Инструкция для NOKIA N72

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nokia N72-5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 148
  Nokia N72-5
 • Страница 2 из 148
  This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. ME 96 Nokia N72-5 (RM-180) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ «¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ», àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë
 • Страница 3 из 148
  Ò àÕÚÛÐÜÝëå, áÛãÖÕÑÝëå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ MPEG LA, LLC. ÁÜ. <http://www.mpegla.com>. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï Ò ÛîÑÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ, ÞßØáÐÝÝÞÕ Ò íâÞÜ
 • Страница 4 из 148
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ .............9 ½ÐáâàÞÙÚÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï.......................13 ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72...........................14 ÁßàÐÒÚÐ ................................................................................. 14
 • Страница 5 из 148
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ SIM Ø ÔàãÓØÕ äãÝÚæØØ SIM-ÚÐàâë ..................................................35 ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØÙ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ ...........................35 ÁÞ×ÔÐÝØÕ Óàãßß ÚÞÝâÐÚâÞÒ..............................................36 ÃÔÐÛÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø× Óàãßßë.............................36
 • Страница 6 из 148
  ¿ÐßÚÐ «²åÞÔïéØÕ» –ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ.................... 69 MMS-áÞÞÑéÕÝØï ....................................................... 69 ´ÐÝÝëÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ................................................. 70 ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâÐ ..................... 71 ¼ÞØ ßÐßÚØ
 • Страница 7 из 148
  ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï................................... 94 ¸Óàë........................................................................................94 ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì......................................94 ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Üã×ëÚØ .......................................94 ÁßØáÚØ
 • Страница 8 из 148
  ´ØÚâÞäÞÝ ...........................................................................113 ÁàÕÔáâÒÐ ............................................... 114 ½ÐáâàÞÙÚØ ..........................................................................114 ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ
 • Страница 9 из 148
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
 • Страница 10 из 148
  ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ ÀÐÑÞâë ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ Ø àÕÜÞÝâã Ø×ÔÕÛØï ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâì âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ áßÕæØÐÛØáâë. °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
 • Страница 11 из 148
  ¿àØ áêÕÜÚÕ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äÞâÞÓàÐäØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ âàÕÑÞÒÐÝØï ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÜÕáâÝëÕ ÞÑëçÐØ, ãÒÐÖÐÙâÕ ßàÐÒÞ ÝÐ çÐáâÝãî ÖØ×Ýì Ø ÝÕ ÝÐàãèÐÙâÕ ×ÐÚÞÝÝëå ßàÐÒ ÔàãÓØå ÛØæ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ´Ûï àÐÑÞâë ÛîÑëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ (×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ÑãÔØÛìÝØÚÐ) âàÕÑãÕâáï, çâÞÑë ãáâàÞÙáâÒÞ ÑëÛÞ
 • Страница 12 из 148
  °ÚáÕááãÐàë, ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ
 • Страница 13 из 148
  ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâïå ÒâÞàÞÓÞ ßÞÚÞÛÕÝØï (2G). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¾Ñ íâÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ» ÝÐ áâà. 10. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÕåÝÞÛÞÓØî Bluetooth ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ äÐÙÛÞÒ Ø ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÐÚáÕááãÐàÐÜ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth» ÝÐ áâà. 101. ½ÐáâàÞÙÚÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ½ÐáâàÞÙÚÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ¸áßÞÛì×ãÙâÕ
 • Страница 14 из 148
  ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 ½ÞÜÕà ÜÞÔÕÛØ: Nokia N72-5 ² ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ ØÜÕÝãÕâáï Nokia N72. ÁßàÐÒÚÐ ¿àØ çâÕÝØØ áßàÐÒÚØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ Ò×ÐØÜÞáÒï×ÐÝÝëå àÐ×ÔÕÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ . ÃçÕÑÝØÚ ÃáâàÞÙáâÒÞ áÝÐÑÖÕÝÞ ÚÞÝâÕÚáâÝÞ ×ÐÒØáØÜÞÙ áßàÐÒÚÞÙ. ÁßàÐÒÚã ÜÞÖÝÞ ÞâÚàëâì Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Ø× ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî.
 • Страница 15 из 148
  ·ÐßØáì ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ • ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ßÕàÕÔ ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ ÒØÔÕÞ×ÐßØáØ ÝÐÖÜØâÕ . • ¿ÞáÛÕ ×ÐßØáØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ² áÞÞÑéÕÝØØ MMS, ¿Þ íÛ. ßÞçâÕ ØÛØ ¿Þ ÚÐÝÐÛã Bluetooth. ² ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå ÝÕÛì×ï ßÕàÕáëÛÐâì ÒØÔÕÞÚÛØßë, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò äÞàÜÐâÕ «.mp4». ´Ûï
 • Страница 16 из 148
  ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 • ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ. • ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ ¾ÑëçÝëÙ Ø ±Õ× ×ÒãÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ íâØÜ ÔÕÙáâÒØÕÜ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÔÒãÜï ÛØÝØïÜØ. • ÇâÞÑë
 • Страница 17 из 148
  ´Ûï ÞâÜÕÝë áØÓÝÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ÇÐáë > ÄãÝÚæØØ > ¾âÚÛîçØâì áØÓÝÐÛ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ çÐáÞÒ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «ÇÐáë» ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ÒàÕÜÕÝØ ØÛØ ÔÐâë ÒëÑÕàØâÕ ²àÕÜï ØÛØ ´ÐâÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âØßÐ çÐáÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
 • Страница 18 из 148
  ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 àÐ×ÓÞÒÞàÐ ØÛØ ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ×ÒãÚÐ ÝÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ ØÛØ . ßÐÜïâØ ïÒÛïÕâáï ßÕàÕ×ÐßØáëÒÐÕÜÞÙ, â.Õ. ÔÛï ×ÐßØáØ ÝÞÒëå ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛïâì áâÐàëÕ. ²áâàÞÕÝÝëÙ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì àÐ×ÓÞÒÞà ÝÐ ÝÕÑÞÛìèÞÜ àÐááâÞïÝØØ Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² ÐãÔØÞßàØÛÞÖÕÝØïå
 • Страница 19 из 148
  ¾áÒÞÑÞÖÔÕÝØÕ ßÐÜïâØ ßàØ ÝÕåÒÐâÚÕ ÜÕáâÐ µáÛØ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÚÐàâë ÝÕ åÒÐâÐÕâ ÜÕáâÐ, ÒëÒÞÔØâáï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ. ´Ûï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÕàÕÝÕáØâÕ ÔÐÝÝëÕ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «´ØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ». ¾âÜÕâìâÕ äÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÝÕáâØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²
 • Страница 20 из 148
  ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 ºÞàßÞàÐæØï Nokia ØáßÞÛì×ãÕâ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÞâàÐáÛÕÒëÕ áâÐÝÔÐàâë ÔÛï ÚÐàâ ßÐÜïâØ, ÝÞ ÝÕ ÒáÕ âÞàÓÞÒëÕ ÜÐàÚØ áÞÒÜÕáâØÜë á ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ºÐàâë ßÐÜïâØ áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¿ÐÜïâì. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ÞÑêÕÜÐ ÔÞáâãßÝÞÙ ßÐÜïâØ
 • Страница 21 из 148
  ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÞÝØ ÑãÔãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì Ò ÜÕÝî. ¿ÐàÐÜÕâàë Ø×ÔÕÛØï ÜÞÓãâ Ñëâì Ø×ÜÕÝÕÝë Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âàÕÑÞÒÐÝØïÜØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿àØ ÝÐáâàÞÙÚÕ ÜÞÓãâ ÒÝÞáØâìáï Ø×ÜÕÝÕÝØï Ò ÝÐ×ÒÐÝØï ÜÕÝî, ßÞàïÔÞÚ ßãÝÚâÞÒ ÜÕÝî Ø
 • Страница 22 из 148
  ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØÙ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâл ÝÐ áâà. 35. • ´Ûï ÝÐ×ÝÐçÕÝØï ÚÞÝâÐÚâã ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï (ÚÛÐÒØèÐ ×ÐàÕ×ÕàÒØàÞÒÐÝÐ ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ . ²ëÑÕàØâÕ ´Ð, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâ. • ´Ûï
 • Страница 23 из 148
  ²ÝØÜÐÝØÕ! ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÕÖØÜ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ ßàÕÔáâÐÒÛïÕâ ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ÇâÞÑë ÞâÜÕÝØâì àÕÖØÜ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ, ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. ´Ûï ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞÒâÞàÝÞ
 • Страница 24 из 148
  ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ: 1 ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¿ÕàÕÝÞá Ò ãáâàÞÙáâÒÕ Nokia N72. ÁÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ íÚàÐÝ. 2 ÃáâàÞÙáâÒÞ ÒëßÞÛÝïÕâ ßÞØáÚ ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth. ¿Þ ÞÚÞÝçÐÝØØ ßÞØáÚÐ ÒëÑÕàØâÕ Ò áßØáÚÕ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. 3 ½Ð
 • Страница 25 из 148
  ÄÞÝ ÜÕÝî '°ÚâØÒ' – äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ßàØÛÞÖÕÝØï °ÚâØÒ. ´Ûï ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï ØáåÞÔÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒëÑàÐÝÝÞÙ âÕÜë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞááâÐÝÞÒØâì âÕÜã Ò àÕÖØÜÕ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï âÕÜë. °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÍÚàÐÝ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÝÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÜ
 • Страница 26 из 148
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ ²ë×ÞÒë ÁÞÒÕâ. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ . µáÛØ ÒëÑàÐÝ ßÐàÐÜÕâà ÓàÞÜÚÞáâØ ¾âÚÛ. ÜØÚàÞäÞÝ, ÝÐáâàÞÙÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ.ÜÚäÝ, Ð ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
 • Страница 27 из 148
  1 ²ë×ÞÒØâÕ ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. 2 ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ Òë×ÞÒ. ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßÕàÕÒÕÔÕÝ Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. 3 ¿ÞáÛÕ ÞâÒÕâÐ ÐÑÞÝÕÝâÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ºÞÝäÕàÕÝæØï. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï
 • Страница 28 из 148
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ áÞ×ÔÐÕâ ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã ÔÛï íÛÕÜÕÝâÞÒ ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø áàÐÒÝØÒÐÕâ ßàÞØ×ÝÞáØÜãî ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã á ÝÕÙ. ÁØáâÕÜÐ àÐáßÞ×ÝÐÒÐÝØï àÕçØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÐÔÐßâØàãÕâáï Ú ÓÞÛÞáã ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÔÛï ÑÞÛÕÕ âÞçÝÞÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ. ³ÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ ÚÞÝâÐÚâÐ ßàÕÔáâÐÒÛïÕâ áÞÑÞÙ ØÜï
 • Страница 29 из 148
  µáÛØ ÝÕ âàÕÑãÕâáï ÞâÒÕçÐâì ÝÐ Òë×ÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÕÓÞ ÞâÚÛÞÝÕÝØï. ²ë×ëÒÐîéØÙ ÐÑÞÝÕÝâ áÛëèØâ áØÓÝÐÛ «×ÐÝïâÞ». µáÛØ äãÝÚæØï ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ ÐÚâØÒÝÐ (ÒëÑàÐÝÞ ¿ÐàÐÜÕâàë ßÕàÕÐÔàÕáÐæ. > ³ÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë > µáÛØ ×ÐÝïâ), ÞâÚÛÞÝÕÝÝëÙ Òë×ÞÒ ÑãÔÕâ âÐÚÖÕ ßÕàÕÐÔàÕáÞÒÐÝ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ» ÝÐ
 • Страница 30 из 148
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ ·ÐÜÕÝØâì – ×ÐÒÕàèÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø ÞâÒÕâ ÝÐ ÞÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ. ¿ÕàÕÔÐâì DTMF – ßÕàÕÔÐçÐ áâàÞÚ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ DTMF (ÝÐßàØÜÕà, ßÐàÞÛï). ²ÒÕÔØâÕ áâàÞÚã DTMF ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ÕÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÞÝâÐÚâë. ´Ûï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÐ ÞÖØÔÐÝØï (w) Ø áØÜÒÞÛÐ ßÐã×ë (p) ÝÐÖÜØâÕ ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐ× ÚÛÐÒØèã
 • Страница 31 из 148
  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ßàØÛ. > ¶ãàÝÐÛ > ¿ÐÚÕâÝ. ÔÐÝÝ.. ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ßÞÛÕ×ÝÐ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÓÔÐ ÞßÛÐâÐ ãáÛãÓ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÞÑêÕÜÞÜ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå Ø ßàØÝØÜÐÕÜëå ÔÐÝÝëå. ºÞÝâàÞÛì
 • Страница 32 из 148
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÕÓØáâàÐæØï Òë×. ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÓØáâàÐæØï Òë×.. ÁÞÑëâØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò âÕçÕÝØÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÚÞÛØçÕáâÒÐ ÔÝÕÙ, ßÞ ßàÞèÕáâÒØØ ÚÞâÞàëå áÞÑëâØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïîâáï, ÞáÒÞÑÞÖÔÐï ßÐÜïâì. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ±Õ×
 • Страница 33 из 148
  ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë. ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÞÝâÐÚâë Ò ÚÐàâÞçÚã ÚÞÝâÐÚâÐ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì ßÕàáÞÝÐÛìÝãî ÜÕÛÞÔØî ØÛØ ÜØÝØÐâîàÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì áÞ×ÔÐÝØï Óàãßß ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÚÞâÞàÐï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚØÜ
 • Страница 34 из 148
  ºÞÝâÐÚâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) 34 ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÚÞÝâÐÚâÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ÒëÑÕàØâÕ ÚÐàâÞçÚã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐâì. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ² áÞÞÑéÕÝØØ SMS, ¿Þ íÛ. ßÞçâÕ, ² áÞÞÑéÕÝØØ MMS ØÛØ ¿Þ ÚÐÝÐÛã Bluetooth. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ» ÝÐ áâà. 62 Ø «¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø
 • Страница 35 из 148
  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ SIM Ø ÔàãÓØÕ äãÝÚæØØ SIM-ÚÐàâë ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë. ² ÕÓÞ ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÖÕâ ÒëáâãßÐâì ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÔàãÓÐï ÐÝÐÛÞÓØçÝÐï ÞàÓÐÝØ×ÐæØï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå ÝÐ
 • Страница 36 из 148
  ºÞÝâÐÚâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) 3 ²ëÑÕàØâÕ ÜÕÛÞÔØî áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÝÐ×ÝÐçØâì ÔÛï ÞâÔÕÛìÝÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÛØ ÒëÑàÐÝÝÞÙ Óàãßßë. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÜÕÛÞÔØØ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÐÝÔÐàâÝ.ÜÕÛÞÔØï Ò áßØáÚÕ ÜÕÛÞÔØÙ. 1 ² áßØáÚÕ Óàãßß ÞâÚàÞÙâÕ Óàãßßã, áÞáâÐÒ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. 2 ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø
 • Страница 37 из 148
  ºÐÜÕàÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N72 ÞÑÞàãÔÞÒÐÝÞ ÚÐÜÕàÞÙ ÒëáÞÚÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÚÞâÞàãî ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï äÞâÞ- Ø ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÚÐÜÕàë ÞâÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã ÞÑêÕÚâØÒÐ ÚÐÜÕàë ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ ÚÐÜÕàë ×ÐßãáÚÐÕâáï ßàØÛÞÖÕÝØÕ ºÐÜÕàÐ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
 • Страница 38 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï 38 ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÚÐÜÕàë ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ áÛÕÔãîéÕÕ: • ¸ÝÔØÚÐâÞàë ßÐÜïâØ (1) ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ âØß ßÐÜïâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ áÞåàÐÝïîâáï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï: ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ( ) ØÛØ ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ ( ). • ¸ÝÔØÚÐâÞà ÚÐÔàÞÒ (2) ßÞÚÐ×ëÒÐÕâ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÕ çØáÛÞ ÚÐÔàÞÒ, ÚÞâÞàÞÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ÞáâÐÒèÕÙáï
 • Страница 39 из 148
  ÁêÕÜÚÐ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÚÐÜÕàë Ò àÕÖØÜ áêÕÜÚØ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ ÞÔÝØÜ ÝÐÖÐâØÕÜ ÚÛÐÒØèØ ØÛØ ÚÛÐÒØèØ áêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÕÖØÜ äÞâÞáÕàØØ. ¿àØ ÝÐÖÐâØØ Ø ãÔÕàÖØÒÐÝØØ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ØÛØ ÚÛÐÒØèØ áêÕÜÚØ áêÕÜÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï, ßÞÚÐ ÚÛÐÒØèÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞâßãéÕÝÐ. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ
 • Страница 40 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì Ò áÛÕÔãîéØå àÕÖØÜÐå: °ÒâÞÜÐâØç. ( ), ¿àØÝãÔØâ. ( ) Ø ¾âÚÛîçÕÝÞ ( ). ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÒáßëèÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚÐ äÞâÞ > ²áßëèÚÐ > ¿àØÝãÔØâ.. µáÛØ ßàØ ÝÐÛØçØØ ïàÚÞÓÞ ÞáÒÕéÕÝØï ãáâÐÝÞÒÛÕÝ àÕÖØÜ ÒáßëèÚØ ¾âÚÛîçÕÝÞ ØÛØ °ÒâÞÜÐâØç., äÞâÞáêÕÜÚÐ ÒáÕ àÐÒÝÞ
 • Страница 41 из 148
  ÀÕÓãÛØàÞÒÚÐ æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï ´Ûï ÑÞÛÕÕ âÞçÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÚÐÜÕàÞÙ æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï áßÕæØÐÛìÝëå íääÕÚâÞÒ ßàØ äÞâÞáêÕÜÚÕ ØÛØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚÐ äÞâÞ ØÛØ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÒØÔÕÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ÀÕÖØÜ áêÕÜÚØ – ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ, áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ
 • Страница 42 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ÀÕÖØÜë äÞâÞáêÕÜÚØ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ( ) (áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ) – ØáßÞÛì×ãÙâÕ íâÞâ àÕÖØÜ ÔÛï ÛîÑëå ãáÛÞÒØÙ. ¿ÞÛì×ÞÒÐâ. ( ) – ØáßÞÛì×ãÙâÕ íâÞâ àÕÖØÜ ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÛØçÝÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë á áÞÑáâÒÕÝÝëÜØ ÝÐáâàÞÙÚÐÜØ ÒáßëèÚØ, ÑÐÛÐÝáÐ ÑÕÛÞÓÞ Ø æÒÕâÞÒÞÓÞ âÞÝÐ. ¿ÞàâàÕâ ( ) –
 • Страница 43 из 148
  ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ú Ø×ÞÑàÐÖÕÝØî ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ äàÐÓÜÕÝâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿àØÜÕÝØâì íääÕÚâ > ÈÐÑÛÞÝ. ²ëÑÕàØâÕ Ø× áßØáÚÐ ÔÞÑÐÒÛïÕÜëÙ íÛÕÜÕÝâ Ø ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï, ßÞÒÞàÞâÐ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØï àÐ×ÜÕàÐ íÛÕÜÕÝâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ¸×ÜÕÝØâì àÐ×ÜÕà ØÛØ ¿ÞÒÕàÝãâì. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï âÕÚáâÐ Ú
 • Страница 44 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÒØÔÕÞÚÐÜÕàë ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ áÛÕÔãîéÕÕ: • ¸ÝÔØÚÐâÞàë (1) ãÚÐ×ëÒÐîâ âØß ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ: ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ( ) ØÛØ ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ ( ). • ¸ÝÔØÚÐâÞà âÕÚãéÕÙ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ (2) ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Ø ÞáâÐÒèÕÕáï ÒàÕÜï ×ÐßØáØ. • ¸ÝÔØÚÐâÞà
 • Страница 45 из 148
  ´ÞÑÐÒØâì Ò ÐÛìÑÞÜ – ÒëÑÕàØâÕ íâÞâ ßÐàÐÜÕâà, ÕáÛØ åÞâØâÕ áÞåàÐÝØâì íâÞâ ÒØÔÕÞÚÛØß Ò ÚÞÝÚàÕâÝÞÜ ÐÛìÑÞÜÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ÞâÚàëâØï áßØáÚÐ ØÜÕîéØåáï ÐÛìÑÞÜÞÒ. ² ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå ÝÕÛì×ï ßÕàÕáëÛÐâì ÒØÔÕÞÚÛØßë, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò äÞàÜÐâÕ «.mp4». µáÛØ ßÛÐÝØàãÕâáï ßàÞáÜÞâà ÒØÔÕÞÚÛØßÐ
 • Страница 46 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ² àÕÖØÜÕ ÒØÔÕÞÜÞÝâÐÖÐ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÔÒÕ ÒàÕÜÕÝÝëÕ èÚÐÛë: ÒàÕÜÕÝÝÐï èÚÐÛÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø ÒàÕÜÕÝÝÐï èÚÐÛÐ ÐãÔØÞÚÛØßÐ. ¿àØ ÔÞÑÐÒÛÕÝØØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, âÕÚáâÐ ØÛØ ßÕàÕåÞÔÞÒ Ú ÒØÔÕÞÚÛØßã ÞÝØ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÒàÕÜÕÝÝÞÙ èÚÐÛÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ ÒàÕÜÕÝÝÞÙ èÚÐÛÕ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
 • Страница 47 из 148
  ÂÕÚáâ – ÒáâÐÒÚÐ âÕÚáâÐ Ò ÒØÔÕÞÚÛØß. ¼ÞÖÝÞ ÒáâÐÒÛïâì ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ, áãÑâØâàë ØÛØ ×ÐÓÛÐÒÝëÕ âØâàë. Ãáâ. ÔÛØâÕÛìÝÞáâì – Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ÐãÔØÞÚÛØßÐ. °ãÔØÞÚÛØß – ÒáâÐÒÚÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÐãÔØÞÚÛØßÐ. ½Ð ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ×ÒÐÝØÕ Ø ÔÛØâÕÛìÝÞáâì ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÐãÔØÞÚÛØßÐ. ¸×ÜÕÝØâì ßÕàÕåÞÔ –
 • Страница 48 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì > ² áÞÞÑéÕÝØØ MMS, ¿Þ íÛ. ßÞçâÕ ØÛØ ¿Þ ÚÐÝÐÛã Bluetooth. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÜ àÐ×ÜÕàÕ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï MMS ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ àÐ×ÜÕà ÒØÔÕÞÚÛØßÐ áÛØèÚÞÜ ÒÕÛØÚ ÔÛï
 • Страница 49 из 148
  ´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÛØ ßÕàÕÜÕéÕÝØï äÐÙÛÞÒ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ ØÛØ Ò ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÑÕàØâÕ äÐÙÛ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃßÞàïÔÞçØâì > ÁÚÞßØà.ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜ./¿Õà. ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâØ ØÛØ ÁÚÞßØàÞÒÐâì Ò âÛä/¿ÕàÕÜÕáâØâì Ò âÛä. ÄÐÙÛë, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ, ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ . ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ äÐÙÛÞÒ
 • Страница 50 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÝÐ ßàØÝâÕàÕ, ßÞÔÚÛîçÕÝÝÞÜ Ú ãáâàÞÙáâÒã, ØÛØ áÞåàÐÝÕÝØï ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ßÕçÐâØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÐáßÕçÐâÐâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ» ÝÐ áâà. 55. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ºàãßÝÕÕ. ºÞíääØæØÕÝâ
 • Страница 51 из 148
  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´ÞáâãßÝÞáâì íâÞÙ ãáÛãÓØ ×ÐÒØáØâ Þâ áâàÐÝë Ø âÞàÓÞÒÞÙ âÞçÚØ; ãáÛãÓÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ ÔÛï ÞÓàÐÝØçÕÝÝÞÓÞ çØáÛÐ ï×ëÚÞÒ. Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ¸Ýâ.-ßÕçÐâì ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì ØÝâÕàÐÚâØÒÝãî ßÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ×ÐÚÐ×ëÒÐâì àÐ×ÛØçÝëÕ Ø×ÔÕÛØï á ÒëÑàÐÝÝëÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕÜ, ÝÐßàØÜÕà ÚàãÖÚØ ØÛØ
 • Страница 52 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï ¸×ÜÕÝØâì ×ÐÚÐ× – ÝÐáâàÞÙÚÐ áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ Ø×ÔÕÛØØ Ø çØáÛÐ ÚÞßØÙ ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. ½Ð íÚàÐÝÕ ×ÐÚÐ×Ð Ø×ÔÕÛØï ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÕÓÞ ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø âØß. ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØï ÔÞáâãßÝëå Ø×ÔÕÛØÙ Ø äãÝÚæØÙ ×ÐÒØáïâ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ëßÞÛÝïÙâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ ÔÛï
 • Страница 53 из 148
  ãÖÕ ÝÐçÐÛÐáì, ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝÐ > ÁÞåà. ÚÐÚ çÕàÝÞÒØÚ. ¿ÕàÕÔÐçÐ äÐÙÛÞÒ ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ Ø ßÕàÕÔÐçØ äÐÙÛÞÒ Ò ¸ÝâÕàÝÕâ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐÓàã×Øâì ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ . ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï > ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ, äÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐâì, Ð ×ÐâÕÜ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ·ÐÓàã×ÚÐ Ò ¸ÝâÕàÝÕâ.
 • Страница 54 из 148
  ¿àØÛÞÖÕÝØï ºÐÜÕàÐ Ø ³ÐÛÕàÕï • ½ÞÒÐï ×ÐßØáì – áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ×ÐßØáØ. ´ÞáâãßÝëÕ äãÝÚæØØ ×ÐÒØáïâ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÐáâàÞÙÚØ ØÝâÕàÐÚâØÒÝÞÓÞ ÞÑéÕÓÞ ÔÞáâãßÐ ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ¿ãÑÛØÚÐæØï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ¿ãÑÛØÚÐæØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ¼ÞØ ãçÕâÝëÕ ×ÐßØáØ ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ¼ÞØ ãçÕâÝëÕ ×ÐßØáØ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 55 из 148
  ¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ÄÞâÞßÕçÐâì ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ßÕçÐâØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «³ÐÛÕàÕï», «ºÐÜÕàл, ÓàÐäØçÕáÚÞÜ àÕÔÐÚâÞàÕ ØÛØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. ÄÞâÞßÕçÐâì áÛãÖØâ ÔÛï ßÕçÐâØ äÞâÞÓàÐäØÙ á ßÞÜÞéìî áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ USB-ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø
 • Страница 56 из 148
  ¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå áâàÐÝØæ. ½ÐáâàÞÙÚØ ßÕçÐâØ ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ßÕçÐâÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ äÞàÜÐâÐ ÑãÜÐÓØ ÒëÑÕàØâÕ ÄÞàÜÐâ ÑãÜÐÓØ, äÞàÜÐâ ÑãÜÐÓØ Ò áßØáÚÕ, ×ÐâÕÜ OK. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ
 • Страница 57 из 148
  ·ÝÐçÚØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ RealPlayer: – ßÞÒâÞà; – Ò ßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ; – á ßÞÒâÞàÞÜ Ø Ò ßàÞØ×ÒÞÛìÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ; – ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÞâÚÛîçÕÝ. ÁÞ×ÔÐÝØÕ áßØáÚÐ ÔÞàÞÖÕÚ ¿ÞàïÔÞÚ áÞ×ÔÐÝØï áßØáÚÐ Üã×ëÚÐÛìÝëå ÔÞàÞÖÕÚ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ: 1 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒ. áßØá. ÔÞàÞÖÕÚ. 2
 • Страница 58 из 148
  ¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ´Ûï ßàØÕÜÐ ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ ßÞâÞÚ, áÞåàÐÝÕÝÝãî Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï, ÝÐåÞÔïéãîáï ÝÐ ÒÕÑ-áâàÐÝØæÕ ØÛØ ßàØÝïâãî Ò âÕÚáâÞÒÞÜ ØÛØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò ßÞâÞÚÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÚÛîçÐÕâáï Ú íâÞÜã ã×Ûã Ø ÝÐçØÝÐÕâ
 • Страница 59 из 148
  ¼ØÝ. ð ßÞàâÐ UDP – ÒÒÕÔØâÕ ÝØÖÝÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÔØÐßÐ×ÞÝÐ ÝÞÜÕàÞÒ ßÞàâÞÒ áÕàÒÕàÐ. ¼ØÝØÜÐÛìÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ – 6970. ¼ÐÚá. ð ßÞàâÐ UDP – ÒÒÕÔØâÕ ÒÕàåÝÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÔØÐßÐ×ÞÝÐ ÝÞÜÕàÞÒ ßÞàâÞÒ áÕàÒÕàÐ. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ – 32000. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´Þß. ßÐàÐÜÕâàë ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï áÚÞàÞáâØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå
 • Страница 60 из 148
  ¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÁÞÒÕâ. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå áâØÛÕÙ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×. áâØÛï (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÀÕÖØááÕà. ÁÞ×ÔÐÝØÕ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ «muvee» 1 ½Ð ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÀÕÖØááÕà ÒëÑÕàØâÕ ÁßÕæ. muvee. 2 ²ëÑÕàØâÕ ÚÛØßë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ÒÚÛîçØâì Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ
 • Страница 61 из 148
  ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï çÐáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ «muvee» ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî çÐáâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛîçØâì. ´Ûï ØáÚÛîçÕÝØï çÐáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø× ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ «muvee» ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî çÐáâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸áÚÛîçØâì. ÀÐ×àÕèÕÝØÕ – ÒëÑÞà àÐ×àÕèÕÝØï ÔÛï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÞÒ «muvee». ÁâÔ ØÜï muvee –
 • Страница 62 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑé.. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ÁÞÞÑé. ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞ×ÔÐÒÐâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì, ßàØÝØÜÐâì, ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, àÕÔÐÚâØàÞÒÐâì Ø ãßÞàïÔÞçØÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ áßÕæØÐÛìÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÔÕàÖÐéØÕ ÔÐÝÝëÕ.
 • Страница 63 из 148
  ´Ûï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÛãÖÕÑÝëå ×ÐßàÞáÞÒ (âÐÚÖÕ ÝÐ×ëÒÐÕÜëå ÚÞÜÐÝÔÐÜØ USSD), ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜÐÝÔ ÒÚÛîçÕÝØï áÕâÕÒëå ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÛãÖÕÑÝ. ÚÞÜÐÝÔë ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁÞÞÑé.. ÁÞÞÑéÕÝØï ±Á – ãáÛãÓÐ áÕâØ, ÚÞâÞàÐï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàØÝØÜÐâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ
 • Страница 64 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ 64 • ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ . ÁÛÞÒÐàì - ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕâáï ÝÐÖÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×. ¼ÕâÞÔ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÞáÝÞÒÐÝ ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÒáâàÞÕÝÝÞÓÞ áÛÞÒÐàï, Ò ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 65 из 148
  ½ÐÖÜØâÕ , ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÒÐàì Ø ÝÐÖÜØâÕ ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÙ Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÑãÚÒë ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØå ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ. ¿ÞÔÑÞàÚÐ – ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ áÛÞÒ, áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÝÐÖÐâëÜ ÚÛÐÒØèÐÜ. ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØ
 • Страница 66 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ áÛÞÒÐ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒÒÞÔÐ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÛÞÒÐ ÔÞÑÐÒìâÕ ßàÞÑÕÛ, ÝÐÖÐÒ . ¾âÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÒÞ ÒáÕå àÕÔÐÚâÞàÐå ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÒÐàì > ¾âÚÛîçÕÝ. ºÞßØàÞÒÐÝØÕ âÕÚáâÐ Ò ÑãäÕà ÞÑÜÕÝÐ 1 ´Ûï
 • Страница 67 из 148
  2 3 4 5 äãÝÚæØÙ. ÁÞÞÑéÕÝØÕ SMS – ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS – ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï (MMS). ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ – ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï áÞ×ÔÐâì ãçÕâÝãî ×ÐßØáì íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÕáÛØ âÐÚÐï ãçÕâÝÐï ×ÐßØáì ÕéÕ ÝÕ
 • Страница 68 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ¿Þ íÛ. ßÞçâÕ (ÕáÛØ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ). 8 ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ . ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÔÛØÝÞÙ ÑÞÛÕÕ ßàÕÔÕÛÐ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ÞÔØÝÐàÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ±ÞÛÕÕ ÔÛØÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 69 из 148
  ´Ûï àÐÑÞâë á íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÞÙ (ßÕàÕÔÐçÐ, ßàØÕÜ, ×ÐÓàã×ÚÐ, ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ Ø ßÕàÕáëÛÚÐ) ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëßÞÛÝØâì áÛÕÔãîéØÕ ÞßÕàÐæØØ: • ¿àÐÒØÛìÝÞ ×ÐÔÐâì ÚÞÝäØÓãàÐæØî âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ (IAP). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¿ÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï» ÝÐ áâà. 117. • ¿àÐÒØÛìÝÞ ÞßàÕÔÕÛØâì ÝÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë.
 • Страница 70 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ( ) ÞâÚàëâÞ, ÜÞÖÝÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ßàÞçØâÐâì âÕÚáâ Ø ßàÞáÛãèÐâì çÕàÕ× ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÐãÔØÞÚÛØß (áÞÞÑéÕÝØÕ á ÐãÔØÞÚÛØßÞÜ ßÞÜÕçÕÝÞ ×ÝÐçÚÞÜ ). ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ÐãÔØÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ áâàÕÛÚã ÝÐ ×ÝÐçÚÕ. ÁÞÞÑé. ÚÞÝäØÓãàÐæØØ
 • Страница 71 из 148
  ÁÞÒÕâ. ² áÛãçÐÕ ßàØÕÜÐ äÐÙÛÐ vCard, Ò ÚÞâÞàëÙ ÒÛÞÖÕÝ ÓàÐäØçÕáÚØÙ ÞÑêÕÚâ, ÓàÐäØçÕáÚØÙ ÞÑêÕÚâ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «ºÞÝâÐÚâë». ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâÐ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâÐ ( ) ßàÕÔáâÐÒÛïîâ áÞÑÞÙ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ×ÐÓÞÛÞÒÚØ ÝÞÒÞáâÕÙ) Ø ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ
 • Страница 72 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ïéØÚã ßÞáàÕÔáâÒÞÜ Òë×ÞÒÐ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ «¿ÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï» ÝÐ áâà. 117. ²ëÑÕàØâÕ ½Õâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÓàãÖÕÝÝëå àÐÝÕÕ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ. ¿àØ ßàÞáÜÞâàÕ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
 • Страница 73 из 148
  ÁÞÒÕâ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàÞâÞÚÞÛÐ IMAP4 ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì ÚÞÛØçÕáâÒÞ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ÒÐàØÐÝâ ×ÐÓàã×ÚØ ÒÛÞÖÕÝØÙ: ×ÐÓàãÖÐâì ÒÛÞÖÕÝØï ØÛØ ÝÕâ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâл ÝÐ áâà. 78. ÄãÝÚæØØ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàÞâÞÚÞÛÐ POP3: ÂÞÛìÚÞ ×ÐÓÞÛÞÒ., ÇÐáâØçÝÞ (ÚÑ) ØÛØ ÁÑé Ø ÒÛÞÖÕÝØï. °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï
 • Страница 74 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ¿àØ àÐÑÞâÕ Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ãÔÐÛïîâáï âÞÛìÚÞ Ø× ãáâàÞÙáâÒÐ. ²Þ ÒàÕÜï áÛÕÔãîéÕÓÞ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãÔÐÛÕÝÝÞÜã ßÞçâÞÒÞÜã ïéØÚã áÞÞÑéÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïîâáï Ø Ø× íâÞÓÞ ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàÞâÞÚÞÛÐ POP3 ãÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÞâÜÕçÕÝÝëå ÔÛï
 • Страница 75 из 148
  ²ëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ – ÒëßÞÛÝïÕâáï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï. ¾ÖØÔÐÕâ/² ÞçÕàÕÔØ – áÞÞÑéÕÝØÕ ÑãÔÕâ ßÕàÕÔÐÝÞ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ ßÕàÕÔÐçØ ßàÕÔëÔãéÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØï âÐÚÞÓÞ ÖÕ âØßÐ. ¿ÞÒâÞàØâì Ò ... (ÒàÕÜï) – âÕÛÕäÞÝ ßÞÒâÞàïÕâ ßÞßëâÚã ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ßÐã×ë. ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 76 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ¾âçÕâ Þ ßàØÕÜÕ – ×ÐßàÞá áÕâØ ÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ (ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ) Ò ÖãàÝÐÛÕ àÕÓØáâàØàãÕâáï âÞÛìÚÞ áÞáâÞïÝØÕ ¿ÕàÕÔÐÝÞ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¶ãàÝÐÛ» ÝÐ áâà. 30. ¿ÕàØÞÔ ÔÞáâÐÒÚØ – ÕáÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕ ÔÞáâÐÒÛÕÝÞ ßÞÛãçÐâÕÛî Ò
 • Страница 77 из 148
  ÂÕÚãéÐï âçÚ ÔÞáâ. (¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ) – ÒëÑÕàØâÕ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝãî âÞçÚã ÔÞáâãßÐ ÔÛï áÞÕÔØÝÕÝØï á æÕÝâàÞÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿àØÕÜ MMS – ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ °Òâ. Ò ÔÞÜ. áÕâØ. ·Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ×ÞÝë
 • Страница 78 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ²ëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÍÛ. ßÞçâÐ; ØÛØ ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ «¿ÞçâÞÒëÙ ïéØÚ» ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜ. íÛ. ßÞçâë; ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: ÂÕÚãéØÙ ß/ï – ÒëÑÞà ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿ÞçâÞÒëÕ ïéØÚØ – áßØáÞÚ ßÞçâÞÒëå
 • Страница 79 из 148
  ·ÐéØâÐ (ßÞàâë) – ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò ßàÞâÞÚÞÛÐå POP3, IMAP4 Ø SMTP ÔÛï ×ÐéØâë áÞÕÔØÝÕÝØï á ãÔÐÛÕÝÝëÜ ßÞçâÞÒëÜ ïéØÚÞÜ. ·ÐÓàã×Øâì ÒÛÞÖÕÝØï (ÞâáãâáâÒãÕâ ÔÛï ßàÞâÞÚÞÛÐ POP3) – ÒëÑÞà ÒÐàØÐÝâÐ ×ÐÓàã×ÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë: á ÒÛÞÖÕÝØïÜØ ØÛØ ÑÕ× ÝØå. ¿ÐßÚØ á ßÞÔßØáÚÞÙ (ÞâáãâáâÒãÕâ ÔÛï ßàÞâÞÚÞÛÐ POP3) – ßÞÔßØáÚÐ
 • Страница 80 из 148
  ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâÐ ²ëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÛãÖÕÑÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ²ëÑÕàØâÕ, âàÕÑãÕâáï ÛØ ßàØÝØÜÐâì áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÞÑé. > °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ – ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ×ÐßãáÚ ÑàÐã×ÕàÐ Ø ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÕâÕÒÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ßàØ
 • Страница 81 из 148
  ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ÒëÑÕàØâÕ Radio. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÚ ÞÑëçÝëÙ FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ á ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÝÐáâàÞÙÚÞÙ Ø áÞåàÐÝÕÝÝëÜØ àÐÔØÞáâÐÝæØïÜØ ØÛØ á ßÐàÐÛÛÕÛìÝÞÙ ÒØ×ãÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ÞâÝÞáïéÕÙáï Ú àÐÔØÞßàÞÓàÐÜÜÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ÕáÛØ ßàÞØ×ÒÕáâØ ÝÐáâàÞÙÚã ÝÐ àÐÔØÞáâÐÝæØØ, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÛÐÓÐîâ
 • Страница 82 из 148
  Visual Radio ´Ûï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï ÐÝâÕÝÝÐ, ÞâÛØçÝÐï Þâ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞíâÞÜã ÔÛï àÐÑÞâë FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Ú ãáâàÞÙáâÒã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÐÚáÕááãÐà. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ÒëÑÕàØâÕ Radio. ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ßÞØáÚÐ àÐÔØÞáâÐÝæØØ
 • Страница 83 из 148
  ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÔØáßÛÕï á æÕÛìî ßàÞáÜÞâàÐ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½Ðáâà. ÔØáßÛÕï > ¿ÞÔáÒÕâÚÐ ØÛØ ·ÐÔÕàÖÚÐ ×ÐáâÐÒÚØ. ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ² àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÕ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 20 àÐÔØÞáâÐÝæØÙ. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØØ. ´Ûï
 • Страница 84 из 148
  ºÐÛÕÝÔÐàì ºÐÛÕÝÔÐàì ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÝÐÖÜØâÕ æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã ( – ) ÝÐ ÛîÑÞÜ íÚàÐÝÕ ÚÐÛÕÝÔÐàï. ¾âÚàëÒÐÕâáï ×ÐßØáì ÒáâàÕçØ, Ð ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë ÔÞÑÐÒÛïîâáï Ò ßÞÛÕ ÂÕÜÐ. ÁÞÒÕâ. ¿ÕàØÞÔØçÕáÚØ áÞåàÐÝïÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ØÝäÞàÜÐæØØ Ø× ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ. ·ÐâÕÜ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 85 из 148
  ÃáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÐ ÔÛï ×ÐßØáÕÙ ÚÐÛÕÝÔÐàï ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ ÚÐÛÕÝÔÐàï ÒëÑÕàØâÕ ÂØåÞ. ÂÕÚáâ ÝÐßÞÜØÝÐÝØï ÞáâÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ áØÓÝÐÛÐ ÚÐÛÕÝÔÐàï ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞÒâÞà ÔÛï ßÞÒâÞàÐ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ çÕàÕ× ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï. ² ÚÐÛÕÝÔÐàÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒëÔÐçÐ áØÓÝÐÛÐ ÔÛï
 • Страница 86 из 148
  ºÐÛÕÝÔÐàì ÚÛÐÒØèØ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÚÛîçÐâìáï ÜÕÖÔã íÚàÐÝÐÜØ ÞÑ×ÞàÐ ÜÕáïæÐ, ÝÕÔÕÛØ Ø ÔÝï. ·ÝÐçÚØ ÝÐ íÚàÐÝÐå ÞÑ×ÞàÐ ÔÝï Ø ÝÕÔÕÛØ: – ¿ÐÜïâÚÐ Ø – ³ÞÔÞÒéØÝÐ. ±Õ× ×ÝÐçÚÐ – ²áâàÕçÐ. ½ÐÖÜØâÕ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ áÕÓÞÔÝïèÝîî ÔÐâã. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝãî ÔÐâã ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½Ð ÔÐâã, ÒÒÕÔØâÕ ÔÐâã Ø ÒëÑÕàØâÕ OK.
 • Страница 87 из 148
  ¿ÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ áâàÐÝØæë, áßÕæØÐÛìÝÞ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÕ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÐÚØå áâàÐÝØæ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ. ½Ð íâØå áâàÐÝØæÐå ØáßÞÛì×ãÕâáï ï×ëÚ WML (ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ áâàÐÝØæ ÔÛï ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ), XHTML (ÞâÚàëâëÙ ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ ÓØßÕàâÕÚáâÐ) ØÛØ HTML (ï×ëÚ
 • Страница 88 из 148
  ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï áâÐÝÔÐàâÝÐï âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ, ÝÐçÐÛìÝÐï áâàÐÝØæÐ Ø×ÜÕÝïÕâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ. ÍÚàÐÝ «·ÐÚÛÐÔÚØ» ¸ÝâÕàÝÕâ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¿ÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï» ÝÐ áâà. 117. 2 ²ëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ > ÄãÝÚæØØ > ´Øáß. ×ÐÚÛÐÔÞÚ > ´ÞÑ. ×ÐÚÛÐÔÚã. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ÐÔàÕá áâàÐÝØæë ÔÛï
 • Страница 89 из 148
  ²ëÔÕÛØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ² áÞÞÑéÕÝØØ SMS. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÝÐÖÜØâÕ . ¼ÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì áàÐ×ã ÝÕáÚÞÛìÚÞ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ´Þáâãß Ú áâàÐÝØæÐÜ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ ßÞáÛÕ áÞåàÐÝÕÝØï ÒáÕå ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÝÐáâàÞÕÚ ßÞÔÚÛîçÕÝØï. 1 ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá Ò ßÞÛÕ ( ). ¿Þ ÜÕàÕ
 • Страница 90 из 148
  ¼ÞÖÝÞ ×ÐÓàãÖÐâì äÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ áâàÐÝØæÕ, âÐÚØÕ ÚÐÚ ÜÕÛÞÔØØ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÛÞÓÞâØßë ÞßÕàÐâÞàÐ, âÕÜë Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë. ·ÐÓàãÖÕÝÝëÕ ÞÑêÕÚâë ßÕàÕÔÐîâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÝÐßàØÜÕà, ×ÐÓàãÖÕÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÞÑÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ
 • Страница 91 из 148
  ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íÚàÐÝã «ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ áâàÐÝØæë» ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ íÚàÐÝÕ «·ÐÚÛÐÔÚØ». ½ÐÖÜØâÕ ÝÐ íÚàÐÝÕ «ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ áâàÐÝØæë», çâÞÑë ÞâÚàëâì áÞåàÐÝÕÝÝãî áâàÐÝØæã ( ). ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áâàÐÝØæë Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞßÞÛÝØâ. äãÝÚæØØ > ÁÞåà. áâàÐÝØæã. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå
 • Страница 92 из 148
  ¸ÝâÕàÝÕâ ¾çØáâÚÐ Úíè-ßÐÜïâØ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÄãÝÚæØØ > Á ÚÐàâØÝÚÐÜØ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞáãéÕáâÒÛïÛáï á ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, áÞåàÐÝïîâáï Ò Úíè-ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ – ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ. ºíè-ßÐÜïâì – íâÞ ÞÑÛÐáâì ßÐÜïâØ,
 • Страница 93 из 148
  Cookies – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßÕàÕÔÐçã Ø ßàØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàÞÒ. ¸ÝâÕàÝÕâ âàÕÑãÕâáï ×ÐÓàãÖÐâì ÒÝÕèÝØÕ ÚÐáÚÐÔÝëÕ áâØÛØ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÐÚá. áÚÞàÞáâì. ³ÛÞááÐàØÙ. ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë – íâÞ äÐÙÛë, á ßÞÜÞéìî ÚÞâÞàëå ßÞáâÐÒéØÚ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ØÔÕÝâØäØæØàãÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø Øå ßàÕÔßÞçâÕÝØï ÔÛï àÕÓãÛïàÝÞ
 • Страница 94 из 148
  ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï ¸Óàë ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ßàØÛ. Ø ØÓàã. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ãÚÐ×ÐÝØÙ Þ âÞÜ, ÚÐÚ ØÓàÐâì, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁßàÐÒÚÐ. ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ßàØÛ. > ¼ã×ëÚÐ. Á ßÞÜÞéìî Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï ÜÞÖÝÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâì Üã×ëÚÐÛìÝëÕ äÐÙÛë,
 • Страница 95 из 148
  ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ßÐã×ÞÙ Ø ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕÜ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ÑëáâàÞÙ ßÕàÕÜÞâÚØ ÒßÕàÕÔ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ßÕàÕÜÞâÚØ ÝÐ×ÐÔ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ØÛØ . ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÛÕÔãîéÕÙ ØÛØ
 • Страница 96 из 148
  ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï °ÚâØÒ – ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ááëÛÞÚ ÁâÐÝÔÐàâÝëÕ ááëÛÚØ: ßàØ ÒëÑÞàÕ ÞâÚàëÒÐÕâáï ßàØÛÞÖÕÝØÕ ºÐÛÕÝÔÐàì, ßàØ ÒëÑÞàÕ ÞâÚàëÒÐÕâáï ßÐßÚÐ ²åÞÔïéØÕ, Ð ßàØ ÒëÑÞàÕ ÞâÚàëÒÐÕâáï ßàØÛÞÖÕÝØÕ ·ÐÜÕâÚØ. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ááëÛÞÚ ÝÐ äÞâÞÓàÐäØØ, ×ÐÜÕâÚØ, ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø â.Ô. ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ßàØÛ. > °ÚâØÒ. ÁáëÛÚØ
 • Страница 97 из 148
  ¿àØÕÜ ÝÐáâàÞÕÚ çÐâÐ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÕ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ. ½ÐáâàÞÙÚØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áßÕæØÐÛìÝÞÜ âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ Þâ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ çÐâÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «´ÐÝÝëÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ» ÝÐ áâà. 70. ½ÐáâàÞÙÚØ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî.
 • Страница 98 из 148
  ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ åÞâïâ, çâÞÑë ²ë ßàØáÞÕÔØÝØÛØáì Ú Øå ÓàãßßÐÜ. ÁÚÞàÞáâì ßàØÕÜÐ – ÒëÑÕàØâÕ áÚÞàÞáâì, á ÚÞâÞàÞÙ ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ÁÞàâØàÞÒ. çÐâ-ÚÞÝâ. – áÞàâØàÞÒÚÐ çÐâ-ÚÞÝâÐÚâÞÒ ¿Þ ÐÛäÐÒØâã ØÛØ ¿Þ áÞáâÞïÝØî. ¾ÑÝÞÒÛ. ÔÞáâãßÝ. – ÒëÑÕàØâÕ áßÞáÞÑ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
 • Страница 99 из 148
  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ßàØÓÛÐèÕÝØï ÝÐ ãçÐáâØÕ Ò ÓàãßßÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ, ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜ Ú áÕâØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì ßàØÓÛÐè., ÒëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâë, ÚÞâÞàëå âàÕÑãÕâáï ßàØÓÛÐáØâì, ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ßàØÓÛÐèÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÇâÞÑë ×ÐßàÕâØâì ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ Þâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ãçÐáâÝØÚÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÐàÐÜ.
 • Страница 100 из 148
  ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÛÞááÐàØÙ. ¸ÔÕÝâØäØÚÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ã ÚÞâÞàÞÓÞ ÞäÞàÜÛÕÝÐ ßÞÔßØáÚÐ ÝÐ íâã ãáÛãÓã. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ãçÐáâÝØÚÐ áÕÐÝáÐ Ò áßØáÚÕ çÐâ-ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒëÔÕÛØâÕ íâÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ² çÐâ-ÚÞÝâÐÚâë. ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÞâÒÕâÞÒ ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ
 • Страница 101 из 148
  ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth áÞÕÔØÝÕÝØî ÜÞÓãâ ßÞÜÕèÐâì ßàÕßïâáâÒØï (ÝÐßàØÜÕà áâÕÝë) ØÛØ ßÞÜÕåØ Þâ ÔàãÓØå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ. ±ÛÐÓÞÔÐàï âÕåÝÞÛÞÓØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÔàãÓØÜØ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. º áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÐÜ ÜÞÓãâ ÞâÝÞáØâìáï
 • Страница 102 из 148
  ÁÒï×ì á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ² ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå ÝÐ ßàØÜÕÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÐÛÞÖÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ ØÛØ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿àØ àÐÑÞâÕ äãÝÚæØØ Bluetooth (Ò âÞÜ çØáÛÕ Ø Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÒÞ ÒàÕÜï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
 • Страница 103 из 148
  1 ¾âÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, Ò ÚÞâÞàÞÜ áÞåàÐÝÕÝ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëÙ ÞÑêÕÚâ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÞâÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï. 2 ²ëÔÕÛØâÕ ÞÑêÕÚâ, ÝÐßàØÜÕà Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ¿Þ ÚÐÝÐÛã Bluetooth. ÃáâàÞÙáâÒÐ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ âÕåÝÞÛÞÓØî
 • Страница 104 из 148
  ÁÒï×ì á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ ³ÛÞááÐàØÙ. ÁÞßàïÖÕÝØÕ – íâÞ ÞßÕàÐæØï ÐãâÕÝâØäØÚÐæØØ. ´Ûï áÞßàïÖÕÝØï ÔÒãå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØå âÕåÝÞÛÞÓØî ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth, ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ ÔÞÛÖÝë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÞÔØÝÐÚÞÒëÕ ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞÑÞØå ãáâàÞÙáâÒ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÐå, Ò
 • Страница 105 из 148
  ¿àØÕÜ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ¿àØ ßàØÕÜÕ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÐÕâ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØï. ² áÛãçÐÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ð ßàØÝïâëÙ ÞÑêÕÚâ ßÞÜÕéÐÕâáï Ò ßÐßÚã ²åÞÔïéØÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ
 • Страница 106 из 148
  ÁÒï×ì á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 106 áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿ÞÔàÞÑÝëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Nokia PC Suite ÝÐ ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚÕ (àÐ×ÔÕÛ «Modem Options»). ÁÞÒÕâ. ÇâÞÑë ßÞÔÚÛîçØâì ãáâàÞÙáâÒÞ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã Ø ×ÐßãáâØâì ßÐÚÕâ Nokia PC Suite
 • Страница 107 из 148
  ÁÞáâ. – âÕÚãéÕÕ áÞáâÞïÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï: ¿ÞÔÚÛ-ÝØÕ, ¿ÞÔÚÛ/ÝÕÐÚâ, ¿ÞÔÚÛ./ÐÚâ., ¿àØÞáâÐÝÞÒ., ÀÐ×êÕÔ-ÝØÕ ØÛØ ¾âÚÛîç.. ¿àØÝïâÞ – ÞÑêÕÜ ÔÐÝÝëå (ÑÐÙâ), ßàØÝïâëå ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¿ÕàÕÔ. – ÞÑêÕÜ ÔÐÝÝëå (ÑÐÙâ), ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø× ãáâàÞÙáâÒÐ. ´ÛØâ. – ßÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑëÛÞ ÞâÚàëâÞ. ÁÚÞà. –
 • Страница 108 из 148
  ÁÒï×ì á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 108 ÚÐÚØÕ ×ÝÐçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ âàÕÑãÕâáï Ò×ïâì Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞáÝÞÒë ÔÛï ÝÞÒÞÓÞ ßàÞäØÛï: áâÐÝÔÐàâÝëÕ ØÛØ ×ÝÐçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ÞÔÝÞÓÞ Ø× áãéÕáâÒãîéØå ßàÞäØÛÕÙ. 2 ·ÐÔÐÙâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë: ¸Üï ßàÞäØÛï áØÝåà. – ÒÒÕÔØâÕ ÞßØáÐâÕÛìÝÞÕ ØÜï ßàÞäØÛï (àÕÖØÜÐ) áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ºÐÝÐÛ ßàÔç
 • Страница 109 из 148
  ³ÛÐÒÝëÙ íÚàÐÝ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁØÝåà. áÞÔÕàÖØâ áßØáÞÚ ßàÞäØÛÕÙ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø âØßë ÔÐÝÝëå ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. 1 ²ëÑÕàØâÕ ßàÞäØÛì áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï. ² ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï åÞÔ ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞæÕááÐ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ´Ûï ÞâÜÕÝë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ÝÕ ÔÞÖØÔÐïáì ÕÕ
 • Страница 110 из 148
  ÁÒï×ì á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 110 ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ¿ÐàÞÛì – ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì. ÀÐ×àÕèØâì ÚÞÝäØÓ. – ÔÛï ßàØÕÜÐ ÝÐáâàÞÕÚ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ áÕàÒÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ´Ð. °ÒâÞßÞÔâÒ. ÒáÕå ×ßà – ÔÛï ÒëÒÞÔÐ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßàØÕÜÐ ÝÐáâàÞÕÚ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ Þâ áÕàÒÕàÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒëÑÕàØâÕ ½Õâ.
 • Страница 111 из 148
  ºÐÛìÚãÛïâÞà ´Ûï áÛÞÖÕÝØï, ÒëçØâÐÝØï, ãÜÝÞÖÕÝØï, ÔÕÛÕÝØï, Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÚÒÐÔàÐâÝÞÓÞ ÚÞàÝï Ø ÒëçØáÛÕÝØï ßàÞæÕÝâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾äØá > ºÐÛìÚ-à. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï çØáÛÐ Ò ßÐÜïâØ (ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï
 • Страница 112 из 148
  ¾äØáÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï 112 ÁÞÒÕâ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐßàÐÒÛÕÝØï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÒÞ ÒâÞàÞÕ ßÞÛÕ ºÞÛ-ÒÞ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ àÕ×ãÛìâÐâ ßÞïÒØâáï Ò ßÕàÒÞÜ ßÞÛÕ ºÞÛ-ÒÞ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÒÐÛîâë Ø ÞÑÜÕÝÝëå ÚãàáÞÒ ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÐÛîâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÞáÝÞÒÝãî ÒÐÛîâã Ø ÒÒÕáâØ
 • Страница 113 из 148
  ´Ûï ÒÒÞÔÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾äØá > ·ÐÜÕâÚØ. ·ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ò ÔàãÓØÕ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ; ßàØÝïâëÕ âÕÚáâÞÒëÕ äÐÙÛë Ò äÞàÜÐâÕ .txt ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ·ÐÜÕâÚØ. ´ØÚâÞäÞÝ ¾äØáÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ·ÐÜÕâÚØ ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾äØá > ´ØÚâÞäÞÝ ÔÛï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø
 • Страница 114 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ ÁàÕÔáâÒÐ ½ÐáâàÞÙÚØ ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ½Ðáâà-ÚØ. ²ëÔÕÛØâÕ Óàãßßã ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÞâÚàÞÙâÕ ÕÕ, ÝÐÖÐÒ . ²ëÔÕÛØâÕ ßÐàÐÜÕâà, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ . ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ¾ÑéØÕ Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï – Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ï×ëÚÐ âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ãáâàÞÙáâÒÐ; íâÞâ ßÐàÐÜÕâà
 • Страница 115 из 148
  ´ØáßÛÕÙ °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖ. – ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ááëÛÞÚ ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «°ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï» ÝÐ áâà. 25. ÏàÚÞáâì – ãÒÕÛØçÕÝØÕ ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØÕ ïàÚÞáâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ÏàÚÞáâì ÔØáßÛÕï ÝÐáâàÐØÒÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãáÛÞÒØïÜØ àÐÑÞâë.
 • Страница 116 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ãáÛãÓØ ØÛØ ¿àÞÒÕàØâì áÞáâ. ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ áÞáâÞïÝØï ãáÛãÓØ. ¾âÚÛÞÝØâì/SMS – ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Òë×ëÒÐîéÕÜã ÐÑÞÝÕÝâã á ÞÑêïáÝÕÝØÕÜ ßàØçØÝë ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¾âÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ ØÛØ ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ Òë×ÞÒл ÝÐ áâà. 28. ÂÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï
 • Страница 117 из 148
  ÁÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå Ø âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ( ), ÝÐßàØÜÕà GPRS Ò áÕâØ GSM. ³ÛÞááÐàØÙ. GPRS (áÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá) ØáßÞÛì×ãÕâ âÕåÝÞÛÞÓØî ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ, ßàØ ÚÞâÞàÞÙ ÔÐÝÝëÕ
 • Страница 118 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ ¿àØÕÜ ÝÐáâàÞÕÚ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ½ÐáâàÞÙÚØ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ; ßÐàÐÜÕâàë âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐàÐÝÕÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝë ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «´ÐÝÝëÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ» ÝÐ áâà. 70. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 119 из 148
  ´ÞÜÐèÝïï áâàÐÝØæÐ – Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ áØâãÐæØØ, ÒÒÕÔØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕá ØÛØ ÐÔàÕá æÕÝâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´Þß. ßÐàÐÜÕâàë ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï áÛÕÔãîéØå ÝÐáâàÞÕÚ: ÂØß áÕâØ – ÒëÑÕàØâÕ âØß ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ¸ÝâÕàÝÕâßàÞâÞÚÞÛÐ: ½ÐáâàÞÙÚØ IPv4 ØÛØ ½ÐáâàÞÙÚØ IPv6. ´àãÓØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ×ÐÒØáïâ
 • Страница 120 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ åàÐÝØâìáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ÍâØ ÝÐáâàÞÙÚØ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, ßàÞáÜÞâàÕâì ØÛØ ãÔÐÛØâì Ò ÜÕÝî ºÞÝäØÓãàÐæØï. ´ÐâÐ Ø ÒàÕÜï ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ» ÝÐ áâà. 17. ÁÜ. âÐÚÖÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÒëÑÞàÐ ï×ëÚÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ «¾ÑéØÕ» ÝÐ áâà. 114. ·ÐéØâÐ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM ·ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN – ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï
 • Страница 121 из 148
  ² áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ßÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë, áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞÔâÒ. ãáÛãÓØ SIM – ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßÞÔâÒÕàÖÔÐîéØå áÞÞÑéÕÝØÙ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë (ãáÛãÓÐ
 • Страница 122 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï (ÕáÛØ ØÜÕîâáï) ÝÐÖÜØâÕ . ÆØäàÞÒëÕ áÕàâØäØÚÐâë ÝÕÞÑåÞÔØÜë Ò áÛÕÔãîéØå áÛãçÐïå: ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ØÝâÕàÐÚâØÒÝÞÜã ÑÐÝÚã ØÛØ ÔàãÓÞÜã ãÔÐÛÕÝÝÞÜã áÕàÒÕàã ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á ßÕàÕÔÐçÕÙ ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ
 • Страница 123 из 148
  ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ÔÞÒÕàØï ¿ÕàÕÔ Ø×ÜÕÝÕÝØÕÜ ÚÐÚØå-ÛØÑÞ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ áÕàâØäØÚÐâÐ ×ÐáÛãÖØÒÐÕâ ÐÑáÞÛîâÝÞÓÞ ÔÞÒÕàØï, Ð áÐÜ áÕàâØäØÚÐâ ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞ ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ãÚÐ×ÐÝÝÞÜã Ò áÕàâØäØÚÐâÕ ÒÛÐÔÕÛìæã. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áÕàâØäØÚÐâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 124 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ ·ÐßàÕâ Òë×ÞÒÞÒ ·ÐßàÕâ Òë×. – ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ÒëßÞÛÝÕÝØï Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ á ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï íâØå ÝÐáâàÞÕÚ âàÕÑãÕâáï ßÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ, ÚÞâÞàëÙ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× àÕÖØÜÞÒ ×ÐßàÕâÐ Ø ÐÚâØÒØ×ØàãÙâÕ (²ÚÛîçØâì), ÞâÜÕÝØâÕ (¾âÜÕÝØâì)
 • Страница 125 из 148
  ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ – ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÐÚáÕááãÐàÐ Ú ãáâàÞÙáâÒã. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÀÕÖØÜë – ãáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ» ÝÐ áâà. 22. °ÒâÞÞâÒÕâ – ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßàØÕÜ ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ çÕàÕ× 5 áÕÚãÝÔ. µáÛØ ÔÛï âØßÐ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ¾ÔØÝ ÓãÔÞÚ
 • Страница 126 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ • ¿àØÛÞÖÕÝØï J2ME™, áÞ×ÔÐÝÝëÕ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ Java™ (äÐÙÛë á àÐáèØàÕÝØïÜØ .jad ØÛØ .jar ). • ´àãÓØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ÔÛï ÞßÕàÐæØÞÝÝÞÙ áØáâÕÜë Symbian ( ). ÃáâÐÝÞÒÞçÝëÕ äÐÙÛë ØÜÕîâ àÐáèØàÕÝØÕ .sis. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ âÞÛìÚÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, áßÕæØÐÛìÝÞ
 • Страница 127 из 148
  2 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃáâÐÝÞÒØâì. ²Þ ÒàÕÜï ãáâÐÝÞÒÚØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ åÞÔÕ ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØØ. ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÝÕ áÞÔÕàÖÐéÕÓÞ æØäàÞÒãî ßÞÔßØáì ØÛØ áÕàâØäØÚÐâ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÒÞÔØâáï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ. ¿àÞÔÞÛÖÐÙâÕ ãáâÐÝÞÒÚã âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ²ë
 • Страница 128 из 148
  ÁàÕÔáâÒÐ ÃÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ¿àÞÒÕàÚÐ áÕàâØä. – ÒëÑÕàØâÕ, çâÞÑë ßÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ ßàØÛÞÖÕÝØï Ò ØÝâÕàÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ßàÞÒÕàïÛØáì ÕÓÞ áÕàâØäØÚÐâë. ²ëÔÕÛØâÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÙ ßÐÚÕâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÞßÕàÐæØØ. ÁâÔ ÐÔàÕá ¸ÝâÕàÝÕâ – ãáâÐÝÞÒØâÕ
 • Страница 129 из 148
  ½ÐÖÜØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæØØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÚÛîçÕÙ ÐÚâØÒÐæØØ æØäàÞÒÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, åàÐÝïéØåáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ: • ¿àÐÒØÛìÝëÕ ÚÛîçØ ( ) áÒï×ÐÝë á ÞÔÝØÜ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ äÐÙÛÐÜØ. • ºÛîçØ á ØáâÕÚèØÜ áàÞÚÞÜ ÔÕÙáâÒØï ( ) ÞâÝÞáïâáï Ú ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜ äÐÙÛÐÜ, ã ÚÞâÞàëå ØáâÕÚ
 • Страница 130 из 148
  ÃáâàÐÝÕÝØÕ ÝÕßÞÛÐÔÞÚ ÃáâàÐÝÕÝØÕ ÝÕßÞÛÐÔÞÚ ²ÞßàÞáë Ø ÞâÒÕâë ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ². ¿ÞçÕÜã ÝÕ ãÔÐÕâáï ÞÑÝÐàãÖØâì ãáâàÞÙáâÒÞ ÔàãÓÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï? ¾. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÚÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ÐÚâØÒÕÝ Ò ÞÑÞØå ãáâàÞÙáâÒÐå. ÀÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÝÕ ÔÞÛÖÝÞ ßàÕÒëèÐâì 10 Ü (32 äãâÞÒ); ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ,
 • Страница 131 из 148
  ². ¿ÞçÕÜã ÝÕ ãÔÐÕâáï ÒëÑàÐâì ÚÞÝâÐÚâ? ¾. ²Þ×ÜÞÖÝÞ, ÚÐàâÞçÚÐ ÚÞÝâÐÚâÐ ÝÕ áÞÔÕàÖØâ ÝÞÜÕàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿ÕàÕÙÔØâÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÞâáãâáâÒãîéãî ØÝäÞàÜÐæØî. ·ÐßØáØ, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ âÞÛìÚÞ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Ò ßÐßÚÕ «ºÞÝâÐÚâë». ¸ÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÚÞßØàÞÒÐÝØî
 • Страница 132 из 148
  ÃáâàÐÝÕÝØÕ ÝÕßÞÛÐÔÞÚ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ ßÞÔÚÛîçÕÝØÙ Nokia, ÒåÞÔïéØÙ Ò áÞáâÐÒ Nokia PC Suite. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ àÐÑÞâÕ á ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Nokia PC Suite áÞÔÕàÖÐâáï Ò áßàÐÒÞçÝÞÙ áØáâÕÜÕ Nokia PC Suite (áÜ. âÐÚÖÕ áâàÐÝØæë ßÞÔÔÕàÖÚØ www.nokia.com). ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ². ºÐÚ ÒëïáÝØâì ÚÞÔ
 • Страница 133 из 148
  ¾. ÁÞåàÐÝØâÕ ÔÐÝÝëÕ ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ÁÞåàÐÝØâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÒáÕå ÔÐÝÝëå ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia PC Suite. • ¿ÕàÕÔÐÙâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ áÒÞÙ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ×ÐâÕÜ áÞåàÐÝØâÕ Øå ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ. • ¿ÕàÕÔÐÙâÕ ÔÐÝÝëÕ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞ ÚÐÝÐÛã
 • Страница 134 из 148
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÜÞÖÕâ áÞÚàÐâØâì áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. µáÛØ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ àÐ×àïÖÐÕâáï. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø
 • Страница 135 из 148
  ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ßãâÕÜ áÖØÓÐÝØï, âÐÚ ÚÐÚ ÞÝØ ÜÞÓãâ Ò×ÞàÒÐâìáï. °ÚÚãÜãÛïâÞàë ÜÞÓãâ Ò×àëÒÐâìáï âÐÚÖÕ ßàØ ßÞÒàÕÖÔÕÝØØ. ÃâØÛØ×ÐæØï ÞâáÛãÖØÒèØå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕáâÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ. ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ ãâØÛØ×ÐæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ÒëÑàÐáëÒÐâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë
 • Страница 136 из 148
  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 4 ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ã×ÛÕ www.nokia.com/batterycheck. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒÒÕÔØâÕ 20-×ÝÐçÝëÙ ÚÞÔ, ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210, Ø ßÕàÕÔÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà +44 7786 200276. ¾ßÕàÐâÞà
 • Страница 137 из 148
  ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ ÞáÐÔÚØ, ÒÛÐÓÐ, ÛîÑëÕ
 • Страница 138 из 148
  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ 138 ²áÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ Ò àÐÒÝÞÙ áâÕßÕÝØ ÞâÝÞáïâáï Ú ãáâàÞÙáâÒã, ÐÚÚãÜãÛïâÞàã, ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã Ø ÒáÕÜ ÐÚáÕááãÐàÐÜ. ¿àØ ÝÐàãèÕÝØØ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ ÞÑàÐâØâÕáì Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ áßÕæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà.
 • Страница 139 из 148
  ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ àÐááâÞïÝØï ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø âÕÛÞÜ çÕÛÞÒÕÚÐ ÒëßÞÛÝïîâáï ÒßÛÞâì ÔÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï ßÕàÕÔÐçØ. ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ´ÕâÐÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑÛÐÔÐîâ
 • Страница 140 из 148
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÜ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,3 áÜ. ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ áÞÓÛÐáãîâáï á àÕ×ãÛìâÐâÐÜØ ÝÕ×ÐÒØáØÜëå
 • Страница 141 из 148
  ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ. ² ÜÕáâÐå ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÖÐàã
 • Страница 142 из 148
  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâì íâØ äãÝÚæØØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ÛØÑÞ ÕÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿àØ
 • Страница 143 из 148
  ÃÚÐ×ÐâÕÛì B P ± Bluetooth 101 ÐÔàÕá ãáâàÞÙáâÒÐ 103 ×ÐéØâÐ 102 ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ, ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ 104 ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ 104 ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ 124 ÞâÚÛîçÕÝØÕ 105 áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÒãå ãáâàÞÙáâÒ, áÞßàïÖÕÝØÕ 103 áÞßàïÖÕÝØÕ 104 PC Suite ÔÐÝÝëÕ ÚÐÛÕÝÔÐàï 85 PIN-ÚÞÔ 121 ÑëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ 27 S ÁÜ.
 • Страница 144 из 148
  ÝÐáâàÞÙÚØ 115 ÝÐáâàÞÙÚØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ 123 ßÕàÕÔÐçÐ 29 ßàØÝïâëÕ 30 ÒëàÕ×ÐÝØÕ âÕÚáâÐ 66 ³ ÓÐÛÕàÕï ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ äÐÙÛÞÒ Ò ÐÛìÑÞÜ 50 ßÞàïÔÞÚ äÐÙÛÞÒ Ò ÐÛìÑÞÜÐå 50, 52 ßàÞáÜÞâà Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ 49 áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ÐÛìÑÞÜÐ 50 ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë 125 ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ 125 ÒëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÞÒ 28
 • Страница 145 из 148
  ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ 121 ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÞÜÐÝÔë USSD 63 ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚ 105 ÚÞÜßìîâÕà, ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ 105 ÚÞÝâÐÚâë 33 ÒáâÐÒÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ 33 ßÕàÕÔÐçÐ 34 ÚÞÝäÕàÕÝæ-áÒï×ì 27 ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á SIM-ÚÐàâë Ò ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÞÑàÐâÝÞ 34 âÕÚáâ 66 Úíè-ßÐÜïâì, ÞçØáâÚÐ 92 ¼ ÜÕÛÞÔØØ ßÕàáÞÝÐÛìÝÐï ÜÕÛÞÔØï 35, 36
 • Страница 146 из 148
  ßàÞáÜÞâà ÔÐÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ 18 áØÝåàÞÝØ×ÐæØï 105 ßÐÜïâì ÞçØáâÚÐ ßÐÜïâØ 19, 30 ßàÞáÜÞâà àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï ßÐÜïâØ 18 ßÕàÕÔÐçÐ ÒØÔÕÞÚÛØßë 48 Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï 15, 38 ÚÐàâÞçÚØ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÒØ×ØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ 34 ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ×ÐÒÕàèÕÝØÕ 106 áÒÕÔÕÝØï 106 ßÕàÕÔÐçÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ á ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ 23 ßÞÒâÞà
 • Страница 147 из 148
  Ç çÐáë 16 ÝÐáâàÞÙÚØ 17 áØÓÝÐÛ 16 çÐâ ÁÜ. ÞÑÜÕÝ ÜÓÝÞÒÕÝÝëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ Í íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ 67 ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ×ÐÓàã×ÚÐ 73 Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ 74 ×ÐÓàã×ÚÐ Ø× ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ 72 ÚÐÚ ÞâÚàëâì 72 ÝÐáâàÞÙÚØ 78 ßàÞáÜÞâà ÒÛÞÖÕÝØÙ 73 ãÔÐÛÕÝÝëÙ ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ 71 Ï ïàÚÞáâì ÔØáßÛÕÙ 115 ÝÐáâàÞÙÚÐ Ò ÚÐÜÕàÕ 43 147
 • Страница 148 из 148