Инструкция для OLYMPUS FL-14

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

© 2009

VN272601

Printed in China

Electronic Flash

FL-14

 7 

EN

 INSTRUCTIONS

 17 - 

CZ

 NÁVOD K POUŽITÍ

 27 - 

DE

 BEDIENUNGSANLEITUNG

 37 - 

DK

 BETJENINGSVEJLEDNING

 47 - 

EE

 JUHISED

 57 - 

ES

 INSTRUCCIONES

 67 - 

FI

 KÄYTTÖOHJEET

 77 - 

FR

 MODE D’EMPLOI

 87 - 

HU

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 97 - 

IT

 ISTRUZIONI

 107 - 

NL

 AANWIJZINGEN

 117 - 

PL

 INSTRUKCJA

 127 - 

RU

 ИНСТРУКЦИЯ

 137 - 

SI

 NAVODILA

 147 - 

SK

 NÁVOD NA POUŽITIE

R2109_15L_cover.indd   1

R2109_15L_cover.indd   1

2009/04/09   15:43:09

2009/04/09   15:43:09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 163
  7 - EN INSTRUCTIONS 17 - CZ NÁVOD K POUŽITÍ 87 - HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 97 - IT ISTRUZIONI 27 - DE BEDIENUNGSANLEITUNG 37 - DK BETJENINGSVEJLEDNING Electronic Flash FL-14 © 2009 R2109_15L_cover.indd 1 VN272601 Printed in China 107 - NL AANWIJZINGEN 117 - PL INSTRUKCJA 47 - EE JUHISED 127 - RU
 • Страница 2 из 163
  MEMO 1 5 6 7 8 F no. ISO 1.4 2 2.8 4 5.6 100 200 3 1.8~20 1.3~14 0.9~10 0.6~7 800 9 1.3~14 0.9~10 0.6~7 400 2 0.9~10 0.6~7 2.5~28 1.8~20 1.3~14 0.9~10 0.6~7 8 16 22 0.5~5 0.5~3.5 0.5~2.5 0.5~1.7 0.5~1.3 0.5~0.9 0.5~5 0.5~3.5 0.5~2.5 0.5~1.7 0.5~1.3 0.5~5 0.5~3.5 0.5~2.5 0.5~1.7 1600 3.6~40 2.5~28
 • Страница 3 из 163
  Information for Your Safety IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read and understand all instructions before using. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
 • Страница 4 из 163
  Do not operate if the appliance has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel. Let appliance cool completely before putting away. To reduce the risk of electric shock, do not immerse this appliance in water or other liquids. To reduce the risk of electric
 • Страница 5 из 163
  Thank you for purchasing this Olympus product. To ensure your safety, please read this instruction manual before use, and keep it handy for future reference. Names of parts (Fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p. 3) Light-emitting area Auto light receptor Lock ring Lock pin TEST button/CHARGE lamp AUTO CHECK
 • Страница 6 из 163
  Loading batteries 1 2 Insert the batteries with correct +/– polarity. 3 Open the battery compartment cover. Close the battery compartment cover. Battery compartment cover 8 EN book_R2109_15L.indb 8 2009/04/09 16:19:42
 • Страница 7 из 163
  Attaching to the camera x Notes Confirm that both the camera and electronic flash are off. Attaching or removing the electronic flash while either the flash or the camera is on may result in malfunction. 1 Remove the camera hot shoe cover and retract the lock pin by rotating the lock ring as shown (1).
 • Страница 8 из 163
  Turning on the electronic flash Attach an electronic flash to the camera, and then turn the camera on with the flash. 1 Press and hold the ON/OFF button until any lamp lights. 2 When the CHARGE lamp lights, press the TEST button to fire a test flash. • Press the ON/OFF button again to turn the power
 • Страница 9 из 163
  Shooting (TTL-AUTO) In TTL-AUTO mode, the flash intensity is controlled automatically according to the camera settings (ISO sensitivity and aperture value). Use this mode if the camera is equipped with communication capability. 1 MODE button Press the MODE button of the electronic flash repeatedly to
 • Страница 10 из 163
  Shooting (AUTO) In AUTO mode, the auto light receptor adjusts adequate lighting for subject, and light is emitted according to the camera settings (ISO sensitivity and aperture value). No pre-flash is used, and release time lag is reduced. 1 Press the MODE button of the electronic flash repeatedly to
 • Страница 11 из 163
  Shooting (MANUAL) 1 Press the MODE button of the electronic flash repeatedly to set the flash control mode to [MANUAL]. 2 For the optimum shooting distance to subject, adjust camera settings (ISO sensitivity and aperture value) and then shoot. • The flash always fires at maximum intensity. Optimum
 • Страница 12 из 163
  Safety precautions Read WARNINGS and CAUTIONS thoroughly to ensure safe usage. These safety precautions protect the users and others and prevent from damaging your property. WARNING Failure to observe the precautions indicated by this symbol may result in injury or death. • Do not use it in places
 • Страница 13 из 163
  CAUTION Failure to observe the precautions indicated by this symbol may result in injury or property damage. • If you notice any abnormalities such as odor, noise, or smoke, stop using this device. Otherwise a fire or burn may result. Remove the batteries carefully to avoid burning yourself, and
 • Страница 14 из 163
  Specifications MODEL NO. Product type Guide number Firing angle : : : : Flash modes Flash emission period Flash emission count (at full activation)* Recharge time (from full activation to CHARGE lamp lighting)* Operating environment : : : Dimensions Weight : FS-FL14 External electronic flash for
 • Страница 15 из 163
  Děkujeme vám za nákup výrobku značky Olympus. Pro zajištění své bezpečnosti si prosím před použitím přečtěte tento návod k obsluze a uchovávejte jej po ruce pro pozdější nahlédnutí. Názvy součástí (obr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 str. 3) Reflektor Automatický snímač osvětlení Zajišťovací prstenec Pojistný
 • Страница 16 из 163
  Vložení baterií 1 2 Vložte baterie s dodržením polarity +/–. 3 Otevřete kryt bateriového prostoru. Zavřete kryt bateriového prostoru. Kryt bateriového prostoru 18 CZ book_R2109_15L.indb 18 2009/04/09 16:19:46
 • Страница 17 из 163
  Připevnění k fotoaparátu x Poznámky Ověřte, zda je elektronický blesk i fotoaparát vypnut. Montáž nebo demontáž elektronického blesku při zapnutém elektronickém blesku nebo fotoaparátu může způsobit poruchu. 1 Sejměte krytku patice fotoaparátu a stáhněte pojistný kolíček otáčením zajišťovacího
 • Страница 18 из 163
  Zapnutí elektronického blesku Připojte elektronický blesk k fotoaparátu a poté zapněte fotoaparát s bleskem. 1 Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF, dokud se kontrolka nerozsvítí. 2 Když kontrolka CHARGE svítí, stiskněte tlačítko TEST pro zkušební odpálení blesku. • Opětovným stiskem tlačítka ON/OFF
 • Страница 19 из 163
  Fotografování (TTL-AUTO) V režimu TTL-AUTO je intenzita blesku kontrolována automaticky v souladu s nastaveními fotoaparátu (citlivost ISO a hodnota clony). Použijte tento režim, je-li fotoaparát vybaven možností komunikace. 1 2 Tlačítko MODE Opakovaným stiskem tlačítka MODE na blesku nastavte
 • Страница 20 из 163
  Fotografování (AUTO) V režimu AUTO automatický snímač osvětlení nastavuje adekvátní osvětlení objektu a světlo je emitováno podle nastavení fotoaparátu (citlivost ISO a hodnota clony). Nepoužije se předblesk a časové zpoždění spouště je sníženo. 1 Opakovaným stiskem tlačítka MODE na blesku nastavte
 • Страница 21 из 163
  Fotografování (MANUAL) 1 Opakovaným stiskem tlačítka MODE na blesku nastavte režim ovládání blesku na [MANUAL]. 2 Pro optimální vzdálenost fotografování k objektu nastavte fotoaparát (citlivost ISO a hodnotu clony) a poté fotografujte. • Blesk vždy spustí s maximální intenzitou. Optimální
 • Страница 22 из 163
  Bezpečnostní opatření Pro zajištění bezpečného používání si důkladně přečtěte UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ. Tato bezpečnostní opatření chrání uživatele a ostatní a zabraňují poškození vašeho majetku. POZOR Nedodržení instrukcí označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo zranění s následkem
 • Страница 23 из 163
  VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození majetku. • Pokud si všimnete neobvyklých jevů, jako je zápach, hluk nebo kouř, okamžitě přestaňte přístroj používat. Může dojít k požáru nebo popálení. Opatrně vyjměte baterie, abyste se nepopálili a
 • Страница 24 из 163
  Technické údaje MODEL Č. Typ výrobku Směrné číslo Zoom blesku : : : : Režimy blesku Délka záblesku Počet záblesků (při plné intenzitě)* Doba nabití (od záblesku plné intenzity do rozsvícení kontrolky CHARGE)* Provozní podmínky : : : Rozměry Hmotnost : FS-FL14 Elektronický blesk pro digitální
 • Страница 25 из 163
  Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Olympus-Produktes entschieden haben. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bezeichnung der Teile (Abb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Blitzröhre
 • Страница 26 из 163
  Einlegen der Batterien 1 2 Legen Sie die Batterien polrichtig (+/–) ein. 3 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Batteriefachdeckel 28 DE book_R2109_15L.indb 28 2009/04/09 16:19:50
 • Страница 27 из 163
  Anbringen des Blitzgeräts an der Kamera x Hinweise Vergewissern Sie sich, dass sowohl Kamera als auch Blitzgerät ausgeschaltet sind. Falls das Blitzgerät beim Anbringen oder Abtrennen eingeschaltet ist, kann es zu Betriebsstörungen kommen. 1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung der Kamera und
 • Страница 28 из 163
  Einschalten des Blitzgeräts Bringen Sie ein Blitzgerät an der Kamera an und schalten Sie die Kamera dann mit dem Blitzgerät an. 1 Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, bis eine beliebige Lampe aufleuchtet. • Drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um den Strom abzuschalten. ON/OFF-Taste TEST-Taste/
 • Страница 29 из 163
  Aufnahme (TTL-AUTO) Im TTL-AUTO-Modus wird die Blitzstärke automatisch in Abhängigkeit von den Kameraeinstellungen gesteuert (ISO-Empfindlichkeit und Blendenwert). Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Kamera die Kommunikationsfunktion unterstützt. 1 MODE-Taste Drücken Sie wiederholt die MODE-Taste
 • Страница 30 из 163
  Aufnahme (AUTO) Im AUTO-Modus stellt der Auto-Lichtsensor die passende Belichtung für das Motiv ein und der Blitz wird den Kameraeinstellungen entsprechend abgegeben (ISO-Empfindlichkeit und Blendenwert). Es wird kein Vorblitz ausgelöst und die Auslöseverzögerung wird verringert. 1 Drücken Sie
 • Страница 31 из 163
  Aufnahme (MANUAL) 1 Drücken wiederholt Sie die MODE-Taste des Blitzgeräts, um den Blitzsteuerungsmodus auf [MANUAL] zu setzen. 2 Stellen Sie für die optimale Blitzdistanz zum Motiv die Kameraeinstellungen (ISOEmpfindlichkeit und den Blendenwert) ein und lösen Sie dann die Aufnahme aus. • Der Blitz
 • Страница 32 из 163
  Sicherheitsmaßnahmen Lesen Sie WARNUNG und ACHTUNG aufmerksam, um eine sichere Handhabung zu garantieren. Diese Sicherheitsmaßnahmen sollen die Benutzer und Dritte vor Gefahren schützen und verhindern, dass Sie Ihr Eigentum beschädigen. WARNUNG Die Missachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten
 • Страница 33 из 163
  ACHTUNG Die Missachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise kann zu Sach- und Personenschäden führen. • Stellen Sie den Gebrauch dieses Geräts ein, falls Sie außergewöhnliche Merkmale wie Geruch, Geräusche oder Rauch bemerken. Andernfalls kann es zu Feuer oder Verbrennungen kommen.
 • Страница 34 из 163
  Technische Daten MODELL NR. Produkttyp Leitzahl Ausleuchtwinkel : : : : Blitzsteuermodi Blitzdauer Anzahl der Blitze (bei voller Blitzstärke)* Ladedauer (von voller Blitzstärke bis zum Aufleuchten der Ladeanzeige CHARGE)* Umgebungsbedingungen : : : Abmessungen Gewicht : FS-FL14 Externes
 • Страница 35 из 163
  Tak, fordi du har købt dette Olympus-produkt. For at garantere din sikkerhed, bør du læse denne betjeningsvejledning før brug og opbevare den til senere reference. Delenes betegnelser (fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Reflektor Automatiksensor Låsering Låsestift TEST-knap/CHARGE-lampe AUTO CHECK-lampe
 • Страница 36 из 163
  Isætning af batterier 1 2 Isæt batterierne, vend +/– korrekt. 3 Åbn batteridækslet. Luk batteridækslet. Batteridæksel 38 DK book_R2109_15L.indb 38 2009/04/09 16:19:55
 • Страница 37 из 163
  Montering på kamera x Bemærkninger Kameraet og flashen skal være slukket. Hvis flashen monteres eller fjernes mens denne eller kameraet er tændt, kan der opstå en fejlfunktion. 1 Fjern flashskoens dæksel og træk låsestiften tilbage ved at dreje låseringen som vist (1). • Drej låseringen i den modsatte
 • Страница 38 из 163
  Sådan tændes den elektroniske flash Sæt flashen på kameraet, og tænd derefter for kameraet med flashen. 1 Tryk på ON/OFF-knappen og hold den inde, indtil en lampe lyser. • Tryk på ON/OFF-knappen igen for at slukke for strømmen. TEST-knap/ ON/OFFCHARGE-lampe knap 2 Når CHARGE-lampen lyser, skal du
 • Страница 39 из 163
  Optagelse (TTL-AUTO) I TTL-AUTO funktionen kontrolleres flashens intensitet automatisk afhængigt af kameraindstillingerne (ISO-følsomhed og blændeværdi). Brug denne funktion, hvis det er et kommunikerende kamera. 1 2 MODE-knap Tryk gentagne gange på flashens MODE-knap for at indstille flashfunktionen
 • Страница 40 из 163
  Optagelse (AUTO) I AUTO funktionen justerer automatiksensoren det rette lys til motivet, og der udsendes lys alt efter kameraindstillingerne (ISO-følsomhed og blændeværdi). Der anvendes ikke forglimt, og udløsningsforsinkelsen er reduceret. 1 Tryk gentagne gange på flashens MODE-knap for at stille
 • Страница 41 из 163
  Optagelse (MANUAL) 1 Tryk gentagne gange på flashens MODE-knap for at stille flashfunktionen på [MANUAL]. 2 Find afstanden til motivet indstil kameraet (ISO-følsomhed og blændeværdi) og tag derefter billedet. • Flashen affyres altid med fuld udladning. Rækkevidde Brug følgende formel til at beregne
 • Страница 42 из 163
  Sikkerhed Læs ADVARSLER og FORHOLDSREGLER grundigt for at garantere sikker brug. Disse sikkerhedsforholdsregler beskytter brugeren og andre og forhindrer skade på kameraet. ADVARSEL Manglende overholdelse af de forholdsregler, som er vist med dette symbol, kan medføre kvæstelser eller dødsfald. •
 • Страница 43 из 163
  FORSIGTIG Manglende overholdelse af de forholdsregler, som er vist med dette symbol, kan medføre kvæstelser eller materiel skade. • Hvis du opdager noget unormalt som f.eks. lugt, støj eller røg, skal du holde op med at bruge denne enhed. I modsat fald kan det resultere i brand eller forbrænding.
 • Страница 44 из 163
  Tekniske data MODELNUMMER Produkttype Ledetal Brændvidde : : : : Flashfunktioner Flashglimtets varighed Antal flashudladninger (ved fuld udladning)* Opladetid (fra fuld udladning til CHARGElampen lyser)* Brugsmiljø : : : Mål Vægt : FS-FL14 Ekstern elektronisk flash til et digitalkamera 14 (ISO 100),
 • Страница 45 из 163
  Täname, et ostsite selle Olympuse toote. Oma ohutuse tagamiseks lugege palun enne kasutamist seda kasutusjuhendit ning hoidke seda käepärases kohas edaspidiseks lugemiseks. Osade nimetused (Joon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lk. 3) Valgust kiirgav pind Automaatne valgusretseptor Lukustusrõngas Lukustustihvt
 • Страница 46 из 163
  Patareide paigaldamine 1 2 Sisestage patareid õige +/– polaarsusega. 3 Avage patareisahtli kate. Sulgege patareisahtli kate. Patareisahtli kate 48 EE book_R2109_15L.indb 48 2009/04/09 16:19:59
 • Страница 47 из 163
  Kaamera külge kinnitamine x Märkused Jälgige, et nii kaamera kui ka välk oleks välja lülitatud. Kui välgu paigaldamisel või mahavõtmisel on kaamera või välk sisse lülitatud, võib see seadmeid kahjustada. 1 Eemaldage kaamera sünkroonpesa kaas ja tõmmake sisse lukustustihvt keerates lukustusrõngast
 • Страница 48 из 163
  Elektroonilise lisavälgu sisselülitamine Ühendage elektrooniline lisavälk kaameraga ning lülitage kaamera koos välguga sisse. 1 Vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu, kuni mõni lamp süttib. 2 Kui CHARGE tuli süttib, vajutage välgu testimiseks TEST nuppu. • Toite väljalülitamiseks vajutage uuesti ON/OFF
 • Страница 49 из 163
  Pildistamine (TTL-AUTO) TTL-AUTO režiimis kontrollitakse välgu intensiivsust automaatselt vastavalt kaamera seadistustele (ISO tundlikkus ja ava väärtus). Kasutage seda režiimi, kui kaamera on varustatud sidevõimalustega. 1 MODE nupp Vajutage korduvalt elektroonilise lisavälgu režiiminuppu MODE,
 • Страница 50 из 163
  Pildistamine (AUTO) AUTO režiimis reguleerib automaatne valgusretseptor eesmärgile sobiva valguse ning valgus kiiratakse vastavalt kaamera seadistustele (ISO tundlikkus ja ava väärtus). Eelvälku ei kasutata ning vabastamise ajakadu on vähendatud. 1 Vajutage korduvalt elektroonilise lisavälgu
 • Страница 51 из 163
  Pildistamine (MANUAL) 1 Vajutage korduvalt elektroonilise lisavälgu režiiminuppu MODE, seades välgu juhtrežiimiks [MANUAL]. 2 Objekti optimaalse pildistamiskauguse jaoks reguleerige kaamera seadistusi (ISO tundlikkus ja ava väärtus) ning seejärel pildistage. • Välk kiirgab maksimaalse
 • Страница 52 из 163
  Ettevaatusabinõud Ohutu kasutamise tagamiseks lugege põhjalikult HOIATUSI ja ETTEVAATUSE abinõusid. Need ohutusalased ettevaatusabinõud kaitsevad kasutajat ja teisi ning välistavad teie vara kahjustumist. Selle tingmärgiga tähistatud ettevaatusnõuete mittetäitmine võib kaasa HOIATUS tuua vigastuse
 • Страница 53 из 163
  ETTEVAATUST Selle tingmärgiga tähistatud ettevaatusnõuete mittetäitmine võib kaasa tuua vigastuse või vara kahjustamist. • Kui te märkate ebanormaalsusi, nagu lõhn, müra või suits, peatage selle toote kasutamine. Vastasel juhul võib esineda süttimine või põletus. Eemaldage ettevaatlikult patareid,
 • Страница 54 из 163
  Tehnilised andmed MUDELI NR. Toote tüüp Juhtarv Töönurk : : : : FS-FL14 Elektrooniline lisavälk digitaalfotokaamerate jaoks 14 (ISO 100), 20 (ISO 200) Üles/alla 55°, vasakule/paremale 70° (Katab 14 mm läätse tööala (samaväärne 28 mm 35 mm korral)) TTL-AUTO, AUTO, MANUAL Umbes 1/20000 kuni 1/500
 • Страница 55 из 163
  Gracias por adquirir un producto Olympus. Para garantizar su seguridad, le rogamos que lea este manual de instrucciones antes de utilizar el producto, y que lo guarde en un lugar accesible para poder realizar consultas en el futuro. Nombre de las piezas (figura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p. 3) Área de
 • Страница 56 из 163
  Colocación de las pilas 1 2 Inserte las pilas con las polaridades +/– correctas. 3 Abra la tapa del compartimento de las pilas. Cierre la tapa del compartimento de las pilas. Tapa del compartimento de las pilas 58 ES book_R2109_15L.indb 58 2009/04/09 16:20:03
 • Страница 57 из 163
  Fijación la cámara x Notas Compruebe que la cámara y el flash electrónico están apagados. El montaje y desmontaje del flash electrónico mientras el flash o la cámara se encuentran encendidos puede ocasionar fallos de funcionamiento. 1 Retire la tapa de la zapata de contacto de la cámara y empuje el
 • Страница 58 из 163
  Encendido del flash electrónico Acople un flash electrónico a la cámara y, a continuación, encienda la cámara con el flash. 1 Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se ilumine cualquier piloto. • Pulse de nuevo el botón ON/OFF para apagar la cámara. Botón TEST/ Piloto CHARGE Botón ON/OFF 2 Cuando
 • Страница 59 из 163
  Fotografiado (TTL-AUTO) En el modo TTL-AUTO, la intensidad del flash se controla automáticamente dependiendo de la configuración de la cámara (sensibilidad ISO y valor de abertura). Utilice este modo si la cámara dispone de capacidad de comunicación. 1 Botón MODE Pulse el botón MODE del flash
 • Страница 60 из 163
  Fotografiado (AUTO) En el modo AUTO, el receptor de luz automático ajusta la iluminación necesaria para el sujeto, y la cantidad de luz emitida depende de la configuración de la cámara (sensibilidad ISO y valor de abertura). No se utiliza un destello previo del flash, y el tiempo de retardo de disparo
 • Страница 61 из 163
  Fotografiado (MANUAL) 1 Pulse el botón MODE del flash electrónico varias veces para ajustar el modo de control de flash en [MANUAL]. 2 Para obtener una distancia óptima de disparo hasta el sujeto, configure los ajustes de la cámara (sensibilidad ISO y valor de abertura) y, a continuación, dispare. • El
 • Страница 62 из 163
  Precauciones de seguridad Lea íntegramente todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES para asegurarse de que utiliza correctamente el producto. Estas precauciones de seguridad protegen a los usuarios y demás personas, y evitan cualquier daño en el producto. ADVERTENCIA El incumplimiento de las
 • Страница 63 из 163
  PRECAUCIÓN El incumplimiento de las precauciones marcadas con este símbolo podría ocasionar lesiones o daños en el producto. • Si percibe alguna anomalía como olores, ruido o humo, deje de utilizar inmediatamente el dispositivo. De lo contrario, podría producirse un incendio o quemarse. Retire con
 • Страница 64 из 163
  Especificaciones Nº DE MODELO Tipo de producto Número de guía Ángulo de disparo : : : : FS-FL14 Flash electrónico externo para cámara fotográfica digital 14 (ISO 100), 20 (ISO 200) Arriba/abajo 55°, izquierda/derecha 70° (con una cobertura del ángulo de campo de un objetivo de 14 mm (equivalente a 28
 • Страница 65 из 163
  Kiitos tämän Olympus-tuotteen hankinnasta. Turvallisuuden varmistamiseksi lue tämä käyttöohje ennen käyttöä ja pidä se tallessa myöhempää tarvetta varten. Osien nimet (kuva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s. 3) Valoalue Automaattinen valovastaanotin Lukitusrengas Lukitusnasta TEST-painike/CHARGE-latausvalo AUTO
 • Страница 66 из 163
  Paristojen asettaminen 1 2 Aseta paristot ”+/–”-napamerkintöjen mukaisesti. 3 Avaa paristokotelon kansi. Sulje paristokotelon kansi. Paristokotelon kansi 68 FI book_R2109_15L.indb 68 2009/04/09 16:20:07
 • Страница 67 из 163
  Salaman kiinnittäminen kameraan x Huomaa Varmista, että virta on kytketty pois päältä sekä kamerasta että elektronisesta salamasta. Elektronisen salaman kiinnittäminen tai irrottaminen virran ollessa kytkettynä joko salamaan tai kameraan voi aiheuttaa toimintahäiriön. 1 Irrota salamakengän kansi ja
 • Страница 68 из 163
  Elektronisen salaman kytkeminen päälle Kiinnitä elektroninen salama kameraan ja kytke sitten kameraan virta. 1 Pidä ON/OFF-painiketta painettuna kunnes jokin valoista syttyy. 2 Kun CHARGE-latausvalo syttyy, testaa salamaa painamalla TEST-painiketta. • Katkaise virta painamalla ON/OFF-painiketta
 • Страница 69 из 163
  Kuvaaminen (TTL-AUTO) TTL-AUTO-tilassa tehoa säädetään automaattisesti kameran asetusten (ISO-herkkyyden ja aukkoarvon) mukaisesti. Käytä tätä tilaa, jos kamerassa on tiedonsiirto-ominaisuus. 1 2 MODE-painike Aseta salaman säätötilaksi [TTL AUTO] painamalla elektronisen salaman MODE-painiketta
 • Страница 70 из 163
  Kuvaaminen (AUTO) AUTO-tilassa automaattinen valovastaanotin säätää kohteen valaistuksen ja valo tuotetaan kameran asetusten (ISO-herkkyyden ja aukkoarvon) mukaisesti. Esisalamaa ei käytetä, ja laukaisun aikaviive on lyhyempi. 1 Aseta salaman säätötilaksi [AUTO] painamalla elektronisen salaman
 • Страница 71 из 163
  Kuvaaminen (MANUAL) 1 Aseta salaman säätötilaksi [MANUAL] painamalla elektronisen salaman MODEpainiketta useita kertoja. 2 Säädä kameran asetukset (ISO-herkkyyden ja aukkoarvon) kohteen ihanteellisen kuvausetäisyyden mukaan ja ota kuva. • Salama laukeaa aina täysitehoisena. Optimaalinen
 • Страница 72 из 163
  Turvallisuusohjeet Lue VAROITUKSET ja HUOMIOT huolellisesti turvallisen käytön varmistamiseksi. Nämä turvallisuusohjeet suojaavat käyttäjiä ja muita, sekä ehkäisevät esinevahinkoja. VAROITUS Tällä symbolilla merkittyjen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai
 • Страница 73 из 163
  HUOMIO Tällä symbolilla merkittyjen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai esinevahinkoihin. • Jos huomaat jotain tavallisesta poikkeavaa, kuten hajua, ääntä tai savua, lopeta laitteen käyttö. Muutoin tuloksena voi olla tulipalo tai palovamma. Poista paristot
 • Страница 74 из 163
  Tekniset tiedot MALLINRO Tuotteen tyyppi Ohjeluku Välähdyskulma : : : : FS-FL14 Ulkoinen elektroninen salama digitaaliseen stillkameraan 14 (ISO 100), 20 (ISO 200) Ylös/alas 55°, vasemmalle/oikealle 70° (kattaa 14 mm objektiivin kuvakulman (vastaa 28 mm:ä 35 mm:n kamerassa)) TTL-AUTO, AUTO, MANUAL
 • Страница 75 из 163
  Merci d’avoir acheté ce produit Olympus. Pour garantir votre sécurité, veuillez lire ce manuel d’instructions avant utilisation et le conserver à portée de main pour consultation ultérieure. Liste des pièces (Fig. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 p. 3) Zone émettant la lumière Capteur de lumière automatique Bague
 • Страница 76 из 163
  Mise en place des piles 1 2 Introduire les piles avec la polarité +/– correcte. 3 Ouvrir le couvercle du compartiment des piles. Refermer le couvercle du compartiment des piles. Couvercle du compartiment des piles 78 FR book_R2109_15L.indb 78 2009/04/09 16:20:11
 • Страница 77 из 163
  Fixation à l’appareil photo x Remarques S’assurer que l’appareil photo et le flash électronique sont tous les deux éteints. Monter ou démonter le flash électronique lorsqu’il est allumé ou que l’appareil photo est en marche peut entraîner un dysfonctionnement. 1 Retirer la protection du sabot flash de
 • Страница 78 из 163
  Mise en marche du flash électronique Fixer un flash électronique sur l’appareil photo, puis mettre l’appareil photo et le flash en marche. 1 Appuyer sur la touche ON/OFF et la maintenir enfoncée jusqu’à ce qu’un voyant s’allume. • Appuyer de nouveau sur la touche ON/OFF pour couper l’alimentation.
 • Страница 79 из 163
  Prise de vue (TTL-AUTO) En mode TTL-AUTO, l’intensité du flash est commandée automatiquement en fonction des réglages de l’appareil photo (sensibilité ISO et valeur d’ouverture). Utiliser ce mode lorsque l’appareil photo permet le contrôle de ses valeurs. 1 Touche MODE Appuyer plusieurs fois sur la
 • Страница 80 из 163
  Prise de vue (AUTO) En mode AUTO, le récepteur de lumière automatique détermine l’éclairage approprié pour le sujet et la lumière est émise en fonction des réglages de l’appareil photo (sensibilité ISO et valeur d’ouverture). Aucun pré-éclair n’est utilisé et le décalage de déclenchement est
 • Страница 81 из 163
  Prise de vue (MANUAL) 1 Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE du flash électronique pour régler le mode de commande du flash sur [MANUAL]. 2 Pour s’assurer d’être à la distance de prise de vue optimale au sujet, ajuster les réglages de l’appareil photo (sensibilité ISO et valeur d’ouverture),
 • Страница 82 из 163
  Précautions de sécurité Lire intégralement les consignes intitulées AVERTISSEMENT et ATTENTION pour éviter toute utilisation à risque de l’appareil. Ces précautions de sécurité protègent les utilisateurs et les tiers se trouvant à proximité, tout en prévenant d’éventuels dommages matériels.
 • Страница 83 из 163
  ATTENTION Le non respect des précautions indiquées par ce symbole peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. • En cas de constatation d’anomalie telle qu’une odeur, un bruit, de la fumée, arrêter d’utiliser cet appareil : risque d’incendie ou de brûlures. Retirer soigneusement les
 • Страница 84 из 163
  Caractéristiques MODÈLE N° Type de produit Nombre guide Angle d’éclairement : : : : FS-FL14 Flash électronique externe pour appareil photo numérique 14 (ISO 100), 20 (ISO 200) Vertical 55°, horizontal 70° (couvrant l’angle de champ d’un objectif de 14 mm (équivalent à 28 mm sur un 35 mm)) TTL-AUTO,
 • Страница 85 из 163
  Köszönjük, hogy Olympus terméket választott! A megfelelő használatbavétel érdekében kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg a későbbiekben is. A vaku részei ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ábra 3. oldal) Vakufej Automatikus fényérzékelő Rögzítőgyűrű Rögzítőtüske TEST gomb/CHARGE lámpa AUTO
 • Страница 86 из 163
  Az elemek behelyezése 1 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes +/– polaritásra. 3 Nyissa fel az elemtartó fedelét. Zárja be az elemtartó fedelét. Elemtartó fedél 88 HU book_R2109_15L.indb 88 2009/04/09 16:20:16
 • Страница 87 из 163
  Csatlakoztatás a fényképezőgéphez x Megjegyzések Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és az elektronikus vaku ki van kapcsolva. Hibás működéshez vezethet, ha az elektronikus vaku vagy a fényképezőgép a vaku csatlakoztatásakor vagy levételekor be van kapcsolva. 1 Távolítsa el a fényképezőgép
 • Страница 88 из 163
  Az elektronikus vaku bekapcsolása Csatlakoztassa az elektronikus vakut a fényképezőgéphez, majd kapcsolja be mindkét készüléket. 1 Nyomja le és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg az egyik lámpa világítani kezd. • A kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az ON/OFF gombot. TEST gomb/ CHARGE lámpa
 • Страница 89 из 163
  Vakuvezérlés (TTL-AUTO) TTL-AUTO üzemmódban a vaku fényerejét automatikusan szabályozzák a fényképezőgép beállításai (ISO érzékenység és rekeszérték). Használja ezt az üzemmódot, ha a fényképezőgép rendelkezik TTL vakuvezérlési funkcióval. 1 2 MODE gomb A [TTL AUTO] vakuvezérlő mód beállításához
 • Страница 90 из 163
  Fényképezés (AUTO) Az AUTO üzemmódban a automatikus fényérzékelő állítja be a megfelelő megvilágítást a témához és a fény a fényképezőgép beállításai (ISO érzékenység és rekeszérték) szerint kerül kibocsátásra. Nincs elővillantás és a kioldási késés csökken. 1 A [AUTO] vakuvezérlő mód beállításához
 • Страница 91 из 163
  Fényképezés (MANUAL) 1 A [MANUAL] vakuvezérlő mód beállításához használja az elektronikus vakun található MODE gombot. 2 Az optimális fényképezési távolsághoz állítsa be a fényképezőgépet (ISO érzékenység és rekeszérték) majd fényképezzen. • A vaku mindig a legnagyobb fényerővel villan. Optimális
 • Страница 92 из 163
  Biztonsági tudnivalók Olvassa el a VIGYÁZAT és FIGYELEM című részeket, hogy biztosítsa a biztonságos használatot. Ezek a biztonsági tudnivalók védik a felhasználókat és másokat és megelőzik a tulajdona károsodását. VIGYÁZAT A figyelmeztetések be nem tartása sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. • Ne
 • Страница 93 из 163
  FIGYELEM A figyelmeztetések be nem tartása sérülésekhez vagy a tulajdona károsodásához vezethet. • Amennyiben furcsaságokat észlel, például szag, zaj, vagy füst, ne használja tovább a készüléket. Másképp tűz vagy égés következhet be. Távolítsa el óvatosan az elemeket, hogy ne égesse meg magát és
 • Страница 94 из 163
  Műszaki adatok MODELL Terméktípus Kulcsszám Villantási szög : : : : Vaku módok A vaku villantási ideje Villanásszám (teljes aktiválással)* Újratöltési idő (teljes aktiválástól a CHARGE lámpa jelzéséig)* Üzemeltetési környezet : : : Méretek Tömeg : FS-FL14 Külső elektronikus vaku digitális
 • Страница 95 из 163
  Grazie per aver acquistato questo prodotto Olympus. Per utilizzare il prodotto in maniera sicura, leggere il presente manuale prima di usare il dispositivo e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Nomi dei componenti (Fig. P. 3) 1 Area di emissione della luce (parabola) 2 Recettore per
 • Страница 96 из 163
  Inserimento delle batterie 1 2 Inserire le batterie rispettando le corrette polarità +/–. 3 Aprire lo sportello del vano batterie. Chiudere lo sportello del vano batterie. Sportello vano batterie 98 IT book_R2109_15L.indb 98 2009/04/09 16:20:20
 • Страница 97 из 163
  Montaggio sulla fotocamera x Note Accertarsi che sia la fotocamera che il flash elettronico siano spenti. Il montaggio o rimozione del flash elettronico dalla fotocamera quando uno dei due apparecchi è acceso potrebbe causare malfunzionamenti. 1 Rimuovere il coperchietto della slitta di contatto a
 • Страница 98 из 163
  Accensione del flash elettronico Montare un flash elettronico nella fotocamera e accendere quest’ultima con il flash. 1 Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando si accende una spia. • Premere nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo. Pulsante TEST/ spia CHARGE Pulsante
 • Страница 99 из 163
  Fotografia (TTL-AUTO) In modalità TTL-AUTO, l’intensità del flash è controllata automaticamente in base alle impostazioni della fotocamera (sensibilità ISO e diaframma). Usare questa modalità se la fotocamera è dotata della capacità di comunicazione. 1 Pulsante MODE Premere ripetutamente il pulsante
 • Страница 100 из 163
  Fotografia (AUTO) In modalità AUTO, il recettore per il controllo automatico dell’emissione luminosa regola l’illuminazione adeguata per il soggetto, e la luce viene emessa in base alle impostazioni della videocamera (sensibilità ISO e diaframma). Il pre-flash non viene usato e il ritardo del tempo
 • Страница 101 из 163
  Fotografia (MANUAL) 1 Premere ripetutamente il pulsante MODE sul flash elettronico per impostare la modalità di controllo del flash su [MANUAL]. 2 Per ottenere la distanza di ripresa ottimale dal soggetto, regolare le impostazioni della fotocamera (sensibilità ISO e diaframma) e scattare. • Il flash
 • Страница 102 из 163
  Misure di sicurezza Leggere attentamente le sezioni AVVERTENZA e ATTENZIONE per accertarsi di usare il prodotto in maniera sicura. Queste misure di sicurezza proteggono gli utenti e terzi ed evitano danni alle cose. AVVERTENZA Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo
 • Страница 103 из 163
  ATTENZIONE Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo potrebbe provocare ferite a persone o danni a cose. • Se si notano delle anomalie, come odore, rumore o fumo, interrompere l’utilizzo del dispositivo. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scottature.
 • Страница 104 из 163
  Caratteristiche tecniche MODELLO N. Tipo di prodotto Numero guida Angolo di copertura : : : : Modalità flash Durata di emissione del flash Numero dei lampi (a piena potenza)* Tempo di ricarica (dall’emissione a piena potenza all’accensione della spia CHARGE)* Ambiente operativo : : : Dimensioni Peso
 • Страница 105 из 163
  Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product van Olympus stelt. Lees voor uw eigen veiligheid de handleiding voorafgaand aan gebruik en berg deze op een handige plek op voor naslag in toekomst. Namen van onderdelen (Afb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flits Automatische lichtsensor Vergrendelring
 • Страница 106 из 163
  Batterijen opladen 1 2 Let op de juiste plus- en minpolen bij het plaatsen van de batterijen. 3 Open het klepje van het batterijcompartiment. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. Klepje van het batterijcompartiment 108 NL book_R2109_15L.indb 108 2009/04/09 16:20:24
 • Страница 107 из 163
  Bevestiging aan de camera x Opmerkingen Zorg ervoor dat zowel de camera als de elektronenflitser uitgeschakeld zijn. Bij het bevestigen of losmaken van de elektronenflitser kan de flitser of camera beschadigen. 1 Verwijder het deksel van de flitsschoen van de camera en verwijder de vergrendelpen door
 • Страница 108 из 163
  Inschakelen van de elektronenflitser Bevestig een elektronenflitser op de camera en schakel de camera vervolgens in met de flitser. 1 Houd de ON/OFF-knop ingedrukt totdat een LED gaat branden. • Druk nog een keer op de ON/OFF-knop om uit te schakelen. TEST-knop/ CHARGE LED 2 ON/OFF-knop Druk op de
 • Страница 109 из 163
  Fotograferen (TTL-AUTO) In de TTL-AUTO-functie wordt de flitssterkte automatisch ingesteld op basis van de camerainstellingen (ISO-gevoeligheid en diafragmawaarde). Gebruik deze functie als de camera beschikt over communicatiemogelijkheden. 1 MODE-knop Druk meerdere keren op de MODE-knop van de
 • Страница 110 из 163
  Fotograferen (AUTO) In de AUTO-functie stelt de automatische lichtsensor de juiste belichting voor het object in en er wordt geflitst op basis van de camera-instelling (ISO-gevoeligheid en diafragmawaarde). Er wordt geen inleidende flits gebruikt en de vertragingstijd tot het flitsen wordt verkort. 1
 • Страница 111 из 163
  Fotograferen (MANUAL) 1 Druk meerdere keren op de MODE-knop van de elektronenflitser om de flitsregeling op [MANUAL] te zetten. 2 Stel de camera-instelling (ISO-gevoeligheid en diafragmawaarde) in op de optimale opnameafstand tot het object en maak vervolgens een foto. • De flitser flitst altijd op
 • Страница 112 из 163
  Veiligheidsmaatregelen Lees voor veilig gebruik de WAARSCHUWING en LET OP-secties aandachtig door. Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen dat gebruikers en anderen uw eigendommen beschadigen. WAARSCHUWING Het niet opvolgen van de door dit pictogram aangegeven voorzorgsmaatregelen kan letsel of de
 • Страница 113 из 163
  LET OP Het niet opvolgen van de door dit pictogram aangegeven voorzorgsmaatregelen kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. • Gebruik de flitser niet als deze afwijkend gedrag vertoont en vreemde geurtjes, geluiden, of rook verspreidt. Het negeren van deze indicaties kan brand of
 • Страница 114 из 163
  Technische gegevens MODELNR. Producttype Richtgetal Flitshoek : : : : Flitserfuncties Flitsduur Aantal flitsen (bij volledige activering)* Oplaadtijd (van volledige activering tot het oplichten van de CHARGE LED)* Bedrijfscondities Afmetingen Gewicht : : : : FS-FL14 Externe elektronenflitser voor een
 • Страница 115 из 163
  Dziękujemy za zakup produktu firmy Olympus. W interesie bezpieczeństwa użytkownika prosimy o przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, a także o zachowanie go na przyszłość. Nazwy elementów (Rys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 str. 3) Reflektor Detektor światła trybu
 • Страница 116 из 163
  Wkładanie baterii 1 2 Załóż baterie, zwracając uwagę na polaryzację +/–. 3 Otwórz pokrywę komory baterii. Zamknij pokrywę komory baterii. Pokrywa komory baterii 118 PL book_R2109_15L.indb 118 2009/04/09 16:20:28
 • Страница 117 из 163
  Podłączanie do aparatu fotograficznego x Uwagi Upewnij się, że zarówno aparat jak i elektroniczna lampa błyskowa są wyłączone. Podłączenie lub odłączenie elektronicznej lampy błyskowej przy włączonej lampie lub aparacie może spowodować nieprawidłowe działanie. 1 Zdejmij pokrywę gorącej stopki
 • Страница 118 из 163
  Włączanie elektronicznej lampy błyskowej Podłącz elektroniczną lampę błyskową do aparatu i włącz aparat oraz funkcję lampy błyskowej. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do momentu, w którym zostanie zapalona którakolwiek z lampek. • Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF.
 • Страница 119 из 163
  Fotografowanie (TTL-AUTO) Intensywność lampy błyskowej w trybie TTL-AUTO jest automatycznie dostosowywana do ustawień (czułości ISO oraz wartości przysłony) aparatu. Używaj tego trybu, jeśli kamera została wyposażona w możliwość komunikowania się. 1 Przycisk MODE Wielokrotnie naciskaj przycisk MODE
 • Страница 120 из 163
  Fotografowanie (AUTO) Podczas pracy w trybie AUTO poziom oświetlenia jest dostosowywany za pomocą detektora światła trybu automatycznego, zgodnie z ustawieniami (czułością ISO i wartością przysłony) aparatu. W tym trybie przebłysk jest wyłączony, a czas zwalniania migawki jest krótszy. 1
 • Страница 121 из 163
  Fotografowanie w trybie ręcznym (MANUAL) 1 Wielokrotnie naciskaj przycisk MODE elektronicznej lampy błyskowej, aby ustawić tryb sterowania lampą błyskową na [MANUAL]. 2 Dostosuj ustawienia aparatu (czułość ISO oraz wartość przysłony) do optymalnej odległości od obiektu, a następnie zrób zdjęcie. •
 • Страница 122 из 163
  Środki bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie segmenty opatrzone napisami OSTRZEŻENIE oraz UWAGA, ponieważ zawierają one informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania produktu. Przedstawione środki bezpieczeństwa mają ochronić zdrowie i życie użytkownika oraz osób trzecich, a także zapobiec
 • Страница 123 из 163
  UWAGA Niestosowanie się do środków bezpieczeństwa opisanych przy tym symbolu może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. • Jeśli zauważysz nieprawidłowości w pracy urządzenia, jak np. dziwny zapach, hałas lub dym, natychmiast przerwij pracę. Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub
 • Страница 124 из 163
  Dane techniczne NR MODELU Typ produktu Liczba przewodnia Kąt rozsyłu światła Tryby lampy błyskowej Czas emisji błysku Liczba emitowanych błysków (pełnych wyładowań)* Czas ładowania (od pełnego wyładowania do zapalenia lampki CHARGE)* Wymagania systemowe Wymiary Waga : FS-FL14 : zewnętrzna
 • Страница 125 из 163
  Благодарим вас за покупку данного изделия компании Olympus. Для обеспечения вашей безопасности до использования изделия внимательно прочтите данное руководство и храните его под рукой для получения справок в будущем. Наименования составных частей (Рис. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 стр. 3) Основной излучающий
 • Страница 126 из 163
  Установка элементов питания 1 2 Вставьте элементы питания, соблюдая правильную полярность +/–. 3 Откройте крышку батарейного отсека. Закройте крышку батарейного отсека. Крышка батарейного отсека 128 RU book_R2109_15L.indb 128 2009/04/09 16:20:32
 • Страница 127 из 163
  Установка вспышки на фотоаппарат x Примечания Убедитесь, что фотоаппарат и электронная вспышка выключены. Установка вспышки на фотоаппарат или ее снятие с него при включенном питании вспышки или фотоаппарата может привести к неполадкам в работе. 1 Снимите крышку “горячего башмака” фотоаппарата и
 • Страница 128 из 163
  Включение электронной вспышки Подключите электронную вспышку к фотоаппарату, затем включите его питание с установленной вспышкой. 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ON/OFF, пока не загорится один из индикаторов. • Чтобы выключить электронную вспышку, повторно нажмите кнопку ON/OFF. Кнопка
 • Страница 129 из 163
  Съемка (режим TTL-AUTO) В режиме TTL-AUTO интенсивность вспышки контролируется автоматически в соответствии с настройками фотоаппарата (чувствительность ISO и значение диафрагмы). Этот режим рекомендуется использовать на фотоаппаратах с функцией обмена данными. 1 Кнопка MODE Нажмите кнопку MODE на
 • Страница 130 из 163
  Съемка (режим AUTO) В режиме AUTO автоматический фоторецептор обеспечивает автоматическую регулировку интенсивности вспышки для объекта съемки в соответствии с настройками фотоаппарата (чувствительность ISO и значение диафрагмы). Не используется предварительная вспышка, и уменьшается задержка
 • Страница 131 из 163
  Съемка (режим MANUAL) 1 Нажмите кнопку MODE на электронной вспышке несколько раз, пока не установится режим контроля вспышки [MANUAL]. 2 Отрегулируйте настройки фотоаппарата (чувствительность ISO и значение диафрагмы) для оптимального расстояния до объекта съемки и произведите съемку. • Вспышка
 • Страница 132 из 163
  Меры предосторожности Внимательно прочтите все указания, обозначенные символами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО, для обеспечения безопасной эксплуатации изделия. Меры предосторожности предусмотрены для защиты пользователей и посторонних лиц, а также для предотвращения повреждения оборудования.
 • Страница 133 из 163
  ОСТОРОЖНО Несоблюдение мер предосторожности, обозначенных данным символом, может стать причиной травм или повреждения оборудования. • При возникновении различных отклонений от нормы, например, запаха, шума или дыма, немедленно прекратите использование устройства. В противном случае возможны
 • Страница 134 из 163
  Технические характеристики МОДЕЛЬ Тип изделия Ведущее число (GN) Угол освещения : : : : FS-FL14 Внешняя электронная вспышка для цифровых фотоаппаратов 14 (ISO 100), 20 (ISO 200) По вертикали 55°, по горизонтали 70° (соответствует углу изображения объектива 14 мм (эквивалент объектива 28 мм для
 • Страница 135 из 163
  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Olympus. Za zagotovitev svoje varnosti, prosimo, da pred uporabo preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Imena delov (Slika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 str. 3) Svetilno območje Samodejni sprejemnik svetlobe Zaklepni obroček Zaklepni zatič
 • Страница 136 из 163
  Vstavljanje baterij 1 2 Vstavite baterije s pravilno polariteto (+/–). 3 Odprite pokrov predalčka za baterijo. Zaprite pokrov predalčka za baterijo. Pokrov predalčka za baterijo 138 SI book_R2109_15L.indb 138 2009/04/09 16:20:37
 • Страница 137 из 163
  Namestitev bliskavice na fotoaparat x Opombe Fotoaparat in elektronska bliskavica morata biti izklopljena. Če elektronsko bliskavico namestite ali odstranite, ko je vklopljen fotoaparat ali bliskavica, lahko pride do okvar. 1 Odstranite pokrovček nastavka za bliskavico in popustite zaklepni zatič
 • Страница 138 из 163
  Vklop elektronske bliskavice Elektronsko bliskavico priključite na fotoaparat in ga šele potem vklopite skupaj z bliskavico. 1 Pritisnite in držite gumb ON/OFF, dokler sveti katera koli lučka. 2 Ko sveti lučka CHARGE, pritisnite gumb TEST za zagon preizkusa bliskavice. • Za izklop ponovno
 • Страница 139 из 163
  Fotografiranje (TTL-AUTO) V načinu TTL-AUTO se jakost bliskavice nadzira samodejno v skladu z nastavitvami fotoaparata (občutljivost ISO in vrednost zaslonke). Ta način se uporablja pri fotoaparatih z možnostjo komunikacije. 1 Gumb MODE Pritiskajte gumb MODE na elektronski bliskavici toliko časa, da
 • Страница 140 из 163
  Fotografiranje (AUTO) V načinu AUTO samodejni sprejemnik svetlobe prilagodi ustrezno svetlobo za motiv in svetloba se sproži v skladu z nastavitvami fotoaparata (občutljivost ISO in vrednost zaslonke). Predhodni blisk se ne uporabi in zamik časa sprožitve se zmanjša. 1 Pritiskajte gumb MODE na
 • Страница 141 из 163
  Fotografiranje (MANUAL) 1 Pritiskajte gumb MODE na elektronski bliskavici toliko časa, da nastavite način nadzora bliskavice na način [MANUAL]. 2 Za optimalno razdaljo za fotografiranje motiva prilagodite nastavitve fotoaparata (občutljivost ISO in vrednost zaslonke) in nato fotografirajte. •
 • Страница 142 из 163
  Varnostni ukrepi Za zagotovitev varne uporabe natančno preberite OPOZORILA in OPOMBE. Ti varnostni ukrepi varujejo uporabnike in druge ter preprečujejo, da bi se vaša lastnina poškodovala. Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do OPOZORILA poškodb ali smrti. • Ne
 • Страница 143 из 163
  Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do OPOMBE poškodb ali materialne škode. • Če opazite kakršne koli nenavadne pojave, npr. vonj po zažganem, hrup ali dim, prenehajte uporabljati to napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali opeklin. Previdno odstranite
 • Страница 144 из 163
  Specifikacije MODEL ŠT. Vrsta izdelka Vodilno število Kot osvetlitve : : : : Načini bliskavice Čas oddajanja bliskov Število oddanih bliskov (pri polnem delovanju)* Čas polnjenja (od polnega delovanja do utripanja lučke CHARGE)* Delovno okolje : : : Mere Teža : FS-FL14 Zunanja elektronska bliskavica
 • Страница 145 из 163
  Ďakujme vám za nákup tohto produktu Olympus. Pre zaručenie vašej bezpečnosti si pred používaním výrobku prečítajte tento návod na použitie a uložte ho pre budúce konzultácie. Názvy častí (Obr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , Str. 3) Reflektor Automatický snímač osvetlenia Poistný prstenec Poistný kolíček
 • Страница 146 из 163
  Vloženie batérií 1 2 Vložte batérie so správnou polaritou +/–. 3 Otvorte kryt batériového priestoru. Zavrite kryt batériového priestoru. Kryt batériového priestoru 148 SK book_R2109_15L.indb 148 2009/04/09 16:20:41
 • Страница 147 из 163
  Pripevnenie k fotoaparátu x Poznámky Overte, či je elektronický blesk aj fotoaparát vypnutý. Montáž alebo demontáž elektronického blesku pri zapnutom blesku alebo fotoaparáte môže spôsobiť poruchu. 1 Na fotoaparáte odstráňte kryt pätice a zasuňte poistný kolíček otáčaním poistného prstenca tak ako
 • Страница 148 из 163
  Zapnutie elektronického blesku Pripojte elektronický blesk k fotoaparátu a potom zapnite fotoaparát s bleskom. 1 Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF dokedy sa nezasvieti nejaké svetlo. 2 Keď je kontrolka CHARGE zasvietená, stlačte tlačidlo TEST pre skúšobné odpálenie blesku. • Stlačte tlačidlo ON/OFF
 • Страница 149 из 163
  Fotografovanie (TTL-AUTO) V režime TTL-AUTO je intenzita blesku kontrolovaná automaticky v súlade s nastaveniami fotoaparátu (citlivosť ISO a hodnota clony). Používajte tento režim ak je fotoaparát vybavený možnosťou komunikácie. 1 Tlačidlo MODE Opakovaným stlačením tlačidla MODE na elektronickom
 • Страница 150 из 163
  Fotografovanie (AUTO) V režime AUTO nastaví automatický snímač osvetlenia vhodné osvetlenie objektu a vyžiarí sa svetlo v súlade s nastaveniami fotoaparátu (citlivosť ISO a hodnota clony). Nepoužije sa predzáblesk a opozdenie spustenia sa zníži. 1 Opakovaným stlačením tlačidla MODE na elektronickom
 • Страница 151 из 163
  Fotografovanie (MANUAL) 1 Opakovaným stlačením tlačidla MODE na elektronickom blesku nastavte režim ovládania blesku na [MANUAL]. 2 Nastavte nastavenia fotoaparátu (citlivosť ISO a hodnotu clony) pre optimálnu vzdialenosť k objektu, a potom sfotografujte. • Blesk sa vždy odpáli s maximálnou
 • Страница 152 из 163
  Bezpečnostné opatrenia Prečítajte si pozorne VÝSTRAHY A VAROVANIA pre uistenie bezpečného používania. Tieto bezpečnostné opatrenia chránia používateľov, ostatné osoby a zabráňujú poškodeniu vášho majetku. VÝSTRAHA Nedodržanie opatrení označených týmto symbolom môže mať za následok zranenie alebo
 • Страница 153 из 163
  VAROVANIE Nedodržanie opatrení označených týmto symbolom môže mať za následok úraz alebo poškodenie majetku. • Ak si všimnete neobvyklé javy ako zápach, hluk alebo dym, prestaňte zariadenie používať. Inak môže dôjsť k požiaru alebo k popáleniu. Opatrne vyberte batérie tak, aby ste sa nepopálili a
 • Страница 154 из 163
  Technické údaje Číslo modelu Typ výrobku Smerné číslo Uhol odpaľovania : : : : Režimy blesku Dĺžka záblesku Počet zábleskov (pri plnej intenzite)* Čas nabitia (z plnej aktivácie po rozsvietenie kontrolky CHARGE)* Prevádzkové podmienky : : : Rozmery Hmotnosť : FS-FL14 Externý elektronický blesk pre
 • Страница 155 из 163
  Olympus UK Ltd KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH Tel.:+44 (0) 1702 616333 +44 (0) 1702 465677 www.olympus.co.uk BULGARIA REP. OFFICE OLYMPUS C&S blvd. Bulgaria 88, entr. 2, fl.1, ap. 3, 1680 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 2 854 84 14, www.olympus.bg OLYMPUS C&S, SPOL. S.R.O.
 • Страница 156 из 163
  OLYMPUS NORGE AS Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO, Tel.: 23 00 50 50 OLYMPUS BELGIUM N.V. Boomsesteenweg 77, 2630 Aartselaar, Tel.: (03) 870 58 00 OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa tel. 022 – 366 00 77, faks 022 – 831 04 53 OLYMPUS PORTUGAL, SA Rua Santos Pousada, 552 Oliveira
 • Страница 157 из 163
  MEMO 159 book_R2109_15L.indb 159 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 158 из 163
  MEMO 160 book_R2109_15L.indb 160 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 159 из 163
  MEMO 161 book_R2109_15L.indb 161 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 160 из 163
  MEMO 162 book_R2109_15L.indb 162 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 161 из 163
  MEMO 163 book_R2109_15L.indb 163 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 162 из 163
  MEMO 164 book_R2109_15L.indb 164 2009/04/09 16:20:46
 • Страница 163 из 163