Инструкция для NOKIA 8800 Carbon titan

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

62

°ÛäÐÒØâÝëÙ ãÚÐ×ÐâÕÛì

B

Bluetooth

 

33

°

ÐÚÚãÜãÛïâÞà

ßàÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ

 

54

ÐÝâÕÝÝÐ

 

16

±

ÑàÐã×Õà

×ÐÚÛÐÔÚØ

 

49

×ÐéØâÐ

 

49

ßÐàÐÜÕâàë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï

 

49

ÑãÔØÛìÝØÚ

 

44

ÑëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï

 

23

ÑëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ

 

20

²

ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ

 

21

ÒØ×ØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ

 

30

ÒÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë

 

11

ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ

 

15

Òë×ÞÒ

ÖãàÝÐÛ

 

30

ÚÛÐÒØèÐ

 

16

ÞÖØÔÐÝØÕ

 

21

àÕÓØáâàÐæØï, áÜ. ÖãàÝÐÛ Òë×ÞÒÞÒ.

Òë×ÞÒë

ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëÕ

 

19

ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ

 

20

ßÐàÐÜÕâàë

 

36

ßÞáëÛÚÐ

 

19

äãÝÚæØØ

 

20

³

ÓÐÛÕàÕï

 

39

ÓÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï

 

25

ÓàÞÜÚÐï áÒï×ì. ÁÜ. "ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì".
ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì

 

16

´

ÔÒÞÙÝÞÕ ÚÐáÐÝØÕ

 

17

ÔÕÛÐ

 

46

ÔØÚâÞäÞÝ

 

43

ÖãàÝÐÛ

 

30

·

×ÐÒÕàèÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ

 

19

×ÐÓàã×ÚÐ

 

12

×ÐÓàã×ÚР×ÐéØéÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ

 

40

×ÐÚÛÐÔÚØ

 

49

×ÐÜÕâÚØ

 

45

46

×ÐéØâÐ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ

 

40

×ÐéØéÕÝÝëÕ äÐÙÛë

 

40

×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë

 

31

×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï

 

23

¸

ØÓàë

 

47

Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï

 

41

ØÝÔØÚÐâÞàë

 

18

ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ

 

21

¸ÝâÕàÝÕâ

 

48

ØÝâÕàÝÕâ

 

48

ØÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë

 

49

ØÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï

 

39

º

ÚÐÛÕÝÔÐàì

 

45

ÚÐÛìÚãÛïâÞà

 

46

ÚÐÜÕàÐ

 

41

ÚÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï

 

15

16

ÚÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï

 

16

ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ

 

32

ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ

 

16

ÚÛîçØ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ

 

40

ÚÞÔë

 

11

ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ

 

11

ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï

 

12

ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï Nokia

 

12

ÚÞÝâÐÚâë

ÑëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ

 

20

Óàãßßë

 

30

Ø×ÜÕÝÕÝØÕ

 

30

ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ

 

29

ßÐàÐÜÕâàë

 

30

ßÞØáÚ

 

29

áÞåàÐÝÕÝØÕ

 

29

ÚÞÝäØÓãàÐæØØ

ÞÑéØÕ

 

38

ãáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ

 

15

»

ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ

 

17

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 64
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 8800e Carbon Arte 9211507 ²ëßãáÚ 1 RU
 • Страница 2 из 64
  ME 96 Nokia 8800e Carbon Arte (RM-233) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø
 • Страница 3 из 64
  áÒï×ÐÝÝãî á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ Ò àÕÚÛÐÜÝëå, ÒÝãâàÕÝÝØå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ MPEG LA, LLC. ÁÜ. http://www.mpegla.com. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßÞáâÞïÝÝÞ áÞÒÕàèÕÝáâÒãÕâ áÒÞî ßàÞÔãÚæØî. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï Ò ÛîÑÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ,
 • Страница 4 из 64
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸.............................. 6 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ...................... 7 ¿ÞÛÕ×ÝëÕ ßÞÔáÚÐ×ÚØ...................................... 7 ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ................................................... 9 ÃáÛãÓØ
 • Страница 5 из 64
  ÂÕÛÕäÞÝ........................................................... °ÚáÕááãÐàë..................................................... ºÞÝäØÓãàÐæØï ............................................... ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ .................................................... ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï
 • Страница 6 из 64
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
 • Страница 7 из 64
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¿ÞÛÕ×ÝëÕ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ¿ÕàÕÔ ÞÑàÐéÕÝØÕÜ Ò áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà ². ÇâÞ ÔÕÛÐâì ÔÛï ãáâàÐÝÕÝØï ÝÕßÞÛÐÔÞÚ Ò àÐÑÞâÕ âÕÛÕäÞÝÐ? ¾. ¿ÞßàÞÑãÙâÕ ÒëßÞÛÝØâì áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï: • ²ëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ, Ø×ÒÛÕÚØâÕ Ø ÒÝÞÒì ãáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. • ²ÞááâÐÝÞÒØâÕ áâÐÝÔÐàâÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 8 из 64
  ºÞÝâÐÚâë ². ºÐÚ ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ? ¾. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ > ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ². ºÐÚ ÔÞÑÐÒØâì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÚÞÝâÐÚâÕ? ¾. ½ÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì áÒÕÔÕÝØï, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Ýä. > ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ØÝäÞàÜ. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ. ¼ÕÝî ².
 • Страница 9 из 64
  ¸áßÞÛì×ãÕÜëÕ áÞçÕâÐÝØï ÚÛÐÒØè ². ºÐÚØÕ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì? ¾. ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ: • ´Ûï ÞÑàÐéÕÝØï Ú ÖãàÝÐÛã Òë×ÞÒÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÞÔØÝ àÐ×. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. • ´Ûï
 • Страница 10 из 64
  ÀÕÓãÛïàÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ (íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝëÕ) ÒáÕå ÒÐÖÝëå ÔÐÝÝëå, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ
 • Страница 11 из 64
  ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ·ÐéØâÐ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ×ÐéØâë Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞÔÞÒ ÔÞáâãßÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ. • ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÑÛÞÚØàãÕâ âÞÛìÚÞ ÚÛÐÒØèØ. ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì ÔÛï ßàÕÔÞâÒàÐéÕÝØï áÛãçÐÙÝëå ÝÐÖÐâØÙ. 1. ´Ûï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØè ×ÐÚàÞÙâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø
 • Страница 12 из 64
  ■ ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàÞØ×ÒÞÔØâ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÞÒëÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ,
 • Страница 13 из 64
  ½Ð íâÞÜ Web-ã×ÛÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ø×ÔÕÛØÙ Ø ãáÛãÓ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ´Ûï ÞÑàÐéÕÝØï Ò æÕÝâà ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÜ. áßØáÞÚ ÜÕáâÝëå ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå æÕÝâàÞÒ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/customerservice. ¾ÑáÛãÖØÒÐÝØÕ - áÜ. ÑÛØÖÐÙèØÙ àÕÜÞÝâÝëÙ æÕÝâà Nokia ßÞ ÐÔàÕáã
 • Страница 14 из 64
  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´Ûï ×ÐàïÔÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ BL-4U á ßÞÜÞéìî ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ AC-6 âàÕÑãÕâáï ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞ 3,5 çÐáÐ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. 1. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò àÞ×ÕâÚã áÕâØ ßØâÐÝØï. 2. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã àÐ×êÕÜã,
 • Страница 15 из 64
  ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ 1. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï (áÜ. àØáãÝÞÚ). 2. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØÛáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ UPIN-ÚÞÔÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÚÞÔ (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÒÕ×ÔÞçÚÐÜØ ****) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¿àØ ßÕàÒÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÒÞÔØâáï
 • Страница 16 из 64
  ■ °ÝâÕÝÝÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝØÜØ Ø ÒÝÕèÝØÜØ ÐÝâÕÝÝÐÜØ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ØÛØ ßàØÕÜÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú âÐÚÞÙ ÐÝâÕÝÝÕ ãåãÔèÐÕâ ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø, ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú
 • Страница 17 из 64
  ■ ¿àØÛÞÖÕÝØÕ Sensor ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÛÕäÞÝ > ¿ÐàÐÜÕâàë ÔÐâçØÚÐ > ²ÚÛ. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ÔÒÞÙÝëÜ ÚÐáÐÝØÕÜ ´ÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ÔØáßÛÕï – ßÞïÒÛïîâáï áâàÕÛÞçÝëÕ ØÛØ æØäàÞÒëÕ çÐáë, Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÒëÑàÐÝÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï çÐáÞÒ. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ àÕÐÓØàãÕâ ÝÐ ÑëáâàÞÕ
 • Страница 18 из 64
  ¸ÝÔØÚÐâÞàë ¸ÜÕîâáï ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ·ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝ ÝÕßàØÝïâëÙ Òë×ÞÒ. ÁÜ. “¶ãàÝÐÛ” ÝÐ áâà. 30. ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÁÜ. “ºÞÔë ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 11. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ßÞÔÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÂØß
 • Страница 19 из 64
  ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ÚÞÓÔÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÐÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ "°ÒâÞÝÞÜÝëÙ" ØÛØ "¿ÞÛÕâ", ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï àÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÐÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÒÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ Òë×ÞÒÞÒ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ² àÕÖØÜÕ "¿ÞÛÕâ" ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ (ÒÚÛîçÐï Òë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ), Ð âÐÚÖÕ ÔÛï
 • Страница 20 из 64
  ■ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ½Ð×ÝÐçìâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ 3 - 9. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà. 2. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. 3. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì ØÛØ (ÕáÛØ ÝÞÜÕà ãÖÕ ÝÐ×ÝÐçÕÝ ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ) ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÜÕÝïâì. 4. ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 21 из 64
  ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²ë×ÞÒë > ¾ÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ > ²ÚÛîçØâì ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÞÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ßÕàÕÒÞÔØâáï Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ.
 • Страница 22 из 64
  2. µáÛØ ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ áÛÞÒÞ, ÝÐÖÐÒ 0 ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ. µáÛØ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ âàÕÑãÕÜÞÓÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ * Ø ÒëÑÕàØâÕ áÛÞÒÞ Ò áßØáÚÕ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ.
 • Страница 23 из 64
  ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÞÒÜÕáâØÜëÕ äãÝÚæØØ. ²ØÔ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ßàØÝØÜÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÀÐ×ÜÕà áÞÞÑéÕÝØÙ MMS ÞÓàÐÝØçÕÝ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ ÒáâÐÒÛÕÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàÕÒëèÐÕâ ×ÐÔÐÝÝÞÕ
 • Страница 24 из 64
  ±ëáâàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ - íâÞ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áàÐ×ã ßÞáÛÕ ßÞÛãçÕÝØï. ±ëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ áÞåàÐÝïîâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿ÐàÐÜ. áÞÞÑé. > ÁÞÞÑéÕÝØï í/ß. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äãÝÚæØÙ
 • Страница 25 из 64
  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï Ø× ßÐßÚØ çÕàÝÞÒØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÇÕàÝÞÒØÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ·ÐÓàã×ÚÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 1. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï. µáÛØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ
 • Страница 26 из 64
  ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒëå ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ (ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÞâÞÒÞÙ áÕâìî). ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞáÛãè. ■ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¾ÑéØÕ ßÐàÐÜÕâàë ¾ÑéØÕ ßÐàÐÜÕâàë - íâÞ ßÐàÐÜÕâàë, ÞÑéØÕ ÔÛï âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 27 из 64
  ÄÞàÜÐâ áÞÞÑéÕÝØÙ - ãáâÐÝÞÒÚÐ äÞàÜÐâÐ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ: ÂÕÚáâ, ¿ÕÙÔÖØÝÓ ØÛØ ÄÐÚá (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¸áß. ßÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝëÕ > ´Ð - ãáâÐÝÞÒÚÐ GPRS Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ áØÜÒ. > ¿ÞÛÝÐï - ÒëÑÞà ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒáÕå áØÜÒÞÛÞÒ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ
 • Страница 28 из 64
  ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕè. ßàØÕÜ MMS ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ ØÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ²åÞÔïéØÕ áÑé MMS ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õ ßàØÝØÜÐâì. ¿ÐàÐÜ. ÚÞÝäØÓãàÐæ. > ºÞÝäØÓãàÐæØï - ÞâÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ
 • Страница 29 из 64
  ² ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ØÜÕÝÐ, áÒï×ëÒÐï á ÝØÜØ ßÞ ÞÔÝÞÜã âÕÛÕäÞÝÝÞÜã ÝÞÜÕàã. ºÞÝâÐÚâë, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ßÞÜÕçÕÝë ×ÝÐçÚÞÜ . ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ - áÜ. “ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ” ÝÐ áâà. 33. ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ > ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 30 из 64
  ■ ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì Ø ÒëÔÕÛØâÕ áÒÕÔÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. ■ ³àãßßë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ³àãßßë - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ò Óàãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ á àÐ×ÛØçÝëÜØ áØÓÝÐÛÐÜØ Òë×ÞÒÐ Ø Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜØ.
 • Страница 31 из 64
  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ ÚÞÛØçÕáâÒÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¶ãàÝÐÛ > ¶ãàÝÐÛ áÑé. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÐÑÞÝÕÝâã ÜÕáâÝëÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ,
 • Страница 32 из 64
  ■ ´ØáßÛÕÙ ¿ÐàÐÜÕâàë ÔØáßÛÕï ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ÒØÔ ÔØáßÛÕï. ¿ÐàÐÜÕâàë àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´ØáßÛÕÙ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ áÛÐÙÔÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ÄÞÝÞÒëÕ àØáãÝÚØ > ºÐàâØÝÚÐ
 • Страница 33 из 64
  »ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±ëáâàëÙ ÔÞáâãß > »ÕÒÐï ÚÛÐÒ. ÒëÑÞàÐ. ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±ëáâàëÙ ÔÞáâãß > ¿àÐÒ. ÚÛÐÒ. ÒëÑÞàÐ. ºÛÐÒØèÐ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ´Ûï ÝÐ×ÝÐçÕÝØï ÚÛÐÒØèÕ ßàÞÚàãâÚØ ÔàãÓØå äãÝÚæØÙ
 • Страница 34 из 64
  ÔÞáâãßÐ Ø ÞÑÜÕÝÐ ÔÐÝÝëå. ´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÐÚáÕááãÐàë, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ íâØå ãáâàÞÙáâÒ. ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
 • Страница 35 из 64
  ÁÚàëâØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Bluetooth Þâ ÔàãÓØå ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth > ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÛä ØÛØ ¸Üï ÜÞÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÁÚàëâëÙ ØÛØ ßÞÛÝÞáâìî ÒëÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî Bluetooth. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÔÕÜÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã ßÞ âÕåÝÞÛÞÓØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø
 • Страница 36 из 64
  ºÐÑÕÛì USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ØÛØ ßàØÝâÕàÞÜ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜ PictBridge, ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÑÕÛì USB CA-101. ºÐÑÕÛì USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì á ßÐÚÕâÞÜ Nokia PC Suite. ·Ðßà.ßàØ ßÞÔÚÛ. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ
 • Страница 37 из 64
  ¿ÕàÕÔ. áÒÞÕÓÞ ÝÞÜ. > ´Ð - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áÒÞÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÕÖØÜÐ, áÞÓÛÐáÞÒÐÝÝÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî. ÄãÝÚæØï ßÐÝÕÛØ - ÒëÑÞà äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå ßàØ ÞâÚàëâØØ Ø ×ÐÚàëâØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ■ ÂÕÛÕäÞÝ ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 38 из 64
  ■ °ÚáÕááãÐàë ÍâÞ ÜÕÝî Ø áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ ÔÞáâãßÝë Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ (ØÛØ ÑëÛ ßÞÔÚÛîçÕÝ àÐÝÕÕ) Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÚáÕááãÐàã. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > °ÚáÕááãÐàë. ²ëÑÕàØâÕ ÐÚáÕááãÐà Ø, Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÐÚáÕááãÐàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ, ÚÞâÞàëÙ
 • Страница 39 из 64
  ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÕÝî. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ÝÕ ãÔÐÛïîâáï. ■ ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛã ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ Ò âÕÛÕäÞÝ. ² ÝÕÚÞâÞàëå
 • Страница 40 из 64
  ´Ûï ×ÐéØâë ×ÐÓàãÖÐÕÜÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ áØáâÕÜÐ ÚÛîçÐ ÐÚâØÒÐæØØ. ¿ÞáÚÞÛìÚã ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÜÞÖÕâ Ò×ØÜÐâìáï ßÛÐâÐ, ßÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ÛîÑÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ãáÛÞÒØïÜØ ÕÓÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï Ø á ßàÐÒØÛÐÜØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÛîçÐ ÐÚâØÒÐæØØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ
 • Страница 41 из 64
  Ú ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï âÐÚÞÓÞ ×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ DRM áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ, ãÖÕ ÝÐåÞÔïéÕÓÞáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¾âÜÕÝÐ âÐÚÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï DRM ÝÕ ÒÛØïÕâ ÝÐ áÞÔÕàÖØÜÞÕ, ×ÐéØéÕÝÝÞÕ á ßÞÜÞéìî DRM ÔàãÓØå âØßÞÒ, Ø áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÑÕ× ×ÐéØâë DRM. µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÐåÞÔØâáï áÞÔÕàÖØÜÞÕ á ×ÐéØâÞÙ OMA DRM, ÔÛï
 • Страница 42 из 64
  ■ ²ØÔÕÞ ²ØÔÕÞÚÛØßë ×ÐßØáëÒÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ .3gp. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ×ÐßØáØ ×ÐÒØáØâ Þâ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÐçÕáâÒÐ. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì Ø àÐ×ÜÕà äÐÙÛÐ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÒëÑàÐÝÝëÜØ ßÐàÐÜÕâàÐÜØ ÚÐçÕáâÒÐ Ø ÞÑêÕÜÞÜ ÔÞáâãßÝÞÙ ßÐÜïâØ. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÚÐçÕáâÒÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 43 из 64
  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Üã×ëÚØ ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì Ò íâÞÜ àÕÖØÜÕ áÛØèÚÞÜ ÒÕÛØÚÐ. ¿ÞáÛÕ ÒëÑÞàÐ ÜÕÝî
 • Страница 44 из 64
  3. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï > °ãÔØÞ×ÐßØáØ. . ·ÐßØáì áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ßÞáÛÕÔÝÕÙ ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²Þáßà. ßÞáÛÕÔÝØÙ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ßÞáÛÕÔÝÕÙ ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔ. ßÞáÛ. ×ÐßØáì ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ×ÐßØáÕÙ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁßØáÞÚ >
 • Страница 45 из 64
  ²ëÚÛîçÕÝØÕ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÁØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ×ÒãçØâ ÔÐÖÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÑëÛ ÒëÚÛîçÕÝ. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß. µáÛØ áØÓÝÐÛ ÞáâÐÒØâì ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë ØÛØ ÒëÑàÐâì ¿ÞÒâÞà, áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï ÝÐ ÒàÕÜï, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ¿ÕàØÞÔ ßÞÒâÞàÐ, Ø ×ÐâÕÜ ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâáï.
 • Страница 46 из 64
  ■ ´ÕÛÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ´ÕÛÐ. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ßÕàÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ., Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì. ·ÐßÞÛÝØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ßÞÛï Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÔÕÛØâÕ ÕÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì äãÝÚæØî ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÕÕ
 • Страница 47 из 64
  ¸ÝâÕàÒÐÛìÝëÙ âÐÙÜÕà 1. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ØÝâÕàÒÐÛìÝÞÓÞ âÐÙÜÕàÐ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔÞ 10 ØÝâÕàÒÐÛÞÒ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÒÒÕÔØâÕ ØÝâÕàÒÐÛë. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ÂÐÙÜÕà > ¸ÝâÕàÒÐÛìÝ. âÐÙÜÕà. 3. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßãáâØâì âÐÙÜÕà > ÁâÐàâ. ■ ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ÁÕÚãÝÔÞÜÕà Ø
 • Страница 48 из 64
  ÁâàÐÝØæÐ ¸ÝâÕàÝÕâ - ßÞÛãçÕÝØÕ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ØÛØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï áÞ áâàÐÝØæë ¸ÝâÕàÝÕâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ÕáÛØ Õáâì. ´Þáâãß ßàØÛÞÖÕÝØï - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï. 13. ¸ÝâÕàÝÕâ ²áâàÞÕÝÝëÙ Ò âÕÛÕäÞÝ ÑàÐã×Õà ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ãáÛãÓÐÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï
 • Страница 49 из 64
  ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ ÞÔÝØÜ Ø× ßàÕÔÛÐÓÐÕÜëå ÝØÖÕ áßÞáÞÑÞÒ. • ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ´ÞÜ. áâàÐÝØæÐ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ×ÐÚÛÐÔÚØ ãáÛãÓØ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ·ÐÚÛÐÔÚØ. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ÐÔàÕáÐ URL ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 50 из 64
  ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ > ·ÐéØâÐ > ¿ÐàÐÜÕâàë cookie ÛØÑÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë > ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë. ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ×ÐÓàã×ÚØ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÀÐ×àÕèØâì ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì
 • Страница 51 из 64
  ÁÕàâØäØÚÐâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ±Õ×ãáÛÞÒÝÞ, áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÞÔÝÐÚÞ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ
 • Страница 52 из 64
  2. ²ÝØÜÐâÕÛìÝÞ ßàÞçâØâÕ ÒëÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÚáâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔßØáì ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÔßØáÐâì íâÞâ âÕÚáâ. ²Õáì âÕÚáâ ÜÞÖÕâ ÝÕ ßÞÜÕáâØâìáï ÝÐ ÞÔÝÞÜ íÚàÐÝÕ. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ ßàÞÚàãâØâÕ ÒÕáì âÕÚáâ ÔÞ ÚÞÝæÐ Ø ßàÞçØâÐÙâÕ ÕÓÞ ßÞÛÝÞáâìî ßàÕÖÔÕ, çÕÜ ßÞáâÐÒØâì ßÞÔßØáì. 3. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áÕàâØäØÚÐâ
 • Страница 53 из 64
  ■ ºÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ àÐÑÞâÕ á ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ ßàØÒÕÔÕÝë Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï. ½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë Ø ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÝØå, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝ Ú ÚÞÜßìîâÕàã, - íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÑÞïÜ Ò àÐÑÞâÕ. ´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÞßâØÜÐÛìÝëå ãáÛÞÒØÙ ßÕàÕÔÐçØ
 • Страница 54 из 64
  ßàØçØÝÞÙ ÒàÕÜÕÝÝÞÙ ÝÕàÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÅÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ áãéÕáâÒÕÝÝÞ ãåãÔèÐîâáï ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ ÝØÖÕ 0 °Á. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Þâ ÚÞàÞâÚÞÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØï. ÁÛãçÐÙÝÞÕ ÚÞàÞâÚÞÕ ×ÐÜëÚÐÝØÕ ÜÞÖÕâ ßàÞØ×ÞÙâØ, ÕáÛØ ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÙ ßàÕÔÜÕâ, ÝÐßàØÜÕà, ÜÞÝÕâÐ, áÚàÕßÚÐ ØÛØ àãçÚÐ,
 • Страница 55 из 64
  ¿àÞÒÕàÚÐ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë 1. ½Ð ÓÞÛÞÓàÐÜÜÕ ßÞÔ ÞÔÝØÜ ãÓÛÞÜ ÒØÔÕÝ áØÜÒÞÛ Nokia "ßàÞâïÝØâÕ ÔàãÓ ÔàãÓã àãÚØ", Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ãÓÛÞÜ - ÛÞÓÞâØß Nokia Original Enhancements. 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ
 • Страница 56 из 64
  • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÒàÕÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå ÔÕâÐÛÕÙ. • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ¿àØ ßÞÒëèÕÝØØ âÕÜßÕàÐâãàë
 • Страница 57 из 64
  ÃâØÛØ×ÐæØï ·ÝÐÚ ßÕàÕçÕàÚÝãâÞÓÞ ÜãáÞàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÙÝÕàÐ ÝÐ Ø×ÔÕÛØØ, Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ØÛØ ÝÐ ãßÐÚÞÒÚÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÒáÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ Ø íÛÕÚâàÞÝÝëÕ Ø×ÔÕÛØï, ÑÐâÐàÕØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ßÞÔÛÕÖÐâ ÞâÔÕÛìÝÞÙ ãâØÛØ×ÐæØØ. ÍâÞ âàÕÑÞÒÐÝØÕ ßàØÜÕÝïÕâáï Ò áâàÐÝÐå µÁ Ø ÔàãÓØå ÜÕáâÐå, ÓÔÕ
 • Страница 58 из 64
  ■ ¼ÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ
 • Страница 59 из 64
  ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. ÀÕÓãÛïàÝÞ ßàÞÒÕàïÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø
 • Страница 60 из 64
  ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ² áÛãçÐÕ ÞáÞÑÞ ÒÐÖÝëå áÞÕÔØÝÕÝØÙ (ÝÐßàØÜÕà, ßàØ Òë×ÞÒÕ áÚÞàÞÙ ÜÕÔØæØÝáÚÞÙ ßÞÜÞéØ) ÝÕÛì×ï ÝÐÔÕïâìáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ
 • Страница 61 из 64
  ½ÐØÑÞÛìèÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÔØàÕÚâØÒÐÜØ ICNIRP áÞáâÐÒÛïÕâ 0,39 ²â/ÚÓ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ·ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ·ÝÐçÕÝØï SAR ÜÞÓãâ ÞâÛØçÐâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ Ø âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ú
 • Страница 62 из 64
  °ÛäÐÒØâÝëÙ ãÚÐ×ÐâÕÛì B · Bluetooth 33 ×ÐÒÕàèÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ 19 ×ÐÓàã×ÚÐ 12 ×ÐÓàã×ÚÐ ×ÐéØéÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ 40 ×ÐÚÛÐÔÚØ 49 ×ÐÜÕâÚØ 45, 46 ×ÐéØâÐ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ 40 ×ÐéØéÕÝÝëÕ äÐÙÛë 40 ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë 31 ×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï 23 ° ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßàÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 54 ÐÝâÕÝÝÐ 16 ± ÑàÐã×Õà ×ÐÚÛÐÔÚØ 49 ×ÐéØâÐ 49
 • Страница 63 из 64
  ¼ Á ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ 31 ÜÕÝî ÞßÕàÐâÞàÐ 39 áÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ 52 áÕÚãÝÔÞÜÕà 47 áÕàâØäØÚÐâë 51 áÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë 39 áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 50 áÞÞÑéÕÝØï ÑëáâàëÕ áÞÞÑéÕÝØï 23 ÓÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï 25 ×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï 23 ØÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 39 áÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë 39 áâÐÝÔÐàâÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ 38 ½
 • Страница 64 из 64