Инструкция для OLYMPUS FL-300R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

© 2011

VR516401

Printed in China

Electronic Flash

FL-300R

 7 

EN

 INSTRUCTIONS

 17 - 

CS

 NÁVOD K POUŽITÍ

 27 - 

DE

 BEDIENUNGSANLEITUNG

 37 - 

DA

 BETJENINGSVEJLEDNING

 47 - 

ET

 JUHISED

 57 - 

ES

 INSTRUCCIONES

 67 - 

FI

 KÄYTTÖOHJEET

 77 - 

FR

 MODE D’EMPLOI

 87 - 

HU

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 97 - 

IT

 ISTRUZIONI

 107 - 

NL

 AANWIJZINGEN

 117 - 

PL

 INSTRUKCJA

 127 - 

RU

 ИНСТРУКЦИЯ

 137 - 

SL

 NAVODILA

 147 - 

SK

 NÁVOD NA POUŽITIE

R2190_E_cover.indd   1

R2190_E_cover.indd   1

2011/03/21   14:17:46

2011/03/21   14:17:46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 163
  7 - EN INSTRUCTIONS 17 - CS NÁVOD K POUŽITÍ 87 - HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 97 - IT ISTRUZIONI 27 - DE BEDIENUNGSANLEITUNG 37 - DA BETJENINGSVEJLEDNING Electronic Flash FL-300R © 2011 R2190_E_cover.indd 1 VR516401 Printed in China 107 - NL AANWIJZINGEN 117 - PL INSTRUKCJA 47 - ET JUHISED 127 - RU
 • Страница 2 из 163
  MEMO F no. ISO 9 3 R2190_E_cover.indd 2 1.4 2 5.6 8 11 0.6~7 0.6~5 2.5~28 1.8~20 1.3~14 0.9~10 0.6~7 3.6~40 2.5~28 1.8~20 1.3~14 0.9~10 0.6~7 5.1~56 3.6~40 2.5~28 1.8~20 1.3~14 0.9~10 7.1~80 5.1~56 3.6~40 2.5~28 1.8~20 1.3~14 0.9~10 16 22 0.6~3.5 0.6~2.5 0.6~1.7 0.6~1.3 0.6~0.9 0.6~3.5 0.6~2.5
 • Страница 3 из 163
  Information for Your Safety IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read and understand all instructions before using. Close supervision is necessary when any flash is used by or near children.
 • Страница 4 из 163
  Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel. Let flash cool completely before putting away. To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids. To reduce the risk of electric shock, do not
 • Страница 5 из 163
  Thank you for purchasing this Olympus product. To ensure your safety, please read this instruction manual before use, and keep it handy for future reference. Names of parts (Fig. 1 Light-emitting area 2 Lock release button 3 Lock pin 4 TEST button/ CHARGE lamp p. 3) 5 AUTO CHECK lamp 6 ON/OFF
 • Страница 6 из 163
  Attaching to the camera x Notes Confirm that both the camera and electronic flash are off. Attaching or removing the electronic flash while either the flash or the camera is on may result in malfunction. 1 1 Remove the camera hot shoe cover and slide the flash securely into the hot shoe until it clicks
 • Страница 7 из 163
  Turning on the electronic flash Attach an electronic flash to the camera, and then turn the camera on. 1 TEST button/ CHARGE lamp Press and hold the ON/OFF button until any lamp lights. • Press the ON/OFF button again to turn the power off. • Press the TEST button to fire a test flash when the CHARGE
 • Страница 8 из 163
  Shooting According to the flash mode setting of the camera, shooting in TTL-AUTO mode or MANUAL mode is available with this flash. 1 2 Set the RC switch to “OFF”. In accordance with the intended use, set the flash mode of the camera. For details, refer to the instruction manual of the camera. RC
 • Страница 9 из 163
  Wide angle Use the wide panel for shooting when the lens focal length is wider than 9 mm to 14 mm. 1 Slide the W knob to the W side. Folding This flash can be bent approx. 30 degrees in front (1) and 60 degrees in rear (2). It also can be folded in front to make it easier to carry the camera with
 • Страница 10 из 163
  Wireless remote control flash photography 1 Set the RC switch to A or B. 2 Set [# RC Mode] to [On] in the menu of the camera to make the flash on the camera ready to fire. 3 Set the flash control mode, etc. in each of the groups A and B on the camera. • A and B are the group settings. Set the flash
 • Страница 11 из 163
  Positioning Since the communication is performed with the flash emission of the camera, the flash positioning range varies with camera. 1 1 2 2 Attach the stand provided. • Slide the flash securely into the stand until it clicks into place (1). Press the shoe lock release button to remove the flash.
 • Страница 12 из 163
  Safety precautions Read WARNINGS and CAUTIONS thoroughly to ensure safe usage. These safety precautions protect the users and others and prevent property damage. Failure to observe the precautions indicated by this symbol may result in WARNING injury or death. • Do not use product or flash or just
 • Страница 13 из 163
  Failure to observe the precautions indicated by this symbol may result in CAUTION injury or property damage. • If you notice any abnormalities such as odor, noise, or smoke, stop using this device. Otherwise a fire or burn may result. Remove the batteries carefully to avoid burning yourself, and
 • Страница 14 из 163
  Specifications MODEL NO. Product type Guide number Firing angle : : : : Flash modes Flash emission period Flash emission count (at full activation)* Recharge time : : : Operating environment : Dimensions Weight : : : FL-300R External electronic flash for digital still camera 20 (ISO 100), 12 (ISO100,
 • Страница 15 из 163
  Děkujeme vám za nákup výrobku značky Olympus. Pro zajištění své bezpečnosti si prosím před použitím přečtěte tento návod k obsluze a uchovávejte jej po ruce pro pozdější nahlédnutí. Názvy součástí (obr. 1 Reflektor 2 Tlačítko uvolnění aretace 3 Pojistný kolíček 4 Tlačítko TEST/ Kontrolka CHARGE str.
 • Страница 16 из 163
  Připevnění k fotoaparátu x Poznámky Ověřte, zda je elektronický blesk i fotoaparát vypnut. Montáž nebo demontáž elektronického blesku při zapnutém elektronickém blesku nebo fotoaparátu může způsobit poruchu. 1 1 Sejměte kryt „sáněk“ fotoaparátu a nasunujte blesk, dokud nezacvakne na místo (1).
 • Страница 17 из 163
  Zapnutí elektronického blesku Připojte elektronický blesk k fotoaparátu a poté zapněte fotoaparát s bleskem. 1 Tlačítko TEST/ Tlačítko Kontrolka CHARGE ON/OFF Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF, dokud se kontrolka nerozsvítí. • Opětovným stiskem tlačítka ON/OFF blesk vypnete. • Po rozsvícení
 • Страница 18 из 163
  Snímání Podle režimu blesku, který je nastaven ve fotoaparátu, umožňuje blesk snímání v režimu TTL-AUTO (automatický) nebo MANUAL (manuální). 1 2 Nastavte přepínač RC do polohy „OFF“. Podle zamýšleného použití nastavte režim blesku ve fotoaparátu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití
 • Страница 19 из 163
  Širokoúhlý záběr Pokud je ohnisková vzdálenost objektivu větší než 9 mm až 14 mm, použijte při focení širokoúhlý panel. 1 Posuňte přepínač W ve směru W. Skládání Tento blesk lze sklopit o přibližně 30 stupňů dopředu (1) a 60 stupňů dozadu (2). Také jej lze sklopit dopředu tak, aby bylo snadné
 • Страница 20 из 163
  Fotografování s bleskem pomocí bezdrátového ovládání 1 Nastavte přepínač RC do polohy A nebo B. 2 V nabídce fotoaparátu nastavte položku [# Blesk Režim] (Bezdrátový blesk) na možnost [Zap], aby byl blesk na fotoaparátu připraven k použití. 3 Pro každou ze skupin A a B můžete ve fotoaparátu nastavit
 • Страница 21 из 163
  Umístění Jelikož ke komunikaci dochází spolu s odpálením blesku fotoaparátu, rozsah umístění blesku se u jednotlivých fotoaparátů liší. 1 1 Připevněte dodaný stojan. • Nasuňte blesk bezpečně tak, aby zacvakl na místo (1). Blesk odpojíte stisknutím tlačítka uvolnění aretace. Při použití odraženého
 • Страница 22 из 163
  Bezpečnostní opatření Pro zajištění bezpečného používání si důkladně přečtěte UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ. Tato bezpečnostní opatření chrání uživatele a ostatní a zabraňují poškození vašeho majetku. Nedodržení instrukcí označených tímto symbolem může mít za následek POZOR úraz nebo zranění s následkem
 • Страница 23 из 163
  VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození majetku. • Pokud si všimnete neobvyklých jevů, jako je zápach, hluk nebo kouř, okamžitě přestaňte přístroj používat. Může dojít k požáru nebo popálení. Opatrně vyjměte baterie, abyste se nepopálili a
 • Страница 24 из 163
  Technické údaje MODEL Č. Typ výrobku Směrné číslo Zoom blesku : : : : Režimy blesku Délka záblesku Počet záblesků (při plné intenzitě)* Doba nabití : : : Provozní podmínky : Rozměry Hmotnost : : : FL-300R Elektronický blesk pro digitální fotoaparát 20 (ISO 100), 12 (ISO 100, použití širokoúhlého
 • Страница 25 из 163
  Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Olympus-Produktes entschieden haben. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bezeichnung der Teile (Abb. 1 2 3 4 Blitzröhre
 • Страница 26 из 163
  Anbringen des Blitzgeräts an der Kamera x Hinweise Vergewissern Sie sich, dass sowohl Kamera als auch Blitzgerät ausgeschaltet sind. Falls das Blitzgerät beim Anbringen oder Abtrennen eingeschaltet ist, kann es zu Betriebsstörungen kommen. 1 1 Entfernen Sie die Blitzschuhabdeckung der Kamera und
 • Страница 27 из 163
  Einschalten des Blitzgeräts Bringen Sie ein Blitzgerät an der Kamera an und schalten Sie die Kamera dann mit dem Blitzgerät an. 1 TEST-Taste/ ON/OFF-Taste Ladeanzeige CHARGE Halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt, bis eine beliebige Lampe aufleuchtet. • Drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um den
 • Страница 28 из 163
  Aufnahme Je nach Blitzsteuermodus-Einstellung der Kamera ist mit diesem Blitz eine Aufnahme im Modus TTL-AUTO oder MANUAL möglich. 1 2 Stellen Sie den RC-Schalter auf „OFF“. Legen Sie je nach beabsichtigtem Verwendungszweck der Kamera den Blitzmodus fest. Einzelheiten finden Sie in der
 • Страница 29 из 163
  Weitwinkel Verwenden Sie für Ihre Aufnahme den Weitwinkel, wenn die Linsenbrennweite größer als 9-14 mm ist. 1 Schieben Sie den (W) Weitwinkel-Schieber (Diffuser) auf die W-Seite. Einklappen Das Blitzgerät kann vorne um ca. 30° (1) und hinten um ca. 60° (2) eingeklappt werden. Es kann vorne auch
 • Страница 30 из 163
  Blitzfotografie mit funkgesteuerter Fernauslösung 1 Stellen Sie den RC-Schalter auf A oder B. 2 3 Setzen Sie [# RC Mode] im Kameramenü auf [Ein], um den Blitz zu aktivieren. • A und B sind die Gruppeneinstellungen. Stellen Sie u.a. die Blitzsteuermodi für jede Gruppe ein steuern Sie diese über Funk.
 • Страница 31 из 163
  Ausrichtung Da die Kommunikation über die Blitzabgabe der Kamera abläuft, ist der Blitzausrichtungsbereich bei jeder Kamera verschieden. 1 1 2 2 Bringen Sie den mitgelieferten Halter an. • Schieben Sie das Blitzgerät fest in den Halter, bis es einrastet (1). Drücken Sie auf die Taste zur Freigabe
 • Страница 32 из 163
  Sicherheitsmaßnahmen Lesen Sie WARNUNG und ACHTUNG aufmerksam, um eine sichere Handhabung zu garantieren. Diese Sicherheitsmaßnahmen sollen die Benutzer und Dritte vor Gefahren schützen und verhindern, dass Sie Ihr Eigentum beschädigen. WARNUNG Die Missachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten
 • Страница 33 из 163
  ACHTUNG Die Missachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise kann zu Sach- und Personenschäden führen. • Stellen Sie den Gebrauch dieses Geräts ein, falls Sie außergewöhnliche Merkmale wie Geruch, Geräusche oder Rauch bemerken. Andernfalls kann es zu Feuer oder Verbrennungen kommen.
 • Страница 34 из 163
  Technische Daten MODELL NR. Produkttyp Leitzahl Ausleuchtwinkel : : : : Blitzsteuermodi Blitzdauer Anzahl der Blitze (bei voller Blitzstärke)* Ladedauer : : : : Umgebungsbedingungen : Abmessungen Gewicht : : FL-300R Externes elektronisches Blitzgerät für Digitalkameras 20 (ISO 100), 12 (ISO100 bei
 • Страница 35 из 163
  Tak, fordi du har købt dette Olympus-produkt. For at garantere din sikkerhed, bør du læse denne betjeningsvejledning før brug og opbevare den til senere reference. Delenes betegnelser (fig. 1 2 3 4 Reflektor Låseknap Låsestift TEST-knap/ CHARGE-lampe 5 6 7 8 9 s. 3) AUTO CHECK-lampe ON/OFF-knap W
 • Страница 36 из 163
  Montering på kamera x Bemærkninger Kameraet og flashen skal være slukket. Hvis flashen monteres eller fjernes mens denne eller kameraet er tændt, kan der opstå en fejlfunktion. 1 1 Fjern flashskoens dæksel på kameraet, og skub flashen ind i skoen, indtil den klikker på plads (1). Sæt ikke flashen på med
 • Страница 37 из 163
  Sådan tændes den elektroniske flash Sæt flashen på kameraet, og tænd derefter for kameraet. 1 TEST-knap/ ON/OFFCHARGE-lampe knap Tryk på ON/OFF-knappen og hold den inde, indtil en lampe lyser. • Tryk på ON/OFF-knappen igen for at slukke for strømmen. • Flashen afprøves ved at trykke på TEST knappen,
 • Страница 38 из 163
  Optagelse Flashen kan bruges i TTL-AUTO eller MANUAL funktion, afhængig af kameraets indstilling. 1 2 Sæt RC-kontakten på "OFF". Vælg flashfunktion på kameraet, efter formål. Der henvises til kameraets betjeningsvejledning for flere detaljer. MANUAL-funktion er ikke tilgængelig på nogle kameraer.
 • Страница 39 из 163
  Vidvinkel Brug vidvinkelpanel til optagelse, når optikkens brændvidde er mindre end 9 til 14 mm. 1 Skub knappen W til W-siden. Sammenfoldet Denne flash kan vippes cirka 30 grader fremad (1) og 60 grader bagud (2). Den kan også vippes helt frem for at gøre det lettere at transportere kameraet med
 • Страница 40 из 163
  Flashoptagelse med trådløs styring 1 Indstil RC-kontakten til A eller B. 2 Sæt [# RC Styring] til [Til] i kameraets menu for at gøre kameraets flash klar til affyring. 3 Sæt flashstyringsfunktionen, osv. i hver af grupperne A og B på kameraet. • A og B er gruppeindstillinger. Indstil
 • Страница 41 из 163
  Placering Da kommunikationen udføres med flashglimtet fra kameraet, varierer området for flashplacering i forhold til kameraet. 1 1 2 2 Påsæt den medfølgende holder. • Skub flashen godt ind i holderen, indtil den klikker på plads (1). Tryk på skolåsens udløserknap for at fjerne flashen. Når den
 • Страница 42 из 163
  Sikkerhed Læs ADVARSLER og FORHOLDSREGLER grundigt for at garantere sikker brug. Disse sikkerhedsforholdsregler beskytter brugeren og andre og forhindrer skade på kameraet. ADVARSEL Manglende overholdelse af de forholdsregler, som er vist med dette symbol, kan medføre kvæstelser eller dødsfald. •
 • Страница 43 из 163
  FORSIGTIG Manglende overholdelse af de forholdsregler, som er vist med dette symbol, kan medføre kvæstelser eller materiel skade. • Hvis du opdager noget unormalt som f.eks. lugt, støj eller røg, skal du holde op med at bruge denne enhed. I modsat fald kan det resultere i brand eller forbrænding.
 • Страница 44 из 163
  Tekniske data MODELNUMMER Produkttype Ledetal Brændvidde : : : : Flashfunktioner Flashglimtets varighed Antal flashudladninger (ved fuld udladning)* Opladetid : : : Brugsmiljø : Mål Vægt : : : FL-300R Ekstern elektronisk flash til et digitalkamera 20 (ISO 100), 12 (ISO100, ved brug af vidvinkelpanel)
 • Страница 45 из 163
  Täname, et ostsite selle Olympuse toote. Oma ohutuse tagamiseks lugege palun enne kasutamist käesolevat kasutusjuhendit ning hoidke seda käepärases kohas edaspidiseks lugemiseks. Osade nimetused (Joon. 1 Valgust kiirgav pind 2 Lukustusmehhanismi vabastamise nupp 3 Lukustustihvt 4 TEST (KATSE) nupp/
 • Страница 46 из 163
  Kaamera külge kinnitamine x Märkused Jälgige, et nii kaamera kui ka välk oleks välja lülitatud. Kui välgu paigaldamisel või mahavõtmisel on kaamera või välk sisse lülitatud, võib see seadmeid kahjustada. 1 1 Eemaldage kaamera hot shoe ühenduse kate ja libistage välklamp kindlalt ühendusse, kuni see
 • Страница 47 из 163
  Elektroonilise lisavälgu sisselülitamine Ühendage elektrooniline lisavälk kaameraga ning lülitage kaamera koos välguga sisse. 1 TEST nupp/ CHARGE tuli ON/OFF nupp Vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu, kuni mõni lamp süttib. • Toite väljalülitamiseks vajutage uuesti ON/OFF nuppu. • Välgu kontrollimiseks
 • Страница 48 из 163
  Pildistamine Vastavalt kaamera välgurežiimi seadele saab selle välguga pildistada kas TTL-AUTO režiimil või käsirežiimil. 1 2 RC lüliti Seadke RC lüliti asendisse „OFF”. Vastavalt soovitud kasutusele seadistage kaamera välgurežiim. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge kaamera kasutusjuhendiga.
 • Страница 49 из 163
  Lainurk Kasutage pildistamiseks laipaneeli, kui objektiivi fookuskaugus on üle 9–14 mm. 1 Libistage W nupp W poolele. Kokkupanek Välklampi saab pöörata umbes 30 kraadi ettepoole (1) ja 60 kraadi tahapoole (2). Selle saab ka ettepoole kokku panna, nii et kaamerat, mille külge on kinnitatud välklamp,
 • Страница 50 из 163
  Traadita kaugjuhtimisvälguga pildistamine 1 Seadke RC lüliti asendisse A või B. 2 Välgu käivitumiseks valmisolekuks seadistage kaameramenüül [#RC Režiim] asendisse [Sees]. 3 Seadistage kaameral nii A kui ka B rühma välgureguleerimisrežiim jne. • A ja B on rühmaseaded. Seadistage iga rühma jaoks
 • Страница 51 из 163
  Paigaldamine Kuna lisavälku juhitakse kaamera sisseehitatud välgu abil, sõltub lisavälgu ja kaamera vahelise kauguse võimalik suurus kaamerast. 1 1 2 2 Kinnitage kaasasolev alus. • Libistage välklampi piki alust, kuni see klõpsab paigale (1). Välklambi eemaldamiseks vajutage ühenduse
 • Страница 52 из 163
  Ettevaatusabinõud Ohutu kasutamise tagamiseks lugege põhjalikult HOIATUSI ja ETTEVAATUSE abinõusid. Need ohutusalased ettevaatusabinõud kaitsevad kasutajat ja teisi ning välistavad teie vara kahjustumist. Selle tingmärgiga tähistatud ettevaatusnõuete mittetäitmine võib kaasa HOIATUS tuua vigastuse
 • Страница 53 из 163
  Selle tingmärgiga tähistatud ettevaatusnõuete mittetäitmine võib ETTEVAATUST kaasa tuua vigastuse või vara kahjustamist. • Kui te märkate ebanormaalsusi, nagu lõhn, müra või suits, peatage selle toote kasutamine. Vastasel juhul võib esineda süttimine või põletus. Eemaldage ettevaatlikult patareid,
 • Страница 54 из 163
  Tehnilised andmed MUDELI NR. Toote tüüp Juhtarv Töönurk : : : : Välgu režiimid Välgu kiirgusperiood Välgu kiirgamise arv (täielikult aktiveerituna)* Taaslaadimisaeg : : : Töökeskkond : Mõõtmed Kaal : : : FL-300R Elektrooniline lisavälk digitaalfotokaamerate jaoks 20 (ISO 100), 12 (ISO100,
 • Страница 55 из 163
  Gracias por adquirir un producto Olympus. Para garantizar su seguridad, le rogamos que lea este manual de instrucciones antes de utilizar el producto, y que lo guarde en un lugar accesible para poder realizar consultas en el futuro. • Pilas alcalinas AAA (R03) (× 2) Nombre de las piezas (figura p.
 • Страница 56 из 163
  Fijación en la cámara x Notas Compruebe que la cámara y el flash electrónico están apagados. El montaje y desmontaje del flash electrónico mientras el flash o la cámara se encuentran encendidos puede ocasionar fallos de funcionamiento. 1 1 Retire la tapa de la zapata de contacto y deslice el flash con
 • Страница 57 из 163
  Encendido del flash electrónico Acople un flash electrónico a la cámara y, a continuación, encienda la cámara con el flash. 1 Botón TEST/ Botón Piloto CHARGE ON/OFF Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se ilumine cualquier piloto. • Pulse de nuevo el botón ON/OFF para apagar la cámara. • Cuando
 • Страница 58 из 163
  Fotografiado Dependiendo del modo de flash ajustado en la cámara, la toma fotográfica en el modo TTLAUTO o el modo MANUAL está disponible con este flash. 1 2 Ponga el interruptor RC en “OFF”. Ajuste el modo de flash de la cámara de acuerdo con el uso previsto. Para detalles, consulte el manual de
 • Страница 59 из 163
  Gran angular Utilice el panel gran angular cuando la distancia focal del objetivo se ajusta a una posición más amplia de 9 a 14 mm. 1 Deslice el botón W hacia el lado W. Plegado Este flash puede plegarse aproximadamente 30 grados hacia delante (1) y 60 grados hacia atrás (2). También puede plegarse
 • Страница 60 из 163
  Fotografiado con flash mediante control remoto inalámbrico 1 Ajuste el interruptor RC a A o B. 2 Ajuste [# Modo RC] a [On] en el menú de la cámara para que el flash de la cámara esté listo para disparar. 3 Ajuste el modo de control del flash, etc. en cada uno de los grupos A y B en la cámara. • A y B
 • Страница 61 из 163
  Posición Puesto que la comunicación se realiza con la emisión del flash de la cámara, el rango de posiciones del flash varía con la cámara. 1 1 2 2 Monte el soporte suministrado. • Deslice el flash con cuidado en el soporte hasta que encaje en su lugar con un ruido (1). Pulse el botón de liberación de
 • Страница 62 из 163
  Precauciones de seguridad Lea íntegramente todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES para asegurarse de que utiliza correctamente el producto. Estas precauciones de seguridad protegen a los usuarios y demás personas, y evitan cualquier daño en el producto. ADVERTENCIA El incumplimiento de las
 • Страница 63 из 163
  El incumplimiento de las precauciones marcadas con este símbolo podría ocasionar lesiones o daños en el producto. • Si percibe alguna anomalía como olores, ruido o humo, deje de utilizar inmediatamente el dispositivo. De lo contrario, podría producirse un incendio o quemarse. Retire con cuidado las
 • Страница 64 из 163
  Especificaciones Nº DE MODELO Tipo de producto Número de guía Ángulo de disparo : : : : Modos del flash : Periodo de emisión del flash: : Cantidad de emisión del flash (a máxima activación)* Tiempo de recarga : Entorno de funcionamiento: Dimensiones Peso : : FL-300R Flash electrónico externo para
 • Страница 65 из 163
  Kiitos tämän Olympus-tuotteen hankinnasta. Turvallisuuden varmistamiseksi lue tämä käyttöohje ennen käyttöä ja pidä se tallessa myöhempää tarvetta varten. Osien nimet (kuva 1 Valoalue 2 Lukituksen vapautuspainike 3 Lukitusnasta 4 TEST-painike/ CHARGE-latausvalo 5 6 7 8 9 s. 3) AUTO CHECK-valo
 • Страница 66 из 163
  Salaman kiinnittäminen kameraan x Huomaa Varmista, että virta on kytketty pois päältä sekä kamerasta että elektronisesta salamasta. Elektronisen salaman kiinnittäminen tai irrottaminen virran ollessa kytkettynä joko salamaan tai kameraan voi aiheuttaa toimintahäiriön. 1 1 Irrota salamakengän kansi
 • Страница 67 из 163
  Elektronisen salaman kytkeminen päälle Kiinnitä elektroninen salama kameraan ja kytke sitten kameraan virta. 1 TEST-painike/ CHARGElatausvalo ON/OFFpainike Pidä ON/OFF-painiketta painettuna kunnes jokin valoista syttyy. • Katkaise virta painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen. • Paina
 • Страница 68 из 163
  Kuvaaminen Riippuen kameran salaman tila-asetuksesta, tätä salamaa voidaan käyttää kuvattaessa TTLAUTO- tai MANUAL-tilassa. 1 2 Aseta RC-kytkin "OFF"-asentoon. Aseta kameran salamatila käyttötarkoituksen mukaan. Katso lisätietoja kameran käyttöohjeesta. MANUAL-tila ei ole käytettävissä joissakin
 • Страница 69 из 163
  Laajakulma Käytä kuvaukseen laajakulmapaneelia, kun objektiivin polttoväli on laajempi kuin 9mm - 14 mm. 1 Liu'uta W-kytkin W-merkin kohdalle. Taittaminen Salamaa voi taittaa noin 30 astetta eteen (1) ja 60 astetta taakse (2). Se voidaan myös taittaa eteen, jolloin kameraa on helpompi kuljettaa
 • Страница 70 из 163
  Langaton kauko-ohjauskuvaus salamalla 1 Aseta RC-kytkin A- tai B-asentoon. 2 Säädä kameran valikosta [#RC-toiminto] arvoon [Päällä] tehdäksesi kameran salamasta käyttövalmiin. 3 Säädä salaman ohjaustila jne. kameran ryhmille A ja B. • A ja B ovat ryhmäasetuksia. Säädä salaman ohjaustila jne.
 • Страница 71 из 163
  Asettelu Koska yhteys luodaan kameran salaman valon avulla, salaman asetteluetäisyys vaihtelee kameran mukaan. 1 Kiinnitä mukana toimitettu jalusta. 1 2 2 • Liu'uta salama tukevasti jalustaan, kunnes se naksahtaa paikalleen (1). Irrota salama painamalla salamakengän lukituksen vapautuspainiketta.
 • Страница 72 из 163
  Turvallisuusohjeet Lue VAROITUKSET ja HUOMIOT huolellisesti turvallisen käytön varmistamiseksi. Nämä turvallisuusohjeet suojaavat käyttäjiä ja muita, sekä ehkäisevät esinevahinkoja. Tällä symbolilla merkittyjen turvallisuusohjeiden noudattamatta VAROITUS jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai
 • Страница 73 из 163
  Tällä symbolilla merkittyjen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen HUOMIO voi johtaa loukkaantumiseen tai esinevahinkoihin. • Jos huomaat jotain tavallisesta poikkeavaa, kuten hajua, ääntä tai savua, lopeta laitteen käyttö. Muutoin tuloksena voi olla tulipalo tai palovamma. Poista paristot
 • Страница 74 из 163
  Tekniset tiedot MALLINRO Tuotteen tyyppi Ohjeluku Välähdyskulma : : : : Salamatilat Salaman laukaisuaika Salaman laukaisumäärä (täydellä aktivoinnilla)* Latausaika : : : Käyttöympäristö : Mitat Paino : : : FL-300R Ulkoinen elektroninen salama digitaaliseen stillkameraan 20 (ISO 100), 12 (ISO100,
 • Страница 75 из 163
  Merci d’avoir acheté ce produit Olympus. Pour garantir votre sécurité, veuillez lire ce manuel d’instructions avant utilisation et le conserver à portée de main pour consultation ultérieure. Liste des pièces (Fig. 1 Zone émettant la lumière 2 Bouton de déblocage 3 Broche de verrouillage 4 Touche
 • Страница 76 из 163
  Fixation à l’appareil photo x Remarques S’assurer que l’appareil photo et le flash électronique sont tous les deux éteints. Monter ou démonter le flash électronique lorsqu’il est allumé ou que l’appareil photo est en marche peut entraîner un dysfonctionnement. 1 1 Retirer la protection du sabot flash
 • Страница 77 из 163
  Mise en marche du flash électronique Fixer un flash électronique sur l’appareil photo, puis mettre l’appareil photo et le flash en marche. 1 Touche TEST/ Touche Voyant CHARGE ON/OFF Appuyer sur la touche ON/OFF et la maintenir enfoncée jusqu’à ce qu’un voyant s’allume. • Appuyer de nouveau sur la
 • Страница 78 из 163
  Prise de vue En fonction du réglage du mode de flash sur l’appareil photo, la prise de vue en mode TTLAUTO ou MANUAL est disponible avec ce flash. 1 2 Bouton RC Régler le bouton RC sur « OFF ». Régler le mode de flash de l'appareil photo en fonction de l'utilisation prévue. Pour plus de détails, se
 • Страница 79 из 163
  Grand angle Utiliser le diffuseur grand angle pour la prise de vue lorsque la longueur focale de l’objectif est supérieure à la plage allant de 9 mm à 14 mm. 1 Placer le bouton W sur le côté W. Repli du flash Ce flash peut être incliné d’environ 30 degrés vers l’avant (1) et 60 degrés vers l’arrière
 • Страница 80 из 163
  Prise de vue avec flash à l’aide de la télécommande sans fil 1 Régler le bouton RC sur A ou B. • A et B sont les réglages de groupe. Régler le mode de commande de flash, etc. sur chaque groupe et les contrôler sans fil. 2 Régler [Mode RC #] sur [Active] dans le menu de l’appareil photo pour préparer le
 • Страница 81 из 163
  Positionnement La communication étant établie avec l’émission du flash de l’appareil photo, la plage de positionnement du flash varie en fonction de l’appareil photo. 1 1 2 2 Fixer le support fourni. • Glisser le flash dans le support jusqu’à ce qu’il soit fermement en place (1). Appuyer sur le bouton
 • Страница 82 из 163
  Précautions de sécurité Lire intégralement les consignes intitulées AVERTISSEMENT et ATTENTION pour éviter toute utilisation à risque de l’appareil. Ces précautions de sécurité protègent les utilisateurs et les tiers se trouvant à proximité, tout en prévenant d’éventuels dommages matériels. Le non
 • Страница 83 из 163
  Le non respect des précautions indiquées par ce symbole peut ATTENTION entraîner des blessures ou des dommages matériels. • En cas de constatation d’anomalie telle qu’une odeur, un bruit, de la fumée, arrêter d’utiliser cet appareil : risque d’incendie ou de brûlures. Retirer soigneusement les
 • Страница 84 из 163
  Caractéristiques MODÈLE N° Type de produit Nombre guide Angle d’éclairement : : : : Modes de flash Période d’émission du flash Nombre d’émissions de flash (en activation totale)* Temps de recharge : : : : Environnement d’exploitation : Dimensions Poids : : FL-300R Flash électronique externe pour
 • Страница 85 из 163
  Köszönjük, hogy Olympus terméket választott! A megfelelő használatbavétel érdekében kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg a későbbiekben is. A vaku részei ( . ábra 3. oldal) 1 Vakufej 2 Rögzítéskioldó gomb 3 Rögzítőtüske 4 TEST gomb/ CHARGE lámpa 5 AUTO CHECK lámpa 6 ON/OFF gomb
 • Страница 86 из 163
  Csatlakoztatás a fényképezőgéphez x Megjegyzések Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép és az elektronikus vaku ki van kapcsolva. Hibás működéshez vezethet, ha az elektronikus vaku vagy a fényképezőgép a vaku csatlakoztatásakor vagy levételekor be van kapcsolva. 1 1 Távolítsa el a fényképezőgép
 • Страница 87 из 163
  Az elektronikus vaku bekapcsolása Csatlakoztassa az elektronikus vakut a fényképezőgéphez, majd kapcsolja be mindkét készüléket. 1 TEST gomb/ ON/OFF CHARGE lámpa gomb Nyomja le és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot, amíg az egyik lámpa világítani kezd. • A kikapcsolásához nyomja meg még egyszer az
 • Страница 88 из 163
  Fényképezés A vaku a fényképezőgépen beállított vakuvezérlő üzemmódtól függően TTL-AUTO vagy MANUAL üzemmódban használható. 1 2 Állítsa az RC kapcsolót “OFF” helyzetbe. A kívánt céltól függően állítsa be a fényképezőgép vakuvezérlő üzemmódját. Erről bővebben a fényképezőgép kezelési útmutatójában
 • Страница 89 из 163
  Nagylátószög Ha az objektív gyújtótávolsága nagyobb, mint 9–14 mm, használja a nagylátószögű panelt a fényképezéshez. 1 Csúsztassa a W gombot a W (nagylátószög) állásba. Fel- és lehajtás A vaku kb. 30 fokkal előre- (1) és 60 fokkal hátradönthető (2). A fényképezőgép csatlakoztatott vakuval történő
 • Страница 90 из 163
  Vezeték nélküli távvezérelt vakus fényképezés 1 Állítsa az RC kapcsolót A vagy B helyzetbe. 2 Állítsa be a fényképezőgép menüjének [# Távvezérlés] pontját [Be] értékre a fényképezőgép vakujának készenlétbe helyezéséhez. 3 Állítsa be mind az A, mind a B csoport vakuvezérlő üzemmódját stb. a
 • Страница 91 из 163
  Elhelyezés Mivel a kommunikáció a fényképezőgép vakuvillantásával zajlik, a vakuk fényképezőgépenként változó tartományban helyezhetők el. 1 1 2 2 Csatlakoztassa a tartozék állványt. • Csúsztassa be a vakut az állványba, míg a helyére nem kattan (1). A vaku eltávolításához nyomja meg a vakupapucs
 • Страница 92 из 163
  Biztonsági tudnivalók Olvassa el a VIGYÁZAT és FIGYELEM című részeket, hogy biztosítsa a biztonságos használatot. Ezek a biztonsági tudnivalók védik a felhasználókat és másokat és megelőzik a tulajdona károsodását. VIGYÁZAT A figyelmeztetések be nem tartása sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. • Ne
 • Страница 93 из 163
  FIGYELEM A figyelmeztetések be nem tartása sérülésekhez vagy a tulajdona károsodásához vezethet. • Amennyiben furcsaságokat észlel, például szag, zaj, vagy füst, ne használja tovább a készüléket. Másképp tűz vagy égés következhet be. Távolítsa el óvatosan az elemeket, hogy ne égesse meg magát és
 • Страница 94 из 163
  Műszaki adatok MODELL Terméktípus Kulcsszám Villantási szög : : : : Vaku módok A vaku villantási ideje Villanásszám (teljes aktiválással)* Újratöltési idő : : : : Üzemeltetési környezet : Méretek Tömeg : : FL-300R Külső elektronikus vaku digitális fényképezőgépekhez 20 (ISO 100), 12 (ISO 100, a
 • Страница 95 из 163
  Grazie per aver acquistato questo prodotto Olympus. Per utilizzare il prodotto in maniera sicura, leggere il presente manuale prima di usare il dispositivo e tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Nomi dei componenti (Fig. 1 Area di emissione della luce (parabola) 2 Pulsante di sblocco 3
 • Страница 96 из 163
  Montaggio sulla fotocamera x Note Accertarsi che sia la fotocamera che il flash elettronico siano spenti. Il montaggio o rimozione del flash elettronico dalla fotocamera quando uno dei due apparecchi è acceso potrebbe causare malfunzionamenti. 1 1 Rimuovere la protezione della slitta di contatto a
 • Страница 97 из 163
  Accensione del flash elettronico Montare un flash elettronico nella fotocamera e accendere quest’ultima con il flash. 1 Pulsante TEST/ Pulsante spia CHARGE ON/OFF Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando si accende una spia. • Premere nuovamente il pulsante ON/OFF per spegnere il
 • Страница 98 из 163
  Fotografia In base all’impostazione della modalità flash della fotocamera, con questo flash è possibile scattare le fotografie in modalità TTL-AUTO o MANUAL. 1 2 Interruttore RC Spostare l’interruttore RC in posizione “OFF”. Impostare la modalità flash della fotocamera in funzione dell’impiego che si
 • Страница 99 из 163
  Grandangolo Quando la lunghezza focale dell’obiettivo è maggiore di 9-14 mm, utilizzare il diffusore grandangolare per scattare. 1 Spostare il tasto W verso il lato W. Orientamento Questo flash può essere piegato di circa 30 gradi in avanti (1) e di 60 gradi all’indietro (2). Inoltre, può essere
 • Страница 100 из 163
  Fotografia con flash a comando remoto wireless 1 Spostare l’interruttore RC in posizione A o B. 2 Impostare l’opzione [Mod RC#] su [Acceso] nel menu della fotocamera per predisporre il flash della fotocamera ad accendersi. 3 Impostare la modalità di controllo del flash, ecc., in ciascuno dei gruppi A e
 • Страница 101 из 163
  Posizionamento Poiché la comunicazione avviene tramite l’emissione del flash della fotocamera, l’intervallo di posizionamento varia in funzione della fotocamera. 1 1 2 2 Fissare il supporto in dotazione. • Spingere saldamente il flash nel supporto fino a che non scatta in posizione (1). Premere il
 • Страница 102 из 163
  Misure di sicurezza Leggere attentamente le sezioni AVVERTENZA e ATTENZIONE per accertarsi di usare il prodotto in maniera sicura. Queste misure di sicurezza proteggono gli utenti e terzi ed evitano danni alle cose. AVVERTENZA Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo
 • Страница 103 из 163
  Il mancato rispetto delle istruzioni contrassegnate da questo ATTENZIONE simbolo potrebbe provocare ferite a persone o danni a cose. • Se si notano delle anomalie, come odore, rumore o fumo, interrompere l’utilizzo del dispositivo. In caso contrario si potrebbero provocare incendi o scottature.
 • Страница 104 из 163
  Caratteristiche tecniche MODELLO N. Tipo di prodotto Numero guida Angolo di copertura : : : : Modalità flash Durata di emissione del flash Numero dei lampi (a piena potenza)* Tempo di ricarica : : : : Ambiente operativo : Dimensioni Peso : : FL-300R Flash elettronico esterno per fotocamera digitale
 • Страница 105 из 163
  Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product van Olympus stelt. Lees voor uw eigen veiligheid de handleiding voorafgaand aan gebruik en berg deze op een handige plek op voor naslag in toekomst. Namen van onderdelen (Afb. 1 2 3 4 Flits Ontgrendelingsknop Vergrendelpen TEST-knop/ CHARGE LED 5 6 7
 • Страница 106 из 163
  Bevestiging aan de camera x Opmerkingen Zorg ervoor dat zowel de camera als de elektronenflitser uitgeschakeld zijn. Bij het bevestigen of losmaken van de elektronenflitser kan de flitser of camera beschadigen. 1 1 Verwijder het deksel van de flitsschoen van de camera en schuif de flits stevig in de
 • Страница 107 из 163
  Inschakelen van de elektronenflitser Bevestig een elektronenflitser op de camera en schakel de camera vervolgens in met de flitser. 1 TEST-knop/ ON/OFFCHARGE LED knop Houd de ON/OFF-knop ingedrukt totdat een LED gaat branden. • Druk nog een keer op de ON/OFF-knop om uit te schakelen. • Duw op de knop
 • Страница 108 из 163
  Fotograferen In overeenstemming met de instelling van de flitsmodus van de camera kunt u met deze flits in de TTL-AUTOmodus of in de manuele modus MANUAL fotograferen. 1 2 Zet de RC-schakelaar op "OFF". Stel de flitsmodus van de camera in volgens het bedoelde gebruik. Raadpleeg de gebruikshandleiding
 • Страница 109 из 163
  Groothoek Gebruik de groothoekadapter om te fotograferen wanneer de brandpuntafstand groter is dan 9 mm tot 14 mm. 1 Schuif de W-knop naar de W-kant. In- en uitklappen Deze flits kan ongeveer 30 graden naar voren worden gebogen (1) en 60 graden naar achteren (2). Hij kan ook naar voren worden
 • Страница 110 из 163
  Fotograferen met flits via draadloze afstandsbediening 1 Stel de RC-schakelaar in op A of B. 2 Stel [#RC-Modus] in op [Aan] in het menu van de camera om ervoor te zorgen dat de flits op de camera klaar is om te flitsen. 3 Stel de flitsmodus, enz. in in elke groep A en B op de camera. • A en B zijn de
 • Страница 111 из 163
  Plaatsing Omdat de communicatie gebeurt via de flits van de camera, hangt het bereik van de plaatsing van de flits af van de camera. 1 1 2 2 Maak de meegeleverde standaard vast. • Schuif de flits stevig in de standaard tot hij vastklikt (1). Druk op de ontgrendelknop van de flitsschoen om de flits te
 • Страница 112 из 163
  Veiligheidsmaatregelen Lees voor veilig gebruik de WAARSCHUWING en LET OP-secties aandachtig door. Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen dat gebruikers en anderen uw eigendommen beschadigen. WAARSCHUWING Het niet opvolgen van de door dit pictogram aangegeven voorzorgsmaatregelen kan letsel of de
 • Страница 113 из 163
  LET OP Het niet opvolgen van de door dit pictogram aangegeven voorzorgsmaatregelen kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. • Gebruik de flitser niet als deze afwijkend gedrag vertoont en vreemde geurtjes, geluiden, of rook verspreidt. Het negeren van deze indicaties kan brand of
 • Страница 114 из 163
  Technische gegevens MODELNR. Producttype Richtgetal Flitshoek : : : : Flitserfuncties Flitsduur Aantal flitsen (bij volledige activering)* Oplaadtijd : : : : Bedrijfscondities Afmetingen Gewicht : : : FL-300R Externe elektronenflitser voor een digitale fotocamera 20 (ISO 100), 12 (ISO100, met behulp
 • Страница 115 из 163
  Dziękujemy za zakup produktu firmy Olympus. W interesie bezpieczeństwa użytkownika prosimy o przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, a także o zachowanie go na przyszłość. Nazwy elementów (Rys. 1 Reflektor 2 Przycisk zwalniania blokady 3 Kołek blokady 4
 • Страница 116 из 163
  Podłączanie do aparatu fotograficznego x Uwagi Upewnij się, że zarówno aparat jak i elektroniczna lampa błyskowa są wyłączone. Podłączenie lub odłączenie elektronicznej lampy błyskowej przy włączonej lampie lub aparacie może spowodować nieprawidłowe działanie. 1 1 Zdejmij pokrywę gorącej stopki
 • Страница 117 из 163
  Włączanie elektronicznej lampy błyskowej Podłącz elektroniczną lampę błyskową do aparatu i włącz aparat oraz funkcję lampy błyskowej. 1 Przycisk TEST/ Przycisk lampka CHARGE ON/OFF Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF do momentu, w którym zostanie zapalona którakolwiek z lampek. • Aby wyłączyć
 • Страница 118 из 163
  Fotografowanie Odpowiednie ustawienie lampy błyskowej umożliwia fotografowanie zarówno w trybie TLLAUTO, jak i ręcznym (MANUAL). 1 2 Przełącznik RC Ustaw przełącznik RC w pozycji „OFF”. Jeśli chcesz skorzystać z lampy błyskowej, ustaw odpowiednią opcję w aparacie. Szczegółowe informacje na ten
 • Страница 119 из 163
  Panel szerokokątny Panelu szerokokątnego należy używać, jeżeli wartość ogniskowej wykracza poza wartość 9 – 14 mm. 1 Przesuń suwak „W” w stronę litery W. Ustawianie pod kątem Lampę można przechylić pod kątem ok. 30 stopni w przód (1) i 60 stopni w tył (2). Można ją również złożyć całkowicie, co
 • Страница 120 из 163
  Zdalne sterowanie lampą 1 Ustawić przełącznik RC w pozycji A lub B. 2 W menu aparatu ustaw [Tryb RC #] w pozycji [Wł.], aby przygotować lampę błyskową do działania. 3 Ustaw w aparacie tryb sterowania lampą błyskową oraz wprowadź inne ustawienia dla grup A i B. • A i B to ustawienia grup. Ustaw tryb
 • Страница 121 из 163
  Lokalizacja Ponieważ komunikacja z aparatem zależy od momentu emisji światła, położenie lampy błyskowej jest uzależnione od ustawienia aparatu. 1 1 2 2 Lampę należy umieścić na podstawce będącej częścią wyposażenia. • Ostrożnie wsuwaj lampę we właściwe miejsce aż do usłyszenia charakterystycznego
 • Страница 122 из 163
  Środki bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie segmenty opatrzone napisami OSTRZEŻENIE oraz UWAGA, ponieważ zawierają one informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania produktu. Przedstawione środki bezpieczeństwa mają ochronić zdrowie i życie użytkownika oraz osób trzecich, a także zapobiec
 • Страница 123 из 163
  UWAGA Niestosowanie się do środków bezpieczeństwa opisanych przy tym symbolu może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia. • Jeśli zauważysz nieprawidłowości w pracy urządzenia, jak np. dziwny zapach, hałas lub dym, natychmiast przerwij pracę. Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub
 • Страница 124 из 163
  Dane techniczne NR MODELU Typ produktu Liczba przewodnia Kąt rozsyłu światła : : : : Tryby lampy błyskowej Czas emisji błysku Liczba emitowanych błysków (pełnych wyładowań)* Czas ładowania : : : Wymagania systemowe Wymiary Waga : : : : FL-300R zewnętrzna elektroniczna lampa błyskowa do cyfrowych
 • Страница 125 из 163
  Благодарим вас за покупку данного изделия компании Olympus. Для обеспечения вашей безопасности до использования изделия внимательно прочтите данное руководство и храните его под рукой для получения справок в будущем. Наименования составных частей (Рис. 1 Основной излучающий элемент 2 Кнопка
 • Страница 126 из 163
  Установка вспышки на фотоаппарат x Примечания Убедитесь, что фотоаппарат и электронная вспышка выключены. Установка вспышки на фотоаппарат или ее снятие с него при включенном питании вспышки или фотоаппарата может привести к неполадкам в работе. 1 1 Снимите крышку “горячего башмака” фотоаппарата и
 • Страница 127 из 163
  Включение электронной вспышки Подключите электронную вспышку к фотоаппарату, затем включите его питание с установленной вспышкой. 1 Кнопка тестовой Кнопка активации ON/OFF TEST/Индикатор зарядки CHARGE Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ON/OFF, пока не загорится один из индикаторов. • Чтобы
 • Страница 128 из 163
  Съемка В зависимости от установленного на камере режима вспышки, съемка может выполняться в режиме TTL-AUTO или MANUAL. 1 2 Переключатель RC Переведите переключатель RC в положение “OFF”. В зависимости от условий съемки выберите режим вспышки камеры. Для получения подробной информации смотрите
 • Страница 129 из 163
  Широкий угол При съемке с короткофокусным объективом (длина фокуса от 9 мм до 14 мм) используйте расширяющую панель. 1 Переместите переключатель W в положение W. Складывание Эта вспышка может наклоняться примерно на 30 градусов вперед (1) и на 60 градусов назад (2). Она также может складываться
 • Страница 130 из 163
  Съемка с беспроводным удаленным управлением вспышкой 1 Переведите переключатель RC в положение А или В. 2 Для подготовки вспышки на камере к съемке установите для пункта [#Режим Ду] значение [Вкл.] в меню камеры. 3 Установите режим управления вспышкой, и пр. для групп А и В на камере. • А и В - это
 • Страница 131 из 163
  Позиционирование Так как связь осуществляется путем приема излучения вспышки камеры, то диапазон расположения вспышки будет зависеть от камеры. 1 1 2 2 Прикрепите штатив из комплекта поставки. • Прочно вставьте вспышку в штатив до щелчка (1). Нажмите на кнопку разблокировки башмака, чтобы снять
 • Страница 132 из 163
  Меры предосторожности Внимательно прочтите все указания, обозначенные символами ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТОРОЖНО, для обеспечения безопасной эксплуатации изделия. Меры предосторожности предусмотрены для защиты пользователей и посторонних лиц, а также для предотвращения повреждения оборудования.
 • Страница 133 из 163
  ОСТОРОЖНО Несоблюдение мер предосторожности, обозначенных данным символом, может стать причиной травм или повреждения оборудования. • При возникновении различных отклонений от нормы, например, запаха, шума или дыма, немедленно прекратите использование устройства. В противном случае возможны
 • Страница 134 из 163
  Технические характеристики МОДЕЛЬ Тип изделия Ведущее число (GN) Угол освещения : : : : Режимы вспышки Длительность вспышки Количество активаций (при полной интенсивности)* Время зарядки : : : Условия эксплуатации Размеры Вес : : : : FL-300R Внешняя электронная вспышка для цифровых фотоаппаратов 20
 • Страница 135 из 163
  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Olympus. Za zagotovitev svoje varnosti, prosimo, da pred uporabo preberete ta navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Imena delov (Slika 1 Svetilno območje 2 Gumb zaklepnega zatiča 3 Zaklepni zatič 4 Gumb TEST/ Lučka CHARGE str. 3) 5 Lučka AUTO
 • Страница 136 из 163
  Namestitev bliskavice na fotoaparat x Opombe Fotoaparat in elektronska bliskavica morata biti izklopljena. Če elektronsko bliskavico namestite ali odstranite, ko je vklopljen fotoaparat ali bliskavica, lahko pride do okvar. 1 1 Odstranite pokrovček nastavka za bliskavico in bliskavico trdno
 • Страница 137 из 163
  Vklop elektronske bliskavice Elektronsko bliskavico priključite na fotoaparat in ga šele potem vklopite skupaj z bliskavico. 1 Gumb TEST/ Gumb lučka CHARGE ON/OFF Pritisnite in držite gumb ON/OFF, dokler sveti katera koli lučka. • Za izklop ponovno pritisnite gumb ON/OFF. • Pritisnite gumb TEST, če
 • Страница 138 из 163
  Fotografiranje Glede na nastavitev načina bliskavice v fotoaparatu, je v s to bliskavico na voljo način TTLAUTO ali MANUAL. 1 2 Stikalo RC Stikalo RC premaknite v položaj »OFF«. Nastavite način bliskavice fotoaparata glede na želeno uporabo. Če želite več informacij, si oglejte navodila za uporabo
 • Страница 139 из 163
  Širok kot S širokim okvirjem fotografirajte, kadar je žariščna dolžina objektiva širša od 9 mm do 14 mm. 1 Gumb W potisnite proti črki W. Zlaganje Bliskavico lahko upognete za pribl. 30 stopinj spredaj (1) in 60 stopinj zadaj (2). Lahko jo tudi zložite naprej, tako da fotoaparat lažje prenašate, ko
 • Страница 140 из 163
  Fotografija z brezžičnim daljinskim upravljanjem bliskavice 1 Stikalo RC premaknite v položaj A ali B. 2 Nastavite [# RC način] na [Vklj.] v meniju fotoaparata in tako pripravice bliskavico fotoaparata na sprožitev. 3 Nastavite način nadzora bliskavice itd. v skupini A in skupini B na fotoaparatu. •
 • Страница 141 из 163
  Določanje položaja Ker komunikacija poteka z oddajanjem bliskavice fotoaparata, so možnosti položajev odvisne od fotoaparata. 1 1 2 2 Namestite priloženo stojalo. • Bliskavico potisnite trdno v stojalo, dokler ne zaslišite, da se zaskoči (1). Pritisnite gumb za sprostitev zaklepnega zatiča, če
 • Страница 142 из 163
  Varnostni ukrepi Za zagotovitev varne uporabe natančno preberite OPOZORILA in OPOMBE. Ti varnostni ukrepi varujejo uporabnike in druge ter preprečujejo, da bi se vaša lastnina poškodovala. OPOZORILA Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do poškodb ali smrti. • Ne
 • Страница 143 из 163
  OPOMBE Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do poškodb ali materialne škode. • Če opazite kakršne koli nenavadne pojave, npr. vonj po zažganem, hrup ali dim, prenehajte uporabljati to napravo. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali opeklin. Previdno odstranite
 • Страница 144 из 163
  Specifikacije MODEL ŠT. Vrsta izdelka Vodilno število Kot osvetlitve : : : : Načini bliskavice Čas oddajanja bliskov Število oddanih bliskov (pri polnem delovanju)* Čas polnjenja : : : Delovno okolje : Mere Teža : : : FL-300R Zunanja elektronska bliskavica za digitalen fotoaparat 20 (ISO 100), 12
 • Страница 145 из 163
  Ďakujeme vám za nákup tohto produktu Olympus. Pre zaručenie vašej bezpečnosti si pred používaním výrobku prečítajte tento návod na použitie a uložte ho pre budúce použitie. Názvy častí (Obr. 1 Reflektor 2 Tlačidlo uvoľnenia zámku 3 Poistný kolíček 4 Tlačidlo TEST/ Kontrolka CHARGE , Str. 3) 5
 • Страница 146 из 163
  Pripevnenie k fotoaparátu x Poznámky Overte, či je elektronický blesk aj fotoaparát vypnutý. Montáž alebo demontáž elektronického blesku pri zapnutom blesku alebo fotoaparáte môže spôsobiť poruchu. 1 1 Odoberte kryt pätice fotoaparátu a zasuňte poriadne blesk do pätice, kým nezacvakne na mieste
 • Страница 147 из 163
  Zapnutie elektronického blesku Pripojte elektronický blesk k fotoaparátu a potom zapnite fotoaparát s bleskom. 1 Tlačidlo TEST/ Tlačidlo Kontrolka CHARGE ON/OFF Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF dokedy sa nezasvieti nejaké svetlo. • Stlačte tlačidlo ON/OFF znovu pre vypnutie. • Stlačením tlačidla
 • Страница 148 из 163
  Fotografovanie V závislosti od nastavenia režimu blesku na fotoaparáte je s týmto bleskom k dispozícii fotografovanie v režime TTL-AUTO alebo MANUAL. 1 2 Nastavte prepínač RC do polohy „OFF“. V súlade s plánovaným použitím nastavte režim blesku fotoaparátu. Podrobnosti nájdete v návode na
 • Страница 149 из 163
  Široký uhol Použite široký panel na fotografovanie, ak je ohnisková dĺžka širšia ako 9 mm až 14 mm. 1 Posuňte ovládač W do polohy W. Sklápanie Tento blesk je možné nakloniť zhruba 30 stupňov dopredu (1) a 60 stupňov dozadu (2). Je možné sklopiť ho aj dopredu, aby sa ľahšie prenášal fotoaparát s
 • Страница 150 из 163
  Fotografovanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním blesku 1 Nastavte prepínač RC na hodnotu A alebo B. 2 Nastavte v ponuke fotoaparátu položku [# RC režim] na možnosť [Zap.], čím pripravíte blesk na fotoaparáte na rozsvietenie. 3 Nastavte režim ovládania blesku atï. pre jednotlivé skupiny A a B na
 • Страница 151 из 163
  Nastavenie polohy Pretože komunikácia sa vykonáva s vyžarovaním blesku fotoaparátu, rozsah nastavenia polohy závisí od fotoaparátu. 1 1 2 2 Pripojte dodávaný stojan. • Zasuňte blesk poriadne do stojana, kým nezacvakne na mieste (1). Stlačením tlačidla uvoľnenia zámku pätice odoberte blesk. Keď ho
 • Страница 152 из 163
  Bezpečnostné opatrenia Prečítajte si pozorne VÝSTRAHY A VAROVANIA pre uistenie bezpečného používania. Tieto bezpečnostné opatrenia chránia používateľov, ostatné osoby a zabraňujú poškodeniu vášho majetku. Nedodržanie opatrení označených týmto symbolom môže mať za VÝSTRAHA následok zranenie alebo
 • Страница 153 из 163
  Nedodržanie opatrení označených týmto symbolom môže mať za VAROVANIE následok úraz alebo poškodenie majetku. • Ak si všimnete neobvyklé javy ako zápach, hluk alebo dym, prestaňte zariadenie používať. Inak môže dôjsť k požiaru alebo k popáleniu. Opatrne vyberte batérie tak, aby ste sa nepopálili a
 • Страница 154 из 163
  Technické údaje Číslo modelu Typ výrobku Smerné číslo Uhol odpaľovania : : : : Režimy blesku Dĺžka záblesku Počet zábleskov (pri plnej intenzite)* Čas nabitia : : : : Prevádzkové podmienky : Rozmery Hmotnosť : : FL-300R Externý elektronický blesk pre digitálny fotoaparát 20 (ISO 100), 12 (ISO100,
 • Страница 155 из 163
  Olympus UK Ltd Olympus Service Department Olympus Imaging & Audio KeyMed House, Stock Road Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, United Kingdom Sales: 0800 111 4777, Service: 0800 111 4888 Facsimile: +44 (0)1702 445134 E-Mail: consumer@olympus.co.uk www.olympus.co.uk BULGARIA REP. OFFICE OLYMPUS C&S
 • Страница 156 из 163
  OLYMPUS NORGE AS Postboks 119 Kjelsås, 0411 OSLO, Tel.: 23 00 50 50 Olympus Belgium N.V. Boomsesteenweg 77, 2630 Aartselaar, Tel.: (03) 870 99 99 Olympus Polska Sp. z o.o. - biuro Adres: Olympus Polska sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa Tel.: (22) 366 00 77, Faks: (22) 831 04 53 Naprawa
 • Страница 157 из 163
  MEMO 159 17_R2190_address.indd 159 2011/03/22 9:20:33
 • Страница 158 из 163
  MEMO 160 17_R2190_address.indd 160 2011/03/22 9:20:33
 • Страница 159 из 163
  MEMO 161 17_R2190_address.indd 161 2011/03/22 9:20:33
 • Страница 160 из 163
  MEMO 162 17_R2190_address.indd 162 2011/03/22 9:20:33
 • Страница 161 из 163
  MEMO 163 17_R2190_address.indd 163 2011/03/22 9:20:34
 • Страница 162 из 163
  MEMO 164 17_R2190_address.indd 164 2011/03/21 17:50:17
 • Страница 163 из 163