Инструкция для PANASONIC CQ-C7301N

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display

WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ

CQ-C8351N/C8301N/C7301N 

AF

SRC

PTY

CQ-C8301N

SQ

TA

(CQ-C8301N)

TEXT

)6-56

&5,

 !

Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Operating Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d’instructions

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Manuale di istruzioni

Manual de Instrucciones

Brugsvejledning

Instrukcja obs¬ugi

Návod k obsluze

Használati utasítások

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

¡

Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡

Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡

Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk.  Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt

kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡èÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸ Â ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ CQ-C8351N/C8301N/C7301N SRC SQ TA CQ-C8301N AF PTY (CQ-C8301N) Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d’instructions d Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di
 • Страница 2 из 51
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ■ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» ÌÂ
 • Страница 3 из 51
  ❑ èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ. ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl. ❑ çÂθÁfl ÒÓ‚‡Ú¸ ÛÍÛ ËÎË Ô‡Î¸ˆÛ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË Ú‡‚Ï ÌÂθÁfl ÒÓ‚‡Ú¸ ÛÍÛ ËÎË Ô‡Î¸ˆÛ ‚ ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˜‡ÒÚË ËÎË ÓÚÒÂÍ ‰Îfl
 • Страница 4 из 51
  àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 퇷΢ÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÇçàåÄçàÖ ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎË ãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà. çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó. ÇÌËχÌËÂ Ç ÑÄççéå àáÑÖãàà èêàåÖçüûí ãÄáÖê äãÄëëÄ I. êÖÉìãàêéÇäÄ, çÄëíêéâäÄ àãà ÇõèéãçÖçàÖ éèÖêÄñàâ àçõå ëèéëéÅéå, óÖå
 • Страница 5 из 51
  èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX OO-OOOOO (YEFM285649) àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ (YEFM293924) (YEFM293925)* (YEFM293926) äÓÎ-‚Ó: 1 ɇ‡ÌÚËÈ̇fl ͇ÚӘ͇ îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË (YEFA131646) äÓÎ-‚Ó: 1 ÍÏÔÎ. äÓÎ-‚Ó: 1 äÓÎ-‚Ó: 1
 • Страница 6 из 51
  éÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚ CQ-C8351N/C8301N/C7301N ìÔ‡‚ÎÂÌË Á‚Û˜‡ÌËÂÏ WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÚÓËÁÓ‚‡Ì̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ é‰ÌËÏ Í‡Ò‡ÌËÂÏ Ô‡Î¸ˆÂÏ ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ÌËÁ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ‰ËÒÍÓÔËÂÏÌËÍÛ. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „ÛÎËÓ‚ÍË
 • Страница 7 из 51
  ëÓ‰ÂʇÌË English Deutsch Français Nederlands Svenska Italiano Español Dansk Polska âe‰tina Magyar 2 48 94 140 186 232 278 324 370 416 462 508 èÓ ÏÂ ̇‰Ó·ÌÓÒÚË èÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡Ï é·˘Â êÛÒÒÍËÈ ¡àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ¡èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ¡éÚ΢ËÚÂθÌ˚ ˜ÂÚ˚ ¡ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË Ó„‡ÌÓ‚
 • Страница 8 из 51
  ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË Ó„‡ÌÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl èËϘ‡ÌËÂ: Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. (çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) VOLUME PUSH SEL: Ç˚·Ó P•SET: è‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ TILT OPEN (‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËÂ) DISC (FOLDER) BAND
 • Страница 9 из 51
  çÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚ ÍÌÓÔÍË RANDOM 4 SCAN 5 REPEAT 6 7 9 NUMBER çÓÏÂ SRC: àÒÚÓ˜ÌËÍ PWR: èËÚ‡ÌË SEL SEL: Ç˚·Ó MENU SRC RANDOM èÓËÁ‚ÓθÌÓ SCAN ë͇ÌËÓ‚‡ÌË REPEAT èÓ‚ÚÓ 9 VOL MENU POWER SOURCE VOL: ÉÓÏÍÓÒÚ¸ }: ì‚Â΢ÂÌË {: ìÏÂ̸¯ÂÌË POWER SOURCE MENU SEL SRC VOL SET SET BAND BAND MUTE 1 2 3 RANDOM
 • Страница 10 из 51
  èË ÔÂ‚ÓÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË Í ÒÂÚË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ. (DEMONSTRATION) ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á èÓ‰„ÓÚӂ͇ SRC 1 ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë ËÎË ON. 2 ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR: POWER). èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl TA CQ-C8301N AF PTY
 • Страница 11 из 51
  OFF ACC (CLOCK ADJ: CLOCK ADJUSTMENT) чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÙÛÌ͈ËË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. (a ÒÚ. 541) ¡ à̉Ë͇ÚÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÏË„‡ÂÚ ÔË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. ¡ á‚ÛÍÓ‚‡fl Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËfl Ë ÒÓÓ·˘ÂÌË ̇ ‰ËÒÔΠÓÔӂ¢‡˛Ú Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÌflÚËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÔË ÓÚÍβ˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl.
 • Страница 12 из 51
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl, „ÛÎËÓ‚ÍË „ÓÏÍÓÒÚË Ë ‰. ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl SRC SRC èËϘ‡ÌËfl: ¡ èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÚ‡ÚÓ‚Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. åÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌË (‡ÌËχˆË˛) ÌÓ‚˚Ï. (a ÒÚ. 544) (PWR: POWER) ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. èËÚ‡ÌËfl ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR: POWER).
 • Страница 13 из 51
  ] (éÚÍ˚‚‡ÌËÂ). SQ TA CQ-C8301N AF PTY ç‡ÍÎÓÌ ÇÌËχÌËÂ: ¡ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ̇ÊËχڸ  ‚ÌËÁ ËÎË Ì‡Í·‰˚‚‡Ú¸ ̇ Ì ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚ˚, ÍÓ„‰‡ Ó̇ ÓÚÍ˚Ú‡. ¡ ÅÛ‰¸Ú ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔˢÂÏËÚ¸ ԇΈ ËÎË ÛÍÛ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. ¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚
 • Страница 14 из 51
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl àÒÚÓ˜ÌËÍ ÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [SRC: SOURCE] (ËÒÚÓ˜ÌË͇). SRC SQ TA ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ AF PTY Ç̯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ (AUX ËÎË AUX 2) óå1, óå2, óM3, AM (a ÒÚ. 524) èË ÒÓ‰ËÌÂÌËË CD-˜ÂÈ̉ÊÂ‡, DVD-˜ÂÈ̉ÊÂ‡ (a ÒÚ. 536, 538) èË ÒÓ‰ËÌÂÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ
 • Страница 15 из 51
  à̉Ë͇ˆËfl ̇ ‰ËÒÔΠÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [DISP: DISPLAY]. èËϘ‡ÌËÂ: Ñ‚ËÊÛ˘ÂÂÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË Á‡ÏÂÌflÂÏ˚. (a ÒÚ. 543) SQ SRC èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl: TA PTY êÛÒÒÍËÈ àÂ‡ıËfl ÙÓΉÂ‡ (íÓθÍÓ ‰Îfl CQ-C8351N/C8301N, ÂÊËχ MP3/WMA) é·˚ÍÌÓ‚ÂÌ̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl + ˜‡Ò˚
 • Страница 16 из 51
  鷢ˠ҂‰ÂÌËfl íËÔ˚ Á‚Û˜‡ÌËfl, ͇ʉ˚È ËÁ ÍÓÚÓ˚ı „ÛÎËÛÂÚÒfl ÔÓ 7 ÔÓÎÓÒ‡Ï ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË [SQ: SOUND QUALITY]. SRC SQ 522 AF 1. FLAT (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) (SQ: SOUND QUALITY) Ç˚·Ó SQ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ê‡Ì‡ TA CQ-C8301N PTY 6. CLUB 2. ROCK 5. JAZZ 3. POP èËϘ‡ÌËfl: ¡ Ç˚·Ó SQ Ë „ÛÎËӂ͇ ÌËÊÌËı Ë ‚ÂıÌËı
 • Страница 17 из 51
  ÇÓÁÏÓÊ̇ ÚÓÌ͇fl „ÛÎËӂ͇ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÚËÔ‡ SQ (ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, ËÎË CLUB) Ò Û˜ÂÚÓÏ ÚËÔ‡ LJ¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË Ì‡ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ. SRC SQ CQ-C8301N 1 ì‰ÂÊË‚‡˛Ú [SQ: SOUND QUALITY] TA ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. AF PTY èÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ô‰ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ SQ. 2 ê„ÛÎËÛ˛Ú Í‡Ê‰Û˛
 • Страница 18 из 51
  ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ Ç ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‡‰Ëӂ¢‡ÌËfl. 1 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ SRC SQ CQ-C8301N ̇ÊËχ˛Ú [SRC: SOURCE] (àÒÚÓ˜ÌËÍ). èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË 2 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÒ˚. PTY ê„ÛÎËӂ͇ ˜‡ÒÚÓÚ˚ []] (TUNE): ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl [[] (TUNE): ÑÎfl
 • Страница 19 из 51
  ó‡ÒÚÓÚ‡ ì͇Á˚‚‡ÂÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ˚. çÓÏÂ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË LOCAL. (a ÒÚ. 525) ᇄÓ‡ÂÚÒfl ÔË ÔËÂÏ ÒÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍËı óå Ò˄̇ÎÓ‚. êÛÒÒÍËÈ à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇. èÓÎÓÒ‡ ᇄÓ‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË MONO. LOCAL 1 ç‡ÊËχ˛Ú [MENU] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. Ç ÒÎÛ˜‡Â
 • Страница 20 из 51
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) óå-‚¢‡ÌËfl Ç „ËÓÌÂ, Ëϲ˘ÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ Í RDS, ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í AF, TA, PTY, Ë ‰. çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå ÔÂ‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS (ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË). чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
 • Страница 21 из 51
  ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ à̉Ë͇ˆËfl PTY ̇ ‰ËÒÔΠPTY ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË PTY. ÉÓËÚ ÔË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË íê (Òڇ̈Ëfl, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‰‡ÂÚ íÄ). ᇄÓ‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË AF. êÛÒÒÍËÈ à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ RDS ᇄÓ‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË íÄ. à̉Ë͇ˆËfl ÔË ÔËÂÏ íÄ ÉÓËÚ ÔË ÔËÂÏ Ò˄̇· íÄ.
 • Страница 22 из 51
  ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) óå-‚¢‡ÌËfl ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ ç‡ÊËχ˛Ú [TA] ‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ. èËϘ‡ÌËÂ: чÌ̇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ëχ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. SRC SQ CQ-C8301N ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË íÄ TA AF PTY (TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT) TA ÉÓÏÍÓÒÚ¸ íÄ „ÛÎËÛÂχ. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 20)
 • Страница 23 из 51
  ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. PTY ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ PTY Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [DISP] (PTY) ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. 2 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET). èÓËÒÍ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. CQ-C8301N èËϘ‡ÌËfl: ¡ ÑÎfl ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÔÓËÒ͇ ̇ÊËχ˛Ú [BAND] (SET). PTY èÓËÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ PTY ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl "NONE". àÁÏÂÌÂÌËÂ
 • Страница 24 из 51
  CD-ÔÎÂÂ äÓ„‰‡ ‰ËÒÍ ÛÊ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ, ̇ÊËχ˛Ú [SRC: SOURCE] (àÒÚÓ˜ÌËÍ) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ CD. èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË 1 ç‡ÊËχ˛Ú [ ] (OPEN) ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ̇ıÓʉÂÌËfl ‰ËÒ͇ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú („ÓËÚ ÓÌ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl. 2 SRC SQ CQ-C8301N ), TA AF ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl
 • Страница 25 из 51
  1 ç‡ÊËχ˛Ú [MENU] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. CQ-C8301N RANDOM : éÚÍÎ. (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) PTY : èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË 2 ç‡ÊËχ˛Ú [}] ËÎË [{] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ REPEAT ÂÊËχ. 3 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET) ‰Îfl : éÚÍÎ. (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : èÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÚÂ͇ CQ-C8301N TEXT ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÂÊËχ. à̉Ë͇ˆËfl
 • Страница 26 из 51
  èÎÂÂ MP3/WMA äÓ„‰‡ ‰ËÒÍ ÛÊ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ, ̇ÊËχ˛Ú [SRC: SOURCE] (àÒÚÓ˜ÌËÍ) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ CD. SRC èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË 1 ç‡ÊËχ˛Ú [ ] (OPEN) ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ̇ıÓʉÂÌËfl ‰ËÒ͇ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú („ÓËÚ ÓÌ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl. SQ TA CQ-C8301N AF PTY ), Ç˚·Ë‡˛Ú Ê·ÂÏ˚È
 • Страница 27 из 51
  ¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ CD Ò Ù‡È·ÏË ‡ÁÌ˚ı ÙÓχÚÓ‚ (CD, ÒÓ‰Âʇ˘ËÈ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚ CD-DA Ë ‰‡ÌÌ˚ MP3/WMA). Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔËÏÂÌÂÌËfl Ú‡ÍÓ„Ó CD ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÌÂÌÓχθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ. èÓËÁ‚Ó‰flÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ Ë Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ. : èÓËÁ‚ÓθÌÓÂ
 • Страница 28 из 51
  èÎÂÂ MP3/WMA óÚÓ Ú‡ÍÓ MP3/WMA? àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔΠTM MP3 (MPEG Audio Layer-3) Ë WMA (Windows Media Audio) Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÙÓχÚ˚ ÒʇÚËfl ÓˆËÙÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Á‚Û͇. èÂ‚Ó ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÓ MPEG (Motion Picture Experts Group), ‡ ÔÓÒΉÌ – ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «Microsoft Corporation». àÒÔÓθÁÛfl Ú‡ÍË ÙÓχÚ˚
 • Страница 29 из 51
  á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA ̇ CD èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ هÈÎÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ISO 9660 ìÓ‚Â̸ 1/ìÓ‚Â̸ 2, ê‡Ò¯ËÂÌË Apple ÔÓ ISO 9660, Joliet, Romeo êÛÒÒÍËÈ ¡ î‡ÈÎ˚ MP3/WMA, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÙÚ‡ Á‡ÔËÒË ËÎË CD-χ„ÌËÚÓÙÓÌÓ‚, ÏÓ„ÛÚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚË ‚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË
 • Страница 30 из 51
  óÂÈ̉ÊÂ ‰ËÒ͇ (ÔË Á‡„ÛÁÍ CD ËÎË ‰ËÒ͇ÏË MP3) èËϘ‡ÌËfl: î‡ÈÎ˚ åê3 ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ Ò ÔË·ÓÓÏ ÒÓ‰ËÌÂÌ DVD-˜ÂÈ̉ÊÂ. ä‡Ò‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ‰ËÒÍÓ‚ Ë ÙÓχÚÓ‚ ÒÏ. ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˜ÂÈ̉ÊÂ‡. 1 ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú χ„‡ÁËÌ (Ò ‰ËÒ͇ÏË). ÖÒÎË Ï‡„‡ÁËÌ ÛÊ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ,
 • Страница 31 из 51
  ¡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË CD-R ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂχ. ëÏ. "èËϘ‡ÌËfl Í CD/CD-ÌÓÒËÚÂÎflÏ (CD-ROM, CD-R, CDRW)" (a ÒÚ. 551). èÓËÁ‚Ó‰flÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ Ë Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ. CQ-C8301N Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [SEL] (MENU) ̇ʇÚÓÈ
 • Страница 32 из 51
  óÂÈ̉ÊÂ ‰ËÒ͇ (ÔË Á‡„ÛÁÍ DVD ËÎË VCD) ÇÓÁÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË DVD ËÎË VCD, ÍÓ„‰‡ ‰‡ÌÌ˚È ÔË·Ó ÒÓ‰ËÌÂÌ Ò DVD-˜ÂÈ̉ÊÂÓÏ. èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË 1 ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú χ„‡ÁËÌ (Ò ‰ËÒ͇ÏË). ÖÒÎË Ï‡„‡ÁËÌ ÛÊ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ, ̇ÊËχ˛Ú [SRC: SOURCE] (àÒÚÓ˜ÌËÍ) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ CD˜ÂÈ̉ÊÂ‡. SRC SQ TA èÓÒÎÂ
 • Страница 33 из 51
  ¡ ç‡ ‰ËÒÔΠÔ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl "AUX2" ÔË ÒÓ‰ËÌÂÌËË ˜ÂÈ̉ÊÂ‡, ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓ„Ó Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. (íÓθÍÓ ‰Îfl CQ-C8351N/C8301N) ●ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË DVD èÓËÁ‚Ó‰flÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ. CHAPTER REPEAT : éÚÍÎ. (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) CQ-C8301N : èÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÚÂÍÛ˘Â„Ó
 • Страница 34 из 51
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ç‡ÒÚÓÈ͇ Í‡Ê‰Ó„Ó „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Ë ÓÔˆËÓÌÌÓ„Ó Ò‡·‚ÛÙÂ‡. 1 ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (SEL: SELECT) ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. 2 ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (SEL: SELECT) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ „ÛÎËÛÂÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚. 3 ÑÎfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú [VOLUME] ÔÓ à̉Ë͇ˆËfl ÏÂÌ˛ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
 • Страница 35 из 51
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËÈ ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ò ÏÂÌ˛ ÙÛÌ͈ËÈ 1 ç‡ÊËχ˛Ú [MENU] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. CQ-C8301N MUTE KEY 2 ç‡ÊËχ˛Ú []] ËÎË [[] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ : ëÌËÊÂÌË „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ 10 ÒÚÛÔÂÌÂÈ : ÙÛÌ͈ËÈ. ëÌËÊÂÌË „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ 5 ÒÚÛÔÂÌÂÈ EXT.MUTE (èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇) ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË
 • Страница 36 из 51
  ç‡ÒÚÓÈ͇ ‰ËÒÔÎÂfl ç‡ÒÚÓÈ͇ Ò ÏÂÌ˛ ‰ËÒÔÎÂfl COLOR (ˆ‚ÂÚ) 1 ç‡ÊËχ˛Ú [MENU] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [SEL] (MENU) ̇ʇÚÓÈ 2 Ë ·ÓΠÒÂÍÛ̉. CQ-C8301N PTY 2 ç‡ÊËχ˛Ú []] ËÎË [[] ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‰ËÒÔÎÂfl. 3 ç‡ÊËχ˛Ú [}] ËÎË CQ-C8301N [{] ‰Îfl
 • Страница 37 из 51
  SCREEN (ÙÓÌ) CLOCK ADJ (̇ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚) ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] ‰Îfl ‚˚·Ó‡. : ·ÂÎ˚È ÙÓÌ (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : ˜ÂÌ˚È ÙÓÌ êÛÒÒÍËÈ èËϘ‡ÌËÂ: ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌË “NO CT”. [[]: ê„ÛÎËӂ͇ ÏËÌÛÚ˚ []]: ê„ÛÎËӂ͇ ˜‡Ò‡ [}]: ÇÔÂ‰ [{]: ç‡Á‡‰ GRAPHIC PATTERN
 • Страница 38 из 51
  éÙÓÏÎÂÌË ‰ËÒÔÎÂfl ÇÓÁÏÓÊÌÓ ‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌË ‰‚ËÊÛ˘ËıÒfl ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ËÁÓ·‡ÊÂÌËÈ, ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ‚ Ô‡ÏflÚË ÔË·Ó‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ÔËÏÂÌÂÌË ‰‡ÌÌ˚ı, Ò͇˜‡ÌÌ˚ı Ò ‚·-Ò‡ÈÚ‡ Panasonic Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ÒÌflÚ˚ı ˆËÙÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÓÈ ËÎË ‰Û„ËÏË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË ÔÓÒΠӷ‡·ÓÚÍË Ëı Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
 • Страница 39 из 51
  èËϘ‡ÌËfl Í Ò͇˜Ë‚‡ÂÏ˚ÏË Ù‡ÈÎ‡Ï ìÒÎÛ„Ë ÔÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˲ Ù‡ÈÎÓ‚ ‰Îfl Ò͇˜Ë‚‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ÔËÓÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ËÎË ÔÂÍ‡˘‡Ú¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl. Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‡ÈÓ̇ı ÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÛÒÎÛ„‡Ï ÔÓ Ò͇˜Ë‚‡Ì˲. ᇠ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËÂÈ ÔÓÒËÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ̇ ̇¯ ‚·҇ÈÚ (ÌËÊ Ôӂ‰ÂÌ ‡‰ÂÒ).
 • Страница 40 из 51
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ Ç ÒÎÛ˜‡Â, ‚˚Á˚‚‡˛˘ÂÏ ÔÓ‰ÓÁÂÌË ‚ ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ. ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ
 • Страница 41 из 51
  çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ çÂÍÓÚÓ˚ ‚ˉ˚ ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl. ç‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÂÊËχı, Ú‡ÍËı Í‡Í ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ Ë ‰., ÌÂÍÓÚÓ˚ ‚ˉ˚ ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl. a êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛflÒ¸ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ú‡ÍÓÈ ÂÊËÏ. ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ Ì ÛÒÚ‡ÌÂ̇,
 • Страница 42 из 51
  ÑÂÙÂÍÚӂ͇ çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ê‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ èÎÓıÓÈ ÔËÂÏ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ åÓÌÚ‡Ê ‡ÌÚÂÌÌ˚ ËÎË ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ. a èÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓÎÓÊÂÌË ÏÓÌڇʇ ‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÏÓÌڇʇ  ÔÓ‚Ó‰ÓÍ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ú‡ÍÊÂ, ̇‰ÂÊÌÓ ÎË ÒÓ‰ËÌÂÌÓ
 • Страница 43 из 51
  çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ÑËÒÍ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÌÂ‡·Ó˜ÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı. a ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ Ô‡‚ËθÌÓ. èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ ç‡ ‰ËÒÍ ËÏÂÂÚÒfl ‰ÂÙÂÍÚ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ. a 쉇ÎËÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ Ô‰ÏÂÚ, ÎË·Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·ÂÁ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È ‰ËÒÍ. MP3/WMA èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇
 • Страница 44 из 51
  ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔΠÑËÒÔÎÂÈ ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ a èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. a èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚. a èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. CD/MP3/WMA ç ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô˘ËÌÂ. a éÚÒÓ‰ËÌË‚ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·Âθ, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ „Ó. ÖÒÎË ÔÓ·ÎÂχ ˝ÚËÏ ÌÂ
 • Страница 45 из 51
  Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı CD ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ β·Û˛ ËÁ ˝ÚËÍÂÚÓÍ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡‚‡. çÂÍÓÚÓ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ CD Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. TEXT ä‡Í ‰Âʇڸ ÛÍÓÈ ‰ËÒÍ ëÚÓÓ̇ Ò ˝ÚËÍÂÚÍÓÈ êÛÒÒÍËÈ ¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ËÒ͇. ¡ çÂθÁfl
 • Страница 46 из 51
  è·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË é˜ËÒÚ͇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌË 552 чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í ÏËÌËÏÛÏÛ. ÑÎfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ó˜ËÒÚÍË Ì‡ÛÊÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÛıËÏË, Ïfl„ÍËÏË ÍÓ̈‡ÏË. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl
 • Страница 47 из 51
  ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl íËÔ Á‚ÛÍÓÒÌËχÚÂÎfl àÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl ÑÎË̇ ‚ÓÎÌ˚ ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ é·˘Â ÌÂÎËÌÂÈÌÓ ËÒ͇ÊÂÌË äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË ê‡ÁÌÓÒ Í‡Î‡ÌÓ‚ 8-Í‡Ú̇fl Astigma 3-Îۘ‚ÓÈ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È Î‡ÁÂ 790 nm {ÌÏ} 20 Hz {Ɉ} - 20 kHz {ÍɈ} (±1 dB {‰Å}) 96 dB {‰Å}
 • Страница 48 из 51
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ YEFM285649A ND1204-1055 Printed in China
 • Страница 49 из 51
  Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z minusem na masie. Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO) Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±) bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT).
 • Страница 50 из 51
  Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ 3 1 Antena Anténa Antenna ÄÌÚÂÌ̇ 2 Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika. Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v
 • Страница 51 из 51