Инструкция для NOKIA 6267

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 6267

9201894

²ëßãáÚ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 98
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6267 9201894 ²ëßãáÚ 2
 • Страница 2 из 98
  ME 96 Nokia 6267 (RM-210) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
 • Страница 3 из 98
  ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï Ø ÝÕ àÐáßàÞáâàÐÝïîâáï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, ÒÚÛîçÐï ØÝäÞàÜÐæØî, áÒï×ÐÝÝãî á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ Ò àÕÚÛÐÜÝëå, ÒÝãâàÕÝÝØå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ MPEG LA, LLC. ÁÜ. <http://www.mpegla.com>. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï.
 • Страница 4 из 98
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ... 6 4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ............................... 26 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ...................... 9 ¾ÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ................................. 27 ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ.............. 27 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ
 • Страница 5 из 98
  ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ............................................ ´ÐâÐ Ø ÒàÕÜï ................................................. ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ............................ ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ................................ ²ë×ÞÒë.............................................................
 • Страница 6 из 98
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
 • Страница 7 из 98
  ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. Àµ·µÀ²½¾µ º¾¿¸À¾²°½¸µ ÀÕÓãÛïàÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ (íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝëÕ) ÒáÕå ÒÐÖÝëå ÔÐÝÝëå, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ¿¾´º»Îǵ½¸µ º ´Àó¸¼ ÃÁÂÀ¾¹Á²°¼ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ
 • Страница 8 из 98
  áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áÞÓÛÐèÕÝØï á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¸ÝáâàãÚæØØ Ø ØÝäÞàÜÐæØî Þ âÐàØäÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ØÜÕîâáï ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå
 • Страница 9 из 98
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (5-10 æØäà) ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÚÞÔ 12345. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî ÚÞÔÐ Ø ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØØ ×ÐßàÞáÐ ÚÞÔÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ "·ÐéØâÐ" ÝÐ áâà. 54. PIN-ÚÞÔë
 • Страница 10 из 98
  ■ ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ´Ûï àÐÑÞâë á ÝÕÚÞâÞàëÜØ áÕâÕÒëÜØ ãáÛãÓÐÜØ (ÝÐßàØÜÕà, ãáÛãÓØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ, MMS, ×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï Nokia Xpress ØÛØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØï á ãÔÐÛÕÝÝëÜ áÕàÒÕàÞÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ) ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÐÒØÛìÝÞ ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
 • Страница 11 из 98
  ¿ÕàÕÔ ×ÐßãáÚÞÜ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÒÕàìâÕ, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐàïÖÕÝ, ØÛØ ßÞÔÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ■ ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ² âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 12 из 98
  ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÐÚÚãÜãÛïâÞà BL-5C. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ äØàÜÕÝÝëÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ Nokia. ÁÜ. "¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia" ÝÐ áâà. 86. ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë: SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. 1.
 • Страница 13 из 98
  ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÚÐàâë microSD 1. ¾âÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì ÚÐàâë ßÐÜïâØ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. 2. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÐàâã Ò ÓÝÕ×ÔÞ ÚÐàâë microSD ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ÒÒÕàå Ø ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÝÕÕ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï. 3. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì ÚÐàâë ßÐÜïâØ. ºÐàâÐ ßÐÜïâØ ÝÕ ÒåÞÔØâ Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½Õ
 • Страница 14 из 98
  ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ. ¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ
 • Страница 15 из 98
  ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ UPIN-ÚÞÔÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÚÞÔ (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÒÕ×ÔÞçÚÐÜØ ****) Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ Ø
 • Страница 16 из 98
  ■ °ÝâÕÝÝÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï ÕÕ àÐÑÞâë. ½ÐßàØÜÕà, áâÐàÐÙâÕáì ÝÕ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú
 • Страница 17 из 98
  11 ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ 12 ¼ã×ëÚÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÑëáâàÐï ßÕàÕÜÞâÚÐ âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ÝÐ×ÐÔ (ÔÛØâÕÛìÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ) ØÛØ ßÕàÕåÞÔ Ú ßàÕÔëÔãéÕÙ ÔÞàÞÖÚÕ (ÚàÐâÚÞÕ ÝÐÖÐâØÕ) 13 ¼ã×ëÚÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ (ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ/ ßÐã×Ð) 14 ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 15 ¼ã×ëÚÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÑëáâàÐï ßÕàÕÜÞâÚÐ âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ÒßÕàÕÔ (ÔÛØâÕÛìÝÞÕ
 • Страница 18 из 98
  ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ 1 ¸ÝÔØÚÐâÞà âØßÐ áÕâØ 2 ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. 3 ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. 4 ¸ÝÔØÚÐâÞàë. 5 ½Ð×ÒÐÝØÕ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ 6 ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ. ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ 1 ¸ÝÔØÚÐâÞà âØßÐ áÕâØ 2 ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. 3 ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. 4
 • Страница 19 из 98
  ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï Ø ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜ. ÐÚâ. àÕÖØÜÐ > °ÚâØÒÝëÙ àÕÖ. ÞÖ. > ¾âÚÛ. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ÒÚÛîçØâÕ àÕÖØÜ ßÕàÕÜÕéÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞØâì íÚàÐÝ ØÛØ ¿ÐàÐÜ. ÐÚâ.
 • Страница 20 из 98
  °ÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒáÕå ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ²ÚÛîçÕÝ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ Üã×ëÚÐÛìÝÐï ßÞÔáâÐÒÚÐ. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë. °ÚâØÒÕÝ ÒàÕÜÕÝÝëÙ àÕÖØÜ (â.Õ. àÕÖØÜ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï). , , ØÛØ
 • Страница 21 из 98
  ²ÝØÜÐÝØÕ! ² àÕÖØÜÕ "¿ÞÛÕâ" ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ (ÒÚÛîçÐï Òë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ), Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ, âàÕÑãîéØÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÚÛîçØâì Ò àÕÖØÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ
 • Страница 22 из 98
  ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø), ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë, ÚÞÔ ×ÞÝë (ÚÐÚ ßàÐÒØÛÞ, ÑÕ× ÝÐçÐÛìÝÞÓÞ 0) Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. 2. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ. 3. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ (ØÛØ ÔÛï ÞâÜÕÝë Òë×ÞÒÐ)
 • Страница 23 из 98
  2. ÇÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã. ¿àØ ãáßÕèÝÞÜ àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØØ ÓÞÛÞáÐ ÞâÚàëÒÐÕâáï áßØáÞÚ áÞÞâÒÕâáâÒØÙ. ÂÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâ ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã áÞÞâÒÕâáâÒØï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ áßØáÚÐ. ¿àØ ÝÕãÔÐçÝÞÜ àÐáßÞ×ÝÐÝØØ ÒëÔÕÛØâÕ ÔàãÓãî ×ÐßØáì. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÙ äãÝÚæØØ
 • Страница 24 из 98
  ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ: ¾âÚÛ. ÜØÚàÞäÞÝ ØÛØ ²ÚÛ. ÜØÚàÞäÞÝ, ºÞÝâÐÚâë, ¼ÕÝî, ·ÐÑÛÞÚØà. ÚÛÐÒ., ·ÐßØáÐâì ØÛØ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì. ÃáÛãÓØ áÕâØ: ¾âÒÕâØâì ØÛØ ½Õ ÞâÒÕçÐâì, ÃÔÕàÖÐÝØÕ ØÛØ ²Þ×ÒàÐâ, ½ÞÒëÙ Òë×ÞÒ, ¿ÞÔÚÛîç. Ú ÚÞÝäÕà., ¿àÕàÒÐâì, ¿àÕàÒÐâì ÒáÕ, Ð âÐÚÖÕ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ. ¿ÕàÕÔÐâì DTMF - ßÕàÕÔÐçÐ
 • Страница 25 из 98
  2. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔÕÞÒë×ÞÒ. ¿ÞáëÛÚÐ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ×ÐÝØÜÐÕâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²ØÔÕÞÒë×ÞÒ Ø ÜãÛìâäØÛìÜ. ² áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ áÕâì ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒë ØÛØ ßàØÕÜÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜÞ)
 • Страница 26 из 98
  Ñëâì ×ÐßØáÐÝ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. µáÛØ SIP-ÐÔàÕá ÐÑÞÝÕÝâÐ ÞâáãâáâÒãÕâ, ÒÒÕÔØâÕ ÕÓÞ. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔÕÞÞÑÜÕÝ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔÐÕâ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ, Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¿àØÓÛÐèÕÝØÕ: . µáÛØ ÐÔàÕáÐâ ßàØÝØÜÐÕâ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐßàÞá ½ÐçÐâì ÒØÔÕÞÞÑÜÕÝ? ²ëÑÕàØâÕ ´Ð - âÕÛÕäÞÝ
 • Страница 27 из 98
  ■ ¾ÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ½ÐÖØÜÐÙâÕ æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã (1 - 9) ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÐï ÑãÚÒÐ. ½ÐÑÞà áØÜÒÞÛÞÒ ×ÐÒØáØâ Þâ ï×ëÚÐ, ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÑãÚÒã. ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ
 • Страница 28 из 98
  ´Ûï ßÕàÕÓàãßßØàÞÒÚØ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃßÞàïÔÞçØâì. ²ëÔÕÛØâÕ ÜÕÝî, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÜÕáâØâì, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÜÕá. ²ëÔÕÛØâÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ, Ò ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÜÕáâØâì ÜÕÝî, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ³ÞâÞÒÞ > ´Ð. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ßãÝÚâ (ÝÐßàØÜÕà,
 • Страница 29 из 98
  ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâØ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ áÞåàÐÝÕÝØî ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ "ÁÞåàÐÝÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ" ÝÐ áâà. 40. ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ
 • Страница 30 из 98
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (MMS) ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÞÒÜÕáâØÜëÕ äãÝÚæØØ. ²ØÔ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ßàØÝØÜÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒÛÞÖÕÝØÙ. ¿ÞÛãçØâì
 • Страница 31 из 98
  ¸áåÞÔïéØÕ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÜÕÝØâì ßÕàÕÔÐçã. ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ¾ÑêÕÚâë Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ø ÔàãÓØÕ
 • Страница 32 из 98
  ■ ·ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï Nokia Xpress ¼ÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì ×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï á ßÞÜÞéìî ãáÛãÓØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ×ÒãÚÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÚÛîçØâì ãáÛãÓã ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÞ×ÔÐÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ >
 • Страница 33 из 98
  ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÑëÛØ ÒÒÕÔÕÝë Ø áÞåàÐÝÕÝë Ò ßÐßÚÕ ÇÕàÝÞÒØÚØ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÇÕàÝÞÒØÚØ. ¼ÞÖÝÞ ßÕàÕÜÕéÐâì áÞÞÑéÕÝØï Ò ßÐßÚã ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ. ´Ûï ãßÞàïÔÞçÕÝØï ßÐßÞÚ, ÒÛÞÖÕÝÝëå Ò ßÐßÚã ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 34 из 98
  ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ×ÐßãáÚÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ, ÕáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÝÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝë ßÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÛØÑÞ ÔÛï ×ÐßãáÚÐ ÜÐáâÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿Þçâ. ïéØÚ í/ß > ¿ÐàÐÜ. > ´ÞÑÐÒØâì ßÞçâ.ïéØÚ >¼ÐáâÕà ÝÐáâà. í/ß. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ
 • Страница 35 из 98
  ÁÝÐçÐÛÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ×ÐÓàãÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ×ÐÓÞÛÞÒÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. 2. ²ëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ íâÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë æÕÛØÚÞÜ. ¿àÞáÜÞâà Ø ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ
 • Страница 36 из 98
  ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒëå ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ (ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÞâÞÒÞÙ áÕâìî). ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞáÛãè. ■ ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
 • Страница 37 из 98
  ·ÐÜÕÝÐ ßÕàÕÔÐÝÝëå > ÀÐ×àÕèÕÝÞ - ×ÐÜÕéÕÝØÕ áâÐàëå ßÕàÕÔÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÞÒëÜØ ßàØ ×ÐßÞÛÝÕÝØØ ßÐÜïâØ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐàÐÜÕâà ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝ. > ´Ð. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ - ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ ÔÛï áÞÞÑéÕÝØÙ. ¸×ÑàÐÝÝëÙ ÐÔàÕáÐâ - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ
 • Страница 38 из 98
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÔÛï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 10. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî.
 • Страница 39 из 98
  ÁÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿ÐàÐÜÕâàë ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ, ßàØÕÜÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 10. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî. ÁÜ. "ºÞÝäØÓãàÐæØï" ÝÐ áâà. 53. ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 40 из 98
  ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßÐÜïâØ. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ > ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ àÐ×ÛØçÝëå
 • Страница 41 из 98
  ■ ¸×ÜÕÝÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÝâÐÚâÕ ½ÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Ýä. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âØßÐ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì âØß. ²ëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒ. ßÞ ãÜÞÛç.
 • Страница 42 из 98
  áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ÞÑÞØå âØßÞÒ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ØÜÕÝÐ Ø ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ÐàØÐÝâë ÞÑ×ÞàÐ - ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò áßØáÚÕ ºÞÝâÐÚâë. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÜÕÝ - ÒëÑÞà ßÞàïÔÚÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÜÕÝØ Ø äÐÜØÛØØ ÚÞÝâÐÚâÐ. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ
 • Страница 43 из 98
  ÒëÑÕàØâÕ ²ë×ÞÒë. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÜ ÝÕÔÐÒÝÞ ÑëÛØ ÞâßàÐÒÛÕÝë áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ °ÔàÕáÐâë áÑé. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßÞáÛÕÔÝØå áÕÐÝáÐå áÒï×Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¶ãàÝÐÛ > ´ÛØâ. Òë×ÞÒÞÒ, ÁçÕâç. ßÐÚÕâÝ. ØÛØ ÂÐÙÜÕà ßÐÚÕâÝ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÛØçÕáâÒÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå
 • Страница 44 из 98
  ■ ¼ÕÛÞÔØØ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÓÝÐÛÞÒ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁØÓÝÐÛë. ÂÕ ÖÕ áÐÜëÕ ßÐàÐÜÕâàë áÞÔÕàÖÐâáï Ò ÜÕÝî ÀÕÖØÜë. ÁÜ. ºÞÝäØÓãàÐæØï Ò àÐ×ÔÕÛÕ "ÀÕÖØÜë" ÝÐ áâà. 43. ÁØÓÝÐÛ ÔÛï Óàãßß - âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ âÞÛìÚÞ ÔÛï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ Þâ
 • Страница 45 из 98
  ■ ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝëå äãÝÚæØÙ: ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ. ÍÚÞÝÞÜØï íÝÕàÓØØ -
 • Страница 46 из 98
  µáÛØ ÛÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝÐ äãÝÚæØï °ÚâØÒ, ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ °ÚâØÒ > ÄãÝÚæØØ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ²ëÑàÐâì äãÝÚæØØ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ äãÝÚæØØ Ø× áßØáÚÐ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÃßÞàïÔÞçØâì - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ. ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ
 • Страница 47 из 98
  ´ÞÑÐÒØâì ÒáÕ ØÛØ ÃÔÐÛØâì ÒáÕ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ÔÛï ÒáÕå ÚÞÜÐÝÔ Ò áßØáÚÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ. ■ ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï USB. ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
 • Страница 48 из 98
  ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÛä ØÛØ ¸Üï ÜÞÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ - ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒÐå Bluetooth. ´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÒëÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî Bluetooth ØÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÛä ãáâÐÝÞÒØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÁÚàëâëÙ. ½Õ ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞáë ÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÒï×Ø Bluetooth á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ
 • Страница 49 из 98
  ßÐÚÕâÝ. ßÕàÕÔ. > °ÚâØÒÝÐï âçÚ ÔÞáâ. Ø ÐÚâØÒØ×ØàãÙâÕ âàÕÑãÕÜãî âÞçÚã ÔÞáâãßÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝ. ÐÚâØÒÝãî â/Ô > Â/Ô ßÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝëå, ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÕÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. Â/Ô ßÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝëå - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕâìî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º.
 • Страница 50 из 98
  ¾ÑÜÕÝ ÔÐÝÝëÜØ á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ ÚÐÑÕÛìÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ. ´àãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝÞ ÔÛï ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > ¿ÕàÕÝÞá ÔÐÝÝëå, ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 51 из 98
  âÕÛÕäÞÝÐ ¿ÞÔÚÛîçÕÝ ÚÐÑÕÛì USB. ²ëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ. Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ. ÀÕÖØÜ Nokia - Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØÕ âÕÛÕäÞÝÐ á ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ, ÝÐ ÚÞâÞàÞÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐÚÕâ Nokia PC Suite. ¿ÕçÐâì Ø äÐÙÛë - àÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ á PictBridge-áÞÒÜÕáâØÜëÜ ßàØÝâÕàÞÜ ØÛØ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú
 • Страница 52 из 98
  ´ÛØâ. ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ > ¿ÞÚÐ×ëÒÐâì - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ Òë×ÞÒÐ Ø ÕÓÞ áâÞØÜÞáâØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÚÐÖÔÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ¿ÕàÕÔ. áÒÞÕÓÞ ÝÞÜ. > ´Ð - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áÒÞÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï
 • Страница 53 из 98
  ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ÛîÑãî áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ²ÚÛîçØâì áßàÐÒÚã - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ. ÁØÓÝÐÛ ×ÐßãáÚÐ > ²ÚÛ. - ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ·ÐßàÞá "¿ÞÛÕâ" > ²ÚÛ. - ×ÐßàÞá ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÕÖØÜÐ
 • Страница 54 из 98
  ■ ·ÐéØâÐ ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ ×ÐéØâë, ÞÓàÐÝØçØÒÐîéØå ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ (ÝÐßàØÜÕà, ×ÐßàÕâ Òë×ÞÒÞÒ, ×ÐÚàëâÐï ÐÑÞÝÕÝâáÚÐï ÓàãßßÐ Ø àÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ), áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 55 из 98
  ■ ÃßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ ÃßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ (DRM) – íâÞ áØáâÕÜÐ ×ÐéØâë ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÐï ÔÛï ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ø ÞÓàÐÝØçÕÝØï àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØï ×ÐéØéÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ. ¿àØ ×ÐÓàã×ÚÕ ×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÐãÔØÞ- ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ, âÕÜ ØÛØ áØÓÝÐÛÞÒ Òë×ÞÒÐ Ò âÕÛÕäÞÝ,
 • Страница 56 из 98
  ■ ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì ØáåÞÔÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²Þááâ. áâÔ ÝÐáâà. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ÝÕ ãÔÐÛïîâáï. 10.
 • Страница 57 из 98
  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÞáâãßÝëå ÔÛï äÐÙÛÐ äãÝÚæØÙ ÒëÑÕàØâÕ äÐÙÛ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßÐßÞÚ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ ßàØ ßÕàÕÜÕéÕÝØØ äÐÙÛÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÚÐàâã ßÐÜïâØ Ø ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ. ■ ¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ äãÝÚæØî Nokia XPressPrint. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ßàØÝâÕàã
 • Страница 58 из 98
  ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÐàÞÛï á æÕÛìî ×ÐéØâë ÔÐÝÝëå ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃáâÐÝÞÒØâì ßÐàÞÛì. ´ÛØÝÐ ßÐàÞÛï ÝÕ ÔÞÛÖÝÐ ßàÕÒëèÐâì ÒÞáìÜØ áØÜÒÞÛÞÒ. ÍâÞâ ßÐàÞÛì åàÐÝØâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, ßÞíâÞÜã ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÐàâë ßÐÜïâØ Ò ÞÔÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ
 • Страница 59 из 98
  ÃÒÕÛØçØâì ² àÕÖØÜÕ ÚÐÜÕàë ØÛØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÚÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ áÛãÖÐâ ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï Ø ãÜÕÝìèÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áêÕÜÚã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ á àÐ×àÕèÕÝØÕÜ 1200x1600 ßØÚáÕÛÞÒ. ÄãÝÚæØØ ÚÐÜÕàë ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛ. ÝÞçÝÞÙ àÕÖØÜ Ò ãáÛÞÒØïå ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ, °ÒâÞâÐÙÜÕà
 • Страница 60 из 98
  ãÜÞÛçÐÝØî - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ÝÐ àÐ×ÜÕà äÐÙÛÐ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÜÐÚáØÜÐÛìÝëÜ àÐ×ÜÕàÞÜ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ (àÐ×ÜÕà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÐÒØáØâ Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ). ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï ØáßÞÛì×ãÕâáï Òáï ÔÞáâãßÝÐï ßÐÜïâì. ¾ÑêÕÜ ÔÞáâãßÝÞÙ ßÐÜïâØ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï âØßÞÜ ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï
 • Страница 61 из 98
  ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ØÛØ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï áßØáÚÞÒ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÚØ ÒÞáßà. > ¾âÚàëâì ØÛØ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ. ´Ûï ÞâÚàëâØï ßÐßÞÚ, Ò ÚÞâÞàëå áÞÔÕàÖÐâáï ¸áßÞÛÝØâÕÛØ, °ÛìÑÞÜë ØÛØ ¶ÐÝàë, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ßÐßÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ÀÐ×ÒÕàÝ. ØÛØ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ. ´Ûï ÞâÚàëâØï áßØáÚÐ
 • Страница 62 из 98
  ½ÐáâàÞÙÚØ > ² áÛãçÐÙÝ. ßÞàïÔÚÕ - ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÔÞàÞÖÕÚ Ò áÛãçÐÙÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ ØÛØ ¿ÞÒâÞà - ßÞÒâÞàÝÞÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ØÛØ ÒáÕÓÞ áßØáÚÐ ÔÞàÞÖÕÚ. ·ÐÓàã×ÚÐ - áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÑàÐã×ÕàÐ, áÒï×ÐÝÝÞÙ á âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚÞÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ äÐÙÛ áÞÔÕàÖØâ
 • Страница 63 из 98
  ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐÔØÞ. ´Ûï ÒëÔÕÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÙ çÐáâÞâë ÒëÑÕàØâÕ ØÛØ , ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ. ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ÓàÞÜÚÞáâØ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ
 • Страница 64 из 98
  ´ØÚâÞäÞÝ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ´ØÚâÞäÞÝ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÝÞßÞÚ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ØÝâÕàäÕÙáÐ , ØÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÚÝÞßÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. 2. ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë ÝÐçÐâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 65 из 98
  ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜï áØÓÝÐÛÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ, ÚÞÓÔÐ ÑãÔØÛìÝØÚ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ, ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ´Ûï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ßÞ ÒëÑàÐÝÝëÜ ÔÝïÜ ÝÕÔÕÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÁØÓÝÐÛ ßÞ ÔÝïÜ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ØÛØ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
 • Страница 66 из 98
  ²ÒÞÔ ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ºÐÛÕÝÔÐàì. ²ëÔÕÛØâÕ ÔÐâã, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ×ÐÜÕâÚã Ø ÞÔØÝ Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ âØßÞÒ ×ÐÜÕâÚØ. ²áâàÕçÐ, ²ë×ÞÒ, ´ÕÝì àÞÖÔÕÝØï, ·ÐÜÕâÚÐ ØÛØ ½ÐßÞÜÝØâì. ·ÐßÞÛÝØâÕ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ ßÞÛï. ÁØÓÝÐÛ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ½Ð ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
 • Страница 67 из 98
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ºÐÛìÚãÛïâÞà. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÝÐ íÚàÐÝÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ "0", ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ #. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÞßÕàÐæØî ØÛØ äãÝÚæØî ØÛØ
 • Страница 68 из 98
  ■ ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï Ø×ÜÕàÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßàØ íâÞÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ Ø ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐÑÞâë áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ×ÐÜÕàÐ ÒàÕÜÕÝØ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¿àØ àÐÑÞâÕ
 • Страница 69 из 98
  ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÃáÛãÓØ àÞãÜØÝÓÐ ÜÞÓãâ ØÜÕâì ÑÞÛÕÕ ÖÕáâÚØÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï, çÕÜ ÞÑëçÝëÕ Òë×ÞÒë. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ãáÛãÓØ PTT ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ âàÕÑãÕÜëÕ ßÐàÐÜÕâàë ãáÛãÓØ PTT. ÁÜ. "¿ÐàÐÜÕâàë PTT" ÝÐ áâà. 74 Ø "¿ÐàÐÜÕâàë
 • Страница 70 из 98
  áßØáÞÚ ãçÐáâÝØÚÞÒ ÚÐÝÐÛÐ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ßàØÓÛÐèÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ÁßØáÞÚ ÚÐÝÐÛÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÚÐÝÐÛ Ø ÄãÝÚæØØ > ¿àØÓÛÐèÕÝØÕ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ßàØÓÛÐèÕÝØï ØáßÞÛì×ãÙâÕ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ áÞÕÔØÝÕÝØÕ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ãâÒÕàÖÔÕÝÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ´ÞÑÐÒØâì
 • Страница 71 из 98
  ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ Ò ÚÐÝÐÛ, ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ Òë×ÞÒÐ ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÓÞÒÞàØâÕ ßàØ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ PTT. ´Ûï ßàØÕÜÐ ÞâÒÕâÐ ÞâßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã PTT. ¼ÞÖÝÞ ßàÞÒÕàØâì áÞáâÞïÝØÕ ÒåÞÔÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ: ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï íâÞÙ ãáÛãÓØ ×ÐÒØáØâ Þâ
 • Страница 72 из 98
  1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ÁßØáÞÚ ÚÞÝâ. Ø ÞâÜÕâìâÕ âàÕÑãÕÜëÕ ÚÞÝâÐÚâë. 2. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã PTT ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. ÃçÐáâÒãîéØÕ Ò àÐ×ÓÞÒÞàÕ ÚÞÝâÐÚâë ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞ ÜÕàÕ Øå ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú Òë×ÞÒã. 3. ´Ûï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã PTT. ´Ûï ßàØÕÜÐ
 • Страница 73 из 98
  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ò ÜÕÝî PTT ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑàÐâÝ. Òë×ÞÒë. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐßàÞáØâì Þ/Ò PTT. ¾âÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ¿àØ ßàØÕÜÕ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¿àØÝïâ ×ÐßàÞá
 • Страница 74 из 98
  ■ ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >PTT > ½ÐáâàÞÙÚØ PTT. ´ÒãáâÞà. Òë×ÞÒë > ²ÚÛ. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ßàØÕÜÐ ÒåÞÔïéØå ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ßÞáëÛÚã Ø ×ÐßàÕâØâì ßàØÕÜ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâì ãáÛãÓØ, ÚÞâÞàëÕ ×ÐÜÕéÐîâ íâØ ßÐàÐÜÕâàë. ´Ûï
 • Страница 75 из 98
  ■ ¸ÝâÕàÝÕâ ´Ûï ÞÑàÐéÕÝØï Ú Web-ã×Ûã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ PTT ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ¸ÝâÕàÝÕâ. 15. ¿àØÛÞÖÕÝØï ² ÜÕÝî ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ãßàÐÒÛïâì ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Ø ØÓàÐÜØ. ÍâØ äÐÙÛë áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ microSD Ø ÜÞÓãâ Ñëâì áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ßÐßÚØ. ÄÞàÜÐâØàÞÒÐÝØÕ,
 • Страница 76 из 98
  ■ ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßàØÛÞÖÕÝØï Java J2ME™. ¿ÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ÔÐÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ, ÝÐßàØÜÕà,
 • Страница 77 из 98
  17. ¸ÝâÕàÝÕâ ²áâàÞÕÝÝëÙ Ò âÕÛÕäÞÝ ÑàÐã×Õà ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ
 • Страница 78 из 98
  4. ¾ÚÝÞ âÕàÜØÝÐÛÐ > ´Ð - ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ÐãâÕÝâØäØÚÐæØØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÒàãçÝãî ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÚÞàßÞàÐâØÒÝÞÙ áÕâØ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÞÔÝØÜ Ø× ßàÕÔÛÐÓÐÕÜëå ÝØÖÕ áßÞáÞÑÞÒ. • ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ´ÞÜ. áâàÐÝØæÐ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ
 • Страница 79 из 98
  3. ÄãÝÚæØØ - ßàÞáÜÞâà, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ×ÐÚÛÐÔÚØ; áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ; áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ò ßÐßÚÕ. ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ ØÛØ ÝÐáâàÞÕÝ ÔÞáâãß Ú ÝØÜ çÕàÕ× ãáâàÞÙáâÒÞ. Ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï
 • Страница 80 из 98
  ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐéØâë ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á ã×ÛÐ áÕâØ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞçØéÕÝÐ Úíè-ßÐÜïâì. ÁÜ. "ºíè-ßÐÜïâì" ÝÐ áâà. 81. ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ >
 • Страница 81 из 98
  ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÑé Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ > ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÑé. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×. ÔÛï ×ÐßãáÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ Ø ×ÐÓàã×ÚØ ÞâÜÕçÕÝÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ´Ûï ßÞÔàÞÑÝÞÓÞ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï ÞÑ ãáÛãÓÕ ØÛØ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï íâÞÓÞ
 • Страница 82 из 98
  ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì àÐáèØàïÕâ äãÝÚæØØ ×ÐéØâë ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ, àÐÑÞâÐîéØå Ò áÕâØ, Ø ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì áÕàâØäØÚÐâë, Ð âÐÚÖÕ áÕÚàÕâÝëÕ Ø ÞâÚàëâëÕ ÚÛîçØ. ÁÕàâØäØÚÐâë áÞåàÐÝïîâáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ´Ûï
 • Страница 83 из 98
  ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëßÞÛÝïâì ßàÞæÕÔãàã æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÐ ÞÑëçÝÞÙ ßÞÔßØáØ ÝÐ ÑãÜÐÖÝÞÜ áçÕâÕ, ÚÞÝâàÐÚâÕ ØÛØ ØÝÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ Web-áâàÐÝØæÕ, ÝÐßàØÜÕà,
 • Страница 84 из 98
  ØÝäÞàÜÐæØî Ø ßÐÚÕâ PC Suite ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ÝÐ Web-ã×ÛÕ Nokia: www.nokia.com/support ØÛØ ÝÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ã×ÛÕ Nokia. ■ ¿ÐÚÕâÝëÕ ÔÐÝÝëÕ, HSCSD Ø CSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: àÕÖØÜ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, HSCSD (ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) Ø
 • Страница 85 из 98
  19. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×, ÞÔÝÐÚÞ ßàØ íâÞÜ ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ Ø×ÝÐèØÒÐÕâáï. ¿àØ ×ÝÐçØâÕÛìÝÞÜ áÞÚàÐéÕÝØØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ àÐÑÞâë Ò àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ Ø Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 86 из 98
  ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕáâÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ. ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ ãâØÛØ×ÐæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ÒëÑàÐáëÒÐâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ÒÜÕáâÕ á ÑëâÞÒëÜ ÜãáÞàÞÜ. ½Õ àÐ×ÑØàÐÙâÕ Ø ÝÕ ÒáÚàëÒÐÙâÕ ÑÐâÐàÕÙÚØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ² áÛãçÐÕ ßàÞâÕçÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÕ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ÖØÔÚÞáâØ ÝÐ
 • Страница 87 из 98
  3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë - ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà æØäàÐÜØ ÒÒÕàå. ºÞÔ (20 æØäà) ÝÐçØÝÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ Ø ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï Ò ÝØÖÝÕÙ. 4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ã×ÛÕ
 • Страница 88 из 98
  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãîéØÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ×ÒÞÛïâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ ÞáÐÔÚØ, ÒÛÐÓÐ, ÛîÑëÕ
 • Страница 89 из 98
  ÃâØÛØ×ÐæØï ·ÝÐÚ ßÕàÕçÕàÚÝãâÞÓÞ ÜãáÞàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÙÝÕàÐ ÝÐ Ø×ÔÕÛØØ, Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ØÛØ ÝÐ ãßÐÚÞÒÚÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ Ò áâàÐÝÐå µÁ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÒáÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ Ø íÛÕÚâàÞÝÝëÕ Ø×ÔÕÛØï, ÑÐâÐàÕØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ßÞÔÛÕÖÐâ ÞâÔÕÛìÝÞÙ ãâØÛØ×ÐæØØ. ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ íâØ Ø×ÔÕÛØï ÒÜÕáâÕ á ÝÕÞâáÞàâØàÞÒÐÝÝëÜØ
 • Страница 90 из 98
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ´ÕâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ íÝÕàÓØÕÙ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ
 • Страница 91 из 98
  ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÜ ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,3 áÜ. »ØæÐÜ, ßÞÛì×ãîéØÜáï âÐÚØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì áÛÕÔãîéØÕ ßàÐÒØÛÐ: • ÔÕàÖØâÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,3 áÜ Þâ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ; • ÝÕ ÝÞáØâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò
 • Страница 92 из 98
  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÞÑØÛìÝëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ ÝÐ ÑÞàâã áÐÜÞÛÕâÐ áÞ×ÔÐÕâ ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâÐ Ø ÜÞÖÕâ ßàÕáÛÕÔÞÒÐâìáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ■ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ
 • Страница 93 из 98
  ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâì íâØ äãÝÚæØØ. µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÐÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ "°ÒâÞÝÞÜÝëÙ" ØÛØ "¿ÞÛÕâ", ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÒëÑÞà ÔàãÓÞÓÞ àÕÖØÜÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ
 • Страница 94 из 98
  °ÛäÐÒØâÝëÙ ãÚÐ×ÐâÕÛì B ° Bluetooth 47, 84 ÐÒâÞÝÞÜÝëÙ àÕÖØÜ 21 ÐÚÚãÜãÛïâÞà ×ÐàïÔÚÐ 14 ×ÐàïÔÚÐ, àÐ×àïÔÚÐ 85 ßàÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 86 ãáâÐÝÞÒÚÐ 11 ÐÚáÕááãÐàë 8 ÐÚáÕááãÐàë. ÁÜ. ÐÚáÕááãÐàë. ÐÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï 18, 44 ÐÜÞàâØ×ÐâÞà ×ÐÚàëâØï 16 ÐÝâÕÝÝÐ 16 E EGPRS 48 F FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ 62 G GPRS 48 I
 • Страница 95 из 98
  ÔØÚâÞäÞÝ 63 ÚÞÜÐÝÔë 46 ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ 22 áÞÞÑéÕÝØï 35 ÓàÞÜÚÐï áÒï×ì. ÁÜ. "ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì". ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 17, 23 ´ ÔÐâÐ, ãáâÐÝÞÒÚÐ 45 ÔÕÛÐ 66 ÔØÚâÞäÞÝ 63 ÔØÝÐÜØÚ 16 ÔØáßÛÕÙ 16, 18 µ, ¡ ÕáÛØ ßÐÜïâì ×ÐßÞÛÝÕÝÐ 32 ¶ ÖãàÝÐÛ 42 · ×ÐÒÕàèÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ 21 ×ÐÓàã×ÚÐ 11, 80 ×ÐÓàã×ÚÐ ×ÐéØéÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ 55
 • Страница 96 из 98
  ½ ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ 28 ¾ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï 10 ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÚÛØÕÝâÞÒ 11 ÞÑêÕÚâØÒ CIF-ÚÐÜÕàë 16 ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ 27 ÞàÓÐÝÐÙ×Õà 64 ÞáÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ 16, 18, 44, 45 ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë 21 ¿ ¿ÐÚÕâ PC Suite 83 ßÐÚÕâÝëÕ ÔÐÝÝëÕ 48, 84 ßÐßÚØ ÔÛï áÞÞÑéÕÝØÙ 32 ßÐàÐÜÕâàë
 • Страница 97 из 98
  ÚÛÐÒØèØ 16 ÚÞÜßÞÝÕÝâë 16 ÚÞÝäØÓãàÐæØï 53 ÞâÚàëâØÕ 14 ßÐàÐÜÕâàë 52 âÕÜë 43 âØß áÕâØ 18 à ãÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ 36 ãßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ 55 ãàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ 18 ãáÛãÓÐ ÐÒâÞÝÐáâàÞÙÚØ 15 ãáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï 23 ãáÛãÓØ 77 ãáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâÐ 11 ÐÚÚãÜãÛïâÞà 11 Ä äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ 44, 45 äÞâÞáêÕÜÚÐ
 • Страница 98 из 98