Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

автоматично спиране на овлажняването

Предпазният ключ автоматично изключва генератора на пара,

за да спре овлажняването, когато равнището на водата спадне

прекалено ниско.

Скритият ключ автоматично изключва генератора на пара, за да

спре овлажняването, ако овлажнителят бъде наклонен.

Забележка: Автоматичното изключване на овлажняването предпазва 

генератора на пара от прегряване. И в двата случая овлажнителят 

остава включен и вентилаторът продължава да работи.

Почистване

Не използвайте почистващи и стържещи препарати.
Не потапяйте основата, захранващия кабел и щепсела във вода или

каквато и да е друга течност.
За почистване на генератора на пара не използвайте метални и

твърди предмети.

 1 

Изключете овлажнителя от контакта и поставете ключа за вкл./

изкл. в положение “Изкл.”.

  

Почистете водния резервоар и капака му в гореща вода с малко

течен препарат за миене или в съдомиялна машина.

  

Почистете вътрешността на водния резервоар: напълнете

го с вода, затегнете здраво запушалката му и го разклатете

продължително.

Забележка: Внимавайте да не остане миещ препарат във водния 

резервоар или по капака на резервоара.

  

Почистете основата с мокра кърпа.

Съвет: Редовното почистване забавя натрупването на накип. 

Премахване на накип

съвети за избягване на натрупването на накип

Използвайте студена преварена, филтрирана или дестилирана вода. 

Погрижете се температурата на водата да не е над 40°C.

Почиствайте ежеседмично капака на резервоара, самия резервоар, 

генератора на пара и ваничката за вода.

Напълвайте водния резервоар с прясна вода преди всяка употреба 

на овлажнителя.

Когато няма да използвате овлажнителя за по-продължително 

време, почистете всичките му детайли, изпразнете водния 

резервоар и ваничката за вода и подсушете всички детайли с мека 

суха кърпа.

антикалциране на овлажнителя

 1 

Изключете овлажнителя от контакта и поставете ключа за вкл./

изкл. в положение “Изкл.”.

,

,

-

-

-

-

Български

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline