Инструкция для PANASONIC CQ-C3301N

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

YEFM285614  NT1104-0      Printed in China

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

CQ-C3301N

WMA MP3 CD Player/Receiver

CQ-C3301N

OPEN

SCROLL

PWR

MUTE

SQ

AF

RANDOM

SCAN

REPEAT

PTY

FO

LD

ER

VO

LU

M

E

P

U

S

H

SE

L

T

U

N

E

/T

R

AC

K

CQ-C3301N

2

1

3

SRC

TA

4

5

6

DISP

BAND

APM

TEXT

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡

Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡

Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk.  Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt

kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸ Â ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  WMA MP3 CD Player/Receiver PWR CQ-C3301N OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V FOL 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R 1 DE E SCROLL AF TA BAND APM PUSH S L MUTE SQ DISP CQ-C3301N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di
 • Страница 2 из 21
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â
 • Страница 3 из 21
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎË «Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ç‡Ò Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚  ÔÓ‰Û͈ËË. å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë
 • Страница 4 из 21
  AÍÒÂÒÒÛ‡˚ èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX OO-OOOOO éÚÏÂ̇ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl è·ÒÚË̇ åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÄÌÚÂÌÌ˚È àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ É‡‡ÌÚËÈ̇fl ÒÌflÚËfl ·ÓÎÚ ‡‰‡ÔÚÂ ÔÓ ISO ÏÓÌÚ‡ÊÛ Í‡ÚӘ͇ (YEFM293899) ÒÚÓÔÓÂÌËfl (YEFM285614)
 • Страница 5 из 21
  E·˘Ë ҂‰ÂÌËfl à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ (a ÒÚ. 428) PWR Up ì‚Â΢ÂÌË V TUNE/T R AC E UM OL K Down ìÏÂ̸¯ÂÌË BAND FOL 4 L [MUTE] (èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl) [SQ] (䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl) SCAN 5 REPEAT 6 PTY R RANDOM 3 DE E 2 DISP àÒÚÓ˜ÌËÍ ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
 • Страница 6 из 21
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ à̉Ë͇ÚÓ (CÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÂ‰‡˜Ë) [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] []] [[] (TUNE) PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 3 4 SCAN 5 REPEAT PTY 6 äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6] (è‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ̇fl Òڇ̈Ëfl) q êÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ
 • Страница 7 из 21
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) éÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó RDS L K AC 2 RANDOM 3 4 êÛÒÒÍËÈ 430 CQ-C3301N DISP [DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ) ÑÎfl ‚˚·Ó‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı ÂÊËÏÓ‚ AF ̇ÊËχ˛Ú Ë ÒÓı‡Ìfl˛Ú ̇ʇÚÓÈ [TA] (AF) ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. ÇÍβ˜ÂÌË AF : îÛÌ͈ËË AF, ÔÓËÒ͇ Òڇ̈ËË Ò ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ Ë
 • Страница 8 из 21
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË (íA) çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå RDS ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÔÂ‰‡ÂÚ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË. [VOLUME] Ë̉Ë͇ÚÓ èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) ëڇ̈Ëfl óå RDS ÔÂ‰‡ÂÚ Ò˄̇Î, ÒÓÓ·˘‡˛˘ËÈ ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚. (èËÏÂ: ÌÓ‚ÓÒÚË,
 • Страница 9 из 21
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË RDS ê‡Ò¯ËÂÌË ÙÛÌ͈ËÈ (EON) è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ PTY (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) ‹ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË íËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚ èÓ‰ÚËÔ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔÓËÒÍ PTY 1 NEWS 2 SPEECH SPORT SPORT 4
 • Страница 10 из 21
  èÂ‰ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ ‰ËÒÍÓ‚ q ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN]. PWR [OPEN] AC TUNE/T R OPEN C K V [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] 1 RANDOM 3 2 4 SCAN 5 CD-RW CD-TEXT CD-ROM CD-DA CD-DA CD-DA – MP3/WMA MP3/WMA – ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË e á‡Í˚‚‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Û˜ÌÛ˛. r èÓÒΠ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ ‰ËÒÍÂ
 • Страница 11 из 21
  èÎÂÂ MP3/WMA [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC [s] / [d] (a / f) (Ç˚·Ó هȷ/ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰) [{] / [}] (FOLDER) (Ç˚·Ó ÙÓΉÂ‡) TUNE/T R AC E UM OL K V APM 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R 1 DE E SCROLL AF L TA [BAND] (y / 5:: è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ)
 • Страница 12 из 21
  èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA MP3 (MPEG Audio Layer-3) Ë WMA (Windows Media™ Audio) Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÙÓχÚ˚ ÒʇÚËfl ÓˆËÙÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‚Û͇. èÂ‚˚È ‡Á‡·ÓÚ‡Ì MPEG (Motion Picture Experts Group), ‡ ÔÓÒΉÌflfl – ÍÓχÌËÂÈ «Microsoft Corporation». àÒÔÓθÁÛfl Ú‡ÍË ÙÓχÚ˚ ÒʇÚËfl, ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ‰‡ÌÌ˚Â, ı‡Ìfl˘ËÂÒfl
 • Страница 13 из 21
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PWR V K TUNE/T R 3 4 REPEAT 5 L ÉÓÏÍÓÒÚ¸ èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18 ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 40 çËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ åÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÓÚ‰ÂθÌÓ. èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: BAS (ÌËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚) 0 ‰Å TRE (‚Âı.˜‡ÒÚÓÚ˚) 0 ‰Å
 • Страница 14 из 21
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PWR V K TUNE/T R 3 4 5 REPEAT 6 PTY R 2 SCAN DE E 1 RANDOM DISP [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ) L èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ èÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔË„ÎÛ¯‡Ú¸ Á‚ÛÍ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ÍÓ„‰‡ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌ̇fl ÒËÒÚÂχ
 • Страница 15 из 21
  Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PWR BAND 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. [BAND] R SCROLL 1 DE E FOL PUSH S APM AF L TA FM LOCAL (êÂÊËÏ óå) AM LOCAL (êÂÊËÏ AM) DISP [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ
 • Страница 16 из 21
  Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PWR V FM LOCAL (êÂÊËÏ óå) AM LOCAL (êÂÊËÏ AM) K TUNE/T R BAND PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) REGION (êÂÊËÏ óå) ACC SET PATTERN 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY [BAND] R SCROLL 1 DE E FOL PUSH S APM AF L TA ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL:
 • Страница 17 из 21
  ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË Ñ‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. SLED ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸. è·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
 • Страница 18 из 21
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ äÓ„‰‡ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ. ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
 • Страница 19 из 21
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ■ RDS ■ MP3/WMA ÇÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ç ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl PS, ‰‡Ê ÂÒÎË Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛ RDS. (“NO PS” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.) ç‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ÍÓ‰‡ PS ËÁ-Á‡ ÔÎÓıËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔËÂχ Ë ‰. aäÓ‰ PS ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÌËχÂÚÒfl. èÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÔÓ͇
 • Страница 20 из 21
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔΠ■ CD/MP3/WMA ‰ËÒÔÎÂÈ ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚. aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ
 • Страница 21 из 21