Инструкция для NOKIA 8310

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ

9353369

²ëßãáÚ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 115
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 9353369 ²ëßãáÚ 2
 • Страница 2 из 115
  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÍÛÕÚâàÞáÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -535 Nokia 8310 (NHM-7) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò
 • Страница 3 из 115
  Nokia Ø Nokia Connecting People ïÒÛïîâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞÒÐàÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ºÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå ßàÞÔãÚâÞÒ ØÛØ ÚÞÜßÐÝØÙ, ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ×ÔÕáì, ÜÞÓãâ Ñëâì âÞÒÐàÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ØÛØ âÞÒÐàÝëÜØ ØÜÕÝÐÜØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ. Nokia Xpress-on ïÒÛïÕâáï âÞÒÐàÝëÜ ×ÝÐÚÞÜ ºÞàßÞàÐæØØ Nokia
 • Страница 4 из 115
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ...................................................................................................................................... 4 ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ........................................................................................ 10 ¾ÑéÐï
 • Страница 5 из 115
  4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ................................................................................................................................. 34 ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ........................................................................................ ÀÕÖØÜ
 • Страница 6 из 115
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ 6. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ................................................................................................................ 49 ²ë×ÞÒ äãÝÚæØØ
 • Страница 7 из 115
  ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 7 ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ 66 66 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 69 69 70 71 72 73 73 73 74 75 76 77 77 78 79 ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ
 • Страница 8 из 115
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¸º-ßÞàâ (ÜÕÝî 9)........................................................................................................................................................................... ÀÐÔØÞ (ÜÕÝî 10)
 • Страница 9 из 115
  8. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ............................................................... 102 ºÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàÐÙÒÕàë ÜÞÔÕÜÐ................................................................................................. 102 PC Suite
 • Страница 10 из 115
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ ÔÐÛÕÕ Ò ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ½Õ
 • Страница 11 из 115
  ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÔÞßãáÚÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ áßÕæØÐÛØáâë. ¿À¸½°´»µ¶½¾Á¸ ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ Ú âÕÛÕäÞÝã ÝÕ
 • Страница 12 из 115
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà
 • Страница 13 из 115
  ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 13 ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ ßàØÞÑàÕâÕÝØï àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâÕÙ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÔØÛÕàã. ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì
 • Страница 14 из 115
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï s ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ ½ÐÚÛÕÙÚØ áÞÔÕàÖÐâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝëÙ âÐÛÞÝ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ßàØÓÛÐáØâÕÛìÝëÙ ÑØÛÕâ Nokia Club Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ. s ºÞÔë ÔÞáâãßÐ •
 • Страница 15 из 115
  • ¿ÐàÞÛì äãÝÚæØØ ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ÍâÞâ ßÐàÞÛì ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØØ ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐéØâë ÝÐ áâà. 72). ¿ÐàÞÛì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 15 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï µáÛØ ÚÞÔë ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝë ÒÜÕáâÕ á
 • Страница 16 из 115
  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 8310 áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ò ßÞÒáÕÔÝÕÒÝÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, âÐÙÜÕà, ÚÐÛìÚãÛïâÞà, ØÓàë Ø ßà. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï íâÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÒëßãáÚÐÕâáï ÝÐÑÞà æÒÕâÝëå ßÐÝÕÛÕÙ Nokia Xpress-onTM. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ
 • Страница 17 из 115
  ·Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØÙ GPRS, Ð âÐÚÖÕ ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, àÐÑÞâÐîéØå çÕàÕ× GPRS (ÝÐßàØÜÕà, ãáÛãÓØ WAP, ßÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ SMS) ÝÐçØáÛïÕâáï ÞßÛÐâÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ âÐàØäÐå ÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ãáÛãÓ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. s HSCSD
 • Страница 18 из 115
  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ WAP, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÕÞÑåÞÔØÜëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ãáÛãÓ âÐÚÖÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 19 из 115
  s ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ºàÐâÚÞÕ ÝÐÖÐâØÕ ÚÛÐÒØèØ Ò àÕÖØÜÕ ÜÕÝî ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 2. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ²ÕàåÝïï ÚÛÐÒØèÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï, ÝØÖÝïï ÔÛï ãÜÕÝìèÕÝØï
 • Страница 20 из 115
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 5. ºÛÐÒØèÐ áÛãÖØâ ÔÛï ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ Ø ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØ ÝÐÖÐâØØ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. 6. ºÛÐÒØèÐ äãÝÚæØØ. áÛãÖØâ ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× ÛîÑÞÙ 7. ºÛÐÒØèØ ÚÛÐÒØèã áÛãÖÐâ ÔÛï ÒÒÞÔÐ æØäà Ø
 • Страница 21 из 115
  ´àãÓØÕ ×ÝÐçÚØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÒëå ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐ áâà. 55. ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 58. ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÁÜ.
 • Страница 22 из 115
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ²áÕ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ßÕàÕÐÔàÕáãîâáï ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (¿ÕàÕÒÞÔ ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ). ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ÔÛï ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ ÒëÒÞÔØâáï ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ , ÔÛï ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà. 65. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ
 • Страница 23 из 115
  s ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ • ¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. • ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë: SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. • ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ áÝÐçÐÛÐ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ, Ø
 • Страница 24 из 115
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, ßàØßÞÔÝïÒ ßÕàÕÔÝØÙ ÚàÐÙ ÔÕàÖÐâÕÛï (4) Ø áÔÒØÝãÒ ÕÓÞ ÝÐ×ÐÔ (5). ¾âÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì (6). 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7). SIM-ÚÐàâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×, Ð áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÞÚÐ×ÐÛáï
 • Страница 25 из 115
  5. ÁÞÒÜÕáâØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì á äØÚáÐâÞàÐÜØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ (10) Ø áÔÒØÝìâÕ ÕÕ ÒÒÕàå ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (11). ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 25 ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (9).
 • Страница 26 из 115
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë s ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¸ÔÕâ ×ÐàïÔÚÐ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî
 • Страница 27 из 115
  ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 14. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. Àµº¾¼µ½´°Æ¸¸ ¿¾ À°Æ¸¾½°»Ì½¾¼Ã ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Î µ»µÄ¾½°. ÂÕÛÕäÞÝ ÞáÝÐéÕÝ ÒáâàÞÕÝÝÞÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ
 • Страница 28 из 115
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë • ²ÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). • ¾âÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐÖÜØâÕ ÁÝ.ÑÛÞÚ, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ ßàØ
 • Страница 29 из 115
  3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (2). 4. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ áÞÒÜÕáâØâÕ ÒÕàåÝØÙ ÚàÐÙ âÕÛÕäÞÝÐ á ÒÕàåÝØÜ ÚàÐÕÜ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ (3) Ø ßàØÚàÕßØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ú ßÐÝÕÛØ (4), ÞáâÞàÞÖÝÞ ÝÐÖÐÒ ÝÐ ÝÕÓÞ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï. 5. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ÁÞÒÜÕáâØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì á äØÚáÐâÞàÐÜØ
 • Страница 30 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ s ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÐ áÛÕÒÐ Þâ ÚãàáÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú
 • Страница 31 из 115
  Ø µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 58. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ µáÛØ ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ( ) ÝÐ×ÝÐçÕÝ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÐ áâà. 44), íâÞâ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ
 • Страница 32 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 5. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÝÞÒëå ãçÐáâÝØÚÞÒ ßÞÒâÞàØâÕ èÐÓØ 2 - 4. 6. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ßÞÓÞÒÞàØâì á ÞÔÝØÜ Ø× ãçÐáâÝØÚÞÒ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÞâÔÕÛìÝÞ: ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÒÐâÝÞ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò
 • Страница 33 из 115
  ¾âÚÛ. ÜÚàäÝ ØÛØ ²ÚÛ. ÜÚàäÝ, ¿àÕàÒÐâì, ¿àÕàÒÐâì ÒáÕ, ÂÕÛ. ÚÝØÖÚÐ, ¼ÕÝî Ø ÃÔÕàÖÐÝØÕ ØÛØ ²Þ×ÒàÐâ, ½ÞÒëÙ ×ÒÞÝÞÚ, ºÞÝäÕàÕÝæØï, ¿àØÒÐâÝÞ, ¾âÒÕâØâì Ø ½Õ ÞâÒÕçÐâì. ÄãÝÚæØï DTMF-áØÓÝÐÛ áÛãÖØâ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áâàÞÚ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ DTMF, ÝÐßàØÜÕà, ßÐàÞÛï Ø ÝÞÜÕàÐ ÑÐÝÚÞÒáÚÞÓÞ áçÕâÐ. ²ÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò
 • Страница 34 из 115
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ - ×ÝÐçÞÚ .
 • Страница 35 из 115
  1. ²ÒÞÔØâÕ áÛÞÒÞ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè . ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×. ¿ÞáÛÕ ÚÐÖÔÞÓÞ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØèØ áÛÞÒÞ Ø×ÜÕÝïÕâáï. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ÒÒÞÔÐ áÛÞÒÐ Nokia (ÚÞÓÔÐ ÒëÑàÐÝ ÐÝÓÛØÙáÚØÙ áÛÞÒÐàì) ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë "N", ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë "o", ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒë "k", ÔÛï ÒÒÞÔÐ
 • Страница 36 из 115
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ¿Þ ÑãÚÒ., ÒÒÕÔØâÕ áÛÞÒÞ (Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÞåà. ¿àØ ×ÐßÞÛÝÕÝØØ áÛÞÒÐàï ÝÞÒëÕ áÛÞÒÐ ×ÐßØáëÒÐîâáï ÒÜÕáâÞ áÛÞÒ,
 • Страница 37 из 115
  • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ . • ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÒßàÐÒÞ ØÛØ ÒÛÕÒÞ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ØÛØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÐ áÛÕÒÐ Þâ ÚãàáÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÃÑàÐâì ÔÛï ãáÚÞàÕÝÝÞÓÞ ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÞÒ. • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÜÒÞÛ Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 38 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 5. ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ (ÒÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) ØÛØ Ò ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ). • ²Þ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 500 ØÜÕÝ á âÕÛÕäÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ Ø
 • Страница 39 из 115
  s ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (²ÝÕáâØ ÝÞÒÞÕ) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÒëèÕ). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ÝÕáâØ ÝÞÒÞÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 34. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø
 • Страница 40 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ¿ÕàÒëÙ ÝÞÜÕà, áÞåàÐÝÕÝÝëÙ ÔÛï ØÜÕÝØ, ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áâÐÝÞÒØâáï ÞáÝÞÒÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ Ø ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ . ¿àØ ÒëÑÞàÕ ØÜÕÝØ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ØÜÕÝÝÞ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÝÞÜÕà (ÕáÛØ ÝÕ ÒëÑàÐÝ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà). 1. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒëÑàÐÝ âØß
 • Страница 41 из 115
  s ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÙ áØÜÒÞÛ (áØÜÒÞÛë) ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ÝÐÙâØ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ½ÐÙâØ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ÞÚÝÞ á ÝÐÙÔÕÝÝëÜØ ØÜÕÝÐÜØ. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ
 • Страница 42 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) s ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ½ÐÙÔØâÕ ØÜï (Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà), ÚÞâÞàÞÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ, âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ. ²ëÑÕàØâÕ ¸×Ü.ØÜï, ¸×Ü.
 • Страница 43 из 115
  4. ²ëÑÕàØâÕ, áÛÕÔãÕâ ÛØ áÞåàÐÝØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì ØáåÞÔÝëÕ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ (ÁÞåàÐÝØâì ØÛØ ¿ÕàÕÝÕáâØ). • µáÛØ ÒëÑàÐÝ àÕÖØÜ ²áÕ áàÐ×ã ØÛØ ÁâÐÝÔ. Ý-àÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ÚÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ½ÐçÐâì ßÕàÕ×ÐßØáì? ØÛØ ½ÐçÐâì ßÕàÕÝÞáØâì?. s ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ
 • Страница 44 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) • ¿ÕàÕÔÐçÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÕ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò ÛîÑÞÙ áÞÒÜÕáâØÜëÙ âÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÔàãÓÞÕ ßÞàâÐâØÒÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ áâÐÝÔÐàâ vCard. 1. ½ÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÜï Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï
 • Страница 45 из 115
  ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã áÛÕÔãîéÕÕ: • ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ, Ð ÞßàÕÔÕÛïîâáï ØáÚÛîçØâÕÛìÝÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÜØ ÞáÞÑÕÝÝÞáâïÜØ ÓÞÛÞáÐ. • ÄÞÝÞÒëÙ èãÜ ÜÕèÐÕâ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâÕ áØáâÕÜë àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ, ßÞíâÞÜã ÒëßÞÛÝïÙâÕ ×ÐßØáì Ø ßÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ
 • Страница 46 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ . 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ. 3. ²ëÑÕàØâÕ ÄÞÝÞÓàÐÜÜÐ. 4. ½ÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ Ø çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ áÛÞÒÞ (áÛÞÒÐ), ÚÞâÞàëÕ
 • Страница 47 из 115
  ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄÞÝÞÓàÐÜÜë. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ á ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚÞÙ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ, çâÞÑë ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ, Ø×ÜÕÝØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã. s ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Òë×ëÒÐâì áÛãÖÕÑÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÕáÛØ íâØ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ
 • Страница 48 из 115
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) • ´Ðâì ÓàãßßÕ ØÜï - ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ØÜï Óàãßßë Òë×ëÒÐîéØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ¼ÕÛÞÔØï Óàãßßë - ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ, ÚÞâÞàëÙ ²ë åÞâØâÕ ÝÐ×ÝÐçØâì ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÙ Óàãßßë. ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ - áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï âÕÚãéÕÓÞ ßàÞäØÛï. • »ÞÓÞâØß Óàãßßë -
 • Страница 49 из 115
  s ²ë×ÞÒ äãÝÚæØØ ÜÕÝî Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâÚØ 1. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî, ÝÐßàØÜÕà, ÔÞ ßãÝÚâÐ ÃáâÐÝÞÒÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ. 3. µáÛØ ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ ßÞÔÜÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ßÞÔÜÕÝî, ÝÐßàØÜÕà, ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ. 4. µáÛØ ÒëÑàÐÝÝÞÕ ßÞÔÜÕÝî
 • Страница 50 из 115
  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî • ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. ² âÕçÕÝØÕ ÔÒãå áÕÚãÝÔ ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ äãÝÚæØØ ÜÕÝî. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ äãÝÚæØØ ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ Ò áÞáâÞïÝØÕ ²ÚÛ. ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, , , Ø . 50 ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved.
 • Страница 51 из 115
  3. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ 4. ½Ð ãÛØæÕ 5. ¿ÕÙÔÖÕà 4. ÃáâÐÝÞÒÚØ 1. ±ãÔØÛìÝØÚ 2. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ 3. ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ 4. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 5. ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ 6. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ 7. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS 8. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë 9. ²ÕàÝãâìáï Ú áâÐÝÔÐàâÝëÜ
 • Страница 52 из 115
  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî 9. IR-ßÞàâ 10.ÀÐÔØÞ 11.ÍÚáâàÐ 1. ´ØÚâÞäÞÝ 2. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë 3. ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ 4. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 12.ÃáÛãÓØ 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 5. ÁÜ. ÐÔàÕá 6. ÁÑàÞá ÚíèÐ 13.ÃáÛãÓØ SIM1 1. ÄãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï
 • Страница 53 из 115
  s ÁÞÞÑéÕÝØï (ÜÕÝî 1) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì, Ð âÐÚÖÕ áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÐßÚÐå. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ
 • Страница 54 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÕâÕÒÞÙ ãáÛãÓØ SMS ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï âÕÚáâ "ÁÞÞÑéÕÝØÕ ßÞáÛÐÝÞ". ÍâÞ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ßÕàÕÔÐÝÞ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ Ò æÕÝâà ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÓÞ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´ÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕ
 • Страница 55 из 115
  • ¿ÞáÚÞÛìÚã ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, íâØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕÛì×ï ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ßàØ ãáâÐÝÞÒÚÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ. ²áâÐÒÚÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ. • ²ëÑÕàØâÕ ÈÐÑÛÞÝ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ èÐÑÛÞÝ,
 • Страница 56 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¼ØÓÐîéØÙ ×ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝØÜÐâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì Ø× ßÐÜïâØ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ÁÜ., çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ, ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï.
 • Страница 57 из 115
  ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ßàØÝïâÞÕ âÕÚáâÞÒÞÕ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ßàÞçØâÐÝÞ, ÞÝÞ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ¿àØÕÜ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÙ Ò ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï. ÁÞÞÑéÕÝØï, ÒÒÕÔÕÝÝëÕ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï, áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¾âáëÛÚÐ. ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ÁâÕàÕâì áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï
 • Страница 58 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßÐßÚØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ßÐßÚØ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì, ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÑàÐâì ßÐßÚã. ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ³ÞÛÞáÞÒÐï ßÞçâÐ (ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ, ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ßÞÔßØáÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ
 • Страница 59 из 115
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ÀÕÔÐÚâÞà áÕàÒØáÝëå ÚÞÜÐÝÔ. ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÒÞÔØâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ áÛãÖÕÑÝëÕ ×ÐßàÞáë (âÐÚÖÕ ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ ÚÞÜÐÝÔÐÜØ USSD), ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜÐÝÔë ÒÚÛîçÕÝØï áÕâÕÒëå ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ
 • Страница 60 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßàÞäØÛÕÙ áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÒÞÔØâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÐï Ò âÕÛÕäÞÝÕ SIMÚÐàâÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÞÛÕÕ ÞÔÝÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ. s ·ÒÞÝÚØ (ÜÕÝî 2) ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÞáâÐÒÛÕÝÝëå ÑÕ× ÞâÒÕâÐ, ßàØÝïâëå Ø ßÞáÛÐÝÝëå Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî
 • Страница 61 из 115
  • ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞçØáâØâì áßØáÚØ Òë×ÞÒÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ, âàÕÑãÕâáï ÛØ ãÔÐÛØâì ÒáÕ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ø× ÒáÕå áßØáÚÞÒ ÛØÑÞ âÞÛìÚÞ Ø× áßØáÚÐ ÝÕßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ, áßØáÚÐ ßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ ØÛØ áßØáÚÐ ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ¾âÜÕÝØâì íâã ÞßÕàÐæØî ÝÕÛì×ï. ÁçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ.
 • Страница 62 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ ßÞÚÐ×Ð áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ, ×ÐâÕÜ ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ ÛØÑÞ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ Ò Ø ãáâÐÝÞÒØâÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ò âÐàØäÝëå (µÔ. ÒàÕÜÕÝØ) ØÛØ ÔÕÝÕÖÝëå (²ÐÛîâÐ) ÕÔØÝØæÐå. ÁâÞØÜÞáâì âÐàØäÝÞÙ ÕÔØÝØæë ÜÞÖÝÞ ã×ÝÐâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ëÑÕàØâÕ »ØÜØâ
 • Страница 63 из 115
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ßàÞäØÛÕÙ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ , ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ßàÞäØÛï, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. • ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßàÞäØÛï ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï (ÔÞ 24 çÐáÞÒ) ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜÕÝÝëÙ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ÔÕÙáâÒØï ßàÞäØÛï. ¿Þ
 • Страница 64 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ áÞÞÑéÕÝØÕ ¿ÞÔêÕÜ! Ø âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÚÛîçØâì áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. µáÛØ áØÓÝÐÛ ÞáâÐÒØâì ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë ØÛØ ÝÐÖÐâì ¿Þ×ÖÕ, áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï
 • Страница 65 из 115
  ¿àØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ ÜÕáâÝÞÕ ÒàÕÜï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï âÐÚÖÕ ÔÛï ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÚÐÛÕÝÔÐàï Ø ÔØÚâÞäÞÝÐ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßÐÜïâÞÚ áÞ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛØ×ÐæØÕÙ. ¿àØ íâÞÜ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï, çâÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ áÞÑëâØï ÚÐÛÕÝÔÐàï ÞÚÐ×ÐÛØáì ßàÞáàÞçÕÝÝëÜØ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 66 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 20. ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ, ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë
 • Страница 67 из 115
  ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ, ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ²Ðè ÝÞÜÕà ÞâÞÑàÐÖÐÛáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØ ÒëÑÞàÕ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî ÐÚâØÒØ×ØàãÕâáï àÕÖØÜ, áÞÓÛÐáÞÒÐÝÝëÙ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ
 • Страница 68 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ Ï×ëÚ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ï×ëÚ. ²ëÑÕàØâÕ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ¸ÝÔÕÚá áÕâØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 69 из 115
  ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓØ SIM (ÜÕÝî 13) ÝÐ áâà. 101. ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ÝÐ áâà. 49. ·ÒãÚÞÒÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï
 • Страница 70 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ¼ÕÛÞÔØï, ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ Ø ²ØÑàÞáØÓÝÐÛ ÔÛï ÒåÞÔïéØå ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ ØÛØ ßÞáâãßÐîéØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ØÑàÞÒë×ÞÒ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÝÐáâÞÛìÝãî ßÞÔáâÐÒÚã ÛØÑÞ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø.
 • Страница 71 из 115
  • ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. áÛãå. ÐßßÐàÐâ, ´Ð ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú âÕÛÕäÞÝã ÚÞÜßÛÕÚâÐ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø (ÒÜÕáâÞ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë). ¿ÐàÐÜÕâà ²ÚÛ. áÛãå. ÐßßÐàÐâ ßàØáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî âÞÛìÚÞ ßàØ ÒëÑÞàÕ âØßÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÁÛãå. ÐßßÐàÐâ. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ Ø
 • Страница 72 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî Á ßÞÜÞéìî ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï Nokia Modem Options ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS (APN) ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÜÞÔÕÜÐ ÝÐ áâà. 103. µáÛØ Ò ÚÞÜßìîâÕàÕ Ø Ò âÕÛÕäÞÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝë àÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë, ÑãÔãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßÐàÐÜÕâàë Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ.
 • Страница 73 из 115
  ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ, çâÞ ÝÕ áÛÕÔãÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ, ßÞåÞÖØÕ ÝÐ ÝÞÜÕàÐ áÛãÖÑ íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ (ÝÐßàØÜÕà, 112), çâÞÑë ØáÚÛîçØâì áÛãçÐÙÝëÙ ÝÐÑÞà âÐÚÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ. ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì ØáåÞÔÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø
 • Страница 74 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ² ÝÕÚÞâÞàëÕ ØÓàë ÜÞÖÝÞ ØÓàÐâì ÒÔÒÞÕÜ; ÔÛï íâÞÓÞ ØáßÞÛì×ãÕâáï ¸º-ßÞàâ âÕÛÕäÞÝÐ, Ø ã ÒâÞàÞÓÞ ØÓàÞÚÐ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì âÐÚÞÙ ÖÕ ØÛØ áÞÒÜÕáâØÜëÙ âÕÛÕäÞÝ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐçÐâì ØÓàã, ¸º-ßÞàâë ÔÒãå ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÞÑàÐéÕÝë ÔàãÓ Ú ÔàãÓã. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸º-ßÞàâ (ÜÕÝî 9) ÝÐ áâà. 80.
 • Страница 75 из 115
  • ½ÐáâàÞÙÚØ - ÝÐáâàÞÙÚÐ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áÞßàÞÒÞÖÔÕÝØï, ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ (²ØÑàÐæØï) ÔÛï ØÓàë. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ²ØÑàÞáØÓÝÐÛ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚØ áØÓÝÐÛÐ Ø ÜÕÛÞÔØÙ ÝÐ áâà. 69. ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÝÞÜÕà çÛÕÝáÚÞÓÞ ÑØÛÕâÐ Nokia
 • Страница 76 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÛìÚãÛ-à. 2. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ 0, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ). 3. ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÖØâì, ²ëçÕáâì, ÃÜÝÞÖØâì, ÀÐ×ÔÕÛØâì, ² ÚÒÐÔàÐâ, ºÒ.ÚÞàÕÝì ØÛØ ÁÜÕÝØâì ×ÝÐÚ. ÁÞÒÕâ. ½ÐÖÜØâÕ ÞÔØÝ àÐ× ÔÛï áÛÞÖÕÝØï, ÔÒÐÖÔë
 • Страница 77 из 115
  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÕÛÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÜÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ. • ´ÞÑÐÒØâì - ÒÒÞÔ ÝÞÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ. ²ÒÕÔØâÕ âÕÜã ×ÐÜÕâÚØ, ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ëÑÕàØâÕ ßàØÞàØâÕâ ×ÐÜÕâÚØ: ²ëáÞÚØÙ (1), ÁâÐÝÔÐàâÝ.(2) ØÛØ ½Ø×ÚØÙ (3). ·ÐÜÕâÚØ àÐáßÞÛÐÓÐîâáï Ò áßØáÚÕ Ò
 • Страница 78 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÛÕÝÔÐàì. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÔÐâë. µáÛØ ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÔÐâë áÞåàÐÝÕÝë ×ÐÜÕâÚØ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ âØßÐ ×ÐÜÕâÚØ. ÀÕÖØÜ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï Ø pÕÖØÜ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ • ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÜ.×ÐÜÕâÚØ. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÝÐ
 • Страница 79 из 115
  ²áâàÕçÐ - ÒÒÕÔØâÕ ×ÐÜÕâÚã (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ØÜï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ·ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ÒáâàÕçØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì ²ÚÛ.áØÓÝÐÛ Ø ãáâÐÝÞÒØâì ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ. • ·ÒÞÝÞÚ - ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ÒÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ØÜï Ò
 • Страница 80 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî s ¸º-ßÞàâ (ÜÕÝî 9) Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ÃáâàÞÙáâÒÞ, á ÚÞâÞàëÜ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ¸ºáÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì áÞÒÜÕáâØÜÞ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ IrDA. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ âÐÚØÜØ ÔÐÝÝëÜØ, ÚÐÚ ÒØ×ØâÝëÕ
 • Страница 81 из 115
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç çÕàÕ× ÜØÝØÓÐàÝØâãàã HDD-1, HDC-5 ØÛØ HDE-2.
 • Страница 82 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ½ÐáâàÞÙÚÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÞÒ ´Ûï ßÞØáÚÐ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ÒÚÛîçØâÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ . ¿ÞØáÚ ßàÕÚàÐéÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝÐ ÚÐÚÐï-ÛØÑÞ àÐÔØÞáâÐÝæØï. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï
 • Страница 83 из 115
  Ò ÜÕÝî ÀÐÔØÞ. • ¿ÕàÕÝÐ×ÒÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÀãçÝÐï ÝÐáâà.. ´Ûï ßÕàÕáâàÞÙÚØ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐ 0,1 ¼³æ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÝÐÖÜØâÕ Ø áàÐ×ã ÖÕ ÞâßãáâØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ; ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ßÞØáÚÐ ÚÐÝÐÛÐ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ
 • Страница 84 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî s ÍÚáâàÐ (ÜÕÝî 11) ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ Ø× ÜÕÝî ÍÚáâàÐ, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ´ØÚâÞäÞÝ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì àÕçÕÒëÕ äàÐÓÜÕÝâë,
 • Страница 85 из 115
  • ²ëÑÕàØâÕ ²ÞáßàÞØ×Ò. ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ×ÐßØáØ. • ²ëÑÕàØâÕ ¸×Ü.ÝÐ×ÒÐÝØÕ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ×ÐßØáØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ²ëÑÕàØâÕ ÁâÕàÕâì ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ×ÐßØáØ. ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ÞßÕàÐæØî, ÝÐÖÐÒ ¾º. • ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. áØÓÝÐÛ. ²ÒÕÔØâÕ ÔÐâã ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º.
 • Страница 86 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ×ÐßØáØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ·ÐßØáì ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÝÐ áâà. 45. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, Ø×ÜÕÝÕÝØÕ Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÝÐ áâà. 47. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÝÐ
 • Страница 87 из 115
  ¿àØ àÐÑÞâÕ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ áÝØÖÐÕâáï. ¿ÞíâÞÜã ÝÕ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ×ÐßãáÚÐâì áÕÚãÝÔÞÜÕà Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ (â. Õ. ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ á ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ ÔàãÓØå ÞßÕàÐæØÙ). ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ ÞâáçÕâë 1. ½ÐÖÜØâÕ
 • Страница 88 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ áÑàÞáÐ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ ÞâáçÕâë ÒëèÕ. ¿àÞáÜÞâà Ø ãÔÐÛÕÝØÕ Ø×ÜÕàÕÝÝëå ØÝâÕàÒÐÛÞÒ ÒàÕÜÕÝØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. µáÛØ ßÞÚÐ×ÐÝØï áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÕ ÑëÛØ áÑàÞèÕÝë, ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 89 из 115
  2. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á âàÕÑãÕÜëÜ WAP-áÕàÒÕàÞÜ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ ÝÐ áâà. 93. 3. ½ÐçÝØâÕ áÕÐÝá ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà WAP-áâàÐÝØæ ÝÐ áâà. 94. 4. ·ÐÚÞÝçØÒ ßàÞáÜÞâà áâàÐÝØæ, ×ÐÒÕàèØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ WAP. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï WAP ÝÐ áâà.
 • Страница 90 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî µáÛØ Ò ÜÕÝî ´ÕÙáâÒãîé. ÝÐáâàÞÙÚØ ÝÕ áÞåàÐÝÕÝÞ ÝØÚÐÚØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ßÐàÐÜÕâàë áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÕàÒÞÜ áÒÞÑÞÔÝÞÜ ÝÐÑÞàÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÚÞâÞàëÙ áâÐÝÞÒØâáï ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ. • ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ½Õ ßàØÝØÜÐâì. • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ
 • Страница 91 из 115
  ÁÒÕÔÕÝØï Þ æÕÝÐå, áÚÞàÞáâØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM-ÚÐÝÐÛ: • ½ÞÜÕà ÚÞÜÜãâÐæØØ - ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • °ÔàÕá IP-ßàÞâÞÚÞÛÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ )
 • Страница 92 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ GPRS: • GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ - ÒëÑÕàØâÕ ½ÕßàÕàëÒÝÞ ØÛØ ¿ÞÔÚÛîçÐÕÜÞ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ½ÕßàÕàëÒÝÞ àÕÓØáâàÐæØï Ò áÕâØ GPRS ÒëßÞÛÝïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áàÐ×ã ÖÕ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú áÕâØ GPRS ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßàÞØáåÞÔØâ ßàØ ×ÐßãáÚÕ
 • Страница 93 из 115
  • ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ. ²ëÑÕàØâÕ ´ÕÙáâÒãîé. ÝÐáâàÞÙÚØ, ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ.. ÂÕßÕàì ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á WAP-áÕàÒÕàÞÜ. ÍâÞ ÜÞÖÝÞ áÔÕÛÐâì âàÕÜï àÐ×ÛØçÝëÜØ áßÞáÞÑÐÜØ. • ¾âÚàÞÙâÕ ÔÞÜÐèÝîî
 • Страница 94 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÒÞÔØâì ßàÕäØÚá http:// ßÕàÕÔ ÐÔàÕáÞÜ ÝÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ, âÐÚ ÚÐÚ íâÞâ ßàÕäØÚá ÔÞÑÐÒÛïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ¿àÞáÜÞâà WAP-áâàÐÝØæ ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á WAP-áÕàÒÕàÞÜ, ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßàÞáÜÞâà WAP-áâàÐÝØæ. ¿àØ àÐÑÞâÕ á àÐ×ÛØçÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ WAP äãÝÚæØØ ÚÛÐÒØè âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ Ø×ÜÕÝïâìáï. ÁÛÕÔãÙâÕ
 • Страница 95 из 115
  ÁÜ. ÐÔàÕá - ÒÒÞÔ ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓØ WAP. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áßØáÚÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ ÝÐ áâà. 98. ½Ðáâà.ÒØÔÐ - ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÑàÐã×ÕàÐ WAP ÝÐ áâà. 96. ·ÐÓàã×Øâì ÝÐáâàÞÙÚã - ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò
 • Страница 96 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï WAP ² àÕÖØÜÕ ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÕ WAP ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐßàÞáÐ ²ëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ÑàÐã×ÕàÐ? ÝÐÖÜØâÕ ´Ð. ¸ÛØ ÝÐÖÜØâÕ . . µáÛØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑàÐÝ GSM-ÚÐÝÐÛ, ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÂÕÛÕäÞÝ ×ÐÚàÞÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á WAP-áÕàÒÕàÞÜ Ø
 • Страница 97 из 115
  ÄÐÙÛë cookies - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á WAP-áÕàÒÕàÐ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÕàáÞÝÐÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ØÛØ ßÐàÐÜÕâàë ßàÞáÜÞâàÐ. ÄÐÙÛë cookies áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞçØéÕÝÐ Úíè-ßÐÜïâì, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ºíè-ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 99. 1. ºÞÓÔÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ WAP ÝÕ
 • Страница 98 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½Ð ×ÐÚÛÐÔÚã - ×ÐÓàã×ÚÐ WAP-áâàÐÝØæë, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚÞÙ. ¸×ÜÕÝØâì ØÛØ ÁâÕàÕâì - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ. ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Ò áÞÞÑéÕÝØØ SMS (ÇÕàÕ× SMS). ½ÞÒÐï ×ÐÚÛ. - áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÑÕ× ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú WAP-áÕàÒÕàã.
 • Страница 99 из 115
  ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×Øâì ÔÛï ×ÐßãáÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ WML Ø ×ÐÓàã×ÚØ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ Ò áÞÞÑéÕÝØØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞÔàÞÑÝÞáâØ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßÞÔàÞÑÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áÛãÖÕÑÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ²ëÑÕàØâÕ ÁâÕàÕâì ÔÛï
 • Страница 100 из 115
  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ÞçØáâÚØ Úíè-ßÐÜïâØ, ÚÞÓÔÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ WAP ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ • ½ÐÖÜØâÕ ¾ßæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÑàÞá ÚíèÐ. ÁÕàâØäØÚÐâë ÔÞáâãßÐ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝÕÚÞâÞàëÕ ãáÛãÓØ WAP (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ), ÝÕÞÑåÞÔØÜ áÕàâØäØÚÐâ ÔÞáâãßÐ. ÁÕàâØäØÚÐâë ÔÞáâãßÐ ßÞÒëèÐîâ áâÕßÕÝì ×ÐéØâë ÚÐÝÐÛÐ
 • Страница 101 из 115
  s ÃáÛãÓØ SIM (ÜÕÝî 13) ¿ÞÜØÜÞ áâÐÝÔÐàâÝëå äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÕÓÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ ÜÞÖÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ SIM-ÚÐàâë, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÜÕÝî 13. ¼ÕÝî 13 ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø
 • Страница 102 из 115
  ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ 8. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ âÕÛÕäÞÝ Nokia 8310 ÜÞÖÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï ÔÐÝÝëÜØ á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ÞÑÜÕÝÐ
 • Страница 103 из 115
  • ÒëÑÞà âØßÐ áÞÕÔØÝÕÝØï, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ÚÞÜßìîâÕàã; • àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÜÞÔÕÜÐ ² ßàÞæÕááÕ ãáâÐÝÞÒÚØ ÜÞÔÕÜÐ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕà ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï áÛÕÔãîéØÕ ÚÞÜßÞÝÕÝâë: • ÔàÐÙÒÕà
 • Страница 104 из 115
  ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ áÚÞàÞáâì ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ¸ÝâÕàÝÕâ). ¿ÞáÚÞÛìÚã ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ò àÕÖØÜÕ HSCSD ÒëßÞÛÝïÕâáï á ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚÞÙ áÚÞàÞáâìî, íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ, çÕÜ ÒÞ ÒàÕÜï ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ Ø Òë×ÞÒÞÒ Ò
 • Страница 105 из 115
  ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÞáâØÓÐÕâ ÞßâØÜÐÛìÝëå àÐÑÞçØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå-âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×, ÞÔÝÐÚÞ ßàØ íâÞÜ ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ Ø×ÝÐèØÒÐÕâáï. ¿àØ ×ÝÐçØâÕÛìÝÞÜ
 • Страница 106 из 115
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15...25°Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 107 из 115
  • ÅàÐÝØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ÒáÕ ÕÓÞ ÔÕâÐÛØ Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâØ Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâØ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ ÞáÐÔÚØ, ÒÛÐÓÐ Ø ÒáÕ ÒØÔë ÖØÔÚÞáâÕÙ áÞÔÕàÖÐâ ÜØÝÕàÐÛìÝëÕ çÐáâØæë, Òë×ëÒÐîéØÕ ÚÞààÞ×Øî íÛÕÚâàÞÝÝëå áåÕÜ. • ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ø ÝÕ åàÐÝØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ×ÐßëÛÕÝÝëå
 • Страница 108 из 115
  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú ÝÐàãèÕÝØî ßàÐÒØÛ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ²áÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÕ
 • Страница 109 из 115
  ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ßÞàâÐâØÒÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ ÜÕáâÞ, ÞâÚãÔÐ ÞÝ ÜÞÖÕâ ãßÐáâì ßàØ áâÞÛÚÝÞÒÕÝØØ ØÛØ àÕ×ÚÞÜ âÞàÜÞÖÕÝØØ. ¿ÞÜÝØâÕ Þ âÞÜ, çâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï
 • Страница 110 из 115
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ßÞàâÐâØÒÝëÜ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÜ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 20 áÜ. ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ áÞÓÛÐáãîâáï á àÕ×ãÛìâÐâÐÜØ ÝÕ×ÐÒØáØÜëå
 • Страница 111 из 115
  ÃÚÐ×ÐâÕÛØ Ò ÞÑéÕáâÒÕÝÝëå ÜÕáâÐå ²ëÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑéÕáâÒÕÝÝëå ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×ÐßàÕéÕÝÞ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ãÚÐ×ÐâÕÛïÜØ. s ¿ÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝëÕ áàÕÔë ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ.
 • Страница 112 из 115
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ s °ÒâÞÜÞÑØÛØ º ãáâÐÝÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÜã ÞÑáÛãÖØÒÐÝØî ÔÞßãáÚÐÕâáï âÞÛìÚÞ áßÕæØÐÛìÝÞ ÞÑãçÕÝÝëÙ ßÕàáÞÝÐÛ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ âÕÛÕäÞÝ.
 • Страница 113 из 115
  1. ²ÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ (ÕáÛØ ÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø
 • Страница 114 из 115
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå Ò ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå ÔØàÕÚâØÒÐå (ICNIRP). ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï ïÒÛïîâáï áÞáâÐÒÝÞÙ çÐáâìî ÞÑéØå ÔØàÕÚâØÒ Ø ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ ÔÞßãáâØÜëÕ ãàÞÒÝØ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï ÔÛï ÝÐáÕÛÕÝØï. ´ÐÝÝëÕ ÔØàÕÚâØÒë ÑëÛØ àÐ×àÐÑÞâÐÝë ÝÕ×ÐÒØáØÜëÜØ ÝÐãçÝëÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜØ ÝÐ
 • Страница 115 из 115