Инструкция для NOKIA 8910I

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ

9355379

²ëßãáÚ 

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 141
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 9355379 ²ëßãáÚ 3
 • Страница 2 из 141
  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -716 Nokia 8910i (NHM-4NX) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ
 • Страница 3 из 141
  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia Ø Nokia Connecting People ïÒÛïîâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞÒÐàÝëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ºÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå
 • Страница 4 из 141
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÞ ÝÐ ãáÛÞÒØïå "ÚÐÚ Õáâì". ºàÞÜÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÝØÚÐÚØÕ ØÝëÕ ÓÐàÐÝâØØ, ÚÐÚ ïÒÝëÕ, âÐÚ Ø ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÕÜëÕ, ÒÚÛîçÐï (ÝÞ ÝÕ ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì) ÝÕïÒÝëÜØ ÓÐàÐÝâØïÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ,
 • Страница 5 из 141
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ......................................................................................................... 4 ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 10 ¾ÑéÐï
 • Страница 6 из 141
  °ÒâÞÞâÒÕâçØÚ............................................................................................................................................ 36 ·ÒÞÝÚØ
 • Страница 7 из 141
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÄãÝÚæØØ ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ................................................................................ 56 ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ............................................................................................................................................... 57
 • Страница 8 из 141
  5. ½ÐáâàÞÙÚØ ..................................................................................................... 79 ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ................................................................................................................. 79 ÃáâÐÝÞÒÚÐ
 • Страница 9 из 141
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS...................................................................................................................... 95 ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ................................................................................ 96 ¿àÞáÜÞâà WAP-áâàÐÝØæ
 • Страница 10 из 141
  ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ .......................................................................................... 117 ´ÕÛÐ .......................................................................................................................................................... 117 8. ´àãÓØÕ
 • Страница 11 из 141
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ ÔÐÛÕÕ Ò ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ½Õ
 • Страница 12 из 141
  ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ Âµ»µÄ¾½¾¼ ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ÞÑëçÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÔÞßãáÚÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ
 • Страница 13 из 141
  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà
 • Страница 14 из 141
  ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâïÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÕÓÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ ßàØÒÞÔØâ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú âÕÛÕäÞÝã, Ø áÞ×ÔÐÕâ
 • Страница 15 из 141
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÚÛÕÙÚØ áÞÔÕàÖÐâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ßÞáâÐÒÚØ. ÝÐ ßàØÓÛÐáØâÕÛìÝëÙ ÑØÛÕâ Nokia Club Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝëÙ âÐÛÞÝ. ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ •
 • Страница 16 из 141
  ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ àÕÖØÜÐ ×ÐßàÞáÐ ÚÞÔÐ PIN ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë ÝÐ áâà. 88. • ºÞÔ PIN2 (Þâ 4 ÔÞ 8 æØäà). ºÞÔ PIN2, ßÞáâÐÒÛïÕÜëÙ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIMÚÐàâÐÜØ, âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ äãÝÚæØïÜ, ÝÐßàØÜÕà, áçÕâçØÚã âÐàØäÝëå ØÜßãÛìáÞÒ. • ºÞÔë
 • Страница 17 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ºàÐâÚÞÕ ÝÐÖÐâØÕ ÚÛÐÒØèØ Ò àÕÖØÜÕ ÜÕÝî ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 2. ¸º-ßÞàâ 3. ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ Ø ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ íâØå ÚÛÐÒØè Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò
 • Страница 18 из 141
  5. ºÛÐÒØèÐ áÛãÖØâ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ Ø ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØ ÝÐÖÐâØØ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. 6. ºÛÐÒØèÐ áÛãÖØâ ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× ÛîÑÞÙ äãÝÚæØØ. 7. ºÝÞßÚØ äØÚáÐâÞàÞÒ ßÞÔÒØÖÝÞÙ ßÐÝÕÛØ 8. ºÛÐÒØèØ áÛãÖÐâ
 • Страница 19 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÇÕÜ ÒëèÕ ßÞÚÐ×ÐÝØï èÚÐÛë, âÕÜ ÒëèÕ ãàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÒëå ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 56. ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 20 из 141
  ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ , ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ ÝÐ áâà. 43. . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë ÝÐ áâà. 88. ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ • ¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå
 • Страница 21 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ¿ÞÒÕàÝãÒ âÕÛÕäÞÝ ÞÑàÐâÝÞÙ áâÞàÞÝÞÙ Ú áÕÑÕ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã äØÚáÐâÞàÐ á ßÞÜÞéìî ßÞÔåÞÔïéÕÓÞ ßàÕÔÜÕâÐ. (½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ÞáâàëÜØ ßàÕÔÜÕâÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ßÞÒàÕÔØâì âÕÛÕäÞÝ.) ÁÔÒØÝìâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì á âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÝÐßàÐÒÛÕÝØØ áâàÕÛÚØ. 3. ÁÝØÜØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà á âÕÛÕäÞÝÐ. 4. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ
 • Страница 22 из 141
  5. ·ÐäØÚáØàãÙâÕ SIM-ÚÐàâã, ×ÐÚàëÒ Ø áÔÒØÝãÒ ÒÛÕÒÞ ÔÕàÖÐâÕÛì SIMÚÐàâë. 6. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø ×ÐÚàÞÙâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì, áÔÒØÝãÒ ÕÕ ÒÔÞÛì âÕÛÕäÞÝÐ ÔÞ éÕÛçÚÐ. ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ßàÞÒÞÔ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ
 • Страница 23 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ×ÐàïÔÚØ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐàïÔÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ BLB-2 á ßÞÜÞéìî ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ACP-12 âàÕÑãÕâáï ßàØÜÕàÝÞ 1 ç 30 ÜØÝ. ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï
 • Страница 24 из 141
  Àµº¾¼µ½´°Æ¸¸ ¿¾ À°Æ¸¾½°»Ì½¾¼Ã ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Î µ»µÄ¾½°. ÂÕÛÕäÞÝ ÞáÝÐéÕÝ ÒáâàÞÕÝÝÞÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú
 • Страница 25 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë • ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚÕ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ÝÐÖÜØâÕ . ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÞâÚÛîçÐÕâáï, Ø âÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ØÛØ ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ
 • Страница 26 из 141
  ■ ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßÞÔáÚÐ×ÞÚ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ áßàÐÒÚØ ÝÐ áâà. 83. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ
 • Страница 27 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. ½ÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÜ ßàÐÒÞÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï. • ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ×ÐâÕÜ Ò
 • Страница 28 из 141
  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâÞÕ 3. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛ.ßÞçâë 4. ¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ 5. °àåØÒ 6. ÈÐÑÛÞÝë 7. ÁÒÞØ ßÐßÚØ 8. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï 2. MMS-áÞÞÑé. 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâÞÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝÝÞÕ 6. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï 3. SMS-ÇÐâ
 • Страница 29 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 3. ´à.ÝÐáâàÞÙÚØ 7. ÀÕÔÐÚâÞà áÕàÒØáÝëå ÚÞÜÐÝÔ 2. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 1. ²áÕ 2. ½ÕßàØÝïâëÕ 3. ¿àØÝïâëÕ 4. ½ÐÑàÐÝÝëÕ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 1. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ ×ÒÞÝÞÚ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ×ÒÞÝÚØ 4.
 • Страница 30 из 141
  5. ÁÑàÞáØâì áçÕâçØÚØ 8. ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø 1. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ áÕÐÝá 2. ²áÕ áÕÐÝáë 3. ÁÑàÞáØâì âÐÙÜÕàë 9. ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ 3. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 1. ²ÚÛîçØâì 2. ºÞÝäØÓãàÐæØï 3. ²àÕÜÕÝÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ´ÕÛØÚÐâÝÞ 4. ³àÞÜÚÞ 5. ÁÒÞÙ àÕÖ. 1 6. ÁÒÞÙ àÕÖ. 2 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 1. ÇÐáë 2.
 • Страница 31 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ 3. °ÒâÞÔÞ×ÒÞÝ 4. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà 5. ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï 6. ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ 7. ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï 8. ÂÕÛ. ÛØÝØï ÝÐ ÒëåÞÔ1 3. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 1. Ï×ëÚ 2. ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë 3. ¿àØÒÕâáâÒØÕ 4. ²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ 5. ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM 6. ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï 7.
 • Страница 32 из 141
  6. ÂÞÝë ÚÛÐÒØÐâãàë 7. ¿àÕÔãßà. áØÓÝÐÛë 8. ÁØÓÝÐÛ ÝÐ 6. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ1 1. ½ÐãèÝØÚ 2. ³ÐàÝØâãàÐ 3. ÁÛãå. ÐßßÐàÐâ 7. ½ÐáâàÞÙÚÐ ×ÐéØâë 1. ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ 2. ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 3. ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ 5. ÃàÞÒÕÝì ×ÐéØâë 6. ÁÜÕÝØâì ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ 8. ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔáÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ 5.
 • Страница 33 из 141
  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ºÐÛÕÝÔÐàì 3. ´ÕÛÐ 7. ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ²ëÑàÐâì ßàØÛ. 2. ¿àØÚÛ.ãáÛãÓØ 3. ¿ÐÜïâì 8. ¸Óàë 1. ²ëÑàÐâì ØÓàã 2. ÃáÛãÓØ ¸Óà 3. ¿ÐÜïâì 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ·ÒãÚØ 2. ¿ÞÔáÒÕâÚÐ 3. ²ØÑàÐæØï 9. ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ÂÐÙÜÕà ÞÑà.ÞâáçÕâÐ 3. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 10.ºÞÝä.áÒï×Ø 1. Bluetooth 2. IR-ßÞàâ 3. GPRS 1.
 • Страница 34 из 141
  11.ÃáÛãÓØ 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ´ÕÙáâÒãîéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ 2. ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ 4. ½ÐáâàÞÙÚÐ ¸ÝâÕàÝÕâÜÐàÚÕàÞÒ 5. ÁÕàâØäØÚÐâë 6. ½ÐáâàÞÙÚÐ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÜÞÔãÛï 7. ½ÐáâàÞÙÚÐ áÕàÒØá-ßàØÕÜÐ 5. ½Ð ÐÔàÕá 6. ¾çØáâØâì Úíè 12.ÃáÛãÓØ SIM1 1. ÄãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ
 • Страница 35 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ 2. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ■ ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÕàÕÜÕéÐÙâÕ ÚãàáÞà á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè Ø ; ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÃÑàÐâì ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï
 • Страница 36 из 141
  ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã Ø× 20 ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ, áÞáâÞïÛÞáì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ØÛØ ÝÕâ) ÝÐÖÜØâÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ
 • Страница 37 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ÄãÝÚæØï ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ Òë×ÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ×ÐâÕÜ . • µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà,
 • Страница 38 из 141
  2. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì ÝÞÜÕà ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ¿/Ï. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï. ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . 2. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ
 • Страница 39 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ¿àØÝïâëÕ Ø ÝÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ Ø× ÔÕáïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ßÞáÛÕÔÝØÜØ ßëâÐÛØáì ÔÞ×ÒÞÝØâìáï ÔÞ ²Ðá (ãáÛãÓÐ áÕâØ), ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ, ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ. ÁÞÒÕâ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áÞÞÑéÕÝØï Þ
 • Страница 40 из 141
  ÁçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÐÑÞÝÕÝâã ÜÕáâÝëÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ, ÝÐÛÞÓÞÒëå áâÐÒÞÚ Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ. ¼ÕÝî
 • Страница 41 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÛØÜØâ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ØáçÕàßÐÝ, áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ (ÝÐßàØÜÕà, 112 ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà ÞäØæØÐÛìÝÞÙ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ). • ÁçÕâçØÚ
 • Страница 42 из 141
  5. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÝÞÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ßÞÒâÞàØâÕ èÐÓØ 2 - 4. 6. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ßÞÓÞÒÞàØâì á ÞÔÝØÜ Ø× ãçÐáâÝØÚÞÒ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÞâÔÕÛìÝÞ: ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÒÐâÝÞ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ·ÐÚÞÝçØÒ ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëÙ àÐ×ÓÞÒÞà, ÒÕàÝØâÕáì Ò
 • Страница 43 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ àÕÖØÜÞÒ ×ÒÞÝÚÞÒ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï - ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Ø ÝÐÖÜØâÕ
 • Страница 44 из 141
  äãÝÚæØï ïÒÛïÕâáï ãáÛãÓÞÙ áÕâØ. µáÛØ ßÞÔßØáÚÐ ÝÐ íâã ãáÛãÓã áÕâØ ÝÕ ÞäÞàÜÛÕÝÐ, ßÞáëÛÚÐ ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ßÞ ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ (»ØÝØï 2) ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. ½Õ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÛØÝØØ âÕÛÕäÞÝ ßàØÝØÜÐÕâ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë, ßÞáâãßØÒèØÕ ßÞ ÛîÑÞÙ Ø× ÛØÝØÙ. ■ ½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ¸áßÞÛì×ãï äãÝÚæØî ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ,
 • Страница 45 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ·ÐßØáì ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ áÚÞßØàãÙâÕ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ÔÛï ÚÞâÞàëå âàÕÑãÕâáï ×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì Ø ÔÛï ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå ÝÐ SIMÚÐàâÕ, ÞÔÝÐÚÞ Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ ßàØ ×ÐÜÕÝÕ SIM-ÚÐàâë
 • Страница 46 из 141
  ÓÞÛÞáÞÜ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï äãÝÚæØÕÙ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ, ×ÐÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS. 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ¸ÜÕÝÐ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐáâ ÚÞàÞâÚØÙ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ÁÚÐ×Ðâì äÞÝÞÓàÐÜÜã. 2.
 • Страница 47 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ • ²Þ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 500 ØÜÕÝ á ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ Ø âÕÚáâÞÒëÜØ ßàØÜÕçÐÝØïÜØ ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ØÜÕÝ ×ÐÒØáØâ Þâ ÞÑéÕÙ ÔÛØÝë ØÜÕÝ, Ð âÐÚÖÕ Þâ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÒï×ÐÝÝëå á ÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå
 • Страница 48 из 141
  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜÕàÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÞÔÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ²ÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ ÔÞ ßïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø ÔÞ âàÕå ÚÞàÞâÚØå âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ (íâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì, ÝÐßàØÜÕà, ßÞçâÞÒëÙ ÐÔàÕá Ø ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ×ÐÜÕâÚÐ Ø ÐÔàÕá Ò
 • Страница 49 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ¾ÑéØÙ - íâÞâ âØß ØáßÞÛì×ãÕâáï ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî, ÚÞÓÔÐ ÝØÚÐÚÞÙ ÔàãÓÞÙ âØß ÝÞÜÕàÐ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ. ´àãÓØÜØ âØßÐÜØ ïÒÛïîâáï ÁÞâÞÒëÙ, ´ÞÜÐèÝØÙ, ÀÐÑÞçØÙ Ø ÄÐÚá. ÂØßÐÜØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ïÒÛïîâáï ·ÐÜÕâÚÐ Ø Web-ÐÔàÕá:. ÍÛ.ßÞçâÐ, °ÔàÕá, ´Ûï
 • Страница 50 из 141
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÞØáÚÐ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã (ÑãÚÒë) ØÜÕÝØ Ø/ ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ½ÐÙÔØâÕ ØÜï (Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà), ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ.
 • Страница 51 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ ºÞßØàÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÚÞßØàÞÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã Ø ÝÐÞÑÞàÞâ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÚÞßØàÞÒÐâì. 2. ²ëÑÕàØâÕ ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØï (¸× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã ØÛØ Á SIM-ÚÐàâë
 • Страница 52 из 141
  ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ á ßÞÜÞéìî ãáÛãÓØ OTA (¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛã), ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÕâìî. • ¿àØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ¿ÞáÛÕ ßàØÕÜÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò áÞÞÑéÕÝØØ OTA
 • Страница 53 из 141
  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ 2. ²ëÑÕàØâÕ ²ëÑÞà ßÐÜïâØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ÒÐàØÐÝâÞÒ: ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM - ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ØÜÕÝÐÜ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ Ø× ÞÑÕØå âÕÛÕäÞÝÝëå ÚÝØÓ. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÑãÔãâ áÞåàÐÝïâìáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÂÕÛÕäÞÝ - ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
 • Страница 54 из 141
  3. ÀÕÖØÜë Ø ÜÕÛÞÔØØ ■ ÀÕÖØÜë ÀÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑêÕÔØÝÕÝë Ò Óàãßßë (àÕÖØÜë), ÚÞâÞàëÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áØâãÐæØÙ Ø ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë. ¿ÞáÛÕ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ àÕÖØÜÞÒ ÔÛï ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÐÚÞÓÞ-ÛØÑÞ àÕÖØÜÐ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÕÓÞ ÒÚÛîçØâì. ² âÕÛÕäÞÝÕ
 • Страница 55 из 141
  ÀÕÖØÜë Ø ÜÕÛÞÔØØ • ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ²ÐàØÐÝâ ×ÒãÚáØÓÝÐÛÐ - ÔÛï ÒëÑÞàÐ áßÞáÞÑÐ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéØå ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ ×ÝÐçÕÝØï: ¾ÑëçÝëÙ, ½ÐàÐáâÐîéØÙ, ¾ÔØÝÐàÝëÙ, ºÞàÞâÚØÙ Ø ±Õ× ×ÒãÚÐ. •
 • Страница 56 из 141
  4. ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì, Ð âÐÚÖÕ áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ, ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÐßÚÐå. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø
 • Страница 57 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 58. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ÈÐÑÛÞÝë ÝÐ áâà. 64. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ÕÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, çâÞÑë
 • Страница 58 из 141
  ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØî àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 69. ■ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ
 • Страница 59 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-Ýâë. ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕâáï ÝÐÖØÜÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×.
 • Страница 60 из 141
  2. µáÛØ ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÒÒÞÔ, ÝÐÖÐÒ ØÛØ ÔÞÑÐÒØÒ ßàÞÑÕÛ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ . µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ, ßÞáâãßÐÙâÕ ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖØÜÐÙâÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ, ×ÐâÕÜ ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÕÓÞ. • ½ÐÖÜØâÕ
 • Страница 61 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áØÜÒÞÛÞÒ ×ÐÒØáØâ Þâ ï×ëÚÐ, ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ò ÜÕÝî Ï×ëÚ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ Ï×ëÚ ÝÐ áâà. 81). ´Ûï ÒÒÞÔÐ æØäàë Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã. • µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì
 • Страница 62 из 141
  ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì áØÜÒÞÛ. ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ áØÜÒÞÛÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì, çâÞÑë ÒëÑàÐâì áØÜÒÞÛ. ´Ûï ãáÚÞàÕÝØï ßàÞÚàãâÚØ áßØáÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÒëÑàÐâì áØÜÒÞÛ. , , ØÛØ , ×ÐâÕÜ • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì ÝÞÜÕà Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ, ÝÐÖÜØâÕ
 • Страница 63 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛ.ßÞçâë. 2. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 3. µáÛØ âàÕÑãÕâáï, ÒÒÕÔØâÕ âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ
 • Страница 64 из 141
  ■ ÈÐÑÛÞÝë ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ áÞåàÐÝÕÝë âÕÚáâÞÒëÕ èÐÑÛÞÝë (ÞâÜÕçÕÝë ×ÝÐçÚÞÜ Ø ÓàÐäØçÕáÚØÕ èÐÑÛÞÝë (ÞâÜÕçÕÝë ×ÝÐçÚÞÜ ). ) ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã èÐÑÛÞÝÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÈÐÑÛÞÝë. ²áâÐÒÚÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ Ò âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ² àÕÖØÜÕ
 • Страница 65 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï • ¿ÞáÚÞÛìÚã ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, íâØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕÛì×ï ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ßàØ ãáâÐÝÞÒÚÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ. ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ²ëÑÕàØâÕ ºÐàâØÝÚÐ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÚÐàâØÝÚã ÔÛï ÕÕ
 • Страница 66 из 141
  ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ¿àØÝïâÞÕ. 2. µáÛØ ßàØÝïâÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÒëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ. ¿ÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ âÕÚáâÞÒëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , . Ð ßÕàÕÔ ÝÕßàÞáÜÞâàÕÝÝëÜ ÓàÐäØçÕáÚØÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ - ×ÝÐçÞÚ 3. ² àÕÖØÜÕ
 • Страница 67 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 5. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ßÞ ÒëÒÕÔÕÝÝÞÜã ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÜã ÝÞÜÕàã ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ■ ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ" Ø "¸áåÞÔïéØÕ" ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ßàØÝïâÞÕ âÕÚáâÞÒÞÕ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ßàÞçØâÐÝÞ, ÞÝÞ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ¿àØÝïâÞÕ Ò
 • Страница 68 из 141
  ■ ÃÔÐÛÕÝØÕ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ ßÐßÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ·ÐâÕÜ Ò ÞâÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá ÃÔÐÛØâì Ò ßÐßÚÕ ÒáÕ ßàÞçØâÐÝÝÞÕ? ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ßàÞçØâÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ÒáÕå ßÐßÞÚ ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 69 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 5. ¾âÒÕâ Þâ ÔàãÓÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐÔ ÞâßàÐÒÛÕÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ ¾º Ø ßÞÒâÞàØâÕ èÐÓ 3. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞáÛÕÔÝØå áÞÞÑéÕÝØÙ, ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå Ò ÔÐÝÝÞÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ °àåØÒ. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 70 из 141
  • ÁÞÞÑéÕÝØÕ Ò áØÛÕ - ÔÛï ãÚÐ×ÐÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÚÞâÞàÞÓÞ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÚàÐâØâ ßÞßëâÚØ ÔÞáâÐÒØâì áÞÞÑéÕÝØÕ, ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÐÔàÕáÐâÐ ÒëÚÛîçÕÝ. • No. ÐÛàÕáÐâÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî - ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ßÞ ÚÞâÞàÞÜã ÑãÔãâ ßÕàÕÔÐÒÐâìáï áÞÞÑéÕÝØï ßàØ ÒëÑÞàÕ ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ
 • Страница 71 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ■ ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë (ÝÐßàØÜÕà, Þ ßÞÓÞÔÕ ØÛØ âàÐÝáßÞàâÝÞÙ áØâãÐæØØ). ÁßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø Øå ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ
 • Страница 72 из 141
  àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×ÜÕàÞÜ ÔÞ 45 ÚÑÐÙâ. ¿àØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÞÛìèÕÓÞ àÐ×ÜÕàÐ ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ ßÕàÕÔÐÕâáï âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ á ÐÔàÕáÞÜ Web-áâàÐÝØæë, á ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï,
 • Страница 73 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 76. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã
 • Страница 74 из 141
  5. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ (ØÛØ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë). ½ÐÖÜØâÕ ¾º - áÞÞÑéÕÝØÕ ÑãÔÕâ ßÕàÕÜÕéÕÝÞ Ò ßÐßÚã ¸áåÞÔïéØÕ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï âàÕÑãÕâáï ÑÞÛìèÕ ÒàÕÜÕÝØ, çÕÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ²Þ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ
 • Страница 75 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï: ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, MMS-áÞÞÑé., ¿àØÝïâÞÕ. 2. ²ëÑÕàØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ÁâÕàÕâì áÑé. - ãÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï. • ¾âÒÕâØâì - ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ.
 • Страница 76 из 141
  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ßÞÔÓÞâÞÒÛÕÝÝëÕ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï, áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ÁÞåàÐÝÕÝÝÞÕ Ò ÜÕÝî MMS-áÞÞÑé. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ßÞÜÕéÐîâáï Ò ßÐßÚã ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ Ò ÜÕÝî MMS-áÞÞÑé. ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ,
 • Страница 77 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï • ½Ð×ÒÐÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ - ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÁÒÞÙ áÐÙâ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ãáÛãÓØ WAP (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ºÐÝÐÛ ÔÐÝÝëå - ÒëÑÕàØâÕ GPRS. • ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ GPRS-áÒï×Ø - ÒÒÕÔØâÕ
 • Страница 78 из 141
  ■ ³ÐÛÕàÕï ºÐàâØÝÚØ Ø ÜÕÛÞÔØØ, ßàØÝïâëÕ, ÝÐßàØÜÕà, Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå, ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐßÚÐå Ò ÜÕÝî "³ÐÛÕàÕï" (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áâà. 74). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ. 2. ÁÜ. ßÐßÚØ - ßàÞáÜÞâà
 • Страница 79 из 141
  ÂÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ ÝÐ áâà. 97. ¿ÞÒâÞàØâÕ ßÞßëâÚã ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë Club Nokia. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ WAP, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ WAP. 3. ²ëÑÕàØâÕ ßÐßÚã - ÝÐ
 • Страница 80 из 141
  5. ½ÐáâàÞÙÚØ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë, ÇÐáë. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ¿ÞÚÐ×Ðâì çÐáë (ÃÑàÐâì çÐáë) - ÒÚÛîçÕÝØÕ (ÒëÚÛîçÕÝØÕ) ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚãéÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò
 • Страница 81 из 141
  ½ÐáâàÞÙÚØ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÔÐâë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë, ´ÐâÐ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ·ÐÔÐâì ÔÐâã - ÒÒÞÔ âÕÚãéÕÙ ÔÐâë. • ÄÞàÜÐâ ÔÐâë - ÒëÑÞà äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ÚÞààÕÚæØï ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ ²ëÑÕàØâÕ ºÞààÕÚæØï: ÔÐâÐ Ø ÒàÕÜï, ²ÚÛ.
 • Страница 82 из 141
  ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØÛÞáì ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ Þ âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ àÐÑÞâÐÕâ Ò áÞâÞÒÞÙ áÕâØ á ÜØÚàÞáÞâÞÒÞÙ ÐàåØâÕÚâãàÞÙ (MCN). µáÛØ GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ Ò àÕÖØÜ ½ÕßàÕàëÒÝÞ, ßàØÕÜ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå
 • Страница 83 из 141
  ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ÞßÕàÐâÞàÞÜ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½Õâ ÔÞáâãßÐ, çâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÑàÐâì ÔàãÓãî áÕâì. ÂÕÛÕäÞÝ ÞáâÐÕâáï Ò àÕÖØÜÕ àãçÝÞÓÞ ÒëÑÞàÐ áÕâØ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÒëÑàÐÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ àÕÖØÜ ØÛØ ÝÕ ÑãÔÕâ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ
 • Страница 84 из 141
  ■ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï äÞÝÞÒÐï ÚÐàâØÝÚÐ. ½ÕáÚÞÛìÚÞ ÚÐàâØÝÞÚ áÞåàÐÝÕÝÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ºÐàâØÝÚØ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàØÝØÜÐâì Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå, ×ÐÓàãÖÐâì á WAP-áâàÐÝØæ ØÛØ Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ (á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï PC
 • Страница 85 из 141
  ½ÐáâàÞÙÚØ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï/ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÙ ÚÐàâØÝÚØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï, ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï/ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÙ ÚÐàâØÝÚØ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ./OâÚÛ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÆÒÕâÝÐï áåÕÜÐ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Ø×ÜÕÝØâì æÒÕâ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐ
 • Страница 86 из 141
  ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÞÑëçÝëÙ àÕÖØÜ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÛîÑãî ÚÛÐÒØèã. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ âÐÚÖÕ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ×ÞÝë ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï, ¾âáàÞçÚÐ ×ÐáâÐÒÚØ.
 • Страница 87 из 141
  ½ÐáâàÞÙÚØ ÝÐáâÞÛìÝãî ßÞÔáâÐÒÚã ÛØÑÞ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ÁÞÒÕâ. ¿ÞÛãçÕÝÝãî Ò áÞÞÑéÕÝØØ OTA ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝãî ÜÕÛÞÔØî ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ßÞÛØäÞÝØçÕáÚØå ÜÕÛÞÔØÙ ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÁØÓÝÐÛ Þ
 • Страница 88 из 141
  • ²ëÑÕàØâÕ ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. • ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ, çâÞÑë âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐÛ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë çÕàÕ× ßïâì áÕÚãÝÔ ßÞáÛÕ
 • Страница 89 из 141
  ½ÐáâàÞÙÚØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ - ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÜÞÖÕâ ÒëÒÞÔØâìáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PIN. ½ÕÚÞâÞàëÕ SIM-ÚÐàâë ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì ×ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN. • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ×ÐßàÕâ
 • Страница 90 из 141
  • ºÞÔë ÔÞáâãßÐ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, ÚÞÔÐ PIN, ÚÞÔÐ PIN2 ØÛØ ßÐàÞÛï ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. ÍâØ ÚÞÔë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÞÛìÚÞ æØäàë Þâ 0 ÔÞ 9. ¸×ÑÕÓÐÙâÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ, ßÞåÞÖØÕ ÝÐ ÝÞÜÕàÐ áÛãÖÑ íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ (ÝÐßàØÜÕà, 112), çâÞÑë ØáÚÛîçØâì áÛãçÐÙÝëÙ ÝÐÑÞà âÐÚÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ. ■ ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ
 • Страница 91 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP 6. ÃáÛãÓØ WAP WAP ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÜ áÛãÖÑÐÜ (ÝÞÒÞáâØ, ßàÞÓÝÞ×ë ßÞÓÞÔë, àÐ×ÒÛÕçÕÝØï Ø ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÕ ØÓàë). ÂÐÚØÕ ãáÛãÓØ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ Ø ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ WAP. WAP-áâàÐÝØæë ßÞáâàÞÕÝë á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ï×ëÚÐ WML
 • Страница 92 из 141
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî. ½ÕÞÑåÞÔØÜÐï ØÝäÞàÜÐæØï Þ ßÐàÐÜÕâàÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë WAP ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì, ÝÐßàØÜÕà, á Web-áÕàÒÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ¿àØ
 • Страница 93 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á WAPáÕàÒÕàÞÜ. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì
 • Страница 94 из 141
  ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM-ÚÐÝÐÛ: • ½ÞÜÕà ÚÞÜÜãâÐæØØ - ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • °ÔàÕá IP-ßàÞâÞÚÞÛÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. °ÔàÕá IP ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. • ÂØß ÞßÞ×ÝÐÝØï - ÒëÑÕàØâÕ Á ×ÐéØâÞÙ
 • Страница 95 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP ßàØÛÞÖÕÝØï WAP Ø ×ÐÚàëÒÐÕâáï ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï àÐÑÞâë ßàØÛÞÖÕÝØï; ßàØ íâÞÜ àÕÓØáâàÐæØï Ò áÕâØ GPRS ÝÕ ÞâÜÕÝïÕâáï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ¿ÞÔÚÛîçÐÕÜÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú WAP-áÕàÒÕàã Ø ×ÐÚàëÒÐÕâáï ßàØ ×ÐÒÕàèÕÝØØ áÕÐÝáÐ WAP. • ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ GPRS-áÒï×Ø - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï
 • Страница 96 из 141
  ºÞÝä.áÒï×Ø, GPRS, GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ. ²ëÑÕàØâÕ ½ÕßàÕàëÒÝÞ ØÛØ ¿ÞÔÚÛîçÐÕÜÞ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ½ÕßàÕàëÒÝÞ àÕÓØáâàÐæØï Ò áÕâØ GPRS ÒëßÞÛÝïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áàÐ×ã ÖÕ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú áÕâØ GPRS ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßàÞØáåÞÔØâ ßàØ ×ÐßãáÚÕ áÕÐÝáÐ WAP ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ
 • Страница 97 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP • ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ GPRS-áÒï×Ø Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ (APN) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¸Üï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ GPRS. ¸Üï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. Á ßÞÜÞéìî ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï
 • Страница 98 из 141
  ¸»¸ • ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ãáÛãÓØ WAP: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ·ÐÚÛÐÔÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ á ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ßÞÒâÞàØâÕ ßÞßëâÚã. ¸»¸ • ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ãáÛãÓØ WAP: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½Ð ÐÔàÕá.
 • Страница 99 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP ¾ÑéØÕ ãÚÐ×ÐÝØï ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ÚÛÐÒØè • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÝÐÖÜØâÕ • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ - ÚÛÐÒØèÐ . Ø . . - , ÔÛï ÒÒÞÔÐ • ²Þ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ WAP ÔÞáâãßÝë ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ ÝØÖÕ äãÝÚæØØ (ÝÕ
 • Страница 100 из 141
  ¸áß. ÔÞß.ØÝäÞ - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ á âÕÚãéÕÙ WAP-áâàÐÝØæë ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ Òë×ÞÒÐ (á ×ÐÒÕàèÕÝØÕÜ áÕÐÝáÐ WAP). µáÛØ WAP-áâàÐÝØæÐ áÞÔÕàÖØâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÞÜÕàÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà. ¿ÕàÕ×ÐÓàã×Øâì - ßÞÒâÞàÝÐï ×ÐÓàã×ÚÐ Ø ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ âÕÚãéÕÙ WAPáâàÐÝØæë. ¾çØáâØâì Úíè - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ºíè-ßÐÜïâì ÝÐ
 • Страница 101 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP ■ ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï WAP ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæë ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ²ëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ÑàÐã×ÕàÐ?, ÝÐÖÜØâÕ ´Ð. ¸ÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÞÔØÝ àÐ× ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï (GPRS ØÛØ GSM). ½ÐÖÜØâÕ ÕéÕ àÐ× ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî WAP. ■ ¿ÐàÐÜÕâàë
 • Страница 102 из 141
  ■ ·ÐÓàã×ÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ àÐ×àÕèØâì ØÛØ ×ÐßàÕâØâì ×ÐÓàã×Úã äÐÙÛÞÒ cookies. ÄÐÙÛë cookies - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á WAP-áÕàÒÕàÐ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÕàáÞÝÐÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ØÛØ ßÐàÐÜÕâàë ÝÐáâàÞÙÚØ ÑàÐã×ÕàÐ. ÄÐÙÛë cookies áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå
 • Страница 103 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 3. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ½Ð ×ÐÚÛÐÔÚã - ×ÐÓàã×ÚÐ WAP-áâàÐÝØæë, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚÞÙ. ¸×ÜÕÝØâì ØÛØ ÃÔÐÛØâì - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ. ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Ò
 • Страница 104 из 141
  ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ÒëßãáÚÐå ÝÞÒÞáâÕÙ; âÐÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓãâ âÐÚÖÕ áÞÔÕàÖÐâì ÐÔàÕá ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ãáÛãÓØ WAP. 1. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞÓÔÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ WAP ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ¿ÞáÛÕ ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï âÕÚáâ ¿ÞÛãçÕÝÞ 1 áÕàÒØááÞÞÑéÕÝØÕ. ½ÐÖÜØâÕ ÁÜ. ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã
 • Страница 105 из 141
  ÃáÛãÓØ WAP ■ ºíè-ßÐÜïâì ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞáãéÕáâÒÛïÛáï á ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, áÞåàÐÝïîâáï Ò Úíè-ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ºíè-ßÐÜïâì - íâÞ ÑãäÕàÝÐï ßÐÜïâì, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÐï ÔÛï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ ÔÞáâãßÕ Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ
 • Страница 106 из 141
  ■ ÁÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ ÁÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ ØáßÞÛì×ãîâáï Ò ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓÐå WAP (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ) ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ ßÞÔßØáÕÙ, áÕàâØäØÚÐâÞÒ áÕàÒÕàÐ (ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ áÕàÒÕàÐ WAP) Ø ÔàãÓØå áÕàâØäØÚÐâÞÒ æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ. ÁÕàâØäØÚÐâ
 • Страница 107 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ 7. ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâØ äãÝÚæØØ, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ■ Bluetooth ÂÕåÝÞÛÞÓØï Bluetooth ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ
 • Страница 108 из 141
  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth 1. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ Bluetooth ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕºÞÝä.áÒï×Ø, Bluetooth, ²ÚÛîçØâì ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ áÝØÖÐÕâáï.
 • Страница 109 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á ÐÚáÕááãÐàÐÜØ; ÔÛï ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ßàÞØ×ÒÞÛìÝëÙ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞæÕÔãàë áÞßàïÖÕÝØï Ò ÔÒãå ãáâàÞÙáâÒÐå Bluetooth ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÒÕÔÕÝ ÞÔØÝ Ø âÞâ ÖÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ. ÁÛÕÔãÕâ ÞâÜÕâØâì, çâÞ ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÞÖÝÞ
 • Страница 110 из 141
  • ÁÞÕÔØÝØâìáï - ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÒëÔÕÛÕÝÝÞÜã ÐÚáÕááãÐàã. • ´Ðâì ÚàÐâÚÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ - ßàØáÒÞÕÝØÕ ØÜÕÝØ áÞßàïÖÕÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã (íâÞ ØÜï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒÐèÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ). • ÁÝïâì áÞßàïÖ. - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø× áßØáÚÐ. • ·ÐßàÞá ÐÒâÞàØ×ÐæØØ - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ áÞÕÔØÝÕÝØï á áÞßàïÖÕÝÝëÜ
 • Страница 111 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ • ² ßÕàÕÔÐîéÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ áÛÕÔãÕâ ÒëÑàÐâì ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. µáÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ÝÕ ÝÐçØÝÐÕâáï Ò âÕçÕÝØÕ ÔÒãå ÜØÝãâ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï ¸º-ßÞàâÐ, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑãÔÕâ ÞâÜÕÝÕÝÞ, Ø ÕÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÝÞÒÐ. ¸ÝÔØÚÐâÞà ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØï • µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
 • Страница 112 из 141
  PC Suite ¿ÐÚÕâ PC Suite áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï: • Nokia Application Installer - ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ Ò âÕÛÕäÞÝ. • Nokia Image Converter - ßÞÔÓÞâÞÒÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒëå ÚÐàâØÝÞÚ Ø ÛÞÓÞâØßÞÒ ÞßÕàÐâÞàÐ, Ð
 • Страница 113 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ • Nokia Modem Options - áÞÔÕàÖØâ ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØÙ HSCSD Ø GPRS. • Nokia Connection Manager - ÒëÑÞà âØßÐ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÚÞÜßìîâÕàÞÜ. GPRS Ø HSCSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ãáÛãÓØ ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ×
 • Страница 114 из 141
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë Ø ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÝØå, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ÚÞÜßìîâÕàã, - íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÑÞïÜ Ò àÐÑÞâÕ. ´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÞßâØÜÐÛìÝëå ãáÛÞÒØÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßÞÛÞÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ãáâÞÙçØÒãî ßÞÒÕàåÝÞáâì ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ ÒÒÕàå. ½Õ ÑÕàØâÕ Ò àãÚØ Ø ÝÕ ßÕàÕÜÕéÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ ÒÞ
 • Страница 115 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ • ½ÐáâàÞÙÚØ - ãáâÐÝÞÒÚÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÔÐâë/ÒàÕÜÕÝØ Ø äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë/ÒàÕÜÕÝØ. ÄãÝÚæØï °ÒâÞãÔÐÛÕÝØÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïâì áâÐàëÕ ×ÐÜÕâÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ¿àØ íâÞÜ ßÞÒâÞàïîéØÕáï ×ÐÜÕâÚØ (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐßÞÜØÝÐÝØï Þ ÔÝïå àÞÖÔÕÝØï) ÝÕ ãÔÐÛïîâáï. ÁÞ×ÔÐÝØÕ
 • Страница 116 из 141
  • ·ÒÞÝÞÚ - ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ÂÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÝÐÙâØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ: ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÙâØ. ·ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ×ÒÞÝÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¿àØ ÖÕÛÐÝØØ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ×ÒãÚÞÒãî áØÓÝÐÛØ×ÐæØî: ÒëÑÕàØâÕ ÁÞ ×ÒãÚÞÜ Ø
 • Страница 117 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ■ ºÐÛìÚãÛïâÞà ²áâàÞÕÝÝëÙ Ò âÕÛÕäÞÝ ÚÐÛìÚãÛïâÞà ÒëßÞÛÝïÕâ ÞáÝÞÒÝëÕ ÐàØäÜÕâØçÕáÚØÕ ÔÕÙáâÒØï (áÛÞÖÕÝØÕ, ÒëçØâÐÝØÕ, ãÜÝÞÖÕÝØÕ Ø ÔÕÛÕÝØÕ), Ð âÐÚÖÕ ÒÞ×ÒÕÔÕÝØÕ Ò ÚÒÐÔàÐâ, Ø×ÒÛÕçÕÝØÕ ÚÒÐÔàÐâÝÞÓÞ ÚÞàÝï Ø ÞßÕàÐæØî ÚÞÝÒÕàâÐæØØ ÒÐÛîâ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì, çâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ
 • Страница 118 из 141
  ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑÜ.Úãàá. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÔÒãå ÒÐàØÐÝâÞÒ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ·ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ
 • Страница 119 из 141
  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ ãàÞÒÝî ßàØÞàØâÕâÐ ØÛØ ßÞ ÔÐâÕ. ÁÛÞÒÐàì - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 59. • ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë äãÝÚæØØ ãÔÐÛÕÝØï, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï Ø Ø×ÜÕÝÕÝØï ãàÞÒÝï ßàØÞàØâÕâÐ ×ÐÜÕâÚØ (´à. ßàØÞàØâÕâ); ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ×ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, áÞåàÐÝïâì Ò ÚÐÛÕÝÔÐàÕ Ø
 • Страница 120 из 141
  8. ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâØ äãÝÚæØØ, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ■ ÂÐÙÜÕà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÂÐÙÜÕà ÞÑà.ÞâáçÕâÐ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ
 • Страница 121 из 141
  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ■ ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï Ø×ÜÕàÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßàØ íâÞÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ Ø ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐÑÞâë áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØ àÐÑÞâÕ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ,
 • Страница 122 из 141
  • ÁÞåàÐÝØâì - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÔÛï ßÞÛãçÕÝÝÞÓÞ ßÞÚÐ×ÐÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. µáÛØ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÝÕ ÒÒÕÔÕÝÞ, Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÝÐ×ÒÐÝØï ØáßÞÛì×ãÕâáï ØâÞÓÞÒëÙ àÕ×ãÛìâÐâ. • ÁÑàÞáØâì - áÑàÞá ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÑÕ× Øå áÞåàÐÝÕÝØï. ºàãÓÞÒëÕ ×ÐÜÕàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà,
 • Страница 123 из 141
  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ■ ±ãÔØÛìÝØÚ ² ÑãÔØÛìÝØÚÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞâ ÖÕ äÞàÜÐâ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, çâÞ Ø Ò çÐáÐå. ±ãÔØÛìÝØÚ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ àÐÑÞâÐâì Ø ßÞáÛÕ ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ±ãÔØÛìÝØÚ. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÚÞÓÔÐ ÑãÔØÛìÝØÚ
 • Страница 124 из 141
  ■ ¸Óàë ·ÐßãáÚ ØÓàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ²ëÑàÐâì ØÓàã. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ØÓà. ´Ûï ÚÐÖÔÞÙ ØÓàë ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ áßàÐÒÚÐ, áÞÔÕàÖÐéÐï ßàÐÒØÛÐ ØÓàë Ø ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ÚÛÐÒØè. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà Ø ßÐàÐÜÕâàë ØÓà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ×ÐâÕÜ ÃáÛãÓØ ¸Óà ØÛØ ½ÐáâàÞÙÚØ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ
 • Страница 125 из 141
  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ Club Nokia Ø ØÓàÞÒëå ãáÛãÓÐå ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ÝÐ Web-áÕàÒÕàÕ www.club.nokia.com. ÃáÛÞÒØï ÔÞáâãßÐ àÐ×ÛØçÝë Ò àÐ×Ýëå áâàÐÝÐå. ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï ÍâÞ ÜÕÝî áÛãÖØâ ÔÛï ãßàÐÒÛÕÝØï ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Java. ¼ÝÞÓØÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ ßàÕÔÛÐÓÐîâ áÒÞØ
 • Страница 126 из 141
  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. • ²íÑ-ÔÞáâãß - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï. ²ëÑÕàØâÕ Á ×ÐßàÞáÞÜ (ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ âàÕÑãÕâáï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ), ÀÐ×àÕèÕÝÞ (ÔÞáâãß Ú áÕâØ àÐ×àÕèÕÝ) ØÛØ
 • Страница 127 из 141
  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ • ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, çâÞÑë ÝÐÙâØ áâàÐÝØæã WAP ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ßÞÔåÞÔïéÕÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï Java. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà WAPáâàÐÝØæ ÝÐ áâà. 98. • ²ÞáßÞÛì×ãÙâÕáì äãÝÚæØÕÙ ×ÐÓàã×ÚØ ØÓà, áÜ. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà Ø ßÐàÐÜÕâàë ØÓà ÝÐ áâà. 124. • ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ áÛãÖØâ
 • Страница 128 из 141
  ■ ÃáÛãÓØ SIM ¿ÞÜØÜÞ áâÐÝÔÐàâÝëå äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÕÓÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ ÜÞÖÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ SIM-ÚÐàâë, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÜÕÝî 13. ¼ÕÝî 13 ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ
 • Страница 129 из 141
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 9. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÞáâØÓÐÕâ ÞßâØÜÐÛìÝëå àÐÑÞçØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå-âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ
 • Страница 130 из 141
  ÒëÒÞÔÞÒ ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ßÞÒàÕÖÔÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÛØÑÞ ßàÕÔÜÕâÐ, Òë×ÒÐÒèÕÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØÕ. ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ
 • Страница 131 из 141
  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ Ø
 • Страница 132 из 141
  • ½Õ àÐ×ãÚàÐèØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú
 • Страница 133 из 141
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ßÞàâÐâØÒÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ
 • Страница 134 из 141
  ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ±ÞÛìèÐï çÐáâì áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ×ÐéØéÕÝÐ Þâ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï. ¾ÔÝÐÚÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßàØÑÞàë ÝÕ ØÜÕîâ âÐÚÞÙ ×ÐéØâë. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå
 • Страница 135 из 141
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞçÕÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï áÞâÞÒëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ
 • Страница 136 из 141
  ½ÐáâÞïâÕÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒëÚÛîçÐâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå (áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï). ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå (ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ), ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå
 • Страница 137 из 141
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÝÐ ÑÞàâã
 • Страница 138 из 141
  ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë
 • Страница 139 из 141
  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ ÔÞßãáâØÜëÕ ãàÞÒÝØ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï ÔÛï ÝÐáÕÛÕÝØï. ´ÐÝÝëÕ ÔØàÕÚâØÒë ÑëÛØ àÐ×àÐÑÞâÐÝë ÝÕ×ÐÒØáØÜëÜØ ÝÐãçÝëÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜØ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ áØáâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞ Ø×ãçÕÝØï Ø âéÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÒÕàÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÝÐãçÝëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ. ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ
 • Страница 140 из 141
  ×ÐÒØáïâ Þâ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ Ø ÝÞàÜÐâØÒÞÒ Ø Þâ áÕâÕÒëå ÔØÐßÐ×ÞÝÞÒ. ´Ûï ÔàãÓØå àÕÓØÞÝÞÒ ØÝäÞàÜÐæØï SAR ßàØÒÞÔØâáï Ò àÐ×ÔÕÛÕ, áÞÔÕàÖÐéÕÜ ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÞÔãÚæØØ, ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 140
 • Страница 141 из 141