Инструкция для NOKIA Nokia 5700 XpressMusic

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 
Nokia 5700 XpressMusic

9200513

²ëßãáÚ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 132
  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 5700 XpressMusic 9200513 ²ëßãáÚ 1
 • Страница 2 из 132
  ME 96 Nokia 5700 (RM-230) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ «¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ», àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
 • Страница 3 из 132
  ´ÐÝÝÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÞ ßÞ »ØæÕÝ×ØØ ÝÐ ßÐÚÕâ ßÐâÕÝâÞÒ MPEG-4 Visual (i) Ò ÛØçÝëå Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå Ò áÒï×Ø á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÝÞÙ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ MPEG-4 Visual ßÞâàÕÑØâÕÛÕÜ, ×ÐÝïâëÜ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî, Ø (ii) Ò áÒï×Ø á ÒØÔÕÞØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò
 • Страница 4 из 132
  Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ½¾À¼°»Ì½Ë¼ À˽¾Ç½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼, ¿À¸³¾´½¾Á¸ ´»Ï ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Ï ² ¾¿Àµ´µ»µ½½ËŠƵ»ÏÅ, ° °º¶µ ³°À°½Â¸¹ ¾³¾, Ǿ ¿À¸»¾¶µ½¸Ï ½µ ½°ÀÃȰΠ¿°Âµ½Â½ËÅ ¸»¸ °²Â¾ÀÁº¸Å ¿À°², ¿À°² ²»°´µ»ÌÆ° ¾À³¾²¾¹ ¼°Àº¸, ´Àó¸Å ¿À°² ÂÀµÂ̸Š»¸Æ. 9200513 ²ëßãáÚ 1 ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ Nokia: +7 (495) 727-22-22
 • Страница 5 из 132
  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ................................... 7 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï .................... 10 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ................................................ 10 ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ßÞÔÔÕàÖÚÕ Ø ÚÞÝâÐÚâÐå á ÚÞÜßÐÝØÕÙ Nokia .............. 11 1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ....... 12
 • Страница 6 из 132
  ¿àØÛÞÖÕÝØÕ «ÀÕÖØááÕà»............................ ²ØÔÕÞÚÛØßë ................................................... ´ØÚâÞäÞÝ........................................................ RealPlayer ........................................................ ÄÛíè-ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ............................... 66
 • Страница 7 из 132
  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
 • Страница 8 из 132
  ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. Àµ·µÀ²½¾µ º¾¿¸À¾²°½¸µ ÀÕÓãÛïàÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ (íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝëÕ) ÒáÕå ÒÐÖÝëå ÔÐÝÝëå, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ¿¾´º»Îǵ½¸µ º ´Àó¸¼ ÃÁÂÀ¾¹Á²°¼ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ
 • Страница 9 из 132
  ■ ÃáÛãÓØ áÕâØ ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ´Ûï àÐÑÞâë ÜÝÞÓØå äãÝÚæØÙ âàÕÑãîâáï áßÕæØÐÛìÝëÕ äãÝÚæØØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå àÕÐÛØ×ÞÒÐÝë ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ
 • Страница 10 из 132
  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ºÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ºÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ (5 æØäà) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÕ –12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø åàÐÝØâÕ ÕÓÞ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ
 • Страница 11 из 132
  µáÛØ íâØ ÚÞÔë ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝë ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ. ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿ÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ (4 æØäàë) ÝÕÞÑåÞÔØÜ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØØ ·ÐßàÕâ Òë×ÞÒÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «·ÐßàÕâ Òë×ÞÒÞÒ» ÝÐ áâà. 94. ÍâÞâ ßÐàÞÛì ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. µáÛØ âàØ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ ÒÒÕáâØ
 • Страница 12 из 132
  1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ (U)SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² ÔÐÝÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ØáßÞÛì×ãîâáï ÐÚÚãÜãÛïâÞàë BP-5M. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ
 • Страница 13 из 132
  ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7) Ø áÔÒØÝìâÕ ÕÓÞ ÒßÕàÕÔ, ßÞÚÐ ÞÝ áÞ éÕÛçÚÞÜ ÝÕ ×ÐÙÜÕâ ÝãÖÝÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ (8). 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐ ÜÕáâÞ (9). ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì (10) Ø (11). ■ ³ÝÕ×ÔÞ ÚÐàâë microSD ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÞÛìÚÞ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ microSD, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï
 • Страница 14 из 132
  ºÐàâë ßÐÜïâØ microSD ßÞ×ÒÞÛïîâ àÐáèØàØâì ÔÞáâãßÝãî ßÐÜïâì. ºÐàâã microSD ÜÞÖÝÞ ÒáâÐÒÛïâì ØÛØ Ø×ÒÛÕÚÐâì, ÝÕ ÒëÚÛîçÐï âÕÛÕäÞÝÐ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½Õ Ø×ÒÛÕÚÐÙâÕ ÚÐàâã ßÐÜïâØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÚÐÚØå-ÛØÑÞ äãÝÚæØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ Ú ÚÐàâÕ. ¿àØ Ø×ÒÛÕçÕÝØØ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØÙ
 • Страница 15 из 132
  ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ×ÐàïÔÚØ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ BP-5M á ßÞÜÞéìî ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ AC-5 ×ÐÝØÜÐÕâ ÞÚÞÛÞ 80 ÜØÝãâ. ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ
 • Страница 16 из 132
  ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝØÜØ ÐÝâÕÝÝÐÜØ. °ÝâÕÝÝÐ áÞâÞÒÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ (1) °ÝâÕÝÝÐ ÔÛï Bluetooth (2) ■ ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ¿àÕÖÔÕ çÕÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, çÐâÐ, PTT, íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ø ÑàÐã×ÕàÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ßàÐÒØÛìÝëÕ
 • Страница 17 из 132
  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÔÕâÐÛØ ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï (1) ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (2) ´ØÝÐÜØÚ (3) ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ (4) »ÕÒÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (5) ºÛÐÒØèÐ ÜÕÝî (6), ÔÐÛÕÕ ÞßØáëÒÐÕâáï ÚÐÚ «ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî» ºÛÐÒØèÐ ÞçØáâÚØ (7) ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ (8) ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï (9) ºÛÐÒØèÐ ßàÞÚàãâÚØ Navi™
 • Страница 18 из 132
  ºÛÐÒØèØ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ: ¿ÕàÕÜÞâÚÐ ÝÐ×ÐÔ, ãÜÕÝìèÕÝØÕ ÜÐáèâÐÑÐ (19) ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ/¿Ðã×Ð/ÁâÞß, ÚÛÐÒØèÐ áêÕÜÚØ (20) ¿ÕàÕÜÞâÚÐ ÒßÕàÕÔ, ãÒÕÛØçÕÝØÕ ÜÐáèâÐÑÐ (21) ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë (22) ²áßëèÚÐ ÚÐÜÕàë (23) ■ ÀÕÖØÜë ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì Ò ßïâØ àÐ×ÛØçÝëå àÕÖØÜÐå: àÕÖØÜ âÕÛÕäÞÝÐ (1), àÕÖØÜ ÚÐÜÕàë (2), àÕÖØÜ
 • Страница 19 из 132
  ÇâÞÑë áÝïâì ÐÒâÞßÞàâàÕâ, Ò àÕÖØÜÕ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞÒÕàÝØâÕ ÝØÖÝîî çÐáâì âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ 90 ÓàÐÔãáÞÒ ÒßàÐÒÞ. µáÛØ áÜÞâàÕâì ÝÐ ÔØáßÛÕÙ, ÞÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ßàØ íâÞÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝ ÝÐ ²Ðá. ÀÕÖØÜ Üã×ëÚØ ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜ Üã×ëÚØ ßÞÒÕàÝØâÕ ÝØÖÝîî çÐáâì ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ 180 ÓàÐÔãáÞÒ ÒßàÐÒÞ. ¿àØ íâÞÜ
 • Страница 20 из 132
  ´Ûï ÞâÚàëâØï áßØáÚÐ ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ØÛØ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ßàÐÒãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ¸ÝâÕàÝÕâã ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ
 • Страница 21 из 132
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ «°ÒâÞÝÞÜÝëÙ» ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ, âàÕÑãîéØÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï
 • Страница 22 из 132
  ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ ÛØÝØØ . , Ð ÒâÞàÞÙ º âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ. º âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø. ¿ÞâÕàïÝÐ áÒï×ì á ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÞÙ Bluetooth. / °ÚâØÒÕÝ Òë×ÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. °ÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.
 • Страница 23 из 132
  ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ ØÛØ ßÐßÚã, ÒëÔÕÛØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÞÑêÕÚâ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ÒØÔ ÜÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì ÒØÔ ÜÕÝî Ø ÒØÔ ÜÕÝî. µáÛØ ²ë Ø×ÜÕÝØÛØ ßÞàïÔÞÚ äãÝÚæØÙ Ò ÜÕÝî, ÞÝ ÜÞÖÕâ ÝÕ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì áâÐÝÔÐàâÝÞÜã ßÞàïÔÚã, ÞßØáÐÝÝÞÜã Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ.
 • Страница 24 из 132
  ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØ ßÕàÒÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞÓÞ ×ÐßãáÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï «ÃçÕÑÝØÚ» ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÃçÕÑÝØÚ Ø íÛÕÜÕÝâ ÞÑãçÕÝØï. ■ ÁßàÐÒÚÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ áÝÐÑÖÕÝÞ ÚÞÝâÕÚáâÝÞ-×ÐÒØáØÜÞÙ áßàÐÒÚÞÙ. ÁßàÐÒÚã ÜÞÖÝÞ ÞâÚàëâì Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Ø× ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßàÐÒÚÕ ßàØ ÞâÚàëâÞÜ
 • Страница 25 из 132
  ÇâÞÑë ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì ÚÛÐÒØÐâãàã Ò àÕÖØÜÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÛÕÒãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã * Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ Ò âÕçÕÝØÕ 1,5 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÑÛÞÚØàÞÒÐÝØï ÚÛÐÒØÐâãàë ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½Ðáâà. âÛä > ¾ÑéØÕ > ·ÐéØâÐ >
 • Страница 26 из 132
  ■ ¿àØÚàÕßÛÕÝØÕ ×ÐßïáâÝÞÓÞ àÕÜÕèÚÐ ¿àØÚàÕßØâÕ ×ÐßïáâÝëÙ àÕÜÕèÞÚ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ Òë×ÞÒÐ 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÞÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÞçØáâÚØ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Òë×ÞÒÞÒ
 • Страница 27 из 132
  ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ¼ÞÖÝÞ ÝÐ×ÝÐçØâì ÝÞÜÕà âÕÛÕäÞÝÐ ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Þâ 2 ÔÞ 9. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàл ÝÐ áâà. 50 ØÛØ «±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà» ÝÐ áâà. 87. ²ë×ÞÒ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÚÞâÞàÞÜã ÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÚÛÐÒØèÐ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝØâì ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ
 • Страница 28 из 132
  ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) 1. ²ë×ÞÒØâÕ ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. 2. ÇâÞÑë Òë×ÒÐâì ÔàãÓÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ Òë×ÞÒ. ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßÕàÕÒÕÔÕÝ Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. 3. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæ-áÒï×Ø ßÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÝÞÒëÙ
 • Страница 29 из 132
  ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì ÐÑÞÝÕÝâã áÞÞÑéÕÝØÕ á ÞÑêïáÝÕÝØÕÜ ßàØçØÝë ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì SMS. ¼ÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÞâÒÕâ Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ Ø Ø×ÜÕÝØâì âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. ¾âÚÛÞÝØâì/SMS Ø ÂÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï Ò «²ë×ÞÒ» ÝÐ áâà. 92. ¾ÖØÔÐÝØÕ Òë×ÞÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÇâÞÑë ÞâÒÕâØâì ÝÐ ÞÖØÔÐîéØÙ
 • Страница 30 из 132
  ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ×ÞÝÕ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ UMTS, Ð Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ USIM-ÚÐàâÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø ãáÛÞÒØïå ßÞÔßØáÚØ ÝÐ ãáÛãÓØ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÞÒ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ² ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÕ ÜÞÓãâ ßàØÝØÜÐâì ãçÐáâØÕ âÞÛìÚÞ ÔÒÕ áâÞàÞÝë.
 • Страница 31 из 132
  µáÛØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ßÕàÕÔÐçÐ ÒØÔÕÞáØÓÝÐÛÐ ×ÐßàÕéÕÝÐ, ÔÐÝÝëÙ Òë×ÞÒ ÑãÔÕâ ßÞ-ßàÕÖÝÕÜã ÞßÛÐçØÒÐâìáï ÚÐÚ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ àÐáæÕÝÚÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÇâÞÑë ×ÐÒÕàèØâì ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ■ ¾âÒÕâ ÝÐ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ ¿àØ
 • Страница 32 из 132
  ×ÐßãéÕÝ Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÕâØ UMTS, âÞ ßàØ ßÕàÕÚÛîçÕÝØØ ÝÐ áÕâì GSM áÕÐÝá ßàÕÚàÐéÐÕâáï, ÝÞ ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï ÓÞÛÞáÞÒÞÙ Òë×ÞÒ. • ÃÑÕÔØâÕáì, çâÞ Ø ÞâßàÐÒØâÕÛì, Ø ßÞÛãçÐâÕÛì ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝë Ò áÕâØ UMTS. µáÛØ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ Ú ãçÐáâØî Ò ÞÑéÕÜ áÕÐÝáÕ ÞâßàÐÒÛïÕâáï ÐÑÞÝÕÝâã, ã ÚÞâÞàÞÓÞ ÞâÚÛîçÕÝ âÕÛÕäÞÝ ØÛØ
 • Страница 33 из 132
  µáÛØ Ò ÚÐàâÞçÚÕ ÚÞÝâÐÚâÐ ÐÑÞÝÕÝâÐ ãÚÐ×ÐÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ SIP-ÐÔàÕáÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ SIP-ÐÔàÕá, ÝÐ ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÞâßàÐÒÛÕÝÞ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ, Ð ×ÐâÕÜ –²ëÑàÐâì, çâÞÑë ÞâßàÐÒØâì ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. µáÛØ ÔÐÝÝëÙ SIP-ÐÔàÕá ÐÑÞÝÕÝâÐ ÝÕÔÞáâãßÕÝ, ÒÒÕÔØâÕ ÔàãÓÞÙ SIP-ÐÔàÕá. ²ëÑÕàØâÕ OK, çâÞÑë ÞâßàÐÒØâì ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. 3. ÁÞÒÜÕáâÝëÙ
 • Страница 34 из 132
  Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø Þ äÐÚáØÜØÛìÝëå Òë×ÞÒÐå, ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝÞÜ. ÁÞÕÔØÝÕÝØï á ãÔÐÛÕÝÝëÜ ßÞçâÞÒëÜ ïéØÚÞÜ, æÕÝâàÞÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áâàÐÝØæÐÜØ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ àÕÓØáâàØàãîâáï Ò ÞÑéÕÜ ÖãàÝÐÛÕ ÚÐÚ Òë×ÞÒë Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ØÛØ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.
 • Страница 35 из 132
  4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ¸ÝÔØÚÐâÞà Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ ÒÚÛîçÕÝÝëÙ àÕÖØÜ áÛÞÒÐàï Â9, Ð ØÝÔØÚÐâÞà – ÝÐ ÞÑëçÝëÙ àÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÞâÚÛîçØâì ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ áÛÞÒÐàï, ÝÐÖÜØâÕ * Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÁÛÞÒÐàì ØÛØ ÁÛÞÒÐàì > ¾âÚÛîçØâì. ÀïÔÞÜ á
 • Страница 36 из 132
  ■ ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ (áÛÞÒÐàì Â9) ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë ÞÔÝØÜ ÝÐÖÐâØÕÜ ÚÛÐÒØèØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ àÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ áÛÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ * Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÁÛÞÒÐàì. ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ àÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÒÞ ÒáÕå àÕÔÐÚâÞàÐå
 • Страница 37 из 132
  2. ÇâÞÑë áÚÞßØàÞÒÐâì âÕÚáâ Ò ÑãäÕà ÞÑÜÕÝÐ, ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã # Ø ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëÑÕàØâÕ ÁÚÞßØàÞÒÐâì. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì ÒëÔÕÛÕÝÝëÙ âÕÚáâ Ø× ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÞçØáâÚØ. 3. ÇâÞÑë ÒáâÐÒØâì âÕÚáâ, ÒëÔÕÛØâÕ âÞçÚã ÒáâÐÒÚØ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã # Ø
 • Страница 38 из 132
  ¾âçÕâë (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — áÞÔÕàÖØâ ÞâçÕâë Þ ÔÞáâÐÒÚÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áßÕæØÐÛìÝëå âØßÞÒ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÝÐßàØÜÕà ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¾âçÕâë Þ ÔÞáâÐÒÚÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ßÕàÕÔÐÝÝëå ÝÐ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï. ■ ²ÒÞÔ Ø
 • Страница 39 из 132
  çâÞ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÐ Ò ÒØÔÕ ÔÒãå ÞâÔÕÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÕéÕ 10 áØÜÒÞÛÞÒ. ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì èÐÑÛÞÝ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²áâÐÒØâì > ÈÐÑÛÞÝ. ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ßàÕ×ÕÝâÐæØî ÝÐ ÞáÝÞÒÕ èÐÑÛÞÝÐ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÕÕ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒ. ßàÕ×ÕÝâÐæØï.
 • Страница 40 из 132
  ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×Ò. ÐãÔØÞÚÛØß. 4. ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì áÞÞÑéÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì. ½ÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëßÞÛÝØâì áÛÕÔãîéÕÕ: • ¿àÐÒØÛìÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ò ¸ÝâÕàÝÕâ (IAP). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 41 из 132
  ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßÞÛãçÕÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ²åÞÔïéØÕ Ø ÝãÖÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¼ÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÝÕÚÞâÞàëÕ ÞÑêÕÚâë Ø× áÞÞÑéÕÝØÙ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ßÞÛãçÕÝÝÞÙ ×ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï Ò ÚÐÛÕÝÔÐàÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞåà. Ò ÚÐÛÕÝÔÐàÕ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄãÝÚæØî ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚØå
 • Страница 42 из 132
  ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø× ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ÁÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ø ÔàãÓØÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÕ ÚÞÜßÞÝÕÝâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÝÐàãèØâì àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÞÜßìîâÕàÐ. 1. ²ëÑÕàØâÕ
 • Страница 43 из 132
  ´Ûï ÞâÜÕÝë ÞßÕàÐæØØ ãÔÐÛÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø× âÕÛÕäÞÝÐ Ø á áÕàÒÕàÐ ÒëÔÕÛØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÞâÜÕçÕÝÝÞÕ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ßàØ ÞçÕàÕÔÝÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÜÕÝØâì ãÔÐÛÕÝØÕ. ■ ¸áåÞÔïéØÕ ¿ÐßÚÐ «¸áåÞÔïéØÕ» ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÔÛï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ, ÞÖØÔÐîéØå ÞâßàÐÒÚØ. ´Ûï
 • Страница 44 из 132
  íâÞÙ ãáÛãÓØ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÁÞÞÑéÕÝØï ±Á Ò «½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ ±Á» ÝÐ áâà. 47. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ÁÞÞÑéÕÝØï ±Á. ¿àØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ, ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ■ ÀÕÔÐÚâÞà áÛãÖÕÑÝëå ÚÞÜÐÝÔ ´Ûï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ
 • Страница 45 из 132
  ¿àÕÔßÞçâØâ. áÞÕÔ. — ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ á ßÞÜÞéìî ÞÑëçÝÞÙ áÕâØ GSM ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÕáÛØ íâÐ ãáÛãÓÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï áÕâìî. ÇÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÕáÛØ ÒëÑàÐÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð Ø ÐÔàÕáÐâ ÞâÒÕçÐÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÒÞ×ÒàÐéÐîéÕÕáï áÞÞÑéÕÝØÕ ÞâßàÐÒÛïÕâáï á
 • Страница 46 из 132
  ±Õ× ÞâçÕâÐ > ´Ð — ÞâÚÐ× Þâ ßÕàÕÔÐçØ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ. ¿ÕàØÞÔ ÔÞáâÐÒÚØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÕáÛØ ÐÔàÕáÐâ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ ÔÞáâãßÕÝ Ò âÕçÕÝØÕ íâÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ, âÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ãÔÐÛïÕâáï Ø× æÕÝâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ½ÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ½ÐáâàÞÙÚØ ßÞçâÞÒëå ïéØÚÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 47 из 132
  ¾ÑêÕÜ ×ÐÓàã×ÚØ — ÔÛï ÞÓàÐÝØçÕÝØï çØáÛÐ áÞÞÑéÕÝØÙ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëå Ø× ßÐßÚØ «²åÞÔïéØÕ» ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¸× «²åÞÔïéØÕ» > ºÞÛ-ÒÞ áÑé í/ß Ø ÒÒÕÔØâÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÕ çØáÛÞ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÞÓàÐÝØçØâì çØáÛÞ áÞÞÑéÕÝØÙ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëå Ø× ÔàãÓØå ßÐßÞÚ á ßÞÔßØáÚÞÙ, Ò ÝÐáâàÞÙÚÕ ¸×
 • Страница 48 из 132
  ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÞÞÑéÕÝØï ±Á Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ¿àØÕÜ — ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ.. Ï×ëÚ — ÒëÑÞà ï×ëÚÞÒ ßàØÝØÜÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ. ¿àØÕÜ ßÞ âÕÜÐÜ — çâÞÑë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞåàÐÝïâì ÝÞÜÕàÐ àÐÝÕÕ ÝÕØ×ÒÕáâÝëå âÕÜ Ò ßÞÛãçÐÕÜëå áÞÞÑéÕÝØïå ÑÐ×ÞÒÞÙ
 • Страница 49 из 132
  6. ºÞÝâÐÚâë ¼ÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ÚÞÝâÐÚâÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, ÝÐßàØÜÕà ØÜÕÝÐ, ÝÞÜÕàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÐÔàÕáÐ Ø àÐÑÞâÐâì á ÝÕÙ. ■ ÀÐÑÞâÐ á ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ·ÐßÞÛÝØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ßÞÛï Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÐ
 • Страница 50 из 132
  5. ¾âÜÕâìâÕ ÚÞÝâÐÚâë, ÚÞâÞàëÕ ÝãÖÝÞ ÒÚÛîçØâì Ò ÔÐÝÝãî Óàãßßã, Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ■ ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ ´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÛØ Óàãßßë ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÒÞî ÜÕÛÞÔØî (ÒØÔÕÞáØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ). 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë. 2. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØî ÚÞÝâÐÚâã, ÒëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÄãÝÚæØØ > ¼ÕÛÞÔØï Ø
 • Страница 51 из 132
  7. ³ÐÛÕàÕï ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï åàÐÝÕÝØï Ø ãßÞàïÔÞçÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, Üã×ëÚÐÛìÝëå ÔÞàÞÖÕÚ, ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ, áßØáÚÞÒ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ááëÛÞÚ ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ, RAM-äÐÙÛÞÒ Ø ßàÕ×ÕÝâÐæØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ³ÐÛÕàÕï. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßÐßÚã (ÝÐßàØÜÕà ºÐàâØÝÚØ), ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. ÇâÞÑë
 • Страница 52 из 132
  ¿àÞáÜÞâà ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ø Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ò àÕÖØÜÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÙâØ Ò àÕÖØÜ ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞ. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÝØÖÝîî çÐáâì âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ 90 ÓàÐÔãáÞÒ ÒÛÕÒÞ. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÝÐßàÐÒÛÕÝ Þâ ²Ðá. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï
 • Страница 53 из 132
  Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ½Ð íÚàÐÝÕ ßÞïÒÛïÕâáï ßÕâÛï. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì àÐ×ÜÕà ßÕâÛØ, çâÞÑë ßÞÔÞÓÝÐâì ßÞÔ àÐ×ÜÕà ÓÛÐ×Ð, ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå, ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ÇâÞÑë áÝØ×Øâì íääÕÚâ ÚàÐáÝëå ÓÛÐ×, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÚÞÜÐÝÔ Ò àÕÔÐÚâÞàÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. • ÇâÞÑë
 • Страница 54 из 132
  ´ãÑÛØàÞÒÐâì — áÞ×ÔÐÝØÕ ÚÞßØØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ. ¸×ÜÕÝØâì âÕÚáâ (ÔÞáâãßÕÝ, âÞÛìÚÞ ÕáÛØ ÔÞÑÐÒÛÕÝ âÕÚáâ) — ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ÔãÑÛØàÞÒÐÝØÕ âÕÚáâÐ; Ø×ÜÕÝÕÝØÕ æÒÕâÐ Ø áâØÛï âÕÚáâÐ; ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ßÞÚÐ×Ð âÕÚáâÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ; ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ íääÕÚâÞÒ Ú âÕÚáâã. ¸×ÜÕÝØâì ÚÐàâØÝÚã (ÔÞáâãßÕÝ,
 • Страница 55 из 132
  ¿ÕàÕÔÐçÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ á ÚÞÜßìîâÕàÐ ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ¿º ØáßÞÛì×ãÙâÕ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì USB ØÛØ ÚÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth. ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ¿º ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞ: • ¾ßÕàÐæØÞÝÝÐï áØáâÕÜÐ Microsoft Windows XP (ØÛØ ÑÞÛÕÕ ßÞ×ÔÝÕÙ ÒÕàáØØ) • ¿àÞÓàÐÜÜÝëÙ ßÐÚÕâ Nokia PC Suite 6.82 ØÛØ ÑÞÛÕÕ
 • Страница 56 из 132
  ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞÑÐÒÛÕÝØØ ÜÕÛÞÔØÙ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ «¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ» ÝÐ áâà. 59. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ×ÐéØâÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ «ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæØØ» ÝÐ áâà. 118. ■ ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ Üã×ëÚØ 1. ²ÚÛîçØâÕ àÕÖØÜ Üã×ëÚØ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¼ã×ëÚ. ÜÕÝî Ø ÚÐâÕÓÞàØî, ÝÐßàØÜÕà ²áÕ ÜÕÛÞÔØØ ØÛØ
 • Страница 57 из 132
  ÇâÞÑë ÞâÚàëâì Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì Ø× àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØÜãî ÜÕÛÞÔØî. ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÝÐ ÔàãÓÞÕ ÞâÚàëâÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ¼ÕÝî. ■ ¼ã×ëÚÐÛìÝÞÕ ÜÕÝî ÇâÞÑë ÒëÑàÐâì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ Üã×ëÚÐÛìÝëÕ äÐÙÛë ÝÐ íÚàÐÝÕ ÂÕÚãé. áßØá., ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 58 из 132
  ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØØ ßÞ×ÔÝÕÕ, ÒÞ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØØ. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØØ, ÐÛìÑÞÜë, ØáßÞÛÝØâÕÛÕÙ, ÖÐÝàë Ø ÚÞÜßÞ×ØâÞàÞÒ Ò áßØáÞÚ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ø× àÐ×ÛØçÝëå íÚàÐÝÞÒ ÜÕÝî Üã×ëÚØ, ÒëÑÕàØâÕ íÛÕÜÕÝâ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì Ò áßØáÞÚ >
 • Страница 59 из 132
  Â. ÔÞáâ. ßÞ ãÜ. — ÒëÑÞà âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú Üã×ëÚÐÛìÝÞÜã ÜÐÓÐ×ØÝã. ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï — ÒÒÞÔ ØÜÕÝØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÔÛï ÒåÞÔÐ Ò Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ. ¿ÐàÞÛì — ÒÒÞÔ ßÐàÞÛï ÔÛï ÒåÞÔÐ Ò Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ. µáÛØ ßÞÛï ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ¿ÐàÞÛì ÞáâÐÒÛÕÝë ßãáâëÜØ, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ²ÐÜ ßàØÔÕâáï ÒÒÕáâØ Øå ÝÐ
 • Страница 60 из 132
  • ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Üã×ëÚØ á ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ Windows Media ßÞÔÚÛîçØâÕ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì USB Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞØÓàëÒ. ÜãÛìâØÜ. Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÕâÞÔÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï. ² âÕÛÕäÞÝ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ. • ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Music Manager Ø× ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite
 • Страница 61 из 132
  • ´Ûï àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ×ÐÔÐÝ ßàÐÒØÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ãáÛãÓØ Visual Radio, Ø ãáÛãÓÐ Visual Radio ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì àÐ×àÕèÕÝÐ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ Visual Radio ÝÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐßãéÕÝÞ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ. ´Ûï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï ÐÝâÕÝÝÐ, ÞâÛØçÝÐï Þâ ÐÝâÕÝÝë
 • Страница 62 из 132
  ÇâÞÑë ÒàãçÝãî ãáâÐÝÞÒØâì çÐáâÞâã áâÐÝæØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀãçÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ. ÇâÞÑë áÛãèÐâì àÐÔØÞ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ Ø ßÕàÕÙâØ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ² äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ÁßØáÞÚ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ²ÚÛîçØâÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØØ. ÁßØáÞÚ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ áÛãÖØâ ÔÛï àÐÑÞâë á
 • Страница 63 из 132
  ºÐâÐÛÞÓ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ºÐâÐÛÞÓ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑØàÐâì áâÐÝæØØ Visual Radio ØÛØ ÞÑëçÝëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ Ò áßØáÚÕ, ãßÞàïÔÞçÕÝÝÞÜ ßÞ ßÐßÚÐÜ. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÜÞÖÝÞ ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Þáâãß á íÚàÐÝÐ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ
 • Страница 64 из 132
  ■ ºÐÜÕàÐ ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜ ÚÐÜÕàë ßÞÒÕàÝØâÕ ÝØÖÝîî çÐáâì ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ 90 ÓàÐÔãáÞÒ ÒÛÕÒÞ. µáÛØ áÜÞâàÕâì ÝÐ ÔØáßÛÕÙ, ÞÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ßàØ íâÞÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝ Þâ ²Ðá. ÇâÞÑë áÔÕÛÐâì ÐÒâÞßÞàâàÕâ, ßÞÒÕàÝØâÕ ÝØÖÝîî çÐáâì âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ 90 ÓàÐÔãáÞÒ ÒßàÐÒÞ. µáÛØ áÜÞâàÕâì ÝÐ ÔØáßÛÕÙ, ÞÑêÕÚâØÒ
 • Страница 65 из 132
  ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ. ÇâÞÑë ÞáâÐÝÞÒØâì ×ÐßØáì, ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÕÖØÜÐ ßÐÝÞàÐÜë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÕÖØÜ ßÐÝÞàÐÜë ØÛØ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ. ·ÝÐçÞÚ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã íÚàÐÝÐ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ àÕÖØÜ ßÐÝÞàÐÜë. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ, çâÞÑë ÝÐçÐâì áêÕÜÚã
 • Страница 66 из 132
  ■ ¿àØÛÞÖÕÝØÕ «ÀÕÖØááÕà» ²ØÔÕÞàÞÛØÚ muvee – íâÞ ÚÞàÞâÚØÙ, ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐÝÝëÙ ÒØÔÕÞÚÛØß, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÒØÔÕÞ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, Üã×ëÚã Ø âÕÚáâ. ¾ÑëçÝëÙ ÒØÔÕÞàÞÛØÚ muvee áÞ×ÔÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ÀÕÖØááÕà ßÞáÛÕ ÒëÑÞàÐ áâØÛï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ muvee. ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ÀÕÖØááÕà ØáßÞÛì×ãÕâáï
 • Страница 67 из 132
  ² ÜÕÝî ¼ã×ëÚÐ ÒëÑÕàØâÕ Üã×ëÚã ÔÛï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ muvee. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÐÛìÑÞÜÞÒ Ø Øå áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ muvee Ò áßØáÚÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > °ÛìÑÞÜë. ² ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ muvee ÒáâãßØâÕÛìÝëÙ Ø ×ÐÚÛîçØâÕÛìÝëÙ âÕÚáâ. ² ÜÕÝî ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì
 • Страница 68 из 132
  ¾âÜÕâØâì ÝÕÙâàÐÛìÝÞ. ÇâÞÑë ßàÞØ×ÒÞÛìÝëÜ ÞÑàÐ×ÞÜ ÒÚÛîçØâì ØÛØ ØáÚÛîçØâì çÐáâØ ÚÛØßÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²áÕ ÝÕÙâàÐÛìÝÞ. ½ÐáâàÞÙÚØ ½Ð íÚàÐÝÕ ÒëÑÞàÐ áâØÛï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞØâì > ½ÐáâàÞÙÚØ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ÂÕÚãéÐï ßÐÜïâì — ÒëÑÞà âØßÐ ßÐÜïâØ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÞÒ muvee.
 • Страница 69 из 132
  ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ RealPlayer, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼-ÜÕÔØÐ > RealPlayer. ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ äÐÙÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÚàëâì > ¿ÞáÛÕÔÝØÕ ÚÛØßë ØÛØ ÁÞåàÐÝÕÝÝëÙ ÚÛØß. ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéÕÕ: • ²ëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ,
 • Страница 70 из 132
  ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéÕÕ: • ²ëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ, áÞåàÐÝÕÝÝãî Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «³ÐÛÕàÕï». ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕàÒÕàÞÜ ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. • ¾âÚàÞÙâÕ ááëÛÚã ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ. ´Ûï ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ
 • Страница 71 из 132
  10. ½ÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ■ ÂÕÜë ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ ÔØáßÛÕï âÕÛÕäÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ âÕÜã ÔØáßÛÕï. ÂÕÜÐ ÜÞÖÕâ ÒÚÛîçÐâì äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï Ø ×ÐáâÐÒÚã. ¼ÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì âÕÜã ÔÛï ÔÐÛìÝÕÙèÕÙ ÝÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁâØÛì > ÂÕÜë. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑëçÝëÕ.
 • Страница 72 из 132
  ÇâÞÑë ÝÐáâàÞØâì àÕÖØÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞØâì Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ÒÐàØÐÝâÞÒ: ¼ÕÛÞÔØï — ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÜÕÛÞÔØØ ÔÛï ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ Ò áßØáÚÕ. ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÜÕÛÞÔØØ ÝÐÖÜØâÕ ÛîÑãî ÚÛÐÒØèã. ¼ÕÛÞÔØØ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ Ø×ÜÕÝïâì Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ «ºÞÝâÐÚâë». ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
 • Страница 73 из 132
  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ «°ÒâÞÝÞÜÝëÙ» ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ, âàÕÑãîéØÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï
 • Страница 74 из 132
  ¿àØ ÞâÚàëâØØ ßàØÛÞÖÕÝØï «Mobile Search» ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ÚÐâÕÓÞàØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ÚÐâÕÓÞàØî (ÝÐßàØÜÕà Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï) Ø ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ Ò ßÞÛÕ ßÞØáÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ. ½Ð íÚàÐÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï àÕ×ãÛìâÐâë ßÞØáÚÐ. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ áßàÐÒÚØ Ø ØÝáâàãÚæØÙ ßÞ àÐÑÞâÕ á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 • Страница 75 из 132
  ·ÐÚÛÐÔÚØ ² ÔÐÝÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ áâÞàÞÝÝØÕ ¸ÝâÕàÝÕâã×Ûë. Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú ÔàãÓØÜ áâÞàÞÝÝØÜ ã×ÛÐÜ. ÁâÞàÞÝÝØÕ ã×Ûë ÝÕ ÐääØÛØàÞÒÐÝë á ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia, ÚÞâÞàÐï ÝÕ ÔÕÛÐÕâ ÝØÚÐÚØå ×ÐïÒÛÕÝØÙ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ ÝÐ áÕÑï ÝØÚÐÚØå
 • Страница 76 из 132
  áÕàâØäØÚÐâ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ «ÃßàÐÒÛÕÝØÕ áÕàâØäØÚÐâÐÜØ» ÝÐ áâà. 90. ¿àÞáÜÞâà ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜÐÝÔë ÒÞ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ááëÛÚã, ÞâÜÕâìâÕ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÝãÖÝëÕ ÞÑêÕÚâë, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ
 • Страница 77 из 132
  ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ßÞ ÑÞÛìèÞÙ ÒÕÑ-áâàÐÝØæÕ, Ø ÀÕÖØÜ ÚÐàâë ÞâÚàëÒÐÕâ Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ÞÑ×Þà ßàÞáÜÐâàØÒÐÕÜÞÙ áâàÐÝØæë. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ ßàÞáÜÞâàã ÀÕÖØÜ ÚÐàâë ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàÞÚàãâÚã. ¿ÞáÛÕ ßàÕÚàÐéÕÝØï ßàÞÚàãâÚØ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë ØáçÕ×ÐÕâ, Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÞÑÛÐáâì, ÒëÔÕÛÕÝÝÐï ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë. ¾Ñ×Þà
 • Страница 78 из 132
  ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ Ø ßÞÒâÞàÝÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÄãÝÚæØØ ÑàÐã×ÕàÐ > ¾ÑÝÞÒØâì. ¿ÞáÛÕ ßÞÒâÞàÝÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÞáâÐÕâáï ÞâÚàëâëÜ. ·ÐÓàã×ÚÐ ²áâàÞÕÝÝëÙ ÑàÐã×Õà ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÓàãÖÐâì âÐÚØÕ ÞÑêÕÚâë, ÚÐÚ ÜÕÛÞÔØØ, ÚÐàâØÝÚØ, ÛÞÓÞâØßë ÞßÕàÐâÞàÐ,
 • Страница 79 из 132
  ¾ÑéØÕ ÂÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ — ÒëÑÕàØâÕ âÞçÚã ÔÞáâãßÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ´ÞÜÐèÝïï áâàÐÝØæÐ — ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ÝãÖÝÞÙ ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë. ÀÕÖØÜ ÚÐàâë — ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ íâÞÙ äãÝÚæØØ. ÁßØáÞÚ ÒÞ×ÒàÐâÐ — ãÚÐÖØâÕ, ÔÞÛÖÕÝ ÛØ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï áßØáÞÚ áâàÐÝØæ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå ÒÞ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ, ÕáÛØ ÒëÑàÐâì
 • Страница 80 из 132
  ²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ °ÒâÞÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ — ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ, Ð âÐÚÖÕ ãÚÐ×ÐÝØÕ çÐáâÞâë Øå ÞÑÝÞÒÛÕÝØï. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ âÐàØäÐå ×Ð
 • Страница 81 из 132
  µáÛØ ÒàÕÜï áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÝÐáâãßÐÕâ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ, âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÐçØÝÐÕâ ßÞÔÐÒÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. µáÛØ ÒëÑàÐâì ÁâÞß, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÚÛîçÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ½Õâ ÔÛï ÒëÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ´Ð, çâÞÑë ÞáâÐÒØâì ÕÓÞ ÒÚÛîçÕÝÝëÜ ÔÛï ÞâßàÐÒÚØ Ø
 • Страница 82 из 132
  ØÜÕîéØÜ ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ ÔÞáâãß Ú ÚÐÛÕÝÔÐàî. ½Õâ — ×ÐßØáì ÚÐÛÕÝÔÐàï ÝÕ ÚÞßØàãÕâáï ßàØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÚÐÛÕÝÔÐàï. 3. ÇâÞÑë áÞåàÐÝØâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ. ÍÚàÐÝë ÚÐÛÕÝÔÐàï ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã # ÝÐ íÚàÐÝÕ ÞÑ×ÞàÐ ÜÕáïæÐ, ÝÕÔÕÛØ ØÛØ ÔÝï ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÔÕÛÕÝØï áÕÓÞÔÝïèÝÕÙ ÔÐâë. ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ×ÐßØáì Þ
 • Страница 83 из 132
  3. ²ÒÕÔØâÕ ÒâÞàÞÕ çØáÛÞ. 4. ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì ÒëçØáÛÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ #. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ■ ºÞÝÒÕàâÞà ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×. > ºÞÝÒÕàâÕà. Á ßÞÜÞéìî ÚÞÝÒÕàâÕàÐ ÜÞÖÝÞ
 • Страница 84 из 132
  ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÕÔØÝØæ Ø×ÜÕàÕÝØï ´Ûï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÐÛîâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ×ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÒÐÛîâë Ø ÞÑÜÕÝÝëå ÚãàáÞÒ» ÝÐ áâà. 83. 1. ²ëÑÕàØâÕ ÂØß, âØß Ø×ÜÕàÕÝØï ÔÛï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï, Ð ×ÐâÕÜ — OK. 2. ²ëÑÕàØâÕ ßÕàÒÞÕ ßÞÛÕ µÔ. (ÕÔØÝØæë, Ø×
 • Страница 85 из 132
  á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ·ÐÓàã×Øâì!, ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú áÒÞÕÜã ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ, ÛØÑÞ Ú ßÞáâÐÒéØÚã ØÛØ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛî áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ àÕáãàáÐ. ■ ¼ÞØ ßàØÛÞÖÕÝØï ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßàØÛÞÖÕÝØïÜ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëÜ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ-ï > ¼ÞØ ßàØÛ.. ´ÐÝÝëÕ GPS ÍâÐ äãÝÚæØï ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ×ÐßàÞáë
 • Страница 86 из 132
  14. ½ÐáâàÞÙÚØ ■ ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØÙ, ØáßÞÛì×ãÕÜëå ßÞáàÕÔáâÒÞÜ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ³ÞÛÞá. ÚÞÜ.. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ÔÛï áÜÕÝë àÕÖØÜÞÒ ÝÐåÞÔïâáï Ò ßÐßÚÕ ÀÕÖØÜë. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ÝÞÒãî ÓÞÛÞáÞÒãî ÚÞÜÐÝÔã ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Ø
 • Страница 87 из 132
  ■ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ´Ûï ÝÐ×ÝÐçÕÝØï ÝÞÜÕàÞÒ âÕÛÕäÞÝÞÒ ÚÛÐÒØèÐÜ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±/ÝÐÑÞà, ×ÐâÕÜ ÒëÔÕÛØâÕ ×ÝÐçÞÚ ÚÛÐÒØèØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐÔÐâì. ²ëÑÕàØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÝÞÜÕà ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÞÜÕàÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÓÞ ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÒëÔÕÛØâÕ ×ÝÐçÞÚ
 • Страница 88 из 132
  ¿àØÛÞÖ. ÐÚâØÒÝ. àÕÖ. — ÒëÑÞà ááëÛÞÚ ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÔÞÛÖÝë ßÞïÒÛïâìáï Ò ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÍâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÔÞáâãßÝÐ, âÞÛìÚÞ ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ °Úâ. àÕÖ. ÞÖ. ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ²ÚÛ.. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ — íâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ßàØÕÜÐ Ø áÞåàÐÝÕÝØï ÛÞÓÞâØßÐ ÞßÕàÐâÞàÐ.
 • Страница 89 из 132
  ÄÞàÜÐâ ÒàÕÜÕÝØ — ÒëÑÞà 24-çÐáÞÒÞÓÞ ØÛØ 12-çÐáÞÒÞÓÞ äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ. ÀÐ×ÔÕÛØâÕÛì — ÒëÑÞà àÐ×ÔÕÛØâÕÛìÝÞÓÞ ×ÝÐÚÐ ÒàÕÜÕÝØ. ÂØß çÐáÞÒ — ÒëÑÞà ÒØÔ çÐáÞÒ, ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ÐÝÐÛÞÓÞÒëÕ ØÛØ æØäàÞÒëÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÇÐáë» ÝÐ áâà. 80. ÁØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ — ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ
 • Страница 90 из 132
  °ÚâØÒÝëÙ ÚÞÔ — ÒëÑÞà ÐÚâØÒÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, PIN ØÛØ UPIN ÔÛï ÐÚâØÒÝÞÙ USIMÚÐàâë. ´ÐÝÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÐÚâØÒÝÐï USIM-ÚÐàâÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ UPIN-ÚÞÔ Ø UPIN-ÚÞÔ ÝÕ ÞâÚÛÞÝÕÝ. ·ÐßàÞá ÚÞÔÐ PIN ØÛØ ·ÐßàÞá ÚÞÔÐ UPIN — ÝÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ×ÐßàÞá ÚÞÔÐ ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ.
 • Страница 91 из 132
  ØÝäÞàÜÐæØØ, ÔÛï ÜØÝØÜØ×ÐæØØ àØáÚÐ, áÒï×ÐÝÝÞÓÞ á ×ÐÓàã×ÚÞÙ ÒØàãáÞÒ Ø ÔàãÓÞÓÞ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ßàØ ×ÐÓàã×ÚÕ Ø ãáâÐÝÞÒÚÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ±Õ×ãáÛÞÒÝÞ, áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á
 • Страница 92 из 132
  ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÔÞÒÕàØï ¿ÕàÕÔ Ø×ÜÕÝÕÝØÕÜ ÚÐÚØå-ÛØÑÞ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ áÕàâØäØÚÐâÐ ×ÐáÛãÖØÒÐÕâ ÐÑáÞÛîâÝÞÓÞ ÔÞÒÕàØï, Ð áÐÜ áÕàâØäØÚÐâ ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝÞ ßàØÝÐÔÛÕÖØâ ãÚÐ×ÐÝÝÞÜã Ò áÕàâØäØÚÐâÕ ÒÛÐÔÕÛìæã. ²ëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÔÞ áÕàâØäØÚÐâÐ ÆÁ Ø ÒëÑÕàØâÕ
 • Страница 93 из 132
  ¾ÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ áÕâì ãÒÕÔÞÜÛïÕâ ÐÑÞÝÕÝâÐ Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì áÕâØ ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÚÛîçÕÝØÕ ãáÛãÓØ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì. ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì áÕâØ ×ÐßàÞá ÝÐ ÒëÚÛîçÕÝØÕ ãáÛãÓØ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝØâì. ÇâÞÑë
 • Страница 94 из 132
  Òë×ÞÒÞÒ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ´Ûï ×ÐßàÕâÐ ßÕàÕÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÛØÝØØ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÚÛîç. ÛØÝØÙ > ·ÐßàÕâØâì (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ). ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï íâÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ PIN2-ÚÞÔ. ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ïÒÛïÕâáï ãáÛãÓÞÙ áÕâØ. 1. ²ëÑÕàØâÕ Òë×ÞÒë, ÚÞâÞàëÕ
 • Страница 95 из 132
  Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ßÐàÐÜÕâàÐÜØ áÕâØ Ø áÞÓÛÐèÕÝØïÜØ Þ àÞãÜØÝÓÕ ÜÕÖÔã ÞßÕàÐâÞàÐÜØ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ — ÔÛï ßÞØáÚÐ Ø ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÙ Ø× ÔÞáâãßÝëå áÕâÕÙ ÒëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ áÕâØ Ø× áßØáÚÐ áÕâÕÙ ÒàãçÝãî ÒëÑÕàØâÕ ²àãçÝãî. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÚØÔÐÕâ ×ÞÝã
 • Страница 96 из 132
  Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø ãáÛÞÒØïå ßÞÔßØáÚØ ÝÐ ãáÛãÓØ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÐáâàÞÙÚØ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÒØÔÕ áÞÞÑéÕÝØï Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐáâàÞÙÚØ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐàÐÝÕÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝë Ò âÕÛÕäÞÝÕ. ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ÝÞÒãî
 • Страница 97 из 132
  áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ. ¿ÐÚÕâÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ×ÐÒÕàèØâì, ÕáÛØ ÞÝÞ ÝÕ âàÕÑãÕâáï ßàØÛÞÖÕÝØïÜ. µáÛØ ãáÛãÓØ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÝÕÔÞáâãßÝë Ø ÒëÑàÐÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ºÞÓÔÐ ÔÞáâãßÝÞ, âÕÛÕäÞÝ ßÕàØÞÔØçÕáÚØ ßëâÐÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì ßÐÚÕâÝÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ. ÂÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ — ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ âàÕÑãÕâáï ßàØ
 • Страница 98 из 132
  ■ ¿àØÛÞÖÕÝØÕ «¿àÞØ×ÝÕáâØ» ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ¿àÞØ×ÝÕáâØ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì áâÐÝÔÐàâÝëÙ ï×ëÚ Ø ÓÞÛÞá, ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ßàØ çâÕÝØØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ, Ø Ø×ÜÕÝØâì âÐÚØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÓÞÛÞáÐ, ÚÐÚ áÚÞàÞáâì Ø ÓàÞÜÚÞáâì. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿àÞØ×ÝÕáâØ. ´Ûï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ï×ëÚÐ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÕÓÞ çâÕÝØï á
 • Страница 99 из 132
  2. ²ÒÕÔØâÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì. ´Ûï ÒëåÞÔÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐÒÕàèØâì àÐÑÞâã. ½ÐáâàÞÙÚØ çÐâÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï çÐâÐ, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ çÐâÐ. ÇâÞÑë ãÚÐ×Ðâì ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ áÜÞÓãâ ßÞÛãçÐâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ
 • Страница 100 из 132
  ¿ÞØáÚ Óàãßß Ø ãçÐáâÝØÚÞÒ çÐâÐ ´Ûï ßÞØáÚÐ Óàãßß ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÇÐâ-Óàãßßë > ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ. ÇÐâ-Óàãßßë ÜÞÖÝÞ ØáÚÐâì ßÞ ¸ÜÕÝØ Óàãßßë, ÂÕÜÕ ØÛØ ÃçÐáâÝØÚÐÜ (ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï). ´Ûï ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú ÓàãßßÕ, ÝÐÙÔÕÝÝÞÙ Ò àÕ×ãÛìâÐâÕ ßÞØáÚÐ, ØÛØ ÕÕ áÞåàÐÝÕÝØï ÒëÔÕÛØâÕ Óàãßßã Ø
 • Страница 101 из 132
  ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÞâÚàëâëÙ áÕÐÝá çÐâÐ, ÒëÑÕàØâÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú áßØáÚã áÕÐÝáÞÒ ÑÕ× ×ÐÚàëâØï ÔÐÝÝÞÓÞ áÕÐÝáÐ çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ ½Ð×ÐÔ. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ÝÞÒëÙ áÕÐÝá, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ áÕÐÝá > ²ëÑàÐâì Ø× ÚÞÝâÐÚâ. Ø
 • Страница 102 из 132
  15. ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ■ ¿àÞÓàÐÜÜÝëÙ ßÐÚÕâ PC Suite ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Ø ÚÞÜßìîâÕàÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÐÜØ. ¿àØÛÞÖÕÝØï Ø× ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite ßÞ×ÒÞÛïîâ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÚÞÝâÐÚâë, ×ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï, áßØáÞÚ ÔÕÛ Ø ×ÐÜÕâÚØ ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø
 • Страница 103 из 132
  ´Þáâãß Ú âÕÛÕäÞÝã > ´ÞáâãßÕÝ ÒáÕÜ — ãáâÐÝÞÒÚÐ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Bluetooth Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï. ÇâÞÑë àÐ×àÕèØâì ÞÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ ßÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÙâÕ ßÕàØÞÔ. ¸× áÞÞÑàÐÖÕÝØÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÕÖØÜ
 • Страница 104 из 132
  • µáÛØ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ÔÐÝÝëå ×ÐßàÐèØÒÐÕâ áÞßàïÖÕÝØÕ, ßÞÔÐÕâáï âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ ÔÞáâãßÐ. • ¿àØÔãÜÐÙâÕ áÒÞÙ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ (Þâ 1 ÔÞ 16 æØäà) Ø áÞÓÛÐáãÙâÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ á ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÍâÞâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ ÝÕ âàÕÑãÕâáï
 • Страница 105 из 132
  ¿àØÕÜ ÔÐÝÝëå ¿àØ ßàØÕÜÕ ÔÐÝÝëå á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ßÞÔÐÕâáï âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØï. ² áÛãçÐÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßàØÝïâëÙ ÞÑêÕÚâ ßÞÜÕéÐÕâáï Ò ßÐßÚã ²åÞÔïéØÕ àÐ×ÔÕÛÐ ÁÞÞÑé.. ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ Bluetooth
 • Страница 106 из 132
  ÒàÕÜÕÝØ ÜÞÖÕâ ÓÞÒÞàØâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ çÛÕÝ Óàãßßë. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ÚÐÖÔÞÓÞ ÜÞÝÞÛÞÓÐ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ. ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ Òë×ÞÒë ÒáÕÓÔÐ ßÞÛãçÐîâ ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚØÙ ßàØÞàØâÕâ ßÞ áàÐÒÝÕÝØî á Òë×ÞÒÐÜØ PTT. ºàÞÜÕ áçÕâçØÚÞÒ ßÐÚÕâÝëå ÔÐÝÝëå, Ò áßØáÚÐå ßÞáÛÕÔÝØå Òë×ÞÒÞÒ ßàØÛÞÖÕÝØï ¶ãàÝÐÛ àÕÓØáâàØàãîâáï âÞÛìÚÞ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëÕ
 • Страница 107 из 132
  Ð ãáâàÞÙáâÒÞ áâÐÝÞÒØâáï ÝÕÔÞáâãßÝëÜ ÔÛï ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ, ØáßÞÛì×ãîéØå äãÝÚæØî PTT, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÁØÓÝÐÛ ×ÐßàÞáÐ ÞÑà. Òë×. — ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ ÔÛï ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ·ÐßãáÚ ßàØÛÞÖÕÝØï — ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ PTT ÒëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØç. ÒáÕÓÔÐ. ÇâÞÑë
 • Страница 108 из 132
  ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÒï×ì > PTT > ÄãÝÚæØØ > ºÞÝâÐÚâë, ÒëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, á ÚÞâÞàëÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞÓÞÒÞàØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. 2.
 • Страница 109 из 132
  ºÐÝÐÛë ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÚÐÝÐÛã ÒáÕ ßàØáÞÕÔØÝÕÝÝëÕ Ú ÝÕÜã ãçÐáâÝØÚØ ÜÞÓãâ áÛëèÐâì âÞ, çâÞ ²ë ÓÞÒÞàØâÕ. ¾ÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÔÞ ßïâØ ÚÐÝÐÛÞÒ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÚÐÝÐÛÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÚÛîçØâì ÔÛï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ÚÐÝÐÛÐÜØ. ºÐÝÐÛë àÕÓØáâàØàãîâáï á ßÞÜÞéìî ÐÔàÕáÐ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ. ¾ÔØÝ Ø×
 • Страница 110 из 132
  ÁÕÐÝáë PTT ÁÕÐÝáë PTT ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ íÚàÐÝÕ PTT Ò ÒØÔÕ ÞÚÞÝ Òë×ÞÒÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ áÕÐÝáÞÒ PTT. ¶ÔØâÕ — ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàØ ÝÐÖÐâØØ Ø ãÔÕàÖØÒÐÝØØ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèØ Òë×ÞÒÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÔàãÓÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ áÕÐÝáÐ PTT. ³ÞÒÞàØâÕ — ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàØ ÝÐÖÐâØØ Ø ãÔÕàÖØÒÐÝØØ
 • Страница 111 из 132
  áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ âÞÛìÚÞ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ¾ÑÝÞÒØâì áÕàÒÕà ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ âÞÛìÚÞ ÔÐÝÝëå ãÔÐÛÕÝÝÞÙ ÑÐ×ë ÔÐÝÝëå. 3. ¾ßàÕÔÕÛØâÕ ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç.. ²ÕàáØï áÕàÒÕàÐ, ¸ÔÕÝâØäØÚÐâ. áÕàÒÕàÐ, ºÐÝÐÛ ßàÔç ÔÐÝÝëå, °ÔàÕá áÕàÒÕàÐ, ¿Þàâ, ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ¿ÐàÞÛì — ßàÐÒØÛìÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÜÞÖÝÞ ã×ÝÐâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ
 • Страница 112 из 132
  ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå 1. ÀÐáßÞÛÞÖØâÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âÐÚØÜ ÞÑàÐ×ÞÜ, çâÞÑë ¸º-ßÞàâë ÑëÛØ ÝÐßàÐÒÛÕÝë ÔàãÓ ÝÐ ÔàãÓÐ. ÀÐáßÞÛÞÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ ØÜÕÕâ ÑÞÛÕÕ ÒÐÖÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ, çÕÜ ãÓÞÛ Ø àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÝØÜØ. 2. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ¸º-ßÞàâ ÝÐ áÒÞÕÜ ãáâàÞÙáâÒÕ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÒï×ì > ¸º-ßÞàâ. ²ÚÛîçØâÕ
 • Страница 113 из 132
  ¿ÞÚÐ âÕÛÕäÞÝ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÔÕÜÐ, ÝÕÚÞâÞàëÕ ÔàãÓØÕ äãÝÚæØØ áÒï×Ø ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÕÔÞáâãßÝë. ■ ºÐÑÕÛì USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ºÐÑÕÛì USB ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ. ºÐÑÕÛì USB ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì á ßàÞÔãÚâÞÜ Nokia PC Suite. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >
 • Страница 114 из 132
  2. ²ëÑÕàØâÕ áßÞáÞÑ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ÔÛï ßÕàÕÝÞáÐ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝë ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞßàïÖÕÝë. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ âØßÐ ÔàãÓÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì Ø ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ ÔàãÓÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï ßÕàÕÝÞáÐ
 • Страница 115 из 132
  ÃáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØÛÞÖÕÝØï, ÞâÜÕçÕÝÝëÕ ×ÝÐÚÞÜ Symbian Signed ØÛØ ßàÞèÕÔèØÕ âÕáâØàÞÒÐÝØÕ Java VerifiedTM. ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´Øáß.ßàØÛÞÖ. ÒëÔÕÛØâÕ ÝãÖÝëÙ
 • Страница 116 из 132
  ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÕâçÕàÐ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ² àÐ×ÔÕÛÕ ´Øáß.ßàØÛÞÖ. ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ¿àÞÓà. ãáâÐÝ. — ÒëÑÕàØâÕ, çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ãáâÐÝÞÒÚã ÒáÕå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Symbian (²áÕ) ØÛØ âÞÛìÚÞ ßàØÛÞÖÕÝØÙ á ßÞÔßØáìî (Á ßÞÔßØáìî). ¿àÞÒÕàÚÐ áÕàâØä. — ÒëÑÕàØâÕ, çâÞÑë ßÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ
 • Страница 117 из 132
  ■ ´ØáßÕâçÕà ãáâàÞÙáâÒ ¿àÞäØÛØ áÕàÒÕàÐ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ Ò ÞâÔÕÛÕ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå âÕåÝÞÛÞÓØÙ ÚÞÜßÐÝØØ. ´Ûï ÞâÚàëâØï ÔØáßÕâçÕàÐ ãáâàÞÙáâÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´Øáß. ÔÐÝÝ. > ´Øáß. ãáâà.. µáÛØ ÝÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝÞ ÝØ ÞÔÝÞÓÞ ßàÞäØÛï áÕàÒÕàÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
 • Страница 118 из 132
  ÀÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ ´Ûï àÕ×ÕàÒÝÞÓÞ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÚÞßØà.ßÐÜïâì âÛä. ´Ûï ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï ÔÐÝÝëå Ø× ÚÐàâë ßÐÜïâØ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞááâÐÝ. á ÚÐàâë. ÀÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÜÞÖÝÞ ÒÞááâÐÝÞÒØâì âÞÛìÚÞ Ò
 • Страница 119 из 132
  ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ, ×ÐéØéÕÝÝÞÕ á ßÞÜÞéìî áØáâÕÜë ãßàÐÒÛÕÝØï æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ (DRM), áÒï×ÐÝÞ á ÚÛîçÞÜ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ, ÚÞâÞàëÙ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ßàÐÒÐ ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ íâÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÐåÞÔØâáï áÞÔÕàÖØÜÞÕ á ×ÐéØâÞÙ OMA DRM, ÔÛï àÕ×ÕàÒÝÞÓÞ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÚÛîçÕÙ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ Ø áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
 • Страница 120 из 132
  17. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×, ÞÔÝÐÚÞ ßàØ íâÞÜ ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ Ø×ÝÐèØÒÐÕâáï. ¿àØ ×ÝÐçØâÕÛìÝÞÜ áÞÚàÐéÕÝØØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ àÐÑÞâë Ò àÕÖØÜÕ àÐ×ÓÞÒÞàÐ Ø Ò àÕÖØÜÕ
 • Страница 121 из 132
  ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ ãâØÛØ×ÐæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ÒëÑàÐáëÒÐâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ÒÜÕáâÕ á ÑëâÞÒëÜ ÜãáÞàÞÜ. ½Õ àÐ×ÑØàÐÙâÕ Ø ÝÕ ÒáÚàëÒÐÙâÕ ÑÐâÐàÕÙÚØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ² áÛãçÐÕ ßàÞâÕçÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÕ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ÖØÔÚÞáâØ ÝÐ ÚÞÖã ØÛØ Ò ÓÛÐ×Ð. ² áÛãçÐÕ âÐÚÞÙ ßàÞâÕçÚØ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ ßàÞÜÞÙâÕ ÚÞÖã ØÛØ ÓÛÐ×Ð
 • Страница 122 из 132
  4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ã×ÛÕ www.nokia.com/batterycheck. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒÒÕÔØâÕ 20-×ÝÐçÝëÙ ÚÞÔ, ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210, Ø ßÕàÕÔÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà +44 7786 200276. ¾ßÕàÐâÞà ÝÐçØáÛïÕâ ÞßÛÐâã ×Ð ãáÛãÓØ ÜÕáâÝÞÙ
 • Страница 123 из 132
  ¿àØ ßÞßÐÔÐÝØØ ÒÛÐÓØ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø ßÞÛÝÞáâìî ÒëáãèØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÞÒâÞàÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. • ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ø ÝÕ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ×ÐßëÛÕÝÝëå ØÛØ ×ÐÓàï×ÝÕÝÝëå ßÞÜÕéÕÝØïå. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ßÞÔÒØÖÝëå çÐáâÕÙ Ø íÛÕÚâàÞÝÝëå ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ. • ½Õ åàÐÝØâÕ
 • Страница 124 из 132
  ÃâØÛØ×ÐæØï ·ÝÐÚ ßÕàÕçÕàÚÝãâÞÓÞ ÜãáÞàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÙÝÕàÐ ÝÐ Ø×ÔÕÛØØ, Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ØÛØ ÝÐ ãßÐÚÞÒÚÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ Ò áâàÐÝÐå µÁ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÒáÕ íÛÕÚâàØçÕáÚØÕ Ø íÛÕÚâàÞÝÝëÕ Ø×ÔÕÛØï, ÑÐâÐàÕØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ßÞÔÛÕÖÐâ ÞâÔÕÛìÝÞÙ ãâØÛØ×ÐæØØ. ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ íâØ Ø×ÔÕÛØï ÒÜÕáâÕ á ÝÕÞâáÞàâØàÞÒÐÝÝëÜØ
 • Страница 125 из 132
  ■ ¼ÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ
 • Страница 126 из 132
  ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕÜÞÓÞ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï (ÕÓÞ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî). ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ Ø ßàØÒÕáâØ Ú
 • Страница 127 из 132
  ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë. ¸×-×Ð íâÞÓÞ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì áÒï×ì ßàØ ÛîÑëå ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒÐå ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ²
 • Страница 128 из 132
  ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï ÞÑÛãçÕÝØï, ÒÞ×ÝØÚÐîéÕÓÞ ßàØ àÐÑÞâÕ ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ÕÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï, ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï ãÔÕÛìÝëÜ ÚÞíääØæØÕÝâÞÜ ßÞÓÛÞéÕÝØï (SAR). ¿àÕÔÕÛìÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ SAR, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ Ò ÔØàÕÚâØÒÐå ICNIRP, àÐÒÝÞ 2,0 ²â/ÚÓ á ãáàÕÔÝÕÝØÕÜ ßÞ ÔÕáïâØ ÓàÐÜÜÐÜ âÚÐÝØ. ¸×ÜÕàÕÝØï
 • Страница 129 из 132
  ÃÚÐ×ÐâÕÛì B Bluetooth ×ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï 105 ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï 102 ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå 103 ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå 105 áÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ 104 I IM. ÁÜ. çÐâ. M mobile search 73 P PTT. ÁÜ. ãáÛãÓÐ PTT. R RealPlayer 69 S SIM-ÚÐàâÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÑÕ× SIM-ÚÐàâë 20 U USB. ÁÜ. ÚÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
 • Страница 130 из 132
  ´ ÔÐÝÝëÕ GPS 85 ÔÕÛÐ 82 ÔØÚâÞäÞÝ 68 ÔØáßÕâçÕà ßàØÛÞÖÕÝØÙ 114 ÔØáßÕâçÕà áÞÕÔØÝÕÝØÙ 105 ÔØáßÕâçÕà ãáâàÞÙáâÒ 117 ÔØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ 116 ¶ ÖãàÝÐÛ 33 · ×ÐÓàã×ÚÐ 78 ×ÐÚÛÐÔÚØ 75 ×ÐÜÕâÚØ 82 ×ÐßàÞáë ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ 107, 108 ×ÐéØâÐ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ. ÁÜ. ÚÛîçØ ÐÚâØÒÐæØØ. ¸ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ 53 ¸º-ßÞàâ 111
 • Страница 131 из 132
  ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔàãÓØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ 48 ÝÐáâàÞÙÚØ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ 45 áÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï 47 áÞÞÑéÕÝØï ±Á 47 âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï 44 íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ 46 ¾ ÞàØÕÝâØàë 85 ¿ ßÕàÕÔÐçÐ ÒØÔÕÞ 55 ßÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ 59 ßÕàÕÝÞá ÔÐÝÝëå 113 ßàØÛÞÖÕÝØï 114 ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ÜãÛìâØÜÕÔØÐ. ÁÜ. RealPlayer. ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ Üã×ëÚØ
 • Страница 132 из 132