Инструкция для PANASONIC CQ-C3301N

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

WMA MP3 CD Player/Receiver

CQ-C3301N

OPEN

SCROLL

PWR

MUTE

SQ

AF

RANDOM

SCAN

REPEAT

PTY

FO

LD

ER

VO

LU

M

E

P

U

S

H

SE

L

T

U

N

E

/T

R

AC

K

CQ-C3301N

2

1

3

SRC

TA

4

5

6

DISP

BAND

APM

TEXT

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡

Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡

Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk.  Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt

kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸ Â ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

)6-56

&5,

 !

Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 43
  WMA MP3 CD Player/Receiver PWR CQ-C3301N OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V FOL 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R 1 DE E SCROLL AF TA BAND APM PUSH S L MUTE SQ DISP Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d’instructions d Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni
 • Страница 2 из 43
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ■ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» ÌÂ
 • Страница 3 из 43
  ÇÌËχÌË èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·. ❑ èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl. ❑ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ
 • Страница 4 из 43
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎË ùÚËÍÂÚÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 ÇçàåÄçàÖ: ãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà. çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó. è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇: CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. ÇÌËχÌËÂ: Ç ‰‡ÌÌÓÏ
 • Страница 5 из 43
  «Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ç‡Ò Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚  ÔÓ‰Û͈ËË. å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÌË͇ÏË, „Ó‰fl˘ËÏËÒfl ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ, Á‡‚Ó‚‡ÌÌÓÈ
 • Страница 6 из 43
  AÍÒÂÒÒÛ‡˚ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX OO-OOOOO è·ÒÚË̇ åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ÄÌÚÂÌÌ˚È àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ É‡‡ÌÚËÈ̇fl ÒÌflÚËfl ·ÓÎÚ ‡‰‡ÔÚÂ ÔÓ ISO ÏÓÌÚ‡ÊÛ Í‡ÚӘ͇ (YEFM293899) ÒÚÓÔÓÂÌËfl (YEFM285614) (YEFM293900) äÓÎ-‚Ó: 2 äÓÎ-‚Ó: 1 äÓÎ-‚Ó: 1 (YEFM293901) 燷Ó ‰Îfl ÏÓÌڇʇ
 • Страница 7 из 43
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á éÚÏÂ̇ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl èË ÔÂ‚ÓÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Í ÒÂÚË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ. 1 ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó ìÒÚ‡Ìӂ͇ ACC ÇÌËχÌË ¡ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, ̇‰Ó ‚˚·‡Ú¸ OFF (ÓÚÍÎ.). Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡Âfl
 • Страница 8 из 43
  O·˘Ë ҂‰ÂÌËfl ëÂÌÒÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (a ÒÚ. 424) à̉Ë͇ÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË [VOLUME] (a ÒÚ. 446) à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ (a ÒÚ. 428) []] [[] (ê„ÛÎËӂ͇ ˜‡Ò‡/ÏËÌÛÚ˚) Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 L [MUTE] (èË„ÎÛ¯ÂÌËÂ
 • Страница 9 из 43
  ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ç‡ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚ ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÔË̈ËÔÛ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚. Up ì‚Â΢ÂÌË Down ìÏÂ̸¯ÂÌË èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18 ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 40 èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË “NO CT”. èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÉÓÏÍÓÒÚ¸ „ÛÎËÛÂÚÒfl Ë̉˂ˉۇθÌÓ ÔÓ
 • Страница 10 из 43
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ à̉Ë͇ÚÓ (CÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÂ‰‡˜Ë) [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] []] [[] (TUNE) PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM L TA 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT PTY 6 äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6] (è‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ̇fl Òڇ̈Ëfl) q êÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ
 • Страница 11 из 43
  è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË ÇÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Ó 6 Òڇ̈ËÈ ‚ ͇ʉÓÏ ËÁ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ óå1, óå2, óå3 Ë Äå (LW/MW). èËϘ‡ÌËÂ: ¡ èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ Òڇ̈ËË ÔÓ‰ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï ÌÓÏÂÓÏ Òڇ̈Ëfl, ‡Ì ÒÓı‡ÌÂÌ̇fl ÔÓ‰ ˝ÚËÏ Ê ÌÓÏÂÓÏ, ÒÚË‡ÂÚÒfl. è‰ÛÔÂʉÂÌË ¡ÑÎfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌÂθÁfl
 • Страница 12 из 43
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) éÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó RDS çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå ÔÂ‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS (ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË). чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÎÛ„ ÔÓ RDS ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı „ËÓ̇ı. Ç „ËÓÌÂ, „‰Â Ì ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë
 • Страница 13 из 43
  ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ (AF) Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R SCROLL AF L TA DE E FOL PUSH S MUTE SQ BAND DISP [DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ) [TA] (AF: ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡) êÂÊËÏ ÔÓËÒ͇ ‡Î¸ÚÂ̇ÚË‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚ (AF) àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
 • Страница 14 из 43
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË (íA) çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå RDS ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ÔÂ‰‡ÂÚ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË. [VOLUME] Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R SCROLL AF L TA DE E FOL
 • Страница 15 из 43
  èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) ëڇ̈Ëfl óå RDS ÔÂ‰‡ÂÚ Ò˄̇Î, ÒÓÓ·˘‡˛˘ËÈ ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚. (èËÏÂ: ÌÓ‚ÓÒÚË, ÓÍ-ÏÛÁ˚͇, Í·ÒÒ˘ÂÒ͇fl ÏÛÁ˚͇ Ë ‰.) Ë̉Ë͇ÚÓ []] [[] (Ç˚·Ó PTY) PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 L äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6]
 • Страница 16 из 43
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) èÓËÒÍ Òڇ̈ËÈ ÔÓ ÚËÔÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ PTY (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) ‹ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË íËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚ èÓ‰ÚËÔ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔÓËÒÍ PTY 1 NEWS 2 SPEECH AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
 • Страница 17 из 43
  ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË RDS Ë̉Ë͇ÚÓ èË ÔËÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı EON Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ EON Ë ‡Ò¯Ëfl˛ÚÒfl ÙÛÌ͈ËË TA Ë AF ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. TA: ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÓÚ ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË Ë Òڇ̈ËÈ ‰Û„Ëı ‡‰ËÓÒÂÚÂÈ. AF: èÂ˜Â̸ ˜‡ÒÚÓÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈ RDS Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl Ò
 • Страница 18 из 43
  èÂ‰ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÏ ‰ËÒÍÓ‚ ÇÌËχÌË ¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒ͇ ÔË „ÓÂÌËË Ë̉Ë͇ÚÓ‡ , Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ̇΢ˠ‰ËÒ͇ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰Â. ¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú 8 cÏ ‰ËÒÍË, Ú.Í. ÓÌ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÌËı. ¡ çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚. ¡ çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
 • Страница 19 из 43
  CD-ÔÎÂÂ Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC [s] / [d] (a / f) (Ç˚·Ó ÚÂ͇/ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰) TUNE/T R AC E UM OL K V FOL RANDOM 3 2 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R L [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] 1 DE E SCROLL AF TA [BAND] (y / 5:: è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ) APM PUSH S MUTE SQ BAND [DISP] (‰ËÒÔÎÂÈ)
 • Страница 20 из 43
  èÎÂÂ MP3/WMA [SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ] Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ PWR OPEN CQ-C3301N SRC [s] / [d] (a / f) (Ç˚·Ó هȷ/ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇ ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰) [{] / [}] (FOLDER) (Ç˚·Ó ÙÓΉÂ‡) TUNE/T R AC E UM OL K V APM 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R 1 DE E SCROLL AF L TA [BAND] (y / 5:: è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ)
 • Страница 21 из 43
  èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙÓΉÂ‡ ÇÒ ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ هÈÎ˚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. 燘Ë̇fl ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÙÓΉÂ‡, ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ÔÂ‚˚ 10 ÒÂÍÛ̉ ÔÂ‚Ó„Ó Ù‡È· ‚ ͇ʉÓÏ ÙÓΉÂÂ. ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM). Á‡„Ó‡ÂÚÒfl. ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚
 • Страница 22 из 43
  èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA óÚÓ Ú‡ÍÓ MP3/WMA? MP3 (MPEG Audio Layer-3) Ë WMA (Windows Media™ Audio) Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÙÓχÚ˚ ÒʇÚËfl ÓˆËÙÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‚Û͇. èÂ‚˚È ‡Á‡·ÓÚ‡Ì MPEG (Motion Picture Experts Group), ‡ ÔÓÒΉÌflfl – ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «Microsoft Corporation». àÒÔÓθÁÛfl Ú‡ÍË ÙÓχÚ˚ ÒʇÚËfl, ÏÓÊÌÓ Á‡ÔËÒ‡Ú¸
 • Страница 23 из 43
  á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA ̇ CD a CD-media Recording MP3/WMA files on ¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ·Âʇڸ Á‡ÔËÒË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë MP3/WMA ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ. ¡ èË Ì‡Î˘ËË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ËÎË WMA ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔÂÒÂÌ ËÎË ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
 • Страница 24 из 43
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN REPEAT 5 L ÉÓÏÍÓÒÚ¸ èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18 ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 40 çËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ åÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÓÚ‰ÂθÌÓ. èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: BAS
 • Страница 25 из 43
  çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ VOL BASS TREBLE BALANCE TA VOL EXT MUTE MUTE KEY FADER èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7 ÒÂÍÛ̉ (ËÎË 2 ÒÂÍÛ̉ ‚ ÂÊËÏ „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË), ‰ËÒÔÎÂÈ
 • Страница 26 из 43
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. PWR OPEN CQ-C3301N SRC V K TUNE/T R AC E UM OL FOL 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R 1 DE E SCROLL AF L TA BAND APM PUSH S MUTE SQ ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸). DISP [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ) èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯̄Ó
 • Страница 27 из 43
  çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ VOL BASS TREBLE BALANCE TA VOL EXT MUTE MUTE KEY FADER èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ. ê„ÛÎËÛ˛Ú
 • Страница 28 из 43
  Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. PWR OPEN CQ-C3301N SRC TUNE/T R AC E UM OL K V APM 1 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY R SCROLL AF L TA DE E FOL PUSH S MUTE SQ BAND ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. [BAND] DISP [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ)
 • Страница 29 из 43
  çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) SECURITY FM MONO (êÂÊËÏ óå) FM LOCAL (êÂÊËÏ óå) AM LOCAL (êÂÊËÏ AM) ACC SET PATTERN REGION (êÂÊËÏ óå) èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7
 • Страница 30 из 43
  Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. PWR OPEN CQ-C3301N SRC V K TUNE/T R AC E UM OL FOL 2 RANDOM 3 4 SCAN 5 REPEAT 6 PTY [BAND] R 1 DE E SCROLL AF L TA BAND APM PUSH S MUTE SQ ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸). DISP [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ) Ç˚·Ó ACC èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF
 • Страница 31 из 43
  çÓχθÌ˚È ÂÊËÏ PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) SECURITY REGION (êÂÊËÏ óå) FM MONO (êÂÊËÏ óå) FM LOCAL (êÂÊËÏ óå) AM LOCAL (êÂÊËÏ AM) ACC SET PATTERN èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ‚ÓÁ‚‡Ú‡ Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ Ì‡ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7
 • Страница 32 из 43
  ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË Ñ‡ÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. SLED ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸. 2 3 OPEN ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ q éÚÍβ˜‡˛Ú ÔËÚ‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡. (a ÒÚ. 426) w ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN]. ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl. e
 • Страница 33 из 43
  è·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». è‰ÛÔÂʉÂÌË ¡ç‡‰Ó ÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇· (15Ä). èËÏÂÌÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂÎÂÈ ËÎË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó
 • Страница 34 из 43
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ äÓ„‰‡ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ. ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
 • Страница 35 из 43
  ■ 鷢 ÓÔËÒ‡ÌË (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË çÂÚ Á‚Û͇ ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ç‡ÒÚÓÈ͇ ·‡Î‡ÌÒ Ô‡‚./΂., ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Π҉·̇ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ. aè‡‚ËθÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ Ô‡‚˚È/΂˚È Ë ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î. ÇÓÁÌËÍ Ó·˚‚ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ, ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ
 • Страница 36 из 43
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ■ RDS çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ç ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl PS, ‰‡Ê ÂÒÎË Ì‡ÒÚÓÂ̇ ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛ RDS. (“NO PS” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.) ç‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ÍÓ‰‡ PS ËÁ-Á‡ ÔÎÓıËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔËÂχ Ë ‰. aäÓ‰ PS ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÌËχÂÚÒfl. èÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÔÓ͇ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÌÂ
 • Страница 37 из 43
  ■ MP3/WMA ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ç ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ÎË·Ó ‰ËÒÍ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl ÑËÒÍ ÒÓ‰ÂÊËÚ ‰‡ÌÌ˚ ÙÓχڇ, Ì ÔÓ‰‰‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌ˲. aé ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ CD-DA (Ú.Â. ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı CD) ÒÏ. ÓÔËÒ‡ÌË MP3/WMA. CD-R/RW, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ
 • Страница 38 из 43
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔΠ■ CD/MP3/WMA ÑËÒÔÎÂÈ ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚. aèÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÚÂÍÛ/Ù‡ÈÎÛ óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉
 • Страница 39 из 43
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË é·˘Ë èËÚ‡ÌË : 12 V {B} (11 V {B} – 16 V {B}) ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓ ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V {B}, Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ èÓÚ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ : Ì ·ÓΠ2,2 Ä (‚ ÂÊËÏ CD, 4 „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË 0,5 W {ÇÚ}) å‡ÍÒËχθ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ : 50 W {ÇÚ} ı 4 (ÔË 4 Ω {éÏ})
 • Страница 40 из 43
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ YEFM285614B NT1104-2055 Printed in China
 • Страница 41 из 43
  Polska Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/ Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z minusem na masie. Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza
 • Страница 42 из 43
  Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ Antena Anténa Antenna ÄÌÚÂÌ̇ Ostrze˝enie Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;. Upozornûní Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena. Mohlo by
 • Страница 43 из 43