Инструкция для PANASONIC FP88RS, KX-FP82

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

èepeÀ íÍcÔÎyaÚaáËeÈ aÔÔapaÚa ÇÌËÏaÚeÎëÌo oÁÌaÍoÏëÚecë c ÌacÚoÓçeÈ
ËÌcÚpyÍáËeÈ Ë coxpaÌËÚe ee ÀÎÓ ÔocÎeÀyïçeÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ.

àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

KoÏÔaÍÚÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ

ÀÎÓ paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe

MoÀeÎë 

KX-FP82RS

KoÏÔaÍÚÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ c aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ

ÀÎÓ paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe

MoÀeÎë 

KX-FP88RS

àÁoÄpaÊeÌa ÏoÀeÎë KX-FP82RS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË KoÏÔaÍÚÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÀÎÓ paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe MoÀeÎë KX-FP82RS KoÏÔaÍÚÌêÈ ÙaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ c aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ ÀÎÓ paÄoÚê Ìa oÄêäÌoÈ ÄyÏaÖe MoÀeÎë KX-FP88RS àÁoÄpaÊeÌa ÏoÀeÎë KX-FP82RS. èepeÀ íÍcÔÎyaÚaáËeÈ aÔÔapaÚa ÇÌËÏaÚeÎëÌo oÁÌaÍoÏëÚecë c ÌacÚoÓçeÈ
 • Страница 2 из 89
  ÅÎaÖoÀapËÏ Bac Áa ÔoÍyÔÍy ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Panasonic. ÑoÄpo ÔoÊaÎoÇaÚë Ç ÏËp ÙaÍcËÏËÎëÌêx aÔÔapaÚoÇ Panasonic. ùÚo ycÚpoÈcÚÇo ÇÍÎïäaeÚ Ç ceÄÓ ÇoÁÏoÊÌocÚË ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa Ë ÚeÎeÙoÌa ÀÎÓ oÄecÔeäeÌËÓ ÌaËÄoÎee íÙÙeÍÚËÇÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ Ç oÙËce Ë ÀoÏa. àcÔoÎëÁyÓ íÚË ÇoÁÏoÊÌocÚË, Bê ÏoÊeÚe
 • Страница 3 из 89
  BaÊÌêe ËÌcÚpyÍáËË Ôo ÚexÌËÍe ÄeÁoÔacÌocÚË! èpË íÍcÔÎyaÚaáËË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa Bê ÇceÖÀa ÀoÎÊÌê coÄÎïÀaÚë cÎeÀyïçËe ocÌoÇÌêe Ïepê ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË ÀÎÓ yÏeÌëåeÌËÓ pËcÍa ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÔoÊapa, ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ Ë ÔoÎyäeÌËÓ ÔoÇpeÊÀeÌËÈ. 1. BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe Çce yÍaÁaÌËÓ. 2. CÎeÀyÈÚe ÇceÏ
 • Страница 4 из 89
  CoÀepÊaÌËe èoÀÖoÚoÇÍa Í PaÄoÚe èpËÌaÀÎeÊÌocÚË èpËÎaÖaeÏêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 àÌÙopÏaáËÓ Ôo ÁaÍaÁy ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 KÌoÔÍa Help îyÌÍáËÓ Help (ÔoÏoçë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 5 из 89
  AÇÚooÚÇeÚäËÍ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) ìcÚaÌoÇÍË PeÊËÏ AO/îAKC (ËcÔoÎëÁoÇaÌËe aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔpËeÏ peäeÇêx Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ). . . . . . . . . . . . . 48 CooÄçeÌËeÔpËÇeÚcÚÇËe èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ. . . . . . . . 49 ÂaÔËcë BaåËx coÄcÚÇeÌÌêx
 • Страница 6 из 89
  èpËÌaÀÎeÊÌocÚË èpËÎaÖaeÏêe ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË! CeÚeÇoÈ åÌyp ........1 TeÎeÙoÌÌêÈ åÌyp........................1 TeÎeÙoÌÌaÓ ÚpyÄÍa.....................1 ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË..1 KpacÓçaÓ ÔÎeÌÍa ..1 (ÚecÚoÇaÓ ÔÎeÌÍa) èpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË.....................1 àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË.........1 —KpacÓçaÓ
 • Страница 7 из 89
  KÌoÔÍa Help îyÌÍáËÓ Help (ÔoÏoçë)! Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚaÚë ÍpaÚÍËe ËÌcÚpyÍáËË cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ. 1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy HELP . 2 BpaçaÈÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ÔapaÏeÚpa. ÑËcÔÎeÈ: ROTATE & SET s ÑÎÓ ÏoÀeÎË KX-FP82 s ÑÎÓ ÏoÀeÎË KX-FP88 1. ìcÚaÌoÇÍa ÀaÚê, ÇpeÏeÌË, ÁaÔËcë BaåeÖo
 • Страница 8 из 89
  OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ PacÔoÎoÊeÌËe! s ÑÎÓ KX-FP82 • ÑÎÓ cÍaÌËpoÇaÌËÓ Ë coxpaÌeÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa Ç ÔaÏÓÚË, Ë ÀÎÓ ÔocÎeÀyïçeÈ eÖo ÔepeÀaäË ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 28, 46). • ÑÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË “èoÀoÄpaÌê” (copÚËpoÇaÌê) Ç peÊËÏe ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 46). • ÑÎÓ peÖyÎËpoÇÍË ÖpoÏÍocÚË (cÚp. 17). • ÑÎÓ ÇêÄopa cÚeÔeÌË
 • Страница 9 из 89
  OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ s ÑÎÓ KX-FP88 • ÑÎÓ cÍaÌËpoÇaÌËÓ Ë coxpaÌeÌËÓ ÀoÍyÏeÌÚa Ç ÔaÏÓÚË, Ë ÀÎÓ ÔocÎeÀyïçeÈ eÖo ÔepeÀaäË ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 28, 46). • ÑÎÓ ÇêÄopa ÙyÌÍáËË “èoÀoÄpaÌê” (copÚËpoÇaÌê) Ç peÊËÏe ÍoÔËpoÇaÌËÓ (cÚp. 46). • ÑÎÓ peÖyÎËpoÇÍË ÖpoÏÍocÚË (cÚp.17). • ÑÎÓ ÇêÄopa cÚeÔeÌË
 • Страница 10 из 89
  OpÖaÌê yÔpaÇÎeÌËÓ / ìcÚaÌoÇÍa BÌeåÌËÈ ÇËÀ! ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË MecÚo ÇxoÀa ÄyÏaÖË èpËÊËÏÌaÓ ÔÎaÌÍa HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚa MecÚo ÇêxoÀa ÄyÏaÖË • MoÊeÚ ÄêÚë ycÚaÌoÇÎeÌo Ào 30 ÎËcÚoÇ ÔeäaÚÌoÈ ÄyÏaÖË. MecÚo ÇxoÀa ÀoÍyÏeÌÚa ÉpoÏÍoÖoÇopËÚeÎë (ÎeÇaÓ cÚopoÌa pêäaÖa ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË) ÂaÀÌÓÓ ÍpêåÍa
 • Страница 11 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa àcÔoÎëÁyeÏaÓ ÄyÏaÖa! B aÔÔapaÚe ÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÚë ÄyÏaÖy ÙopÏaÚa A4 (cÚp. 85). ãoÚoÍ ÀÎÓ ÄyÏaÖË ÏoÊeÚ ÇÏeçaÚë Ào 50 ÎËcÚoÇ ÔÎoÚÌocÚëï oÚ 60 Ö/Ï2 Ào 75 Ö/Ï2 (oÚ 16 Ào 20 ÙyÌÚoÇ) ËÎË 30 ÎËcÚoÇ ÔÎoÚÌocÚëï 90 Ö/Ï2 (24 ÙyÌÚa). 1 2 èpoÎËcÚaÈÚe ÔaäÍy ÄyÏaÖË ÀÎÓ ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ ee ÁaÏÓÚËÓ.
 • Страница 12 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa CoeÀËÌeÌËÓ! 1 2 3 èoÀcoeÀËÌËÚe ÔpoÇoÀ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÚpyÄÍË. èoÀcoeÀËÌËÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ åÌyp. èoÀcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ. q èepÇoÌaäaÎëÌo, ÔpË ÇÍÎïäeÌËË ÔËÚaÌËÓ, aÔÔapaÚ ÇêÇeÀeÚ Ìa ÔeäaÚë ocÌoÇÌyï ËÌÙopÏaáËï. òÌyp ÔËÚaÌËÓ Power cord ToceÚeÇoÈ poÁeÚÍe K the power outlet (220 V–240 V, 50/60 Hz)
 • Страница 13 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa ÑaÚa, ÇpeÏÓ, Baå ÎoÖoÚËÔ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep ÙaÍca! Bê ÏoÊeÚe ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë ÚeÍyçËe ÀaÚy Ë ÇpeÏÓ, Baå ÎoÖoÚËÔ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep. ùÚa ËÌÙopÏaáËÓ ÄyÀeÚ ÔeäaÚaÚëcÓ Ç ÌaäaÎe ÍaÊÀoÈ cÚpaÌËáê, ÔepeÀaÇaeÏoÈ c BaåeÖo aÔÔapaÚa. Your facsimile telephone ÙaÍca ÑaÚa Ë ÇpeÏÓ BaåYour logo Baå
 • Страница 14 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÎoÖoÚËÔa OÄêäÌo ÎoÖoÚËÔ - íÚo ÌaÁÇaÌËe ÙËpÏê, oÚÀeÎa ËÎË ÎËäÌoe ËÏÓ Ç coÍpaçeÌÌoÈ ÙopÏe. 1 HaÊÏËÚe MENU . 2 HaÊÏËÚe 3 HaÊÏËÚe SET . 4 àcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa ÇÇeÀËÚe Baå ÎoÖoÚËÔ, Ìe ÄoÎee 30 ÁÌaÍoÇ. CÏoÚpËÚe ËÌcÚpyÍáËï Ìa cÎeÀyïçeÈ cÚpaÌËáe. ÑËcÔÎeÈ: ÑËcÔÎeÈ
 • Страница 15 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa KaÍ ÇÇecÚË ÁÌaÍË äepeÁ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa. HaÊËÏaÓ ÍÌoÔÍË Ìa ÍÎaÇËaÚype ÌaÄopa ÌoÏepa ÏoÊÌo ÇÇoÀËÚë ÁÌaÍË ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo ÌËÊe. ÂÌaÍË KÌoÔÍË 1 1 [ ] { } + – / = , 2 A B C A Å B É 2 3 D E F Ñ E Ü 3 4 G H I Â à â K 4 5 J K L ã M H O 5 6 M N O è P C T 6 7 P Q R S ì î X ñ 8 T U V ó ò ô ö 8
 • Страница 16 из 89
  ìcÚaÌoÇÍa ìcÚaÌoÇÍa ÌoÏepa BaåeÖo ÙaÍca 1 HaÊÏËÚe MENU . 2 HaÊÏËÚe 3 HaÊÏËÚe SET . 4 àcÔoÎëÁyÓ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa ÇÇeÀËÚe ÌoÏep BaåeÖo ÙaÍca, Ìe ÄoÎee 20 áËÙp. ÑËcÔÎeÈ: Display ÑËcÔÎeÈ 1. èPOÉP.CàCTEMõ MENU / , ÔoÚoÏ 0 3 . YOUR FAX NO. TEã = èpËÏep: 5 TEã = 1234567 HaÊÏËÚe SET . 6 FLASH
 • Страница 17 из 89
  ÉpoÏÍocÚë PeÖyÎËpoÇÍa ÖpoÏÍocÚË! ÉpoÏÍocÚë ÁÇoÌÍa BoÁÏoÊÌê 4 ypoÇÌÓ ÖpoÏÍocÚË (ÇêcoÍaÓ/cpeÀÌÓÓ/ÌËÁÍaÓ/ÇêÍÎïäeÌo). KoÖÀa aÔÔapaÚ ÌaxoÀËÚcÓ Ç peÊËÏe oÊËÀaÌËÓ, ÌaÊÏËÚe ËÎË . s óÚoÄê ÇêÍÎïäËÚë ÁÇoÌoÍ: 1. HaÊÏËÚe ÌecÍoÎëÍo paÁ Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÖo cooÄçeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎee. ÑËcÔÎeÈ: ÂBOHOK BõK. = OK? YES
 • Страница 18 из 89
  ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy! 1 HaÊÏËÚe MONITOR / 2 HaÄepËÚe ÌoÏep. DIGITAL SP-PHONE ËÎË cÌËÏËÚe ÚpyÄÍy. èpËÏep: q MUTE TEã = 2345678 TeÎeÙoÌÌaÓ Handset ÚpyÄÍa EcÎË Bê oåËÄÎËcë ÔpË ÌaÄope, ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy Ë ÌaÄepËÚe cÌoÇa. 3 KoÖÀa aÄoÌeÌÚ oÚÇeÚËÚ, ÖoÇopËÚe Ç ÏËÍpoÙoÌ (ÀÎÓ KX-FP88) ËÎË
 • Страница 19 из 89
  ÂÇoÌÍË Ë oÚÇeÚê Ìa ÁÇoÌÍË KÎaÇËåË TONE, FLASH Ë PAUSE! KÎaÇËåa TONE KÎaÇËåa TONE ( ) ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ paÄoÚê Ç ËÏÔyÎëcÌoÏ peÊËÏe ÌaÄopa ÌoÏepa Ë ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÇpeÏeÌÌo ËÁÏeÌËÚë ËÏÔyÎëcÌêÈ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa Ìa ÚoÌaÎëÌêÈ Ç Ôpoáecce ÌaÄopa. KoÖÀa Bê ÔoÎoÊËÚe ÚpyÄÍy, aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË ÇepÌeÚcÓ Ç
 • Страница 20 из 89
  ìèPOô.HAÅOP HOMEPA ÂaÔËcë ËÏeÌ Ë ÚeÎeÙoÌoÇ Ç ÍaÚaÎoÖ ìèPOô.HAÅOP! ÑÎÓ ÄêcÚpoÖo ÀocÚyÔa Í ÌaËÄoÎee äacÚo ÌaÄËpaeÏêÏ ÌoÏepaÏ, ÀaÌÌêÈ aÔÔapaÚ ËÏeeÚ ÍaÚaÎoÖ ìèPOô.HAÅOP (100 cÚaÌáËÈ). 1 HaÊÏËÚe DIRECTORY PROGRAM . ÑËcÔÎeÈ: MUTE (Insert) Display (BcÚaÇËÚë) ÑËcÔÎeÈ USE EASYDIAL OR / PRESS DIR.PROG. 2
 • Страница 21 из 89
  ìèPOô.HAÅOP HOMEPA KaÍ ÇÇecÚË ÁÌaÍË äepeÁ ÍÎaÇËaÚypy ÌaÄopa ÌoÏepa HaÊËÏaÓ ÍÌoÔÍË Ìa ÍÎaÇËaÚype ÌaÄopa ÌoÏepa ÏoÊÌo ÇÇoÀËÚë ÁÌaÍË ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo ÌËÊe. KÌoÔÍË ÂÌaÍË 1 1 [ ] { } + – / = , 2 A B C A Å B É 2 3 D E F Ñ E Ü 3 4 G H I Â à â K 4 5 J K L ã M H O 5 6 M N O è P C T 6 7 P Q R S ì î X ñ 8 T U V ó
 • Страница 22 из 89
  ìèPOô.HAÅOP HOMEPA PeÀaÍÚËpoÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌoÖo ËÏeÌË Ë ÌoÏepa 1 èoÇepÌËÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. èpËÏep: 6 OÚpeÀaÍÚËpyÈÚe ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep. èoÀpoÄÌo ËÁÎoÊeÌo Ìa cÚp. 20. 7 HaÊÏËÚe SET . MARY 2 HaÊÏËÚe DIRECTORY PROGRAM . 3 HaÊÏËÚe PEÑ. = BBEÑEHO CTEP. = # ÑËcÔÎeÈ Display
 • Страница 23 из 89
  ìèPOô.HAÅOP HOMEPA ÂÇoÌoÍ aÄoÌeÌÚy ÔpË ÔoÏoçË ÍaÚaÎoÖa ìèPOô.HAÅOP! èepeÀ ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÀaÌÌoÈ ÙyÌÍáËË ÁaÌecËÚe Ç ÔaÏÓÚë ÌyÊÌêe ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌê (cÚp. 20). 1 èoÇepÌËÚe ÏaÌËÔyÎÓÚop ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. èpËÏep: 2 LISA Display ÑËcÔÎeÈ TeÎeÙoÌÌaÓ Handset ÚpyÄÍa HaÊÏËÚe MONITOR /
 • Страница 24 из 89
  ÉoÎocoÇaÓ cÇÓÁë PaÁÖoÇop c aÄoÌeÌÚoÏ ÔocÎe ÔpËeÏa ËÎË ÔepeÀaäË ÙaÍca! Bê ÏoÊeÚe paÁÖoÇapËÇaÚë c ÚeÏ Êe caÏêÏ aÄoÌeÌÚoÏ ÔocÎe oÍoÌäaÌËÓ ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚa Ôo ÙaÍcy. ùÚo cíÍoÌoÏËÚ BaÏ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÀeÌëÖË Ë ÇpeÏÓ Áa ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÁÇoÌoÍ. ùÚa ÙyÌÍáËÓ paÄoÚaeÚ ÚoÎëÍo Ç ÚoÏ cÎyäae, ecÎË aÔÔapaÚ
 • Страница 25 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ èepeÀaäa ÙaÍca ÇpyäÌyï/c ÔoÏoçëï ÍaÚaÎoÖa ìèPOô.HAÅOP! 1 2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx ÀoÍyÏeÌÚa Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ. BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ BHà (Ào 10 ÎËcÚoÇ), ÀoÎÊeÌ ÔpoËÁoÈÚË ÁaxÇaÚ Ë ÔpoÁÇyäaÚë cËÖÌaÎ. ÑËcÔÎeÈ: 3 HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚa Document
 • Страница 26 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë 10 ËÎË ÄoÎee cÚpaÌËá Áa oÀËÌ paÁ ìÀoÄÌêÈ cÔocoÄ oÚÔpaÇÍË ÙaÍcoÇ BcÚaÇëÚe ÔepÇêe 10 cÚpaÌËá ÀoÍyÏeÌÚa. ÑoÄaÇëÚe ÀpyÖËe cÚpaÌËáê (Ìe ÄoÎee 10), Ào ÚoÖo ÍaÍ ÔocÎeÀÌÓÓ cÚpaÌËáa ÄyÀeÚ ÔpoÔyçeÌa äepeÁ aÔÔapaÚ. Bê ÏoÊeÚe ÌaÄpaÚë ÌoÏep ÙaÍca Ào ÇcÚaÇÍË ÀoÍyÏeÌÚa. ùÚo yÀoÄÌo,
 • Страница 27 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ OÚäeÚê BoÁÏoÊÌê cÎeÀyïçËe oÚäeÚê. OÚäeÚ o ÔepeÀaäax ùÚoÚ oÚäeÚ ÔpeÀcÚaÇÎÓeÚ coÄoÈ ÌaÔeäaÚaÌÌoe ÔoÀÚÇepÊÀeÌËe o peÁyÎëÚaÚax ÔepeÀaäË ÙaÍca. ÑÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ oÚäeÚa o ÔepeÀaäax aÍÚËÇËÁËpyÈÚe ÙyÌÍáËï #04 (cÚp. 61). Sample of a sending report OÄpaÁeá oÚäeÚa o ÔepeÀaäax OTóET O èEPEÑAóE
 • Страница 28 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ èepeÀaäa ËÁ ÔaÏÓÚË! AÔÔapaÚ ÏoÊeÚ cÍaÌËpoÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚê, coxpaÌÓÚë Ëx Ç ÔaÏÓÚË Ë ÁaÚeÏ ÔepeÀaÇaÚë Ëx oÚÚyÀa. EÏÍocÚë ÔaÏÓÚË cocÚaÇÎÓeÚ ÔpËÏepÌo 25 cÚpaÌËá Ôo cxeÏe ITU-T No. 1 co cÚaÌÀapÚÌêÏ paÁpeåeÌËeÏ (cÚp. 85). 1 2 3 BcÚaÇëÚe ÀoÍyÏeÌÚ ãàñEBOâ CTOPOHOâ BHàÂ. q EcÎË ÌeoÄxoÀËÏo,
 • Страница 29 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ OÀÌopaÁoÇaÓ paccêÎÍa cooÄçeÌËÈ! ùÚa ÙyÌÍáËÓ yÀoÄÌa ÀÎÓ ÔocêÎÍË oÀÌoÖo Ë ÚoÖo Êe ÀoÍyÏeÌÚa ÇceÏ ÇêÄpaÌÌêÏ aÄoÌeÌÚaÏ, äëË ÌoÏepa ÙaÍcoÇ xpaÌÓÚcÓ Ç ÍaÚaÎoÖe ìèPOô.HAÅOP. EcÎË Çê xoÚËÚe ÔpoËÁÇecÚË paccêÎÍy ÚoÎëÍo oÀËÌ paÁ, ÇêÄepËÚe ÌyÊÌêx aÄoÌeÌÚoÇ ÀÎÓ ÀaÌÌoÈ ÍoÌÍpeÚÌoÈ paccêÎÍË. èepeÀ
 • Страница 30 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ PaccêÎÍa cooÄçeÌËÈ Ôo ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌÌêÏ aÄoÌeÌÚaÏ! ùÚa ÙyÌÍáËÓ yÀoÄÌa ÀÎÓ äacÚoÈ ÔocêÎÍË oÀÌoÖo Ë ÚoÖo Êe ÀoÍyÏeÌÚa ÇceÏ ÇêÄpaÌÌêÏ aÄoÌeÌÚaÏ, äëË ÌoÏepa ÙaÍcoÇ xpaÌÓÚcÓ Ç ÍaÚaÎoÖe ìèPOô.HAÅOP. CÌaäaÎa ÁaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ÌoÏepa aÄoÌeÌÚoÇ (cÏ. ÌËÊe), a ÁaÚeÏ cÏoÚpËÚe
 • Страница 31 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ ÑoÄaÇÎeÌËe ÌoÇoÈ cÚaÌáËË Ç ÔaÏÓÚë paccêÎÍË 1 BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: Display ÑËcÔÎeÈ <BROADCAST> 2 HaÊÏËÚe DIRECTORY PROGRAM . 3 4 HaÊÏËÚe (ÀoÄaÇËÚë). ADD = ÀÎÓ ÇêÄopa “ADD” BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎee ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. èpËÏep: 5
 • Страница 32 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ CÚËpaÌËe cÚaÌáËË ËÁ ÔaÏÓÚË paccêÎÍË 1 BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: ÑËcÔÎeÈ Display <BROADCAST> 2 HaÊÏËÚe DIRECTORY PROGRAM . 3 4 HaÊÏËÚe (yÀaÎËÚë). ADD = ÀÎÓ ÇêÄopa “DELETE” BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ Ìa ÀËcÔÎee ÌyÊÌoÖo ËÏeÌË. èpËÏep: q 5
 • Страница 33 из 89
  èepeÀaäa ÙaÍcoÇ OÚÔpaÇÍa ÀoÍyÏeÌÚa aÄoÌeÌÚaÏ, ÁaÌeceÌÌêÏ Ç ÔaÏÓÚë paccêÎÍË OÀËÌ Ë ÚoÚ Êe ÀoÍyÏeÌÚ ÄyÀeÚ paÁocÎaÌ ÇceÏ aÄoÌeÌÚaÏ, äëË ÌoÏepa ÁaÌeceÌê Ç ÔaÏÓÚë paccêÎÍË. EÏÍocÚë ÔaÏÓÚË ÙaÍca cocÚaÇÎÓeÚ ÔpËÏepÌo 25 cÚpaÌËá cÚaÌÀapÚa ITU-T No. 1 co cÚaÌÀapÚÌêÏ paÁpeåeÌËeÏ (cÚp. 85). 1 2 BcÚaÇëÚe
 • Страница 34 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ ÂaÀaÌËe cÔocoÄa ÔpËeÏa ÙaÍcoÇ! àcÔoÎëÁoÇaÚë ÚoÎëÍo ÍaÍ ÙaÍc àcÔoÎëÁoÇaÚë ÍaÍ aÇÚooÚÇeÚäËÍ/ ÙaÍc (ÚoÎëÍo KX-FP88) eÚ, èpËÇ íÚo ... MaÈÍ KaÍ Bê xoÚËÚe ËcÔoÎëÁoÇaÚë aÔÔapaÚ ì Çac ecÚë oÚÀeÎëÌaÓ ÚeÎeÙoÌÌaÓ ÎËÌËÓ ÚoÎëÍo ÀÎÓ ÙaÍcoÇ Bê xoÚËÚe ÔpËÌËÏaÚë Çce ÖoÎocoÇêe Ë ÙaÍcoÇêe ÁÇoÌÍË
 • Страница 35 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ àcÔoÎëÁoÇaÚë ÍaÍ ÚeÎeÙoÌ/ aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÙaÍc Í ÂÇoÌo oÍ ÂÇoÌ ÂÇoÌoÍ Bê xoÚËÚe caÏË oÚÇeäaÚë Ìa ÖoÎocoÇêe ÁÇoÌÍË Ë ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍoÇ PeÊËÏ TEã/îAKC (CÏ. cÚp. 40) ìcÚaÌoÇËÚe ÙyÌÍáËï #77 ÍaÍ “TEã/îAKC” (cÚp. 68). BÍÎïäËÚe AUTO ANSWER, ÌaÊaÇ Ìa ÍÎaÇËåy AUTO ANSWER .
 • Страница 36 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ PeÊËÏ TEã! (oÚÇeÚ Ìa Çce ÁÇoÌÍË ÇpyäÌyï) BÍÎïäeÌËe peÊËÏa TEã EcÎË Ç ÔpaÇoÈ äacÚË ÀËcÔÎeÓ ÖopËÚ cËÏÇoÎ (w), ÔoÖacËÚe eÖo, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy AUTO ANSWER . ÑËcÔÎeÈ: PEÜàM : TEãEîOH ON ÑËcÔÎeÈ Display TeÎeÙoÌÌaÓ Handset ÚpyÄÍa èpËeÏ ÙaÍca ÇpyäÌyï 1 KoÖÀa aÔÔapaÚ ÁÇoÌËÚ, ÌaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy
 • Страница 37 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ PeÊËÏ îAKC! (Çce ÁÇoÌÍË ÇocÔpËÌËÏaïÚcÓ ÍaÍ ÙaÍcê) BÍÎïäeÌËe peÊËÏa îAKC 1 ìcÚaÌoÇËÚe ÙyÌÍáËï #77 ÍaÍ “îAKC” (cÚp. 68). 2 EcÎË Ç ÔpaÇoÈ äacÚË ÀËcÔÎeÓ Ìe ÖopËÚ cÚpeÎÍa (w), ÇÍÎïäËÚe ee, ÌaÊaÇ Ìa ÍÌoÔÍy AUTO ANSWER . ÑËcÔÎeÈ: ÑËcÔÎeÈ Display PEÜàM : îAKC w ON q AÔÔapaÚ ÄyÀeÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
 • Страница 38 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ àcÔoÎëÁoÇaÌËe aÇÚooÚÇeÚäËÍa (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP81)! KoÌÙËÖypaáËÓ aÔÔapaÚa ÀÎÓ paÄoÚê c aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ 1 èoÀÍÎïäeÌËe aÇÚooÚÇeÚäËÍa ìÀaÎËÚethe stopper with Remove ÔaÎëáeÏ ÁaÖÎyåÍy Ë ÔoÀcoeÀËÌËÚe your finger and connect the cord to the EXT. åÌyp Í ÖÌeÁÀy EXT jack. ÂaÖÎyåÍa. Stopper
 • Страница 39 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ PaÄoÚa ÙaÍca coÇÏecÚÌo c aÇÚooÚÇeÚäËÍoÏ èpËeÏ ÖoÎocoÇêx ÇêÁoÇoÇ AÇÚooÚÇeÚäËÍ ÄyÀeÚ ÁaÔËcêÇaÚë ÖoÎocoÇêe cooÄçeÌËÓ aÇÚoÏaÚËäecÍË. èpËeÏ ÙaÍcoÇêx ÇêÁoÇoÇ îaÍcËÏËÎëÌêÈ aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ ÔpËÌËÏaÚë ÀoÍyÏeÌÚê aÇÚoÏaÚËäecÍË. èpËeÏ ÖoÎocoÇoÖo cooÄçeÌËÓ Ë ÙaÍcoÇoÖo ÀoÍyÏeÌÚa Ç xoÀe oÀÌoÖo ÇêÁoÇa
 • Страница 40 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ PeÊËÏ TEã/îAKC! (ÔpËeÏ ÖoÎocoÇêx ÁÇoÌÍoÇ c ÔoÀaäeÈ cËÖÌaÎoÇ Ë ÙaÍcoÇ ÄeÁ ÔoÀaäË cËÖÌaÎoÇ, ÍoÖÀa Bê ÌaxoÀËÚecë ÇÄÎËÁË aÔÔapaÚa) àcÔoÎëÁyÈÚe íÚoÚ peÊËÏ, ÍoÖÀa Çê ÔocÚoÓÌÌo ÌaxoÀËÚecë pÓÀoÏ c aÔÔapaÚoÏ Ë xoÚËÚe ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcê ÄeÁ ÔoÀaäË ÁÇoÌÍoÇ. èpË ÔocÚyÔÎeÌËË ÇêÁoÇa aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ
 • Страница 41 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ EcÎË ÔoÀÍÎïäeÌ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ èocÚyÔËÎ ÇêÁoÇ. îaÍc Ìe ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë, Ìo ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ ÄyÀeÚ oÀËÌ ÁÇoÌoÍ. óËcÎo ÁÇoÌÍoÇ peÊËÏa TEã/îAKC c ÁaÀepÊÍoÈ ÉoÎocoÇoÈ ÇêÁoÇ ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ Ìe ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë, Ìo ÙaÍc ÄyÀeÚ ÁÇoÌËÚë Ào 3 paÁ. óËcÎo ÁÇoÌÍoÇ peÊËÏa
 • Страница 42 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ ÑËcÚaÌáËoÌÌoe ÇÍÎïäeÌËe peÊËÏa AUTO ANSWER (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP82)! EcÎË Bê oÚcyÚcÚÇyeÚe, Ë peÊËÏ AUTO ANSWER Ìa BaåeÏ aÔÔapaÚe ÇêÍÎïäeÌ (peÊËÏ TEL), Úo Bê ÏoÊeÚe ÀËcÚaÌáËoÌÌo ÇÍÎïäËÚë peÊËÏ AUTO ANSWER, ËcÔoÎëÁyï ÚeÎeÙoÌ c ÍÌoÔoäÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ. 1. HaÄepËÚe ÌoÏep BaåeÖo aÔÔapaÚa.
 • Страница 43 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa! èpË ÔoÀÍÎïäeÌËË Í ÎËÌËË ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌoÖo ÚeÎeÙoÌa Bê cÏoÊeÚe ÔpËÌËÏaÚë ÙaÍcËÏËÎëÌêe ÀoÍyÏeÌÚê, ËcÔoÎëÁyÓ íÚoÚ ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ. èpË íÚoÏ BaÏ yÊe ÌeÚ ÌeoÄxoÀËÏocÚË ÔoÀxoÀËÚë Í ÙaÍc-aÔÔapaÚy Ë ÌaÊËÏaÚë Ìa ÍÌoÔÍy FAX START . BaÊÌo: q óÚoÄê
 • Страница 44 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ èpËeÏ ÔoÎÎËÌÖa! (cäËÚêÇaÌËe ÙaÍca c ÀpyÖoÖo aÔÔapaÚa) ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÔpËÌÓÚë ÀoÍyÏeÌÚ c ÀpyÖoÖo, coÇÏecÚËÏoÖo c BaåËÏ, aÔÔapaÚa. èpË íÚoÏ Bê ÔÎaÚËÚe Áa ÁÇoÌoÍ. ìÄeÀËÚecë, äÚo Ç Baå aÔÔapaÚ Ìe ÇcÚaÇÎeÌê ÀoÍyÏeÌÚê Ë aÔÔapaÚ aÄoÌeÌÚa ÖoÚoÇ Í BaåeÏy ÁÇoÌÍy. 1 HaÊÏËÚe MENU ÚpË
 • Страница 45 из 89
  èpËeÏ ÙaÍcoÇ CooÄçeÌËe Ìa ÔeÈÀÊep! ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÔoÁÇoÎÓeÚ BaÏ ÔoÎyäËÚë cooÄçeÌËe Ìa ÔeÈÀÊep, ÍoÖÀa Çaå aÔÔapaÚ ÔpËÏeÚ ÖoÎocoÇoe cooÄçeÌËe (ÚoÎëÍo KX-FP88) ËÎË ÙaÍc. 1 HaÊÏËÚe MENU . 2 HaÊÏËÚe ÑËcÔÎeÈ: 1. èPOÉP.CàCTEMõ 7 HaÊÏËÚe SET . q AÔÔapaÚ ÌaÄepeÚ ÇÇeÀeÌêÈ ÌoÏep. PAGER TEST , ÁaÚeÏ 7 0 . ÑÎÓ
 • Страница 46 из 89
  KoÔËpoÇaÌËe àÁÖoÚoÇÎeÌËe ÍoÔËÈ! AÔÔapaÚ ÏoÊeÚ ÀeÎaÚë ÍaÍ oÀËÌoäÌêe, ÚaÍ Ë ÏÌoÊecÚÇeÌÌêe (Ào 50) ÍoÔËË ÀoÍyÏeÌÚoÇ. ãïÄoÈ ÔpËÖoÀÌêÈ ÀÎÓ ÔepeÀaäË ÀoÍyÏeÌÚ (cÚp. 26) ÏoÊÌo cÍoÔËpoÇaÚë. 1 2 OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÔoÎoÊeÌËe ÌaÔpaÇÎÓïçËx ÀoÍyÏeÌÚa Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c eÖo åËpËÌoÈ. HaÔpaÇÎÓïçËe ÀÎÓ ÀoÍyÏeÌÚa BcÚaÇëÚe
 • Страница 47 из 89
  KoÔËpoÇaÌËe ìÇeÎËäeÌËe ÀoÍyÏeÌÚa BêÄepËÚe “200%” ËÎË “150%” ÔyÚeÏ ÌaÊaÚËÓ ÍÎaÇËåË COPY ZOOM (+). AÔÔapaÚ yÇeÎËäËÚ ÚoÎëÍo áeÌÚpaÎëÌyï äacÚë ÀoÍyÏeÌÚa Ë ÌaÔeäaÚaeÚ eÖo Ìa ÀÇyx cÚpaÌËáax. èpËÏep yÇeÎËäeÌËÓ “200%” Example of a 200% enlarged copy èpËÏep yÇeÎËäeÌËÓ “150%” Example of a 150% enlarged copy
 • Страница 48 из 89
  ìcÚaÌoÇÍË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) PeÊËÏ AO/îAKC! (ËcÔoÎëÁoÇaÌËe aÇÚooÚÇeÚäËÍa Ë aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ÔpËeÏ peäeÇêx Ë ÙaÍcËÏËÎëÌêx cooÄçeÌËÈ) KoÖÀa Bê ÇÍÎïäaeÚe peÊËÏ AO/îAKC, aÔÔapaÚ ÄyÀeÚ paÄoÚaÚë ÍaÍ ÚeÎeÙaÍc Ë/ËÎË aÇÚooÚÇeÚäËÍ. EcÎË oÄÌapyÊËÇaeÚcÓ cËÖÌaÎ ÇêÁoÇa ÚeÎeÙaÍca, aÔÔapaÚ aÇÚoÏaÚËäecÍË
 • Страница 49 из 89
  CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) èpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ! B aÔÔapaÚe ËÏeïÚcÓ ÔpeÀÇapËÚeÎëÌo ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ. B ÁaÇËcËÏocÚË oÚ cËÚyaáËË ÀÎÓ ÇêÁêÇaïçeÖo aÄoÌeÌÚa ÄyÀeÚ ÇocÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx cooÄçeÌËÈ. ÑÎÓ ÁaÔËcË coÄcÚÇeÌÌoÖo cooÄçeÌËÓ
 • Страница 50 из 89
  CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) ÂaÔËcë BaåËx coÄcÚÇeÌÌêx cooÄçeÌËÈ-ÔpËÇeÚcÚÇËÈ! Bê ÏoÊeÚe ÁaÔËcaÚë coÄcÚÇeÌÌoe cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe ÀÎÓ peÊËÏoÇ AO/îAKC Ë TEL/FAX. BpeÏÓ ÁaÔËcË oÖpaÌËäËÇaeÚcÓ 16 ceÍyÌÀaÏË. ÑÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ ÌaËÎyäåeÖo peÁyÎëÚaÚa ÔpË ÔpËeÏe ÙaÍcoÇ ÁaÔËcêÇaÈÚe cÇoe cooÄçeÌËe Ç
 • Страница 51 из 89
  CooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) èpoÇepÍa ÁaÔËcaÌÌêx coÄcÚÇeÌÌêx cooÄçeÌËÈÔpËÇeÚcÚÇËÈ 1 BêÄepËÚe peÊËÏ (AO/îAKC ËÎË TEã/îAKC), ÀÎÓ ÍoÚopoÖo Çê xoÚËÚe ÔpocÎyåaÚë cooÄçeÌËe-ÔpËÇeÚcÚÇËe (ÙyÌÍáËÓ #77 Ìa cÚp. 68). 2 ÑËcÔÎeÈ Display EcÎË Ç ÔpaÇoÈ äacÚË ÀËcÔÎeÓ Ìe ÖopËÚ cÚpeÎÍa (w), ÇÍÎïäËÚe ee,
 • Страница 52 из 89
  BxoÀÓçËe cooÄçeÌËÓ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ! EcÎË aÔÔapaÚ ÁaÔËcaÎ ÌoÇêe peäeÇêe cooÄçeÌËÓ: — ËÌÀËÍaÚop PLAY MESSAGES ÄyÀeÚ ÏËÖaÚë, — cäeÚäËÍ ÇêÁoÇoÇ ÄyÀeÚ ÔoÍaÁêÇaÚë oÄçee äËcÎo ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ Ë — ÄyÀyÚ ÁÇyäaÚë ÏeÀÎeÌÌêe ÚoÌaÎëÌêe cËÖÌaÎê, ecÎË ÇÍÎïäeÌa
 • Страница 53 из 89
  BxoÀÓçËe cooÄçeÌËÓ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) CÚËpaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ! CÚËpaÈÚe ÌeÌyÊÌêe cooÄçeÌËÓ Ço ËÁÄeÊaÌËË ÔepeÔoÎÌeÌËÓ ÔaÏÓÚË. CÚËpaÌËe oÔpeÀeÎeÌÌoÖo cooÄçeÌËÓ ÑËcÔÎeÈ Display 1 HaÊÏËÚe ÍÎaÇËåy ERASE Ço ÇpeÏÓ ÔpocÎyåËÇaÌËÓ cooÄçeÌËÓ, ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe cÚepeÚë. ÑËcÔÎeÈ: ìÑAãEHàE COOÅô.ìÑAãEHO
 • Страница 54 из 89
  ÂaÔËcë (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) CooÄçeÌËe-ÌaÔoÏËÌaÌËe! (ÀÎÓ ÀpyÖËx ËÎË ÀÎÓ ceÄÓ) óÚoÄê ocÚaÇËÚë cooÄçeÌËe äacÚÌoÖo xapaÍÚepa ÀÎÓ ÍoÖo-ÎËÄo ËÎË ÀÎÓ ceÄÓ, Bê ÏoÊeÚe ÁaÔËcaÚë peäeÇoe ÌaÔoÏËÌaÌËe. ùÚo ÌaÔoÏËÌaÌËe ÏoÊeÚ ÄêÚë ÁaÚeÏ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌo ÔpÓÏo Ìa aÔÔapaÚe ËÎË ÀËcÚaÌáËoÌÌo. 1 HaÊÏËÚe RECORD .
 • Страница 55 из 89
  ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) OÔepaáËË c yÀaÎeÌÌoÖo ÏecÚoÔoÎoÊeÌËÓ! CÎeÀyïçËe oÔepaáËË ÏoÖyÚ ÇêÔoÎÌÓÚëcÓ c yÀaÎeÌÌoÖo ÏecÚoÔoÎoÊeÌËÓ ÔpË ËcÔoÎëÁoÇaÌËË ÚeÎeÙoÌÌoÖo aÔÔapaÚa c ÍÌoÔoäÌêÏ ÌoÏepoÌaÄËpaÚeÎeÏ. ÂaÔpoÖpaÏÏËpyÈÚe ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ (ID) ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ
 • Страница 56 из 89
  ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) C yÀaÎeÌÌoÖo ÍÌoÔoäÌoÖo ÚeÎeÙoÌa! èpocÎyåËÇaÌËe ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ 1 2 BêÔoÎÌËÚe ÇêÁoÇ cÇoeÖo aÔÔapaÚa. BÇeÀËÚe ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ (ID) ÀÎÓ ÀËcÚaÌáËoÌÌoÖo yÔpaÇÎeÌËÓ Ço ÇpeÏÓ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËÓ cooÄçeÌËÓ-ÔpËÇeÚcÚÇËÓ peÊËÏa AO/îAKC. EcÎË ecÚë ÌoÇêe
 • Страница 57 из 89
  ÑËcÚaÌáËoÌÌoe yÔpaÇÎeÌËe (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) ÑpyÖËe ÀËcÚaÌáËoÌÌêe oÔepaáËË s CÚËpaÌËe oÔpeÀeÎeÌÌoÖo cooÄçeÌËÓ s 4 Ço ÇpeÏÓ HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍË ÔpocÎyåËÇaÌËÓ cooÄçeÌËÓ, ÍoÚopoe Bê xoÚËÚe cÚepeÚë. q èpoÁÇyäËÚ ÀÎËÌÌêÈ cËÖÌaÎ Ë 3 ÍopoÚÍËx cËÖÌaÎa. èocÎe íÚoÖo aÔÔapaÚ ÔpoÀoÎÊËÚ ÇocÔpoËÁÇeÀeÌËe co cÎeÀyïçeÖo
 • Страница 58 из 89
  ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) èepecêÎÍa ÁaÔËcaÌÌêx cooÄçeÌËÈ Ìa ÀpyÖoÈ ÚeÎeÙoÌ! ùÚa ÙyÌÍáËÓ ÀaeÚ ÇoÁÏoÊÌocÚë BaåeÏy aÔÔapaÚy ÇêÔoÎÌÓÚë ÇêÁoÇ ÁaÀaÌÌoÖo ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa ÍaÊÀêÈ paÁ ÔpË ÁaÔËcË ÌoÇoÖo ÇxoÀÓçeÖo peäeÇoÖo cooÄçeÌËÓ. Bê ÏoÊeÚe ÔpocÎyåaÚë íÚo cooÄçeÌËe Ç xoÀe ÚoÖo Êe ÇêÁoÇa
 • Страница 59 из 89
  ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌêe ÙyÌÍáËË (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) ÂaÔËcë ÔpËÖÎaåeÌËÓ Í ÔepecêÎÍe cooÄçeÌËÓ BpeÏÓ ÁaÔËcË oÖpaÌËäËÇaeÚcÓ 16 ceÍyÌÀaÏË. èpeÀÎaÖaeÏoe cooÄçeÌËe “ùÚo cooÄçeÌËe, ÍoÚopoe ÔepecêÎaeÚcÓ oÚ (Baåe ËÏÓ Ë ÙaÏËÎËÓ,poÀ ÁaÌÓÚËÈ Ë/ËÎË ÚeÎeÙoÌÌêÈ ÌoÏep). èoÊaÎyÈcÚa, ÇÇeÀËÚe cÇoÈ ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ ÀÎÓ
 • Страница 60 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ èpoÖpaÏÏËpoÇaÌËe! AÔÔapaÚ oÄÎaÀaeÚ åËpoÍËÏ ÌaÄopoÏ ÔpoÖpaÏÏËpyeÏêx ÙyÌÍáËÈ. óÚoÄê ÁaÔpoÖpaÏÏËpoÇaÚë ÌyÊÌyï ycÚaÌoÇÍy, oÄpaçaÈÚecë Í ÚaÄÎËáaÏ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ (cÚp. 61–68). OÄçËÈ ÏeÚoÀ ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ 1 HaÊÏËÚe MENU . 2 BêÄepËÚe ÌyÊÌyï ÙyÌÍáËï. s ÑÎÓ ocÌoÇÌêx ÙyÌÍáËÈ (cÚp. 61, 62)
 • Страница 61 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ OcÌoÇÌêe ÙyÌÍáËË! TaÄÎËáa ÔpoÖpaÏÏËpoÇaÌËÓ KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ ÑATA à BPEMü #01 ìcÚaÌoÇÍa ÀaÚê Ë ÇpeÏeÌË BAô ãOÉOTàè #02 ìcÚaÌoÇÍa BaåeÖo ÎoÖoÚËÔa YOUR FAX NO. #03 ìcÚaÌoÇÍa ÚeÎeÙoÌÌoÖo ÌoÏepa BaåeÖo ÙaÍcËÏËÎëÌoÖo aÔÔapaÚa SENDING REPORT #04 PacÔeäaÚÍa oÚäeÚa ÔepeÀaäË (cÚp. 27)
 • Страница 62 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ OcÌoÇÌêe ÙyÌÍáËË (ÔpoÀoÎÊeÌËe)! KaÍ paÄoÚaÚë c ÏeÌï 1. HaÊÏËÚe MENU . 2. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÙyÌÍáËË. 3. HaÊÏËÚe SET . 4. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ycÚaÌoÇÍË. 5. HaÊÏËÚe SET . 6. HaÊÏËÚe MENU . èpËÏeäaÌËe: q òaÖ 4 ÏoÊeÚ cÎeÖÍa paÁÎËäaÚëcÓ Ç
 • Страница 63 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ îyÌÍáËË ÀÎÓ oÔêÚÌoÖo ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ! KaÍ paÄoÚaÚë c ÏeÌï 1. HaÊÏËÚe MENU . 2. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: ADVANCED MODE HaÊÏËÚe SET Ë ÇpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÙyÌÍáËË. 3. HaÊÏËÚe SET . 4. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ
 • Страница 64 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ îyÌÍáËË ÀÎÓ oÔêÚÌoÖo ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ (ÔpoÀoÎÊeÌËe)! KaÍ paÄoÚaÚë c ÏeÌï 1. HaÊÏËÚe MENU . 2. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: ADVANCED MODE HaÊÏËÚe SET Ë ÇpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÙyÌÍáËË. 3. HaÊÏËÚe SET . 4. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ
 • Страница 65 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ KOHTPACTH.ÜKÑ #39 BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË HOPM. àÁÏeÌeÌËe ÍoÌÚpacÚÌocÚË ÀËcÔÎeÓ TEMHEE BKã.îAKCA #41 EcÎË Çê ËcÔoÎëÁyeÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêÈ ÚeÎeÙoÌ Ë xoÚËÚe yÔpaÇÎÓÚë c ÌeÖo ÙaÍcoÏ, Úo aÍÚËÇËÁËpyÈÚe íÚy ÙyÌÍáËï Ë ÁaÀaÈÚe ÍoÀ (cÚp. 43). q ùÚoÚ ÍoÀ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÚaÍÊe ÀÎÓ
 • Страница 66 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ îyÌÍáËË ÀÎÓ oÔêÚÌoÖo ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ (ÔpoÀoÎÊeÌËe)! KaÍ paÄoÚaÚë c ÏeÌï 1. HaÊÏËÚe MENU . 2. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: ADVANCED MODE HaÊÏËÚe SET Ë ÇpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÙyÌÍáËË. èpËÏeäaÌËe: 3. HaÊÏËÚe SET . 4. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP
 • Страница 67 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ KoÀ îyÌÍáËÓ Ë ÀËcÔÎeÈ #71 #58 èEPBOHAóAãúHõâ HOPM. óÚoÄê oÚÔpaÇËÚë ËÎË cÍoÔËpoÇaÚë ÀoÍyÏeÌÚ c ÄoÎëåeÈ ËÎË ÏeÌëåeÈ ÍoÌÚpacÚÌocÚëï, ycÚaÌoÇËÚe ÀaÌÌêÈ ÔapaÏeÚp ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ oÚÔpaÇÍË ËÎË ÍoÔËpoÇaÌËÓ. s BoÁÏoÊÌêe ycÚaÌoÇÍË CEBTãEE TEMHEE ToÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88 èEPEÑAóA COOÅô. #60 BKã
 • Страница 68 из 89
  CÇoÀÍa ÙyÌÍáËÈ îyÌÍáËË ÀÎÓ oÔêÚÌoÖo ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ (ÔpoÀoÎÊeÌËe)! KaÍ paÄoÚaÚë c ÏeÌï 1. HaÊÏËÚe MENU . 2. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ cÎeÀyïçeÈ ÌaÀÔËcË. ÑËcÔÎeÈ: ADVANCED MODE HaÊÏËÚe SET Ë ÇpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ ÌyÊÌoÈ ÙyÌÍáËË. 3. HaÊÏËÚe SET . 4. BpaçaÈÚe ìèPOô.HAÅOP Ào ÔoÓÇÎeÌËÓ
 • Страница 69 из 89
  CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax OÚäeÚê! EcÎË Baå aÔÔapaÚ Ìe ÔepeÀaeÚ ÙaÍc, ÔpeÊÀe ÇceÖo ÔpoÇepëÚe cÎeÀyïçee: — Bê ÌaÄpaÎË ÔpaÇËÎëÌêÈ ÌoÏep. — Ha ÀpyÖoÈ cÚopoÌe ÚoÊe cÚoËÚ ÙaÍc. EcÎË ÔpoÄÎeÏa Ìe ËcäeÁÎa, ÔoÔpoÄyÈÚe paÁpeåËÚë ee Ìa ocÌoÇe cooÄçeÌËÈ, ÍoÚopêe ÔoÓÇÓÚcÓ Ç oÚäeÚe o ÔepeÀaäax ÙaÍcoÇ Ë Ç ÊypÌaÎe (cÏ.
 • Страница 70 из 89
  CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax ÜK ÀËcÔÎeÈ! èpË ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËË ÌeÔoÎaÀoÍ Ç aÔÔapaÚe, Ìa ÀËcÔÎee ÔoÓÇÎÓeÚcÓ oÀÌo ËÁ cÎeÀyïçËx cooÄçeÌËÈ. CooÄçeÌËe Ìa ÀËcÔÎee èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ q HeÔoÎaÀÍa Ç aÔÔapaÚe. OÄpaÚËÚecë Ç cepÇËcÌyï cÎyÊÄy. COVER OPEN q OÚÍpêÚa ÍpêåÍa. ÂaÍpoÈÚe ee. CHECK FILM q BõÂOBàTE CEPBàC
 • Страница 71 из 89
  CooÄçeÌËÓ oÄ oåËÄÍax CooÄçeÌËe Ìa ÀËcÔÎee èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ èEPEèOãH.èAMüTà q èpË ÇêÔoÎÌeÌËË ÍoÔËpoÇaÌËÓ paÁÏep ÀoÍyÏeÌÚa ÔpeÇêcËÎ eÏÍocÚë ÔaÏÓÚË aÔÔapaÚa. HaÊÏËÚe STOP , äÚoÄê yÀaÎËÚë cooÄçeÌËe c ÀËcÔÎeÓ. PaÁÄeÈÚe ÀoÍyÏeÌÚ Ìa äacÚË Ë ÔoÔpoÄyÈÚe cÌoÇa. MODEM ERROR q HeÔoÎaÀÍË c ÏoÀeÏoÏ.
 • Страница 72 из 89
  OÔepaáËË EcÎË ÙyÌÍáËÓ Ìe paÄoÚaeÚ, ÔpoÇepëÚe ÁÀecë ÔepeÀ oÄpaçeÌËeÏ Áa ÔoÏoçëï! OÄçËe ÌeËcÔpaÇÌocÚË èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ He ÏoÖy ÔoÁÇoÌËÚë Ë oÚÇeÚËÚë Ìa ÁÇoÌoÍ. q He ÏoÖy ÔoÁÇoÌËÚë. q HeÔpaÇËÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌ peÊËÏ ÌaÄopa ÌoÏepa. àÁÏeÌËÚe ycÚaÌoÇÍy ÙyÌÍáËË #13 (cÚp. 62). AÔÔapaÚ Ìe
 • Страница 73 из 89
  OÔepaáËË èepeÀaäa ÙaÍcoÇ èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ HeÇoÁÏoÊÌo oÚÔpaÇËÚë ÙaÍc. q TeÎeÙoÌÌêÈ åÌyp ÔoÀcoeÀËÌeÌ Í ÖÌeÁÀy EXT Ìa aÔÔapaÚe. èoÀcoeÀËÌËÚe åÌyp Í ÖÌeÁÀy LINE (cÚp. 12) (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP82). q TeÎeÙaÍc ÀpyÖoÖo aÄoÌeÌÚa ÁaÌÓÚ ËÎË Ç ÌeÏ ÍoÌäËÎacë ÄyÏaÖa. èoÔpoÄyÈÚe eçe paÁ. q
 • Страница 74 из 89
  OÔepaáËË èpËeÏ ÙaÍcoÇ (ÔpoÀoÎÊeÌËe) èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ PacÔeäaÚêÇaeÏoe ËÁoÄpaÊeÌËe ÄÎeÀÌoe. q èepeÀaïçËÈ ÔocÎaÎ ÄÎeÀÌêÈ ÀoÍyÏeÌÚ. èoÔpocËÚe eÖo ÔepeÀaÚë ÄoÎee äeÚÍyï ÍoÔËï ÀoÍyÏeÌÚa. q TepÏoÖoÎoÇÍa ÁaÖpÓÁÌeÌa. OäËcÚËÚe ee (cÚp. 81). èÎoxoe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË q èycÚoÈ ÎËcÚ ÔpË
 • Страница 75 из 89
  OÔepaáËË KoÔËpoÇaÌËe (ÔpoÀoÎÊeÌËe) èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ èÎoxoe ÍaäecÚÇo ÔeäaÚË. q HeÍoÚopêe ÚËÔê ÄyÏaÖË pacäËÚaÌê Ìa ÔeäaÚë c oÔpeÀeÎeÌÌoÈ cÚopoÌê. èoÔpoÄyÈÚe ÔepeÇepÌyÚë ÄyÏaÖy. ÅÎeÀÌaÓ ÍoÔËÓ. OpËÖËÌaÎ Original q BoÁÏoÊÌo, Çê ËcÔoÎëÁoÇaÎË ÄyÏaÖy, coÀepÊaçyï ÄoÎee 20% xÎoÔÍa ËÎË
 • Страница 76 из 89
  OÔepaáËË AÇÚooÚÇeÚäËÍ (ÚoÎëÍo ÀÎÓ KX-FP88) èpoÄÎeÏa èpËäËÌa Ë cÔocoÄ ycÚpaÌeÌËÓ B peÊËÏe AO/îAKC Ìe ÁaÔËcêÇaïÚcÓ ÌoÇêe ÖoÎocoÇêe cooÄçeÌËÓ. q èaÏÓÚë ÁaÔoÎÌeÌa. CoÚpËÚe ÌeÌyÊÌêe cooÄçeÌËÓ (cÚp. 53). HeÇoÁÏoÊÌo ÔpocÎyåaÚë ÁaÔËcaÌÌêe cooÄçeÌËÓ c yÀaÎeÌÌoÖo ÚeÎeÙoÌa. q BÇoÀËÚe ËÀeÌÚËÙËÍaáËoÌÌêÈ ÍoÀ
 • Страница 77 из 89
  ÂaÏÓÚËe ÄyÏaÖË ìÀaÎeÌËe cÏÓÚoÈ ÄyÏaÖË ÀÎÓ ÔeäaÚË! EcÎË aÔÔapaÚ Ìe ÇêÀaeÚ ÄyÏaÖy Ço ÇpeÏÓ ÔpËeÏa ÙaÍca ËÎË ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË, ÁÌaäËÚ ÄyÏaÖa cÏÓÎacë Ë Ìa ÀËcÔÎee ÄyÀeÚ oÚoÄpaÊeÌa cÎeÀyïçaÓ ÌaÀÔËcë. ÑËcÔÎeÈ: ÅìMAÉA ÂACTPüãA ìÀaÎËÚe cÏÓÚyï ÄyÏaÖy, ÍaÍ ÔoÍaÁaÌo ÌËÊe. 1 OÚÍpoÈÚe ÔepeÀÌïï ÍpêåÍy, ÔoÚÓÌyÇ Áa
 • Страница 78 из 89
  ÂaÏÓÚËe ÄyÏaÖË EcÎË ÁaÏÓÎcÓ ÔepeÀaÇaeÏêÈ ÀoÍyÏeÌÚ! EcÎË ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÇêxoÀËÚ ËÁ aÔÔapaÚa Ç xoÀe ÔpoÚÓÖËÇaÌËÓ, ËÁÇÎeÍËÚe ÁaÏÓÚêÈ ÀoÍyÏeÌÚ ÍaÍ oÔËcaÌo ÌËÊe. 1 2 3 OÚÍpoÈÚe ÔepeÀÌïï ÍpêåÍy, ÔoÚÓÌyÇ Áa áeÌÚpaÎëÌyï äacÚë. AÍÍypaÚÌo ËÁÇÎeÍËÚe ÁaÏÓÚêÈ ÀoÍyÏeÌÚ. ñeÌÚpaÎëÌaÓ Center äacÚë part èÎoÚÌo ÁaÍpoÈÚe
 • Страница 79 из 89
  ÂaÏÓÚËe ÄyÏaÖË EcÎË ÔepeÀaÇaeÏêe ÀoÍyÏeÌÚê Ìe ÔoÀaïÚcÓ ËÎË ÔoÀaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo! EcÎË äacÚo ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÔoÀaeÚcÓ Ç aÔÔapaÚ ËÎË ÔpËÌËÏaeÚcÓ ÌecÍoÎëÍo cÚpaÌËá oÀÌoÇpeÏeÌÌo, oÚpeÖyÎËpyÈÚe ycËÎËe ÔpËÊËÏa ycÚpoÈcÚÇa ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ. 1 OÚÍpoÈÚe ÔepeÀÌïï ÍpêåÍy, ÔoÚÓÌyÇ Áa áeÌÚpaÎëÌyï
 • Страница 80 из 89
  OäËcÚÍa ìcÚpoÈcÚÇo ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ! EcÎË äacÚo ÀoÍyÏeÌÚ Ìe ÔocÚyÔaeÚ Ç aÔÔapaÚ ËÎË Ç cÎyäae ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÔÓÚeÌ ËÎË äepÌêx ÔoÎoc Ìa ÔepeÀaÇaeÏoÏ ÀoÍyÏeÌÚe ËÎË Ìa opËÖËÌaÎe ÀoÍyÏeÌÚa ÔpË ÍoÔËpoÇaÌËË, Úo ÌeoÄxoÀËÏo oäËcÚËÚë ycÚpoÈcÚÇo ÔoÀaäË ÀoÍyÏeÌÚoÇ. 1 2 3 OÚcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ
 • Страница 81 из 89
  OäËcÚÍa TepÏoÖoÎoÇÍa! B cÎyäae ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËÓ ÔÓÚeÌ ËÎË äepÌêx ËÎË ÄeÎêx ÔoÎoc Ìa ÍoÔËÓx ËÎË Ìa ÔpËÌÓÚêx ÀoÍyÏeÌÚax, ÌeoÄxoÀËÏo oäËcÚËÚë ÚepÏoÖoÎoÇÍy. 1 2 3 4 OÚcoeÀËÌËÚe åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ë ÚeÎeÙoÌÌêÈ åÌyp. 5 èÎoÚÌo ÁaÍpoÈÚe ÁaÀÌïï ÍpêåÍy, ÌaÊaÇ ÇÌËÁ Ìa pËÙÎeÌêe oÄÎacÚË c oÄoËx ee cÚopoÌ. èÎoÚÌo
 • Страница 82 из 89
  KpacÓçaÓ ÔÎeÌÍa ÂaÏeÌa ÍpacÓçeÈ ÔÎeÌÍË! KoÖÀa Ç aÔÔapaÚe ÁaÍaÌäËÇaeÚcÓ ÍpacÓçaÓ ÔÎeÌÍa, Ìa ÀËcÔÎee ÔoÓÇÎÓeÚcÓ cÎeÀyïçee cooÄçeÌËe. ÑËcÔÎeÈ: CHECK FILM ìcÚaÌoÇËÚe ÌoÇyï ÍpacÓçyï ÔÎeÌÍy. BoÁÏoÊÌo ËcÔoÎëÁoÇaÌËe cÎeÀyïçËx ÚËÔoÇ ÔÎeÌoÍ. KaÊÀêÈ pyÎoÌ ÀaeÚ ÇoÁÏoÊÌocÚë ÌaÔeäaÚaÚë ÔpËÏepÌo 140 cÚpaÌËá
 • Страница 83 из 89
  KpacÓçaÓ ÔÎeÌÍa 4 5 ìÀaÎËÚe ÁaÖÎyåÍË Ë ÓpÎêÍË c ÌoÇoÈ ÍpacÓçeÈ ÔÎeÌÍË. HaÈÀËÚe T-oÄpaÁÌoe ÍoÎecËÍo (cËÌee). üpÎêÍË Tags CËÌee Stopper ÍoÎeco New ink film HoÇaÓ ÍpacÓçaÓ Stopper CËÌee “T” shaped ÔÎeÌÍa T-oÄpaÁÌoe gear (blue) ÍoÎeco ÍoÎeco (cËÌee) ÂaÀÌËÈ pyÎoÌ “T” shaped T-oÄpaÁÌoe Back ink film roll
 • Страница 84 из 89
  èeäaÚë oÚäeÚoÇ CÔËcÍË Ë oÚäeÚê! Bê ÏoÊeÚe pacÔeäaÚêÇaÚë cÎeÀyïçËe cÔËcÍË Ë oÚäeÚê ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ cooÚÇeÚcÚÇyïçeÈ ËÌÙopÏaáËË. CÔËcoÍ ycÚaÌoÇoÍ: coÀepÊËÚ ÚeÍyçËe ycÚaÌoÇÍË ocÌoÇÌêx ÙyÌÍáËÈ Ë ÙyÌÍáËÈ ÀÎÓ oÔêÚÌoÖo ÔoÎëÁoÇaÚeÎÓ (cÚp. 61–68). CÔËcoÍ ÚeÎeÙoÌÌêx ÌoÏepoÇ: coÀepÊËÚ ËÏeÌa Ë ÚeÎeÙoÌÌêe ÌoÏepa,
 • Страница 85 из 89
  TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË TexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË ÀaÌÌoÖo aÔÔapaÚa! TËÔ ÚeÎeÙoÌÌoÈ ÎËÌËË: ãËÌËË ATC oÄçeÖo ÔoÎëÁoÇaÌËÓ PaÁÏepê ÀoÍyÏeÌÚa: MaÍc. 216 ÏÏ (81⁄2" ) Ç åËpËÌy/MaÍc. 600 ÏÏ (235⁄8" ) Ç ÀÎËÌy òËpËÌa cÍaÌËpoÇaÌËÓ: 208 ÏÏ (83⁄16" ) PaÁÏepê ÄyÏaÖË ÀÎÓ ÔeäaÚË: A4: 210 ÏÏ × 297 ÏÏ (81⁄4" ×
 • Страница 86 из 89
  èpeÀÏeÚÌêÈ yÍaÁaÚeÎë èpeÀÏeÚÌêÈ yÍaÁaÚeÎë! A D DIGITAL SP-PHONE ÍÌoÔÍa . . . 18, 24 E ECM ÇêÄop (ÙyÌÍáËÓ #68) . . . . . . . 67 F FLASH ÍÌoÔÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 H HELP ÍÌoÔÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 M MONITOR ÍÌoÔÍa . . . . . . . . . . . . . . 24 P PAUSE ÍÌoÔÍa. .
 • Страница 87 из 89
  èpeÀÏeÚÌêÈ yÍaÁaÚeÎë è èaÏÓÚë (PaccêÎÍa) . . . . . . . . . . . . . . 30, 31 (ìèPOô.HAÅOP) . . . . . . . . . 20–22 èepeÀaäa ËÁ ÔaÏÓÚË . . . . . . . . . . . 28 èepeÀaäa (BpyäÌyï) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (PaccêÎÍa). . . . . . . . . . . . . . . 30-33 (PeäeÇaÓ ÔoÀcÍaÁÍa) . . . . . . . . .
 • Страница 88 из 89
  ÑÎÓ ÇaåeÖo cÇeÀeÌËÓ ÑaÚa ÔoÍyÔÍË CepËÈÌêÈ ÌoÏep (yÍaÁaÌ Ìa ÌËÊÌeÈ cÚopoÌe aÔÔapaÚa) HaÁÇaÌËe Ë aÀpec ÍoÏÔaÌËË-ÀËÎepa TeÎeÙoÌ ÍoÏÔaÌËË-ÀËÎepa Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan Printed in Malaysia PFQX1463ZA TM0900WN0
 • Страница 89 из 89