Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

Напълнете ваничката за вода със 100 мл оцет (4% оцетна

киселина) на 200 мл вода).

Оставете водата и оцета във ваничката за поне 4 часа (най-добре за 

цяла нощ).

  

Изпразнете ваничката и отстранете накипа с мека кърпа.

  

Изсипете малко бял оцет (4% оцетна киселина) върху генератора

на пара, а след това избършете оцета с влажна кърпа.

 5 

Изплакнете всички детайли с чиста вода.

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте 

заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален 

пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие 

помагате за опазването на околната среда.

гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате 

проблем, посетете Интернет сайта на Philips AVENT на адрес  

www.philips.com/AVENT или се обърнете към Центъра за обслужване 

на потребители на Philips във вашата страна (телефонния му номер 

ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата 

страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към 

местния търговец на уреди на Philips AVENT.

Отстраняване на неизправности

Ако възникнат проблеми с вашия уред и не можете да ги разрешите с 

помощта на долните указания, обърнете се към сервиз на Philips.

Проблем

Възможна причина

Решение

Индикаторната лампа не 

светва и овлажнителят 

не работи. 

Овлажнителят не е 

(правилно) свързан към 

електрическата мрежа.

Проверете дали щепселът е включен 

както трябва в контакта и дали в 

контакта има ток.

Индикаторната лампа 

свети, но от отвора за 

влага не излиза никаква 

влага.

Водният резервоар е празен 

или равнището на водата е 

твърде ниско.

Напълнете водния резервоар с прясна 

вода.

Настройката е твърде ниска. Опитайте с по-висока настройка.
Овлажнителят е поставен 

върху нестабилна 

повърхност.

Поставяйте уреда върху плътна, равна 

и стабилна повърхност.

-

Български

19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline