Инструкция для OMNIMOUNT U2-F, OM10044, U2 Fixed Manual ru

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

P4

FIGYELEM! – MAGYAR

FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, 

MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK.
Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel. Észak-Amerikában az OmniMount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail 

címen érhetjük el.
Ne telepítsük vagy szereljük össze a terméket, ha az vagy a szerszámok sérültek vagy hiányoznak. Ha cserealkatrészre van szükségünk, lépjünk kapcsolatba az OmniMount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 

telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen. A nemzetközi ügyfelek a helyi forgalmazóktól kaphatnak segítséget.
Falra szerelhető termékek: Ez a termék fából vagy betonból készült függőleges falra szerelhető fel. Faanyag esetén a fal legalább 5 x 10 cm méretű gerendákból kell, hogy álljon, amelyek között a távolság nem 
több, mint 60 cm, és nem kevesebb, mint 41 cm, és amelynek burkolata (szárazfalazat, léc, gipszkarton) nem vastagabb, mint 13 mm.  Egyéni felszerelés esetén lépjen kapcsolatba szakemberrel.  A biztonságos 
telepítéshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy 
feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet illetve -felület teherbírása elegendő-e az elem teljes súlyának biztonságos megtartásához.Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy 
képcsöves vagy laposképernyős televízió súlyát megtartani.
Ezt a terméket csak az OmniMount által meghatározott célra használjuk.
A termék mozgó alkatrészeket tartalmazhat. Használjunk körültekintéssel.
NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.

AVISO! – PORTUGUÊS 

ADVARSEL! – DANSK

AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRECTA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES 
DE INICIAR. 
Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount 
através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.
Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMOunt através do 800.668.6848 
ou do endereço info@omnimount.com.  Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência. 
Para produtos montados na parede: Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede de madeira ou em betão armado.  Vigas de madeira definidas como uma parede 
consistindo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 60 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 13 mm de cobertura de parede (gesso, paredes em 
ripas estuque)
Para instalações personalizadas, por favor contactar um técnico de instalação qualificado.
Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A 
pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança.Este produto                         
não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT.  Não   utilizar este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela OmniMount. 
NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.

ADVARSEL! FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DE STARTER.
Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl eller har spørgsmål, skal De kontakte en kvalificeret installatør. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte OmniMount kundeservice på
800.668.6848 eller info@omnimount.com.
Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis De skal bruge reservedele, kan De kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller 
info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.
Til vægmonterede produkter: Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller fast beton. Træunderliggere defineres som en væg, der består af underliggere på mindst 5 x 10 cm med en 
afstand på maks. 60 cm og mindst 41 cm afstand mellem underliggerne samt maks. 13 mm vægbeklædning (tørvæg, lægter eller gips). Kontakt en professionel montør, hvis der ønskes specielle installationer.
For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at 
sikre sig, at vægstrukturen-overfladen samt de ankre, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billedrørs-
eller fladskærmsfjernsyn.Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end de, der angives af OmniMount.
OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT.

VAROITUS! – SUOMI

VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN 

ALOITAT.
Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys asiantuntevaan asentajaan. Pohjois-Amerikassa asuvat voivat ottaa yhteyden OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai 

info@omnimount.com.
Älä asenna tai kokoa, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaihto-osia, ota yhteys OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com. Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvien 

asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjäänsä.
Seinään kiinnitettävät tuotteet: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisilla pystypuilla varustetussa tai umpibetonista valmistetussa pystysuorassa seinässä. Puiset pystypuut ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja 
niiden väli on enintään 60 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpinnoitteen (laastiton kiviseinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 13 mm. Mukautetuissa asennuksissa tulee ottaa yhteys asiantuntevaan asentajaan.
Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on 
varmistaa, että seinärakenne/-pinta ja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kestämään litteänäyttöisen tai kuvaputkitelevision painoa.                Älä
käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun kuin OmniMountin ilmoittamaan tarkoitukseen.
TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.

VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA.  LÄS FÖLJANDE VARNINGSTEXT INNAN 

DU BÖRJAR. 
Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor vänligen kontaka en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller 

info@omnimount.com.
Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservdelar krävs kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com.  Internationella kunder måste 

kontaka en lokal distributör för assistans. 
För väggmonterade produkter: Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med stomme av träreglar eller betong. Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm reglar med ett 
avstånd mellan reglarna av max 60 cm och minst 41 cm samt max 13 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. För specialinstallationer, kontakta en kvalificerad fackman. För att installationen ska vara säker 
måste väggen kunna bära 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören ansvarar för att kontrollera väggkonstruktion/yta samt att fästen som 
används vid installatio klarar den totala belastningen.ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT.
Den här produkten är inte utformad för att klara belastningen av en CRT.

VARNING! – SVENSKA 

ADVARSEL! – NORSK

ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.
Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder bosatt i Nord-Amerika kan ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 

668 6848 eller info@omnimount.com.
Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller 

info@omnimount.com.  Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp. 
Angående veggmonterte produkter: Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale vegger som er bygd av trestendere eller fast betong. Trestendere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm 
stendere med maksimalt 60 cm stenderavstand og minimum 41 cm stenderavstand og maksimalt 13 mm veggdekke (tørrvegg, lekter, murpuss). For tilpassede installasjoner, vennligst kontakt en kvalifisert 
installatør. Veggen må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke, må overflaten forsterkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å
kontrollere at veggkonstruksjonen/overflaten ogforankringene som brukes i installasjonen, trygt kan bære totalbelastningen.Dette produktet er ikke utformet for å kunne bære vekten av en CRT.  Ikke bruk dette 
produktet til noe annet enn det   som er spesifisert av OmniMount. 
IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  U2-F ULN # Medium Flat Panel Mount OM10044 PN # U2-F = L27-OM10044-CON-123008vD-CC VERSION EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA Instruction Manual Manual De Instrucciones Manuel D’instructions Benutzerhandbuch
 • Страница 2 из 29
  WARNING! – ENGLISH WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America
 • Страница 3 из 29
  WARNUNG! – DEUTSCH WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE. Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie
 • Страница 4 из 29
  FIGYELEM! – MAGYAR FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK. Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel.
 • Страница 5 из 29
  AVERTISMENT! – ROMÂNĂ AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE. Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări,
 • Страница 6 из 29
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – ΕΛΛΗΝΙΚA ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες,
 • Страница 7 из 29
  WEIGHT CAPACITY MAXIMUM WEIGHT CAPACITY MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG) LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG) LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG) MAXIMUM SCREEN SIZE TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE COMPLETE UNIT (Single Stud) 30 (LBS) / 13
 • Страница 8 из 29
  SYMBOL KEY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Drill Agujerear Percer Bohren Boor Forare Wywierć Vrtat Készítsen furatot Διατρήστε Furar Bor Poraa Borra Burghiu Пробив
 • Страница 9 из 29
  SYMBOL KEY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Find Center Position Encuentre la posición del centro Repérez la position centrale Finden Sie die mittige Position Midden bepalen Determinare posizione centrale Znajdź środek Najděte středovou pozici Keresse
 • Страница 10 из 29
  CONTENTS 1 4 2 5 3 OM10044vB Description Pouch # Part # Qty 1 P-A 4 Square Washers Contents 1 1 Wall Plate 2 2 Vertical Rails N/A 3 1 Mounting Template 4 2 Security Hinge 5 8 Plastic J-Clips P-A P10
 • Страница 11 из 29
  CONTENTS W-B W-A M-A M-B M-C M-D Monitor Kit L-U-vB Pouch # Part # Qty M-A M-A 4 M-B M-B 4 M-C M-C 4 M-D M-D 4 M-E M-E 4 M-F M-F 4 M-G M-G 4 M-H M-H 4 M-I M-I 4 Wall Kit 516-4 Pouch # Part # Qty W-A W-A 4 W-B W-B 4 W-C W-C 4 W-C M-E M-F M-G M-H Description Philips screws M4 x 15mm Philips screws M4
 • Страница 12 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION STEP 1 Good No Good STEP 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP STUD STUD Find stud(s) and mark edge and center locations. Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro. Repérez l'emplacement d'une poutre, puis
 • Страница 13 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION 3 Good EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP No Good Use wall plate or wall template to mark mounting locations Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación Utilisez la plaque ou le gabarit
 • Страница 14 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION STUD Wood Pilot Pilot Hole Size EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Wood Stud Wall Installation Instalación en pared con paneles de madera Installation murale sur poteau de cloison en bois Montage an Holzbalken an der Wand
 • Страница 15 из 29
  MASONRY INSTALLATION Good No Good 3 Solid Concrete Only Do Not Drill Into Mortar EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Use wall plate or wall template to mark mounting locations Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la
 • Страница 16 из 29
  MASONRY INSTALLATION Masonry Pilot Pilot Hole Size EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Concrete Wall Installation Instalación en pared de hormigón Installation sur mur en béton Montage an Betonwand Installatie op betonnen muur Installazione su muro di
 • Страница 17 из 29
  STEP 1 W-C W-A 1 X4 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Mount wall plate Coloque la placa de pared Montez la plaque murale Montieren Sie die Wandplatte Monteer de wandplaat Montare la piastra a muro Zamontuj płytę ścienną Připevněte nástěnnou desku
 • Страница 18 из 29
  STEP 2 P-A 2 2 M-A – M-H M-A M-B M-C M-D M-E M-F M-G M-H M-I EN ES FR DE NL IT Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc… Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc… Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…
 • Страница 19 из 29
  CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT M-A – M-H M-I **NOTE** WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM OUT IN MOUNTING HOLES! EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Attention: If screw "bottoms out" use
 • Страница 20 из 29
  SPACERS M-A – M-H M-I Washers (Not Included) EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Spacer M-I Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
 • Страница 21 из 29
  STEP 3 2 2 4 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Push Presione Enfoncer (pousser) Drücken Duwen Spingere Wciśnij Zatlačit Tolja Πιέστε Pressionar Tryk Työnnä Pressa Împingeţi Натиснете Lükake Pabīdiet Stumti Pritisnite Zatlačiť Нажать İtin Trykk ‫اﺿﻐﻂ‬ 轻
 • Страница 22 из 29
  STEP 4 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Hang with monitor attached Cuelgue con el monitor adherido. Accrochez avec le moniteur installé. Mit dem befestigten Monitor aufhängen. Hang op terwijl de monitor is bevestigd. Appendere con lo schermo
 • Страница 23 из 29
  STEP 5 2 4 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Push Presione Enfoncer (pousser) Drücken Duwen Spingere Wciśnij Zatlačit Tolja Πιέστε Pressionar Tryk Työnnä Pressa Împingeţi Натиснете Lükake Pabīdiet Stumti Pritisnite Zatlačiť Нажать İtin Trykk ‫اﺿﻐﻂ‬ 轻
 • Страница 24 из 29
  STEP 6 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Optional Opcional Optionnel Optional Optioneel Opzionale Opcjonalne Volitelné Választható Προαιρετικό Opcional Valgfrit Valinnainen Valfri Opţional Допълнителен Valikuline Pēc izvēles Pasirinktinis Izbirno
 • Страница 25 из 29
  PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Page Left Blank Intentionally Esta página se dejó en blanco intencionalmente Cette page est intentionnellement vierge Seite absichtlich freigelassen Pagina werd leeg gehouden Pagina
 • Страница 26 из 29
  OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY ENGLISH This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole
 • Страница 27 из 29
  OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY EN NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRIES DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION. ES AVISO
 • Страница 28 из 29
  (EN) English (ES) Spanish (FR) French (DE) Deutsch (NL) Netherlands (IT) Italian (PL) Polish (CZ) Czech (HU) Hungarian (GK) Greek (PT) Portuguese (DA) Danish (FL) Finnish (SV) Swedish (RO) Romanian (BL) Bulgarian (ET) Estonian (LV) Latvian (LT) Lithuanian (SL) Slovenian (SK) Slovak (RU) Russian
 • Страница 29 из 29