Инструкция для PANASONIC CQ-C1301NE, CQ-C1311NE, CQ-C1321NE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

YEFM285611C  NT1104-3124        OÚÚËcÍ ‚ KËÚaÈcÍËÈ

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

AÍÒÂÒÒÛ‡˚

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
(Polska

: YEFM285608)

(âe‰tina

: YEFM285609)

(Magyar

: YEFM285610)

(êÛÒÒÍËÈ

: YEFM285611)

äÓÎ-‚Ó: 1 ç‡·Ó

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(YEFM293894)

äÓÎ-‚Ó: 1

ɇ‡ÌÚËÈ̇fl Í‡ÚӘ͇

äÓÎ-‚Ó: 1

燷Ó ‰Îfl ÏÓÌڇʇ (YEP0FZ5700)

è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl

äÓÎ-‚Ó: 2

åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ

äÓÎ-‚Ó: 1

åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡

(YEFX0217263)

äÓÎ-‚Ó: 1

é·‡ÏÎÂÌËÂ

(YEFC051001)

äÓÎ-‚Ó: 1

ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ

(YEAJ02874)

äÓÎ-‚Ó: 1

îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË

(YEFA131839)

äÓÎ-‚Ó: 1

èËϘ‡ÌËÂ:

¡

Ǡ͇‚˚˜Í‡ı ÔÓ‰ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ
͇ʉӄӠ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
Û͇Á‡Ì ÌÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ‰Îfl
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÂÏÓÌÚ‡.

¡

äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ëı
ÌÓÏÂ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl
‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.

¡

é·‡ÏÎÂÌË ˠÏÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡
ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.

èÛθڠ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÔÓ ÓÔˆËÓÌÛ)

¡

Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔË̠҇ÔÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓ̇͠ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. (çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔÂ‡ˆËË
ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.)

èËϘ‡ÌËÂ: Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÓÔˆËÓÌÌ˚È ÔÛθÚ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Û Ç‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡.
(CA-RC61EX)

Car Audio

Car Audio

BAND/DISC UP

PRG

(ATT)

(ATT)

PWR

VOL

MODE

MUTE

TRACK

TUNE

EËÚ‡ÌËÂ

èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇

ÉÓÏÍÓÒÚ¸

ç‡ÒÚÓÈ͇
Ç˚·Ó ÚÂ͇
ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇
‚ÔÂ‰/̇Á‡‰

êÂÊËÏ
(àÒÚÓ˜ÌËÍ)

èÓÎÓÒ‡
è‡ÛÁ‡

(CA-RC61EX)

WMA MP3 CD – ÔÎeep / pecË‚Âp

CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸ Â ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

CQ-C1321N

MUTE/SQ

SCROLL

RANDOM

SCAN

REPEAT

TA/AF

P

U

S

H

S

E

L

T

U

N

E

/T

R

A

C

K

FO

LD

ER

BAND

1

2

3

4

5

6

PWR

PTY

VO

L

SRC

DISP

APM

D·M

D·M

(CQ-C1321NE)

TEXT

êÛÒÒÍËÈ

àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ

èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ

Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.

❑ ÇÓ‰ËÚÂθ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÎË

ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚.

èÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ
‚ÌËχÌË ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÚ ‰ÓÓ„Ë, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ
‰ÓÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË. èË ÔÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌӠ̇‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÏ ÏÂÒÚ ˠ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ.

❑ ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ

ÔËÚ‡ÌËfl.

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÒ˜Ëڇ̠̇ ‡·ÓÚ۠̇ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ
̇ÔflÊÂÌËÂÏ 12 V {B} Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó
‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂˠҠχÒÒÓÈ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÌÛ˛ ·‡Ú‡ÂÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÒÚÂÏ۠̇ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ
̇ÔflÊÂÌËÂÏ 24 V {B}.

❑ á‡˘Ë˘‡Ú¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔË‚Ó‰‡ ‰ËÒ͇.

çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.

❑ çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú.

çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸, ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl
ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË. åÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì‡
Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÏÓÊÂÚ
ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Â Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.

❑ çÂθÁfl ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂΠËÁ

ÒÚÓfl.

äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚¯ÂΠËÁ ÒÚÓfl (ÌÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl, ÌÂÚ Á‚Û͇), ÎË·Ó
Ó̠̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË (‚ ÌÂϠ̇ıÓ‰flÚÒfl
ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚, ÓÌ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚,
ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‰˚Ï ËÎË Á‡Ô‡ı), Ì‡‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ Â„Ó Ë
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ‰ËÎÂÛ.

❑ á‡ÏÂÌÛ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.

èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌË‚
Ô˘ËÌÛ, ‰‡˛Ú Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÊÂÌÂÛ ÔÓ
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ,
ÌÓχÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡. èÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
Á‡ÏÂÌ˚ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.

❑ èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÓÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ

ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (

–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.

èÓÍ·‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌڇʠ·ÂÁ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl
ÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË ÏÓÊÂÚ
ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û‰‡ ÚÓÍÓÏ Ë Ú‡‚Ï˚.

Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·‡Ú‡ÂË.
çÖëéÅãûÑÖçàÖ èéêüÑäÄ åéÜÖí èêàÇÖëíà ä
çÖéÜàÑÄççéåì ëêÄÅÄíõÇÄçàû ëàëíÖåõ
ùãÖäíêàóÖëäéâ ÅÖáéèÄëçéëíà, åéÉìôÖåì
ÇõáÇÄíú èéÇêÖÜÑÖçàÖ ÄÇíéåéÅàãü, íêÄÇåõ àãà
ÑÄÜÖ ÉàÅÖãú ãûÑÖâ.

❑ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,

Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ ҠӷÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl
ÏÓÌڇʇ, Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ËÎË ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı
̇Á̇˜ÂÌËÈ.

çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ Ò
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÚÓÔÎË‚Ì˚È ·‡Í, ÚÓÏÓÁ,
ÔÓ‰‚ÂÒ͇, Û΂ӠÍÓÎÂÒÓ, Ô‰‡ÎË, ÔÌ‚ÏÓÔӉۯ͇ Ë ‰.),
‰Îfl ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ËÎË ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡
ËÎˠ„Ӡ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚.

❑ åÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì‡ Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚

ÏÂÒÚÂ, „‰Â Ó̠ϯ‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲ ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË,
Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.

❑ èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚Âfl˛Ú

ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ‰Û„Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.

èË Ó·‡·ÓÚÍ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ¯‡ÒÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‰Îfl
ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl
Ì„Ӡ̇‰Ó Á‡‡Ì ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, „‰Â Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÛ˜ÓÍ
ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.
ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÓÚ‚ÂÒÚË Ò
̇ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.

❑ çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ

Ó„‡Ì˘˂‡ÂÚ ÔÓΠÁÂÌËfl.

❑ çÂθÁfl ‡Á‚ÂÚ‚ÎflÚ¸ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl Ò̇·ÊÂÌËfl

‰Û„Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ.

❑ èÓÒΠÏÓÌڇʇ Ë ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË

ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÌÓχθÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‰Û„Ëı
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚.

èÓ‰ÓÎÊÂÌË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÚËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓʇ, Û‰‡ ÚÓÍÓÏ ËÎË
‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡‚‡˲.

❑ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÌڇʇ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÏ

ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍÓÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‡Ì ۷‰ËÚ¸Òfl
‚ Òӷβ‰ÂÌËË Ô‰ÛÔ‰ËÚÂθÌ˚ı Û͇Á‡ÌËÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓËÚÂÎfl.

❑ ì·Âʉ‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰˚ Ì Ï¯‡˛Ú

ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ËÎË ‚ıÓ‰Û/‚˚ıÓ‰Û
‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.

❑ àÁÓÎËÛ˛Ú ‚Ò ÓÚÍ˚Ú˚ ÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl

Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl.

чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı
Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï ËÎË
„Ë·ÂÎË.

èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËˠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı
‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ç‡¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂʇڠÛ͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ
̇ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â
ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ Û͇Á‡ÌËÈ, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.

Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚ Ò ˆÂθ˛
Û͇Á‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë
Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸ Ç‡Ò Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ı
ӯ˷͇ÏË ‚ ÒÓ‰ËÌÂÌËflı Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. çËÊ Ô˂‰ÂÌÓ
ÔÓflÒÌÂÌË ͠ÔËÍÚÓ„‡ÏχÏ. ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ
ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÓϠ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ,
˜ÚÓ·˚ Ç˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌËχÎË Á̇˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ.

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ

чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı
Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï ËÎË
χÚÂˇθÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲.

ÇÌËχÌËÂ

ÇÌËχÌËÂ

èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.

❑ èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ

ÛÓ‚ÌÂ.

ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl Ì‡
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ
‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl.

❑ Ñ‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl

‡·ÓÚ˚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.

❑ çÂθÁfl ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓÂ

‚ÂÏfl ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂΠ‡ÁflʇÂÚ ·‡Ú‡².

❑ çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÔflÏ˚ı

ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÚÂÔ·.

Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÌÛÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡
ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ
‰˚χ, ÔÓʇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

❑ çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ

ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË.

èÓ‰‚Â„‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Úa ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ ËÎË
ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ò·Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚ
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ‚
‰ÓʉÎË‚˚ ‰ÌË.

èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.

❑ èÓÍ·‰ÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡

‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.

ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚Â
̇‚˚ÍË Ë ÓÔ˚Ú. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ‡·ÓÚ˚ Ç‡¯ÂÏÛ
‰ËÎÂÛ. «Panasonic» Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.

❑ ëӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔË ÏÓÌڇʠˠÔÓÍ·‰ÍË

˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

çÂÒӷβ‰ÂÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÔÓÍ·‰ÍÂ
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎË
ÔÓʇÛ.

❑ èÓfl‚ÎflÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸

ÔÓ‚Ó‰˚.

èË ÔÓÍ·‰Í ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒΉÛÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰˚. ç‡‰Ó ËÁ·Âʇڸ

Ëı Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Á‡ ¯‡ÒÒË, ‚ËÌÚ˚ Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,
Ú‡ÍËÂ, Í‡Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÒˉÂ̸fl. çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸, ÒËθÌÓ
ÚflÌÛÚ¸, „ÌÛÚ¸ ËÎË ÒÍۘ˂‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰˚. çÂθÁfl ÔÓÍ·‰˚‚‡Ú¸
Ëı fl‰ÓÏ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÚÂÔ· ËÎË ÔÓ‰ ÚflÊÂÎ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ.
èË ÔÓÍ·‰Í ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ÓÒÚ˚ı ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓÏ͇ı
ÒΉÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ëı ÔÛÚÂϠ̇ÏÓÚÍˠ̇ ÌËı ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ
ÎÂÌÚÓÈ ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.

❑ ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó

‰ÂÚ‡ÎË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.

ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ËÎˠ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡ÎË Ë
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
‡ÔÔ‡‡Ú‡. çÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÌڇʠÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È, ÓÚ͇Á ËÎË ÔÓʇ.

❑ çÂθÁfl Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ËÎË

Óı·ʉ‡˛˘Û˛ ÔÎËÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

á‡Í˚‚‡ÌË ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ΘÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ„‚
‡ÔÔ‡‡Ú‡, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓʇ ËÎË ‰Û„ÓÂ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ.

❑ çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ

ÏÓÊÂڠ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËθÌ˚ı
‚Ë·‡ˆËÈ ËÎË ‚ ÌÂÒÚ‡·ËθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.

çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ì‡ Ì‡ÍÎÓÌÌÛ˛ ËÎË ÒËθÌÓ
ËÒÍË‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èË ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÏ ÏÓÌÚ‡ÊÂ
‡ÔÔ‡‡Ú ÏÓÊÂÚ ÓÚÔ‡ÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡‚‡˲ ËÎË Ú‡‚Ï˚.

❑ ì„ÓΠÏÓÌڇʇ

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì „ÓËÁÓÌڇθÌÓ
ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı ÔÓ‰ Û‰Ó·Ì˚Ï Û„ÎÓÏ, ÌÓ Ì ·ÓΠ30
„‡‰ÛÒÓ‚.
èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ó„‡Ì˘ÂÌËfl Ì‡ ÒÔÓÒÓ· Ë ÏÂÒÚÓ ÏÓÌڇʇ
‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ Á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflÏË.

❑ ëΉÛÂڠ̇‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

ëΉÛÂڠ۷‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌڇʠ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

❑ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ÒΉÛÂÚ

ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.

❑ çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚Ó-

ËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏ۠̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl. (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í Ú‚ËÚÂÛ)

“ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚
ÔÓfl‰Í Ô.2 ÒÚ.5 î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó á‡ÍÓ̇ êî
“é Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ” ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚ÂÌ 7
„Ó‰‡Ï Ò ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË,
˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ҡ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÔËÏÂÌËÏ˚ÏË
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË.”

èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂϠ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË

«Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂڠLJҠÁ‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚ Â ÔÓ‰Û͈ËË.
å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÌË͇ÏË, „Ó‰fl˘ËÏËÒfl ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ, Á‡‚Ó‚‡ÌÌÓȠ̇¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ·Î‡„Ó‰‡fl Ëı ‡·ÓÚ‡Ï. å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂڠLJϠۉӂÓθÒÚ‚Ëfl ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ë ‡Á Û·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â, ˆÂÌÌÓÒÚˠˠ̇‰ÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ÔÓÎÓÊËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û
‡ÔÔ‡‡Ú‡, Ç˚ ·Û‰ÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚ «ÒÂϸ» ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÔÓ‰Û͈Ëˠ̇¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.

ê‡ÁÌˈ˚

ÏÂʉÛ

3

ÏÓ‰ÂÎflÏË

чÌ̇fl ËÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˘‡fl ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ CQ-C1321NE, CQ-C1311NE Ë CQ-C1301NE. ç‡Ò ‚ÒÂı ËÎβÒÚ‡ˆËflı
ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ CQ-C1321NE, ÂÒÎË ËÌÓ ÓÒÓ·Ó Ì ӄӂÓÂÌÓ. çËÊ ‚ Ú‡·Îˈ Ô˂‰ÂÌ˚ ‡ÁÌˈ˚ ÏÂʉ۠3
ÏÓ‰ÂÎflÏË.

è‡‡ÏÂÚ˚

åÓ‰ÂÎË

CQ-C1321NE

CQ-C1311NE

CQ-C1301NE

ñ‚ÂÚ Ë̉Ë͇ˆËˠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

ëËÌËÈ

óÂÌ˚È

óÂÌ˚È

ñ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ‡ ÍÌÓÔÓÍ/ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚

ä‡ÒÌ˚È

ä‡ÒÌ˚È

áÂÎÂÌ˚È

ã‡ÁÂÌÓÂ

ËÁ‰ÂÎËÂ

퇷΢ÍˠҠ̇‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ

ÇçàåÄçàÖ:

ãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà.
çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó.

ÇÌËχÌËÂ

Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÁ‰ÂÎËË ÔËÏÂÌfl˛Ú Î‡ÁÂ.

ê„ÛÎËӂ͇, Ì‡ÒÚÓÈ͇ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

ÓÔÂ‡ˆËÈ ËÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ˜ÂÏ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ

ËÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ

‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲.

çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl
ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË.

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈ Ò˜ËÚ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ò
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Î‡ÁÂÌÓ„Ó
ÎÛ˜‡. ã‡ÁÂÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÒÍ˚ڠ̇‰ÂÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜Ë
Ì ‚˚ıÓ‰ËÎË Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ÍÓÔÛÒ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂθÁfl
ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‡ÁÓ·‡Ú¸ ÔÎÂÂ ËÎË ÔÂ‰Â·ڸ Î˛·Û˛
„Ӡ˜‡ÒÚ¸. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚Â-
„‡Ú¸Òfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ Î‡ÁÂÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
̇ÔflÊÂÌËfl.

è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇:

ÑËÒÍÓ‚Ó‰ ‚ Ò·ÓÂ
(‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, ‚ÂıÌflfl ÒÚÓÓ̇)

èÓ‰„ÓÚӂ͇

1

ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
Á‡ÊË„‡ÌËfl Ç‡¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë ËÎË ON.

2

ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR: ÔËÚ‡ÌËÂ).

èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ.

3

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ).

ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ë ÔË
ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ·Óθ¯Â Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.

èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚˚ÁÓ‚‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ì‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ [SRC] (PWR) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ4 ÒÂÍÛ̉. (ACC ON)

ÇÍβ˜ÂÌËÂ

ÔÂ‚˚È

‡Á

ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠËÏÂÂÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌË ACC, ‚˚·Ë‡˛Ú ON.
(

a

“Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ”) åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ

ÙÛÌ͈ËË. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)

¡

ÄÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇.

¡

ó‡Ò˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡Ì˚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ, ‰‡Ê ÂÒÎË
‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ.

: ÅÂÁ ACC (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)

: ë ACC

ìÒÚ‡Ìӂ͇

ACC

ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÔË̈ËÔÛ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
èËϘ‡ÌËfl:

¡

ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ˆËfl “NO
CT” ÔÓ͇Á‡Ì‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.

¡

èË ÔËÂÏ ÔÂ‰‡˜Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË ÔÓ
óå ˜‡Ò˚ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÙÛÌ͈Ëˠ̇ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.

¡

ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ˆËÙ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú []ËÎË
[[̇ʇÚÓÈ.

1

Ç˚·Ë‡˛Ú ÂÊËÏ Äå-‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇. (

a

“ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ (AM [LW/MW]/óM )”)

2

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

(Ë̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚)

3

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú Â ̇ʇÚÓÈ
·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.

4

ê„ÛÎËÛ˛Ú ˜‡Ò.

ó‡Ò ‚‚‰ÂÌ

[[]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ‚ÔÂ‰
[]]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ Ì‡Á‡‰

5

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

6

ê„ÛÎËÛ˛Ú ÏËÌÛÚÛ.

åËÌÛÚ‡ ‚‚‰Â̇

[[]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ‚ÔÂ‰
[]]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ Ì‡Á‡‰

7

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].

äÓ̈ „ÛÎËÓ‚ÍË

à̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚ ÔË ÓÚÍβ˜ÂÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ

ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë̉Ë͇ˆËˠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
(ACC ON)

ç‡ÒÚÓÈ͇

˜‡ÒÓ‚

à̉Ë͇ˆËfl „‡ÒÌÂÚ

à̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚

ACC

ON

ÇÌËχÌËÂ

ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, Ì‡‰Ó ‚˚·‡Ú¸ OFF. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡Âfl Ò‡‰ËÚÒfl.

ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1

åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,

ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ˜‡Ò

åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,

ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ÏËÌÛÚÛ

ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË

ä‡Í ‰Âʇڸ ÛÍÓÈ ‰ËÒÍ

¡

çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ËÒ͇.

¡

çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸ ‰ËÒÍ.

¡

çÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡„Ë·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.

¡

çÂËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‰ËÒÍ ÒΉÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÙÛÚÎflÂ.

çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.

çÂθÁfl ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒÍË ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÏÂÒÚ‡ı:

¡

èÓ‰ ÔflÏ˚ÏË ÒÓÎ̘Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË

¡

ÅÎËÁÍÓ Í Ó·Ó„‚‡ÚÂβ Ò‡ÎÓ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

¡

ÉflÁÌÓÂ, Ô˚θÌÓ ˠ‚·ÊÌÓ ÏÂÒÚÓ

¡

燠ÒˉÂ̸ ˠÔË·ÓÌÓÏ ˘ËÚÍÂ

é˜ËÒÚ͇ ‰ËÒ͇

Ç˚ÚË‡˛Ú ÒÛıÓÈ Ë Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡˛.

çÂθÁfl Ì‡ÍÎÂË‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ËÒÍˠ̇ÍÎÂÈÍË ËÎË ˝ÚËÍÂÚÍË.

çÂθÁfl ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡ ÒÚÓÓÌ Ҡ̇‰ÔËÒflÏË ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ
‡‚ÚÓÛ˜ÍÓÈ ËÎË ‰Û„ËÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ Ò
Ú‚Â‰˚Ï ÔÂÓÏ

ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË

<ïÓÓ¯Ó>

<èÎÓıÓ>

çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.

äÓÏÏÂ˜ÂÒÍË CD ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ Î˛·Û˛ ËÁ ‰‚Ûı Ì‡‰ÔËÒÂÈ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡‚‡.
çÂÍÓÚÓ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ CD Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÌÂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.

TEXT

¡

èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒÍË CD-R/RW, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚
‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡ı ÚËÔ‡ CD-R/RW ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÔÓ·ÎÂχ ‚
Ò‚flÁË Ò Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Á‡ÔËÒË, Ì‡Î˘ËÂÏ „flÁË,
ÔflÚ̇ÏË Óڠԇθˆ‡, ˆ‡‡ÔË̇ÏË Ë ‰. Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.

¡

ÑËÒÍË CD-R/RW ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï CD
ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ËÎË ‚·ÊÌÓÒÚË.
éÒÚ‡‚ÎÂÌË Ëı ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲, ˜ÚӠ҉·ÂÚ
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.

¡

çÂÍÓÚÓ˚ CD-R/RW ÏÓ„ÛÚ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÓχθÌÓ
ËÁ-Á‡ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÏÂʉ۠ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰Îfl Á‡ÔËÒË, CD-
ÂÍÓ‰ÂÓÏ (‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÓÏ CD-R/RW) Ë ‰ËÒ͇ÏË.

¡

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW
Ò ÌÂÁ‡Í˚ÚÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ.

¡

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW,
ÒÓ‰Âʇ˘Ë ‰‡ÌÌ˚ ËÌÓ„Ó ÙÓχڇ, ˜ÂÏ CD-DA ËÎË
MP3/WMA (Video CD Ë ‰.).

¡

ëΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË CD-
R/RW.

á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA Ì‡ CD

¡

êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ·Âʇڸ Á‡ÔËÒË
Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë MP3/WMA Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ.

¡

èˠ̇΢ËË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ËÎË WMA Ì‡
Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ÔÂÒÂÌ ËÎË ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
̇Û¯Â̇, ÎË·Ó ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl.

¡

èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ‰‡ÌÌ˚ı MP3 Ë ‰‡ÌÌ˚ı WMA Ì‡ Ó‰ÌÓÏ
‰ËÒÍÂ, Ëı ÒΉÛÂÚ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÙÓΉÂ‡ı.

¡

çÂθÁfl Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚, ËÌ˚ ˜ÂÏ MP3/WMA, Ë
ÌÂÌÛÊÌ˚È ÙÓΉÂ Ì‡ ‰ËÒÍÂ.

¡

ç‡Á‚‡ÌË هÈ· MP3/WMA ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‚Ë·ÏË Ë Ô‡‚Ë·ÏË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.

¡

î‡ÈÎ˚ MP3/WMA , Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ҠÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË CD-ÂÍÓ‰ÂÓ‚, ÏÓ„ÛÚ
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎË
Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓχˆËˠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.

¡

Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓχڇ Ù‡È· ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3” ËÎË
“.wma” ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌӠ͇ʉÓÏÛ Ù‡ÈÎÛ.

¡

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÓÒ̇˘ÂÌ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÒÔËÒ͇ Ù‡ÈÎÓ‚ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.

¡

ïÓÚfl ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÒ‡ÌÒÓ‚Û˛ (Multi-session)
Á‡ÔËÒ¸, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ÂÊËÏ Disc-at-once (‰ËÒÍ
Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á) ÔË Á‡ÔËÒË.

èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ هÈÎÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚

ISO 9660 ìÓ‚Â̸ 1/ìÓ‚Â̸ 2, ê‡Ò¯ËÂÌË Apple ÔÓ ISO 9660,
Joliet, Romeo

èËϘ‡ÌËÂ: Apple HFS, UDF 1,50, MIX mode CD Ë CD Extra ÌÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl.

îÓχÚ˚ ÒʇÚËfl

(êÂÍÓÏẨ‡ˆËfl: “äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚
MP3/WMA” Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ)

èËϘ‡ÌËfl

Í

CD/CD-ÌÓÒËÚÂÎflÏ

(CD-R,

CD-RW,

CD-ROM)

èËϘ‡ÌËfl

Í

CD-R/RW

èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA

èËϘ‡ÌËÂ: Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3/WMA Ë Á‡ÔËÒË ‚ CD.

äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA

ÑÎfl Ó·ÓËı ÙÓχÚÓ‚

¡

ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl
ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‚˚ÒÓ͇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡
ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl.

¡

Ç˚·Ó VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚) ÌÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚ
ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl Ì‡ ‰ËÒÔΠˠÁ‚ÛÍ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÔÛÒ͇ڸÒfl.

¡

䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÍÓηÎÂÚÒfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ
ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl
‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl Ë Á‡ÔËÒË.

MP3

¡

êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ì‡ “128
kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ} ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.

WMA

¡

êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ì‡ “64
kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ} ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.

¡

ç ÒΉÛÂÚ ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ‡ÚË·ÛÚÛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl
Ù‡ÈÎÛ WMA ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.

àÌÙÓχˆËfl Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

à̉Ë͇ˆËˠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

é„‡Ì˘ÂÌË ̇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ˉ Á̇ÍÓ‚

¡

ç‡Á‚‡ÌË هÈ· Ë ÙÓΉÂ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓϠ͇ʉÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰Îfl Á‡ÔËÒË.

¡

燠‰ËÒÔΠÏÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á̇ÍË ASCII Ë
ÒÔˆˇθÌ˚ ·ÛÍ‚˚ Í‡Ê‰Ó„Ó flÁ˚͇.

èËϘ‡ÌËÂ:

¡

Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÔËÏÂÌÂÌÌ˚ı
ÔË ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ ÙÓχÚÓ‚ MP3/WMA, Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl.

¡

ÇÏÂÒÚÓ ÌÂ‡Á¯ÂÌÌÓ„Ó Á͇̇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‚ÂÁ‰˜Í‡ (

).

èÓfl‰ÓÍ ‚˚·Ó‡ ÙÓΉÂÓ‚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚

å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚/ÙÓΉÂÓ‚

¡

å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚: 999

¡

å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÙÓΉÂÂ: 255

¡

å‡ÍÒ. „ÎÛ·ËÌ˚ ‰‚ӂˉÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚: 8

¡

å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚: 255 (‚Íβ˜‡fl ÍÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ)

èËϘ‡ÌËfl:

¡

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÚÓ„Ó, ËÏÂÂÚÒfl ÎË Ù‡ÈΠMP3/WMA.

¡

ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È ÙÓΉÂ Ì ÒÓ‰ÂÊËڠهȷ MP3/WMA, ÚÓ
·ÎËʇȯË ÔÓ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
Ù‡ÈÎ˚ MP3/WMA ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl.

¡

èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ
‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÔÎÂÂ‡
MP3/WMA.

¡

à̉Ë͇ˆËfl “ROOT” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˠ̇Á‚‡ÌËfl
ÍÓÌ‚ӄӠهÈ·.

Root Folder

(Root Directory)

Folder Selection

File Selection

Tree 1 

Tree 2

Tree 3

Tree 4

Tree 8

(Max.)

2

1

3

4

q

q

w

e

r

t

y

y

5

6

8

1

8

7

In the order

In the order

ÇÌËχÌËÂ

¡

çÂθÁfl ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÛ˛ ·ÂÁ
ÙÓχÚÓ‚ MP3/WMA, ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3” ËÎË
“.wma”. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓÏÂı ËÁ
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ Ç‡¯Â„Ó
ÒÎÛı‡.

¡

CD-TEXT
ç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇

ç‡Á‚‡ÌË ÚÂ͇

¡

MP3/WMA
ç‡Á‚‡ÌË ÙÓΉÂ‡
ç‡Á‚‡ÌË هÈ·

¡

MP3 (ID3 Ú„)
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ
ç‡Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.
ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) /ËÏfl
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl

¡

WMA (WMA Ú„)
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ
ç‡Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.
ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl)/ËÏfl
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl

Ä‚ÚÓÒÍÓ Ô‡‚Ó

á‡ÍÓ̇ÏË Ó· ‡‚ÚÓÒÍÓÏ Ô‡‚ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ˚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ,
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ˠÔÓÒÚ‡‚͇ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı
‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÏÛÁ˚͇θÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ,
·ÂÁ ‡Á¯ÂÌËfl ‚·‰Âθˆ‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

çÂÚ „‡‡ÌÚËË

Ç˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÁÛθڇڇϠ̇¯Ëı
ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ Ì‡ ‰Â͇·¸ 2004 „. éÌÓ Ì ‰‡ÂÚ
„‡‡ÌÚ˲ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚
MP3/WMA Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ ‰ËÒÔΠÒÓ‰ÂÊËÏÓÈ ‚ ÌËı
ËÌÙÓχˆËË.

ãÓ„ÓÚËÔ˚ Windows Media Ë Windows
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓ‚‡Ì˚ÏË Á͇̇ÏË ËÎË
Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡Ì˚ÏË
Á͇̇ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË «Microsoft
Corporation» ‚ ëòÄ Ë/ËÎË ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡.

èËϘ‡ÌËfl

Í

MP3/WMA

¡

MPEG 1 audio layer 3
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
32 Í -320 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: Ñ‡
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ}

¡

MPEG 2 audio layer 3
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
8 Í -160 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: Ñ‡
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
16, 22,05, 24 kHz {ÍɈ}

¡

Windows Media Audio
Ver. 2, 8
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
64 Í -192 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: çÂÚ
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ}

äÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ

(äÓÌ‚ÓȠ͇ڇÎÓ„)

Ç˚·Ó ÙÓΉÂ‡

ÑÂ‚Ӡ8
(χÍÒ.)

ÑÂ‚Ӡ1 ÑÂ‚Ӡ2 ÑÂ‚Ӡ3 ÑÂ‚Ӡ4

Ç ÔÓfl‰ÍÂ

Ç ÔÓfl‰ÍÂ

Ç˚·Ó Ù‡È·

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

èËϘ‡ÌËfl:

¡

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.

¡

çÂÍÓÚÓ˚ ËÒÛÌÍË Ë ËÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ‡θÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡.

é·˘ËÂ

҂‰ÂÌËfl

ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl

8-Í‡Ú̇fl

ñÄè

1 DAC ÒËÒÚÂχ

íËÔ Á‚ÛÍÓÒÌËχÚÂÎfl

Astigma 3-Îۘ‚ÓÈ

àÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl

ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚Ƞ·ÁÂ

ÑÎË̇ ‚ÓÎÌ

790 nm {ÌÏ}

ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇

20 Hz {Ɉ} – 20 kHz {ÍɈ} (±1 dB {‰Å})

éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ

96 dB {‰Å}

鷢 ÌÂÎËÌÂÈÌÓ ËÒ͇ÊÂÌËÂ

0,01 % (1 kHz {ÍɈ})

äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË

ÌËÊ Ô‰Â· ËÁÏÂÌÂÌËfl

ê‡ÁÌÓҠ͇·ÌÓ‚

75 dB {‰Å}

óM

ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ

87,5 MHz {MɈ} – 108 MHz {MɈ}

ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸

6 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 30 dB {‰Å})

èÂÂıÓ‰ÌÓ Á‡ÚÛı‡ÌË ÏÂʉ۠ÒÚÂÂÓ͇̇·ÏË

35 dB {‰Å} (ÔË 1 kHz {ÍɈ})

AM (MW)

ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ

531 kHz {ÍɈ} – 1 602 kHz {ÍɈ}

ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸

28 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})

AM (LW)

ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ

153 kHz {ÍɈ} – 279 kHz {ÍɈ}

ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸

32 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})

èÎÂÂ

èËÚ‡ÌËÂ

12 V {B} (11 V {B} – 16 V {B}) ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓ ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V {B}, Ò
Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ

èÓÚ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ

Ì ·ÓΠ2,2 Ä (‚ ÂÊËÏ CD, Ò 4 „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË 0,5 W {ÇÚ})

å‡ÍÒËχθ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

50 W {ÇÚ} ı 4 (ÔË 1 kHz {ÍɈ}) ÔˠχÍÒ. ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË

ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÓ̇

çËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 100 Hz {Ɉ}, ‚Âı. ˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 10 kHz {ÍɈ}

ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ͇ÚÛ¯ÍË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl

4 – 8

Ω {éÏ}

Ç˚ıÓ‰ÌÓ ̇ÔflÊÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl

2,5 V {B} (‚ ÂÊËÏ CD, 1 kHz {ÍɈ}, 0 dB {‰Å})

Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl

200

Ω {éÏ}

ê‡ÁÏÂ˚ (¯Ë. ı ‚˚Ò. ı „Î.)

178 x 50 x 160 („Î.) mm {ÏÏ}

å‡ÒÒ‡

1,3 kg {Í„}

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ

íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í
ÏËÌËÏÛÏÛ. ÑÎfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ó˜ËÒÚÍË ‚̯ÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔËÏÂÌfl˛Ú Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÏÂÌflÚ¸
·ÂÌÁËÌ, ‡Á·‡‚ËÚÂθ ËÎË ‰Û„Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË.

é˜ËÒÚ͇

‡ÔÔ‡‡Ú‡

è·‚ÍËÂ

Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË

ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË

чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.

ëÌflÚËÂ

1

éÚÍβ˜‡˛Ú ÔËÚ‡ÌËÂ.

2

ç‡ÊËχ˛Ú [

]. ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl.

3

èÂÂÏ¢‡˛Ú Â ̇ Ò·fl.

4

èÓÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÙÛÚÎfl.

åÓÌÚ‡Ê

1

îËÍÒËÛ˛Ú Î‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎˠ̇ ÏÂÒÚÓ.

2

èËÊËχ˛Ú Ô‡‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Í ÍÓÔÛÒÛ
‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.

ÇÌËχÌËÂ

¡ Ñ‡Ì̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Ì ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‚

‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË. çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ÂÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ‚·„Ë.

¡ ëÌflÚË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl

‚ÓʉÂÌËfl.

¡ çÂθÁfl ÔÓÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ Ì‡ ÔË·ÓÌ˚È ˘ËÚÓÍ

ËÎË ÏÂÒÚÓ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó, „‰Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‰ÌËχÂÚÒfl ‰Ó
‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.

¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ì‡ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ËÎË

ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.

¡ é˜Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ „flÁË ËÎË

ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚¢ÂÒÚ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ë Ì‡ ÌËı.

ëÌflÚËÂ/ÏÓÌÚ‡Ê

Îˈ‚ÓÈ

Ô‡ÌÂÎË

(ëËÒÚÂχ

Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl

Í‡ÊË)

èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È
ˆÂÌÚ «Panasonic».

è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ

¡

燉ӠÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇· (15 Ä). èËÏÂÌÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂÎÂÈ ËÎË
Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó ÌÓÏË̇·, ÎË·Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÂÁ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ÖÒÎË ÌÓ‚˚È Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ò‡ÁÛ ÔÂ„ÓËÚ, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ
‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».

2

1

2

1

V A R O I T U S   –   L A S E R -
SÄTEILYVAARA
A V A T T A E S S A .   V A R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.

FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.

A D V A R S E L   –   L A S E R -
S T R Å L I N G .   U N N G Å
E K S P O N E R I N G   F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.

ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ

àáãìóÖçàÖ

èêà

éíäêõíàà.

àáÅÖÜÄíú

ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé

àáãìóÖçàü.

CAUTION - LASER RA-
DIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.

VORSICHT - LASER-
STRAHLUNG, WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER DEM
LASERSTRAHL.

ATTENTION – 
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.

ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.

1
2
3
4
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 5
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË TA/AF 6 è‰ÛÔÂʉÂÌË (CQ-C1321NE) èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·. êÛÒÒÍËÈ ❑ ÇÓ‰ËÚÂθ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÎË ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚. èÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ ‚ÌËχÌË ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÚ
 • Страница 2 из 5
  PS CT (FLAT) ‡‚ÌÓÏÂ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ̇fl: ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ·ÂÁ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌËfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ˜‡ÒÚÓÚ. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) èÎÂÂ 1 (ROCK) ÒÚÂÏËÚÂθÌÓÂ Ë ÚflÊÂÎÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ: ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚. (POP) ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ: Ò΄͇ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚. (VOCAL) ˜ËÒÚÓÂ
 • Страница 3 из 5
  Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z minusem na masie. Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO) Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±) bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT).
 • Страница 4 из 5
  Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ Ostrze˝enie Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;. Upozornûní Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena. Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
 • Страница 5 из 5