Инструкция для NOKIA 7270

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 7270

9231632

²ëßãáÚ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 179
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 7270 9231632 ²ëßãáÚ 1
 • Страница 2 из 179
  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -XXX Nokia 7270 (RM-8) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ
 • Страница 3 из 179
  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia, Nokia Connecting People Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ
 • Страница 4 из 179
  ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï Ò ÛîÑÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ, ÞßØáÐÝÝÞÕ Ò íâÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ, ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÝÕáÕâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ßÞâÕàî ÔÐÝÝëå ØÛØ ßàØÑëÛØ, Ð
 • Страница 5 из 179
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ........................................................... 13 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï......................................................................................... 18 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ
 • Страница 6 из 179
  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ..................................................................... 41 ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ.......................................................................................................................................41 ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ
 • Страница 7 из 179
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ .........................................................66 ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâëÕ", "¸áåÞÔïéØÕ", "ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ" Ø "¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ" .................................66 ÇÐâ
 • Страница 8 из 179
  ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ.............................................................................................................................86 ºÞÝâÐÚâë
 • Страница 9 из 179
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÂÕÜë ....................................................................................................................................................... 103 ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ
 • Страница 10 из 179
  ´ØÚâÞäÞÝ ............................................................................................................................................. 124 ·ÐßØáì ÝÐ ÔØÚâÞäÞÝ ..................................................................................................................... 124
 • Страница 11 из 179
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞ×ÔÐÝØÕ ßàÞäØÛï ÑãÜÐÖÝØÚÐ................................................................................................. 145 ¿ÐàÐÜÕâàë ÑãÜÐÖÝØÚÐ ................................................................................................................ 145 ºÐÛìÚãÛïâÞà
 • Страница 12 из 179
  ÁæÕÝÐàØØ çÕàÕ× ×ÐéØéÕÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ............................................................................... 160 ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ................................................................................................................................ 161 ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì
 • Страница 13 из 179
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÞáâëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ
 • Страница 14 из 179
  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ×
 • Страница 15 из 179
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ .
 • Страница 16 из 179
  ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÛØ Øå áÞâÞÒÐï áÕâì. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÝÕ ÒáÕ ãáÛãÓØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áÞÓÛÐèÕÝØï á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ãáÛãÓ áÕâØ, Ð âÐÚÖÕ Þ âÐàØäÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï
 • Страница 17 из 179
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÞÑÛÐáâØ. ÂÞÓÔÐ ßàØ ßÞßëâÚÕ áÞåàÐÝÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ Þ âÞÜ, çâÞ ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÔÛï ßàÞÔÞÛÖÕÝØï àÐÑÞâë ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞáÒÞÑÞÔØâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÞÑÛÐáâì ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ, ãÔÐÛØÒ ÝÕÝãÖÝëÕ ÔÐÝÝëÕ ØÛØ ×ÐßØáØ.
 • Страница 18 из 179
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ºÞÔë ÔÞáâãßÐ • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà). ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÚÞÔ 12345. ¸×ÜÕÝØÒ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ, ÝÕ áÞÞÑéÐÙâÕ ÕÓÞ ÝØÚÞÜã Ø åàÐÝØâÕ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. ¼ÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì àÕÖØÜ
 • Страница 19 из 179
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï • PIN-ÚÞÔ ÜÞÔãÛï Ø PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ. PIN-ÚÞÔ ÜÞÔãÛï âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ÝÐ áâà. 161. PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ÝÐ áâà. 163. PIN-ÚÞÔë ÜÞÔãÛï Ø ßÞÔßØáØ
 • Страница 20 из 179
  ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì MMS, çÐâ Ø ÔàãÓØÕ ãáÛãÓØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ßàÐÒØÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÍâØ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ Ø áÞåàÐÝØâì ßÐàÐÜÕâàë Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ.
 • Страница 21 из 179
  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ¾âÚàëâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ¿àØ ÞâÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ÞâÚØÔëÒÐÕâáï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 150 ÓàÐÔãáÞÒ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ßàØÚÛÐÔëÒÐâì ãáØÛØï Ø ßëâÐâìáï ÞâÚàëâì ÕÕ ÕéÕ ÑÞÛìèÕ. ½ÐÚÛÐÔÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ÞäÞàÜØâì á ßÞÜÞéìî áÜÕÝÝëå âÕÚáâØÛìÝëå ÝÐÚÛÐÔÞÚ. ´Ûï
 • Страница 22 из 179
  ´Ûï áÝïâØï ÝÐÚÛÐÔÚØ áÝÐçÐÛÐ ÞáÒÞÑÞÔØâÕ ÕÕ á ÞÑÕØå áâÞàÞÝ Þâ æÕÝâàÐÛìÝÞÓÞ èÐàÝØàÐ (1), ×ÐâÕÜ ßÞ ãÓÛÐÜ âÕÛÕäÞÝÐ (2). ÃåÞÔ ×Ð âÕÚáâØÛìÝëÜØ ÝÐÚÛÐÔÚÐÜØ ½ÐÚÛÐÔÚØ ÜÞÖÝÞ ÚÐÖÔëÙ ÔÕÝì çØáâØâì ÜïÓÚÞÙ éÕâÚÞÙ ØÛØ áãåÞÙ âÚÐÝìî. ´Ûï çØáâÚØ âÕÚáâØÛìÝÞÙ ÝÐÚÛÐÔÚØ áÝØÜØâÕ ÝÐÚÛÐÔÚã Ø ßàÞâàØâÕ ÕÕ áÜÞçÕÝÝÞÙ Ò ÒÞÔÕ ÑÕÛÞÙ
 • Страница 23 из 179
  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ¾âÖØÜÐâì Ò æÕÝâàØäãÓÕ ×ÐßàÕéÐÕâáï. ¿ÕàÕÔ ßàØÚàÕßÛÕÝØÕÜ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÛÝÞáâìî ÒëáãèØâÕ ÝÐÚÛÐÔÚã Ø ÐÚÚãàÐâÝÞ ßÞçØáâØâÕ ÕÕ éÕâÚÞÙ á ÜïÓÚÞÙ éÕâØÝÞÙ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø SIM-ÚÐàâë ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ
 • Страница 24 из 179
  2. ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (2). 3. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, ÞáâÞàÞÖÝÞ ßÞâïÝãÒ äØÚáÐâÞà, Ø ÞâÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì (3). ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ× (4). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ SIM-ÚÐàâÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ßàÐÒØÛìÝÞ. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì
 • Страница 25 из 179
  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (6). 5. ÁÝÐçÐÛÐ áÞÒÜÕáâØâÕ äØÚáÐâÞàë, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ ÝÐ ßÐÝÕÛØ, á äØÚáÐâÞàÐÜØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ (7), ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÔàãÓÞÙ ÚÞÝÕæ ßÐÝÕÛØ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (8). ¿àØÚàÕßÛÕÝØÕ èÝãàÚÐ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÁÝØÜØâÕ ßÐÝÕÛì âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÜ. èÐÓ 1 Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ
 • Страница 26 из 179
  ¿àÞÔÕÝìâÕ èÝãàÞÚ ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. ·ÐÚàÞÙâÕ ßÐÝÕÛì. ÁÜ. èÐÓ 5 Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø SIM-ÚÐàâë ÝÐ áâà. 23. ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú
 • Страница 27 из 179
  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 1. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐàïÔÚØ èÚÐÛÐ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÕàÕÜÕéÐÕâáï, Ð ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ßØâÐÝØØ ßÞáÛÕ ÝÐçÐÛÐ ×ÐàïÔÚØ ÝÐ
 • Страница 28 из 179
  ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ Ò âÕÛÕäÞÝ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²áâÐÒØâì SIM-ÚÐàâã ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ßÞÔåÞÔØâ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàã
 • Страница 29 из 179
  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ´ÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑëçÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 29
 • Страница 30 из 179
  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ºàÐâÚÞÕ ÞßØáÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ - âÕÛÕäÞÝ ×ÐÚàëâ 1. ¼ÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ 2. ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 3. ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ 4. ¼ØÚàÞäÞÝ 5. ÀÐ×êÕÜ Pop-PortTM áÛãÖØâ ÔÛï ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØï ÜØÝØÓÐàÝØâãàë Ø ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. 6. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë 7. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï áÛãÖØâ ÔÛï
 • Страница 31 из 179
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 8. ¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ 9. ºÛÐÒØèÐ PTT áÛãÖØâ ÔÛï Òë×ÞÒÐ PTT. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ PTT ÝÐ áâà. 129. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 31
 • Страница 32 из 179
  ºàÐâÚÞÕ ÞßØáÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ - âÕÛÕäÞÝ ÞâÚàëâ 1. ´ØÝÐÜØÚ 2. ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ 3. »ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ , æÕÝâàÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ , ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ íâØå ÚÛÐÒØè Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÐÜØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà.
 • Страница 33 из 179
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 6. ºÛÐÒØèÐ ßàÞÚàãâÚØ Ò çÕâëàÕå ÝÐßàÐÒÛÕÝØïå: ÒÒÕàå, ÒÝØ×, ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ. ÁÛãÖÐâ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ áßØáÚã ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, ÜÕÝî, áßØáÚÐÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ×ÐßØáïÜ ÚÐÛÕÝÔÐàï, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ßàØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ. 7. ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ áÛãÖØâ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ Ø ÞâÒÕâÐ ÝÐ
 • Страница 34 из 179
  • ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ, ÓÔÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝ âÕÛÕäÞÝ, Ø ãàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ áâà. 34. • ½Ð×ÒÐÝØÕ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ð ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÕâáï, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÚáâ. • ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ, ÐÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ, ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ
 • Страница 35 из 179
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ÚÛÐÒØèã ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå äãÝÚæØÙ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÔÞÑÐÒÛÕÝë Ò ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ÝÐÖÜØâÕ °ÚâØÒ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï äãÝÚæØØ ÒëÔÕÛØâÕ ÕÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. • ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï äãÝÚæØÙ Ò áßØáÞÚ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÝÐÖÜØâÕ
 • Страница 36 из 179
  ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÞáÝÞÒÝÞÜ Ø ÜÐÛÞÜ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ¼ÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÔÛï íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚØ ÜÐÛÞÓÞ ÔØáßÛÕï Ø ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÒÚÛîçÕÝØÕ ×ÐáâÐÒÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÜ. ÍÚàÐÝÝÐï
 • Страница 37 из 179
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ÒëÔÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ Ø/ØÛØ ÝØ ÔÛï ÞÔÝÞÙ Ø× Óàãßß ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐàÐÜÕâà ¿ÞÔÐÒÐâì áØÓÝÐÛ ÔÛï Óàãßß, Ð
 • Страница 38 из 179
  °ÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ). ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ , ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ . ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÒÚÛîçÕÝ. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë. , , ØÛØ º
 • Страница 39 из 179
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ • ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ÕáÛØ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ áÞåàÐÝÕÝ Ò âÕÛÕäÞÝÕ, ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . • ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ. • ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áâàÐÝØæÕ Nokia.com ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ
 • Страница 40 из 179
  • ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÕ ÒÚÛîçÐÕâáï ßàØ ×ÐÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÞâÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÝÐÖÜØâÕ ÁÝ. ÑÛÞÚ. Ø (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ ßàØ
 • Страница 41 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ¾âÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ
 • Страница 42 из 179
  ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÜÕÝî "ºÞÝâÐÚâë" ÝÐ áâà. 98. ·ÐâÕÜ íâÞâ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ . • µáÛØ äãÝÚæØï ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÒÚÛîçÕÝÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ
 • Страница 43 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ • ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÂØåÞ. ·ÐâÕÜ ÜÞÖÝÞ ÞâÒÕâØâì ÝÐ Òë×ÞÒ ØÛØ ÞâÚÛÞÝØâì ÕÓÞ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ×ÐÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ á ÚÝÞßÚÞÙ, ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã
 • Страница 44 из 179
  ßÞÔÚÛîçÕÝØï ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ßÞÓÞÒÞàØâì á ÞÔÝØÜ Ø× ãçÐáâÝØÚÞÒ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÞâÔÕÛìÝÞ, ÒëÑÕàØâÕ ²ëÔÕÛØâì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÚÞÝäÕàÕÝæØî ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞÔÚÛ. Ú ÚÞÝä. • DTMF-áØÓÝÐÛ - ßÕàÕÔÐçÐ áâàÞÚ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ DTMF (ÔÒãåâÞÝÐÛìÝëÕ
 • Страница 45 из 179
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ¿àØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ Ò ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ àÕÖØÜÐ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ØÛØ ×ÝÐçÞÚ àÕÖØÜÐ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ
 • Страница 46 из 179
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-âë. ²ëÑÞà ï×ëÚÐ ÒÒÞÔÐ ¿àØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ Ø×ÜÕÝÕÝØï
 • Страница 47 из 179
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ µáÛØ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ âàÕÑãÕÜÞÓÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔÑÞàÚÐ Ø ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ áÛÞÒ. ºÞÓÔÐ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÕÓÞ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë
 • Страница 48 из 179
  ÁÞÒÕâë ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ ¿àØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ ßÞÛì×ãÙâÕáì áÛÕÔãîéØÜØ ÚÛÐÒØèÐÜØ Ø äãÝÚæØïÜØ: • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ . • ´Ûï ÒÒÞÔÐ æØäàë Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã. • ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÒÕàå Ø ÒÝØ× ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî
 • Страница 49 из 179
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áØÜÒÞÛÐ ÝÐáâàÞÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÕÕ ÕéÕ àÐ×. ²ëÔÕÛØâÕ áØÜÒÞÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞáâãßÝë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì ÝÞÜÕà. ²ÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò ÜÕÝî
 • Страница 50 из 179
  5. ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔØâÕ 15 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ á ÔØáßÛÕï
 • Страница 51 из 179
  ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî 5. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ. 6. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéØÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ, Ð ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ. Á ßÞÜÞéìî ÝÞÜÕàÞÒ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ÝÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ
 • Страница 52 из 179
  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâëÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ 6. ÇÐâ 7. ÍÛ. ßÞçâÐ 8. ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï 9. ¸ÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 10. ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë 11. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. 12. ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé. 13. ÁçÕâçØÚ áÞÞÑé. 2. ºÞÝâÐÚâë 1. ½ÐÙâØ 2. ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ 3. ÃÔÐÛØâì 4. ¼ÞÕ
 • Страница 53 из 179
  ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî 8. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà 9. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ 10. ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ1 11. ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ 1 12. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ2 13. °ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë2 3. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÃÔÐÛØâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 6. ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS-ßÕàÕÔÐçØ 7. ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø
 • Страница 54 из 179
  3. ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ ÞáÝÞÒÝ. ÔØáßÛÕï 5. ½ÐáâàÞÙÚØ ÜÐÛÞÓÞ ÔØáßÛÕï 6. ½ÐáâàÞÙÚØ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 7. ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 8. ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø 9. ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 10. ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 11. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ1 12. ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ 13. ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë 14. ²ÞááâÐÝÞÒØâì
 • Страница 55 из 179
  ÀÐÑÞâÐ á ÜÕÝî 2. ¼ÕÔØÐßàÞØÓà. 3. ÀÐÔØÞ 4. ´ØÚâÞäÞÝ 7. PTT 1. ²ÚÛîçØâì PTT /¾âÚÛîçØâì PTT 2. ¾Ñà. Òë×ÞÒë 3. ÁßØáÞÚ Óàãßß 4. ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ 5. ´ÞÑÐÒØâì Óàãßßã 6. ½ÐáâàÞÙÚØ PTT 7. ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ 8. ÃáÛãÓØ 8. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ±ãÔØÛìÝØÚ 2. ºÐÛÕÝÔÐàì 3. ´ÕÛÐ 4. ·ÐÜÕâÚØ 5. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï 6. ±ãÜÐÖÝØÚ
 • Страница 56 из 179
  9. ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ¸Óàë 2. ºÞÛÛÕÚæØï 10. ÃáÛãÓØ 1. ´ÞÜÐèÝïï áâà. 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ 4. ¿ÞáÛÕÔÝ.ÐÔàÕá 5. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 6. ½ÐáâàÞÙÚØ 7. ½Ð ÐÔàÕá 8. ¾çØáâØâì Úíè 11. ÃáÛãÓØ SIM1 1. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÜÕÝî ×ÐÒØáØâ Þâ
 • Страница 57 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï âÕÚáâ ÁÞÞÑéÕÝØÕ
 • Страница 58 из 179
  ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÔÛØÝÞÙ ÑÞÛÕÕ 160 áØÜÒÞÛÞÒ. µáÛØ ÔÛØÝÐ áÞÞÑéÕÝØï ßàÕÒëèÐÕâ 160 áØÜÒÞÛÞÒ, ÞÝÞ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ßÕàÕÔÐÕâáï Ò ÔÒãå Ø ÑÞÛÕÕ áÞÞÑéÕÝØïå. ² ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà ÔÛØÝë áÞÞÑéÕÝØï, ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ÞâáçØâëÒÐÕâáï Þâ 160 á
 • Страница 59 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÄãÝÚæØÞÝÐÛìÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÝÐÛ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÒëÑÕàØâÕ ÀÐááëÛÚÐ. ÁÞÞÑéÕÝØÕ ßÕàÕÔÐÕâáï ÚÐÖÔÞÜã ÐÔàÕáÐâã ßÞ ÞâÔÕÛìÝÞáâØ, ßÞíâÞÜã áâÞØÜÞáâì
 • Страница 60 из 179
  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ¿àØÝïâëÕ. µáÛØ ßàØÝïâÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÒëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ. ² áßØáÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ßÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . 2. ² àÕÖØÜÕ çâÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. ÁÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì,
 • Страница 61 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï èÐÑÛÞÝÐ ßàØ áÞ×ÔÐÝØØ ØÛØ ÞâÒÕâÕ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì èÐÑÛÞÝ ÔÛï ÒáâÐÒÚØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²ëÑÕàØâÕ ²áâÐÒ. ÚÐàâØÝÚã, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 62 из 179
  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï 1. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ MMS ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 45. • ´Ûï ÒáâÐÒÚØ äÐÙÛÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî
 • Страница 63 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² áÞÞÑéÕÝØØ, áÞáâÞïéÕÜ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå áÛÐÙÔÞÒ, âàÕÑãÕÜëÙ áÛÐÙÔ ÜÞÖÝÞ ÞâÚàëâì, ÝÐÖÐÒ ²Ðà-âë Ø ÒëÑàÐÒ ¿àÕÔëÔ. áÛÐÙÔ, ÁÛÕÔãîé. áÛÐÙÔ ØÛØ ÁßØáÞÚ áÛÐÙÔÞÒ. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ áÚÞàÞáâØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÛÐÙÔÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàØÞÔ áÛÐÙÔÞÒ. ´Ûï ßÕàÕÝÞáÐ âÕÚáâÐ Ò ÝÐçÐÛÞ ØÛØ Ò ÚÞÝÕæ áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 64 из 179
  ¿ÕàÕÔÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑé. ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 82. ¿ÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÞáâÐÒÛÕÝÞ ßÞ ÝÐ×ÝÐçÕÝØî. ·ÐÚÞÝ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ
 • Страница 65 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ¿àØÝïâëÕ. ² áßØáÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕßàÞçØâÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÞâÜÕçÕÝÞ ×ÝÐçÚÞÜ . ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 2. ÄãÝÚæØï æÕÝâàÐÛìÝÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ×ÐÒØáØâ Þâ ÒÛÞÖÕÝØï Ò áÞÞÑéÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. •
 • Страница 66 из 179
  µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞÓÔÐ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ ,Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ¿ÐÜïâì MMS ßÞÛÝÐ, áÜ. ßÞÛãçÕÝÝ. cÑé. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 67 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞåàÐÝØâì áÞÞÑé. Ø ÁÞåàÐÝÕÝÝ. áÑé. ´Ûï MMS ÒëÑÕàØâÕ ÒÐàØÐÝâ ÁÞåàÐÝØâì áÞÞÑé.. ½ÕßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ . • ´Ûï ãßÞàïÔÞçÕÝØï âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Øå ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÜÕáâØâì Ò ßÐßÚã ¼ÞØ ßÐßÚØ; ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì ÝÞÒëÕ ßÐßÚØ ÔÛï åàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï,
 • Страница 68 из 179
  ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ âàÕÑãÕÜëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãáÛãÓØ çÐâÐ áÜ. ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´Þáâãß Ú ÜÕÝî çÐâÐ ÝÐ áâà. 68. ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ, ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ, ßàØ íâÞÜ áÕÐÝá çÐâÐ ÞáâÐÕâáï ÐÚâØÒÝëÜ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ßàØ ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ
 • Страница 69 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï Ø ÁâÐÝÔÐàâ ØÛØ ¿ÕàáÞÝ. ÚÞÝäØÓ. Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ âÞÓÞ, ßÐàÐÜÕâàë ÚÐÚÞÙ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ ãáÛãÓã çÐâÐ. ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì - ÒëÑÞà ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ çÐâÐ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¸ÔÕÝâØäØÚÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï - ÒÒÞÔ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï,
 • Страница 70 из 179
  • ²ëÑÕàØâÕ ÁÕÐÝáë çÐâÐ. ¿ÞïÒØâáï áßØáÞÚ ÝÞÒëå Ø ßàÞçØâÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ ØÛØ ßàØÓÛÐèÕÝØÙ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò âÕÚãéÕÜ ÐÚâØÒÝÞÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ. ²ëÔÕÛØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì. ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ ÝÞÒÞÕ, Ð - ßàÞçØâÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ ÝÞÒÞÕ, Ð - ßàÞçØâÐÝÝÞÕ ÓàãßßÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. -
 • Страница 71 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ áÞ×ÔÐÒÐâì ×ÐÚàëâëÕ Óàãßßë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ³àãßßë ÝÐ áâà. 74. • ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ Ø ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ ØÛØ ³àãßßë- ßÞØáÚ ÔàãÓØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ çÐâÐ ØÛØ Óàãßß Ò áÕâØ ßÞ ÝÞÜÕàã âÕÛÕäÞÝÐ, ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÜã ØÜÕÝØ, ÐÔàÕáã íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØÛØ ØÜÕÝØ. ³àãßßë ÜÞÖÝÞ ØáÚÐâì ßÞ çÛÕÝÐÜ
 • Страница 72 из 179
  ¿àÞáÜÞâà ßàØÝïâÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï çÐâÐ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÚÞÓÔÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ, ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàÞÕ ÝÕ ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ÐÚâØÒÝÞÜã áÕÐÝáã çÐâÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ½ÞÒÞÕ ÜÓÝÞÒÕÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ½ÐÖÜØâÕ ÇØâÐâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØ
 • Страница 73 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞáÛÐâì ØÛØ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ . ÁÞÞÑéÕÝØÕ ÞáâÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, Ð ÞâÒÕâ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞÔ ÞâßàÐÒÛÕÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ 1. ¾âÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ÇÐâ Ø ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ. 2. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø
 • Страница 74 из 179
  âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐÙâØ ÔàãÓØÕ ÚÞÝâÐÚâë ØÛØ áÚÞßØàÞÒÐâì ÚÞÝâÐÚâ Ø× áÒÞÕÓÞ áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, åàÐÝïéÕÓÞáï ÝÐ áÕàÒÕàÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. 3. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÇÐâ; ÕáÛØ ßÞÛãçÕÝÞ ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Þâ ÚÞÝâÐÚâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì. 4. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî: ßàÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ Þ
 • Страница 75 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ²ëÑÕàØâÕ ¾âÚà. Óàãßßë, ÝÐÖÜØâÕ ² Óàãßßã Ø, ÕáÛØ Òë ÕéÕ ÝÕ ãçÐáâÒãÕâÕ Ò ÓàãßßÕ, ÒÒÕÔØâÕ áÒÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÕ ØÜï. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì Óàãßßã - ãÔÐÛÕÝØÕ Óàãßßë Ø× áßØáÚÐ Óàãßß. ²ëÑÕàØâÕ ½ÐÙâØ Óàãßßë - ßÞØáÚ Óàãßß ßÞ çÛÕÝÐÜ Óàãßßë, Ð âÐÚÖÕ ßÞ ÝÐ×ÒÐÝØî, âÕÜÕ ØÛØ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàã
 • Страница 76 из 179
  íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßÞçâÞÒëÕ ßàÞâÞÚÞÛë POP3 Ø IMAP4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÛÕÔãîéÕÕ: • ¿ÞÛãçØâì ÝÞÒãî ãçÕâÝãî ×ÐßØáì íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØÛØ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ØÜÕîéãîáï. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÜÞÖÝÞ
 • Страница 77 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ: àÕÔÐÚâÞà áÞÞÑéÕÝØÙ, ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ÐÔàÕáÐâÐ, ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ßÞÛãçÐâÕÛï ÚÞßØØ ØÛØ áÚàëâÞÙ ÚÞßØØ. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 45). ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 78 из 179
  µáÛØ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ãÔÐÛØâÕ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÂÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐÓàã×ÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà åÞÔÐ ÒëßÞÛÝÕÝØï. 2. ½ÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì ÔÛï
 • Страница 79 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ØÛØ Ø×ÜÕÝØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ÞâÒÕâÐ. 4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞáÛÐâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐâì áàÐ×ã. ¿ÐßÚÐ "¿àØÝïâëÕ" Ø "´àãÓØÕ ßÐßÚØ" ¼ÕÝî ÍÛ. ßÞçâÐ âÕÛÕäÞÝÐ áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ ßÐßÚØ: • ¿àØÝïâëÕ - áÞåàÐÝÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ,
 • Страница 80 из 179
  ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ (ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï Ø ¿àÞáÛãèÐâì ÓÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝÝÞÜã
 • Страница 81 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÀÕÖØÜ. 2. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ,
 • Страница 82 из 179
  • ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì GPRS - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ GPRS Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ âÐÚÖÕ GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜ ½ÕßàÕàëÒÝÞ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐ áâà. 109. • ¾âÒÕâ ßÞ âÞÜã ÖÕ ÚÐÝÐÛã - ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçÐâÕÛì áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓ ßÕàÕÔÐâì ÞâÒÕâÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ
 • Страница 83 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑé. - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ßÕàÕÔÐÝÝëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ. • ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ - ßÞÛãçÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ÃÜÕÝìèÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ àÐ×ÜÕàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÒáâÐÒÛïÕÜëå Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ
 • Страница 84 из 179
  ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ MMS, áÞÔÕàÖÐéãîáï Ò ßÐàÐÜÕâàÐå âÕÚãéÕÙ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. • ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ ØÛØ
 • Страница 85 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • °ÔàÕá ÞâÒÕâÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÔÛï ÞâÒÕâÞÒ. • ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï SMTP - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÔÛï ØáåÞÔïéÕÙ ßÞçâë. • ¿ÐàÞÛì SMTP - ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÞÛì, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÛï ØáåÞÔïéÕÙ ßÞçâë. • ¿ÞÚÐ× âÕàÜØÝÐÛìÝÞÓÞ ÞÚÝÐ - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÐãâÕÝâØäØÚÐæØØ
 • Страница 86 из 179
  ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÛØçÕáâÒÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÁçÕâçØÚ áÞÞÑé. Ø ¿ÞáÛÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ¿ÞÛãçÕÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï áÑàÞáÐ áçÕâçØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ. ºÞÝâÐÚâë ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ
 • Страница 87 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁßÞáÞÑ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÜÕÝ, ÒÚÛîçÕÝÝëå Ò ßÞÔßØáÚã, ×ÐÒØáØâ Þâ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÐ ²ÐàØÐÝâë ÞÑ×ÞàÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ßàØÛÞÖÕÝØï "ºÞÝâÐÚâë" ÝÐ áâà. 95. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (´Ðâì ÝÞÒÞÕ) ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë, ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï, ÝÐÖÜØâÕ ¾º Ø ÒÒÕÔØâÕ
 • Страница 88 из 179
  2. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ ÒÝØ× Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. 3. ²ëÔÕÛØâÕ ØÜï, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ÝÞÒëÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ. 4. ½ÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ Ø ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÜÕà ØÛØ ´ÞÑÐÒØâì ØÝä. 5. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ØÛØ
 • Страница 89 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, çâÞÑë áÞåàÐÝØâì ØÝäÞàÜÐæØî. 7. ½ÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ, ²ëÙâØ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ ´Ûï ÝÕáÚÞÛìÚØå ÚÞÝâÐÚâÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜÞÓÞ äÞàÜÐâÐ. ²
 • Страница 90 из 179
  • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, áÒï×ÐÝÝÞÓÞ á ÚÞÝâÐÚâÞÜ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì ÝÞÜÕà, ÃÔÐÛØâì ÔÐÝÝëÕ ØÛØ ÃÔÐÛØâì Ø×ÞÑà. ¿àØ íâÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ãÔÐÛïÕâáï âÞÛìÚÞ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÞ ÝÕ Ø× ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ÃÔÐÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø ÒáÕÙ
 • Страница 91 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áÛãÖÑë ßàØáãâáâÒØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÚÞâÞàëÙ âÐÚÖÕ ßàÕÔÞáâÐÒØâ ãÝØÚÐÛìÝÞÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï,
 • Страница 92 из 179
  • ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÒÐàØÐÝâÞÒ: ¿ÞÚÐ×ëÒÐâì áÞáâ. ßàØáãâáâÒØï - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÝÔØÚÐâÞàÐ âÕÚãéÕÓÞ áÞáâÞïÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì á àÕÖØÜÐÜØ - ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÁÞÞÑéÕÝØÕ Þ ÜÞÕÜ ßàØáãâáâÒØØ Ø ¼Þï ÔÞáâãßÝÞáâì: ÒàãçÝãî ØÛØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßãâÕÜ áÒï×ëÒÐÝØï á
 • Страница 93 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë á ÞâáÛÕÖØÒÐÝØÕÜ áÕâÕÒÞÓÞ ßàØáãâáâÒØï ¿ÞÔßØáÚÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÔÛï ÚÞâÞàëå âàÕÑãÕâáï ßÞÛãçÐâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ ßàØáãâáâÒØï. ¿àÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÞáâãß Ú íâÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ àÐ×àÕèÕÝ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ Ø áÕâìî. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ,
 • Страница 94 из 179
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÞÔßØáÚØ ÝÐ ÚÞÝâÐÚâ Ø× áßØáÚÐ ºÞÝâÐÚâë ÝÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞáØâì ÔÐÝÝ. Ø ¿ÞÔßØáÐâìáï. ´Ûï àÐ×ÞÒÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØáãâáâÒØØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞáØâì ÔÐÝÝ. Ø ¾ÔÝÞÚàÐâÝÞ. ¿àÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÞØáÚ ÚÞÝâÐÚâÐ ÝÐ áâà.
 • Страница 95 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ÁÚÞßØàÞÒÐâì ÔÛï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë (Ø ÝÐÞÑÞàÞâ). ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÒÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ âÕÛÕäÞÝÐ âÕÚáâÞÒëÕ ßàØÜÕçÐÝØï, ÝÐßàØÜÕà, ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÝÐ SIM-ÚÐàâã ÝÕ
 • Страница 96 из 179
  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÜï Ø ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐâì. ½ÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ Ø ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐâì ÒØ×ØâÚã. ²ëÑÕàØâÕ ÇÕàÕ× ¸º-ßÞàâ, ºÐÚ SMS-áÞÞÑé. (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ØÛØ ² áÞÞÑéÕÝØØ MMS (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ¼ÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒ, ßàÞØ×ÝÕáï
 • Страница 97 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ áÚÞßØàãÙâÕ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ÚÞÝâÐÚâë, Ú ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ. 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ ÒÝØ× Ø ÒëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, Ú ÚÞâÞàÞÜã âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã. 2. ½ÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ, ÒëÔÕÛØâÕ
 • Страница 98 из 179
  ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ, ÚÞÓÔÐ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ, ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÜÕÝî "ºÞÝâÐÚâë" ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÒÐàØÐÝâÞÒ: • ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà - ÝÐ×ÝÐçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÚÛÐÒØèÕ
 • Страница 99 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî Òë×ÞÒÐ Þâ ÐÑÞÝÕÝâÐ Ø× íâÞÙ Óàãßßë. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ àÕÖØÜÐ àÐÑÞâë, ßàØ ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ÒëÔÐÕâ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ Òë×ÞÒÞÒ Þâ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ßàØÝÐÔÛÕÖÐéØå ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÓàãßßÕ, ßàØÒÕÔÕÝë Ò ßÐàÐÓàÐäÕ ¿ÞÔÐÒÐâì áØÓÝÐÛ ÔÛï Óàãßß Ò àÐ×ÔÕÛÕ ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ ÝÐ áâà. 103.
 • Страница 100 из 179
  • ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, Òë×ÞÒë ÚÞâÞàëå ÑëÛØ ßàØÝïâë ßÞáÛÕÔÝØÜØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ Ø× ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ, áÞáâÞïÛÞáì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ØÛØ ÝÕâ). • ÃÔÐÛØâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ - ÞçØáâÚÐ áßØáÚÞÒ
 • Страница 101 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÛØçÕáâÒÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ, âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ, ÁçÕâçØÚ áÞÞÑé. Ø ¿ÞáÛÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ¿ÞÛãçÕÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï áÑàÞáÐ áçÕâçØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ. ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ
 • Страница 102 из 179
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÀÕÖØÜë ¼ÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áÞÑëâØÙ, ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë Ø Óàãßß ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÀÕÖØÜë. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. • ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì. • ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ àÕÖØÜÐ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï (ÔÞ
 • Страница 103 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÂÕÜë ÂÕÜÐ áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÖÕáâÒÞ íÛÕÜÕÝâÞÒ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐßàØÜÕà, äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ, íÚàÐÝÝãî ×ÐáâÐÒÚã, æÒÕâÞÒãî áåÕÜã Ø ÜÕÛÞÔØî áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÂÕÜë. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: • ²ëÑàÐâì âÕÜã - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ßÐßÞÚ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ´Ûï
 • Страница 104 из 179
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ÔØáßÛÕï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ÞáÝÞÒÝ. ÔØáßÛÕï. ¼ÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: • ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÝÐ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ´Ûï ÒëÑÞàÐ, ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²ëÑàÐâì
 • Страница 105 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÐÛÞÓÞ ÔØáßÛÕï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ÜÐÛÞÓÞ ÔØáßÛÕï. ¼ÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: • ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÝÐ ÜÐÛëÙ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÐÚâØÒÝÐ íÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ. ´Ûï
 • Страница 106 из 179
  ßÞïáÞÜ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÜ ÞÑÝÞÒÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ ÝÕÚÞâÞàëÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×Ðâìáï ßàÞáàÞçÕÝÝëÜØ. ¿ÞáÛÕ Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ (ØÛØ ßÞáÛÕ ÔÛØâÕÛìÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ á ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝÝëÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÜ) ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï áÝÞÒÐ ãáâÐÝÞÒØâì ÒàÕÜï. ¼ÕÝî
 • Страница 107 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ¸º-ßÞàâ ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ (¸º) ÛãçÐ Ò ÓÛÐ×Ð, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ ÔàãÓØÕ ¸ºãáâàÞÙáâÒÐ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÞâÝÞáØâáï Ú ÛÐ×ÕàÝëÜ Ø×ÔÕÛØïÜ ÚÛÐááÐ 1. Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÕàÕÔÐçã Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ÂÕÛÕäÞÝ
 • Страница 108 из 179
  GPRS ÂÕåÝÞÛÞÓØï GPRS (ãáÛãÓÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå ßÞ áÕâØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâ-ßàÞâÞÚÞÛÐ (IP). GPRS ïÒÛïÕâáï ÞÔÝØÜ Ø× áßÞáÞÑÞÒ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ
 • Страница 109 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ×ÐÔÐâì ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú (E)GPRS, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø, GPRS, GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ. • ²ëÑÕàØâÕ ½ÕßàÕàëÒÝÞ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ àÕÓØáâàÐæØØ Ò áÕâØ (E)GPRS ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï,
 • Страница 110 из 179
  ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ×ÐÔÐâì ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï (E)GPRS ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÚÞÜßìîâÕàÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø, GPRS, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS. • ·ÐÔÐÝÝëÙ ÒåÞÔ - ÐÚâØÒØ×ÐæØï âàÕÑãÕÜÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. • ¸×ÜÕÝØâì ×ÐÔÐÝÝãî âÞçÚã ÒåÞÔÐ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. ¸Üï âÞçÚØ
 • Страница 111 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà - ÒÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ, Ò ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ÔÕÛÐÕâ ÔÞ 10 ßÞßëâÞÚ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ. • ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà - Òë×ÞÒ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ , ÝÐÖÐâØÕÜ Ø ãÔÕàÖÐÝØÕÜ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ
 • Страница 112 из 179
  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ßÐàÐÜÕâàÞÒ: • Ï×ëÚÞÒëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ, ×ÐâÕÜ ãáâÐÝÞÒØâÕ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ: ÒëÑÕàØâÕ Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ,
 • Страница 113 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ àÕÖØÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÙ Ø× áÞâÞÒëå áÕâÕÙ, ÔÞáâãßÝëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àÕÓØÞÝÕ. ²ÐàØÐÝâ ¿àÞØ×ÒÞÛìÝÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ÛîÑãî áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝ ÞáâÐÕâáï Ò àÕÖØÜÕ àãçÝÞÓÞ ÒëÑÞàÐ
 • Страница 114 из 179
  ÝÐßàØÜÕà, ÒëÑàÐâì àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâìáï ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÐÚáÕááãÐàÐ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ¼ÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ Ò âÕÛÕäÞÝ ßÐàÐÜÕâàë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãîâáï ÔÛï ßàÐÒØÛìÝÞÙ àÐÑÞâë ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ãáÛãÓ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ: MMS, çÐâ, áØÝåàÞÝØ×ÐæØï, íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ,
 • Страница 115 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¿àÕÔßÞçâØâÕÛìÝ. âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - áÞÔÕàÖØâ ØÜÕÝÐ áÞåàÐÝÕÝÝëå âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ. ²ëÔÕÛØâÕ âÞçÚã ÔÞáâãßÐ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Þß. ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ØÜÕÝØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ Ø âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ GPRS ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ GSM. • ½ÐáâàÞÙÚØ
 • Страница 116 из 179
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ßÐàÐÜÕâàÞÒ: • ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ - ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PIN-ÚÞÔÐ ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÕÚÞâÞàëÕ SIM-ÚÐàâë ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì äãÝÚæØî ×ÐßàÞáÐ PIN-ÚÞÔÐ. • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ
 • Страница 117 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã ØÛØ ÞÑàÐâÝÞ (áÜ. ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÝÐ áâà. 95). • ºÞÔë ÔÞáâãßÐ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, PIN-ÚÞÔÐ, PIN2-ÚÞÔÐ Ø ßÐàÞÛï ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ)
 • Страница 118 из 179
  ´Ûï ×ÐéØâë ×ÐÓàãÖÐÕÜÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ßÞÔÔÕàÖÚÐ áØáâÕÜë ãßàÐÒÛÕÝØï æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ (DRM). ¾ÑêÕÚâ (ÝÐßàØÜÕà, ÜÕÛÞÔØï) ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐéØéÕÝ Ø áÒï×ÐÝ á ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÛØçÕáâÒÞ ×ÐÓàã×ÞÚ Ø ßÕàØÞÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï). ÍâØ ßàÐÒØÛÐ ÞßàÕÔÕÛïîâáï ÚÛîçÞÜ
 • Страница 119 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½Õ ×ÐÓàãÖÐÙâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ø× ÝÕßàÞÒÕàÕÝÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ. • ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ - ßàÞÒÕàÚÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæ. - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÒáÕå ÚÛîçÕÙ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ. ·ÐßØáØ Þ ÚÛîçÐå ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛïâì (ÝÐßàØÜÕà, ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ Øå áàÞÚÐ ÔÕÙáâÒØï). 3. ²
 • Страница 120 из 179
  ÄÞâÞáêÕÜÚÐ 1. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÒØÔÞØáÚÐâÕÛî ÚÐÜÕàë ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ Ø ºÐÜÕàÐ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØïÜ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî, ÝÐßàØÜÕà, ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ, ãÒÕÛØçÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÔÞáâãß Ú ÜÕÝî "³ÐÛÕàÕï" ØÛØ ßÐàÐÜÕâàÐÜ ÚÐÜÕàë. ´Ûï áêÕÜÚØ ÞÔÝÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ
 • Страница 121 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÜÕàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ, ºÐÜÕàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ò áßØáÚÕ. ¼ÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì ÚÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ãáâÐÝÞÒØâì ÔÛØâÕÛìÝÞáâì ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, ×ÒãÚÞÒãî ØÜØâÐæØî áßãáÚÐ ×ÐâÒÞàÐ ÚÐÜÕàë Ø ÝÐ×ÒÐÝØÕ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÙ
 • Страница 122 из 179
  • ²ëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ àÐÑÞâã á ßÞâÞÚÐÜØ. ´Ûï àÐÑÞâë á ßÞâÞÚÐÜØ ÒëÑÕàØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ØÛØ ÁâÐÝÔÐàâ, ØÛØ ¿ÕàáÞÝ. ÚÞÝäØÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÔÛï àÐÑÞâë á ßÞâÞÚÐÜØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ
 • Страница 123 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë á ÚÝÞßÚÞÙ ÒëÑÞà áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ á ßÞÜÞéìî ÚÝÞßÚØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. 3. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÚÛîçØâì ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¿àØ ßàÞáÛãèØÒÐÝØØ àÐÔØÞ ÜÞÖÝÞ ×ÐÚàëâì âÕÛÕäÞÝ.
 • Страница 124 из 179
  ²ÚÛîçØâÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâ. ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç çÕàÕ× ÒáâàÞÕÝÝëÙ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì. ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ Ú âÕÛÕäÞÝã. ´ØÚâÞäÞÝ ¼ÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì àÕçì, ×ÒãÚÞÒëÕ äÐÙÛë Ø âÕÚãéØÕ âÕÛÕäÞÝÝëÕ àÐ×ÓÞÒÞàë ÔÛØâÕÛìÝÞáâìî ÔÞ 3 ÜØÝãâ. ·ÒãÚÞ×ÐßØáØ
 • Страница 125 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ßÞáÛÕÔÝÕÙ ×ÐßØáØ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ØÛØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ÒëÑÕàØâÕ ¿àÔ ßÞáÛÕÔÝØÙ. PTT ÃáÛãÓÐ PTT áÞâÞÒÞÙ áÕâØ - íâÞ ãáÛãÓÐ ÔãßÛÕÚáÝÞÙ áÒï×Ø ßÞ àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙáã, ÚÞâÞàÐï ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï Ò áÞâÞÒëå áÕâïå GSM/ GPRS (ãáÛãÓÐ áÕâØ). PTT ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàïÜãî ÓÞÛÞáÞÒãî áÒï×ì,
 • Страница 126 из 179
  ¾âÚàëâØÕ ÜÕÝî PTT ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ PTT. • ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï ØÛØ ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ PTT ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì PTT ØÛØ ¾âÚÛîçØâì PTT. • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâëå ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñà. Òë×ÞÒë. • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ Óàãßß PTT ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÞÚ Óàãßß. • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ
 • Страница 127 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï Ò ÐÚâØÒÝëÕ Óàãßßë (¾áÝÞÒÝÐï ØÛØ ¿àÞáÛãèØÒÐÕÜ.), Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÜï ÞáÝÞÒÝÞÙ Óàãßßë. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï Þâ ãáÛãÓØ PTT ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛîçØâì PTT. ·ÐßàÞáë ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ µáÛØ ÝÐ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÙ Òë×ÞÒ ÞâÒÕâ ÝÕ ßÞáâãßØÛ, ÜÞÖÝÞ
 • Страница 128 из 179
  • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ò ÜÕÝî PTT ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñà. Òë×ÞÒë. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞáØâì Þ/Ò. ¾âÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ 1. ´Ûï ÞâÚàëâØï áßØáÚÐ ¾Ñà. Òë×ÞÒë ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ßáÕÒÔÞÝØÜÞÒ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ,
 • Страница 129 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ PTT ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØÙ PTT ÒëÑÕàØâÕ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ ÔØÝÐÜØÚ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÔØÝÐÜØÚÐ ÔÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì Ò íâÞÜ àÕÖØÜÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áÛØèÚÞÜ ÒÕÛØÚÐ.
 • Страница 130 из 179
  ¿ÞáëÛÚÐ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ • ´Ûï ßÞáëÛÚØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, Ú ÚÞâÞàëÜ ÔÞÑÐÒÛÕÝë ÐÔàÕáÐ PTT, ßÞÛãçÕÝÝëÕ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã PTT. ÂÐÚÖÕ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÚÞÝâÐÚâ Ò áßØáÚÕ ºÞÝâÐÚâë. • ´Ûï ßÞáëÛÚØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ
 • Страница 131 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî PTT. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã PTT Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÔàãÓÞÙ ÐÑÞÝÕÝâ ÝÕ ×ÐÚÞÝçØâ ÓÞÒÞàØâì, ×ÐâÕÜ - ÓÞÒÞàØâÕ. ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ¸ÜÕÝÐ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÜ çÐáâÞ ßÞáëÛÐîâáï ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ Òë×ÞÒë, ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì. • ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÐÔàÕáÐ PTT Ú ØÜÕÝØ Ò ÜÕÝî
 • Страница 132 из 179
  ÁÞ×ÔÐÝØÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚÐ Óàãßß ¿àØ Òë×ÞÒÕ Óàãßßë ÒáÕ ãçÐáâÝØÚØ Óàãßßë ßÞÛãçÐîâ Òë×ÞÒ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ºÐÖÔëÙ ãçÐáâÝØÚ Ò ÓàãßßÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ßáÕÒÔÞÝØÜÞÜ, ÚÞâÞàëÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÔÛï ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ. ÃçÐáâÝØÚ Óàãßßë ÜÞÖÕâ ÒëÑàÐâì ÔÛï ÚÐÖÔÞÙ Óàãßßë áÒÞÙ ßáÕÒÔÞÝØÜ. ³àãßßë àÕÓØáâàØàãîâáï á
 • Страница 133 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞ×ÔÐÕâáï ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÐï çÐáâì ÐÔàÕáÐ Óàãßßë; íâã çÐáâì ÐÔàÕáÐ çÛÕÝë Óàãßßë ÝÕ ÜÞÓãâ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ßàØ ßÞÛãçÕÝØØ ßàØÓÛÐèÕÝØï Ò Óàãßßã. ¿àØÓÛÐèÐâì ÝÞÒëå çÛÕÝÞÒ Óàãßßë ÜÞÖÕâ âÞÛìÚÞ áÞ×ÔÐâÕÛì ×ÐéØéÕÝÝÞÙ Óàãßßë. 3. ²ÒÕÔØâÕ
 • Страница 134 из 179
  ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ßàØÓÛÐèÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ Ø ´Ð ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ., ¾âÜÕÝÐ Ø ´Ð. ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ÁãéÕáâÒãÕâ ÔÒÕ Óàãßßë ßÐàÐÜÕâàÞÒ PTT: àÐÑÞçØÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ. ¿ÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÜÞÓãâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝë Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, áÜ.
 • Страница 135 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú àÐÑÞçØÜ ßÐàÐÜÕâàÐÜ PTT ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ PTT Ø ½ÐáâàÞÙÚØ PTT. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: • ´ÒãáâÞàÞÝÝØÕ Òë×ÞÒë Ø ²ÚÛ. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ßàØÕÜÐ ÒåÞÔïéØå ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ¾âÚÛ. ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ ßÞáëÛÐâì, ÝÞ ÝÕ ßàØÝØÜÐâì ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ Òë×ÞÒë.
 • Страница 136 из 179
  • ²ëÑÕàØâÕ ÁØÓÝÐÛ ßÞ ÔÝïÜ ÝÕÔÕÛØ Ø ÁØÓÝÐÛ ßÞ ÔÝïÜ. ¾âÜÕâìâÕ ÔÝØ ßÞÒâÞàÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ³ÞâÞÒÞ. • ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ - ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, Ú âÕÛÕäÞÝã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ. ² ÚÐçÕáâÒÕ
 • Страница 137 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÐÛÕÝÔÐàì ÁÛãÖØâ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ×ÐßØáÕÙ Þ ×ÐßÛÐÝØàÞÒÐÝÝëå ÜÕàÞßàØïâØïå, ÒáâàÕçÐå, ÔÝïå àÞÖÔÕÝØï, îÑØÛÕÙÝëå ÔÐâÐå Ø ÔàãÓØå áÞÑëâØïå, Ð âÐÚÖÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãáâÐÝÞÒØâì áØÓÝÐÛ ÚÐÛÕÝÔÐàï ÔÛï ÝÐßÞÜØÝÐÝØï Þ áÞÑëâØïå. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛÕÝÔÐàì. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÔÐâã.
 • Страница 138 из 179
  • µáÛØ ÝÐÖÐâì ²Ðà-âë, âÞ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ¾Ñ×Þà ÝÕÔÕÛØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÝÕÔÕÛØ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë âÐÚÖÕ äãÝÚæØØ ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ, àÐÑÞâë áÞ áßØáÚÞÜ ÔÕÛ, ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ×ÐÜÕâÞÚ ÚÐÛÕÝÔÐàï, ÒëÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ÁØÓÝÐÛ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ²ëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÝÐ
 • Страница 139 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ×ÐÜÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÞåà. ²ëÑÕàØâÕ ãàÞÒÕÝì ßàØÞàØâÕâÐ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ. ÂÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ÒàÕÜï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÑÕ× áØÓÝÐÛÐ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì áàÞÚ ÒëßÞÛÝÕÝØï, ßàÞáÜÞâàÕâì ×ÐÜÕâÚã Ø ÒëÑàÐâì áßÞáÞÑ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ. ·ÐÜÕâÚØ ÍâÞ ÜÕÝî
 • Страница 140 из 179
  ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÔÐÝÝëÕ ÚÐÛÕÝÔÐàï Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÝÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÜ áÕàÒÕàÕ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ØÛØ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ. µáÛØ ÔÐÝÝëÕ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÜ áÕàÒÕàÕ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ, ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ×ÐßãáâØâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ.
 • Страница 141 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï, ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì á áÕàÒÕàÞÜ Ø ´ÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ¾âÜÕâìâÕ ÔÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. 3. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï, ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì á áÕàÒÕàÞÜ Ø ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì. ¿ÞáÛÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÑãÔÕâ ÒëßÞÛÝÕÝÐ
 • Страница 142 из 179
  ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, áÞÔÕàÖÐéãîáï Ò ßÐàÐÜÕâàÐå âÕÚãéÕÙ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. 3. ¿ÐàÐÜÕâàë áØÝåà. á ¿º - ÒÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ßàØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ØÝØæØØàÞÒÐÝÝÞÙ áÕàÒÕàÞÜ. ²ëÑÕàØâÕ Ø ÒÒÕÔØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ Ò ßÞÛÕ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì Ø ¿ÐàÞÛì. ¸Üï
 • Страница 143 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÚÛîçÐ Ø ÞçØáâÚØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÒÒÕÔØâÕ *#7370925538# (*#res wallet#) Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¿àØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. ¾âÚàÞÙâÕ ÜÕÝî "±ãÜÐÖÝØÚ" ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ
 • Страница 144 из 179
  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå ÚÐàâ 1. ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ, ÒëÑÕàØâÕ ºÐàâë Ø âØß ÚÐàâë, ÔÐÝÝëÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï áÞåàÐÝØâì. 2. µáÛØ ÕéÕ ÝÕ áÞ×ÔÐÝÞ ÝØ ÞÔÝÞÙ ÚÐàâë, ÝÐÖÜØâÕ ½ÞÒÞÕ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒÞÕ. ·ÐßÞÛÝØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÐÝÝëÕ. ´ÐÝÝëÕ ÚÐàâ ÜÞÖÝÞ ßàØÝØÜÐâì Ò
 • Страница 145 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÚÞßØà. Ò ÚÐÛÕÝÔ. - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ×ÐÜÕâÚØ Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßÐÜïâÚØ. ÄãÝÚæØï ¸áß. ÔÞß. ØÝä. áÛãÖØâ ÔÛï Ø×ÒÛÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø web-ÐÔàÕáÞÒ, áÞÔÕàÖÐéØåáï Ò ×ÐÜÕâÚÕ. ÁÞ×ÔÐÝØÕ ßàÞäØÛï ÑãÜÐÖÝØÚÐ ¿ÞáÛÕ áÞåàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÙ ÚÐàâë íâØ ÔÐÝÝëÕ
 • Страница 146 из 179
  ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï àÕ×ãÛìâÐâÐ ÝÐÖÜØâÕ ÀÐÒÝÞ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ÝÞÒÞÓÞ ÒëçØáÛÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÃÑàÐâì. ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛìÚãÛïâÞà.
 • Страница 147 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ Á ßàÞÜÕÖãâÞçÝ.. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàÞÜÕÖãâÞçÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÝÐÖÜØâÕ ¾âàÕ×ÞÚ. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ×ÐÜÕàÐ ÒàÕÜÕÝØ Ò
 • Страница 148 из 179
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï Ò çÐáÐå, ÜØÝãâÐå Ø áÕÚãÝÔÐå, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÐÙÜÕà. µáÛØ ÒàÕÜï ÒÒÕÔÕÝÞ ßàÐÒØÛìÝÞ, ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. µáÛØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ ×ÐÜÕâÚÐ ØÛØ
 • Страница 149 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÔÛï ÑàÐã×ÕàÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÝÐ áâà. 114. ½Ðáâà. ßàØÛÞÖ. - ÝÐáâàÞÙÚÐ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áÞßàÞÒÞÖÔÕÝØï, ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ ÔÛï ØÓàë. ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ÝÕÚÞâÞàëå ØÓà íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã
 • Страница 150 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÔÛï àÐÑÞâë á ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ´Þß. ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ. • ¾ÑÝÞÒ. ÒÕàáØî - ßàÞÒÕàÚÐ ÝÐÛØçØï ÝÞÒÞÙ ÒÕàáØØ ÔÐÝÝÞÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÚÞâÞàãî ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì áÞ áâàÐÝØæ ãáÛãÓ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). •
 • Страница 151 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ Ò ÜÕÝî ÃáÛãÓØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 157). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú âàÕÑãÕÜÞÜã ã×Ûã. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì
 • Страница 152 из 179
  ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ ÑàÐã×Õà, ÚÞâÞàëÙ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì áâàÐÝØæë ÚÐÚ ÝÐ ï×ëÚÕ WML (ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ áâàÐÝØæ ÔÛï ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ), âÐÚ Ø ÝÐ ï×ëÚÕ XHTML (ÞâÚàëâëÙ ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ ÓØßÕàâÕÚáâÐ). ² áØÛã ÞÓàÐÝØçÕÝÝëå àÐ×ÜÕàÞÒ ÔØáßÛÕï âÕÛÕäÞÝÐ áâàÐÝØæë ÜÞÓãâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÕ âÐÚ, ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ. ºàÞÜÕ
 • Страница 153 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ ¿àÕÖÔÕ ÒáÕÓÞ ãÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÔÛï âàÕÑãÕÜÞÙ ãáÛãÓØ ÒÚÛîçÕÝë ßàÐÒØÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. • ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. • ²ëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ ãáÛãÓã
 • Страница 154 из 179
  ¿àÞáÜÞâà áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì áÕÐÝá ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæ ãáÛãÓØ. ¿àØ àÐÑÞâÕ á àÐ×ÛØçÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ äãÝÚæØØ ÚÛÐÒØè âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ Ø×ÜÕÝïâìáï. ÁÛÕÔãÙâÕ ãÚÐ×ÐÝØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. µáÛØ Ò
 • Страница 155 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¸ÝäÞ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå Þ ÚÐàâÕ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ±ãÜÐÖÝØÚ (ãáÛãÓÐ ÔÞÛÖÝÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑãÜÐÖÝØÚÐ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ãÜÐÖÝØÚ ÝÐ áâà. 142. • ÁáëÛÚØ - ÔÞáâãß Ú ÝÞÒÞÜã áßØáÚã äãÝÚæØÙ ÔÐÝÝÞÙ áâàÐÝØæë. • ´ÞÜÐèÝïï áâà. - ÒÞ×ÒàÐâ ÝÐ ÔÞÜÐèÝîî áâàÐÝØæã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. •
 • Страница 156 из 179
  ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÐâì ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ØÛØ ÝÐÖÐâì Ø ãÔÕàÖØÒÐâì ¿ÐàÐÜÕâàë àÕÖØÜÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÑàÐã×ÕàÐ ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´à. ÒÐàØÐÝâë Ø ½ÐáâàÞÙÚÐ ÒØÔÐ, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ. ²ëÑÕàØâÕ • ¿ÕàÕÝÞá âÕÚáâÐ
 • Страница 157 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐÚÛÐÔÚØ °ÔàÕáÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÒØÔÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. 1. ²Þ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚÛÐÔÚØ; Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ·ÐÚÛÐÔÚØ. 2. ²ëÔÕÛØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì ØÛØ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë,
 • Страница 158 из 179
  àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ Ø ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ. ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÛÞÔØØ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ØÓàë, ÒØÔÕÞÚÛØßë, âÕÜë ØÛØ ßàØÛÞÖÕÝØï ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ØáâÞçÝØÚÐÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÓÐàÐÝâØàãîâ ÐÔÕÚÒÐâÝãî ×ÐéØâã Þâ ÚÞÜßìîâÕàÝëå ÒØàãáÞÒ Ø
 • Страница 159 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ÄØÛìâà áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ²ÚÛîçØâì. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÔÕÖÝ. ÚÐÝÐÛë. • µáÛØ ßàØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×àÕèÕÝ, ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ
 • Страница 160 из 179
  ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á ã×ÛÐ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÕàáÞÝÐÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ØÛØ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ. ¸ÝâÕàÝÕâÜÐàÚÕàë áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞçØéÕÝÐ ÚíèßÐÜïâì, áÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 161 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ØÛØ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐÓÐ×ØÝ). ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜë áÕàâØäØÚÐâë Ø, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì, ÝÐåÞÔïéØÙáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî
 • Страница 162 из 179
  ÁÕàâØäØÚÐâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½ÕáÜÞâàï ÝÐ âÞ, çâÞ áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ
 • Страница 163 из 179
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐéØâÐ ÔÐÝÝëå ÝÐ ãçÐáâÚÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëßÞÛÝïâì ßàÞæÕÔãàã æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÐ ÞÑëçÝÞÙ ßÞÔßØáØ ÝÐ ÑãÜÐÖÝÞÜ áçÕâÕ, ÚÞÝâàÐÚâÕ ØÛØ ØÝÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï
 • Страница 164 из 179
  ÃáÛãÓØ SIM ¿ÞÜØÜÞ áâÐÝÔÐàâÝëå äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÕÓÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ ÜÞÖÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ Ø ÔÞáâãßÝë Ò íâÞÜ ÜÕÝî (ÜÕÝî ßàØáãâáâÒãÕâ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ãáÛãÓØ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï SIM-ÚÐàâÞÙ). ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ
 • Страница 165 из 179
  ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ 7. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ
 • Страница 166 из 179
  8. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,
 • Страница 167 из 179
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15°C...25°Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 168 из 179
  9. °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÃáâÐÝÞÒÚÐ áÛÞÖÝÞÓÞ
 • Страница 169 из 179
  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. •
 • Страница 170 из 179
  • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ´Ûï çØáâÚØ ÞÑêÕÚâØÒÐ ÚÐÜÕàë, ÔÐâçØÚÐ àÐááâÞïÝØï, ÔÐâçØÚÐ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ Ø â. ß. ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÜïÓÚãî, çØáâãî Ø áãåãî âÚÐÝì. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ
 • Страница 171 из 179
  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ, Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÒÕ×ÔÕ, ÓÔÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ
 • Страница 172 из 179
  ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÜÕÔØæØÝáÚØÜ àÐÑÞâÝØÚÐÜ ØÛØ Ú Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛî ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ãçàÕÖÔÕÝØïå ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï, ÓÔÕ íâÞ ÔØÚâãÕâáï ßàÐÒØÛÐÜØ ÒÝãâàÕÝÝÕÓÞ àÐáßÞàïÔÚÐ. ² ÑÞÛìÝØæÐå Ø Ò ÔàãÓØå ÜÕÔØæØÝáÚØå ãçàÕÖÔÕÝØïå ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ, çãÒáâÒØâÕÛìÝÞÕ Ú ÒÝÕèÝÕÜã àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÜã
 • Страница 173 из 179
  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ
 • Страница 174 из 179
  ■ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ. ² ÜÕáâÐå ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú
 • Страница 175 из 179
  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÝÐàãèÕÝØÕ ßàÞáâàÐÝáâÒÕÝÝÞÙ ÞàØÕÝâÐæØØ, äÞÑØØ, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝãî ßÞâÕàî ßÐÜïâØ Ø ßà. ÁãÔÞàÞÓØ ÜÞÓãâ âÐÚÖÕ ßàØÒÕáâØ Ú ßáØåØçÕáÚØÜ àÐááâàÞÙáâÒÐÜ Ø ÚÞÝÒãÛìáØïÜ, ÚÞâÞàëÕ, Ò áÒÞî ÞçÕàÕÔì, ÜÞÓãâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ âàÐÒÜ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ßÐÔÕÝØï Ø ãÔÐàÞÒ Þ
 • Страница 176 из 179
  ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÜÞÓãâ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì áÒï×ì ßàØ ÒáÕå ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒÐå. ² áÛãçÐÕ
 • Страница 177 из 179
  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÕÔØÝáâÒÕÝÝëÜ áàÕÔáâÒÞÜ áÒï×Ø ÝÐ ÜÕáâÕ ßàÞØáèÕáâÒØï. ½Õ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì àÐ×àÕèÕÝØï. ■ ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÕàâØäØÚÐæØØ (SAR) ´°½½¾µ ÃÁÂÀ¾¹Á²¾ Á¾¾Â²µÂÁ²õ ¼µ¶´Ã½°À¾´½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼ º ÃÀ¾²½Î ¾±»Ãǵ½¸Ï À°´¸¾Ç°Á¾½¾¹ ͽµÀ³¸µ¹ ´ÐÝÝÞÕ
 • Страница 178 из 179
  ÞÑéÕÜã ßàÐÒØÛã, çÕÜ ÑÛØÖÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ Òë ÝÐåÞÔØâÕáì, âÕÜ ÜÕÝìèÕ ÜÞéÝÞáâì Ø×ÛãçÐÕÜÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÞÜ áØÓÝÐÛÐ. ½ÐØÑÞÛìèÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ áÞáâÐÒÛïÕâ 0,46 ²â/ ÚÓ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ
 • Страница 179 из 179