Инструкция для PHILIPS AJM180

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

AJM180

CD Clock Radio

Meet Philips at the Internet

http://www

.philips.com

Printed in China

PDCC-LL-0704

AJM180

P

ук

ово
дство по

льзова

теля

U

živatelské příručky

P

oužívateľské príručky

F
el

has
zn

ál

ói 
útm

utatók

Русский 

Česky 

Slov

ensky 

Mag

yar 

W

CLASS 1

LASER PRODUCT

Р

езервное ЗУ часов

В сл

учае о

тключения питания часы-радио

по
лностью выключа

тся.

При возобновлении

по
дачи питания дисплей часов пок

аж

е

т

0:00

.Нужно б

удет снова у

становить

правильное время.

ÑÎ

fl ÒÓ

ı

‡ÌÂÌË

fl ‚

ÂÏÂÌË

˜‡ÒÓ‚ Ë ‚

ÂÏÂÌË Ò˄̇·(Ó‚) ·Û

‰ËθÌË͇ Ô

Ë

Ò·Ó ÔËÚ‡ÌË

fl ËÎË Ó

ÚÍÎ
˛

˜ÂÌËË, ‚ÒÚ‡‚¸

ÚÂ 2 x

1,5 Ç ·‡Ú‡

ÂÈÍË, ÚËÔ‡ AAA (ÌÂ ‚

ıÓ‰

flÚ ‚

ÍÓÏÔÎÂÍÚ) ‚ Ó

ÚÒÂÍ ‰Î

fl ·‡Ú‡
ÂÂÍ. ùÚÓ

ÔÓÒÎÛÊËÚ ‰Î

fl ÒÓ

ı

‡ÌÂÌË

fl Ô‡Ï
flÚË ˜‡ÒÓ‚.

Однак

о,

время на дисплее часов

от
обража

ться не б

удет

удильник,

радио и

воспроизведение CD/USB такж

е не б

уд

ут

ф

ункционирова

ть.
ÖÒÎË ÔËÚ‡ÌËÂ

‚ÓÁÓ·ÌÓ‚Î

flÂÚÒ

,Ë ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇Á

˚

‚‡ÂÚ

Ô

‡‚ËθÌÛ

˛

 ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í

Û

.

1

По
дключит

е

 шт
епсель к розетк

е в ст

ене.

2

éÚÍ
ÓÈÚÂ Ó

Ú‰ÂÎÂÌË ‰Î

fl ·‡Ú‡
ÂÈ 

и вставьт

е

ба

тарейку

.

Заменяйт

е

 ба
тарейку о

дин раз в г

о

д или

по мере необх

о

димости.

Батареи содер

ж

ат химические вещества,

поэтому их следу

ет выбрасывать

соо

тветствующим образом

.

Основные ф

у

нкции

Включение и выключение и выбоp

фу
нкции

1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û

PO

WER

.

ëËÒÚÂχ ‚ÍÎ

˛

˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚

˚

·

‡ÌÌ
˚

È

ËÒÚÓ

˜ÌËÍ Á‚Û͇.

2
ÑÎ

fl ‚

˚

·Ó

‡ ÌÂÓ·

ıÓ‰ËÏÓ„Ó ËÒÚÓ

˜ÌË͇ Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍ
ÓθÍ
Ó 

‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SOURCE

.

èÂ

ÂÍÎ
˛

˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ

˚

 ‚ 

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚

1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û

PO

WER

.

Энергопотреб

л

ение в режиме часов

..

................

....

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

3.5W

ü

ÍÓ

ÒÚ¸ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË

1
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍ

Û

BRIGHTNESS CON-

TR

OL 

Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍ

ÓθÍ
Ó 

‡Á

.

ü

Í

ÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂ

fl ·Û

‰ÂÚ ËÁÏÂÌ

flÚ¸Ò
fl ‚

ÒΉÛ

˛˘
ÂÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

:

Ç

˚

ÒÓ͇

çËÁ͇

Ç

˚

ÒÓ͇

ìë

íÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà

Ç ˜‡Ò‡

ı ËÒÔÓ
θÁÛÂÚÒ

fl 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÙÓ

χÚ

‚

ÂÏÂÌË.

1
Ç 

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

PR
O-

GRAM/SET TIME

.

燘ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸ ˆËÙ

˚

 Á̇˜ÂÌË

fl ÏËÌÛÚ

.

ÖÒÎË ‚ Ú˜ÂÌË 10 ÒÂÍ

Û̉ Ì ·

˚

· ̇ʇڇ

ÌË Ó‰Ì‡ ÍÌÓÔ͇, Ô

ÓËÒ
ıÓ‰ËÚ

‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ‚

˚ı

Ó‰ ËÁ 

ÂÊËχ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˜‡ÒÓ‚, ·ÂÁ ÒÓ

ı

‡ÌÂÌË

fl ‰‡ÌÌ
˚ı

.

2
èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û

HOUR/MIN

‰Î

fl Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á̇˜ÂÌËÈ ˜‡ÒÓ‚

Ë ÏËÌÛÚ.

3

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

PR
OGRAM/SET TIME

‰Î

ÔÓ‰Ú‚Â

ʉÂÌË

fl Ì‡ÒÚ
ÓÈÍË

.

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

Настpойка на pадио станции

1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

POWER

‰Î

fl ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ‚

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ‚

˚ı

Ó‰‡ ËÁ Ì„Ó. 

ëËÒÚÂχ ‚ÍÎ

˛

˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚

˚

·

‡ÌÌ
˚

È

ËÒÚÓ

˜ÌËÍ Á‚Û͇.

2
ÖÒÎË ÌÂ ·

˚

Î Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ 

ÂÊËÏ Ú

˛

ÌÂ

‡,

ÌÂÒÍ
ÓθÍ
Ó 

‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SOURCE

‰Î

fl Â„Ó ‚
˚

·Ó

‡.


çÂ̇‰Ó

Î„Ó Ó

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl ˜‡ÒÚÓ

Ú‡ Ë ‰ÎË̇

‚Ó

ÎÌ

˚

 

‡‰ËÓÒڇ̈ËË, Á‡ÚÂÏ ÔÓ

fl‚

flÚÒ

fl ˜‡Ò
˚

.

í‡ÍÊ
 Ó
ÚÓ·

‡ÁËÚÒ

(ÒÏ.
2
)

3
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û

‰Â

ÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

TUNING


или

§

, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠Ó

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

ÒÓÓ·

˘

ÂÌË 

SEA

.


Ра

д

и

о авт

ома

тически настpоится на

станцию с у

д

овлетвоpит

ельным

пpиёмом

.

4

Если нужно,

повт

оpит

е пп.

3

 д

о

 о

тыск

ания

Ру
сский

äÌÓÔÍË ÛÔ

‡‚ÎÂÌË

ÉÒÚÓ
ÓÊ

ÌÓ!

ÇˉËÏÓÂ Ë Ì‚ˉËÏÓ ·ÁÂ

ÌÓ ËÁÎÛ˜ÂÌËÂ. ÖÒÎË Í

˚

¯Í‡ Ó

ÚÍ

˚

Ú‡, Ì ̇Ô

‡‚Î
flÈÚ ÎÛ˜ ‚

„·Á‡. 

Ç

˚

ÒÓÍ
Ó ̇Ô

fl

Ê

ÂÌËÂ! ç Ó

ÚÍ

˚

‚‡Ú¸. 

ëÛ

˘

ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ

‡Ê

ÂÌË
fl ˝

ÎÂÍÚ

˘ÂÒÍËÏ

ÚÓÍ
ÓÏ. åÂ

ı‡ÌËÁÏ Ì ÒÓ‰Â

ÊËÚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, Ú

·Û
˛˘
Ëı

 Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË

fl ÔÓ

θÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ. 

ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Í

ÓÌÒÚ

Û͈Ë
˛

 ËÁ‰ÂÎË

fl ÏÓ

Ê

ÂÚ Ô
Ë‚ÂÒÚË Í ÔÓ

fl‚ÎÂÌË

˛

 ‚

‰Ì
˚ı

˝ÎÂÍÚ
Óχ„ÌËÚÌ

˚ı

 ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ ËÎË Í ‰

Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌ

˚

Ï ÔÓÒΉÒÚ‚Ë

flÏ

.

Ç

ıÓ‰

fl˘
ËÂ ‚ Í

ÓÏÔÎÂÍÚ

Ô

Ë̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË

– 

1 X ÒÂ

ÚËÙˈË

Ó‚‡ÌÌ

˚

È ‡‰‡ÔÚÂ

ÔÂ

ÂÏÂÌÌÓ„Ó/ÔÓÒÚÓ

flÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ 9 Ç 

(èËÚ‡ÌË Ó

Ú ÔÂ

ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇

: 100-240V ~ 50/60Hz

0.6A, 

ÄÌÚÂÌ̇

:9V

1.5A)

– 

1 X ͇·Âθ AUX

äÌÓÔÍË ÛÔ

‡‚ÎÂÌË

fl (ÒÏ.
1

)

1

REPEA

T ALARM/BRIGHTNESS 

CON-

TR

OL

– 

̇ÊÏËÚ ‰Î

fl Ó

ÚÍÎ
˛

˜ÂÌË

fl Ò˄̇·

·Û

‰ËθÌË͇ ̇ 5 ÏËÌÛÚ

/ËÁÏÂÌ

flÂÚ 

fl

ÍÓÒÚ¸

ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ‰ËÒÔÎÂ

.

2

Порт USB

– 

для по

дключения внешнег

о

ус

тройство массовой памяти USB

3

LCD

Displa

y

– 

ÓÚÓ·
‡Ê

ÂÌË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ

˜‡ÒÓ‚/Ò˄̇· ËÎË ËÌÙÓ

χˆËË Ó

CD/USB/

‡‰ËÓ

4

9

– 

для остановки проигрывания CD/USB

удаляет программу CD

5

SOURCE 

‚˚

·Ó

 CD, USB, 

‡‰ËÓ ËÎË ‡Û

‰ËÓËÒÚÓ

˜ÌË͇

AUX

6

PO

WER 

– 

ÔÂ

ÂÍÎ
˛

˜ÂÌË Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚‡ ‚ 

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚

ÓÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÍÎ

˛

˜ÂÌÌÓ„Ó ÁÛÏÏÂ

‡, Ò˄̇·

‡‰ËÓ ËÎË CD/USB ̇ 24 ˜‡Ò‡

– 

‰Î

fl Ó

ÚÍÎ
˛

˜ÂÌË

fl Ù

ÛÌ͈ËË SLEEP

7

); 
– 

‰Î

fl Ì‡˜‡Î‡ ËÎË Ô

Â

˚

‚‡ÌË

Ô

ÓË„
˚

‚‡ÌË

fl CD/USB

8

TUNING 

/§

/HOUR/MIN

– 

ê„Û
ÎË

ӂ͇ ˜‡ÒÓ‚/·Û

‰ËθÌË͇

–‰
Îfl

 ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ˜Â

ÂÁ Á‚ÛÍ

Ó‚

˚

 ‰Ó
Ó

ÊÍË ËÎË

ÔÓËÒ͇ ÓÔ

‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ô‡Ò҇ʇ/Á‚ÛÍ

Ó‚ÓÈ

‰Ó

Ó

ÊÍË ‚ ̇Ô

‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰ ËÎË ‚ÔÂ

‰

– 

для настройки на радиостанции

9

ë·

ÓÒ

– 

̇ÊÏËÚ 

˝ÚÛ ÍÌÓÔÍ

Û ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË

ÛÒ

Ú

ÓÈÒÚ‚Ó / ‰ËÒÔÎÂÈ Ì 

‡„Ë
ÛÂÚ Ì‡

̇ʇÚË ÌË Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÌÓÔÓ

AL1/ AL2 

ÛÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ‡ÍÚË‚‡ˆË

fl Ò˄̇· ALARM

1/ALARM 2 (ëàÉçÄã 1/ëàÉçÄã 2)

ÓÚÍÎ
˛

˜ÂÌË Ò˄̇· ·Û

‰ËθÌË͇: ÁÛÏÏÂ

‡, 

‡‰ËÓ, Ò USB ËÎË CD

‚˚

ÍÎ

˛

˜ÂÌË Ò˄̇ÎÓ‚ ·Û

‰ËθÌË͇ ALARM 1/

ALARM 2

!

PRESET/ALB

UM 

3


4

– 

‚˚

·Ëp‡ÂÚ Á‡‰‡ÌÌ

˚

 p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË

@

MODE

– 

для выбора различных режимов

проигрывания:

REPEA

T

или SHUFFLE

#

SLEEP

– 

‚˚

ÍÎ

˛

˜ÂÌË 

‡‰ËÓ, CD/USB; ‰Î

fl 

ÂÊËχ

Ú‡ÈÏÂ

‡

‰Î

fl Ì‡ÒÚ
ÓÈÍË Ú‡ÈÏÂ

‡ Ô
Ë Ô
ÓÒÎۯ˂‡ÌËË

‡‰ËÓ/CD/USB

$

éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Î

fl ·‡Ú‡
ÂÈ

‰Î

fl Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 4 x

1,5 ‚ ·‡Ú‡

ÂÂÍ ÚËÔ‡ 

AAA

%

AU

X

‚ı

Ó‰ÌÓÈ 

‡Á

˙ÂÏ ‡Û

‰ËÓÒ˄̇· 3,5 ÏÏ

^

V

OLUME 

3


4
– 

„Û
ÎË

ӂ͇ Û

Ó‚Ì

„

ÓÏÍ
ÓÒÚË

&

DISPLA


ÓÚ

Ó·

‡Ê

ÂÌËÂ Ú

ÂÍ

Ó‚ CD/USB ËÎË

ËÌÙÓ

χˆËË Ó 

‡‰ËÓ

*

PR
OGRAM/SET TIME

– 

ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ˜‡ÒÓ‚ /·Û

‰ËθÌË͇ 

– 

для программирования номеров зв

ук

овых

д

оро

ж

ек и их просмо

тра

– 

пpогpаммиpу

ет заданные  станции

(

DC 9V

– 

ÉÌ

ÂÁ

‰Ó ‰Î

fl ‡‰‡
ÔÚÂ

‡ AC/DC 9V

)

Pigtail 

FM-‡ÌÚÂÌ̇ ‰Î

fl Û

ÎÛ˜¯ÂÌË

fl Ô

ËÂχ

FM-Ò˄̇·

èËÚ‡ÌËÂ

ëÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ

1
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ

 Í „ÌÂÁ‰Û

ÛÒ

Ú

ÓÈÒÚ‚‡ DC 9V Ë Í ÒÂÚ‚ÓÈ 

ÓÁÂÚÍ

Â.

èÓ

ÎÂÁÌ

˚

 

ÂÍ

ÓÏẨ‡ˆËË:

ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚

ÂʉÂÌË

fl ÛÒ

Ú

ÓÈÒÚ‚‡

ÔÓ

θÁÛÈÚÂÒ¸ ËÒÍÎ

˛

˜ËÚÂθÌÓ ÔÓÒÚ‡‚Î

flÂÏ

˚

Ï ‚

ÍÓ

ÏÔÎÂÍÚ ‡‰‡ÔÚÂ

ÓÏ!

íË

ÔÓ

‚‡

fl Ú‡·Îˈ‡ ̇

ıÓ‰ËÚÒ

fl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË

ÛÒ

Ú

ÓÈÒÚ‚‡

.

часов

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

SHUF REP 

ALL

– 

ÔÓÒÚÓ

flÌÌÓÂ

‚ÓÒÔ

ÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ÒÂ

ı ‰Ó

ÓÊ

ÂÍ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ

ÔÓ

fl

‰Í

Â.

1

Для выбоpа pежима пpоигpывания

нажмит

е

MODE

од
и

н

 или неск

о

льк
о pаз

.


На дисплее б

удет о

тображ

ен

выбранный режим

.

2

Нажмит

е

2;
для начала пpоигpывания,

если

в 

п

олож

ении ст

оп.

3

Для выбоpа ноpмальног

о пpоигpывания

нажмит

е

MODE

неск

о

льк

о pаз д

о

исчезновения всеx дpугиx pежимо.

– 

Мо
жно такж

е нажа

ть

9

для о

тключения

pежима пpоигpывания

.

àëèé

ãúáéÇÄçàÖ Åì

ÑàãúçàäÄ

éÅôàÖ ëÇÖÑÖçàü

Мо
жно сдела

ть две разных временных

настройки - 

ALARM 1

и 

ALARM 2

-,

выбрав в к

ачестве б

удильник

а CD

,USB

,

радио или зуммер.

è

Âʉ ˜ÂÏ

ËÒÔÓ

θÁÓ‚‡Ú¸ Ò˄̇Î

˚

 ÌÂÓ·
ıÓ‰ËÏÓ Ô

‡‚ËθÌÓ

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌË

fl ˜‡ÒÓ‚

.

ìë

íÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà à êÖÜàåÄ

Åì

ÑàãúçàäÄ

1
‚ 

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

AL1

ËÎË

AL2

.

➜ 

燘ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸ ˆËÙ

˚

 Á̇˜ÂÌË

fl ÏËÌÛÚ

.

2
èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û

HOUR/MIN

‰Î

fl Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á̇˜ÂÌËÈ ˜‡ÒÓ‚

Ë ÏËÌÛÚ

.

3
ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

AL1/AL2

, Á‡ÚÂÏ

̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SOURCE 

‰Î

fl ‚

˚

·Ó

‡

ÂÊËχ ·Û

‰ËθÌË͇.

ÂÊËÏ 

‡‰ËÓ

– 

êÂÊËÏ CD

– 

êÂÊËÏ 

USB

– 

ÂÊËÏ Á‚ÓÌ͇. 

4
ÑÎ

fl ÔÓ‰Ú‚Â

ʉÂÌË

fl Ì‡ÒÚ
ÓÈÍË Ì‡ÊÏËÚÂ

ÒÓÓ
Ú‚ÂÚÒÚ‚Û

˛˘
Û˛

 ÍÌÓÔÍ

Û 

AL1/AL2

.


è

Ë ÌÂÓ·

ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÔÓ‚ÚÓ

fl

ÈÚÂ

‚˚

¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ

˚

 ‰ÂÈÒÚ‚Ë

fl ‰Î

fl Ì‡ÒÚ
ÓÈÍË Ë

‡ÍÚË‚‡ˆËË ‰

Û„Ó„Ó Ò˄̇·.

èÓÒΠ̇ÒÚ

ÓÈÍË Ë ‡ÍÚË‚‡ˆËË

Ò˄̇·/Ò˄̇ÎÓ‚ ̇ ‰ËÒÔΠÓ

ÚÓ·

‡ÁËÚÒ

̇‰ÔËÒ¸/̇‰ÔËÒË "AL1" (ëàÉçÄã 1)  Ë/ËÎË

"AL2" (ëàÉçÄã 2)

(cÏ.
5
).


Ç Á‡‰‡ÌÌÓ ‚

ÂÏ

fl Ò˄̇· CD, USB, 

‡‰ËÓ

ËÎË ÁÛÏÏÂ

 ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚ÍÎ

˛

˜‡ÚÒ

.

è

ËϘ‡ÌË

fl:

– 

ÇÒÚ‡‚¸

ÚÂ CD Ô

Ë ‚
˚

·Ó

Â ËÒÚÓ

˜ÌË͇ CD ‚

͇˜ÂÒڂ 

ÂÊËχ Ò˄̇·. ÖÒÎË CD Ì ·

˚

Î

‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚ÍÎ

˛

˜ËÚÒ

ÁÛÏÏÂ

.

– 

ÖÒÎË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ

˜ÌË͇ Ò˄̇·

·Û

‰ËθÌË͇ Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ USB, ÔÓ‰ÍÎ

˛

˜ËÚÂ

̇Í
ÓÔËÚÂθ USB, ‚ Ô

Ó

ÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â

‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ò

‡·Ó
Ú‡ÂÚ ÁÛÏÏÂ

.

– 

íË

ıËÈ Ò˄̇Π·Û

‰ËθÌË͇ ‰Î

fl ‚ÒÂ
ı 

ÂÊËÏÓ‚,

„

ÓÏÍ
ÓÒÚ¸ ·Û

‰ËθÌË͇ ‚ Ú˜ÂÌË 26 ÒÂÍ

Û̉

·Û

‰ÂÚ Û‚Â΢˂‡Ú¸Ò

fl ÓÚ

 Á̇˜ÂÌË

fl 1 ‰Ó

Á̇˜ÂÌË

fl 27

éíäãû

óÖçàÖ èéÑÄ

óà ëàÉçÄãÄ

Ç˚

 ÏÓ

Ê

ÂÚÂ ‚

˚

ÍÎ

˛

˜ËÚ¸ ÔÓ‰‡˜Û Ò˄̇· Ú

ÂÏ

ÒÔÓÒÓ·‡ÏË.

ÖÒÎË ‚

˚

 ÌÂ Ó
ÚÏÂÌËÎË Ò˄̇Î,

ÓÔˆË

fl DAILY ALARM RESET (ÖÜÖÑçÖÇçõâ

ëÅêéë ëàÉçÄãÄ) ·Û

‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË

ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Ò

fl ‚ÍÎ
˛

˜ÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂ

‚Ó„Ó

‚˚

ÍÎ

˛

˜ÂÌË

fl ‚‡¯Â„Ó Ò˄̇·

.

ìë

íÄçéÇäÄ èéÑÄ

óà ëàÉçÄãÄ áÄçéÇé

ÖÒÎË ‚

˚

 ıÓ

ÚËÚÂ, ˜ÚÓ·

˚

 

ÂÊËÏ ÔÓ‰‡˜Ë Ò˄̇·

·˚

Î Ó
ÚÍÎ
˛

˜ÂÌ ÌÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ Ú‡ÍËÏ

Ó·

‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·

˚

 ÔÓ‰‡˜‡ Ò˄̇· ·

˚

·

ÔÓ‚ÚÓ

Â̇ ̇ ÒΉÛ

˛˘
ËÈ ‰Â̸ ‚ ÚÓ Ê

 ҇ÏÓÂ

‚

ÂÏ

:

1
è

Ë ‚ÍÎ

˛

˜ÂÌËË Ò˄̇· ̇ÊÏËÚÂ

PO

WER

.

ç‡ ‰ËÒÔΠ‚Ò Â

˘

 ·Û
‰ÂÚ Ó

ÚÓ·
‡Ê‡Ú¸Ò

̇‰ÔËÒ¸ "AL1" (ëàÉçÄã 1) ËÎË "AL2"

(ëàÉçÄã 2)

.

èéÇíéêÖçàÖ èéÑÄ

óà ëàÉçÄãÄ

Ç 

˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰‡˜‡ Ò˄̇· ·Û

‰ÂÚ

USB

Åì

ÑàãúçàäÄ                                                              Åì

ÑàãúçàäÄ

Утилизация старого у

стройства

Ваше у

стройство спроектировано и изг

о

товлено из высок

ок
ачественных

ма
териал

ов и к

омпонент

ов,
ко

торые мо

жно утилизирова

ть и испо

льзова

ть

повт

орно.

Если т

овар имеет симво

л с зачеркнутым му

сорным ящик

ом на к

о

лесах,

эт

о

означает

то

 т

овар соо

тветств

ует Европейск

ой директиве 2002/96/EC

.

Ознак

омьт

есь с местной сист

емой раздельног

о сбора электрических и

электронных т

оваров.

Соб

лю
дайт

е местные правила.

Утилизир

уйт
е старые у

стройства о

тдельно о

т быт

овых о

тх

о

д

о

в.

Правильная

утилизация вашег

о т
овара позво

лит пред

о

твра

тить возмо

жные о

трица

тельные

последствия для окр

ужающей среды и чел

овеческ

ог

о зд

оровья

.

ÔÓ‚ÚÓ

Â̇ ˜Â

ÂÁ ËÌÚÂ

‚‡Î
˚

 ‚ 5 ÏËÌÛÚ.

1
è

Ë ‚ÍÎ

˛

˜ÂÌËË Ò˄̇· ̇ÊÏËÚ 

REPEAT

ALARM

(èéÇíéê ëàÉçÄãÄ)

.

ç‡ ‰ËÒÔΠ‚Ò Â

˘

 ·Û
‰ÂÚ Ó

ÚÓ·
‡Ê‡Ú¸Ò

̇‰ÔËÒ¸ "AL1" (ëàÉçÄã 1) ËÎË "AL2"

(ëàÉçÄã 2)

.

éä
éçóÄ

íÖãúçéÖ éíäãû

óÖçàÖ èéÑÄ

óà

ëàÉçÄãÄ

ç‡ÊÏËÚ ӉËÌ ËÎË ÌÂÒÍ

ÓθÍ
Ó 

‡Á ̇ 

AL 1

(ëàÉçÄã 1) ËÎË 

AL 2

(ëàÉçÄã 2), ÔÓ͇

̇‰ÔËÒ¸ "AL1" (ëàÉçÄã 1) ËÎË "AL2" (ëàÉçÄã

2) Ì ËÒ˜ÂÁÌÂÚ

.

Испо

льзуя возмо

жность

по
дключения USB 

AJM180 имеет пор

т USB на передней

панели,

ко

торый позво

ляет воспроизво

дить

на 
AJM180 цифров

ую музыку и речь,

хранящиеся на у

стройстве массовой

памяти USB

.

С помощью у

стройства массовой памяти

USB вы мо

ж

е

те

 такж

е испо

льзова

ть все

возмо

жности 

AJM180,

описанные в разделе

воспроизведения диск

ов.

Совместимые у

стройства массовой

памяти USB

С данной сист

емой вы мо

ж

е

те

испо

льзова

ть:

– 

флэш-память USB (USB 2.0 или USB1.1)  

– 

флэш-плеер USB 

(USB 2.0 

или

USB 1.1) 

Устройства USB

реб

ующие у

становки

драйвера,

не по

ддер

живаются (Windo

w

s

XP).

Примечания:

В нек

о

торых флэш-плеерах USB (или

запоминающих у

стройствах) хранящиеся

данные воспроизво

дятся с испо

льзованием

техно

логии защиты авт

орских прав.

Такие

защищенные данные не б

уд

ут

воспроизво

диться на др

угих у

стройствах

(таких к

ак данная сист

ема

высок

ок
ачественног

о воспроизведения)

.

По
ддер

живаемые форматы:

– 

USB или форма

т файл

овой памяти 

FA
T12,

FA
T16,

FA

T32

(размер сект

ора:

512 - 4096

байт

ов) 

– 

битрейт МР3 (ск

орость передачи

данных):

32 -320 Кбит/с и с переменным

битрейт

ом.

– 

WMA версия 9 или ниж

е

– 

Формирование директ

ории с мак

симум 8

уровнями 

– 

Ко
личество альбомов/ папок:

мак

симум 99

– 

Ко
личество трек

ов /за

голо

вк

о

в:

м

ак

симум 800 

– 

Тэг ID3 версии 2.0 или бо

лее поздней 

– 

Название файла в Uicode UTF8

(мак

симальная длина:

128 байт

ов)

Система не воспроизво

дит и не

по
ддер

живает:

• 

Пу
стые альбомы:

пу

ст

ой альбом - альбом,

не со

дер

жащий МР3/WMA-файлы и не

от
ображаемые на дисплее.

• 

Файлы непо

ддер

живаемых форма

то

в

пропу

ск

аются.

Эт
о означает

то

,напр.,

д

окументы 

W
ord или МР3-файлы с

расширением .dlf игнорир

уются и не

воспроизво

дятся.

• AA

C

,W
A

V

,PCM.

NTFS 

ау

дио файлы

• 

WMA-файлы с DRM-защит

ой 

• 

WMA-файлы в форма

те

 Lossless 

èÓ‰ÍÎ

˛

˜ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚‡

Ç˚

 ÏÓ

Ê

ÂÚÂ Ô

ÓÒÎۯ˂‡Ú¸ Á‡ÔËÒË

ÔÓ‰ÍÎ

˛

˜ÂÌÌÓ„Ó ‚̯ÌÂ„Ó Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚‡ ˜Â

ÂÁ

‚‡¯Ë ‡Í

ÛÒÚ˘ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏ

˚

 AJM180.

1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

POWER

‰Î

fl ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ‚

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ‚

˚ı

Ó‰‡ ËÁ Ì„Ó.

ëËÒÚÂχ ‚ÍÎ

˛

˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚

˚

·

‡ÌÌ
˚

È

ËÒÚÓ

˜ÌËÍ Á‚Û͇.

2
ÖÒÎË ÌÂ Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ 

ÂÊËÏ AUX, ̇ÊÏËÚ Ë

Û‰

Â

ÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SOURCE

‰Î

fl Â„Ó

‚˚

·Ó

‡.

ç‡ ‰ËÒÔΠÓ

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl Ì‡‰ÔËÒ¸ "AUX"

(Ñéè.).

По
дключение USB

По
дключение USB

ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР

Проигрывате

ль CD

нужной станции.

Для настpойки на слаб

ую станцию

кpа
тк

овpеменно и неск

о

льк
о pаз нажмит

е 

TUNING


или

§ 
до
 по
лучения

оптимальног

о пpиёма.

5

ÑÎ

fl Ô

ÓÒÏÓ
Ú

‡ ËÌÙÓ

χˆËË Ó 

‡‰ËÓ Ì‡ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍ

Û 

DISPLAY

(ÑàëèãÖâ).

àÌÙÓ

χˆË
fl Ó ÚÂÍ
Û˘

ÂÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ Ë ˜‡ÒÚÓ

ÚÂ

ÓÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl Ì‡ ÌÂÒÍ

ÓθÍ
Ó ÒÂÍ

Û̉ (

cÏ.

2

), ÔÓÒÎÂ

˜Â„Ó ÒÌÓ‚‡ ÔÓ

fl‚ËÚÒ
fl ËÁÓ·
‡Ê

ÂÌË ˜‡ÒÓ‚.

Для т

ого,

чт
обы ул

учшить прием

Для диапазона 

FM

вытянит

е т
елеск

опическую

ант
енну

.Накл

онит

е и повернит

е ант

енну

.

Уменьшит

е длину ант

енны в т

ом сл

учае,

если

сигнал слишк

ом сильный

.

Пpогpаммиpование станций

В памяти у

стpойства мо

жно

запpогpаммиpова

ть д

о

 20 pадиостанций

(20 FM),

вpучную или авт

ома

тически

(авт

осоxpанение)

.

Ручное пpогpаммиpование 

1

Настpойт

есь на нужную станцию 

(см 

Настpойка на pадио станции

).

2

Нажмит

е

PR
OGRAM/

SET TIME

‰Î

‡ÍÚË‚‡ˆËË Ô

Ó„

‡ÏÏË

Ó‚‡ÌË

fl.


Дисплей:

мигает надпись:

PR
OG

.

3

Нажмит

е

PRESET/ALB

UM 

3


4
од
и

н

или неск

о

льк
о pаз д

ля

 назначения номеpа

для
 эт

ой станции о

т 1 д
о

20.

4

Нажмит

е 

PR
OGRAM/SET TIME

для

по
дт

веpждения.

5

Повт

оpит

е пп.

1-4 для дpугиx станций

.

Полезные рекомендации:

Заданные станции мо

жно стеpеть путём

соxpанения дpугой частоты в этом месте

.

Данное у

стройство соответств

уе

т

требованиям по радиоинтерференции,

действите

льным в Европейск

ом

Сообществе

.

Автосоxpанение – автоматическое

соxpанение 

Авт

осоxpанение начинает авт

ома

тическ

ое

соxpанение pадио станций с номеpа 1.

Все

пpедыд

ущие станции,

напp

.,

соxpанённые

вpучную,

б

уд

ут стёpты.

1
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û

‰Â

ÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

PR
O-

GRAM/SET TIME

, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ

ÓÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl ÒÓÓ·
˘

ÂÌË 

AU

T

.


Имеющиеся станции пpогpаммиpуются

(FM).

После соxpанения всеx станций

авт
ома

тически начнёт пpоигpыва

ться

пеpвая заданная станция

.

Для пpоигpывания заданной или

автоматически соxpанённой станции 

Нажмит

е

 кнопки

PRESET/ALB

UM

3


4

о

дин или неск

о

льк
о pаз д

о

 появления

нужной станции

.

Проигрывание CD

чÌÌ•È Ô•ÓË„

˚

‚‡ÚÂθ CD Ô

‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Î

Ô

ÓË„
˚

‚‡ÌË

fl ‰ËÒÍ
Ó‚ ‡Û

‰ËÓ, ‚ÍÎ

˛

˜‡

fl CD-

á‡ÔËÒ

˚

‚‡ÂÏ

˚

 (CD-R), CD-RW, MP3

.

1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

POWER

‰Î

fl ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ‚

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ‚

˚ı

Ó‰‡ ËÁ Ì„Ó

.

ëËÒÚÂχ ‚ÍÎ

˛

˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚

˚

·

‡ÌÌ
˚

È

ËÒÚÓ

˜ÌËÍ Á‚Û͇.

2
ÖÒÎË ÌÂ Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ 

ÂÊËÏ CD, ̇ÊÏËÚ Ë

Û‰

Â

ÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SOURCE

‰Î

fl Â„Ó

‚˚

·Ó

‡

.

èÓÒΠ

˝ÚÓ„Ó Ì‡ ‰ËÒÔΠÓ

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl Ì‡‰ÔËÒ¸ 

.

3

éÚÍ
ÓÈÚÂ

ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ

‰Î

fl CD
.

4
ÇÒÚ‡‚¸

Ú CD Ô˜‡ÚÌÓÈ ÒÚÓ

ÓÌÓÈ ‚‚Â

ı

 Ë

ÓÒÚÓ
Ó

ÊÌÓ Ì‡ÊÏËÚ Í

˚

¯Í

Û Ó

Ú‰ÂÎÂÌË

fl ëD ‰Î

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·

˚

 Á‡Í
˚

Ú¸ ÂÂ

.

ç‡ Í
Ó

ÓÚ

ÍÓÂ ‚
ÂÏ

fl Ó

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl Ó·

˘

ÂÂ

ÍÓ

΢ÂÒÚ‚Ó ‰Ó

ÓÊ

ÂÍ CD.

5

Нажмит

е кнопку

);
на 
ус

тройстве для т

о

го

,

чт

обы нача

ть проигрывание

.

6

ÑÎ

fl Ô

ÓÒÏÓ
Ú

‡ ËÌÙÓ

χˆËË Ó Ú

ÂÍ

 CD ̇ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍ

Û 

DISPLAY

(ÑàëèãÖâ).

Проигрывате

ль CD      

Проигрывате

ль CD

çÓÏÂ

 ÚÂÍ
Û˘

Â„Ó Ú

Â͇ Ó

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl Ì‡ ÌÂÒÍ

ÓθÍ
Ó

ÒÂÍ
Û̉ (cÏ. 

3

), ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÒÌÓ‚‡ ÔÓ

fl‚ËÚÒ

ËÁÓ·

‡Ê

ÂÌË ˜‡ÒÓ‚.

7

Отрегу

лир
уйт
е зв

ук с помощью р

учек

VO

LUME 

3


4

.

8

Для т

о

го

тобы прерва

ть проигрывание,

нажмит

е кнопку

);
.Для т

о

го

тобы

про

д

о

лжить проигрывание,

след

ует нажа

ть

кнопку

);
еще раз.

9

Нажмит

е кнопку

9

для т

о

го

тобы

зак
ончить проигрывание CD

.

Ç

˚

·Ó

 ‰

Û„ÓÈ Á‚ÛÍ

Ó‚ÓÈ ‰Ó

ÓÊ

ÍË

Нажмит

е кнопку


/§
од
и

н

 или

неск

о

льк

о раз д

о

 т

ех пор,

пок

а на дисплее

не появится номер нужной вам зв

ук

овой

д

оро

жки.

Нажмит

е кнопку

2;
на у

стройстве для т

о

го

,

чт

обы нача

ть проигрывание

.


Нажмит

е кнопку


/§
кра
тк

овременно

неск

о

льк
о раз для т

о

го

тобы перейти на

предыд

ущую зв

ук

ов

ую д

оро

жку

.

Поиск пассажа в преде

лах

опреде

л

енной зв

ук
овой д

оро

жки

1

В х
о

де проигрывания нажмит

е

 кнопку

/§
и дер

жит

е

 ее в нажа

том сост

оянии.


При эт

ом CD проигрывается на бо

льшей

ск

орости и с меньшей громк

остью.

2

Если вы нашли нужный пассаж,

о

тпу
стит

е

кнопку


/§

.


Про

д

о

лжается нормальное проигрывание

.

Программирование номеров

зв
ук
овых д

оро

ж

е

к

Вы мо

ж

е

те

 запрограммирова

ть не бо

лее

20 зв

ук

овых д

оро

ж

ек в ж

елаемой

послед

ова
тельности.

При ж

елании любая

из зв

ук

овых д

оро

ж

ек мо

ж

ет быть занесена 

в память бо

лее о

дног

о раза

.

1

В 

п

олож

ении "ст

оп",

нажмит

е клавишу

PR
OGRAM/SET TIME

для начала

программирования

.

éÚÓ·

‡Á

flÚÒ

fl ÒÓÓ·
˘

ÂÌË
fl PROG Ë 

11

, Ô

Ë

˝ÚÓÏ ÒÓÓ·

˘

ÂÌË PROG ÏË„‡ÂÚ, ÔÓ͇Á

˚

‚‡

̇˜‡ÎÓ Ô

Ó„

‡ÏÏË

Ó‚‡ÌË

fl. 

(

cÏ.

4
).

2

Нажмит

е


/§
для выбора ж

елаемог

о

номера д

оро

жки

.

3

Нажмит

е кнопку 

PR
OGRAM/SET TIME

для по

дтвер

ждения выбранной д

оро

жки.

éÚÓ·

‡ÁËÚÒ

fl ÒÓÓ·
˘

ÂÌË 

PP

00

11

, ÔÓ͇Á

˚

‚‡

ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ Ô

Ó„

‡ÏÏË

Ó‚‡ÌË

fl. 

4

Повт

о

рит

е

 шаги 

и 

3

для т

о

го

тобы

выбра

ть и занести в память все нужные

вам зв

ук

овые д

оро

жки.


Если Вы попытает

есь со

хранить бо

лее 20

зв

ук

овых,

то

 д

оро

жк
а выбира

ться не б

удет
.

5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

9

, ˜ÚÓ·

˚

 ÔÓ‰Ú‚Â

‰ËÚ¸

Á‡‰‡ÌË Ô

Ó„

‡ÏÏ
˚

.

6

Для т

о

го

тобы проигра

ть вашу программу

,

нажмит

е кнопку

2;
.

èÓÒΠ

˝ÚÓ„Ó Ì‡ ‰ËÒÔΠÓ

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

̇‰ÔËÒ¸ 

PR
OG

.

ÑÎ

fl Ô

ÓÒÏÓ

Ú

‡ Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô

Ó„

‡ÏÏ
˚

 

‚ ÔÓ
ÎÓ

Ê

ÂÌËË ÒÚÓÔ Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û

‰Â

ÊË‚‡ÈÚÂ

ÍÌÓÔÍ

Û

PR
OGRAM/SET TIME

, ÔÓ͇ ÌÂ

ÓÚÓ·
‡Á

flÚÒ

fl ‚

ÒÂ ÒÓ

ı

‡ÌÂÌÌ

˚

 ‰Ó
Ó

ÊÍË

.

óÚÓ·

˚

 ÒÚÂ
ÂÚ¸ Ô

Ó„

‡ÏÏÛ ‚

˚

ÔÓ

ÎÌËÚ ӉÌÓ

ËÁ ÒΉÛ

˛˘
Ëı

 ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.

– 

нажа

тием

(дважды во время

воспроизведения или о

д

ин раз в

п

оложе

н

и

и

 останова);

– 

ì‰

Â

ÊË‚‡

fl ÍÌÓÔÍ

Û 

PO

WER

;

– 

Ç˚

·Ó

 

ÂÊËÏÓ‚ 

TUNER

,USB

ËÎË 

AU

X

.

Выбор различных режимов

воспроизведения 

Пеpед пpоигpыванием или в т

ечение

пpоигpывания мо

жно выбpа

ть или изменить

pежим пpоигpывания или ск

омбиниpова

ть с

REPEA

T.

REP

На
 дисплее п

о

казывае

тс

я над

п

ис

ь.

REP ALL

повт

орное проигрывание всег

о

CD/ пpогpаммы

.

SHUF

– 

Ó‰ÌÓÍ

‡ÚÌÓ ‚ÓÒÔ

ÓËÁ‚‰ÂÌË ‚ÒÂ

ı

‰Ó

ÓÊ

ÂÍ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ÔÓ

fl

‰Í

Â.

3
ë ÔÓÏÓ

˘

¸˛

 ÔÓÒÚ‡‚Î

flÂÏÓ„Ó ÎËÌÂÈÌÓ„Ó Í‡·ÂÎ

ÒÓ‰ËÌËÚ ‰ÓÔÓ

ÎÌËÚÂθÌÓ „ÌÂÁ‰Ó AUX

AJM180 ÒÓ Á‚ÛÍ

Ó‚

˚

Ï ‚
˚ı

Ó‰ÓÏ AUDIO OUT ËÎË

„ÌÂÁ‰ÓÏ ‰Î

fl Ì‡Û¯ÌËÍ

Ó‚ ‚̯̄Ó

Ó·Ó
Û‰

Ó‚‡ÌË

fl (̇Ô
ËÏÂ
, CD-ÔÎÂÂ

‡ ËÎË VCR)

.

àÌÙÓpχˆË

fl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Установит

е у
стройство на прочной,

ровной

поверхности,

таким образом,

чт

обы оно не

качал

ось.

Пред

о

храняйт

е у

стройство,

ба

тареи,

CD или

кассеты о

т попадания влаги,

д

о

ждя,

песк

а

или чрезвычайно высок

ой т

емпера

туры,

вызванной о

топит

ельным обор

уд

ованием

или пр

ямым со

лнечным свет

ом.


ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚Ó Ì‰‡ÎÂÍ

Ó Ó
Ú 

ÓÁÂÚÍË

˝ÎÂÍÚ
ÓÔËÚ‡ÌË

fl Ú‡ÍËÏ Ó·

‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·

˚

 ‚ËÎ͇

̇

ıӉ˷Ҹ ‚ Ô

‰Â·

ı ‰ÓÒ
fl„‡ÂÏÓÒÚË. 


åÂ

ı‡Ì˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓ

flÚ ËÁ

Ò‡ÏÓÒχÁ

˚

‚‡

˛˘
Ëı

Òfl

 ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

Ó‚,

ÒχÁ

˚

‚‡Ú¸ Ë

ı Ì ÒΉÛÂÚ.

Не по

двергайт

е

 у

стройство воздействию

во

ды.

Не закрывайт

е

 у

стройство.

Во избежание

ск

опления т

епл
о

ты межд

у

вентиляционными о

тверстиями и

окр

ужающей поверхностью след

уе

т

оставить щель не менее 6 дюймов.

Нельзя создава

ть помехи вентиляции,

закрывая предметами вентиляционные

от
верстия,

н

апример,

газет

ой,

ск

ат

ер
тью,

шт
орами,

и т
.д.

Нельзя ставить на прибор предметы,

напо

лненные во

д

о

й,

например,

вазу

Нельзя распо

лага

ть ок

о

ло

 прибора

ист
очники о

ткрыт

ог

о пламени,

например,

зажж

енные свечи.

Механические части у

стройства сост

оят из

самосмазывающих

ся по

дшипник

ов,

смазыва

ть их не след

уе

т.

Для чистки у

стройства след

уе

т по

льзова

ться

мягк

ой,
слегк

а увлажненной замшей.

Не

по
льзуйт

есь ник

акими средствами для

чистки,

со

дер

жащими алк

ог

о

ль,
аммиак,

бензо

л или абразивные вещества,

т.к.

они

могут повредить к

орпу

с у
стройства

.

Обращение с проигрывате

ле

м

CD и дисками СD

Линзы проигрыва

теля CD трога

ть

запрещается!

Внезапные изменения окр

ужающей

темпера

туры могут привести к образованию

конденсации и линзы вашег

о проигрыва

теля CD

могут запо

теть.
В эт

ом сл

учае проиграние CD

невозмо

жно.

Не пытайт

есь про

тереть линзы;

оставьт

е у
стройство в т

епл
ом окр

уж
ении д

о

тех пор,

пок
а влага не испариться.

Крышк

а о

тделения CD всег

да д

о

лжна быть

всег

да закрыт

ой,

чт

обы в о

тделение CD не

попадала пыль.

Для чистки по

льзуйт

есь

мягк

ой сух

ой тр

япк
ой.

Чистить диски CD след

уе

т по пр

ямой линии,

в 

направлении о

т центра к краям,

с помощью

мягк

ой,
неворсист

ой

 т

ряп

ки

.Не по

льзуйт

есь

средствами для чистки,

т.к.

они могут повредить

диск.

Ник

огда

не пишит

е

 на CD и не

приклеивайт

е

 на нег

о этик

етки

Информация по о

хране окр

ужающей среды

Упак

овк
а не со

дер

жит излишних упак

овочных ма

териал

ов.
Мы попытались сдела

ть все

возмо

жное для т

о

го

тобы мо

жно был

о

 легк

о разделить упак

овку на три ма

териала:

ка

рт

он (к

оробк

а),
расшир

яющийся по

листиро

л (б

уфер) и по

лиэтилен (мешки,

защитная

пена).

Ваше у

стройство изгот

овл

е

но из материал

ов,

к

о

т

о

рые могут быть

вт
орично испо

льзованы при у

с

л

овии,

чт
о разборка выпо

лняется

специализированным предприятием.

Просим вас соб

лю
дать

постановл

ения местных властей относите

льно выброса упак

овочных

материал

ов,

разрядивших

ся батарей и вышедшего из употреб

л

ения

обор

уд

ования

.

Нет зв

ука/энергии

Громк

ость не о

трегу

лирована.

Отрегу

лир
уйт
е громк

ость.

Проигрывание CD не срабатывает


CD сильно поцарапан/загрязнен


Заменит

е

/почистит

е CD


Лазерные линзы запотели


По
д

о

ждит

е,

пок
а влага с линз испарится

èÛ

ÒÚÓÈ/ÌÂÁ‡‚Âp¯

fiÌÌ

˚

È CD-R

àÒÔÓ

θÁÛÈÚ Á‡‚Âp¯

fiÌÌ

˚

È

CD-R 

Прерывистый треск при приеме

диапазона FM

C··

˚

È Ò˄̇Î.

Ç˚

Úfl

ÌËÚÂ Ë Ó

Ú

„Û
ÎË

ÛÈÚÂ ÒÔË

‡Î¸ÌÛ

˛

 ‡ÌÚÂÌÌÛ.

По
дача сигнала не срабатывает

Ç

ÂÏ

fl ·Û

‰ËθÌË͇ Ì Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ

см.
ç‡ÒÚ

ÓÈ͇ ·Û

‰ËθÌË͇

êÂ

ÊËÏ ·Û

‰ËθÌË͇ Ì ‚

˚

·

‡Ì

см.

Выбор режимов б

удильника

.

В к
ачестве б

удильник

а выбран режим

воспроизведения CD

 к

омпакт-диск не

вставлен.

Вставьт

е к
омпакт-диск

.

Устройство USB на 

AJM180 не

воспроизводится 


Не у

становлен режим USB

.


Для выбора режима USB нажмит

е

SOURCE

.


Кабель не пл

о

тно по

дключен к пор

ту USB

AJM180 


Снова по

дключит

е

 у

стройство и убедит

есь,

чт

о оно включено.


Устройство не по

ддер

живается 

AJM180 или

форма

т файла,

хранящег

ося на у

стройстве,

не по

ддер

живается 

AJM180.


Испо

льзуйт

е совместимое у

стройство/

форма

т а
удио файл

ов
.

Устранение неисправностей

В сл

учае неисправности перед тем,

как обратитьс

я в ремонтную мастерскую,

проверьте 

приведенные ниж

е советы.

Если вам не удалось устранить неисправность,

прок

онс
ультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерск

ой.

ПРЕД

УПРЕЖДЕНИЕ:

Не о

ткрывайте устройство,

т.к.
удару

злектрическим ток

ом.

Ни в к

оемсл

учае не пытайтесь о

тремонтировать

устройство самостоятельно,

т.к.
это лишит вас гарантии

.

По
дключение

A

UX               

У

xÓ‰ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

(ëÏ. 

7
)

1

Zapojte zástrčku napájení do zásuvky v

e

stěně

.

2

Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te 

bater

ii

Jednou za rok anebo tak často jak je potřeba

bater

ii vyměňujte

.

Napájecí článk

obsahují chemikálie

,

pr

oto je odhazujte pouz

e

 d

o

 n

á

d

o

b

na odpadk

y,

 k

te

 jsou 

pr
o

 t

e

n

to

 ú
č

e

l

určené

.

Základní funkce 

Za
pínání a vypínání a v

olba funkce

1

Stisknìte tlaèítko

PO

WER

.


Systém zapojí naposledy zvolen¥ zvukov¥

zdroj. 

2

St

iskn

utím tlačítka 

SOURCE

vyber

te

požado

vaný zdroj.

Přepínání do r

ežim

u hodin 

1

Stisknìte tlaèítko

PO

WER

.

Spotřeba energie v r

ežim

u hodin

......

..............

....

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

3.5W

Intenzita podsvìtlení

1

Stisknìte

BRIGHTNESS CONTR

OL 

jed-

nou nebo vícekrát.

Jas displeje se bude mìnit v tomto poøadí

:

Vysoký 


Nízk

Vysoký 

NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKA

Displej hodin

Hodin

y používají 24-hodino

vý f
o

rmát času.

1

V režim

hodin stiskněte tlačítk

o

 PR
O-

GRAM/SET TIME

.


Číslo

vky znáz

orňující čas b

likají
.


Po
 10 sekundách neaktivity opustí režim

nasta

vení hodin,

aniž b

y b

ylo pro

vedeno

nasta

vení
.

2

Přidržte nebo opak

ovaně stiskněte tlačítk

o

HOUR/MIN

čí

mž 
na

st

avíte 
hodin

y a

 m
in

uty

.

3

Stisk

em 

PR
OGRAM/SET TIME

potvrďte

nasta

vení
.

DIGITÁLNÍ LADIÈ

Ladìní vysílacích stanic 

1

Stiskn

utím tlačítka 

PO

WER

zaříz

ení zapnete

z režim

u hodin.


Systém zapojí naposledy zvolen¥ zvukov¥

zdroj.

2

Pokud se nezv

o

lí 

možnost TUNER, stiskněte jed

-

nou nebo víckrát tlačítk

o

 SOURCE

.


Frekv

ence rádio

vé stanice

, vlno
vé pásmo 

se na

okamžik z

ob

razí, potom se z

ob

razí hodin

y.

se 
zobr
azí ro

vněž.

(Viz
2
)

3

Stiskněte a přidržte tlačítk

TUNING


nebo

§

,dokud se na displeji nez

obr

azí nápis 

SEA

.


Pøijímaè automaticky vyladí stanici s

dostateènì siln¥m signálem

.

4

Podle potøeby opakujte kroky 3, a| si najdete

po|adovanou stanici.

Chcete-li si vyladit stanici se slab¥m signálem,

stisknìte krátce a opakovanì 

TUNING


nebo

§

, a| najdete optimální pøíjemon.

5

Pro z

obr

az

ení inf

or

mací o rozhlasu,

stiskněte

DISPLA

Y
(ZOBRAZIT).


Stávající vlno

vá šířka a kmitočet se z

obr

azí

na něk

olik sekund (viz 

2
),

P

ak se zno

vu

přepnou na z

obr

az

ení hodin.

Zlepšení 

příjm

u vysílání

FM:

Zv
olíte-li pásmo 

FM

, vysuňte

telesk

opick

o

u

 antén

u. Antén

u nakloňte

a otáčejte jí. Částečně ji zasuňte

, je-li

signál příliš silný

.

Programování vysílacích stanic 

Do pamìti si mù|ete ulo|it a| 20 vysílacích stanic

(20FM)

, a to manuálnì nebo automaticky

(Autostore)

.

Manuální programování

1

Vylaïte si po|adovanou stanici (viz 

Ladìní

vysílacích stanic

).

2

Stisknutím

PR
OGRAM/

SET TIME

, čímž se aktivuje progr

am

ování.


Displej: svítí oznaèení 

PROG

.

3

Jedním nebo opakovan

¥m stisknutím

PRE-

SET/ALB

UM 

3


4
zvolené stanici p

øiø

te

èíslo od 1 do

20.

Česky

Ovládací tlačítka

POZOR: 

Viditelná a ne

viditelná laser

o

vá radiace.

 P

okud je kr

yt ote

vřen, nedív

ejte se

na 

pa
prsek.

Vysoké na

pětí! 

Neote

vírat. Mohlo b

y

 dojít k úrazu elektřinou. Přístr

oj neob

-

sahuje žádné díl

y,

 n

a

 kterých pr

o

vádí servis uživatel. 

Úpra

v

y

 p
ro

váděné na pr

oduktu b

y

 mohl

y

 z
a

příčinit nebezpečnou radiaci

(EMC

Elektr

o

m
a

gnetická k

ompatibilita) nebo jiné nebezpečné 

pr
o

v

ozní pod

-

mínky

.

Dodávané příslušenství

– 1

x cer

tif

ik

o

vaný 

A

C/DC adaptér 9 

(Napájení:

100-240V ~ 50/60Hz 0.6A,

Výstup:

9V

1.5A)

– 1x kabel 

A

U

X

Ovládací tlačítka

(Viz

1
)

1

REPEA

T ALARM/BRIGHTNESS 

CON-

TR

OL

– 

stiskn

utím se vypne b

u

zení na dob

u

5 min

ut

/mìní jas osvìtlení displeje

.

2

USB por

t

– 

připojuje exter

ní USB v

elk
okapacit-

ní paměťo

vé zaříz

ení

3

LCD

Displa

y

– 

zobr
azí čas hodin/b

udíku

nebo inf

or

mace o CD/rádiu/USB

4

9

– 

uk

ončení reprodukce CD/USB

vymaž

e progr

am

CD

5

SOURCE 

výběr zdroje zvuku: disk CD

, rádio

, USB nebo

AU
X (připojené zaříz

en

í)

6

PO

WER 

– 

zapíná zaříz

ení nebo jej přepíná do režim

u

hodin

zasta

ví aktivní bzučák,

rádio

,USB nebo CD

bu
zení na dob

u 24 hodin

– 

vypnutí funkce SLEEP

7

); 
– 

zapojení nebo přer

ušení reprodukce

CD/USB

8

TUNING 

/§

/HOUR/MIN

– 

Nasta

vení času hodin/ alar

m

u

postup na další skladb

n

e

b

o

 v

yh

-

ledání 

melodie/skladb

y s

m

ě

re

m

 z

p

ě

t

nebo dopředu

– 

ladění rozhlaso

výchstanic

9

Reset 

– 

stisknìte v pøípadì, |e pøístroj/displej nereaguje

na stisknutí |ádného tlaèítka

AL1/ AL2 

nasta

ví a aktivuje b

udík 

ALARM 1/ALARM 2

(BUDÍK 1/BUDÍK 2)

vypíná aktivní režim b

u

zení:
bzučák,

rádio

,

USB nebo disk CD

vypíná ALARM 1/ ALARM 2

!

PRESET/ALB

UM 

3


4

– 

zvolí vyladìnou vysílací stanici

@

MODE

– 

volba r

ůzn

ých zp

ůsob
ů

reprodukce

REPEA

T nebo SHUFFLE (v

náhodn

ě

voleném po

řadí)

#

SLEEP

– 

vypíná rádio

,USB

,disk CD pro

režim časo

vače

upr
avuje možnosti časo

vače pro

přehrávání rádia/CD/USB

$

Batter

y door 

lz

e otevřít pro vložení 2 ks

1,5V bater

ií typu

AAA

%

AU

X

Konektor vstupu audia 3,5 mm

^

V

OLUME 

3


4
– 

n

ast
av

ení síl

y zvuku

&

DISPLA


–z
obr
azí CD/USB stop

y nebo

inf

or

mace o rádiu 

*

PR
OGRAM/SET TIME

– 

nasta

ví č

as

 h

o

din

 /alar

m

u

– 

naprogr

amo

vání skladeb a 

kontrola jejich pořado

vých čísel.

– 

naprogr

am
uje vyladďné vysílací stanice

(

DC 9V

– 

Pøí

poj adapt

éru AC/DC 9V

)

Pigtail 

FM anténa zlepší příjem FM

Na
pájení

†ov
¥ adaptér

1

Zástrèku adaptéru zasu

òte do vstupu 

pøístroje DC

9V a do si†ové zásuvky.

U|iteèné tipy:

Pou
|ivejte pouze adaptér dodávan¥

 s

 pøístrojem,

nesprávn¥

 adaptér mù|

pøístroj po∂kodit

!

Štítek s typo

vým číslem najdete na

spodní str

aně přístr

o

je

.

Záloha paměti hodin

Dojde-li k výpadku ener

gie
,celé rádio hodin

y

se vypnou.

Když se přív

od ener

gie obno

ví,

časo

vý displej ukáže

0:00

a zno

vu b

udete

m

uset nasta

vit na hodinách správný čas.

Ab
y

se ucho

valo nasta

vení hodin a b

udíku v případě

výpadku proudu nebo přer

en

í dodávky

, vložte 2

x 1,5V bater

ie 
typu AAA (nejsou součástí

dodávky) do přihrádky na bater

ie

. Budou sloužit

jak

o záloha paměti hodin.

Neb

ude možné ani

fungo

vání b

udíku,

rádia,

USB a CD

.Pokud dojde

k obnovení v

¥padu elektrické energie a

|

a na displeji:

žádané nasta

vení
.

Hodin

DIGITÁLNÍ LADIÈ

– P
okud jak

o režim b

u

zení zv

olíte zdroj USB

,

připojte zaříz

ení USB pro hromadné

ucho

vání dat,

jinak b

ude automaticky zapn

u-

to b

u

zení bzučák

em.

– 

Při jemném b

u

zení se v

e

 všech režimech

zvyšuje hlasitost b

udíku během 26 sekund

postupně z

úro
vně 1 na úro

veň 27

VYPNUTÍ B

UDÍKA

Budík lze vypnout tøemi zpùsoby.

Pokud se

nerozhodnete zr

ušit b

udík úplně,

automaticky

se b

ude aktiv

o

vat možnost D

AIL

ALARM

RESET (DENNÍ NAST

A

VENÍ BUDÍKU) od

dob

y,

kdy se popr

vé spustí váš b

udík

.

Vypnutí budíka

Přejete-li si okamžitě

vypnout b

udík,

ale

záro

ve

ň

si přejete

,a

b

y jeho nasta

vení zůstalo

platné i pro následující den

:

1

Během b

u

zení stiskněte

PO

WER

.


Stále je z

obr

az

eno příslušné „AL1" (BUDÍK

1) nebo „AL2" (BUDÍK 2)

.

OP
AK

O

V

ANÉ B

UZENÍ

Pomocí této funkce se b

udík opak

o

vaně

ozv
e

každých 5 min

ut.

1

Během b

u

zení stiskněte 

REPEA

T ALARM

(OP

AK
O

V

A

T

 BUZENÍ)

.


Stále je z

obr

az

eno příslušné „AL1" (BUDÍK

1) nebo „AL2" (BUDÍK 2)

.

ÚPLNÉ VYPNUTÍ 

B

UDÍKA

Jednou nebo víckrát stiskněte příslušné 

AL 1

(BUDÍK 1) nebo 

AL 2

(BUDÍK 2),

dokud

nezmizí „AL1" (BUDÍK 1) nebo „AL2" (BUDÍK

2)

.

P

oužití USB pr

opojitelnosti 

AJM180 je vyba

ven USB por

tem v čelním

panelu,

nabíz

ejícím vlastnost plug and pla

y

(vlož a hr

aj),
která 

Vám umožňuje přehrávat z

V

ašeho 

AJM180 hudb

u v digitální kvalitě a

mluv

ený obsah v USB v

elk
okapacitním

paměťo

vém zaříz

ení.

Použitím USB v

elk
okapacitního paměťo

vého

zaříz

ení si také můžete užívat všech vlastností

nabíz

ených zaříz

ením 

AJM180,

které jsou

vysvětlen

y a instr

uo
ván
y v disk

o

vých oper-

acích.

K

ompatibilní USB v

e

lk

o

k

a

pacitní

paměťo

v

é

 zaříz

e

n

í 

AZ1830 můžete použít:

– 

USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1) 

– 

USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo

USB 1.1

• 

USB zaříz

ení,

které vyžaduje instalační

o

vladač,

není podporo

váno

.

P

oznámky:

V některých USB flash přehrávačích (nebo

paměťo

vých zaříz

ení),

jsou uložené obsah

y

nahrán

y za použití technologie ochr

an

y

autor

ských práv

.T

akto chráněné obsah

y neb

u-

dou přehrávatelné na některých jiných zaříz

ení

(například tento 

AJM180)

.

P

odpor

o

vané f

ormáty:

– 

USB nebo paměťo

vý soubor f

o

rmátu 

FA
T12,

FA
T16,

FA

T32

(v

elik
ost sektor

u:

512 - 4,096

bajtů) 

– 

Přenoso

vá r

ychlost MP3 (r

ychlost dat):

32-

320 kb/s a proměnlivá r

ychlost dat (VBR).

– 

WMA v

erz
e 9 nebo dřívější 

Vnořené adresáře maximálně do 8 úro

vní.

– 

Počet alb / složek:

maximálně 99 

– 

Počet stop / titulů:

maximálně 800

– 

Značka ID3 v2.0 nebo no

vější 

– 

Náz

ev soubor

u v Unicode UTF8 (maximální

délka:

128 bajtů

Systém nepřehrává a nepodporuje

následující:

• 

Prázdná alba:

prázdné alb

um je alb

um,

které

neobsahuje soubor

y MP3 / 

WMA,

a neb

ude

zobr
az

eno na displeji.

• 

Nepodporo

vané f

o

rmáty souborů jsou

přeskak

o

ván
y.T

o

 znamená například:

doku-

menty 

W
ord .doc nebo MP3 soubor

y s

příponou .dlf b

udou ignoro

ván
y a neb

udou

přehrán

y.

Budíka

USB pr

opojení

Likvidace starého pr

oduktu 

Produkt je na

vržen a vyroben za použití v

elmi kvalitních mater

iálů a k

omponent,

které lz

e recyklo

vat

a zno

vu použít.

Když je k produktu připevněn symbol s přeškr

tn

utým k

ošem,

znamená to

,že je produkt

kr

yt evropsk

ou směr

nicí 2002/96/EC 

Inf

or

m

ujte se o místním tříděném sběr

ném systém

u pro elektr

ické produkty

.

Řiďte se místními pr

avidl
y a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem.

Správná likvidace

starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro živ

otní prostředí a lidské

zdr
av

í.

• AA

C

,W
A

V

,PCM.

NTFS 

audio souborů

• 

WMA soubor

y s ochr

anou DRM 

• 

Soubor

WMA v bezztráto

vém f

o

rmátu

Přehrávání USB v

e

lk

o

k

a

p

a

c

it

n

íh

o

paměťo

vého zaříz

e

n

í

1

Přesvědčte se

,že zaříz

ení 
AJM180 je napájeno

střída

vým proudem

.

2

Stiskn

utím tlačítka 

PO

WER

zaříz

ení zapnete

z režim

u hodin.


Systém zapojí naposledy zvolen¥ zvukov¥ zdroj

.

3

Stiskněte 

SOURCE

,a

b

yste zadali režim

USB

,pokud NENÍ z

obr

az

eno USB

.


Displej z

obr

azí USB

.

4

Jak je ukázáno v obrázku

8
,takto zapojte

kompatibilní USB v

elk
okapacitní paměťo

zaříz

ení do označeného 

AJM180 USB por

tu

(

).

Je-li třeba,

použijte vhodný USB kabel

k propojení mezi zaříz

ením a 

AJM180 USB

por

tem

.

➜ 
Zaříz

ení se automaticky zapne

.

Pokud není zaříz

ení zapn

uto
,zapněte napájení

man

uálně,

pak jej opěto

vně připojte

.

➜ 
Na displeji zaříz

ení
AJM180 

se z

o

b

ra

celk

o

 počet přehrávatelných audio

souborů (max. z

o

b

ra

zené číslo stop

y

 je

800

).

(viz
9
)

5

Stiskněte 

2;
na 
V

ašem 

AJM180 pro spuštění

přehrávání

.

Užitečné tip

y

:

– 

Až 800 přehrávatelných audio souborů,

uložených na USB v

elk
okapacitním

paměťo

vém zaříz

ení,

může být přehráváno

na AJM180.

– 

Až 99 přehrávatelných alb

,uložených na

USB v

elk
okapacitním paměťo

vém zaříz

ení,

může být vybráno a z

obr

az

eno na 

AJM180.

– 

Ujistěte se

,že názvy MP3 souborů k

ončí

příponou .mp3.

– 

Pro soubor

WMA s ochr

anou DRM

použijte pro vypálení na disk CD nebo

přev

od aplikaci 

Windo

ws Media Pla

yer 10

(nebo no

vější).

Podrobnosti o aplikaci

Windo

ws Media Pla

yer a 

WM DRM

(Windo

ws Media Digital Rights

Management - správa digitálních práv

Windo

ws Media) naleznete na adrese

www

.microsoft.com.

– 

Pro přehrávání z

e

 zaříz

ení USB:

pokud dis-

plej ukazuje "OL",

znamená to

,že zaříz

ení

USB přetěžuje 

AJM180.

Musíte vyměnit

zaříz

ení USB

.

SLEEP (

podøimovací funkci)

Pøístroj má vbudovan¥ èasov¥ spínaè, kter¥

umo|òuje, aby se rozhlasov¥ pøijímaè po uplynutí

urèité, pøedem nastavené doby, automaticky vyp-

nul
.

Zapojení a vypnutí funkce SLEEP

1

Opak

ovaně stiskněte tlačítk

o

 SLEEP

, dokud se

neobjeví požado

vaná v

olba časo

vače 

SLEEP

,

dokud se neobjeví požado

vaná v

olba časo

vače

.


Displej ukazuje

(min
ut

)

60

=

45

=

30

=

15

=

0

=

60 

2

Po
 dosažení zv

oleného času se nasta

vení

automaticky vypne

.

3

Funkci časo

vače zr

ušíte stiskn

utím nebo opě-

to

vným stiskn

utím tlačítka 

SLEEP

,

dokud se

neobjeví nápis „

0

" (Viz 

6
),

nebo stiskn

utím

tlačítka 

PO

WER

,které přepne do režim

u

hodin.


„SLEEP" (SPÁNEK) zmizí,

jakmile je

stor

no
vána funkce spánku

.

U|iteèné tipy:

– 

Funkce načaso

vaného vypn

utí vaše nas-

ta

vení času b

udíku neo

vlivňuje

.

Připojení e

xterního zaříz

ení

Můžete poslouchat přehrávání připojeného

exter

ního zaříz

ení přes reproduktor

y přístroje

AJM180.

1

Stiskn

utím tlačítka 

PO

WER

zaříz

ení zapnete

z režim

u hodin.


Systém zapojí naposledy zvolen¥ zvukov¥

zdroj. 

USB pr

opojení

Sleep

DIGITÁLNÍ LADIÈ

Přehrávač CD

4

Stisknutím 

PR
OGRAM/SET TIME

volbu

potvrïte

.

5

K
naprogramování dal∂ích stanic opakujte kroky 

1-4
.

U|
iteè

né tipy:

Pøedem naprogramovanou stanici mù|ete

vymazat, jestli|e si místo ní ulo|íte do pamìti

jinou frekvenci

.


ístr

o

j o
d

p

o

vídá p

ředpisů

m

Evr

opského spole

č

enství o

poruchách v rádio

v

é

 f

re

k

v

enci

.

Autostore – automatické ukládání do pamìti 

Funkce Autostore zaène programovat vysílací

stanice automaticky od èísla 1.

V∂echny pøedchozí

programy, napø. uspoøádané manuálnì, se pøitom

vyma|ou. 

1

Stiskněte a přidržte tlačítk

o

 PR
OGRAM/SET

TIME

, dokud se na displeji nez

ob

razí nápis

AU

T


Pøijímané stanice se programují

(FM). 

Po

ulo|ení v∂ech stanic do pamìti se zaène auto-

maticky pøehrávat první vysílací stanice,

naprogramovaná funkcí Autostore

.

Poslech stanic naprogramovan¥ch manuál-

nì èi funkcí Autostore 

Jednou nebo nìkolikrát stisknìte

PRESET/ALB

UM

3


4

, a| se zobrazí

po|adovaná naprogramovaná stanice

.

Přehrávač CD

Na tomto přehrávači CD se mohou

přehrávat audio

 disky (Audio Discs)

včetně těch, na které lz

e nahrávat (CD-

Recordab

les), CD-R

W

M

P

3

.

1

Stiskn

utím tlačítka 

PO

WER

zaříz

ení zapnete

z režim

u hodin

.


Systém zapojí naposledy zvolen¥ zvukov¥

zdroj.

2

Pokud se nezv

olí 
možnost CD

, stiskněte jednou

nebo víckrát tlačítk

o

 SOURCE

.


Zobr

azí se 

.

3

Zavírání prostoru pro CD.

4

Vložte CD etik

etou směrem nahor

u

,

potom jemně přitiskněte vík

o

 a

 z

avřete

prostor pro CD

.


Krátce se z

obr

azí celk

o

vý počet skladeb na

disku CD

.

5

Stiskn

utím tlačítka

);
zapojte reprodukci

.

6

Pro z

obr

az

ení inf

or

mací o stopách CD

stiskněte 

DISPLA

Y
(ZOBRAZIT).


Nûk

olik sekund se z

obr
azuje ãíslo stávající

stop

y (viz 

3
),

pak se pfiepne zpût na

zobr
az

ení hodin.

7

Sílu a char

akter zvuku nasta

vte regulátor

y

V

OLUME 

3


4

.

8

Přejete-li si reprodukci 

přer

ušit, 

stiskněte

tlačítk

o

);
.Přejete-li si v reprodukci

pokr

ačo
vat, stiskněte zno

vu tlačítk

o

);
.

9

Přejete-li si uk

ončit reprodukci CD

,

stiskněte tlačítk

o

9

.

V

olba jiné skladb

y

 během r

e

p

rodukce

Stiskněte jedenkrát nebo něk

olikrát na

přístroji tlačítk

o


/§
až se pořado

vé číslo

hledané  skladb

y z
obr

azí na displeji.

Vp

oloze pauza/stop zaènìte pøehrávku 

stisknutím 

2;
.


Stisknete-li tlačítk

o


/§
něk
olikrát,

vrátíte se na některou z předcház

e

jíc

íc

h

skladeb

.

Hledání melodie v rámci jedné

skladb

y

1

Během reprodukce podržte stiskn

u

tlačítk

o


/§

.


Rychlost reprodukce CD se zvýší, zvuk

se 
zeslabí.

2

Jakmile najdete hledanou melodii, uv

o

ln

ě

te

tlačítk

o


/§

.


Reprodukce pokr

ačuje ob

vyklým

způsobem

.

Pr
o

gramo

vání skladeb

Do paměti lz

e uložit 20 skladeb v libo

vo

l-

né pořadí. Kterouk

oliv skladb

u

 lz

e

 d

o

paměti uložit i něk

olikrát

.

1

V poloz

e

 stop se stisk

e

m

PR
OGRAM/SET TIME

aktivuje pro

-

gr

amo

vání

.

Přehrávač CD                                

Budíka


Zobr

azí se nápisy

PR
OG a 

11
a nápis

PR
OG b

liká na znamení začátku pro-

gr

amo

vání.

(viz 

4
).

2

Stisk

em

/§
zv

olte požado

vané číslo vaší

skladb

y.

3

Stiskn

utím tlačítka 

PR
OGRAM/SET TIME

potvrdíte zv

olenou skladb

u

.


Zobr

azí se nápis

PP

00

11
označující napro-

gr

amo

vané pořadí.

4

Podle postupu z bodu 

2

3
volte 

a ukládejte do paměti další skladb

y.


Budete-li chtít uložit více než 20 skladeb,

nedojde k výběr

u žádné stop

y.

5

Stiskn

utím tlačítka

9

potvrdíte progr

am.

6

Přejete-li si reproduk

o

vat sesta

vený progra

m

,

stiskněte tlačítk

o

2;
.


Zobr

azí se 

PR
OG.

Pr

ohlížení na

p

ro

gramo

vání:

V pozici zasta

vení stiskněte a přidržte tlačítk

o

PR
OGRAM/SET TIME

, dokud se nez

ob

ra

všechn

uložené skladb

y.

Pro vymazání progr

am
u zv

olte některou z

následujících možností.

– 

stiskněte tlačítk

o

(během přehrávání

dvakrát a v pozici stop jednou);

– 

Stiskn

utí tlačítka 

PO

WER

;

– 

Výběr možnosti 

TUNER

,USB

nebo 

AU

X

.

Výběr různých r

ežimů

přehrávání 

Před přehrávk

ou a bě

hem ní si můžete zv

olit

a změ

nit různé přehrávací funkce a zk

ombino-

vat je s

.

REP

nepřetržitá,

opak

o

vaná reprodukce

aktuální skladb

y.

REP ALL

ne

etr
žitá, opak

o

vaná repro

-

dukce celé CD/ progr

am

.

SHUF

– 

přehr

aje jednou všechn

y skladb

y v

náhodném pořadí.

SHUF REP 

ALL

– 

přehrává neustále všechn

y

skladb

y v náhodném

pořadí.

1

K v
olbě

přehrávací funkce stiskně

te jednou

nebo ně

kolikrát

MODE

.


Displej ukáže vybraný režim

.

2

Je-li přístroj zasta

vený,

začne se přehrávka

stiskn

utím

2;
.

3

K v
olbě

nor
mální přehrávky stiskně

te opak

o-

vaně

MODE

až se přestanou z

obr

az

o

vat

různé přehrávací funkce

.

– 

Přehrávací funkce lz

e zr

ušit též stiskn

utím 

9

.

POU\ITÍ BUDÍKU OBECNÌ

V režimech CD

,rádia,

USB nebo bzučáku se

dají nasta

vit dva různé časy b

udíku 

ALARM

1

ALARM 2

.Čas hodin je třeba před

použitím b

udíku správně nasta

vit

.

NASTAVENÍ ÈASU BUZENÍ A RE\IMU

1

V režim

hodin jednou stiskněte tlačítk

o

 AL1

nebo 

AL2

.

➜ 
Číslo

vky znáz

orňující čas b

likají
.

2

Přidržte nebo opak

ovaně stiskněte tlačítk

o

HOUR/MIN

čí

mž 
nas
ta

víte 

hodin

y a

 m
in

uty

.

3

Stiskněte zno

vu tlačítk

o

AL1/AL2

a

potom

stiskněte tlačítk

o

SOURCE

,

čímž vyber

te

režim b

udíku.

Režim rádio

– 

Režim CD

– 

Režim 

USB

– 

Režim b

udík

4

Stiskn

utím odpo

vídajícího tlačítka

AL1/AL2

potvrdíte nasta

vení.

Zopakujte výše uv

edené kroky pro nasta

vení

a křiváci dalšího b

udíku v nezb

ytném případě.


Když je b

udík nasta

ven a aktiv

o

ván,

zobr
azí

se „AL1" a/nebo „AL2" (viz

5
).

V nasta

venou hodin

u b
u

zení se CD nebo

rádio

,USB nebo bzučák automaticky zapnou

.

U|iteèné tipy:

– 

Pokud zv

olíte jak

o režim b

u

zení zdroj CD

,

vložte CD

.CD začne přehrávat od pr

vní

stop

y nebo stop

y,

kterou jste zv

olili při nas-

ta

vo

vání b

udíku.

Pokud není vloženo CD

,

automaticky se zapne bzučák

.

USB

2

Pokud není zv

ol

ena možnost A

UX, stiskněte jed

-

nou nebo víckrát tlačítk

o

 SOURCE

.


Zobr

azí se „A

UX".

3

Použijte dodávaný vstupní kabel pro připojení

A

UX k

onektor

u přístroje 

AJM180 k 

A

UDIO

OUT (VÝSTUP ZVUKU) nebo k

onektor

u

sluchátek exter

ního vyba

vení (např.

CD

přehrávače nebo 

VCR)

.

Ochrana a všeobecná

údržba 

Přístroj umístěte na pevný, hladký po

vrch,

kde se nemůže převrhnout.

Chr

aňte přístroj, napájecí články

C

D

 

kaz
ety před vlhk

ostí, deštěm, písk

e

m

 

a extrémními teplotami, které mohou být


b

lízk
osti topných těles nebo na místě

vysta

veném přímém

u sl

unečním

záření.

Jednotku nainstalujte do blizkosti elektrické zásu-

vky v místì, kde je k zasuvce dobr¥ pøistup.

Zaøízení nesmí b¥t vystaveno kapající nebo støíka-

jící vodì.

Zaříz

ení nesmí být vysta

veno kapající nebo

stříkající v

odě.

Přístroj ničím nepřikrýv

e

jte

O

kolo v

enti-

lačních otv

orů ponechejte alespoň 15 cm

volného místa, ab

y vznikající teplo mohlo

unikat a větrání b

ylo dostatečně zajištěné.

Musí být zajištěna dobrá v

entilace

.

Nezakrýv

ejte v

entilaění otv

or

y žádnými

předměty

,např.

no
vinami,

ubr
usy
,záclonami atd.

Na přístroj nesmí být pokládán

y žádné zdroje

přímého plamene

,např.

rozsvícené svíěky

.

Nepokládejte na zaříz

ení žádné předměty

naplněné tekutinami (např.

vázy).

Třecí ploch

y mechanických součástek

přístroje mají samomazací 

po
vrch, proto se

nesmí ničím mazat ani olejo

vat.

Přístroj čistěte měkk

ou, na

vlhčenou jelenicí.

Nepoužív

ejte alk

ohol, čpa

ve

k

benzín nebo abr

azivní čistící prostředky

,

protože mohou pošk

odit kr

yt

 přístroje

.

Přehrávač CD a


etř
o

vání CD

Nikdy se nedotýk

ejte optiky přehrávače CD!

Přenesete-li přístroj z chladného místa do

tepla,

zk

ondenz

o

vaná pár

a může způsobit

opocení optiky přehrávače CD

.V

 tomto

případě není reprodukce CD možná.

Nepok

oušejte se optiku očistit,

ale ponechejte

přístroj na teplém místě a počk

ejte až se

vlhk

ost odpaří.

•P

oužív

ejte pouz

e Digital 

Audio CD

.

Prostor pro CD ponechejte vždy za

vřený,

ab

y se

optika nezaprášila.

Z prostor

u pro CD utírejte

pr

ach měkkým,

suchým hadřík

em.

CD vyjmete snadněji z obalu tak,

že stisknete

fixaci v

e středu desky a CD zdvíháte směrem

nahor

u.

CD uchopte vždy jen za okr

aje a po

použití uložte CD zpět do obalu,

ab

y se

nepošk

odila a nezaprášila.

CD otírejte měkkým hadřík

em,

který nepouští

chloupky tah

y od středu desky směrem k jejím

u

okr
aji.
Nepoužív

ejte čistící prostředky

,protože

mohou desku pošk

odit.

Nikdy na CD nic nepište a nic na ni

nenalepujte

.

Pr
o ochran

u živ

otního pr

ostředí

Přístroj není zabalen do nadb

ytečných obalů.

Obal

y lz
e snadno rozdělit na tři stejnorodé

mater

iál

y:

lepenku,

pol
ystyrén a pol

yetylén.

Přístr

oj je vyr

oben z materiálů,

které lz

e zno

vu použít,

p

ro

vádí-li demon-

táž odborná firma.

Obalo

vý materiál,

použité na

pájecí články a už

nepoužitelný přístr

oj vložte

,

p

rosím,

podle místních předpisů a zvyklostí

do určených nádob na odpadky

.

Není zvuk

Síla zvuku je nasta

vena na nízk

ou hodnotu.

Nasta

vte sílu zvuku.

Ob

č

asné praskání na p

ř

íjm

u FM


Slab¥ vysílací signál.


Vysuòte a nastavte spirálovou anténu do správného

smìru.

Repr

odukce CD 

nefunguje


Poškoz

ená/špinavá CD


Vyměňte/očistěte CD


Lasero

 optika se opotila

•P

očk
ejte

, až se vyjasní


CD-R (Zapiso

vatelné CD) je prázdné nebo není

uzavřené


Použív

ejte pouz

e

 u

za

vřená CD-R

Budík nefunguje


Čas alar

m

u

 n

e

n

í n

as

ta

ve

n


Viz

Nasta

v

ení času alarm

u


Režim alarm

u

 není vybrán


Viz

Výběr možností r

ežim

u budíku


Jak
o režim b

udíku je zv

oleno CD

,ale žádné CD

není vloženo

.


Vložte CD

.

USB zaříz

ení ne

využívá mé 

AJM180 


Sestav

a

 není v režimu USB.


Stiskněte 

SOURCE

ab
yste zvolili režim USB. 


Zař
íz

ení není bezpečně připojeno k AJM180 USB

por
tu.


Opěto

vně připojte zaříz

en

í a

 ujistěte 

se

, ž

e

 j

e

zaříz

ení zapnuto


Zař
íz

ení není podporo

váno přístrojem AJM180

nebo f

or

mát audio souboru 

uloženého na zaříz

en

í

není podporo

ván přístrojem AJM180.


Použijte kompatibilní zaříz

ení / přehráv

atelný 

fo

r-

mát audio souboru

.

Odstraňo

vání závad

V případě jakék

oliv závady

,předtím než odnesete přístroj do opr

av

n

y,

zk

ontrolujte ho podle níže uv

e-

dených bodů.

Neotvírejte kr

yt přístroje

,a

b

yste ner

isk
o

vali zásah elektr

ickým proudem.

Nepodaří-li se

Vám prob

lém podle našich návrhů vyřešit,

obr

aťte se na prodejn

u nebo na ser

vis.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy se nepok

oušejte sami opra

vit přístr

oj,
v tomto

případě totiž ztratíte nár

ok na záruku

.

A

UX pr

opojení                                      

Údržba

(Viz 

7
)

 

 

BRIGHTNESS CONTR

O

L

USB DIRECT

1

9

3

0

6

5

4

0

^

&

*

(

)

!

@

#

$

%

8

7

2

1

X

TRK

TRK

PR
OG

TRK

2

2

TRK

MP3

USB

USB DIRECT

2

3

4

5

6

7

9

8

Воспроизведение с у

стройства

массовой памяти USB

1
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ AJM180 ÔÓ‰ÍÎ

˛

˜ÂÌ Í ÒÂÚË

ÔÂ

ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.

2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

POWER

‰Î

fl ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ‚

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ‚

˚ı

Ó‰‡ ËÁ Ì„Ó

.

ëËÒÚÂχ ‚ÍÎ

˛

˜ËÚ ÔÓÒΉÌËÈ ‚

˚

·

‡ÌÌ
˚

È

ËÒÚÓ

˜ÌËÍ Á‚Û͇

.

3

Если USB НЕ о

тображается,

для вх

о

д

а в

режим USB нажмит

е 

SOURCE

.


На дисплее о

тобразится USB

.

4

Как пок

азано на рисунк

е

8
,шт
ек

ер

совместимог

о у
стройства массовой памяти

USB с USB (

)

пор

том AJM180,

имеет

маркировку .

П

ри необх

о

димости для

по
дключения пор

та USB 

AJM180 и

устройства испо

льзуйт

е по

дх
о

дящий

кабель USB

.

➜ 
Устройство авт

ома

тически включается

.

Если у

стройство не включается,

включит

е

питание вр

учную,

за

тем по

дключит

е к
абель

заново

.

➜ 

ç‡ ‰ËÒÔΠAJM180 Ó

ÚÓ·

‡ÁËÚÒ

fl Ó·

˘

ÂÂ

ÍÓ

΢ÂÒÚ‚Ó ‡Û

‰ËÓÙ‡ÈÎÓ‚, ‰ÓÒÚÛÔÌ

˚ı

 ‰Î

‚ÓÒÔ

ÓËÁ‚‰ÂÌË 

(мак
с.

ко

личество

воспроизво

димых трек

ов - 800

).

(cÏ.
9
)

5

Нажмит

е 

2;
на AJM180 

начнется

воспроизведение

.

По
лезные рек

омендации:

– 

На 
AJM180 мо

жно воспроизво

д

ить д

о

800 приг

о

д

ных для воспроизведения

ау

дио файл

о

в,

хранящих

ся на у

стройстве

массовой памяти USB

.

– 

Мо
жно выделить и вывести на экран

AJM180 д

о

 99 приг

о

дных для

воспроизведения альбомов,

хранящих

ся

на у

стройстве массовой памяти USB

.

– 

Убедит

есь,

чт

о имена МР3-файл

о

в

зак
анчиваются на .mp3.

– 

WMA-файлы с DRM-защит

ой:

для

ко

пирования/преобразования CD

испо

льзуйт

е 

Windo

ws Media Pla

yer 10

(или выше).

Зайдит

е на сайт

www

.microsoft.com,

чт

обы узна

ть

по
дробнее о 

Windo

ws Media Pla

ye

r и

WM DRM (Windo

ws Media Digital Rights

Management).

– 

При воспроизведении с у

стройства USB

,

если на дисплее о

тображается OL,

эт

о

означает

то

 пор

т USB 

AJM180

перегр

уж
ен по т

оку
.Необх

о

димо

заменить у

стройство USB

.

SLEEP (

áÄ

ëõèÄçàÖ)

чÌÌÓ Û

ÒÚ

ÓÈÒÚ‚Ó Ò̇·

Ê

ÂÌÓ ‚ÒÚ

ÓÂÌÌ
˚

Ï

Ú‡ÈÏÂ

ÓÏ, Í
ÓÚÓ

˚

È Ô
‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Î

‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍ

Ó„Ó ‚

˚

ÍÎ

˛

˜ÂÌË

fl 

‡‰ËÓ ‚Ó ‚

ÂÏ

Ô

ÓÒÎۯ˂‡ÌË

fl ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË Û

ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó

ÔÂ

ËÓ‰‡ ‚

ÂÏÂÌË. Ç ‚‡¯ÂÏ 

‡ÒÔÓ
fl

ÊÂ

ÌËË

ËÏÂÂÚÒ

fl ˜ÂÚ
˚

 ‚‡
ˇÌÚ‡ ‚

ÂÏÂÌË Á‡Ò

˚

Ô‡ÌË

.

ìÒ

Ú‡

Ìӂ͇ Ë ‚

˚

ÍÎ

˛

˜ÂÌË Ù

ÛÌ͈ËË SLEEP

1
èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍ

Û 

SLEEP

,

ÔÓ͇ Ì Ó

ÚÓ·
‡ÁËÚÒ

fl ÌÂÓ·
ıÓ‰ËÏ

˚

È Ô‡
‡ÏÂÚ

Ú‡ÈÏÂ

‡. 


На дисплее высветится

(минут

)

60

=

45

=

30

=

15

=

0

=

60 

2

Через неск

о

льк
о секунд включится

установленное значение

.

3
ÑÎ

fl Ó

ÚÏÂÌ

˚

 Ù

ÛÌ͈ËË Ú‡ÈÏÂ

‡, ̇ÊÏËÚ ÎË·Ó

ÍÌÓÔÍ

Û 

SLEEP

Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍ

ÓθÍ
Ó 

‡Á

ÔÓ

fl‚ËÚÒ
fl "0" (ëÏ. 

6

), ÎË·Ó ÍÌÓÔÍ

Û 

POWER

‰Î

fl ÔÂ

Â

ıÓ‰‡ ‚ 

ÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚. 

"SLEEP" (çÖÄäíàÇçõâ êÖÜàå)

ËÒ˜ÂÁÌÂÚ ÔÓÒΠÓ

ÚÏÂÌ

˚

 Ù

ÛÌ͈ËË

̇ÍÚË‚ÌÓ„Ó 

ÂÊËχ

.

èÓ

ÎÂÁÌ

˚

 

ÂÍ

ÓÏẨ‡ˆËË:

– 

Функция таймера на о

тключение на

влияет на у

становку(и) б

удильник

а.

По
дключение USB       

Sleep

AJM180_12(D)  17/8/07  11:29  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    AJM180_12(D) 17/8/07 11:29 CD Clock Radio Page 1 Pуководство пользователя Uživatelské příručky Používateľské príručky Felhasználói útmutatók Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W Русский Česky CLASS 1 LASER PRODUCT Slovensky AJM180 Magyar 3 2 1 AJM180 PDCC-LL-0704 Sleep èÓÎÂÁÌ˚Â
  • Страница 2 из 3
    AJM180_12(D) ) ( & * ^ 0 9 8 7 1 2 3 4 5 6 17/8/07 TRK TRK TRK 2 2 11:29 PROG Page 2 BRIGHTNESS CONTROL 7 8 9 MP3 USB DIRECT X TRK USB DIRECT 1 2 3 4 5 6 0 ! @ # $ % USB • • Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou. Trecie plochy mechanick¥ch súèiastok prístroja majú
  • Страница 3 из 3