Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12  Veenõu 

13  Aurugeneraator 

14  Toitejuhe 

15  Asenditundlik lüliti 

B  Hügromeetri/termomeetri kaugjuhtimispult

1  Niiskuse näidik

2  Temperatuuri märgutuli

tähelepanu 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see 

edaspidiseks alles.
Oht

Ärge kastke õhuniisutajat vette ega laske vett alusele joosta.

Elektrilöögi vältimiseks ärge kunagi alust avage

Hoiatus:

enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua tüübi sildil näidatud 

pinge ühtib kohaliku voolupingega.

Seadet võite kasutada toitepinge vahemikus 220 V kuni 240 V.

Kui toitejuhe on vigastatud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb 

lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või 

samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.

Hoidke toitejuhe tulistest pindadest kaugemal. 

Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud 

(lisaks lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja 

arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui neile on 

seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.

Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Kui seade on sisse lülitatud, ärge aurugeneraatorit puudutage.

Ettevaatust

Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist, kui seade 

tekitab ebatavalist lõhna või heli. Vaadake peatükki „Veaotsing”. Kui 

probleem püsib, võtke ühendust Philipsi teeninduskeskusega.

Enne kui õhuniisutajat liigutate, puhastate või täidate, lülitage see välja ja 

eemaldage toitepistik seinakontaktist.

Ärge lülitage õhuniisutajat sisse, kui veepaagis pole vett.

Ärge puhastage aurugeneraatorit metallist või kõvast materjalist 

esemetega.

Ärge suunake uduväljundit mööbli ega elektriseadmete poole.

Hoidke õhuniisutajat tavalisel toatemperatuuril ja ärge kasutage seda 

väga madalatel temperatuuridel (alla 0 °C).

Veenduge selles, et õhuniisutaja ja toitejuhe oleksid väljaspool beebi 

käeulatust (vähemalt 1 meetri kaugusel).

Kunagi ärge kasutage õhuniisutajat märgades kohtades või vee ääres. 

Ärge kasutage õhuniisutajat kohtades, kus õhuniiskuse tase ületab 50%. 

Ärge jätke õhuniisutajat väga kuuma ega külma kohta või otsese 

päikesepaiste kätte. 

Ärge kasutage õhuniisutajat väljas. 

Kasutage õhuniisutajat ainult koduses majapidamises. 

Ärge kallutage, liigutage või püüdke õhuniisutajat töö ajal tühjendada.

Pärast õhuniisutaja kasutamist võtke pistik pistikupesast välja. 

Kunagi ärge katke õhuniisutajat käteräti või tekiga. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eesti

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline