Инструкция для PANASONIC CQ-C7301N, CQ-C8301N, CQ-C8351N

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display

WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ

CQ-C8351N/C8301N/C7301N 

AF

SRC

PTY

CQ-C8301N

SQ

TA

(CQ-C8301N)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM285649         ND1204-0          Printed in China

TEXT

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡

Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡

Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk.  Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt

kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸ Â ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ CQ-C8351N/C8301N/C7301N SRC SQ TA CQ-C8301N AF PTY (CQ-C8301N) Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di
 • Страница 2 из 25
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ñ‡ÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı è‰ÛÔÂʉÂÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï ËÎË „Ë·ÂÎË. ■ Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚ Ò ˆÂθ˛ Û͇Á‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë
 • Страница 3 из 25
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 퇷΢ÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ÇçàåÄçàÖ OO-OOOOO çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË. CAUTION - LASER
 • Страница 4 из 25
  éÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚ English Deutsch Français Nederlands Svenska Italiano Español Dansk Polska âe‰tina Magyar ìÔ‡‚ÎÂÌË Á‚Û˜‡ÌËÂÏ WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÚÓËÁÓ‚‡Ì̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ é‰ÌËÏ Í‡Ò‡ÌËÂÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ÌËÁ ‰Îfl
 • Страница 5 из 25
  ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË Ó„‡ÌÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èËϘ‡ÌËÂ: Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. (çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) çÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚ ÍÌÓÔÍË è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ TILT OPEN (‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËÂ) DISC (FOLDER) BAND SRC SQ:
 • Страница 6 из 25
  PTY 3 ç‡ÊËχ˛Ú [DISP: DISPLAY] (ÑËÒÔÎÂÈ). èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚˚ÁÓ‚‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ̇ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ [SRC] (PWR:POWER) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ4 ÒÂÍÛ̉. (ACC ON) ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ë ÔË ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ·Óθ¯Â Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl. å‰ÎÂÌÌÓ ‚˚ÌËχ˛Ú
 • Страница 7 из 25
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl 3 èÓÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÙÛÚÎfl. åÓÌÚ‡Ê ] (éÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ). (èË ÔÓÎÌÓÏ ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ‡Á‰‡ÂÚÒfl ˘ÂΘÓÍ.) 1 îËÍÒËÛ˛Ú Î‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ. CQ-C8301N PTY ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË 5 ÒÂÍÛ̉ ÔÓÒΠÓÚÍ˚ÚËfl ËÎË Ì‡ÍÎÓÌÂÌËfl. èËϘ‡ÌËÂ: èËÚ‡ÌËÂ
 • Страница 8 из 25
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl SQ TA ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ AF èË Á‡„ÛÁÍ CD (a ÒÚ. 530) CQ-C7301N èË Á‡„ÛÁÍ ‰ËÒ͇ÏË MP3/WMA (a ÒÚ. 532) èËϘ‡ÌËÂ: CD-˜ÂÈ̉ÊÂ ËÎË DVD-˜ÂÈ̉ÊÂ ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Í CH/AUX2 (CQ-C8351N/C8301N), CH/AUX (CQ-C7301N). (a àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ) Ç̯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ (AUX 1) íÓθÍÓ ‰Îfl
 • Страница 9 из 25
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl SQ CQ-C8301N 1 ì‰ÂÊË‚‡˛Ú [SQ: SOUND QUALITY] AF 3. POP èËϘ‡ÌËfl: ¡ Ç˚·Ó SQ Ë „ÛÎËӂ͇ ÌËÊÌËı Ë ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. ÖÒÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ڇÍÓÈ ‚Á‡ËÏÌÓÈ Ò‚flÁË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÒ͇ÊÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·, ÔÂÂ„ÛÎËÛ˛Ú ÌËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ËÎË „ÓÏÍÓÒÚ¸. ¡ ä‡Ê‰˚È ÚËÔ
 • Страница 10 из 25
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‡‰Ëӂ¢‡ÌËfl. 1 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ SRC SQ èÓÎÓÒ‡ CQ-C8301N ó‡ÒÚÓÚ‡ ̇ÊËχ˛Ú [SRC: SOURCE] (àÒÚÓ˜ÌËÍ). 524 èËϘ‡ÌËfl: ¡ ÑÎfl ÔÓËÒ͇ ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËÈ Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú LOCAL ‚ ÔÓÁËˆË˛ ÇÍÎ. (a ÒÚ. 525) ¡ ÑÎfl
 • Страница 11 из 25
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) óå-‚¢‡ÌËfl Ç „ËÓÌÂ, Ëϲ˘ÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ Í RDS, ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í AF, TA, PTY, Ë ‰. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË pÂÊËÏ PTY (a ÒÚ. 529). ¡ PTY ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl. ¡ ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓËÒÍ ÔÂ‰‡˜Ë ÔÓ PTY. èËϘ‡ÌËÂ:
 • Страница 12 из 25
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) óå-‚¢‡ÌËfl ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. PTY ç‡ÊËχ˛Ú [TA] ‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ. ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ PTY Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [DISP] (PTY) ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. èËϘ‡ÌËÂ: чÌ̇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ëχ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. SRC SQ CQ-C8301N èÓËÒÍ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl.
 • Страница 13 из 25
  CD-ÔÎÂÂ CQ-C8301N ), TA AF ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÔÓÁ̇ÂÚ ‰ËÒÍ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. 3 Ç˚·Ë‡˛Ú Ê·ÂÏ˚È ÚÂÍ. Ç˚·Ó ÚÂ͇ [7] (TRACK): ëÎÂ‰Û˛˘‡fl ‰ÓÓÊ͇ [6] (TRACK): è‰˚‰Û˘ËÈ ÚÂÍ (̇ÊËχڸ ‰‚‡Ê‰˚) èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË
 • Страница 14 из 25
  èÎÂÂ MP3/WMA AF ), ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË, ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÔÓÁ̇ÂÚ ‰ËÒÍ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. (ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÏ Ù‡ÈÎÓ‚ ÏÓÊÂÚ Ì‡˜Ë̇ڸÒfl ÚÓθÍÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ.) [}] (FOLDER): ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÙÓΉÂ [{] (FOLDER): è‰˚‰Û˘ËÈ ÙÓΉÂ Ç˚·Ó هȷ [7]
 • Страница 15 из 25
  èÎÂÂ MP3/WMA èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA 鷢 ¡ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‚˚ÒÓ͇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl. ¡ Ç˚·Ó VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚) Ì ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏfl
 • Страница 16 из 25
  óÂÈ̉ÊÂ ‰ËÒ͇ (ÔË Á‡„ÛÁÍ CD ËÎË ‰ËÒ͇ÏË MP3) èËϘ‡ÌËfl: î‡ÈÎ˚ åê3 ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ò ÔË·ÓÓÏ ÒÓ‰ËÌÂÌ DVD-˜ÂÈ̉ÊÂ. ä‡Ò‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ Ë ÙÓχÚÓ‚ ÒÏ. ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˜ÂÈ̉ÊÂ‡. èÓÒΠ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl χ„‡ÁË̇ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl
 • Страница 17 из 25
  óÂÈ̉ÊÂ ‰ËÒ͇ (ÔË Á‡„ÛÁÍ DVD ËÎË VCD) ÇÓÁÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË DVD ËÎË VCD, ÍÓ„‰‡ ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó ÒÓ‰ËÌÂÌ Ò DVD-˜ÂÈ̉ÊÂÓÏ. TA èÓÒΠ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl χ„‡ÁË̇ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ. èËϘ‡ÌËfl: ¡ CD-˜ÂÈ̉ÊÂ ËÎË DVD-˜ÂÈ̉ÊÂ (CX-DH801N) ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ Í CH/AUX2.
 • Страница 18 из 25
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ 2 ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (SEL: SELECT) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ „ÛÎËÛÂÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚. 3 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú [VOLUME] ÔÓ à̉Ë͇ˆËfl ÏÂÌ˛ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ËÎË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË. èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl
 • Страница 19 из 25
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‰ËÒÔÎÂfl ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò ÏÂÌ˛ ‰ËÒÔÎÂfl Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [SEL] (MENU) ̇ʇÚÓÈ 2 Ë ·ÓΠÒÂÍÛ̉. CQ-C8301N PTY 2 ç‡ÊËχ˛Ú []] ËÎË [[] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‰ËÒÔÎÂfl. 3 ç‡ÊËχ˛Ú [}] ËÎË CQ-C8301N [{] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ „ÛÎËÛÂÏÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡. PTY 4 ç‡ÊËχ˛Ú
 • Страница 20 из 25
  éÙÓÏÎÂÌË ‰ËÒÔÎÂfl (àÒÚÓ˜ÌËÍ). SRC à̉Ë͇ˆËfl ÏÂÌ˛ Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÓÙÓÏÎÂÌËfl 3 ì‰ÂÊË‚‡˛Ú [SEL] ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ4 SQ TA AF ÒÂÍÛ̉ ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. 6 Ç˚·Ë‡˛Ú Ù‡ÈÎ. èËϘ‡ÌËfl: ¡ à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl Ù‡ÈÎÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ ‡Ò¯ËÂÌ˲ Ë ÌÛÊÌ˚ هÈÎ˚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. ¡ Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚˚·Ó‡
 • Страница 21 из 25
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇Î. èÓÒËÏ ÔÓÛ˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‚ÂÍÂ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇·Ï. «Panasonic» ÌÂ
 • Страница 22 из 25
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË åÓÌÚ‡Ê ‡ÌÚÂÌÌ˚ ËÎË ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ. a èÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌË ÏÓÌڇʇ ‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÏÓÌڇʇ  ÔÓ‚Ó‰ÓÍ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ, ̇‰ÂÊÌÓ ÎË ÒÓ‰ËÌÂÌÓ Á‡ÁÂÏÎÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ̇ χÒÒÛ. ç ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ, ÎË·Ó ‰ËÒÍ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl ÑËÒÍ
 • Страница 23 из 25
  ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. a èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚. a èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. CD/MP3/WMA ç ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô˘ËÌÂ. a éÚÒÓ‰ËÌË‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ „Ó. ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ Ì ÛÒÚ‡ÌÂ̇, Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ. èÎÂÂ ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô˘ËÌ Ì ÏÓÊÂÚ
 • Страница 24 из 25
  12 V {Ç} (11 V {Ç} – 16 V {Ç} ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓ ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V {Ç}, Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ ·‡Ò‡; ±12 dB {‰Å} ÔË 60 Hz {Ɉ}, ÑËÒ͇ÌÚ‡; ±12 dB {‰Å} ÔË 16 kHz {ÍɈ} 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz {Ɉ}) ÓÚ –12 dB {‰Å} ‰Ó 12 dB {‰Å} (Ò ¯‡„ÓÏ 2 dB {‰Å} ) ç ·ÓΠ2,2 Ä (‚
 • Страница 25 из 25