Инструкция для OMNIMOUNT U2-F, OM10044, U2 Fixed Manual ru

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

P5

AVERTISMENT! – ROMÂNĂ

AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, 

CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.
Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la 

info@omnimount.com.
Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacă produsul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacă aveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 

sau la info@omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistenţă.
Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel 
puţin 5 x 10 cm, cu o distanţă maximă între panouri de 60 cm şi o distanţă minimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 13 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Pentru instalări personalizate, contactaţi un instalator 
calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard. 
Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţă sarcina totală.Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcinau nui
ecran CRT.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.
Este posibil ca acest produs să conţină părţi mobile. Utilizaţi-le cu atenţie.
NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.

HOIATUS! – EESTI

BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI

HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMIST Kui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või 

teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil 

info@omnimount.com.
Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil 

info@omnimount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass-seinal või betoonist müüritisel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad 
üksteisest maksimaalselt 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 13 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Eritingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud 
paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. 
Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja -pind ning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.See toode ei ole mõeldud kandma kineskoop- või lameekraanteleri
raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.
Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.
ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.

BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS 

IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.
Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu 

pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com.
Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai 

sūtiet e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com.  Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.
Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai monolīta betona sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido statņi ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas 
izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) ir maksimums 13 mm bieza. Individuālai uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai 
garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir 
jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru.
Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount. 
Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!.  SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.

ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI 

PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS. 
Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. 

paštu: info@omnimount.com.
Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. 

paštu: Info@omnimount.com.  Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją. 
Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba vientiso betono sienos. Medinių statramsčių siena yra tokia siena,  kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm 
statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 60 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 13 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas).  Norėdami individualizuoto sumontavimo, kreipkitės į
kvalifikuotą specialistą.  Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo
privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais.   
Nenaudokite šio produkto jokiu kitu„OmniMount“. 
Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs. 
NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO. 

OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.
Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 

800.668.6848 ali e-naslovu info@omnimount.com.
Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali 

e-naslovu Info@omnimount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.
Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z 
največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 13 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Za namestitve po meri se obrnita na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti 
nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bodo stenska 
struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri 

uporabi..

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.

OPOZORILO – SLOVENŠČINA

VAROVANIE! – SLOVENSKY

VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE 

NASLEDUJÚCE VAROVANIA.
V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom 

spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese info@omnimount.com.
V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na 

čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese Info@omnimount.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.
Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo betónového masívu. Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z 
hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 60 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 13 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). Pri iných inštaláciách sa obráťte prosím na 
kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby 
spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.
Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.
DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.

UYARI – TÜRKÇE

UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN. 
Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com adresinden 

OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.
Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle 

bağlantı kurun.  Uluslararası müşteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.
Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 mm duvar 
kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Özel montaj için lütfen bir montaj uzmanına danışın. Güvenli kurulum için, montajı
gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan 
dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.Bu ürün CRT. Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın. 
Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın.  BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  U2-F ULN # Medium Flat Panel Mount OM10044 PN # U2-F = L27-OM10044-CON-123008vD-CC VERSION EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA Instruction Manual Manual De Instrucciones Manuel D’instructions Benutzerhandbuch
 • Страница 2 из 29
  WARNING! – ENGLISH WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America
 • Страница 3 из 29
  WARNUNG! – DEUTSCH WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE. Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie
 • Страница 4 из 29
  FIGYELEM! – MAGYAR FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK. Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel.
 • Страница 5 из 29
  AVERTISMENT! – ROMÂNĂ AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE. Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări,
 • Страница 6 из 29
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – ΕΛΛΗΝΙΚA ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες,
 • Страница 7 из 29
  WEIGHT CAPACITY MAXIMUM WEIGHT CAPACITY MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG) LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG) LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG) MAXIMUM SCREEN SIZE TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE COMPLETE UNIT (Single Stud) 30 (LBS) / 13
 • Страница 8 из 29
  SYMBOL KEY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Drill Agujerear Percer Bohren Boor Forare Wywierć Vrtat Készítsen furatot Διατρήστε Furar Bor Poraa Borra Burghiu Пробив
 • Страница 9 из 29
  SYMBOL KEY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Find Center Position Encuentre la posición del centro Repérez la position centrale Finden Sie die mittige Position Midden bepalen Determinare posizione centrale Znajdź środek Najděte středovou pozici Keresse
 • Страница 10 из 29
  CONTENTS 1 4 2 5 3 OM10044vB Description Pouch # Part # Qty 1 P-A 4 Square Washers Contents 1 1 Wall Plate 2 2 Vertical Rails N/A 3 1 Mounting Template 4 2 Security Hinge 5 8 Plastic J-Clips P-A P10
 • Страница 11 из 29
  CONTENTS W-B W-A M-A M-B M-C M-D Monitor Kit L-U-vB Pouch # Part # Qty M-A M-A 4 M-B M-B 4 M-C M-C 4 M-D M-D 4 M-E M-E 4 M-F M-F 4 M-G M-G 4 M-H M-H 4 M-I M-I 4 Wall Kit 516-4 Pouch # Part # Qty W-A W-A 4 W-B W-B 4 W-C W-C 4 W-C M-E M-F M-G M-H Description Philips screws M4 x 15mm Philips screws M4
 • Страница 12 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION STEP 1 Good No Good STEP 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP STUD STUD Find stud(s) and mark edge and center locations. Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro. Repérez l'emplacement d'une poutre, puis
 • Страница 13 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION 3 Good EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP No Good Use wall plate or wall template to mark mounting locations Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación Utilisez la plaque ou le gabarit
 • Страница 14 из 29
  WOOD STUD INSTALLATION STUD Wood Pilot Pilot Hole Size EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Wood Stud Wall Installation Instalación en pared con paneles de madera Installation murale sur poteau de cloison en bois Montage an Holzbalken an der Wand
 • Страница 15 из 29
  MASONRY INSTALLATION Good No Good 3 Solid Concrete Only Do Not Drill Into Mortar EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Use wall plate or wall template to mark mounting locations Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la
 • Страница 16 из 29
  MASONRY INSTALLATION Masonry Pilot Pilot Hole Size EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Concrete Wall Installation Instalación en pared de hormigón Installation sur mur en béton Montage an Betonwand Installatie op betonnen muur Installazione su muro di
 • Страница 17 из 29
  STEP 1 W-C W-A 1 X4 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Mount wall plate Coloque la placa de pared Montez la plaque murale Montieren Sie die Wandplatte Monteer de wandplaat Montare la piastra a muro Zamontuj płytę ścienną Připevněte nástěnnou desku
 • Страница 18 из 29
  STEP 2 P-A 2 2 M-A – M-H M-A M-B M-C M-D M-E M-F M-G M-H M-I EN ES FR DE NL IT Attach monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc… Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc… Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…
 • Страница 19 из 29
  CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT M-A – M-H M-I **NOTE** WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM OUT IN MOUNTING HOLES! EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Attention: If screw "bottoms out" use
 • Страница 20 из 29
  SPACERS M-A – M-H M-I Washers (Not Included) EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Spacer M-I Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V
 • Страница 21 из 29
  STEP 3 2 2 4 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Push Presione Enfoncer (pousser) Drücken Duwen Spingere Wciśnij Zatlačit Tolja Πιέστε Pressionar Tryk Työnnä Pressa Împingeţi Натиснете Lükake Pabīdiet Stumti Pritisnite Zatlačiť Нажать İtin Trykk ‫اﺿﻐﻂ‬ 轻
 • Страница 22 из 29
  STEP 4 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Hang with monitor attached Cuelgue con el monitor adherido. Accrochez avec le moniteur installé. Mit dem befestigten Monitor aufhängen. Hang op terwijl de monitor is bevestigd. Appendere con lo schermo
 • Страница 23 из 29
  STEP 5 2 4 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Push Presione Enfoncer (pousser) Drücken Duwen Spingere Wciśnij Zatlačit Tolja Πιέστε Pressionar Tryk Työnnä Pressa Împingeţi Натиснете Lükake Pabīdiet Stumti Pritisnite Zatlačiť Нажать İtin Trykk ‫اﺿﻐﻂ‬ 轻
 • Страница 24 из 29
  STEP 6 2 EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Optional Opcional Optionnel Optional Optioneel Opzionale Opcjonalne Volitelné Választható Προαιρετικό Opcional Valgfrit Valinnainen Valfri Opţional Допълнителен Valikuline Pēc izvēles Pasirinktinis Izbirno
 • Страница 25 из 29
  PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY EN ES FR DE NL IT PL CZ HU GK PT DA FI SV RO BL ET LV LT SL SK RU TR NO AR CN JP Page Left Blank Intentionally Esta página se dejó en blanco intencionalmente Cette page est intentionnellement vierge Seite absichtlich freigelassen Pagina werd leeg gehouden Pagina
 • Страница 26 из 29
  OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY ENGLISH This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole
 • Страница 27 из 29
  OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY EN NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRIES DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION. ES AVISO
 • Страница 28 из 29
  (EN) English (ES) Spanish (FR) French (DE) Deutsch (NL) Netherlands (IT) Italian (PL) Polish (CZ) Czech (HU) Hungarian (GK) Greek (PT) Portuguese (DA) Danish (FL) Finnish (SV) Swedish (RO) Romanian (BL) Bulgarian (ET) Estonian (LV) Latvian (LT) Lithuanian (SL) Slovenian (SK) Slovak (RU) Russian
 • Страница 29 из 29