Инструкция для NOKIA 8600

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 8600 Luna 

9200828

²ëßãáÚ 2 RU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 124
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 8600 Luna 9200828 ²ëßãáÚ 2 RU
 • Страница 2 из 124
  ME 96 Nokia 8600 (RM-164) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
 • Страница 3 из 124
  ´ÐÝÝÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÞ ßÞ »ØæÕÝ×ØØ ÝÐ ßÐÚÕâ ßÐâÕÝâÞÒ MPEG-4 Visual (i) Ò ÛØçÝëå Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå Ò áÒï×Ø á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÝÞÙ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ MPEG-4 Visual ßÞâàÕÑØâÕÛÕÜ, ×ÐÝïâëÜ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî, Ø (ii) Ò áÒï×Ø á ÒØÔÕÞØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò
 • Страница 4 из 124
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ........................................................ 5 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................... 9 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë............................................................................ 12
 • Страница 5 из 124
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ,
 • Страница 6 из 124
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. Àµ·µÀ²½¾µ º¾¿¸À¾²°½¸µ ÀÕÓãÛïàÝÞ
 • Страница 7 из 124
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÞßÐáÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÞáâÞàÞÖÝÞáâì: ÞâÚàëÒÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØï, ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞáë áÒï×Ø, ×ÐÓàãÖÐÙâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ Ø ßàØÝØÜÐÙâÕ ãáâÐÝÞÒÚã âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ. ´Ûï ×ÐéØâë ãáâàÞÙáâÒÐ áÛÕÔãÕâ ãáâÐÝÞÒØâì ÐÝâØÒØàãáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, àÕÓãÛïàÝÞ ÞÑÝÞÒÛïâì
 • Страница 8 из 124
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ áÞÒÜÕáâÝÞ ØáßÞÛì×ãÕâáï àÐ×ÛØçÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ×ÐßØáÕÙ ÓÐÛÕàÕØ, ÚÞÝâÐÚâÞÒ, âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ Ø íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ×ÐßØáÕÙ ÚÐÛÕÝÔÐàï, áßØáÚÐ ÔÕÛ, ×ÐÜÕâÞÚ, ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ØÓà
 • Страница 9 из 124
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ ÍâÞâ âÕÛÕäÞÝ àÐáßÞÛÐÓÐÕâ æÕÛëÜ àïÔÞÜ ãÔÞÑÝëå Ø ßÞÛÕ×Ýëå äãÝÚæØÙ, âÐÚØå ÚÐÚ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì Ø ÒáâàÞÕÝÝÐï ÚÐÜÕàÐ. ÂÕÛÕäÞÝ âÐÚÖÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: •
 • Страница 10 из 124
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï PIN-ÚÞÔë PIN-ÚÞÔ (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ) Ø UPIN-ÚÞÔ (ãÝØÒÕàáÐÛìÝëÙ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ, 4 - 8 æØäà) ßÞÜÞÓÐîâ ×ÐéØâØâì SIM-ÚÐàâã Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ÁÜ. "·ÐéØâÐ" ÝÐ áâà. 78. PIN2-ÚÞÔ (4 - 8 æØäà), ßÞáâÐÒÛïÕÜëÙ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIM-ÚÐàâÐÜØ,
 • Страница 11 из 124
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, Ò ÑÛØÖÐÙèÕÜ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛìáâÒÕ Nokia, Ð âÐÚÖÕ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ßÞÔÔÕàÖÚØ ÝÐ Web-ã×ÛÕ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia www.nokia.com/support. ¿àØ ßàØÕÜÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ
 • Страница 12 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia ½Ð àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ Web-ã×ÛÕ Nokia ØÛØ ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/ support ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ÞÑÝÞÒÛÕÝÝãî ÒÕàáØî íâÞÓÞ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ ÜÐâÕàØÐÛë Ø ãáÛãÓØ, ÞâÝÞáïéØÕáï Ú ÔÐÝÝÞÜã Ø×ÔÕÛØî Nokia. ½Ð íâÞÜ Web-ã×ÛÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ
 • Страница 13 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ
 • Страница 14 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ½ÐßàÐÒìâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà, áÞÒÜÕáâØÒ ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë á ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÝÞÓÞ ÓÝÕ×ÔÐ (1). ²áâÐÒìâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ò ÐÚÚãÜãÛïâÞàÝÞÕ ÓÝÕ×ÔÞ (2). ÁÔÒØÝìâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì ÝÐ ÜÕáâÞ. 14
 • Страница 15 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ AC-6 ØÛØ DC-6 micro USB. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ,
 • Страница 16 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå CA-101 ºÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå CA-101 Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ áÛãÖØâ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø ÜÕÔÛÕÝÝÞÙ ×ÐàïÔÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ØÛØ ßÞàâÐâØÒÝÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ºÐÑÕÛì
 • Страница 17 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
 • Страница 18 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ßÕàÕáëÛÚØ OMA DRM 1.0 Ø OMA DRM 2.0. µáÛØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ DRM ÝÕ ×ÐéØéÐÕâ áÞÔÕàÖØÜÞÕ, ÒÛÐÔÕÛìæë áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÜÞÓãâ ßÞâàÕÑÞÒÐâì ÞâÜÕÝë ÔÞáâãßÐ âÐÚÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï DRM Ú ÝÞÒÞÜã áÞÔÕàÖØÜÞÜã, ×ÐéØéÕÝÝÞÜã DRM. ¾âÜÕÝÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
 • Страница 19 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï áâÕàÕÞÓÐàÝØâãàë HS-47, ÜØÝØÓÐàÝØâãàë HS-40, HS-60 ØÛØ HS-81 Ú ãáâàÞÙáâÒã ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÐãÔØÞÐÔÐßâÕà Nokia AD-55, ßÞÔÚÛîçÐÕÜëÙ çÕàÕ× àÐ×êÕÜ micro USB. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ÐÔÐßâÕà AD-55 Ú ãáâàÞÙáâÒã Ø ÜØÝØÓÐàÝØâãàã Ú ÐÔÐßâÕàã, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ
 • Страница 20 из 124
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ °ÝâÕÝÝÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÙ Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²Þ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ßàØÚÞáÝÞÒÕÝØï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ØáßÞÛì×ãÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÞâÚàëâÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ
 • Страница 21 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâë 1) ¿àÞãèØÝÐ ÔÛï ÚàÕßÛÕÝØï èÝãàÚÐ 2) ´ØÝÐÜØÚ 3) ºÛÐÒØèÐ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ 4) ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 5) ´ØáßÛÕÙ 6) ºÛÐÒØèÐ NaviTM 7) ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ 8) ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï Ø ÚÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï 9) ºÛÐÒØÐâãàÐ 10) ºÝÞßÚÐ äØÚáÐâÞàÐ ßÐÝÕÛØ
 • Страница 22 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ¾âÚàëâØÕ Ø ×ÐÚàëâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ÞâÚàëâØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ßÛÐÝÚã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝãî ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÕÙ ßàÞÚàãâÚØ Ò 4 ÝÐßàÐÒÛÕÝØïå, Ø áÔÒØÝìâÕ ßÐÝÕÛì ÒÒÕàå. ´Ûï ×ÐÚàëâØï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ßÛÐÝÚã ÒÝØ× Ò ×ÐÚàëâÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ. ¾Ñ ÞâÒÕâÕ ÝÐ Òë×ÞÒë ÞâÚàëâØÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØØ Òë×ÞÒÞÒ ×ÐÚàëâØÕÜ
 • Страница 23 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ² ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ áßØáÞÚ ÒëÑàÐÝÝëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ØÝäÞàÜÐæØï, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ íÚàÐÝÕ, ÔÞáâãßÝÞÜ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ Ø× àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï íâÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ > ¿ÐàÐÜ. àÕÖ. ÞÖØÔÐÝØï
 • Страница 24 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï • ´Ûï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÞÔÝÞÚàÐâÝÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. • ´Ûï ÞâÚàëâØï Web-ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0. • ´Ûï Òë×ÞÒÐ
 • Страница 25 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ßÞÔÐÕâáï. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝ ÑãÔØÛìÝØÚ (²ÚÛ.) ÀÐÑÞâÐÕâ âÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà àÐÑÞâÐÕâ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ÂÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ Ò àÕÖØÜÕ "¿ÞÛÕâ". , ÂÕÛÕäÞÝ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝ Ò áÕâØ GPRS ØÛØ EGPRS. ,
 • Страница 26 из 124
  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë (ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØè) ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë Ø ØáÚÛîçÕÝØï áÛãçÐÙÝëå ÝÐÖÐâØÙ ÚÛÐÒØè ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã * (Ò âÕçÕÝØÕ âàÕå á ßÞÛÞÒØÝÞÙ áÕÚãÝÔ). µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÞâÚàëâ, ×ÐÚàÞÙâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ±ÛÞÚ.ÚÛ. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 27 из 124
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ * ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø), ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë, ÚÞÔ ×ÞÝë (ÚÐÚ
 • Страница 28 из 124
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ µáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÞâÚàëâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ßàØÕÜÐ ØÛØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ×ÐÚàÞÙâÕ íâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ßÕàÕÔ ÝÐÑÞàÞÜ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ×ÐÒØáïâ Þâ ï×ëÚÐ. ½ÐáâàÞÙÚÐ ï×ëÚÐ - áÜ. Ï×ëÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ Ò àÐ×ÔÕÛÕ
 • Страница 29 из 124
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ÁÞÒÕâ. µáÛØ ÒÚÛîçØâì àÕÖØÜ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï (×ÐÝïâ), ßàØ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ Òë×ÞÒÐ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝïâìáï ÕÓÞ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ). ÁÜ. "²ë×ÞÒë" ÝÐ áâà. 74. µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ á ÚÝÞßÚÞÙ, ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØï
 • Страница 30 из 124
  ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÞ ÜÕÝî ºÞÝäÕàÕÝæØï - ÞàÓÐÝØ×ÐæØï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÓãâ ãçÐáâÒÞÒÐâì ÔÞ ßïâØ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ²ëÔÕÛØâì - ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëÙ àÐ×ÓÞÒÞà ÒÞ ÒàÕÜï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. 4. ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÞ
 • Страница 31 из 124
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 5. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÝÐßØáÐÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ¿àØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ×ÝÐçÚØ àÕÓØáâàÐ. - ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. - ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ.
 • Страница 32 из 124
  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÂÕÛÕäÞÝ ßëâÐÕâáï ßàÕÔáÚÐ×Ðâì ÒÒÞÔØÜÞÕ áÛÞÒÞ. ¿ÞáÛÕ ÒÒÞÔÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÑãÚÒ âÕÛÕäÞÝ ßëâÐÕâáï ßàÕÔáÚÐ×Ðâì ÑÞÛÕÕ ÔÛØÝÝëÕ áÛÞÒÐ (ÕáÛØ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë ÝÕ ïÒÛïîâáï áÛÞÒÞÜ). ¿ÞÔçÕàÚØÒÐîâáï âÞÛìÚÞ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ ÑãÚÒë. ´Ûï ÒáâÐÒÚØ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áØÜÒÞÛÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã * ØÛØ
 • Страница 33 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ×ÝÐÚØ ßàÕßØÝÐÝØï Ø áßÕæØÐÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë ÒÒÞÔïâáï á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ 1. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÔàãÓØå áØÜÒÞÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã *. 6. ÁÞÞÑéÕÝØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ×ÒãÚÞÒëÕ
 • Страница 34 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÕéÕ 673 áØÜÒÞÛÐ Ø áÞÞÑéÕÝØÕ ÑãÔÕâ ßÕàÕÔÐÝÞ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ Ò ÔÒãå áÞÞÑéÕÝØïå. ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï SMS 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ > ÁÞÞÑéÕÝØÕ SMS. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ò ßÞÛÕ ºÞÜã:. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ØÛØ ÐÔàÕáÐ
 • Страница 35 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ. ·ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ ÝÐÛØçØÕ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐßÚÕ ²åÞÔïéØÕ. 2. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ, ÔÞáâãßÝëå Ò àÕÖØÜÕ çâÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ. 3. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâØâì > ÁÞÞÑéÕÝØÕ SMS, ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS, ±ëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ
 • Страница 36 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿àØÕÜ áÛØèÚÞÜ ÑÞÛìèØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ßÕàÕÔÐÕâáï âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ á ¸ÝâÕàÝÕâÐÔàÕáÞÜ, ßÞ ÚÞâÞàÞÜã íâÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì. ¿àØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã ØÛØ ÒÞ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå
 • Страница 37 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ºÞÝâÐÚâ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÔÞÑÐÒìâÕ âàÕÑãÕÜëÕ ÚÞÝâÐÚâë ßÞ ÞÔÝÞÜã. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ãçÐáâÝØÚÐÜ Óàãßßë ÒëÑÕàØâÕ ³àãßßÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî Óàãßßã. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÜ ÝÕÔÐÒÝÞ ÑëÛØ ßÞáÛÐÝë áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. > ±ëÛØ ÒëÑàÐÝë.
 • Страница 38 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï MMS Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ¾ÑêÕÚâë Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ø ÔàãÓØÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÕ ÚÞÜßÞÝÕÝâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÝÐàãèØâì àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÞÜßìîâÕàÐ. ¿àØ ßàØÕÜÕ
 • Страница 39 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕâØâì. ¾âÜÕâìâÕ ÒáÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì, Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì ÞâÜÕçÕÝÝëÕ. ■ ¿ÐßÚØ ¿àØÝïâëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ²åÞÔïéØÕ. ½ÕßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ. ½ÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áÞåàÐÝÕÝØÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò
 • Страница 40 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï áØÜÒÞÛÞÒ. ´Ûï ÒáâÐÒÚØ ÜØÓÐîéÕÓÞ âÕÚáâÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²áâÐÒ. áØÜÒÞÛ ÜØÓÐÝØï ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÜÕâÚØ. ÂÕÚáâ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ ÜÕÖÔã ÔÒãÜï âÐÚØÜØ ÜÕâÚÐÜØ, ÜØÓÐÕâ. ¿àØÕÜ ÑëáâàÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØÝïâÞÕ ÑëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï âÕÚáâÞÜ ÁÞÞÑéÕÝØÕ: Ø ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ ÝÐçÐÛìÝëÜØ áÛÞÒÐÜØ
 • Страница 41 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿àØÕÜ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ²Þ ÒàÕÜï ßàØÕÜÐ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï âÕÚáâ ¿àØÝïâÞ 1 ×ÒãÚÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ´Ûï ÞâÚàëâØï áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ²Þáßà. ØÛØ, ÕáÛØ ßàØÝïâÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà > ²Þáßà. ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï
 • Страница 42 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÍâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÞÝÐÛìÝëÕ áØÓÝÐÛë ÚÛÐÒØÐâãàë. ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ×ÐßãáÚÐÕâáï, ÕáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÝÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝë ßÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒàãçÝãî ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ > ¿ÐàÐÜ. > ÃßàÐÒÛ. ãçÕâÝ.
 • Страница 43 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒ. > ¾âßàÐÒØâì ßÞ×ÖÕ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÛØ ßàÞÔÞÛÖÕÝØï ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÒëÑÕàØâÕ ¿ÐàÐÜ. > ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ çÕàÝÞÒØÚ. ÁÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë áÞåàÐÝïÕâáï Ò
 • Страница 44 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ > ²åÞÔïéØÕ, ØÜï ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ Ø âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿ÐàÐÜ. Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâ. > ¸áåÞÔÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ¿ãáâÞÕ
 • Страница 45 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÇÐâ ÇÐâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÙâØ ÝÐ ÝÞÒëÙ ãàÞÒÕÝì ÞÑÜÕÝÐ âÕÚáâÞÒëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áàÕÔÕ. ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ çÐâÐ á Ôàã×ìïÜØ Ø ÑÛØ×ÚØÜØ ÝÕ ×ÐÒØáØâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ áØáâÕÜë ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×Ø ØÛØ ßÛÐâäÞàÜë (ÝÐßàØÜÕà, ¸ÝâÕàÝÕâ), ÕáÛØ ÒáÕ ßÞÛì×ãîâáï ÞÔÝÞÙ ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ. ´Ûï
 • Страница 46 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï âÕàÜØÝ ÇÐâ ÔàãÓØÜ âÕàÜØÝÞÜ). µáÛØ ØÜÕÕâáï ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÐÑÞàÞÒ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÕ çÐâÐ, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÐÑÞà. µáÛØ ÞßàÕÔÕÛÕÝ âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÞÝ ÒëÑØàÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: ½ÐçÐâì áÕÐÝá - ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ
 • Страница 47 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÁÕÐÝáë çÐâÐ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áßØáÚÐ ÝÞÒëå Ø ßàÞçØâÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ çÐâÐ Ø ßàØÓÛÐèÕÝØÙ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò ÐÚâØÒÝÞÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ. - ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Óàãßßë. - ßàÞçØâÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Óàãßßë. - ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ çÐâÐ. - ßàÞçØâÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ çÐâÐ. - ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. ·ÝÐçÚØ Ø áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞßàÕÔÕÛïîâáï
 • Страница 48 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÄãÝÚæØØ > ÇÐâ ØÛØ ²ÞÙâØ Ò Óàãßßã - ÞâÚàëâØÕ áÕÐÝáÐ çÐâÐ á ÝÐÙÔÕÝÝëÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ ØÛØ ÓàãßßÞÙ. ¿àØÕÜ ØÛØ ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ßàØÓÛÐèÕÝØï ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ßàØÓÛÐèÕÝØï, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ãáÛãÓÕ çÐâÐ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¿ÞáâãßØÛÞ ÝÞÒÞÕ
 • Страница 49 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ÒÐèÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ßÞÔ ÚÞâÞàëÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÞâÒÕâ. ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ çÐâÐ ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ Ø Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÜÕÝî çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÚÞÝâÐÚâ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÞÑØÛìÝëÙ ÝÞÜÕà, ²ÒÕáâØ
 • Страница 50 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¾âÚàëâëÕ ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÞâÚàëâëå Óàãßß, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ³àãßßë > ¾âÚàëâëÕ Óàãßßë. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ á ÓàãßßÞÙ, ÒëÔÕÛØâÕ íâã Óàãßßã Ø ÒëÑÕàØâÕ ² Óàãßßã. µáÛØ Òë ÕéÕ ÝÕ ãçÐáâÒãÕâÕ Ò
 • Страница 51 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÃáÛãÓÐ áÕâØ ¸Ýä. áÞÞÑéÕÝØï ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø Øå ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ■ ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÁÛãÖÕÑÝ. ÚÞÜÐÝÔë. ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÒÞÔØâì Ø
 • Страница 52 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½Ðáâà. áÞÞÑéÕÝØÙ > ÁÞÞÑéÕÝØï SMS Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ > ´Ð - ßÞÛãçÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ
 • Страница 53 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÔÛï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 10. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ
 • Страница 54 из 124
  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜ. ÚÞÝäØÓãàÐæØØ > ºÞÝäØÓãàÐæØï - ÞâÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï àÐÑÞâë á ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÒëÑÕàØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ: ÁâÐÝÔÐàâ ØÛØ ¿ÕàáÞÝÐÛìÝ. ÚÞÝäØÓãà. ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ MMS,
 • Страница 55 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ÂØß áÕàÒÕàÐ Òå. ßÞçâë > POP3 ØÛØ IMAP4 - ÒëÑÞà âØßÐ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ áØáâÕÜë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. µáÛØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ÞÑÐ âØßÐ, ÒëÑÕàØâÕ IMAP4. ½Ðáâà. ÒåÞÔïéØÙ ßÞçâë - ÒëÑÞà ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ ÔÛï POP3 ØÛØ IMAP4 7. ºÞÝâÐÚâë ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ (ÚÞÝâÐÚâë) ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø
 • Страница 56 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ¿ÕàÒëÙ ÝÞÜÕà, áÞåàÐÝÕÝÝëÙ ÔÛï ØÜÕÝØ, ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áâÐÝÞÒØâáï ÞáÝÞÒÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ Ø ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï àÐÜÚÞÙ ÒÞÚàãÓ ×ÝÐçÚÐ âØßÐ ÝÞÜÕàÐ (ÝÐßàØÜÕà, ). ¿àØ ÒëÑÞàÕ ØÜÕÝØ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ØÜÕÝÝÞ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÝÞÜÕà (ÕáÛØ ÝÕ ÒëÑàÐÝ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà). 1. ÃÑÕÔØâÕáì Ò
 • Страница 57 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì âØß. ²ëÑÕàØâÕ ÃáâÐÝÞÒ. ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐ×ÝÐçØâì ÒëÔÕÛÕÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÝÞÜÕàÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàÐ, ßÞÜÕéÕÝÝÞÓÞ Ò áßØáÞÚ ÇÐâ-ÚÞÝâÐÚâë ØÛØ ¿ÞÔßØáÚÐ, ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ■
 • Страница 58 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áÛãÖÑë ßàØáãâáâÒØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâã ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÚÞâÞàëÙ âÐÚÖÕ ßàÕÔÞáâÐÒØâ ãÝØÚÐÛìÝÞÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï, ßÐàÞÛì
 • Страница 59 из 124
  ºÞÝâÐÚâë âÐÚØå ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÞâÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ¿ÞÔßØáÚÐ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒëÑàÐÝ âØß ßÐÜïâØ ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM. ÁÜ. "¿ÐàÐÜÕâàë" ÝÐ áâà. 61. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÛãÖÑÕ ßàØáãâáâÒØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¼ÞÕ ßàØáãâáâÒØÕ > ¿ÞÔÚÛ. Ú áÛãÖÑÕ
 • Страница 60 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÖÕâ ßàÕÔÞáâÐÒØâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ, ÒÚÛîçÐÕâ Ò áÕÑï âÕÚáâ Ø ×ÝÐçÞÚ. ·ÝÐçÚØ , Ø ãÚÐ×ëÒÐîâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÔÞáâãßÕÝ, ×ÐÝïâ ØÛØ ÝÕ ÔÞáâãßÕÝ. ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ØÝäÞàÜÐæØï Þ ßàØáãâáâÒØØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÕÔÞáâãßÝÐ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ×Ðâì ØÝäÞàÜÐæØî - ßàÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ Þ
 • Страница 61 из 124
  ºÞÝâÐÚâë ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ²ëÑÞà ßÐÜïâØ - ÒëÑÞà ßÐÜïâØ (âÕÛÕäÞÝÐ ÛØÑÞ SIM-ÚÐàâë) ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM - Òë×ÞÒ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ÞÑÞØå âØßÞÒ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ØÜÕÝÐ Ø ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò
 • Страница 62 из 124
  ²ë×ÞÒë 8. ²ë×ÞÒë ÀÕÓØáâàÐæØï ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ íâã ãáÛãÓã, Ð âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ßàÕÔÕÛÐå ×ÞÝë ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ Òë×ÞÒÐå ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¶ãàÝÐÛ > ½ÕßàØÝïâ. Òë×ÞÒë, ¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë
 • Страница 63 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐßàÞá, âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐÕâ ØÛØ ÞâÚÛÞÝïÕâ ÕÓÞ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãáÛÞÒØïÜØ áÞÓÛÐèÕÝØï, ×ÐÚÛîçÕÝÝÞÓÞ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï 1 ÝÕßàØÝïâëÙ ×ÐßàÞá. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàÞßãéÕÝÝëå ×ÐßàÞáÞÒ Þ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ
 • Страница 64 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ - ÞâÚàëâØÕ áßØáÚÐ ááëÛÞÚ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå âÕÜ. ■ ¼ÕÛÞÔØØ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÓÝÐÛÞÒ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁØÓÝÐÛë. ÂÕ ÖÕ áÐÜëÕ ßÐàÐÜÕâàë áÞÔÕàÖÐâáï Ò ÜÕÝî ÀÕÖØÜë. ÁÜ. ºÞÝäØÓãàÐæØï Ò àÐ×ÔÕÛÕ "ÀÕÖØÜë" ÝÐ áâà. 63.
 • Страница 65 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¼ãÛìâä. ÞâÚàëÒÐÝØï - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜãÛìâäØÛìÜÐ ßàØ ÞâÚàëâØØ Ø ×ÐÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÆÒÕâ èàØäâÐ Ò àÕÖ. ÞÖ. - ÒëÑÞà æÒÕâÐ âÕÚáâÞÒ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ·ÝÐçÚØ ÔÖÞÙáâØÚÐ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÝÐçÚÞÒ âÕÚãéØå äãÝÚæØÙ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÚÛÐÒØèÐÜ ßÕàÕÜÕéÕÝØï, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØ
 • Страница 66 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÍÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØÕ ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚØ Ø ãÒÕÛØçÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ àÐÑÞâë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´ØáßÛÕÙ > ÍÚÞÝÞÜØï íÝÕàÓØØ. ÁßïéØÙ àÕÖØÜ ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ÔØáßÛÕï âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÒàÕÜï ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´ØáßÛÕÙ > ÁßïéØÙ àÕÖØÜ. ÁÒÕâÞÒÞÙ
 • Страница 67 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÒáÕÜØàÝÞÜã ÒàÕÜÕÝØ (GMT) ØÛØ (UTC). ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á çÐáÞÒëÜ ßÞïáÞÜ, çâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâì Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßàÐÒØÛìÝÞÕ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ßàØÝïâëå âÕÚáâÞÒëå ØÛØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ½ÐßàØÜÕà, GMT -5 ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ çÐáÞÒÞÙ ßÞïá ½ìî-¹ÞàÚÐ (ÁÈ°), ÝÐ 5 çÐáÞÒ ×ÐßÐÔÝÕÕ
 • Страница 68 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼ÕÝî Ñëáâà. ÔÞáâ. > ¿ÐÝÕÛì ááëÛÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ ²ëÑàÐâì ááëÛÚØ Ø ÞâÜÕâìâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Ò áßØáÚÕ ØÛØ Ò ßÐßÚÕ. ²ëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ > ´Ð ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÒëÑÞàÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÃßÞàïÔÞçØâì ááëÛÚØ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÞàïÔÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ ßÐÝÕÛØ ááëÛÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ÝÐÖÜØâÕ ¿ÕàÕÜÕá.
 • Страница 69 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ´ÞÑÐÒØâì ÒáÕ ØÛØ ÃÔÐÛØâì ÒáÕ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ÔÛï ÒáÕå ÚÞÜÐÝÔ Ò áßØáÚÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ. ²ÚÛ.ÐÚâØÒÝ.àÕÖ.ÞÖØÔÐÝ. - ÒëÑÞà ÚÛÐÒØèØ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÔÛï ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï. ■ ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßÞ ÚÐÝÐÛã
 • Страница 70 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ½ÐáâàÞÙÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ. ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: Bluetooth > ²ÚÛîçØâì ØÛØ ¾âÚÛîçØâì - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÚÛîçÕÝØÕ äãÝÚæØØ Bluetooth. - ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï Bluetooth. ¿ÞØáÚ ÐãÔØÞÐÚáÕááãÐàÞÒ - ßÞØáÚ áÞÒÜÕáâØÜëå ÐãÔØÞãáâàÞÙáâÒ á
 • Страница 71 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿ÐÚÕâÝëÕ ÔÐÝÝëÕ (GPRS) ÂÕåÝÞÛÞÓØï GPRS (áÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâßàÞâÞÚÞÛÐ (IP). ÍâÐ âÕåÝÞÛÞÓØï ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå,
 • Страница 72 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¸×ÜÕÝØâì ÐÚâØÒÝãî â/Ô > ¸Üï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ, ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÕÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. Â/Ô ßÐÚÕâÝëå ÔÐÝÝëå - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕâìî (E)GPRS Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ EGPRS (ØÜï âÞçÚØ
 • Страница 73 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï á âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ ÁÚÞßØàÞÒÐâì Ò âÕÛÕäÞÝ Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÐÜÕâàë Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âØßÞÜ ßÕàÕÔÐçØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ÞâÔÕÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áßØáÚÕ
 • Страница 74 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 10 Ø "ºÞÝäØÓãàÐæØï" ÝÐ áâà. 77. µáÛØ ÔÐÝÝëÕ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÜ áÕàÒÕàÕ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ, ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ×ÐßãáâØâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ
 • Страница 75 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÄãÝÚæØï ßÐÝÕÛØ > ¾âÚàëâì ÔÛï ÞâÒÕâÐ - ÞâÒÕâ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ÞâÚàëâØÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà > ²ÚÛ. - âÕÛÕäÞÝ ÔÕÛÐÕâ ÔÞ ÔÕáïâØ ßÞßëâÞÚ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà > ²ÚÛ. - ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÚÛÐÒØèÐÜ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ (2 - 9)
 • Страница 76 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞÜÐÝÔ ÒëÑÕàØâÕ Ï×ëÚ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ. ÁÜ. "ÃáÞÒÕàèÕÝáâÒÞÒÐÝÝÐï äãÝÚæØï ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ" ÝÐ áâà.27 Ø ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë Ò àÐ×ÔÕÛÕ "¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ" ÝÐ áâà. 67. ·ÐéØâÝÐï ÑÛÞÚØà. ÚÛÐÒ. - ÒëÒÞÔ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÒÒÞÔ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ ÔÛï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø
 • Страница 77 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ °ÚáÕááãÐàë ÍâÞ ÜÕÝî Ø áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ ÔÞáâãßÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ (ØÛØ ÑëÛ ßÞÔÚÛîçÕÝ àÐÝÕÕ) Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÚáÕááãÐàã. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > °ÚáÕááãÐàë, ÒëÑÕàØâÕ ÐÚáÕááãÐà Ø, Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÐÚáÕááãÐàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ -
 • Страница 78 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁâÔ ÝÐÑÞà (ÒáÕ ßàØÛÞÖ.) - ÐÚâØÒØ×ÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ. ¿àÕÔßÞçâ. âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - ßàÞáÜÞâà áÞåàÐÝÕÝÝëå âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ. ²ëÔÕÛØâÕ âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸ÝäÞàÜÐæØï ßàÞáÜÞâà ØÜÕÝØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ Ø âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú
 • Страница 79 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÃáÛãÓÐ ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ - ×ÐßàÕâ ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ßÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÞÒ ×ÐÔÐÝÝëÜ áßØáÚÞÜ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâÞÙ).
 • Страница 80 из 124
  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿ÐàÐÜÕâàë ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ÝÐ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ºÞÝäØÓãàÐæØï > ¿ÐàÐÜ. ÔØáßÕâç. ãáâà-Ò > ¾ÑÝÞÒÛ. ¿¾ ßÞáâ. ãáÛãÓ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ÀÐ×àÕèØâì ÒáÕ - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ×ÐÓàã×ÚÐ Ø ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ÒáÕÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï.
 • Страница 81 из 124
  ³ÐÛÕàÕï ■ ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì ØáåÞÔÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²Þááâ. áâÔ ÝÐáâà-ÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ÝÕ
 • Страница 82 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ■ ¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò ÓÐÛÕàÕÕ, ÜÞÖÝÞ àÐáßÕçÐâÐâì ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ ßàØÝâÕà, áÞÒÜÕáâØÜëÙ á äãÝÚæØÕÙ Bluetooth, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ³ÐÛÕàÕï > ÄÞâÞ Ø âàÕÑãÕÜÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ
 • Страница 83 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ´Ûï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØØ Ò ÐÛìÑÞÜÝÞÙ ÞàØÕÝâÐæØØ ÔÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÓÞàØ×ÞÝâÐÛìÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ ÜÕÖÔã àÕÖØÜÞÜ ÚÐÜÕàë (äÞâÞÓàÐäØØ) Ø àÕÖØÜÞÜ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï Ø ãÜÕÝìèÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÚÐÜÕàë ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå Ø ÒÝØ×
 • Страница 84 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ■ ·ÐßØáì ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ´Ûï ×ÐßØáØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >ÄãÝÚæØØ > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ²ØÔÕÞ. ´Ûï ×ÐßØáØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßØáì. ´Ûï ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ Ø ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ¿Ðã×Ð Ø ¿àÞÔÞÛ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß. ·ÐßØáÐÝÝëÙ ÒØÔÕÞÚÛØß
 • Страница 85 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ¼¼ ßàÞØÓàëÒÐâ. > ½Ðáâà. ßÞâÞÚÞÒ. ÒÞáßà. > ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ àÐÑÞâã á ßÞâÞÚÐÜØ. 2. ´Ûï àÐÑÞâë á ßÞâÞÚÐÜØ ÒëÑÕàØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ: ÁâÐÝÔÐàâ ØÛØ ¿ÕàáÞÝÐÛìÝ. ÚÞÝäØÓãà. 3. ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì,
 • Страница 86 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú áÛÕÔãîéÕÙ ÔÞàÞÖÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ÝÐçÐÛã ßàÕÔëÔãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ÒëÑÕàØâÕ . . ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ´Ûï ßÕàÕÜÞâÚØ âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ÝÐ×ÐÔ ÒëÑÕàØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ßÕàÕÜÞâÚØ âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚØ ÒßÕàÕÔ ÒëÑÕàØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¾âßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã ÔÛï
 • Страница 87 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÁâàÐÝØæÐ ¸ÝâÕàÝÕâ - ÞâÚàëâØÕ Web-áâàÐÝØæë, áÒï×ÐÝÝÞÙ á âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚÞÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÕàëÜ æÒÕâÞÜ, ÕáÛØ WebáâàÐÝØæÐ ÝÕ ÔÞáâãßÝÐ. ·ÐÓàã×ÚÐ Üã×ëÚØ - áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÑàÐã×ÕàÐ, áÒï×ÐÝÝÞÙ á âÕÚãéÕÙ ÔÞàÞÖÚÞÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ äÐÙÛ
 • Страница 88 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐÔØÞ. ´Ûï ÒëÔÕÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÙ çÐáâÞâë ÒëÑÕàØâÕ ØÛØ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÐÖØÜÐÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ. ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ
 • Страница 89 из 124
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ·ÒãÚÞ×ÐßØáì 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ´ØÚâÞäÞÝ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÝÞßÞÚ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ØÝâÕàäÕÙáÐ , ØÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÚÝÞßÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. 2. ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë ÝÐçÐâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
 • Страница 90 из 124
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ÁâÕàÕÞíääÕÚâ ÁâÕàÕÞíääÕÚâ ãÛãçèÐÕâ ÚÐçÕáâÒÞ ×ÒãÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ á ßÞÜÞéìî íääÕÚâÐ àÐáèØàÕÝØï áâÕàÕÞ×ÒãÚÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï íâÞÓÞ ßÐàÐÜÕâàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐáèØàÕÝØÕ áâÕàÕÞ. 12. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ±ãÔØÛìÝØÚ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ßÞÔÐÒÐâì áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ Ò ×ÐÔÐÝÝÞÕ ÒàÕÜï. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 91 из 124
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ÁâÞß. µáÛØ áØÓÝÐÛ ÞáâÐÒØâì ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë ØÛØ ÒëÑàÐâì ¿ÞÒâÞà, áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï ÝÐ ÒàÕÜï, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ¿ÕàØÞÔ ßÞÒâÞàÐ, Ø ×ÐâÕÜ ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâáï. µáÛØ ÒàÕÜï áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÝÐáâãßÐÕâ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ, âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÐçØÝÐÕâ
 • Страница 92 из 124
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ÁØÓÝÐÛ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ½Ð ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐÜÕâÚÐ Ø ßÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÐ ×ÐÜÕâÚÐ Þ Òë×ÞÒÕ ( ), ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï
 • Страница 93 из 124
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë äãÝÚæØØ ãÔÐÛÕÝØï Ø àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï ×ÐÜÕâÚØ. ² àÕÖØÜÕ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï ×ÐÜÕâÚØ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÐÚÖÕ ÒëåÞÔ Ø× âÕÚáâÞÒÞÓÞ àÕÔÐÚâÞàÐ ÑÕ× áÞåàÐÝÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ. ¼ÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì ×ÐÜÕâÚã Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth, Ò âÕÚáâÞÒÞÜ ØÛØ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ■
 • Страница 94 из 124
  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ÂÐÙÜÕà. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï áØÓÝÐÛÐ Ò çÐáÐå, ÜØÝãâÐå Ø áÕÚãÝÔÐå Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ¼ÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ áÞÑáâÒÕÝÝëÙ âÕÚáâ ×ÐÜÕâÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÐàâ. ´Ûï
 • Страница 95 из 124
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ´Ûï ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐàâ. ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï ÑÕ× áÑàÞáÐ ßàÕÔëÔãéÕÓÞ ßÞÚÐ×ÐÝØï. ´Ûï áÑàÞáÐ ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÑÕ× Øå áÞåàÐÝÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁÑàÞáØâì. ºàãÓÐÜØ - ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàÞÜÕÖãâÞçÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 96 из 124
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ■ ·ÐßãáÚ ßàØÛÞÖÕÝØï ¿àÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ áÞÔÕàÖØâ àïÔ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ. > ºÞÛÛÕÚæØï. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâì. ■ ½ÕÚÞâÞàëÕ äãÝÚæØØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØï - ßàÞáÜÞâà
 • Страница 97 из 124
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ßàØÛÞÖÕÝØÙ; ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ÁÜ. "·ÐÚÛÐÔÚØ" ÝÐ áâà. 101. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Web-ã×Ûë, ÚÞâÞàëÕ
 • Страница 98 из 124
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖ. > ºÞÛÛÕÚæØï > ¼ÕÝÕÔÖ. ßàÕ×ÕÝâ. > ¿ÞÔÚÛ. Ø ãÚÐÖØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, á ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ. ºÞÓÔÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÔØÐÛÞÓÞÒÞÕ ÞÚÝÞ "ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ Bluetooth ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ", ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÝÕÜ ÚÝÞßÚã ÜëèØ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï
 • Страница 99 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ 14. ¸ÝâÕàÝÕâ ²áâàÞÕÝÝëÙ Ò âÕÛÕäÞÝ ÑàÐã×Õà ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ÁÒÕÔÕÝØï Þ
 • Страница 100 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ 3. ²ëÑÕàØâÕ ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ, áÞÔÕàÖÐéãîáï Ò ßÐàÐÜÕâàÐå âÕÚãéÕÙ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. 4. ¾ÚÝÞ âÕàÜØÝÐÛÐ > ´Ð - ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ÐãâÕÝâØäØÚÐæØØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÒàãçÝãî ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÚÞàßÞàÐâØÒÝÞÙ áÕâØ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÞÔÝØÜ Ø×
 • Страница 101 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÄãÝÚæØØ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: ´ÞÜ. áâàÐÝØæÐ - ÒÞ×ÒàÐâ ÝÐ ÔÞÜÐèÝîî áâàÐÝØæã. ÁáëÛÚØ - ÔÞáâãß Ú ÝÞÒÞÜã áßØáÚã äãÝÚæØÙ ÔÐÝÝÞÙ áâàÐÝØæë. ÍâÐ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áâàÐÝØæÐ áÞÔÕàÖØâ ááëÛÚØ. ´ÞÑÐÒØâì ×ÐÚÛÐÔÚã - áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ
 • Страница 102 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ 3. ÄãÝÚæØØ - ßàÞáÜÞâà, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ×ÐÚÛÐÔÚØ; áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ; áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ò ßÐßÚÕ. ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Web-ã×Ûë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ
 • Страница 103 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ > ºÞÔØàÞÒ. áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ - ÒëÑÞà ÝÐÑÞàÐ áØÜÒÞÛÞÒ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÑàÐã×ÕàÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ áÕâÕÒÞÙ áâàÐÝØæë. ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ > °ÔàÕáÐ Unicode (UTF-8) > ²ÚÛîçØâì ßÕàÕÔÐçÐ ÐÔàÕáÞÒ URL Ò ÚÞÔØàÞÒÚÕ UTF-8. ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà âàÕÑãÕâáï ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú Web-áâàÐÝØæÕ ÝÐ ØÝÞáâàÐÝÝÞÜ
 • Страница 104 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐÓàã×ÚØ ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï ÒáÕå ×ÐÓàãÖÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÐàÐÜÕâàë ×ÐÓàã×ÚØ > °ÒâÞáÞåàÐÝÕÝØÕ > ²ÚÛ. ■ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàØÝØÜÐâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁÛãÖÕÑÝëÜØ
 • Страница 105 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ¾âÚÛ. ÔÛï ×ÐßãáÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ ßÞáÛÕ ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÑàÐâì äãÝÚæØî ·ÐÓàã×. ■ ºíè-ßÐÜïâì ºíè-ßÐÜïâì - íâÞ ÞÑÛÐáâì ßÐÜïâØ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÐï ÔÛï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ßÐàÞÛÕÙ
 • Страница 106 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÁÕàâØäØÚÐâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ±Õ×ãáÛÞÒÝÞ, áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÞÔÝÐÚÞ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ
 • Страница 107 из 124
  ¸ÝâÕàÝÕâ ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëßÞÛÝïâì ßàÞæÕÔãàã æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÐ ÞÑëçÝÞÙ ßÞÔßØáØ ÝÐ ÑãÜÐÖÝÞÜ áçÕâÕ, ÚÞÝâàÐÚâÕ ØÛØ ØÝÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ WebáâàÐÝØæÕ,
 • Страница 108 из 124
  ÃáÛãÓØ SIM 15. ÃáÛãÓØ SIM ½Ð SIM-ÚÐàâÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ãáÛãÓØ. ÍâÞ ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÜÕÝî ßÞÛÝÞáâìî ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÝÐÑÞàÞÜ ÔÞáâãßÝëå ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ
 • Страница 109 из 124
  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã Suite áÜ. ÝÐ Web-ã×ÛÕ Nokia: www.nokia.com/support. ·ÐÓàã×ØâÕ ÒÕàáØî 6.83 ØÛØ ÑÞÛÕÕ ßÞ×ÔÝîî ÒÕàáØî ÔÛï áÒÞÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ■ EGPRS, HSCSD Ø CSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: (E)GPRS (àÐáèØàÕÝÝÐï áÛãÖÑÐ GPRS), GPRS (áÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå
 • Страница 110 из 124
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 17. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ
 • Страница 111 из 124
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15°C…25 °Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 112 из 124
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. 3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà
 • Страница 113 из 124
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. •
 • Страница 114 из 124
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ Ø Ú ÝÐàãèÕÝØî ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå ßàÐÒØÛ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. • ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ò ßÞÜÕéÕÝØïå. • ¿ÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ áÞ×ÔÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÔÐÝÝëå,
 • Страница 115 из 124
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ´ÕâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ
 • Страница 116 из 124
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ãçàÕÖÔÕÝØïå ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï, ÓÔÕ íâÞ ÔØÚâãÕâáï ßàÐÒØÛÐÜØ ÒÝãâàÕÝÝÕÓÞ àÐáßÞàïÔÚÐ. ² ÑÞÛìÝØæÐå Ø Ò ÔàãÓØå ÜÕÔØæØÝáÚØå ãçàÕÖÔÕÝØïå ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ, çãÒáâÒØâÕÛìÝÞÕ Ú ÒÝÕèÝÕÜã àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÜã Ø×ÛãçÕÝØî. ¸ÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÕ ÜÕÔØæØÝáÚØÕ
 • Страница 117 из 124
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕÜÞÓÞ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï (ÕÓÞ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî). ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ
 • Страница 118 из 124
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë. ¸×-×Ð íâÞÓÞ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì
 • Страница 119 из 124
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø áÞÔÕàÖÐâ ÔÞßãáâØÜëÕ ÓàÐÝØæë ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø áÞáâÞïÝØï ×ÔÞàÞÒìï. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï ÞÑÛãçÕÝØï, ÒÞ×ÝØÚÐîéÕÓÞ ßàØ àÐÑÞâÕ ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ÕÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï, ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï ãÔÕÛìÝëÜ
 • Страница 120 из 124
  °ÛäÐÒØâÝëÙ ãÚÐ×ÐâÕÛì B U Bluetooth 69 UPIN 17 C X CSD, áÜ. ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ. XHTML 99 E EGPRS 71 EGPRS, áÜ. ßÐÚÕâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå. F FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ 87 G GPRS 71 H HSCSD, áÜ. ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ I IMAP4 41 M MMS. ÁÜ. "ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ
 • Страница 121 из 124
  ÖãàÝÐÛ 62 ÞÖØÔÐÝØÕ 29 ßÐàÐÜÕâàë 74 äãÝÚæØØ 27, 29 Òë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ 118 ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ. 109 ³ ÓÐÛÕàÕï 81 ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÔØÚâÞäÞÝ 88 ÚÞÜÐÝÔë 68 áÞÞÑéÕÝØï 50 ÓàÞÜÚÐï áÒï×ì. ÁÜ. "ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì". ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 29 ´ ÔÐÝÝëÕ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØØ 109 ßÕàÕÔÐçØ
 • Страница 122 из 124
  ½ ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ 33 ¾ ÞÑ×Þà äãÝÚæØÙ 9 ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï 76, 80 ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÚÛØÕÝâÞÒ 12 ÞÑéÐï ßÐÜïâì 8 ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ 32 ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØï 62 ÞàÓÐÝÐÙ×Õà 90 ÞâÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒë 28 ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ 28 ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë 26 ¿ ¿ÐÚÕâ PC Suite 108
 • Страница 123 из 124
  áÛãåÞÒÞÙ ÐßßÐàÐâ 116 áÞÞÑéÕÝØÕ ßÐßÚÐ 39 áÞÞÑéÕÝØï ÑëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 39 ÒÒÞÔ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï 34 ÓÞÛÞáÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 50 ×ÒãÚÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 40 ØÝÔØÚÐâÞà ÔÛØÝë 34 ØÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 51 ÞâÜÕÝØâì ßÕàÕÔÐçã 37 ßÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ 51 ßÕàÕÔÐçÐ 37 áÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë 51 âÕÚáâ 33 ãÔÐÛÕÝØÕ 51 áÞçÕâÐÝØÕ ÚÛÐÒØè
 • Страница 124 из 124