Инструкция для PANASONIC UF-E1

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ĈČČČ čČĉĔąČĉė

ù Ċ ĈĈ ĆčČĉĔąČĔ ċċēć čČĈ ċĆĊĉĔċČ čČďĆć ĕČ ĈČČČ Ć

ČċĆ Č ĉė ĉĔċćĐČ ĆčČĉĔąČċĆė

Russian

ĈĆĊĆĉĔċēć čč

UF-E1

T08011-0

DZSD001270-0

DZSD001253-00_F140GE.book Page 1 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 1 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĈĆĊĆĉĔċēć čč ĈČČČ čČĉĔąČĉė UF-E1 ėĆċČąĔĉČčĆ ČĐćċĔĉ ėĉ Č ĆċČ Ć ČČČĈ Čĕ ćĆďČč ČċĔĉĊĆċ ĈČč ćēċċ ĔČąĔĉČčĆ ĈĈ Ċ ù Russian DZSD001270-0 T08011-0
 • Страница 2 из 98
  ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Čċ ČČē ČĊČċ ėĆĎĆ SPEED DIAL NO. ? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ČċĊĈČ ĊĆč Ć Ĉčø XMT & RCV ? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ćĆĎĈċ Čē SELECT FUNC. ? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ĆĊėĆċđČČ ĆĊĆđėČĆ Ćċĉč HOW TO
 • Страница 3 из 98
   ;$) 0$7;$) /(7;$) ĊĆĄ ČĈċČą ą ĊĆč ĈČċ  ÷øõô /(7;$) ĊĆĄ ĊĆù  ÷øõ ´/(7³ ĊĆĄ ĆċďĖĉĈč Čċø  /(7;$) ėĆċďĖĉĈč ČČĈďĆĊČ ĊĆĄ 
 • Страница 4 из 98
   ēďČč ćČċċČĈĉĕ Č ĆċĄČďĆċ  ēďČč ćČċċČĈĉĕ Č ėĆĎĆ  OLDP( ėĆČò 
 • Страница 5 из 98
  5  ĔĉąĈ ćēċĆĉ  ćĆČĉ 
 • Страница 6 из 98
  6 ĖĔĉćċ ćČċċĉĊąą Ć Ĉ ėĆĉąĆ ĆċďĖĉĈČč ėĈčČ ĈČ Čč ĆĈąč Č ēĆđą ĆĊ ċČČČ ĆĆċđĊČč ĊĐ Ĕ ėĈďĆĈĉĕ Čď ĔĆ ėĆĉąĆ ĆĆċďĖĉĈČč Ćù ćĆĎĈċĆ ćČĕ ēċċČĊč ĊČĈČ ĊĆĈďĆĈĉĕ ėĆċĄČč Č ēĆđą ćĆČĉ ĆďčČ ċ ĆĉąĆ
 • Страница 7 из 98
  7 ČČ ĆĈėĉĎċĈ ċĆąĊ ĆĉĆ čč ĆĉĆčĈ ē ċĆąĊ ĔĆčĈ ČċĄČĊ Č ČċĔĉČ ėČč čč ĊĐ ĔČąĔĉČčĆ ČċĄČĊ ćēČČĈ ĄĆĈ ćČċú /&&3 ąĈą ėĉ ĊČ÷ .%&3 ąĈą ėĉ ĊČ÷ ñöû÷ò (See note1) ĆĊĉĆċď ĆĊēċĎ ĄĆô ĆĊĉĆċď ĆĊēċď 
 • Страница 8 из 98
  Čċē ĊĆĉē DZSD001253-00_F140GE.book Page 7 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM
 • Страница 9 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 8 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ċĐċĆć Ć Ćč Ć Ćą Ć 8
 • Страница 10 из 98
  ĊČċ ČČċċČĉ ĆĆĎĆ Ćč ČĉČĊĆ Č ėĉ ĆĉĆ ´ĆĈ ēċČČ³ ĊĆĄ ČČą ėĉ ėąĔĉČčò 19. ĆĊėĆċđČČ ĆĊĆđėČ ēČ ćĆĎĈċ ĆĆĎĆĈ ėĉ ĄĈ ėąĔĉČčò ĆĆĎċ ėĆċąċ ČĉČĊĆ Č Ć ČĊČċ ēċċČĉ ĆĆĎĆ ėĉ ėąĔĉČčò ćēċĔĉċČ ċ ČČċĔĉčĊĆ 
 • Страница 11 из 98
  ĆĊēċą ċ ēċą Ĕē ČĊ ćĉĈ ĆđĖĆč Ć ēċċČĉ ēčĆ ĆĆċĆĉ ėĆċďĖĉĈČč Čö ĆĆċĆčČĈĉĕ Čč ėĊ Č Č ċ čč Ĉċ ćċą ċ ĈċČĈ ąď Č ċ Ćĉ ĈąČ ĖČĈĔēĐ ĖċďēČ ąď ĊČąČ ĊĆđĄĉċ ċĉĊąą Ĕē ċĄĉČ čč ċďĖĉĈ
 • Страница 12 из 98
  11 ć Čč Č ĆĐ ĆČČč ćĆċĆĉ ČĈčČč ĆĉĆ ĈďČ ČĈčČč ĆďĆĉċ ČĉąĈČč ĆċČĆčČĈ ĆĉĆ Ĉďč ėċĔĉďċ Ćĉ HWRQ HH6 ĆĊēċ Ćċ ėĉ ėĔąĈČ ČĊ ĉĆċď ĈĔĉČĈČč Ċė ċčČċ ĄĆĈ ćēČċ Ć Ĉ ćē ĈĈ Čď ĔĆ ĉ ċ ĆċĄĉČČù ĈČč 
 • Страница 13 из 98
  ĈČďč ďĈ ČČċĔĉĆČĉČ ėĆċďĉČč Č ĔČĆčČĈ ĆĉĆ Ĕďč ćĄĉČČù ć Čč Č ĆĐ ĆČČč ćĆċĆĉ ĆĉĆ ĈďČ ČĈčČč ĆďĆĉċ ČĉąĈČč ĆċČĆčČĈ ĆĉĆ Ĉďč ėċĔĉďċ Ćĉ ćČċĄĉċĆč ĆĈėĉĎċĈ ċĆąĊ ĆĉĆ čč ĆĉĆčĈ ē Ċ Ą ĊČ ćČċĎ
 • Страница 14 из 98
  13 ČċĔĉĊČċ ĉČą ċČ Čď ėĔĆ ēČď ćĆčČĈ ČĈĔĉČĈċ ćĉ Ć ČĊ ċ ĄĆĈ ĆČċ Ċñ Ć  ċ ĎČč ČċĉČ ĄĆĈ ċ ĈČĉČ ĖđĖďč ĆĆďČč Ć ĄĆĈ ĆĊĆċ ėĖĊĆ ĉĆċď ĉ ĊČĊ ċ Čċ ĉĆċď ĆČ ĆĄċČ čč Đ Ćĉ 
 • Страница 15 из 98
  ēċďč ēċĊĈČ ēėċĆù @3276> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ć Ċ Ćąą ´ ö Āøù³ 5(3$3 .&(+& ĆċđČČ ėėĉėČč ĉčĆ ċ Ćĉ ĔĉĆďĆċČ ą ĔĆČē ċĄĉČ ċ Ċ Ćĉēč Č ēĆđą ĈĐēĈ Ć ĔĆČċ ČċĄċ ĈČČĉ ĆĊ ĆĈąą ĉČč ĆĊ ćďČč 
 • Страница 16 из 98
  ąĊċ ĊĆ DZSD001253-00_F140GE.book Page 14 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM
 • Страница 17 из 98
  15 PICKUP TELEPHONE čč ĈČċ ĆċđČČ đĖĉ ĔēąĈČč ćĉčĆ Čąē ČđėČ ĆĆċĉčČč Ćč Č ĔċČ Ćĉē ē Ćĉ  ´ôøùø÷ô õ÷ò Ā÷ø³ (08/29 <(. Ċč Ćċďċą ĆċĊąĆ *1,77(6 &,6$% Ċč ēċČċČ čč ċ ĈČčČċĈ ĆĆĄċ Ćč ĉċĆ ĔċČ
 • Страница 18 из 98
  ċĄėą ĖĔČċĉČč ċČ Čď ĆĆČĉ Ćč ċĆĊ Ćċď ĆċĊ Ć Č ĖĆĎĊČċĆ ĔĆċ ė ėċą ėċċČ ĆĆċĆčČĈĉĕ Čč Ćù ĎėĊ ċĈ “ ČċĊĆč ėĉČ Čď ĔČċďČ @3276> ĈčČċĈ ĔĄċ ČĊĆČČċ ĆĆĎčČ ēċĊČ ėĉ 16 ñöû÷ò (See note1)
 • Страница 19 из 98
  COPY/SET 17 STOP NAME:PANASONIC ėĉčĆôð ċ ēċĆ Ć ´ēċďĈČč³ ċĈĕ Ćď ćČĉ ēĉČĊĆ ČĉČĊĆ Ć ĉČ Č Ćù ČĈ ėĆċĄĆč ėĉ @ > Ć @ > ĆĊĈčČċĈ ĔćąĔĉČčČ ėĆċČĆĈ ėĊ Č ĈĆĐČ Ćĉĉ ē Ćĉ &,126$1$3 ĊĆù   Ċ ēĆĉĈ ĖĔđČĊČč 
 • Страница 20 из 98
  18 COPY/SET R PQ S R PQ S R PQ S MNO MNO MNO MNO MNO GHI GHI GHI I ABC ABC ABC C N R PQ S O S A ABC MNO N MNO A ABC P R PQ S &,126$1$3 Č ĊĆù ČĉČĊĆ Č Ĉ Ćč Čā @7(6<32&> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ć Đē ĎĆĉ ČċĉČ ēĉČĊĆ ēċĄċ Ćē ēĉČĊĆ Ć Ĉô ĉČĊĆ ćēċċ ĆČ
 • Страница 21 из 98
  19 ČĈĆĆċĆ ČČċċČĆĆą ČĐ ČĉČĊĆ ēč ėĖąĔĉČčĆ ČĈĆĆċĆ ďĈ Č ėĆĎĈċ Ćĉ ēċČČ ćČċċĉ Č ĆĆą ČĈĆĆċĆ ČČċĔĉČĊĆ ėĆċĉčČ ĆĆĎĈċ ĔČċčČ ĆĆċČčă ČĈ ±   ü ČĈ ±   ĊĆč÷ ēċ ĊČČĈ
 • Страница 22 из 98
  ČČċ ĔĆčą Ċą Ć ĆĆč ± ĆċđČČ Ĕ ĉďċ ēċĄĉČ ē ėĆĆčėĆċđČČ ėĆċċĊąĆ ėĉ @3276> ĔĄċ ċĊČĊ ćČĖĉ ČċĄČĊ ĊĆĆčĊĆċđČČ Č ĔĆďċČĈą ēČď ČČ ėĉ 20 ñöû÷ò HWRQ HH6 HWRQ HH6 čč ĊĐ ċ @75$76> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ĉ ĆĈčČ
 • Страница 23 из 98
  21 ČČċ ĔēĆčą ČČĕ ĉČč ČĈĔĉČ Ć ĆċđČČ Č Ĕ ĉďċ ēċĄĉČ ē ėĆĆčėĆċđČČ ēċĊą ėĉ ČċĆčą Čĉē ċ ĆĆčĆċđČČ Čď Ćďċą Čĕ ´ø÷òùñ ÷³ ´'('52&(5 721³ ĆċđČČ ĔČĉĆėČč ĉčĆ ċ ą ´ĉđĆčČč³ čč Ćĉ @3276>ĔĄċ ċĊČĊ ćČĖĉ
 • Страница 24 из 98
  ČČċ ĔĆčą Ċą Ć ĆĆč ± ĆċđČČ Ĕ ĉďċ ēċĄĉČ ē ėĆĆčėĆċđČČ ėĆċċĊąĆ ėĉ @3276>ĔĄċ ċĊČĊ ćČĖĉ ČċĄČĊ ĊĆĆčĊĆċđČČ Č ĔĆďċČĈą ēČď ČČ ėĉ čč ĊĐ ċ ´³ ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ĉ ĆĈčČ 22 ñöû÷ò HWRQ HH6 HWRQ HH6
 • Страница 25 из 98
  ČČċ ĔĆčą Ċą Ć ĆĆč ±ĆċđČČ Ĕ ĉďċ ēċĄĉČ ē ėĆĆčėĆċđČČ ėĆċċĊąĆ ėĉ @3276> ĈčČċĈ ĔĄċ ċĊČĊ ćČĖĉ ČċĄČĊ ĊĆĆčĊĆċđČČ Č ĔĆďċČĈą ēČď ČČ ėĉ ČċĆčą ċ ĆċđČČ Čď ďċąČ Čĕ ´ø÷òùñ ÷³ ´'('52&(5 721³ ĆċđČČ
 • Страница 26 из 98
  HWRQ HH6 HWRQ HH6 ČČċ ĔĆčą Ċą Ć ĆĆč ±ĆċđČČ Ĕ ĉďċ ēċĄĉČ ē ėĆĆčėĆċđČČ ėĆċċĊąĆ ėĉ ČċĆčą ċ ĆċđČČ Čď ďċąČ Čĕ ´ø÷òùñ ÷³ ´'('52&(5 721³ ĆċđČČ ėėĉėČč ĉčĆ ċ Ć ĉċĆ ēČĈą ąĆ čč Ćĉ @3276>ĔĄċ ċĊČĊ
 • Страница 27 из 98
  25 ´(12+35(.$(36³ ćČĈčČċĈ ėĔČąĔĉČč ČċĄċ ČĊČċ ĆČĊĆďČČ ėĆċĐēČč ĖĔĉĎ ĉČč Č ėĉ ³³ Ć ĉČĊĆ ďċąČČ ąù @(68$3/$,'(5> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ċą ČĈ Čĕ Ć ĉďċ ČĈ ćēċĔĉĆċĉČčČ ė ĆĆċĆĉ ćċĐċ Ĉ čČ ėĉ Ćĉ @3276> ĈčČċĈ ĆĊĄċ
 • Страница 28 из 98
  ´(12+35(.$(36³ ćČĈčČċĈ ėĔČąĔĉČč ČċĄċ ČĉČĊĆ ĆČĊĆďČČ ėĆċĐēČč ĖĔĉĎ ĉČč Č ėĉ ³³ Ć ĉČĊĆ ďċąČČ ąù @(68$3/$,'(5> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ċą ČĈ Čĕ Ć ĉďċ ČĈ ćēċĔĉĆċĉČčČ ė ĆĆċĆĉ ćċĐċ Ĉ čČ ėĉ Ćĉ 26 ñöû÷ò (See note1) (See
 • Страница 29 из 98
  27  Ċ ċċĊČ ĆĉĆ ċďċČĈą ċ ďč ĈČč Čč Č ČċĄČĊąČċ ĔĆċĊąĆ Čċ ČČē ĊČċ Č ďč ėċċĄČĉČ ċČĆĊĊČčą ĉē Ćĉ ČċĔĉĆďĖĉĈ ĆĎ Č Ć ĄČĊ ē Č ČĊČĈċą ČċČ ĊĆċą ĉČč ćēĄô ´(12+35(.$(36³ ćČĈčČċĈ ėĔČąĔĉČč
 • Страница 30 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 28 Tuesday, August 7, 2001 3:20 PM ÷ČĊ ēČČ ċČ ĆċĆ ċČĊČ ēČČ ċČ ĊČċ ČČċċČĉ ėĆċĉ ėĉ ÷ČĊ ČĈđċċČČ ċČ 3 3 1 ABBR ÷ČĊ ċČ Ćą ĈĉČ ċČĊČċĆĉė 1 ABBR. NO. DIRECTORY SEARCH = I MATSUSHITA ĖĆċĉ ĆđĄĉČč
 • Страница 31 из 98
  29 ēċČČ ćČċċĉ ėĆċąċ Čē ėĉ @ > ĆĉĆ @ > ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ =<;: ĆĊĄ÷ Ć ĆĊĄ÷ XYZ W ĆĈčČċô Č TUV R PQ S MNO JKL ĉČĊĆ ćēċĔĉď÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĈčČċô 987  6543 GHI DEF 210 ABC ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ ĆĊĄ÷ /.- @. ĉČĊĆ ćēċĔĉď÷
 • Страница 32 из 98
  ĈčČċĈ ĆĊĄċ ĆĉĆ Ĉ ČČą Ćċď÷ @(12+35(.$(36> ĆĊĆċ 30 3 2 5551234 JKL JKL JKL @. ABC DEF GHI ĊĆù ĊČċ ćēċċČĉ Ć 1 ÷Č ċČĊ ďċĖ 9-555 1234I  ĊĆčċ ċČĉ ĊČċ ćēċĉČč ċąē Čċ Ćù @(12+35(.$(36> ĆĊĆċ ĈčČċĈ ĆĊĄċ ĆĉĆ Ĉ
 • Страница 33 из 98
  31 @(12+35(.$(36> ĈčČċĈ ĆĊĄċ ČČą ĔĆďċČĈą ēČû ĊČċċČ ĆČČ @(12+35(.$(36> ĈčČċĈ ĆĊĄ÷ 3. 2. 1. ĊČċ ćēċċċ ćĆċĉČč ĔĆċ ċĆďċ čč @(68$3/$,'(5> ĈčČċĈ ĆĊĄ÷ Ĉ ĆĊĆċ ĆĉĆ @(12+35(.$(36> ĈčČċĈ ĆĊĄ÷ 2. 1. ČČą ėĆċĉČċČąČ Č @'/2+>
 • Страница 34 из 98
  ćČĈčČ č ČċĊĈČ ĖĆčČĈ Ĕĉ ĄČĊ ē ēĈ ēċĄčĈ Ć ĆĉĆ ĆĈčĈ ĊĆĄą Ĕċē ċĊĈČ Ĉąą Ćù ĉĉĊ ċ ĆĉĆ ĆċĈ ċ ēċĊĈČ ĆĉĆ ėċĔĉČĆčČĈ ĖĆċĉ Ĉ ėċĔĉĆď Ċ ĊĆčċ ćČĈČČ ćČĈďĆĊĆ Ċ ċ ēċĊĈČ ēċĊĈČ ēċċďĈ ĆĉĆ ēėö
 • Страница 35 из 98
  33 ėĆċĐą Ć ėąĔĉċ ĔĆċĊąĆ ĆċĐą ćĆčČĈ ĆĆċċĉČčē Ćù  Ć  Ċ čč ēĊč ćĆĊĊČčč ĆČċċČĈ ĈČČċ ėĆċċĊąĆ ČČċċėČČč ėĉ (See note2) :STANDARD :DARKER :FINE :LIGTHER :S-FINE @12,78/26(5> ĈčČċĈ ćĊĆĄċ ČċĔĉČĉČč ėĆċĐą ĊĆĄ
 • Страница 36 из 98
     (See note2) ēċ ćČċĈċČĈ ėĉ ēċċďċąċč ĈČċ Č ĆĆą ČċČąČ ēċČČč ČĉĆû ėĆďċČĈą ċ ĆėĊč ąĆ ďč ĈČč Čč Č ċĊĈČ ćČ ĔĉČč ĄČĊ ċ ē Č Ćďč ĉďċ ėĆĄČ ĆėĊč ėĆČċ ċĊĈČ Ćĉ Ĉ ĆĄČĉČč Ć @75$76> ĈčČċĈ ĆĊĄċ
 • Страница 37 из 98
  ČċĄČĊąČċ ĊČąČ Ą ĊĆĈ ēďČč ćČċċČĈĉĕ Ć @3276> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ćďč ėĆċďċČĈČ ėĉ ĉčĆ ċ ćČċċąĈČč ĆĆĎċ ėĆċĆ ėĉ @5$(/&> ĈčČċĈ ĆĊĄ÷ @ > ĆĉĆ @ > ĆĈčČċĈ ėĊĆĄċ ĆĆĎċ Đ ċ ĆĊ ēċċ ĔČĊČč ą đ ĄČĊ ē ĔėĊč ċĊĈČ ĊČČ
 • Страница 38 из 98
  ĊėĆċČ ĊĆĐ ćĆđĖėČĉČ ĊČąČ ĊĆĐďĉĆċ ĊĆĄ Ćē ĊĆč ČĊĆĄ čĆ ĊĆ čč Čā 36 ùČĎ čĆĊ 3 ùĆĊ ČĈĊċČ DZSD001253-00_F140GE.book Page 36 Tuesday, August 7, 2001 3:20 PM
 • Страница 39 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 37 Tuesday, August 7, 2001 3:20 PM ùĆĊ ČĈĊċČ ĆĆĎĈċ ēċČċø 37
 • Страница 40 из 98
  Ĉ Č ĉċĆċČ ċĄċČ ċ ĆĈ ėĆėċČč ĉČč ċĈ Ćċď Ćĉ ĊĆč ċ ėĔďĖĉĈč ĆĈďĆĊČ ċ čč Đ ċĊĈČ ĊĆč ėĉ @75$76> ĈčČċĈ ĆĊĄċ ėďĉ Čĕ Ćĉ Č ċ ĊĆč ´ćēċċĄ³ Ĉ ĊĐ ĆĆďĆĉċ Ćč Čċò  Ć  Ċ 
 • Страница 41 из 98
  ;$) ĊĆĄ ĔĆďĖĉĈč ĉ ČċĄČĊąČ Č ččĈ ċČ ćēċċĉčČč ĆĄċČ ċ čč Ćĉ  Ċ Čċ Ĉ ċČ ĉċĆ ćēċċČĆĉĊĆ ĉēČč čč ČċĆčą ċ ĆĆčĆċđČČ ċĉČč ĆĉĆ ĆĆčĆċđČČ Čč Čô  Ć  Ċ Čąē ćČČČĉČ
 • Страница 42 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 40 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ùĆĊ ČĈĊċČ ùĆĊ ĄĆĊ )$;7(/ ôõø÷ ċČĈ čĆĊ ą ąČċĈČ ĄĆĊ )$;7(/ )$;7$0 )$; ĔĆċČą ċ đČČ ċČ Čď ĊČąČ ĊĆĈ ĊĆč ċ čč ĔĆČċ ĄČĊ ē 1 2 3 4 40 GHI FUNCTION/ EDIT COPY/SET
 • Страница 43 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 41 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ùĆĊ ČĈĊċČ ÷ČćĈ ďďĆĈ ąČċĈČ ĉė Č ċ ąČċČĈ 1 COPY/SET R PQ S RING COUNTER ? COPY/SET RING COUNTER :1 Č Č ± Čē ēċĆ 5 BASIC SETTING ? EDIT ĆĆĎĈċ ēċČċø 2 3 4 GHI FUNCTION/ COPY/SET STOP
 • Страница 44 из 98
  ;$) ĊĆĄ ĔĆďĖĉĈč ČċĔĉĆċĆč ĉ ČċĄČĊąČ Č ččĈ ĉċĆ ćēċĔĉĆĎč ċąČč ċ čč Ćĉ ċĆĊ ĐĔċĊ ĆĆčą ėĉ ėĊ đČ ĊēċĊĐ ĊČĈĐĆĉ ėėĉė ĆċđČČ đėČ Ćĉ Ć  Ċ Čąē ČČČČĉČ ĆĆċďĉČč Ćč čč ĔąĆ ēČČĈ
 • Страница 45 из 98
  43 ēĎĆċ ćČč Ćďč Ĉ ĆĆč ĄČĊ Čā ĉĆċď ĆĄČ ċ ĄĆĈ ćČċĎ Ćĉ Ą ėĔďč ċĊĈČ ćēėċĆč Č ´õôÿ³ ´))2³ ċĉČċ *1,77(6 ;$) ččĈ Ċč ´òôö óø÷Āõò÷û òø³ .5$0 .1, )2 782 Ċč Ćĉ ĆėĊč ąĆ ē ēċĊĈČ
 • Страница 46 из 98
  ;$) ĊĆĄ ĔĆďĖĉĈč ČċĔĉĆċĆč ĉ ČċĄČĊąČ Č ččĈ ĉċĆ ćēċĔĉĆĎč ċąČč ċ čč Ćĉ ċĆĊ ċĊ Ĕē ĄČĊ ĆĆčą ėĊ ĊĐ ČČċĊ ĆĄČ ĆċđČČ đėČ Ćĉ  Ć  Ċ ČċċĊąĆ Ĕē ĄČĊ ėĆĆčėĆċđČČ ĆĆčą ėĊ  ċ ĊĐ
 • Страница 47 из 98
  45 @3276> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Čē ėĉ Đ ėċĆďċ ĎČč ĆĄĉČČč ėĆċđČČ ČđėČ ČđĖĉ ėĆċĆ ėĉ ėĆċđČČ ČđėČ ĆĆċąĆČčČ Ćč 3 1 2 01 TUE 14:23 05 ĖĆċĆ đĄĉČč ĆċđČČ đėČ Ćē ėĆċđČČ ČđėČ ČČċČ ČĈĔĉČ ĆċĄČďĆċ Ĕē ĄČĊ ē
 • Страница 48 из 98
  ĆċĐą '5$'1$76 Čċċ Ĕē ČċĄČĊąČċ ĆĆċČĆčČĈ Ćù 46 ñöû÷ò (See note1) * COPY * 01/09 * STORING * ćĆčČĈ ČďĆĉČĈ ČĊĆČČċ ēďč čč Ć čč ĔėĊč ėĆČ ċĊĈČ 4 START NO. OF COPY = 09 ĊĊĆĈĊ XYZ W ĊĆù ćĆčČĈ ČĉĆď Ć 3 START NO. OF
 • Страница 49 из 98
  47 ČċĄČĊąČċ ċ ċĆČ ą ćĆčČĈ ēċċďĆĉ ĆĈĔĉČĈċ ĆċċĉČčē ñöû÷ò (See note1) * STORING * START Ć ĔėĊč ĆĆčČĈ ēďč ċĊĈČ ĆČ čč 4 ENLARGE COPY ? NO. OF COPY = 01 COPY/SET DOCUMENT SET ĆĆĎĈċ ēċČċø ĉċĆĆČ ĆđĖėĉčċ ćėċČČč Ć ĆďČč
 • Страница 50 из 98
  ċĆĊ Ćċď ĆČċĆĈ ćČĈĈĆċ ċ ĖĔčĊČĈ ČČċĔĉċČč ēċČČ Č Ćĉ Ĉ ĊĆĄ ċĆč ĊĆĄ ąĆ ćč čč @5(71,53> ĈčČċĈ ĔĄċ ČċďČČ Ċ Ĉ ĊĆč ĊĆĄ ėĆċďĖĉĈč ėĉ Č ċĊĈČ ĔėċĆč ČċĄċ Ćĉ ĆċČą ČČč ċČ Čąē ČđėČ ĆĆċďĉČč Ćù
 • Страница 51 из 98
  ČĉĈ ĊČċ Ć Čċ ČČċċđĈČ ĊČċ ĔĆċĊąĆ ĆĉĆ ĔČĆĆą ĄČĊ ċ ē Č ċČċ ďč ėċċĄČĉČ Ćĉ  Ċ Ćďč ćČċċĄČĉČ ĆĈćČċ ēċĊČ ėĉ Ćďč ėĊ ČċĔĉĆč Ć Ć @5$(/&> ĈčČċĈ ĔĄċ ČċĄċ Đ ċ ĈĆĐČ Ćĉĉ ē Ćĉ ñöû÷ò
 • Страница 52 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 50 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ėąĔ čĉėĊė ćĊČĊ ùČĄċĆ ČĉČĄċċČć čďĆ 3 1 2 3 4 FUNCTION/ DEFERRED XMT ? EDIT COPY/SET A BC CONFIRM ? COPY/SET TIME = COPY/SET ĆċďĊą Ċ 5 23:30 (station name) STOP øĊċ ČĉČĄċċČć čďĆ 3 1 2 3 4
 • Страница 53 из 98
  51 Čċ Ĉ ċČ ċĐēĉ ĈČčČċĈ ėĆĄċ ėĊ Č Ćĉ ċĄČĊąČċ Ĕē ĄČĊ ĊĆč ćēċċČĆĎċĆ  Ć  Ċ ċĄČĊąČċ ĊĆč ćēċċČĆĎċĆ ´9&5 (720(5³ Ċč ))2 ĊČċċďĖĉĈē Ćù čč ČĐ ĆČĆ Čąē Ćĉ ċĄČĊąČċ ĊĆč ćēċċČĆĎċĆ Ĉ ĆĄČĉČù 4 ABC DEF GHI
 • Страница 54 из 98
  ĆċĎĆČċċė ċČćĈ ČČďĆĈ DZSD001253-00_F140GE.book Page 51 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM
 • Страница 55 из 98
  ċĄČĊąČċ ČČą ĔĆčą ėėċċČČ ċČĈĆč Č ėĊđ ČČą Ćù ėČ ąĆ ĉĐē čč Čď Ćďċą ċ ĉċĆ ČČĈ ĆďĆĉċ Ć ēĉċĆ ĆđĖĄčč ēċą ėĖĆċ ēċ Č ĆČĊĆĆą ċČĈą Čč ċ ēČČĈċ ė ĉċĆ Čā ĆĆčą ćČĊĆČąĆČč Č
 • Страница 56 из 98
  Ć ćČČČ ĉċĆ ďĈ ČČČĉč ąąĆ ĔČ ċ ĄČĊ ėĆĎĈċ ĕ ċČĉ ČČċĔĉĆČĊ ĆĆċČąĔĉČčĆ Ćù ėČč ą ĔĉČč ćēċĔĉĆčċ ĆČ ē Ćĉ ėėċĆĒą ĆċċĆČ ČċċČĉ ñöû÷ò 53 (See note1) (See note2) Ĉ ĆĄČĉČč ėĆċđČČ ėĆċĆĐĉČč ĉČù
 • Страница 57 из 98
  Ć ćČČČ ĉċĆ ďĈ ČČČĉč ąąĆ ĔČ ċ ĄČĊ ėĆĎĈċ ĕ ċČĉ ČČċĔĉĆČĊ ĆĆċČąĔĉČčĆ Ćù Đ Č ĆČċČąČ @ > ĆĊĄċ ĊĉČč ėĆċČċĈĆċąČ ďĉ ĆĉĆ ĆĆĎčČ ćČċċē ČċċČĆĎċĆ ćđĈ ēċĊČ ėĉ ċĈ Ćċď ėĆČ ċ Đ ċ ėĆċĉč
 • Страница 58 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 55 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ċĈĎĆė ĆċĎĆČċċČČ čĉċĆė ĆĎĆė čČĉė ĆċĎĆČċċČČ čĉċĆė ĔĉČč ĔČĆĆą ČċĄċ ėĆċĉč ČČċċČĆĎċĆ ĆĆĎčČ ćČĖĉ ĊĆċċĉČčē ù 1 COPY/SET REMOTE PASSWORD? COPY/SET :I ēĆĎ ėĆċĉč
 • Страница 59 из 98
  $ ĊČ ĆĉĆ ċ [ ĊĆċĐą ēċċąČ )),7 ĊČ ēĉć ēċĊĈČ ĔĊĆċĆč ĄČĊ ċ ()8 ĊĆċĐą ĊĆĈ ēċċąČ ēċĊĈČ ĔĊĆċĆč ĄČĊ ċ ()8 ĊćĖ ċ ĈďČ [ ĆċĐą ćĆē ċ '52:60 ēċċąČ ČċĊĈČ ĆĆċČąČč Ćù 56 ñöû÷ò HWRQ HH6
 • Страница 60 из 98
  57 ÷÷ò ò óøöòñ 26, ĈČĆČĈ Ć ĊČ ĊČČĈ ćĆċđČČ ĆċĉčČ ċ ċČċ Ĕē ċĄĉČ ėĉĆčČ ĖĔčĊČĈ ċ ċĆĉĈ ČČČďČč ĊĊČù VZRGQL: ĈČĆČĈ Ć /07+ ĊČ ėĆċđČČ ĔĊĆċĆč ĄČĊ ċ()8 ćĆĈć ćĆĈĎ Ćò ćĆĈď ćĆĈ ćĆĈċĆĈ
 • Страница 61 из 98
   Đ ċ čč Ĉ ēĆĉĈ ĖĊėčċ Ć ČċĄČĊ Ćďč ėĉ ēďČč ćČċċČĈĉĕ  Č ČČĈĈĆċ Čċďčċ ċ ďĉ ĊČċĆČč ćČċċĉČ ċ ċđąČ Ĕē ĄČĊ ďČč ėċċČĈĉĕ Č ċĐą ĉē ċ ĊċĆďĆč ČĊĆĈĈ Čč ďč Ćĉ @3276> ĈčČċĈ ĆĊĄċ
 • Страница 62 из 98
  59 ČĊĆČČċ Čĕ Ćĉ @5$(/&> ćČĈčČċĈ ċĊČĊ ćēċċ ĉčĆ ċ ČČĊēąĈČč ėĉďĉČč ĔĆĉ ČċĄČö @ > ĆĉĆ @ > ĈČčČċĈ ĊĆĄċ Đ ċ ēċċ ĆĉďĉČčĆĆĎċ ĔĆČč ĄČĊ ē ĔėĊč ċĊĈČ ĊČČ ù Č ČČĈĈĆċ Čċďčċ Ĕē ċ đČČ ĄČĊ ĆĉĆ ćČċċĉČ ċ
 • Страница 63 из 98
  ĊĆč ėĆċđĈč ČČċĔĉĆċĆč ĉČč ėĆċĉČċČ ėĉ ćČčċċò ČČĊ ĆċĊ ČČČČĈċ Ćċď ēċĊĈČ ĔĊĆċĆč ċ ĄČĊ ē ČċĊĈČ ĊĆč ĆĆċđĈč Ćù ĈĆĐČ Č ĆċđČČ ďč čč Č ĉć)),7 ċ ċĉĆč Ćĉ ėĊ ČČČĈċ ėČč Ċ
 • Страница 64 из 98
  61 ÷÷ò ò óøöòñ  Ċ *1,77(6 (9,(&(5 ĊĆč Ċč ĔėċĊČč ČċĄČĊ 7;(7 71,53 Ć *60 55( 323 /(' ČĊč ĆĈČċ ñöû÷ò HWRQ HH6 ċďĖĉĈē 7;(7 71,53 Ċč ČĈ ĆČĆČù 26, ĆĈČĆČĈ Č ēċďĆĉČ ēĉČĊĆ ėĖĊĆ ĆĊĉČĊĆ ĆĊēĊċąČčċ 
 • Страница 65 из 98
  ČĉĆď Čċďċą ĆĐĆčąč Ć ĆċĄČĉČč ČĊ ČĈ ĔċĆč ēċċ ēċċ ĆĆĎĈČĈ ėĉ @7(6<32&> ĆĊĄċ 61' ćēċďĆČ Ć ćēċďĆč ėĖ ċ Ćĉ ēĉČĊĆ ē ċ ĈČč @5$(/&> ĈčČċĈ ćĊĆĄċ ČċĔĉČĉČč ēċċ ēċċ ėĆċĆ ėĉ ĉČĊĆ ĆĉĆ ČĉĆď
 • Страница 66 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 63 Tuesday, August 7, 2001 3:20 PM ùČĊĊĆČċĆ òċċčĊČ Č ĆĊČĉČ @. Č  Ć Ċ Ćċąċ ėĉČąĔĉČč ČĈĆĆċĆ ēďČč ćČċċČĈĉĕ ėĉ ČĉČĊĆ Č ĄĆċ ćđĖĉ Č ĈČčČċĈ ĖĔđČĊČč ēĉČĊĆ Ć  A B C 2 DEF d e f
 • Страница 67 из 98
  ēĉČĊĆ ē ċ ĈČč @5$(/&> ĈčČċĈ ćĊĆĄċ ČċĔĉČĉČč ēċċ ēċċ ėĆċĆ ėĉ ĉČĊĆ ĆĉĆ ČĉĆď ČċĄċ Ć @5$(/&> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ć ĔĆċĊąĆ ė ćēČČĈ ĉČĊĆ Ĉ ČĈ ĔċĆč ēċċ ēċċ ĆĆĎĈČĈ ėĉ 64 ñöû÷ò (See note1) (See note2)
 • Страница 68 из 98
  65 STOP Đ ėċĆďċ ĎČč ĆČČč ēďČč ćČċċČĈĉĕ ćČ ĔČĆĈČ ĆČ ē Ćĉ 1 1 NEW EMAIL ADD ? COPY/SET Đ ėċĆďċ ĎČč ĆČČč Ć ēďČč ćČċċČĈĉĕ ćēČċ Ć john@tls.com.au 9 COPY/SET NAME:JOHN SMITH +7,06 1+2- ĊĆù  Ċ ĆĆĎċ
 • Страница 69 из 98
  STOP 9 8 STOP ĉ ćĄĉČČč ďĉ ĊČċĆČč  Đ ėċĆďċ ĎČč ĆČČč ĆĆčą ćČČċ Č ėĉ ĉ ćĄĉČČč ďĉ ĊČċĆČč  Đ ėċĆďċ ĎČč ĆČČč ĆĆčą ćČČċ Č ėĉ 66 9 8 COPY/SET COPY/SET jane@japan.com smith@japan.com 7 PRFQDSDM#KWLPV ĊĆù 
 • Страница 70 из 98
  ēĉČĊĆ ē ċ ĈČč @5$(/&> ĈčČċĈ ćĊĆĄċ ČċĔĉČĉČč ēċċ ēċċ ėĆċĆ ėĉ ČĉĆď ĆĉĆ ĉČĊĆ ćēċĄċ Ć @5$(/&> ĈčČċĈ ĆĊĄċ Ć ĔĆċĊąĆ ė ćēČČĈ ĉČĊĆ Ĉ ČĈ ĔċĆč ēċċ ēċċ ĆĆĎĈČĈ ėĉ ñöû÷ò 67 0943 00$ 0943 00$ 7
 • Страница 71 из 98
  ėĆċďĉČč Ć ĉČč ćČčċċò ċ ėĆđėċ ėĆċđČČ Ĕēďč ĄČĊ čč *60 55( 323 /(' ėĆċďĉČč Ć ĉČč ċ ćĆċđČČ ėĆċĄČďĆċ Ċč ėĆċďĖĉĈ ĉČù  ČċĊĈČ ĆĈčČ ĉČč ĆĈďĆĊČ ďČč ĖċċČĈĉĕ ĔďĉČč ċ ēČď ėĆē 
 • Страница 72 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 69 Tuesday, August 7, 2001 3:20 PM òČĆė (PDLO ĆĎĆė Č ĕĉĈČċċČć čČďē ċĆďČĄċĆ Č ĕĉĈČċċČć čČďē 1 1 @. A BC FUNCTION/ EDIT @. i-FAX SETTING ? 2 COPY/SET i-FAX SETTING ? 2 MNO COPY/SET MNO MAIL ADD. HIST ? 3 MAIL ADD. HIST ? 3 COPY/SET
 • Страница 73 из 98
    Ċ ččĈ ČĊč ėċďč ĆĈďč ėĉ 70 ñöû÷ò (See note1) RING COUNTER ? @3276> ĆĊĄċ ėĆċĆĄČ ĊĆĄ ąČ ėĉ ĆĉĆ ČĔ ėċĆďċ ĆĐ ĆČČč Ċč ČČ ĆĈćČċ ėĉ COPY/SET ))2 ĆĉĆ ´õô³ 12 ēċĆ Ĕē ČċĄČö ´õôÿ³ 6 :ON :OFF COPY/SET
 • Страница 74 из 98
  71 ČČċċĉČċ Č ėĔďĆĉČ ĄČĊ čč ČĈċČą ČĉĆď Čąē ČđėČ ĆĆċĉčČč Ćč ĆċĆĊ ēČ Č ĆČĊĆĆą  čč Ćċ ČĆĊĊČù ñöû÷ò ĆċďĊą Ċ 6/8 Čċ ČĊ Ćē 633 ((123 ø÷ øö 7 '2+7(0 *1,//$,' &,680 '/2+ ĈċČą ĆĆċĄ Ćč ĖĆČĉĊ ċ
 • Страница 75 из 98
  ĆĈ ĊĆėċČč Č ċ ď ĆĆċ Ćč ą Čċ ėĊĔČ Č ĊċĆ ĉĖĄđČĊČč Ć ĆČĆčą ĈĆ Ĕ Ĉ ċČ ćĆđėČ ĔĆĐĉČč ē Ćĉ ĄČĊ Čē ėĆċĉč ČČċċČĆĎċĆ ĖĔđČĊČč ČċČ Ć 1, ĊĆĄ 782 ĊĆĄ ąĆ čč Ćĉ ėďĖĉĈč Čē ))2 12 *1,1((5&6 //$& 7(6 ))2 12 (720(5
 • Страница 76 из 98
  73 --51 38 74 čč Ćċ ČĆĊĊČù 74 --- 33 FLQRVDQD3 ĉĆ ČČċċČąĆČ ĔĆďĉČč ĄČĊ ē ĖĆĎĊČċĆ ĖċĔĉ ĊČċĎ ĊēċĆ ċĉđČ Ĕē ĄČĊ ėČČĈ ĆĈĆČċĆ ćČċċČĆĎċĆ ēċĊČĈ ċ ĆĉĆ ĔĊĆċĆč ėĆē ėĆċĐďĉ ėĉ Ćąė ćČċČċĄĊ Ċč
 • Страница 77 из 98
  ďč ėċċĄČĉČ ĆĉĆ ėċċČĆĎċČČċĊ ČĊ ĉĊĆ Ćĉ ėďč /$1582- 002& <520(0 ĆėĊč ąĆ ĈčČ Ćč Ćąė ĉċð 74 ñöû÷ò (See note1) POWER FAILURE HAS OCCURED PLEASE RE-PROGRAM DEFERRED TX POWER FAILURE REPORT 05 MAY-01 15:30 PANASONIC 81 123 456 ĆĆċĆčČĈĉĕ ėČč Č
 • Страница 78 из 98
  ĊĉČč ĆċĐ Ć ĆċĆĄĉø 75 5 6 Ćĉċč ĈĐēĈ ćČĈñ Č ćĆĈĆą Ć ĈĆĉČ ČđĖČč ċČČ ĆČ ĆĈĐ ċ Ć÷ 5 3 ĆċĈ ċ ĖĔąė ċĄČč ČĈĉ Ĕē ĄČĊ ėĆċČĆċĈ ċČą ĈĔĉČĈČč ĔċĈ ĖĆď ČĈĔĉČ ćąĔĉČčò ĖĔċĈ ćČĈėĊ ėĆċČĆċĈ ċČą ĆČč ČċĄČČø
 • Страница 79 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 76 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĐċĆ čČĉĊ ĄĆċ ēċċĉĆďč ĊĉČč ąĆ ėĖĉ ĉĈĆċąČ  Ćĉ 76
 • Страница 80 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 77 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĐċĆ čČĉĊ мелборп еинешер и еинавижулсбО 77
 • Страница 81 из 98
  78 ĔĆĐ Ć ēĊĉČč ċĆďĆč ĔĆĉčČ Ċ ČĊČč ėĆċċėČù ČČĈ ēċċČĆĎĊČċĆ ąĆ ċĆČ ėĔėĉėČč ĄČĊ ĉčĆ ċ ēĊĉČč ĆĆċČċĈĆċąČ Ćù òċČĊĎĆČċċē ĈČē ĐċĆ čČĉĊ DZSD001253-00_F140GE.book Page 78 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM
 • Страница 82 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 79 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĐċĆ čČĉĊ мелборп еинешер и еинавижулсбО 79
 • Страница 83 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 80 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĐċĆ čČĉĊ 80
 • Страница 84 из 98
  81 мелборп еинешер и еинавижулсбО ČċĄČĊąČċ ĊČąČ ĊĆĈ ēċĆĊ ĔĆČ÷ @3/(+> ĆĈčČċĈ ĆĆĄċ Ćč ėĆĐēĉ ćēČČĈ ´ĆùĆùĆù³ ĈČ ćĆČċĆČč ďĉ ĊČĕ Ĉ ćČėċ Ćč ėĊ ĔėċĊČč ĄĈ ČċĄČö ñöû÷ò (See note1) (See note2) START ĆċďĊą Ċ TIME = TIME = @. J KL
 • Страница 85 из 98
  ėĆċĉč Ćĉċč ĈĐēĈ ćČĈñ ĄĆĈ ĈĐēĈ ćČĈñ ĄĆĈ ĖĉĄ Ĉ ČČċċĉčĈĆč ėĉĈ ėĔĈ ċ ēČď Č ċ ĆċĊĆċ ćđČ Ċ ĊĆċē ē Čô 82 3 ! Ċ ĖėĊą Ĕċē 2 2 ĉČ ćēč ą ĄĆĈ ĈĐēĈ ĆĊĆċČù ėĆċĉč Ćĉċč ĈĐēĈ ćČĈø
 • Страница 86 из 98
  мелборп еинешер и еинавижулсбО 83 Ćďč ČďĈ ĆċĎČ Ć ČĊ ċ ĄĆĈ ĔČù Č ćČċċďČĊ ćČĈďČĉč ćČċ ĄĆĈ ĈČč ċ ĈċČĈ ĆĆďČč ČċĈĈ ĄĆĈ ĉčČ òòû ÷ Č ćČċċďČĊ ćČĈďČĉč ćČċ ĔĆĆď ČċĄČĊ ĄĆô ĆĈČč ąĆ ĄĆĈ ĆĈĉąò
 • Страница 87 из 98
  ĄĆĈ ċ ĉĆċď ėĆċēē ėĆċđČč ėĉ Ėĉċ ą ē ėČ čč ċ ĖĆčČĈ Ĕĉ ėċĊČĈ 84 ñöû÷ò (See note1) ĊĎċČĉČč ĊēċĄĊ ĆĉĆ ćČĈďČĉč ćČċ ĔĉČ ĕ ĆĆďČč ČĊĆČČċ Čĕ Ćĉ ČĈĐĆĉąĆ Ć Ċč ċ ĉĆċď ėĆċĉčČĈċ ċČą ĔČù ĄĆĈ Ĕċē
 • Страница 88 из 98
  85 мелборп еинешер и еинавижулсбО ČĆĉ ĆĈĔĉČĈċ ĆďČč ćČċċĊČċČ ėĆċđČč ėĉ ĆċĄČĉČč Čċċ ĆĊ ćďČč ėĆċđČč ėĉ ĊĉČč ėĆĎĆ 3 2 1 ėĆċĄČĉČù ćĆĎĆ ćĐ ČĊėĉčČ ĆċĄČĉČč ĆĊ ėĆĄĆč ēĉĆ ĆĈćČċ ĈČĄďē ĔċĆč Ć ù Ď ćČĈø
 • Страница 89 из 98
  ćĆċčĊČĈ ćČċċČĉ ćĐ ćČĊėĉČč Ć ćČċċČĉ ĆĈąČ Č ĆĆċĆĉ ćČċċČĉ ĔĉĈ ĆďĖĉĈø 2 ċČĉ ćČ ĈąČ Ą ćČ Ĉ ĆďĖĉĈČù 3 ĆĆċčĊČĈ ćČċċČĉ Ć Ąĉ ĔĆČ ĆċČą ċ ċČĉ Čĕ Ćĉ Ċ ċČĉ ČČ ĊČċ Čĕ ċ ĆċČąČù ĆĆċčĊČĈ
 • Страница 90 из 98
  ò÷ðøõòù 87 323 3706 333 3,3&7 9 787, VSE Ć   Ĉċċò ĉČĈČČù ēċċ ėĆĎĈČô     ĊČĊ ĔČČĈ 9 VLE9 9 VLE9 9 787, ĊČĊ čĆ ÷ ėĆċČĆČĈ Čö $7$' ēċċ ĊĆčďù VSE 
 • Страница 91 из 98
  ćČČ 88 787, ēĎĆĉ ĆċĄČąò Ćďč ćČċĔĉĊČċ ĊĆĄ Ĕďč ėċĎ ĎĆċ ĊĆĄ ćēċďĆĊČċČĈĕ Ĕďč ėċĎ ĎĆċ ĄĆĈ Ćďč ćČċĔĉĊČċ ĊĆĄ Ĕďč ėċĎČċČ ĎĆċ ĊĆĄ ćēċďĆĊČċČĈĕ Ĕďč ėċĎČċČ ĎĆċ ĆĈĆĆĈ ĆĈďĆċ ėČĊ ĊċČ ċ Ċ
 • Страница 92 из 98
  89 ò÷ðøõòù Ċ ĖċċďĈČĈČē ĉČ ċ Ććč ĆĊĊĉČč Č ČČĈ ĔĆĉċĈĉČ ē Ćĉ ćĆėĊą ĖĆċČċĈĆċąČ Ć Ćďč ďĈ ĖĆċĐ Ĉ ĆĆč ĄČĊ ĆĊ ČďĈ ČČĉù ĆĊ ČďĆĉČĈ ČĐĔĉČ ĔčĈą Ċď Ąč Ćďč ČďĈ ĔČĆČč ČċĔĉđ Ċ
 • Страница 93 из 98
  ĊĉČąĔĉČč ēĊĆĊĊČčč ččĈ ČĊč ėĆċďċą ĆđĈ ćĆđĄČ Ĕċďù ċĊČ Ć ċĊČČč ĆċĊĆ Ć ėĉČąĔĉČč ĆċĊĆ ąĆ ĆČČ ċø ďČč ćČċċČĈĉĕ Čč ēċċ ĊĆč Ć ĆĈčČ ėĉ Čā 90 ččĈ ČĊč Ĕċďù WVL/ UHWHPDUD3 [D) ēďČč ćČċċČĈĉĕ 
 • Страница 94 из 98
  ò÷ðøõòù 91 ČċĊĈČ ĊĆč ėĉ ČčČ ĔĉĐĊ ćēČČĈ ĊĆĄ ĖĆČĉĊ ĖČĈą ĔĐĉ ċċČ Č ėĆĄ ėĆċĆĉ ĕ Ćĉ ėĆċĉč Ćĉċč ċ @'/2+> ĈčČċĈ Ąċ ĖĆċĆĉ ´ĔĆĄ³ ĄČĊ ē čč ČĐ ćĉčĆ ćĉčĆ ćĆĈďĆĉĉĆĈČĈĆð ĆďčĊĆč
 • Страница 95 из 98
  ėĆċĄČąĆ ĎĆċ ĆĈĔĉČĈċ ĆďĆĉċ ČċĄČĊąČ ĊČ +0 ´ċĊ ćĆċĄČąĆ ĆċČĆČĈ ČċċČĆĎĆĆČĊ³ ĈĈ ċąĆ ĊČ Čĉć ĊČ ćēČ ĊČĕ ćēĊąĔĉČčĆ ĆĈČĆČĈ Čö ĆĊćČ ĆĊēċą ))),7 ĊČ WDPUR) ėĆėĆčČ ėĉ ćēċċďċąċč ćĆċĄČąĆ Čĉć ĊČ HOL)
 • Страница 96 из 98
  DZSD001253-00_F140GE.book Page 93 Tuesday, August 7, 2001 9:34 AM ĉĆċēć ĈąĉĔ /$1582- 002& Ćąė ĉċð ñ ....................... 13 ĄĆĈ ČČċĔĉĆċď ċĊñ ò .................................... 78 ĔČċċČô ĆċČĆčČô ĊČċĆč ćċĆ Ĕĉô ĄĆĈ ĉčČ ĉĆċď
 • Страница 97 из 98
  T08011-0 DZSD001270-0 čċĆ Čċďč÷ ©2001 Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ėĆąċČċò PDWD% XDOX3 JQLQXNDNX0 NUD3 ODLUWVXGQ, RGQLPDWD% QLJQLUH% QDOD- WR/ Čą ċ čċĆ WQHFVHU& KDMD5 UH\$ õ ù ĊĆ
 • Страница 98 из 98