØâ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÞÒëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ Ø ãÛãçèÕÝÝëÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Software Updater ÔÛï ÚÞÜßìîâÕàÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞáÛÐâì ×ÐßàÞá ÝÐ íâØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï. ÇâÞÑë
 • Страница 11 из 100
  3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐ ÜÕáâÞ (5). ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÝÐ ÜÕáâÞ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì (6). ■ ºÐàâÐ ßÐÜïâØ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÞÛìÚÞ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ microSD Ø microSDHC, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßàØÝïâëå áâÐÝÔÐàâÞÒ ÔÛï ÚÐàâ ßÐÜïâØ, ÞÔÝÐÚÞ ÚÐàâë
 • Страница 12 из 100
  3. ¾âÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã ÓÝÕ×ÔÐ ÚÐàâë ßÐÜïâØ. 4. ¾áâÞàÞÖÝÞ ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÚÐàâã, çâÞÑë ÞáÒÞÑÞÔØâì ÕÕ. 5. ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÚÐàâã Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. 6. ·ÐÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã ÓÝÕ×ÔÐ. ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò àÞ×ÕâÚã. 2. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú àÐ×êÕÜã ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ
 • Страница 13 из 100
  My Nokia My Nokia — íâÞ ÑÕáßÛÐâÝÐï ãáÛãÓÐ, àÕÓãÛïàÝÞ ßàÕÔÛÐÓÐîéÐï Ò ÒØÔÕ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ áÞÒÕâë, ßàÐÚâØçÕáÚØÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ø ßÞÔÔÕàÖÚã ÔÛï ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Nokia. µáÛØ ãáÛãÓÐ My Nokia ÔÞáâãßÝÐ Ò ²ÐèÕÙ áâàÐÝÕ Ø ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, âÞ ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÚØ ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ ²ë
 • Страница 14 из 100
  ■ ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ¿àÕÖÔÕ çÕÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, PTT, íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ø ÑàÐã×ÕàÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ßàÐÒØÛìÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÑàÐã×ÕàÐ, äãÝÚæØØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ,
 • Страница 15 из 100
  2. ÃáâàÞÙáâÒÞ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÔÕâÐÛØ ´ØÝÐÜØÚ (1) ¾ÑêÕÚâØÒ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÚÐÜÕàë (2) ´ÐâçØÚ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ (3) ´ØáßÛÕÙ (4) »ÕÒÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (5) ºÛÐÒØèÐ ÜÕÝî (6), ÔÐÛÕÕ ÞßØáëÒÐÕÜÐï ÚÐÚ «ÒëÑÕàØâÕ » ºÛÐÒØèÐ ÞçØáâÚØ (7) ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ (8) ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï (9) ÆØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ (10) ºÛÐÒØèÐ
 • Страница 16 из 100
  ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (19) ²áßëèÚÐ ÚÐÜÕàë (20) ¾ÑêÕÚâØÒ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë (21) ¿ÞÛ×ãÝÞÚ, ÞâÚàëÒÐîéØÙ ÞÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë (22) ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï (23) ºÛÐÒØèÐ ÝÐáâàÞÙÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ (24) ºÛÐÒØèÐ ÚÐÜÕàë (25) ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÞ àÕÓØáâàØàãÕâáï Ò áÕâØ Ø ßÕàÕåÞÔØâ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï, ßÞáÛÕ çÕÓÞ ÞÝÞ
 • Страница 17 из 100
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ «°ÒâÞÝÞÜÝëÙ» ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ, âàÕÑãîéØÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï
 • Страница 18 из 100
  ÔÞáâãßÝÞ. ÃáÛãÓÐ EGPRS ÜÞÖÕâ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâìáï Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå. , ØÛØ , ØÛØ — ÒÚÛîçÕÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ UMTS Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå; íâÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ãÔÕàÖØÒÐÕâáï ØÛØ ÔÞáâãßÝÞ. ØÛØ — ÒÚÛîçÕÝÐ áÒï×ì Bluetooth; ÔÐÝÝëÕ ßÕàÕÔÐîâáï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ âÕåÝÞÛÞÓØØ áÒï×Ø Bluetooth. —
 • Страница 19 из 100
  ÇâÞÑë ßÞÜÕâØâì ØÛØ ÞâÜÕÝØâì ßÞÜÕâÚã íÛÕÜÕÝâÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ, ÝÐÖÜØâÕ #. ÇâÞÑë ßÞÜÕâØâì ØÛØ ÞâÜÕÝØâì ßÞÜÕâÚã ÝÕáÚÞÛìÚØå ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã # Ø, ãÔÕàÖØÒÐï ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ, ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ×. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ÒØÔ ÜÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì ÒØÔ ÜÕÝî Ø ÒØÔ ÜÕÝî.
 • Страница 20 из 100
  ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÚÛÐÒØÐâãàë áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÇâÞÑë ÝÐáâàÞØâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞÔÞÒ ÔÞáâãßÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ > ½Ðáâà. âÛä > ¾ÑéØÕ > ·ÐéØâÐ >
 • Страница 21 из 100
  ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ (4 æØäàë) ÝÕÞÑåÞÔØÜ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØØ ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ÍâÞâ ßÐàÞÛì ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. µáÛØ ßÐàÞÛì ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ. ■ ÃÔÐÛÕÝÝÐï ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÚÐàâã ßÐÜïâØ ÜÞÖÝÞ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì á ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ á
 • Страница 22 из 100
  ■ ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàë ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÐßßÐàÐâãàã, ÚÞâÞàÐï äÞàÜØàãÕâ ÒëåÞÔÝÞÙ áØÓÝÐÛ, âÐÚ ÚÐÚ íâÞ ÜÞÖÕâ ßÞÒàÕÔØâì ãáâàÞÙáâÒÞ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ØáâÞçÝØÚØ ÝÐßàïÖÕÝØï Ú àÐ×êÕÜã AV Nokia. ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú àÐ×êÕÜã AV Nokia ÒÝÕèÝÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë, ÞâÛØçÝëå Þâ
 • Страница 23 из 100
  ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì Òë×ÞÒ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï «ºÞÝâÐÚâë», ÒëÑÕàØâÕ > ºÞÝâÐÚâë. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÕ ÑãÚÒë ØÜÕÝØ Ø ÒëÔÕÛØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ØÜï. ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì Òë×ÞÒ ÝÐÑàÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï Òë×ÞÒ ÝÞÜÕàÐ Ø× áßØáÚÐ ßÞáÛÕÔÝØå
 • Страница 24 из 100
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ¿ÞáâÞàÞÝÝØÕ èãÜë ÜÕèÐîâ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâÕ áØáâÕÜë àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ Ò âØåÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐâàãÔÝÕÝÞ, ÝÐßàØÜÕà, Ò èãÜÝÞÜ ßÞÜÕéÕÝØØ ØÛØ Ò ÜÞÜÕÝâ ÞßÐáÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã ÝÕ áâÞØâ
 • Страница 25 из 100
  ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì Òë×ëÒÐîéÕÜã ÐÑÞÝÕÝâã âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞâÒÕâÐ, ÒÜÕáâÞ âÞÓÞ çâÞÑë ÞâÒÕâØâì ÝÐ Òë×ÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì SMS. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ÞâÒÕâ Ò ÒØÔÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø Ø×ÜÕÝØâì áÞÞÑéÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½Ðáâà. âÛä > ÂÕÛÕäÞÝ > ²ë×ÞÒ > ¾âÚÛÞÝ. Ø ßÕàÕÔÐâì áÑé Ø
 • Страница 26 из 100
  ¾âÒÕâ ÝÐ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ ßÞïÒÛïÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ÇâÞÑë ÞâÒÕâØâì ÝÐ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ¿ÞïÒÛïÕâáï ×ÐßàÞá ÀÐ×àÕèØâì ßÕàÕÔÐçã ÒØÔÕÞØ×ÞÑàÐÖÕÝØï Òë×ëÒÐîéÕÜã ÐÑÞÝÕÝâã?. µáÛØ ÒëÑàÐâì ´Ð, âÞ ÐÔàÕáÐâã ßÕàÕÔÐÕâáï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, áÝïâÞÕ ÚÐÜÕàÞÙ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²
 • Страница 27 из 100
  °ÚâØÒÝÐï ÛØÝØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÒëÑÞà âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï Òë×ÞÒÞÒ Ø ßÕàÕÔÐçØ ÚÞàÞâÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÔÒÕ âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØØ. ¿ÕàÕÚÛîç. ÛØÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÒëÑÞàÐ ÛØÝØØ. ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ
 • Страница 28 из 100
  ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ — ÇâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒëßÞÛÝïÛáï ßÞØáÚ Ø ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÒëÑÞà ÞÔÝÞÙ Ø× ÔÞáâãßÝëå áÕâÕÙ, ÒëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ áÕâØ Ø× áßØáÚÐ áÕâÕÙ ÒàãçÝãî ÒëÑÕàØâÕ ²àãçÝãî. ²ëÑàÐÝÝÐï áÕâì ÔÞÛÖÝÐ ØÜÕâì áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÐÑÞÝÕÝâÐ.
 • Страница 29 из 100
  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÒØÔÕÞ — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕéÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞØ×ÞÑàÐÖÕÝØï, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜÞÓÞ Ò àÕÖØÜÕ àÕÐÛìÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ¿ÐÜïâì ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï — ÒëÑÞà âØßÐ ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ: ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ. ÁØÓÝ. ÒÞ×Ü. ÒØÔÕÞÞÑÜÕÝÐ — ÝÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÐ Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ
 • Страница 30 из 100
  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú àÐ×ÔÕÛã ½ÐÑàÐÝÝëÕ Ò ÖãàÝÐÛÕ ²ë×ÞÒë (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÐÑÞÝÕÝâã ÜÕáâÝëÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ
 • Страница 31 из 100
  ¾ßÕàÐâÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÜÞÖÕâ ÝÐçØáÛïâì ßÛÐâã ×Ð íâÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ²ÐèÕÙ ßÞÔßØáÚÞÙ ÝÐ ãáÛãÓØ áÕâØ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÐÒØÛìÝÞÙ âÞçÚÕ ÔÞáâãßÐ Ø âÐàØäÐå ÝÐ íâã ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÃáâàÞÙáâÒÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝÞ ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓØ Nokia A-GPS, ÕáÛØ ÞâáãâáâÒãîâ
 • Страница 32 из 100
  • µáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐåÞÔØâáï ÒÝãâàØ ßÞÜÕéÕÝØï, ÒëÙÔØâÕ ÝÐ ãÛØæã, ÓÔÕ áØÓÝÐÛ ßàØÝØÜÐÕâáï ÛãçèÕ. • µáÛØ ²ë ÝÐåÞÔØâÕáì ÝÐ ãÛØæÕ, ÒëÙÔØâÕ ÝÐ ÑÞÛÕÕ ÞâÚàëâÞÕ ÜÕáâÞ. • ¿àÞÒÕàìâÕ, ÝÕ ×ÐÚàëÒÐÕâ ÛØ ²ÐèÐ àãÚÐ ßàØÕÜÝØÚ GPS ãáâàÞÙáâÒÐ. • ¿ÛÞåØÕ ßÞÓÞÔÝëÕ ãáÛÞÒØï ÜÞÓãâ ßÞÒÛØïâì ÝÐ ÜÞéÝÞáâì áØÓÝÐÛÐ. • ½ÕÚÞâÞàëÕ
 • Страница 33 из 100
  ÒëßÞÛÝØâì ßÞØáÚ ÐÔàÕáÞÒ àÐ×ÛØçÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ Ø ÔÞáâÞßàØÜÕçÐâÕÛìÝÞáâÕÙ, áßÛÐÝØàÞÒÐâì ÜÐàèàãâë ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÜÕÖÔã àÐ×ÛØçÝëÜØ ßãÝÚâÐÜØ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞåàÐÝØâì ßÞÛÞÖÕÝØï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞàØÕÝâØàÞÒ Ø ßÕàÕÔÐâì Øå ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàØÞÑàÕáâØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ãáÛãÓØ, ÝÐßàØÜÕà
 • Страница 34 из 100
  ¿àØ ÞâÚàëâØØ ßàØÛÞÖÕÝØï «ºÐàâë» ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÓÛÐÒÝëÙ ÓÞàÞÔ áâàÐÝë, Ò ÚÞâÞàÞÙ ÝÐåÞÔØâáï ÐÑÞÝÕÝâ, ØÛØ ßÞÛÞÖÕÝØÕ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÕ ÒÞ ÒàÕÜï ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ áÕÐÝáÐ. ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ×ÐÓàãÖÐÕâáï ÚÐàâÐ ßÞÛÞÖÕÝØï. ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPS Ø ßÕàÕÙâØ Ú ßÞáÛÕÔÝÕÜã Ø×ÒÕáâÝÞÜã ßÞÛÞÖÕÝØî, ÝÐÖÜØâÕ 0 ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 35 из 100
  ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì ÔÐÝÝëÕ Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì. µáÛØ ÔÐÝÝëÕ Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÞâßàÐÒÛïîâáï Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, ØÝäÞàÜÐæØï ßàÕÞÑàÐ×ãÕâáï Ò ÞÑëçÝëÙ âÕÚáâ. ¿àÞáÜÞâà áÞåàÐÝÕÝÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ßÞÛÞÖÕÝØÙ ØÛØ
 • Страница 36 из 100
  Ø× ¸ÝâÕàÝÕâÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ. ¿àÕÖÔÕ çÕÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Nokia Map Loader, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ åÞâï Ñë àÐ× ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ «ºÐàâë» ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÚÐàâ, ßÞáÚÞÛìÚã Ò ßàÞÓàÐÜÜÝÞÜ ÞÑÕáßÕçÕÝØØ Nokia Map Loader ØáßÞÛì×ãÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Ø× ÖãàÝÐÛÐ ßàØÛÞÖÕÝØï «ºÐàâë». ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì Nokia Map
 • Страница 37 из 100
  ÇâÞÑë ßàØÞÑàÕáâØ ÛØæÕÝ×Øî ÔÛï ßÕèÕåÞÔÝÞÙ Ø ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÙ ÝÐÒØÓÐæØØ ÒÜÕáâÕ á ÓÞÛÞáÞÒëÜ ãÚÐ×ÐâÕÛÕÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ > °Òâ. Ø ßÕèÚÞÜ. ÇâÞÑë ßàØÞÑàÕáâØ ÛØæÕÝ×Øî âÞÛìÚÞ ÔÛï ßÕèÕåÞÔÝÞÙ ÝÐÒØÓÐæØØ, ÒëÑÕàØâÕ ¸ÔâØ ßÕèÚÞÜ. ¾ßÛÐâØâì ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ á ßÞÜÞéìî ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâë ØÛØ ÒÜÕáâÕ á ÞßÛÐâÞÙ
 • Страница 38 из 100
  ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ ÇâÞÑë ßàØÞÑàÕáâØ Ø ×ÐÓàã×Øâì ÝÞÒëÕ ßãâÕÒÞÔØâÕÛØ ØÛØ ßàÞáÜÞâàÕâì ãÖÕ ×ÐÓàãÖÕÝÝëÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ > ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ. ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÚÐâÕÓÞàØØ àãÚÞÒÞÔáâÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÚÐâÕÓÞàØî. µáÛØ Ò ÝÕÙ Õáâì ßÞÔÚÐâÕÓÞàØØ, ÒëÑÕàØâÕ ßÞÔÚÐâÕÓÞàØî. ÇâÞÑë ×ÐÓàã×Øâì ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÞÒëÙ
 • Страница 39 из 100
  ¿àÞÚÛÐÔÚÐ ÜÐàèàãâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÞÑàÐ×Øâì ÚàÐâçÐÙèØÙ ÜÐàèàãâ Ø àÐááâÞïÝØÕ ÔÞ ÜÕáâÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, Ø×ÜÕàÕÝÝÞÕ ßÞ ßàïÜÞÙ ÛØÝØØ. ÂÐÚØÕ ßàÕßïâáâÒØï, ÚÐÚ áâàÞÕÝØï ØÛØ ÕáâÕáâÒÕÝÝëÕ ßàÕßïâáâÒØï, ßàØ íâÞÜ ÝÕ ãçØâëÒÐîâáï. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ßàØ àÐáçÕâÕ íâÞÓÞ àÐááâÞïÝØï ÝÕ ãçØâëÒÐÕâáï àÐ×ÝØæÐ ÒëáÞâ. ÄãÝÚæØï ßàÞÚÛÐÔÚØ
 • Страница 40 из 100
  ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ ï×ëÚ ÒÒÞÔÐ, ÒëÑÕàØâÕ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½Ðáâà. âÛä > ¾ÑéØÕ > ¼ÞÙ áâØÛì > Ï×ëÚ > Ï×ëÚ ÒÒÞÔÐ. Ï×ëÚ ÒÒÞÔÐ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ÝÐÑÞà áØÜÒÞÛÞÒ, ÔÞáâãßÝëå ßàØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ, Ð âÐÚÖÕ áÛÞÒÐàì, ØáßÞÛì×ãÕÜëÙ äãÝÚæØÕÙ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐ ÚÛÐÒØèÐå ÝÐÝÕáÕÝë
 • Страница 41 из 100
  ■ ºÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø ãÔÐÛÕÝØÕ âÕÚáâÐ 1. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÑãÚÒ Ø áÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã #, ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëßÞÛÝïï ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå áâàÞÚ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã #, ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëßÞÛÝïï ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ×. 2. ÇâÞÑë áÚÞßØàÞÒÐâì âÕÚáâ, ÝÐÖÜØâÕ Ø
 • Страница 42 из 100
  3. ÇâÞÑë ÒÒÕáâØ âÕÜã ÔÛï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× Ú ßÞÛî ÂÕÜÐ. µáÛØ ßÞÛÕ âÕÜë ÔÛï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÛï ×ÐÓÞÛÞÒÚÐ áÑé, ßÞÜÕâìâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÂÕÜÐ, Ð ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ OK. 4. ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× ÔÛï
 • Страница 43 из 100
  ■ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÁÛãÖÕÑÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ïÒÛïîâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâ ØÛØ ÐÔàÕá ãáÛãÓØ. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÞâÚÛîçØâì áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ Øå ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚãî ×ÐÓàã×Úã, ÒëÑÕàØâÕ > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜÕâàë > ÁÛãÖÕÑÝÞÕ áÑé. ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ¿àØ
 • Страница 44 из 100
  ¿ÞçâÞÒëÕ ïéØÚØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ²ëÑÕàØâÕ > ÁÞÞÑé. Ø ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ÇâÞÑë áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ãáâàÞÙáâÒÞ á ãÔÐÛÕÝÝëÜ ßÞçâÞÒëÜ ïéØÚÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï > ½ÐçÐâì. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ²åÞÔïéØÕ Ø ÝãÖÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ■ ¿ÐßÚÐ «¸áåÞÔïéØÕ» ¿ÐßÚÐ «¸áåÞÔïéØÕ»
 • Страница 45 из 100
  ■ ÁÞÞÑéÕÝØï ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÔÐÝÝÞÙ ãáÛãÓØ áÕâØ, Ð âÐÚÖÕ áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÝÞÜÕàÞÒ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ëÑÕàØâÕ > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ÁÞÞÑéÕÝØï ±Á. ´Ûï ÐÚâØÒÐæØØ ãáÛãÓØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜÕâàë > ¿àØÕÜ > ²ÚÛ.. ■ ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë ´Ûï
 • Страница 46 из 100
  ´àãÓØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÇâÞÑë ÝÐáâàÞØâì áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ çØáÛÐ ÞâßàÐÒÛÕÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐßÚÕ «¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ» Ø áÞåàÐÝÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ, ÒëÑÕàØâÕ > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜÕâàë > ´àãÓØÕ. 7. ºÞÝâÐÚâë ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ø ãßàÐÒÛÕÝØÕ Õî ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï
 • Страница 47 из 100
  ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì Ò Óàãßßã. ¾âÜÕâìâÕ ÚÞÝâÐÚâë, ÚÞâÞàëÕ ÝãÖÝÞ ÒÚÛîçØâì Ò ÔÐÝÝãî Óàãßßã, Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ■ ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ ´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÛØ Óàãßßë ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÒÞî ÜÕÛÞÔØî ØÛØ ÒØÔÕÞáØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØî ÚÞÝâÐÚâã, ÒëÑÕàØâÕ > ºÞÝâÐÚâë Ø ÞâÚàÞÙâÕ
 • Страница 48 из 100
  ■ ·ÐÓàã×ÚÐ äÐÙÛÞÒ ÇâÞÑë ×ÐÓàã×Øâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßë, ÒëÑÕàØâÕ > ³ÐÛÕàÕï > ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ²ØÔÕÞÚÛØßë Ø ×ÝÐçÞÚ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï (·ÐÓà.Ø×ÞÑà.) ØÛØ ×ÝÐçÞÚ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ (·ÐÓàã×. ÒØÔÕÞ). ¾âÚàëÒÐÕâáï ÑàÐã×Õà. ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã áâàÐÝØæë, á ÚÞâÞàÞÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëßÞÛÝØâì ×ÐÓàã×Úã. ■ ¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
 • Страница 49 из 100
  ½Ðáâà. âÛä > ¾ÑéØÕ > °ÚáÕááãÐà. ÇâÞÑë ßÞÒëáØâì ÚÐçÕáâÒÞ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ íÚàÐÝÕ âÕÛÕÒØ×ÞàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄØÛìâà ÜÕàæÐÝØï > ²ÚÛ.. 1. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÝÐ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ áÝÐçÐÛÐ ßÞÔÚÛîçØâÕ ÚÐÑÕÛì ÒëÒÞÔÐ ÒØÔÕÞØ×ÞÑàÐÖÕÝØï Ú ÒØÔÕÞÒåÞÔã áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ âÕÛÕÒØ×ÞàÐ. 2. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ÔàãÓÞÙ ÚÞÝÕæ
 • Страница 50 из 100
  4. µáÛØ ÔÐÝÝÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÞâÔÕÛìÝëÜ ÜÐÓÐ×ØÝÞÜ, ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ²ëÑÕàØâÕ ¿àÕÔÒÐàØâ. ßàÞáÜÞâà ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßÕàÕÔ ÞâßàÐÒÚÞÙ ×ÐÚÐ×Ð ÝÐ ßÕçÐâì. ´Ûï ÞâßàÐÒÚØ ×ÐÚÐ×Ð ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐÚÐ×Ðâì. µáÛØ ÔÐÝÝÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÓàãßßÞÙ àÞ×ÝØçÝëå
 • Страница 51 из 100
  ¿ÕàÕÔÐâì > ¿ÕàÕÔÐâì Ò áÕâì Ø ãáÛãÓã áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâÕÒÞÜã áÞÔÕàÖØÜÞÜã. ¿ÞáÛÕ ÒëÑÞàÐ ãáÛãÓØ ÒëÑàÐÝÝëÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Ò àÕÖØÜÕ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï. ¼ÞÖÝÞ ÞâÚàëâì Ø ßàÞáÜÞâàÕâì íâØ äÐÙÛë, Ø×ÜÕÝØâì Øå ßÞàïÔÞÚ, ÔÞÑÐÒØâì Ú ÝØÜ âÕÚáâ ØÛØ ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÕ äÐÙÛë. ÇâÞÑë ÞâÜÕÝØâì
 • Страница 52 из 100
  9. ºÐÜÕàÐ ² ãáâàÞÙáâÒÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝë ÔÒÕ ÚÐÜÕàë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ Ø ×ÐßØáØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ. ¾áÝÞÒÝÐï ÚÐÜÕàÐ ÒëáÞÚÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï áêÕÜÚØ Ò àÕÖØÜÕ ßÕÙ×ÐÖÐ, Ð ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÚÐÜÕàÐ ÝØ×ÚÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï
 • Страница 53 из 100
  3. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï äÞâÞáêÕÜÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÚÐÜÕàë. 4. ´Ûï ×ÐÚàëâØï ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë ×ÐÚàÞÙâÕ ÞÑêÕÚâØÒ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÚÐÜÕàÐ 1. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖ-ï > ºÐÜÕàÐ, ÝÕ ÞâÚàëÒÐï ÞÑêÕÚâØÒ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ ÞáÝÞÒÝÐï ÚÐÜÕàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²âÞàÐï ÚÐÜÕàÐ. >
 • Страница 54 из 100
  ¾âÚàëâì «³ÐÛÕàÕî» — ÞâÚàëâØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï «³ÐÛÕàÕï». ÇâÞÑë ÝÐáâàÞØâì ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚÐ ßÐÝ. ØÝáâà.. ÍÛÕÜÕÝâë ÝÐ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛïâì, Ø×ÜÕÝïâì, ÔÞÑÐÒÛïâì ØÛØ ßÕàÕÜÕéÐâì. ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐÒØáØâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ Ò ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞÜÕÝâ àÕÖØÜÐ áêÕÜÚØ Ø
 • Страница 55 из 100
  • ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ «³ÐÛÕàÕï», ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì «³ÐÛÕàÕî» ( ). • µáÛØ ÝÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞåàÐÝïâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì ( ). • ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äÞâÞÓàÐäØØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > Ãáâ. ÚÐÚ äÞÝÞÒëÙ àØá.. • ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äÞâÞÓàÐäØØ Ò
 • Страница 56 из 100
  ÝÐáâàÞÕÚ Ø× ÔàãÓÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë ÒëÑÕàØâÕ ¾áÝÞÒÐÝ ÝÐ àÕÖ. cêÕÜÚØ Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜãî áîÖÕâÝãî ßàÞÓàÐÜÜã. ■ ·ÐßØáì ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ 1. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ÞáÝÞÒÝãî ÚÐÜÕàã, ÞâÚàÞÙâÕ ÞÑêÕÚâØÒ. µáÛØ ÚÐÜÕàÐ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ äÞâÞáêÕÜÚØ, ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ½Ð ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕåÞÔ
 • Страница 57 из 100
  • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, áÞÞÑéÕÝØØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØÛØ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì ( ). ¿ÕàÕÔÐçÐ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò äÞàÜÐâÕ «.mp4», ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ
 • Страница 58 из 100
  ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÚÐÜÕàë: ÒëÑÕàØâÕ ²Þááâ. ÝÐáâà. ÚÐÜÕàë. ½ÐáâàÞÙÚØ ÒØÔÕÞ ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞáÝÞÒÝëå ÝÐáâàÞÕÚ Ò àÕÖØÜÕ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÚÐçÕáâÒÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ºÐçÕáâÒÞ ÒØÔÕÞ. ²ëÑÕàØâÕ ´Ûï ÞâßàÐÒÚØ, ÕáÛØ ßÛÐÝØàãÕâÕ ÞâßàÐÒØâì íâÞâ ÒØÔÕÞÚÛØß Ò
 • Страница 59 из 100
  3. ²ëÑÕàØâÕ ¼ã×ëÚÐ ØÛØ ¿ÞÔÚÐáâë, ÚÐâÕÓÞàØî, ÝÐßàØÜÕà ²áÕ ÔÞàÞÖÚØ ØÛØ ¿ÞÔÚÐáâë > ²áÕ íßØ×ÞÔë Ø ßÕáÝî ØÛØ íßØ×ÞÔ ßÞÔÚÐáâÐ, ÚÞâÞàëÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÞáÛãèÐâì. 4. ÇâÞÑë ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ ÒëÑàÐÝÝëÙ äÐÙÛ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ, ÔÛï ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
 • Страница 60 из 100
  3. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÚÞÜßÞ×ØæØØ áÕÙçÐá, ÒëÑÕàØâÕ ´Ð. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÚÞÜßÞ×ØæØØ ßÞ×ÔÝÕÕ, ÒëÑÕàØâÕ ½Õâ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ØáßÞÛÝØâÕÛÕÙ, ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÚÞâÞàëå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÚÛîçØâì Ò áßØáÞÚ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. 5. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒëÑÞàÐ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ.
 • Страница 61 из 100
  ¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ á ¿º ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Üã×ëÚØ á ßÞÜÞéìî ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï Windows Media ßÞÔÚÛîçØâÕ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì USB, Ð Ò ÚÐçÕáâÒÕ àÕÖØÜÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔ. ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ. ¼ã×ëÚÐÛìÝëÕ äÐÙÛë, ×ÐéØéÕÝÝëÕ á ßÞÜÞéìî WMDRM, ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÞÛìÚÞ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ÔÐÝÝëå. ²
 • Страница 62 из 100
  ÞÑêÕÜ ßÐÜïâØ Ø ÞßàÕÔÕÛØâì ÔÕÙáâÒØÕ, ÒëßÞÛÝïÕÜÞÕ Ò áÛãçÐÕ ßàÕÒëèÕÝØï ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÓÞ ÞÑêÕÜÐ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå ÔÐÝÝëå. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÖãàÝÐÛÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ âÐàØäÐå ×Ð ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ
 • Страница 63 из 100
  ·ÐÓàã×ÚÐ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞÔÚÐáâÞÒ, ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ÞäÞàÜÛÕÝÐ ßÞÔßØáÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ > ¼ã×.ßàÞØÓà. > ¿ÞÔÚÐáâë > ÄãÝÚæØØ > ¾âÚàëâì «¿ÞÔÚÐáâë» > ¿ÞÔÚÐáâë. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÓÞÛÞÒÚÞÒ ÞâÔÕÛìÝëå íßØ×ÞÔÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ßÞÔÚÐáâÐ. ÇâÞÑë ÝÐçÐâì ×ÐÓàã×Úã, ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ íßØ×ÞÔÐ. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ØÛØ ßàÞÔÞÛÖÕÝØï
 • Страница 64 из 100
  ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞáâãßÝÞáâØ ÒØÔÕÞãáÛãÓØ Ø ãáÛãÓ ÚÐâÐÛÞÓÐ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Ûï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï ÐÝâÕÝÝÐ, ÞâÛØçÝÐï Þâ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞíâÞÜã ÔÛï àÐÑÞâë FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Ú ãáâàÞÙáâÒã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï
 • Страница 65 из 100
  ¿àÞáÜÞâà ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÜÞÖÝÞ ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ âÕÚãéÕÙ áâÐÝæØØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛ. ÒØÔÕÞãáÛãÓã. ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÒØÔÕÞãáÛãÓØ ÔÛï àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì
 • Страница 66 из 100
  ■ ´ØÚâÞäÞÝ ´ØÚâÞäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝëÕ àÐ×ÓÞÒÞàë Ø ÓÞÛÞáÞÒëÕ ßÐÜïâÚØ. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒáÕ ÕÓÞ ãçÐáâÝØÚØ áÛëèÐâ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. ²ëÑÕàØâÕ > ¿àØÛÞÖ-ï > ´ØÚâÞäÞÝ. ÇâÞÑë ×ÐßØáÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ ÚÛØß, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐßØáÐâì ÐãÔØÞ ØÛØ . ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 67 из 100
  ·ÐéØâÐ áÞÕÔØÝÕÝØï µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà ×ÐéØâë , ÔÐÝÝëÕ ÜÕÖÔã ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø èÛî×ÞÜ ØÛØ áÕàÒÕàÞÜ ¸ÝâÕàÝÕâÐ ßÕàÕÔÐîâáï Ò ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÞÜ ÒØÔÕ. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÝÐçÚÐ ×ÐéØâë ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÔÐÝÝëÕ, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ (ØÛØ
 • Страница 68 из 100
  9 — ÒÒÞÔ ÝÞÒÞÓÞ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕáÐ. 0 — ßÕàÕåÞÔ Ú ÝÐçÐÛìÝÞÙ áâàÐÝØæÕ. * ØÛØ # — ãÒÕÛØçÕÝØÕ ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØÕ ÜÐáèâÐÑÐ áâàÐÝØæë. ¼ØÝØÚÐàâÐ ¼ØÝØ-ÚÐàâÐ ßÞÜÞÓÐÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ ßÕàÕÜÕéÐâìáï ßÞ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÐÜ, áÞÔÕàÖÐéØÜ ÑÞÛìèÞÙ ÞÑêÕÜ ØÝäÞàÜÐæØØ. µáÛØ äãÝÚæØï ÜØÝØ-ÚÐàâë ÒÚÛîçÕÝÐ Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå ÑàÐã×ÕàÐ Ø
 • Страница 69 из 100
  Ò ãáâàÞÙáâÒÞ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÜØÝØ-ßàØÛÞÖÕÝØï ÒëÓÛïÔïâ ÚÐÚ ÞâÔÕÛìÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ò ßÐßÚÕ ¿àØÛÞÖ-ï > ¼ÞØ ßàØÛ.. ¼ØÝØ-ßàØÛÞÖÕÝØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï «·ÐÓàã×Øâì!» ØÛØ Ø× ¸ÝâÕàÝÕâÐ. ¼ØÝØ-ßàØÛÞÖÕÝØï ØáßÞÛì×ãîâ âÞçÚã ÔÞáâãßÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî, ÚÞâÞàãî ØáßÞÛì×ãÕâ ÑàÐã×Õà. ½ÕÚÞâÞàëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï,
 • Страница 70 из 100
  12. ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ ■ ÂÕÜë ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ ÔØáßÛÕï ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÑÕàØâÕ âÕÜã ÔØáßÛÕï. ²ëÑÕàØâÕ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁâØÛì > ÂÕÜë. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑëçÝëÕ. ÀïÔÞÜ á ÐÚâØÒÝÞÙ âÕÜÞÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÞâÜÕâÚÐ. ´Ûï ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÞÒÞÙ âÕÜë ÒëÔÕÛØâÕ ÕÕ Ø
 • Страница 71 из 100
  ÇâÞÑë ÝÐáâàÞØâì ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ Ò ÔàãÓØå àÕÓØÞÝÐå, ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜï Ò ÜØàÕ. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÜÕáâÞßÞÛÞÖ.. ÇâÞÑë ×ÐÔÐâì âÕÚãéÕÕ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ, ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ºÐÚ ÜÞÕ ÜÕáâÞßÞÛÞÖ..
 • Страница 72 из 100
  ááëÛÚã á ÚÞÝâÐÚâÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒï×Ðâì ×ÐÜÕâÚã á Òë×. > ´ÞÑÐÒØâì ÚÞÝâÐÚâë Ø ÚÞÝâÐÚâ. ■ ·ÐÜÕâÚØ ²ëÑÕàØâÕ > ¾äØá > ·ÐÜÕâÚØ. ÇâÞÑë ÒÒÕáâØ ÝÞÒãî ×ÐÜÕâÚã, ÝÐçÝØâÕ ×ÐßØáì. ÇâÞÑë áÞåàÐÝØâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ. ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ·ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ßÞÛãçÕÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ äÐÙÛë (Ò äÞàÜÐâÕ .txt). ■
 • Страница 73 из 100
  ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > Ï×ëÚØ > ·ÐÓàã×Øâì ï×ëÚØ. ¼ÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì ï×ëÚØ, ÚàÞÜÕ ÐÝÓÛØÙáÚÞÓÞ, Ø ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÕ. ·ÐÓàã×ÚÐ ï×ëÚÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÑÕáßÛÐâÝÞ, ÞÔÝÐÚÞ ÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ âÐàØäÐå ×Ð ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ
 • Страница 74 из 100
  ■ Quickoffice ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØï Quickoffice, ÒëÑÕàØâÕ > ¾äØá > Quickoffice. ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ Word, Excel Ø PowerPoint, ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ ØÛØ ÒÛÕÒÞ Ú íÚàÐÝÐÜ Quickword, Quicksheet ØÛØ Quickpoint. ½ÐßàØÜÕà, ÔÞáâãßÝëÕ ÔÞÚãÜÕÝâë Microsoft Word ßÕàÕçØáÛÕÝë ÝÐ íÚàÐÝÕ
 • Страница 75 из 100
  ´ÐâÐ Ø ÒàÕÜï — ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, ÔÐâë Ø äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï. °ÚáÕááãÐà — Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ÐÚáÕááãÐàÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÐÚáÕááãÐà Ø ãÚÐÖØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÝÐáâàÞÙÚã. ¼Þï ÚÛÐÒØèÐ — Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ááëÛÞÚ ÔÛï ÚÛÐÒØèØ «¼Þï ÚÛÐÒØèл. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï» ÝÐ áâà. 16. ·ÐéØâÐ — Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø
 • Страница 76 из 100
  USB — Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ USB. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «USB-áÞÕÔØÝÕÝØÕ» ÝÐ áâà. 85. ¿ãÝÚâë ÝÐ×ÝÐç. — ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÜÕâÞÔÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ØáßÞÛì×ãÕÜëå ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÚÞÝÚàÕâÝÞÜã ßãÝÚâã ÝÐ×ÝÐçÕÝØï. ¿ÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝëÕ — ÒëÑÞà ÝÐáâàÞÕÚ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ½ÐáâàÞÙÚØ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå
 • Страница 77 из 100
  ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ» ÝÐ áâà. 14. ºÞÝäØÓãàÐæØØ — ßàÞáÜÞâà Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ÚÞÝâÕÚáâÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ âàÕÑãîâáï ÔÛï àÐÑÞâë ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ Ø ÞÑÜÕÝÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ÍâØ
 • Страница 78 из 100
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØÛÞÖÕÝØï á æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáìî Symbian ØÛØ ßàÞèÕÔèØÕ âÕáâØàÞÒÐÝØÕ Java VerifiedTM. ÃáâÐÝÞÒÞçÝëÕ äÐÙÛë ÜÞÓãâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝë ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ,
 • Страница 79 из 100
  ßÐÜïâØ Ø ÜÕèÐâì áÞåàÐÝÕÝØî ÔàãÓØå ÞÑêÕÚâÞÒ. ´Ûï ßÞÔÔÕàÖÐÝØï ÔÞáâÐâÞçÝÞÓÞ ÞÑêÕÜÐ áÒÞÑÞÔÝÞÙ ßÐÜïâØ áÞ×ÔÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ ãáâÐÝÞÒÞçÝëå äÐÙÛÞÒ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ á ßÞÜÞéìî ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite, ×ÐâÕÜ ãÔÐÛØâÕ ãáâÐÝÞÒÞçÝëÕ äÐÙÛë Ø× ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ á ßÞÜÞéìî ÔØáßÕâçÕàÐ äÐÙÛÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 80 из 100
  ■ »ØæÕÝ×ØØ ÃßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ ´Ûï ×ÐéØâë ßàÐÒ ÝÐ ÞÑêÕÚâë ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÙ áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ (Ò âÞÜ çØáÛÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ) ÒÛÐÔÕÛìæë áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÜÞÓãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÐ×ÛØçÝëÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ ãßàÐÒÛÕÝØï æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ (DRM). ² ÔÐÝÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÞÔÕàÖØÜÞÜã á ×ÐéØâÞÙ DRM ØáßÞÛì×ãÕâáï
 • Страница 81 из 100
  ×ÝÐçÚÞÜ . ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÛØæÕÝ×ØØ, áÞÔÕàÖÐéØÕáï Ò ÓàãßßÞÒÞÙ ÛØæÕÝ×ØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÓàãßßÞÒãî ÛØæÕÝ×Øî. ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÕÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëÕ ÛØæÕÝ×ØØ, ÞâÝÞáïéØÕáï Ú äÐÙÛã, ßÕàØÞÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞâÞàÞÓÞ ØáâÕÚ, ÒëÑÕàØâÕ ½ÕÔÕÙáâÒ. ÛØæ.. ´Ûï ßàØÞÑàÕâÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ØÛØ ßàÞÔÛÕÝØï ßÕàØÞÔÐ
 • Страница 82 из 100
  ÇâÞÑë ×ÐßãáâØâì ãáâÐÝÞÒÚã ßÞ×ÔÝÕÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃáâÐÝÞÒ. ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ. µáÛØ ßàÞäØÛì áÕàÒÕàÐ ÝÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ áÞ×ÔÐÝØÕ ßàÞäØÛï ØÛØ, ÕáÛØ ßàÞäØÛÕÙ ÝÕáÚÞÛìÚÞ, ×ÐßàÞá ÝÐ ÒëÑÞà áÕàÒÕàÐ Ø× áßØáÚÐ. ½ÐáâàÞÙÚØ ßàÞäØÛï áÕàÒÕàÐ ÜÞÖÝÞ ãâÞçÝØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ
 • Страница 83 из 100
  3. ²ëÑÕàØâÕ, ÚÐÚÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÝÕáâØ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. 4. ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ ßÕàÕÝÞáØâáï Ò ãáâàÞÙáâÒÞ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ßÕàÕÝÞáÐ ÔÐÝÝëå ×ÐÒØáØâ Þâ ÞÑêÕÜÐ íâØå ÔÐÝÝëå. ¿ÕàÕÝÞá ÜÞÖÝÞ ßàÕàÒÐâì Ø ßàÞÔÞÛÖØâì ÕÓÞ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. ■ ¿àÞÓàÐÜÜÝëÙ ßÐÚÕâ PC Suite ¿àØÛÞÖÕÝØï Ø× ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ßÐÚÕâÐ Nokia PC
 • Страница 84 из 100
  ÒàÕÜÕÝØ, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÙâÕ ßÕàØÞÔ. ¸× áÞÞÑàÐÖÕÝØÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÕÖØÜ ÁÚàëâ. ¸Üï âÕÛÕäÞÝÐ — ÒÒÞÔ ØÜÕÝØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÃÔÐÛñÝÝëÙ ÔÞáâãß SIM > ²ÚÛîçÕÝÞ — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï SIM-ÚÐàâë ãáâàÞÙáâÒÐ ÔàãÓØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÝÐßàØÜÕà ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÜ ÚÞÜßÛÕÚâÞÜ, á ßÞÜÞéìî
 • Страница 85 из 100
  ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒ. áÞßà. ãáâà-ÒÞ Ø áÞßàïÓÐÕÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, Ð ×ÐâÕÜ ÞÑÜÕÝïÙâÕáì ÚÞÔÐÜØ ÔÞáâãßÐ á ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ÞâÜÕÝë áÞßàïÖÕÝØï ÒëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, áÞßàïÖÕÝØÕ á ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ÞâÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÞçØáâÚØ. ´Ûï ÞâÜÕÝë
 • Страница 86 из 100
  ·ÐßàÞá ßàØ ßÞÔÚÛ. — ÔÛï ÒëÒÞÔÐ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÚÐÑÕÛï ÒëÑÕàØâÕ ´Ð. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÒÐàØÐÝâÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ½Õâ. ¿ÞáÛÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ãÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÜÞÖÝÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞ ÞâáÞÕÔØÝØâì ÚÐÑÕÛì USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Þâ ¿º. ■
 • Страница 87 из 100
  ²ëåÞÔ Ø× ãáÛãÓØ PTT ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ëÙâØ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ·ÐÒÕàèØâì áÕÐÝá PTT ßÞáÛÕ ÒëåÞÔÐ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï?. ´Ûï ÒëåÞÔÐ ÒëÑÕàØâÕ ´Ð. ÇâÞÑë ßàØÛÞÖÕÝØÕ PTT ßàÞÔÞÛÖÐÛÞ àÐÑÞâã Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ, ÒëÑÕàØâÕ ½Õâ. ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ
 • Страница 88 из 100
  ²ëÑÕàØâÕ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´Øáß.ßÞÔÚÛ.. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÞÕÔØÝÕÝØïå ÒëÔÕÛØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÐ×êÕÔØÝØâì. ÇâÞÑë ×ÐÒÕàèØâì ÒáÕ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÐ×êÕÔØÝØâì ÒáÕ. 18. °ÚáÕááãÐàë ²ÝØÜÐÝØÕ!
 • Страница 89 из 100
  ½ÕØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÛÕÔãÕâ ÞâÚÛîçÐâì Þâ ØáâÞçÝØÚÐ ßØâÐÝØï Ø Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ÞáâÐÒÛïÙâÕ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã, ßÞáÚÞÛìÚã Ø×ÑëâÞçÝëÙ ×ÐàïÔ ÜÞÖÕâ áÞÚàÐâØâì áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. µáÛØ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï,
 • Страница 90 из 100
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿àØÒÕÔÕÝÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ àÐÑÞâë Ò àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ Ø Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ïÒÛïîâáï ÞàØÕÝâØàÞÒÞçÝëÜØ Ø ×ÐÒØáïâ Þâ ãàÞÒÝï àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ØáßÞÛì×ãÕÜëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ, ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø áÞáâÞïÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ÚÛØÜÐâØçÕáÚØå ãáÛÞÒØÙ, àÐÑÞâë Ò æØäàÞÒÞÜ
 • Страница 91 из 100
  Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ, ÜÞÖÕâ ßàÕÔáâÐÒÛïâì ÞßÐáÝÞáâì Ø ßàØÒÞÔØâ Ú ãåãÔèÕÝØî âÕåÝØçÕáÚØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ, ÒëåÞÔã Ø× áâàÞï ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÕÓÞ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî àÐ×àÕèÕÝØÙ Ø ÓÐàÐÝâØÙ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ Þ äØàÜÕÝÝëå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Nokia áÜ. ßÞ ÐÔàÕáã
 • Страница 92 из 100
  • ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï áÞåàÐÝØâì (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÝâÐÚâë Ø ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï). • ´Ûï áÑàÞáÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÞßâØÜØ×ÐæØØ ÕÓÞ íÚáßÛãÐâÐæØÞÝÝëå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ ßÕàØÞÔØçÕáÚØ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø Ø×ÒÛÕÚÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ò àÐÒÝÞÙ áâÕßÕÝØ
 • Страница 93 из 100
  ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ àÐááâÞïÝØï ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø âÕÛÞÜ çÕÛÞÒÕÚÐ ÒëßÞÛÝïîâáï ÒßÛÞâì ÔÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï ßÕàÕÔÐçØ. ´ÕâÐÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÞÑÛÐÔÐîâ ÜÐÓÝØâÝëÜØ áÒÞÙáâÒÐÜØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞ ßàØâïÖÕÝØÕ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ Ú ãáâàÞÙáâÒã. ½Õ åàÐÝØâÕ àïÔÞÜ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÚàÕÔØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ Ø ÔàãÓØÕ
 • Страница 94 из 100
  ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÕ áØáâÕÜë âÞàÜÞ×ÞÒ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë
 • Страница 95 из 100
  ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë. µáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÓÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë çÕàÕ× ¸ÝâÕàÝÕâ (¸ÝâÕàÝÕâ-Òë×ÞÒë), ÒÚÛîçØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-Òë×ÞÒë Ø
 • Страница 96 из 100
  ßÞÓÛÞéÕÝØï (SAR). ¿àÕÔÕÛìÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ SAR, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ Ò ÔØàÕÚâØÒÐå ICNIRP, àÐÒÝÞ 2,0 ²â/ÚÓ á ãáàÕÔÝÕÝØÕÜ ßÞ ÔÕáïâØ ÓàÐÜÜÐÜ âÚÐÝØ. ¸×ÜÕàÕÝØï ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÒëßÞÛÝïîâáï Ò áâÐÝÔÐàâÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò àÕÖØÜÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ ÜÞéÝÞáâØ ßÕàÕÔÐâçØÚÐ, ãÚÐ×ÐÝÝÞÙ Ò âÕåÝØçÕáÚØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐå,
 • Страница 97 из 100
  ÃÚÐ×ÐâÕÛì A ± A-GPS GPS áÞ ÒáßÞÜÞÓÐâÕÛìÝëÜØ ÔÐÝÝëÜØ 30 ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë. ÁÜ. ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØè. ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØè 19 ÑãÔØÛìÝØÚ. ÁÜ. çÐáë. B Bluetooth ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï 83 ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå 84 ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå 85 ² GPS ÚÐàâë 32 ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï 30 áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPS 30 ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ 39 ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ
 • Страница 98 из 100
  ¸ ½ ØÝÔØÚÐâÞàë ×ÝÐçÚØ 17 ØÝÔØÚÐâÞà GPS 18 ØÝÔØÚÐâÞà áÞáâÞïÝØï 18 ¸ÝâÕàÝÕâ ×ÐéØâÐ áÞÕÔØÝÕÝØï 67 ÝÞÒÞáâØ 68 ßàÞáÜÞâà ×ÐÚÛÐÔÞÚ 66 ßàÞáÜÞâà áÞåàÐÝÕÝÝëå áâàÐÝØæ 69 áÞåàÐÝÕÝØÕ áâàÐÝØæë 69 ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÑÕ× SIM-ÚÐàâë 16 ÝÐÑÞà âÕÚáâÐ. ÁÜ. ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ÝÐáâàÞÙÚØ Òë×ÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå 76
 • Страница 99 из 100
  áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 43 áÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ 84 áßØáÞÚ Òë×ÞÒÞÒ. ÁÜ. ÖãàÝÐÛ. áßàÐÒÚÐ 9 à  çÐáë 70, 71 ãáÛãÓÐ PTT 86 Ç âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ. ÁÜ. «ÚÞÝâÐÚâë» âÕÜÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï 16 âÕÜë 70 99
 • Страница 100 из 100