Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12  Posuda za vodu 

13  Posuda za paru 

14  Kabl za napajanje 

15  Prekidač pri prevrtanju 

B  Higrometar i termometar

1  Indikator vlažnosti

2  Indikator temperature

važno 

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za 

buduće potrebe.
Opasnost

Nemojte da uranjate bazu aparata u vodu i nemojte da dozvolite 

da voda uđe u bazu.

Nemojte otvarati postolje da ne bi došlo do strujnog udara.

upozorenje

Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na tipskoj 

pločici odgovara naponu lokalne električne mreže.

Aparat odgovara električnoj mreži sa naponom od 220 do 240 V.

Ako je glavni kabl oštećen, mora ga zameniti kompanija Philips, ovlašćeni 

Philips servis ili neka druga stručna osoba, kako bi se izbegao rizik.

Držite kabl dalje od vrelih površina. 

Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i 

decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, 

ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu 

instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za 

njihovu bezbednost.

Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Nemojte dodirivati posudu za paru kada je aparat priključen na 

napajanje.

Oprez

Odmah isključite aparat i napajanje ako počne da stvara čudan miris ili 

nenormalne zvukove. Pogledajte poglavlje „Rešavanje problema“. Ako 

problem nije otklonjen, obratite se servisnom centru kompanije Philips.

Pre čišćenja, pomeranja ili punjenja, isključite aparat i isključite ga iz 

napajanja.

Nemojte da uključujete aparat ako u rezervoaru za vodu nema vode.

Nemojte da koristite metalne ili tvrde predmete za čišćenje posude za 

paru.

Nemojte da usmeravate otvor za maglu ka nameštaju ili električnim 

aparatima.

Čuvajte aparat na sobnoj temperaturi i nemojte ga koristiti na niskim 

temperaturama (ispod 0°C).

Pazite da je aparat za vlaženje vazduha i kabl uvek van dohvata bebe 

(udaljeno najmanje jedan metar).

Nemojte da upotrebljavate aparat na vlažnim mestima ili blizu vode. 

Nemojte da upotrebljavate aparat na mestima gde nivo vlažnosti 

prelazi 50 %. 

Nemojte izlagati aparat izuzetno visokim ili niskim temperaturama 

ili direktnoj sunčevoj svetlosti. 

Nemojte koristiti aparat napolju. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

srPski

111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline