Инструкция для PHILIPS AZ1538

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Brak dŸwiêku/brak zasilania

– Pokrêt¬o si¬y g¬osu VOLUME nie ustawione
• Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu VOLUME
– Kabel zasilania Ÿle w¬o¿ony
• Pod¬åczyæ odpowiednio kabel zasilania AC
– Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
• W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
– Pod¬åczone s¬uchawki
• Od¬åczyæ s¬uchawki
– P¬yta CD zawiera pliki inne ni¿ audio
• Wciœnij przycisk SEARCH 

∞ lub § jeden lub

wiêcej razy aby przejœæ do œcie¿ki audio na p¬ycie
CD zawierajåcej równie¿ œcie¿ki z danymi.

Silny szum lub przydŸwiêk w radiu

– Zak¬ócenia elektryczne: zestaw zbyt blisko telewizora,

magnetowidu lub komputera

• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ

S¬aby odbiór radiowy

– S¬aby sygna¬ radiowy
• FM: rozciågnåæ i skierowaæ antenê teleskopowå FM

dla uzyskania najlepszego odbioru

noPr

na wyœwietlaczu

– Podczas programowania numerów stacji radiowych

wprowadzony zostal numer wiekszy od dopuszczalnego
maksymalnego, równego 40

• Wprowadzic numer od 1 do 40

nOdISc

na wyœwietlaczu

– P¬yta CD zarysowana lub brudna
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD, patrz rozdzia¬

„Konserwacja“

– Kondensacja wilgoci na soczewkach lasera
• Odczekaæ chwilê, a¿ wilgoæ wyparuje

nFdISc

na wyœwietlaczu

– P¬yta CD-R(W) jest pusta lub nie zosta¬a sfinalizowana
• W¬o¿yæ sfinalizowanå p¬ytê CD-R(W)

W trakcie odtwarzania pliku MP3 wystêpujå
przerwy w dŸwiêku 

– Plik MP3 zosta¬y nagrany na poziomie kompresji

przekraczajåcym 320 kbps

• U¿yj ni¿szego poziomu kompresji przy konwertowa-

niu œcie¿ek CD na format MP3. 

Nie mo¿na odnaleŸæ danego tytu¬u MP3

– Nazwa pliku ma niew¬aœciwe rozszerzenie lub zawiera

zabronione znaki.

• Upewnij siê, czy nazwa pliku MP3 zawiera tylko

znaki wystêpujåce w jêzyku angielskim i czy koñczy
siê na .MP3.

Odtwarzacz CD przeskakuje przez utwory

– P¬yta CD jest zabrudzona lub zniszczona
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD
– Dzia¬a tryb SHUFFLE lub PROGRAM
• Wy¬åczyæ tryb SHUFFLE/PROGRAM

Pilot dzia¬a z usterkami

– Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
• W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
– Zbyt du¿y kåt/odleg¬oœæ pilota od zestawu
• Zmniejszyæ odleg¬oœæ od zestawu/skierowaæ pilota w

kierunku zestawu

Baterie (nie dotyczy)
• Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ szeœæ baterii typu

R-14UM-2 lub C-cells, (zalecane baterie alkaliczne)
zachowujåc w¬aœciwe bieguny baterii. (Patrz 7)

• Pilot zdalnego sterowania Otworzyæ kieszeñ

bateryjnå pilota i w¬o¿yæ dwie baterie typu AAAR03
lub UM4 (zalecane baterie alkaliczne). (Patrz 9)

WA¯NE!
• Niew¬aœciwe u¿ytkowanie baterii mo¿e prowadziæ do

wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a
nawet do rozsadzeniabaterii. 

• Nie wolno mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np.

alkalicznych z wêglowo-cynkowymi. W zestawie
nale¿y u¿ywaæjednakowego typu baterii.

• Przy wk¬adaniu nowych baterii nale¿y wymieniæ

wszystkie baterie jednoczeœnie.

• Baterie zawierajå szkodliwe substancje

chemiczne, dlatego nale¿y wyrzucaæ je
wy¬åcznie doodpowiednich kontenerów.

Zasilanie sieciowe
1. 
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y sprawdziæ,

czy poziom napiêcia na tabliczce znamionowej
zestawu na spodzie obudowy 
jest identyczny z
napiêciem w lokalnej sieci. W innym wypadku
nale¿y zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.

2. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka w œcianie.

Zestaw jestpod¬åczony do sieci oraz gotowy do u¿ytku.

3. W celu ca¬kowitego wy¬åczenia zasilania nale¿y

wyjåæ kabel zgniazdka zasilania.

Tabliczka znamionowa znajduje siê na dole obudowy.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania
zmian technicznych.

PODSTAWOWE FUNKCJE

WŒczanie/WyŒczanie zestawu i wybieranie funkcji
1. 
Aby w¬åczyæ urzådzenie, ustaw prze¬åcznik POWER

OFF

/TUNER/CD w pozycji 

CD lub TUNER, a nastêpnie

u¿ywaj przycisków odpowiednich dla danej funkcji.

• Po w¬åczeniu wybranej funkcji na wyœwietlaczu pojawi

siê na krótkå chwilê symbol On, a nastêpnie tu lub Cd.

2. Aby wy¬åczyæ urzådzenie, ustaw prze¬åcznik

POWER 

OFF

/TUNER/CD w pozycji POWER 

OFF

.

Uwaga : Opcja DBB, zaprogramowane czêstotliwoœci
oraz poziom g¬oœnoœci (maksymalnie do poziomu 20)

zostanå zachowane w pamiêci urzådzenia.
Regulacja si¬y i barwy g¬osu (Patrz 2

)

1. Do regulacji g¬oœnoœci s¬u¿y regulator VOLUME.

Na wyœwietlaczu pokazywany jest poziom g¬oœnoœci
UoL

liczba z przedzia¬u 0-32.

2. Nacisnåæ DBB dla w¬åczenia/wy¬åczenia funkcji

wzmocnienia dŸwiêków niskich.

TUNER CYFROWY

Dostrojenie do stacji radiowych
1. 
Ustaw prze¬åcznik POWER 

OFF

/TUNER/CD w pozycji

TUNER.

Na chwile pojawia sie tu , a nastepnie
wyswietlana jest czestotliwosc nadawania stacji,
pasmo oraz przypisany numer (jesli zostal
zaprogramowany) (Patrz 3)

2. Nacisnåæ kilka razy CD MODE/BAND dla 

wybrania pasma radiowego.

3. W celu dostrojenia do stacji radiowych nale¿y

naciskaæ klawisz SEARCH

∞ lub § a¿ czêstotli-

woœæ na wyœwietlaczu zacznie siê zmieniaæ, nastêp-
nie zwolniæ klawisz.

Odbiornik samoczynnie dostroi siê do stacji
radiowej o wystarczajåco silnym sygnale.
Podczas strojenia wyœwietlacz wska¿e Srch.

4. Powtórzyæ w razie potrzeby punkt w celu

dostrojenia do szukanej stacji.

W celu dostrojenia do stacji o s¬abym sygnale
nale¿y krótko naciskaæ 

SEARCH

∞ lub § do chwili

uzyskania optymalnego odbioru lub w¬aœciwej
czêstotliwoœci.

Poprawa odbioru radiowego:
• Dla odbioru fal ultrakrótkich FM nale¿y wyciågnåæ

antenê teleskopowå. W celu poprawy odbioru
opuœciæ i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬ radiowy FM
jest zbyt silny (bardzo blisko od przekaŸnika), nale¿y
skróciæ antenê.

• Dla odbioru fal MW (AM) lub LW, zestaw jest

wyposa¿ony w antenê wewnêtrznå, dlatego antena
zewnêtrzna jest niepotrzebna. Nale¿y obracaæ ca¬ym
zestawem.

Programowanie stacji radiowych
Odbiornik pozwala na zaprogramowanie 40 stacji
radiowych w pamiêci, rêczne lub automatycznie
(Zapamietywanie automatyczne)

.

do tworzenia plików nale¿y wy¬åczyæ opcjê
zabezpieczania plików. W takim wypadku u¿ytkownik
ponosi odpowiedzialnoϾ na przestrzeganie
krajowych i miêdzynarodowych praw autorskich.

Jak uporzådkowaæ pliki MP3
W zale¿noœci od wielkoœci plików muzycznych, na
jednej p¬ycie MP3-CD mo¿na zapisaæ maksymalnie 35
albumów i 400 tytu¬ów.
Albumy i tytu¬y så zapisywane w kolejnoœci
alfabetycznej.
• Na wyœwietlaczu albumy i tytu¬y MP3-CD/ CD så

reprezentowane przez liczby.

UWAGA!
Niniejsze urzådzenie nie nadaje siê do odtwarzania:
• Pustych albumów: album pusty to album, w którym

nie ma plików MP3; album taki nie jest
uwidoczniony na wyœwietlaczu.  

• Pliki zapisane w formatach, które nie så obs¬ugiwane

przez urzådzenie så opuszczane. Oznacza to, ¿e np.
dokumenty programu Word o rozszerzeniu .doc oraz
pliki MP3 o rozszerzeniu .dlf så pomijane.

• Pliki z listami utworów, np. .m3u, .pls z plikami

WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS
Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

• Nagrania stworzone np. przez PacketWriting i

Package Writing.

Komunikaty pojawiajåce siê na wyœwietlaczu
MP3/CD
™ rEAd

przy odczycie zawartoœci p¬yty;

™ nO dISc

jeœli w odtwarzaczu nie ma p¬yty CD

lub p¬yta jest zabrudzona, zosta¬a w¬o¿ona niepraw-
id¬owo lub jest uszkodzona.

™ Cd

w trybie CD

™ MP3,

TRACK

ALBUM

w trybie MP3-CD 

™ W trybie CD stop: ca¬kowita liczba œcie¿ek i

ca¬kowity czas odtwarzania 

Dla p¬yt MP3-CD wyœwietlany jest tak¿e numer
albumu.

™ nF dISc

jeœli w¬o¿ono niesfinalizowanå p¬ytê

CD-R(W). 

™ nO ALb

jeœli nie ma ¿adnych albumów.

Odtwarzanie p¬yt
Urzådzenie nadaje siê do odtwarzania p¬yt audio, w
tym CD-R(W) i MP3 CD-ROM.

1. Ustaw prze¬åcznik POWER 

OFF

/TUNER/CD w

pozycji CD.

2. W¬ó¿ p¬ytê CD stronå zadrukowanå do góry i

zamknij odtwarzacz.

Uwaga: Odczytanie p¬yty MP3-CD mo¿e trwaæ ponad 10
sekund.

3. Rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem 

2;.

4. Aby wstrzymaæ odtwarzanie na chwilê nale¿y

nacisnåæ 

2;. Po ponownym naciœniêciu 2;

us¬yszymy znowu muzykê.

Wyœwietlacz: czas, który up¬ynå¬ miga przy w¬å
czonej pauzie.

5. Aby zatrzymaæ odtwarzanie, wciœnij przycisk 

9.

Uwaga Odtwarzacz zatrzyma siê równie¿ wtedy, gdy:

- pokrywa komory na p¬ytê CD jest otwarta.
- odtwarzanie p¬yty CD dobiegnie koñca
-  zostanie wybrane inne Ÿród¬o dŸwiêku

TUNER/POWER 

OFF

.

Wybór innego utworu
Istnieja 2 sposoby:

Latwy Dostep Bezposredni
• WprowadŸ numer œcie¿ki przy pomocy klawiatury

numerycznej urzådzenia.

Uwaga: Po wprowadzeniu liczby wiêkszej ni¿ najwiêkszy
numer œcie¿ki kontynuowane jest odtwarzanie bie¿åcej
œcie¿ki, a wprowadzona liczba jest ignorowana.

SEARCH 

∞ lub §

• Naciskaæ klawisz SEARCH 

∞ lub § a¿ numer

szukanego utworu pojawi siê na wyœwietlaczu.

• Wciœniêcie i przytrzymanie przycisku SEARCH 

lub 

§ powoduje szybkå zmianê œcie¿ek.

Tylko w trybie MP3-CD: 
Najpierw wciœnij przycisk ALBUMPRESET 

+

lub 

-

jeden lub wiêcej razy aby odszukaæ ¿ådany album. 

Szukanie fragmentu utworu 
1. 
Nacisnåæ i przytrzymaæ SEARCH 

∞ lub §.

– P¬yta MP3/CD jest odtwarzana z du¿å szybkoœciå.

2. Po rozpoznaniu szukanego fragmentu zwolniæ

klawisz 

∞ lub §

Uwaga : Funkcja wyszukiwania dzia¬a wy¬åcznie w
obrêbie jednej œcie¿ki. Jeœli w trakcie wyszukiwania
osiågniêty zosta¬ koniec/poczåtek œcie¿ki, to urzådzenie
przechodzi w stan pauzy/stop.
Ró¿ne tryby odtwarzania: SHUFFLE i REPEAT
Specjalne tryby odtwarzania mo¿na wybieraæ i ¬åczyæ

ODTWARZACZ MP3-CD

ODTWARZACZ MP3-CD

èêàåÖóÄçàÖ

USUWANIE USTEREK

èêàåÖóÄçàÖ

ZASILANIE

TUNER CYFROWY

èêàåÖóÄçàÖ

çÂÚ Á‚Û͇/˝ÌÂ„ËË

äÌÓÔ͇ VOLUME Ì ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡

éÚ„ÛÎËÛÈÚ VOLUME

ëÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ ÌÂ̇‰ÂÊÌÓ

èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ

ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ

ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ

èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚ Ì‡Û¯ÌËÍË

éÚÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË

äÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ì ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎ˚

ç‡ÊÏËÚ SEARCH 

∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ‡Û‰ËÓÁ‡ÔËÒË
ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇

ëËθÌÓ „Û‰ÂÌË ËÎË ¯ÛÏ ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ

ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ËÌÚÂÙÂÂ̈Ëfl: ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ,
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÛ ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ

ì‚Â΢¸Ú ‡ÒÒÚÓflÌËÂ

èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓÔËÂχ

ë··˚È ‡‰ËÓÒ˄̇Î

FM: ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ
‡ÌÚÂÌÌ˚ FM ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ

燉ÔËÒ¸ noPr Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

ÇÓ ‚pÏfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl Á‡‰‡ÌÌ˚x p‡‰ËÓ
Òڇ̈ËÈ ‚˚ ‚‚ÎË Á‡‰‡ÌÌ˚È ÌÓÏp, ÍÓÚÓp˚È ‚˚¯
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒ ÌÓÏp‡ 40

Ç‚‰ËÚ Á‡‰‡ÌÌ˚È ÌÓÏp 1-40

燉ÔËÒ¸ nOdISc Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

CD ÒËθÌÓ ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ

á‡ÏÂÌËÚÂ/ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD, ÒÏ. ÛıÓ‰

ã‡ÁÂÌ˚ ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË

èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ò ÎËÌÁ ËÒÔ‡ËÚÒfl

燉ÔËÒ¸ nFdISc Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

ç‡ CD-R(W) ÌÂÚ Á‡ÔËÒË ËÎË ‰ËÒÍ Ì Á‡‚Â¯ÂÌ

èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Ï CD-R(W)

èÂ˚‚ËÒÚÓ Á‚Û˜‡ÌË ÔË ÔÓË„˚‚‡ÌËË
هȷ MP3

î‡ÈÎ MP3 ÒÓÁ‰‡Ì Ò ÛÓ‚ÌÂÏ ÒʇÚËfl,
Ô‚˚¯‡˛˘ËÏ 320 Í·ËÚ/Ò

àÒÔÓθÁÛÈÚ ·ÓΠÌËÁÍËÈ ÛÓ‚Â̸ ÒʇÚËfl ËÎË
Á‡Ô˯ËÚ هÈÎ˚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ ‚ ÙÓχÚ MP3

ç ۉ‡ÂÚÒfl Ì‡ÈÚË Ú·ÛÂÏÓ ËÏfl Ù‡È· MP3

çÂÔ‡‚ËθÌÓ ‡Ò¯ËÂÌË ËÏÂÌË Ù‡È· Ë/ ËÎË
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ËÏfl Ù‡È· Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË
·ÛÍ‚‡ÏË

èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ËÏÂ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ ‚‚‰ÂÌ˚
‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË, Ë ˜ÚÓ ‚ Ëı ÍÓ̈ Û͇Á‡ÌÓ
.MP3

CD ÔÂÂÔ˚„Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÂÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË

CD ÔÓ‚ÂʉÂÌ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ

á‡ÏÂÌËÚ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD

ÇÍβ˜ÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE ËÎË PROGRAM

Ç˚Íβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE/PROGRAM

ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ

ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ

ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ

ëÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯Ó ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ ÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û

ìÏÂ̸¯ËÚ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ

èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà

1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡

1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1)
1

LIFT TO OPEN 

ÔÓ‰ÌËÏËÚ Á‰ÂÒ¸ ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl

‰‚Âˆ˚ MP3-CD.

2

POWER 

OFF

/TUNER/CD 

‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇

Á‚Û͇ ‚ ÂÊËχı CD/TUNER ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl

‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (POWER 

OFF

).

3

DBB (D

ynamic Bass Boost) - ‰Îfl ÛÒËÎÂÌËfl ·‡ÒÓ‚.

4

CD MODE/BAND

‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl:

REPEAT

ËÎË 

SHUFFLE

(

‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË).

‚˚·Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ ‚ÓÎÌ.

5

0-9: 

ˆËÙpÓ‚‡fl Ô‡Ìθ

MP3/CD: -

‚˚·Óp Á‡ÔËÒË Ì‡ ‰ËÒÍ Ë ÔpflÏÓ

ÔpÓË„p˚‚‡ÌË;

TUNER: 

‰Îfl ‚˚·Ó‡ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ

Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.

6

‰ËÒÔÎÂÈ - ‰Îfl ÔÓ͇Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

7

PROG
MP3/CD: 

‰Îfl Ó„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı

‰ÓÓÊÂÍ Ë ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚;

TUNER: 

‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ.

8

2; - ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ËÎËÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl

MP3/CD.

9

9 - ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ MP3/CD;

Û‰‡ÎflÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ MP3/CD.

0

Remote Sensor 

ËÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÒÂÌÒÓ ‰Îfl

‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

!

ALBUM (+-

íÓθÍÓ MP3: ‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘Â„Ó/ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó

‡Î¸·Óχ

TUNER:

‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘ÂÈ /ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË

@

SEARCH

∞ , §

MP3/CD: 

‰Îfl ÔÓËÒ͇ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰;

‚ÔÂ‰ ‚ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.

TUNER: -

(‚ÌËÁ, ‚‚Âı) ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡

‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

#

VOLUME 

3 , 4 - ‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl/ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl

ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË.

áÄÑçüü èÄçÖãú
$

íÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ - ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl

ÔËÂχ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM.

% p

„ÌÂÁ‰Ó 3,5 ÏÏ ‰Îfl ÒÚÂÂÓ̇ۯÌËÍÓ‚.

èËϘ‡ÌËÂ: èË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚

ÍÓÎÓÌÍË ÓÚÍβ˜‡˛ÚÒfl.

^

AC MAINS 

„ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡.

&

éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ - ‰Îfl ‚ÓÒ¸ÏË

·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ 6  

R-14UM2 ËÎË C-cells.

ÑàëíÄçñàéççéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ
1

VOLUME 

3 , 4 - „ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸

„ÓÏÍÓÒÚË.(Û‚Â΢ÂÌËÂ/ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ).

2

SHUFFLE 

ÔÓË„˚‚‡ÌË Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ CD

‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

3

2; - ̇˜Ë̇ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË CD;

‚Íβ˜‡ÂÚ Ô‡ÛÁÛ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË CD

4

SEARCH 

5 , 6 - ÔÓËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰

ËÎË Ì‡Á‡‰ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË/CD.

5

PRESET

+

,

-

(

‚ÌËÁ, ‚‚Âı) 

TUNER: 

‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘ÂÈ /ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË

íÓθÍÓ MP3: ‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘Â„Ó/ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó

‡Î¸·Óχ

6

TUNING 

∞ , § (‚ÌËÁ, ‚‚Âı) - ̇ÒÚÓÈ͇ ̇

‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

7

9 - ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ËÒ͇ MP3/CD;

- Û‰‡ÎflÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ MP3/CD.

8

¡ , ™ - ÔÂÂıÓ‰ ̇ ̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ/Ô‰˚‰Û˘ÂÈ/

ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.

9

REPEAT 

ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË/

ÔÓ„‡ÏÏ˚ CD/‚ÒÂ„Ó CD.

чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ

Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË,

‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.
ÇçàåÄçàÖ

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ

„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲

ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.

èàíÄçàÖ

èÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ ÒÂÚË,

ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl

·‡Ú‡ÂÈ. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡ÂË,

ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌ ÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ

ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.

ŇڇÂÈ (èé éèñàà)

éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ

¯ÂÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ R-14UM-2 ËÎË C-cells, (ÔÓ

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â), Òӷ≇fl Ô‡‚ËθÌÛ˛

ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËflÏË

ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ 

(ÒÏ. 7)

чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ

‰‚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAAR03 ËÎË UM4 (ÔÓ

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â). 

(ÒÏ. 9)

ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü!

çÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ

ÔË‚ÂÒÚË Í Ûژ͠˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲

ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, ËÎË ÊÂ Í ‚Á˚‚Û ·‡Ú‡ÂÈ.

ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·‡Ú‡ÂflÏË

‡Á΢Ì˚ı ÚËÔÓ‚: Ì‡ÔËÏÂ, ˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ë

ˆËÌÍÓ‚Ó-͇·Ó̇ÚÌ˚ÏË. ÑÎfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ

ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·‡Ú‡ÂflÏË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡.

èË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸

Òϯ˂‡Ú¸ ÒÚ‡˚ ·‡Ú‡ÂË Ò ÌÓ‚˚ÏË.

ŇڇÂË ÒÓ‰ÂʇڠıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡,

ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÒΉÛÂÚ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔËÚ‡ÌËfl AC (ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇)
1.

èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ
ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË Á̇˜ÂÌ˲, 

Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡

ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎˈÂ, ̇ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl Ì‡
Á‡‰ÌÂÈÒÚÓÓÌ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
. ÖÒÎË ˝ÚÓ
Á̇˜ÂÌË Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ,
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË
ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.

2.

èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ
ÓÁÂÚÍÂ; Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „ÓÚÓ‚Ó Í
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲.

3.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍβ˜ËÚ¸

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒÂÚÂ‚Û˛

‚ËÎÍÛ Óڠ̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.

íËÔÓ‚‡fl Ú‡·Îˈ‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

éëçéÇçõÖ îìçäñàà
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚·Óp ÙÛÌ͈ËË
1.

ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ POWER 

OFF

/TUNER/

CD

‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ: CD ËÎË TUNER Ë ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë „ÛÎflÚÓ˚ ÙÛÌ͈ËÈ.

èË ‚Íβ˜ÂÌËË ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl On Ë Á‡ÚÂÏ tu

ËÎË Cd.

2.

ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ POWER 

OFF

/

TUNER/CD

‚ ÔÓÎÓÊÂÌË POWER 

OFF

.

èËϘ‡ÌË ìÒÚ‡Ìӂ͇ DBB,

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË Ú˛ÌÂ‡ Ë

„ÓÏÍÓÒÚ¸ (‰Ó ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË 20) ·Û‰ÛÚ

ÒÓı‡ÌÂÌ˚ ‚ Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË Ë Á‚Û͇ (ÒÏ. 2)
1.

éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë

„ÛÎËÓ‚ÓÍ VOLUME.

ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË UoL

Ë ÌÓÏÂ 0-32.

2.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ DBB ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓÂ

·‡ÒÓ‚ÓÂ ÛÒËÎÂÌËÂ.

ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË
1.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ POWER 

OFF

/TUNER/CD

ÔÓÎÓÊÂÌË TUNER.
™ tu

ÔÓfl‚ÎflÚÒfl Ì‡ ÍÓpÓÚÍËÈ ÏÓÏÌÚ, Á‡ÚÏ

˜‡ÒÚÓÚ‡ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË, ÔÓÎÓÒ‡ Ë, ÒÎË

Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌÓ, Á‡‰‡ÌÌÓ ˜ËÒÎÓ. 

(ÒÏ. 3)

2.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CD MODE/BAND Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸

ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ.

3.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH

∞ ËÎË § Ë

ÓÚÔÛÒÚËÚ ÂÂ, ÍÓ„‰‡ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

̇˜ÌÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl.

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl

̇ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ Ò˄̇·.

ÇÓ ‚ÂÏfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡

‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Srch.

4.

èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„ ‰Ó ÚÂı ÔÓ,

ÔÓ͇ ‚˚ Ì ̇ȉÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸Òfl Ì‡

‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ,

̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH

∞ ËÎË §

Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ‰Ó ÚÂı ÔÓ,

ÔÓ͇ Ì ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÓÔÚËχθÌ˚È ÔËÂÏ.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏ:

ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM ‚˚ÚflÌËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛

‡ÌÚÂÌÌÛ. ç‡ÍÎÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ.

ìÏÂ̸¯ËÚ ‰ÎËÌÛ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË

Ò˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ ÒËθÌ˚È.

ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ MW (AM) ËÎË LW ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

Ò̇·ÊÂÌÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓȇÌÚÂÌÌÓÈ, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ,

ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ Ì ÌÛÊ̇. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ

ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚ‡

‚Ò„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ

Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚ÒÂ„Ó Ì ·ÓΠ40

DOSTARCZANE WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

1 x Kabel zasilania
1 x Pilot zdalnego sterowania 

GÓRA I PRZÓD OBUDOWY (Patrz 1

)

1

LIFT TO OPEN - podnieœ aby otworzyæ pokrywê
odtwarzacza MP3-CD.

2

POWER 

OFF

/TUNER/CD - wybór Ÿród¬a dŸwiêku CD/

TUNER w¬åczenie/wy¬åczenie zasilania (POWER 

OFF

).

3

DBB (Dynamic Bass Boost) - wzmocnienie
dŸwiêków niskich.

4

CD MODE/BAND
- wybór ró¿nych trybów odtwarzania: 

REPEAT

lub 

SHUFFLE

(w przypadkowej kolejnoœci).

- wybór pasma radiowego.

5

0-9: - panel cyfr
MP3/CD: - wybór utworu z plyty CD i bezposrednie 

odtwarzanie;

TUNER: - wybór stacji radiowej z pamiêci.

Wyœwietlacz - wskazuje dzia¬anie urzådzenia.
7

PROG
MP3/CD:
- programowanie utworów oraz przeglåd

programu;

TUNER: - programowanie stacji radiowych w

pamiêci.

8

2; - rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty MP3/CD lub pauza.

9

9 - zatrzymanie odtwarzania MP3/CD;

- kasowanie programu MP3/CD.

0

Remote Sensor - czujnik podczerwieni dla pilota
zdalnego sterowania.

!

ALBUM (+-
Tylko MP3: poprzedni/nastêpny album  
TUNER: poprzednia/nastêpna z zaprogramowanych

czêstotliwoœci

@

SEARCH

∞ , §

MP3/CD: - przeszukiwanie do przodu/do ty¬u w

obrêbie utworu;

- przeskok do poczåtku aktualnego/

poprzedniego lub kolejnego utworu.

TUNER: - (góra, dó¬) dostrojenie do stacji

radiowych.

#

VOLUME 

3 , 4 - zwiêkszanie/zmniejszanie

g¬oœnoœci.

TY£ OBUDOWY

Antena teleskopowa - poprawia warunki

odbioru fal FM.

% p - gniazdko s¬uchawek 3,5 mm.
Uwaga: Pod¬åczenie s¬uchawek spowoduje wy¬åczenie

kolumn g¬oœnikowych.

^

AC MAINS - gniazdko kabla zasilania.

Kieszeñ bateryjna - 6 na osiem baterii typu 

R-14UM2 lub C-cells.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1

VOLUME 

3 , 4 - regulacja g¬oœnoœci (zwiêk-

szanie/zmniejszanie).

2

SHUFFLE - odtwarzanie utworów na p¬ycie CD w
przypadkowej kolejnoœci.

3

2; - rozpoczêcie odtwarzania CD;

- przerwa w odtwarzaniu p¬yty CD.

4

SEARCH 

5 , 6 - przeszukiwanie do przodu lub do

ty¬u w obrêbie utworu/p¬yty CD.

5

PRESET

+

,

-

(góra, dó¬) 

TUNER: poprzednia/nastêpna z zapro-

gramowanych czêstotliwoœci

Tylko MP3: poprzedni/nastêpny album

6

TUNING 

∞ , § (góra, dó¬) - dostrojenie do stacji

radiowych.

7

9 - zatrzymanie odtwarzania MP3/CD;

- kasowanie programu MP3/CD.

8

¡ , ™ - przeskok do poczåtku aktualnego/poprzed-
niego lub kolejnego utworu.

9

REPEAT - powtarzanie utworu/programu CD/ca¬ej
p¬yty CD.

Niniejszy produkt spe¬nia wymogi Unii
Europejskiej dotyczåce zak¬óceñ radiowych.

UWAGA
Wykorzystywanie klawiszy lub pokrête¬, oraz realizacja
procedur w sposób odbiegajåcy od opisanego w
niniejszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne
promieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.

ZASILANIE

W miarê mo¿liwoœci nale¿y korzystaæ z zasilania
sieciowego dla przed¬u¿enia trwa¬oœci baterii. Przed
w¬o¿eniem baterii nale¿y upewniæ siê, ¿e wyjêliœmy
wtyczkê kabla zasilania z gniazdka.

êÛÒÒÍËÈ

äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü

‰Ó 35 ‡Î¸·ÓÏÓ‚ Ë ‰Ó 400 Á‡ÔËÒÂÈ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË

ÓÚ ‡ÁÏÂÓ‚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚.

Äθ·ÓÏ˚ Ë ̇Á‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ ÒÓÚËÛ˛ÚÒfl ‚

‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.

Äθ·ÓÏ˚ Ë ̇Á‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÂ

MP3 ÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ‰ËÒÔΠˆËÙ‡ÏË.

ÇÄÜHO!

ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ/ÔÓË„˚‚‡ÂÚ

ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

èÛÒÚ˚ ‡Î¸·ÓÏ˚: ÔÛÒÚÓÈ ‡Î¸·ÓÏ - ˝ÚÓ ‡Î¸·ÓÏ,

Ì ÒÓ‰Âʇ˘ËÈ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3; Ú‡ÍÓÈ ‡Î¸·ÓÏ ÌÂ

·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.  

î‡ÈÎ˚ Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÙÓχÚÓ‚

ÔÓÔÛÒ͇˛ÚÒfl. ùÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ, ̇ÔËÏÂ:

‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Word .doc ËÎË Ù‡ÈÎ˚ MP3 Ò

‡Ò¯ËÂÌËÂÏ ËÏÂÌË .dlf Ë„ÌÓËÛ˛ÚÒfl Ë ÌÂ

·Û‰ÛÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸Òfl.

î‡ÈÎ˚ Ò·ÓÌËÍÓ‚, ̇ÔËÏÂ: .m3u, .pls

ÙÓχÚÓ‚ WMA, AAC, Winamp, Sonic,

RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

á‡ÔËÒË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô‡ÍÂÚÌÓÈ Á‡ÔËÒË
PacketWriting

Ë Package Writing.

à̉Ë͇ÚÓ˚ ‰ËÒÔÎÂfl MP3/CD
™ rEAd

‚Ó ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‰ËÒ͇;

™ nO dISc

, ÂÒÎË ‰ËÒÍ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ/ ‰ËÒÍ

Á‡„flÁÌÂÌ, ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ËÎË

ÔÓ‚ÂʉÂÌ.

™ Cd

‚Ó ‚ÂÏfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓÏ

™ MP3, 

TRACK

ALBUM

‚Ó ‚ÂÏfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò

ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓÏ MP3 

Ç ÂÊËÏ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇: Ó·˘ÂÂ

ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Á‡ÔËÒÂÈ Ë Ó·˘Â ‚ÂÏfl

‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl 

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ MP3, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl

Ú‡ÍÊ ÌÓÏÂ ‡Î¸·Óχ.

™ nF dISc

ÂÒÎË ‚˚ ‚ÒÚ‡‚ËÎË ‰ËÒÍ CD-R(W)

·ÂÁ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ„Ó ÙÓχڇ. 

™ nO ALb 

ÂÒÎË ÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‡Î¸·ÓÏÓ‚.

èÓË„˚‚‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚

чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ 

ÄÛ‰ËÓ‰ËÒÍË,

‚Íβ˜‡fl ‰ËÒÍË CD-R(W) Ë ‰ËÒÍË MP3 CD-ROM.
1.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ POWER 

OFF

/TUNER/CD

ÔÓÎÓÊÂÌË CD.

2.

ÇÒÚ‡‚¸Ú ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ˝ÚËÍÂÚÍÓÈ ‚‚Âı Ë

Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ.

èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ MP3

ÏÓÊÂÚ ÔÓ̇‰Ó·ËÚ¸Òfl ·ÓΠ10 ÒÂÍÛ̉.
3.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ

2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.

4.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ̇ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ 

2;. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸

ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ

2;¢ ‡Á.

ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl Ô‡ÛÁ˚ ÏË„‡ÂÚ

ËÒÚÂͯ ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.

5.

ÑÎfl ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl, ̇ÊÏËÚÂ

9 .

èËϘ‡ÌË : ÔÓË„˚‚‡ÌË CD ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl

Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı:

- ‰‚Âˆ‡ CD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÓÚÍ˚Ú‡.

- ÂÒÎË CD ÔÓË„‡Ì ‰Ó ÍÓ̈‡

- ÂÒÎË ‚˚ ‚˚·‡ÎË ‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ TUNER/POWER 

OFF

.

Ç˚·Ó ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

àÏ˛ÚÒfl 2 ÒÔÓÒÓ·‡:
èpflÏÓÈ ‰ÓÒÚÛÔ

ǂ‰ËÚ ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË, ËÒÔÓθÁÛfl ˆËÙÓ‚Û˛

Í·‚ˇÚÛÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. 

èËϘ‡ÌËÂ: Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚‚Ó‰‡ ˜ËÒ· ·Óθ¯Â

χÍÒËχθÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ Á‡ÔËÒË, ‚‚‰ÂÌÌÓ ˜ËÒÎÓ

Ë„ÌÓËÛÂÚÒfl, Ë ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸Òfl

ÚÂÍÛ˘‡fl Á‡ÔËÒ¸.

SEARCH 

∞ ËÎË §

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ

ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂ ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.

ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡ Á‡ÔËÒÂÈ Ì‡ÊÏËÚ Ë

‰ÂÊËÚ SEARCH 

∞ ËÎË § .

íÓθÍÓ ÂÊËÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-ËÒ͇ MP3: 

ë̇˜‡Î‡ ̇ÊÏËÚ ALBUMPRESET 

+

ËÎË 

-

Ó‰ËÌ

ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÓËÒ͇ ‚‡¯Â„Ó ‡Î¸·Óχ. 
èÓËÒÍ Ô‡Ò҇ʇ ‚ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
1.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË §.

– 

ÑËÒÍË MP3/CD ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÒÍÓÓÒÚ¸˛.

2.

ÖÒÎË ‚˚ Ì‡¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê, ÓÚÔÛÒÚËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ 

∞ ËÎË § .

èËϘ‡ÌË : èÓËÒÍ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓθÍÓ ‚ Ô‰Â·ı

Á‡ÔËÒË. äÓ„‰‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓËÒ͇ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl

ÍÓ̈/̇˜‡ÎÓ Á‡ÔËÒË, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl

‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ‡/ÒÚÓÔ.

ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡Á΢Ì˚Â

ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ¸ Ú‡ÍÊÂÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò

ÂÊËÏÓÏ PROGRAM. (

ÒÏ. 5)

SHUFFLE

Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË ‚ÒÂ„Ó CD/ÔÓ„‡ÏÏ˚

ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

SHUFFLE REPEAT ALL

-

‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓflÌÓ

ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ ‚ÂÒ¸ CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ

ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD

Programowanie rêczne
1. 
Dostroiæ siê do wybranej stacji radiowej, (patrz

„D

Doossttrroojjeenniiee  ddoo  ssttaaccjjii  rraaddiioow

wyycchh“).

2. Nacisnåæ PROG dla rozpoczêcia programowania.

Wyœwietlacz: Pr -- i

PROGRAM

miga.

3. Wybrac numer dla programowanej stacji, wprowadza-

jac z klawiatury numerycznej zestawu liczbe od 1 do
40. Np. jesli stacja ma byc zapamietana pod numerem
11, nalezy wcisnac 1,1(Patrz 4)

Uwaga: Jeœli wybrana zosta¬a zaprogramowana
czêstotliwoœæ o numerze 41-49, to na wyœwietlaczu
pojawi siê komunikat noPr i odbiornik zostanie
nastrojony na czêstotliwoœæ Pr 4. Wybór numeru
powy¿ej 50, np. 67, powoduje nastrojenie radioodbiornika
na czêstotliwoœci zapamiêtane pod numerami 6 i 7.

• Pilot zdalnego sterowania: Nacisnåæ kilka razy

PRESET

+

-

.

• Odtwarzacz: wciœnij przycisk ALBUM (

+

-

)

4. Nacisnåæ ponownie PROG dla potwierdzenia wyboru.
5. Powtórzyæ powy¿sze kroki dla umieszczenia w

pamiêci innych stacji radiowych.

Uwaga : Stacjê mo¿na skasowaæ przez zapisanie
innej stacji w to samo miejsce.

Zapamietywanie automatyczne
Funkcja Autostore uruchamia automatyczne
programowanie stacji radiowych, poczynajac od 1.
Dostêpne stacje så zaprogramowane w kolejnoœci
zgodnie z si¬å sygna¬u: FM, nastêpnie MW (AM).
Wszelkie poprzednie przypisania, np. wprowadzone
recznie, zostana skasowane.
• Uaktywnic programowanie automatyczne,

wciskajac PROG na co najmniej 4 sekundy.

Wyswietlacz pokazuje Auto, miga 

PROG

, a

po zapamietaniu widoczne sa szczególowe
informacje o stacji.

Po zaprogramowaniu wszystkich stacji, automatycznie
uruchamia sie odtwarzanie pierwszej zaprogramowanej.

Wybór stacji radiowej z pamiêci
• Odtwarzacz: wciœnij przycisk ALBUM (

+

-

)

• Latwy Dostep Bezposredni: wybierz jednå z

zaprogramowanych wczeœniej stacji radiowych przy
pomocy przycisków numerycznych na panelu
urzådzenia.

• Pilot zdalnego sterowania : Nacisnåæ kilka razy

PRESET

+

,

-

.

ODTWARZACZ MP3-CD

WA¯NE DANE TECHNICZNE
Obs¬ugiwane formaty:
• P¬yty w formacie ISO9660, Joliet i p¬yty CD multi-

session. Nagrywajåc p¬yty CD-ROM u¿ywaj formatu
ISO9660.

• Pliki dŸwiêkowe MP3.
• Gêstoœæ danych MP3 (kilobity na sekundê): 32-320

Kbps i gêstoœæ zmienna.

• P¬yty CD-R i CD-RW o pojemnoœci 650Mb i 700Mb.
• Maksymalna liczba poziomów w strukturze

folderów: 8 (maks. liczba znaków: 64).

Informacje ogólne
Technologia kompresji dŸwiêku MP3 (MPEG Audio
Layer 3) pozwala nawet 10-krotnie zmniejszyæ objêtoœæ
danych bez istotnej utraty jakoœci dŸwiêku. Dziêki
temu mo¿na zapisaæ na jednej p¬ycie CD-ROM do 10
godzin muzyki o jakoœci dorównujåcej jakoœci dŸwiêku
z p¬yty CD.

Skåd wziåæ pliki MP3
Legalne pliki muzyczne MP3 mo¿na œciågnåæ z
Internetu; mo¿na te¿ przekonwertowaæ p¬yty audio CD
na format MP3 przy u¿yciu specjalnego
oprogramowania, a nastêpnie zapisaæ otrzymane pliki
na p¬ycie CD-R(W).
• Uzyskanie dobrej jakoœci dŸwiêku wymaga

zastosowania plików MP3  o gêstoœci danych
przynajmniej 128 kbps.

Nagrywajåc p¬ytê MP3-CD
• Pamiêtaj, aby nazwy plików MP3 mia¬y rozszerzenie

.mp3

• U¿ywaj oprogramowania, które pozwala nagrywaæ

œcie¿ki (pliki) MP3 w kolejnoœci numerycznej i
alfabetycznej. Dok¬adniejszych informacji na temat
obs¬ugi oprogramowania nale¿y szukaæ w instrukcji
doŒczonej do oprogramowania.

• Niektóre programy konwertujåce zawierajå

mechanizm zabezpieczajåcy pliki muzyczne;
mechanizm ten powoduje, ¿e pliki mogå byæ
odtwarzane tylko na komputerze, na którym zosta¬y
stworzone. Jeœli pliki takie zostanå nagrane na p¬ytê
CD-ROM, to nie bêdzie mo¿liwe odtwarzanie ich przy
pomocy niniejszego urzådzenia. Przed przyståpieniem

èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD

TUNER CYFROWY

ODTWARZACZ MP3-CD

èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD àçîéêåÄñàü èé  ÅÖáéèÄëçéëíà à éÅôàâ ìïéÑ

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

ODTWARZACZ MP3-CD

BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I 

KONSERWACJA

èàíÄçàÖ

ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä

Polski

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

Meet Philips at the Internet

http://www.audio.philips.com

Printed in China

W

CLASS 1

LASER PRODUCT

AZ 1538

3140 115 2981.1

àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚

ìÔ‡Íӂ͇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂˇÎÓ‚. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ ҉·ڸ ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Î„ÍÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ Ì‡ ÚË Ï‡ÚÂˇ·: ͇ÚÓÌ
(ÍÓӷ͇), ‡Ò¯Ëfl˛˘ËÈÒfl ÔÓÎËÒÚËÓΠ(·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË, Á‡˘ËÚ̇fl ÔÂ̇).

LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÚÓ˘ÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·Ó͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
Ô‰ÔËflÚËÂÏ.

èÓÒËÏ ‚‡Ò Òӷβ‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚·ÒÚÂÈ

ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë
‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ

:

ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. Û‰‡Û  ÁÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ

ÚÓÍÓÏ. çË ‚ ÍÓÂÏÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË.

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò
‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.

OSTRZE¯ENIE: 

Nie wolno otwieraæ obudowy, gdy¿ grozi to pora¿eniem
elektrycznym. W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ zestawu
we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo
poni¿szych wskazówek usterki nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå
lub serwisem.

Informacje ekologiczne

Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie mo¿na by¬o
¬atwo rozdzieliæ na trzy odrêbne materia¬y: karton (pude¬ko), styropian (zabezpieczenia), oraz
polietylen (torebki, pianka ochronna).

Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzådzeñ.

AZ 

1538

CD Soundmachine

AZ 

1538

X

 

TRA

CK  

DB

 

TRA

CK  

ALBUM

MP3

DB

PROGRAM

DB

            

FM

DB

‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ, ÒÚËp‡˛ÚÒfl ËÎË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË

(Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË).

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÒÚËp‡˛ÚÒfl
1.

ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛

(ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ «

ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË»).

2.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ.

ÑËÒÔÎÂÈ: ÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ Pr -- ËÎË 

PROGRAM

.

3.

àÒÔÓθÁÛÈÚ ˆËÙpÓ‚Û˛ Ô‡Ìθ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl

‚‚Ó‰‡ ÌÓÏpÓ‚ ÓÚ 1 ‰Ó 40 ‰Îfl ‚˚·Óp‡ Á‡‰‡ÌÌÓÈ

Òڇ̈ËË. ç‡Ôp., ̇ÊÏËÚ 1,ÒÎË ÌÛÊÌÓ

ÒÓxp‡ÌËÚ¸ ÒÚ‡ÌˆË˛ Í‡Í Á‡‰‡ÌÌÛ˛ 11. 

(ÒÏ. 4)

èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÓ ·Óθ¯Â ˜ËÒÎÓ (41-

49) ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl noPr Ë

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‡ Pr 4. èË ‚˚·ÓÂ

ÌÓÏÂ‡ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË ·Óθ¯Â 50

(̇ÔËÏÂ, 67) ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‡ 6 Ë 7.

чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl:

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESET

+

-

Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

ìÒÚ‡Ìӂ͇: Ì‡ÊÏËÚ ALBUM (

+

-

)

4.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG Â˘Â ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.

5.

èÓ‚ÚÓËÚ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ¯‡„Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Û„Ë ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

èËϘ‡ÌË : Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛, Á‡ÌÂÒfl Ì‡

 ÏÂÒÚÓ ‰Û„Û˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË

Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍË Ì‡˜Ë̇Ú

ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË Ò Á‡‰‡ÌÌÓÈ 1.

èËÂÏ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÚÒfl ‚

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÔËÌËχÂÏÓ„Ó ÓÚ ÌËı

Ò˄̇·: Ò̇˜‡Î‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ìäÇ, Á‡ÚÂÏ ëÇ (Äå).

ÇÒ Ôp‰˚‰Û˘Ë ÔpÓ„p‡ÏÏ˚, ̇Ôp., pÛ˜ÌÓ

ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌË ÒÚËp‡˛ÚÒfl.

ç‡ÊÏËÚ PROG ‚ Ú˜ÌË 4 ËÎË ·Óθ¯ ÒÍ ‰Îfl

‚Íβ˜ÌËfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÒÓxp‡ÌÌËfl.

ç‡ ‰ËÒÔÎÈ ‚˚‰‡fiÚÒfl Auto,

PROG

ÏË„‡Ú,

Á‡ÚÏ ‚˚‰‡fiÚÒfl ËÌÙÓpχˆËfl Ó Òڇ̈ËË.

èÓÒÎ ÒÓxp‡ÌÌËfl ‚Òx Òڇ̈ËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍË

̇˜Ë̇ÚÒfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌË Ôp‚ÓÈ Á‡‰‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË.

Ç˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË

ìÒÚ‡Ìӂ͇: Ì‡ÊÏËÚ ALBUM (

+

-

)

èpflÏÓÈ ‰ÓÒÚÛÔ: ‰Îfl ‚˚·Ó‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ

̇ÒÚÓÂÌÌÓÈ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ

ˆËÙÓ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ̇ ÍÓÚÓÓÈ

̇·ÂËÚ ÌÓÏÂ ÓÚ 1 ‰Ó 40.

чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl:

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PRESET

+

,

-

Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD

ÇÄÜçõÖ ëèÖñàîàäÄñàà

èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÙÓχÚ˚:

îÓÏ‡Ú ‰ËÒ͇ ISO9660, ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË Joliet Ë

‰ÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â. èË Á‡ÔËÒË ‰ËÒÍÓ‚ CD-ROM

ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÙÓχڠISO9660.

îÓχÚ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ MP3.

ÅËÚ-ÂÈÚ MP3 (ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı): 32-

320 Í·ËÚ/Ò Ë ÔÂÂÏÂÌÌ˚È ·ËÚ-ÂÈÚ.

äÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË CD-R Ë CD-RW 650å·ËÚ Ë 700å·ËÚ.

ÇÎÓÊÂÌ̇fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ͇ڇÎÓ„‡ χÍÒËÏÛÏ 8

ÛÓ‚ÌÂÈ (χÍÒ. 64 Á͇̇).

鷢ˠ҂‰ÂÌËfl

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ MP3

(ÄÛ‰ËÓ ÛÓ‚Â̸ MPEG 3) ÛÔÎÓÚÌflÂÚ ËÒıÓ‰Ì˚ Á‚ÛÍÓ‚˚Â

‰‡ÌÌ˚ ‰Ó 10 ‡Á ·ÂÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Á‚Û͇. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍ CD-

ROM ‰Ó 10 ˜‡ÒÓ‚ ÏÛÁ˚ÍË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇.
ä‡Í Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ MP3

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÎË·Ó Á‡„ÛÁËÚ¸ Á‡ÍÓÌÌ˚ هÈÎ˚ MP3

ËÁ ËÌÚÂÌÂÚ, ÎË·Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯ ‡Û‰ËÓ

ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ ÙÓÏ‡Ú MP3 Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Î˛·ÓÈ

ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3, Ë Á‡ÚÂÏ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇

‰ËÒÍ CD-R(W).

ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Á‚Û˜‡ÌËfl ‰Îfl Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl

·ËÚ-ÂÈÚ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 128 Í·ËÚ/Ò.

èË Á‡ÔËÒË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ MP3

èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓ̈ ËÏÂÌ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3

Û͇Á‡ÌÓ .mp3

àÒÔÓθÁÛÈÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Á‡ÔËÒË, ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛

Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ̇Á˚‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ (Ù‡ÈÎÓ‚) MP3 ‚

˜ËÒÎÓ‚ÓÏ Ë ‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ. èÓ‰Ó·Ì˚Â

҂‰ÂÌËfl Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Û͇Á‡Ì˚ ‚

ËÌÒÚÛ͈Ëflı ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚.

çÂÍÓÚÓ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ

Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚, Ú.Â.

Ù‡ÈÎ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Ì‡

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚.

ÖÒÎË ‚˚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ڇÍË هÈÎ˚ Ì‡ ‰ËÒÍÂ

CD-ROM, ÚÓ ‚˚ Ì ÒÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎۯ˂‡Ú¸ Ëı

̇ ˝ÚÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â. èÂ‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ

ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚ËÛÈÚ ÙÛÌÍˆË˛

Á‡˘ËÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. Ç Ú‡ÍÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Òӷβ‰‡Ú¸ ‚Ò ÏÂÒÚÌ˚ ËÎË

ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ ‡‚ÚÓÒÍË Ô‡‚‡.

ä‡Í Ó„ËÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚ MP3

Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ̇ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ MP3

REPEAT ALL

-

‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÂÒ¸

CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

REPEAT

-

‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

1.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÂÊËÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CD MODE/
BAND

Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

2.

ç‡ÊÏËÚ 

2; ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÁ

ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÚÓÔ, ÂÒÎË ‚˚ Ì ‚˚·‡ÎË ÂÊËÏ

ÔÓËÁ‚ÓθÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.

3.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ

ÔÓË„˚‚‡Ì˲, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ CD MODE/BAND ‰Ó

ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ò ‰ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚.
– 

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚‡¯ ÂÊËÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ڇÍÊÂ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ

9.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÌÓÏÂÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ

Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‚ ÂÊËÏ STOP ‰Îfl

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï

Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË CD ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

èË Ê·ÌËË Î˛·‡fl ËÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸

Á‡ÌÂÒÂ̇ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ·ÓΠӉÌÓ„Ó ‡Á‡. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ

Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ì ·ÓΠ20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ,
1.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË §

‚˚·ÂËÚÂÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

íÓθÍÓ ÂÊËÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ MP3: 

ë̇˜‡Î‡ ̇ÊÏËÚ ALBUMPRESET 

+

ËÎË 

-

Ó‰ËÌ

ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÓËÒ͇ ‚‡¯Â„Ó ‡Î¸·Óχ. 
2.

ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG.

ÑËÒÔÎÂÈ: 

PROGRAM

Ë Prog

(ÒÏ. 6)

ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸

ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ, Ì Á‡ÌÂÒfl

Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË, ÚÓ

̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ nOSEL.

3.

èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 1-2 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë

Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË.

ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸

·ÓΠ20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ FuLL.

èÓÒÏÓÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚

Ç ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG Ë ‰ÂÊËÚÂ

 ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇

‰ËÒÔΠ̠·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ÌÓÏÂ‡ ‚ÒÂı

Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚‡ÏË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ‚

‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

ëÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚÂÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:

ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË 

9 ‰‚‡ ‡Á‡ ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl

ç‡ ‰ËÒÔΠÍ‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl

̇‰ÔËÒ¸ CLr Ë ̇‰ÔËÒ¸ 

PROG

ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ.

Ç˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ TUNER/POWER 

OFF

.

àçîéêåÄñàü èé  ÅÖáéèÄëçéëíà à

éÅôàâ ìïéÑ (ÒÏ. 8)

ç ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ·‡Ú‡ÂË ÔËÚ‡ÌËfl

ËÎË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚·„Ë, ‰Óʉfl,

ÔÂÒ͇ ËÎË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚.

ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl

Ïfl„ÍÓÈ, Ò΄͇ ۂ·ÊÌÂÌÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. çÂ

ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÌË͇ÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË,

ÒÓ‰Âʇ˘ËÏË ‡ÎÍÓ„Óθ, ‡ÏÏˇÍ, ·ÂÌÁÓÎ ËÎË

‡·‡ÁË‚Ì˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸

ÍÓÔÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÈ, Ó‚ÌÓÈ

ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÌÂ

͇˜‡ÎÓÒ¸. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜Â̇

‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÂ„‚‡.

åÂı‡Ì˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ

Ò‡ÏÓÒχÁ˚‚‡˛˘ËıÒfl ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚, ÒχÁ˚‚‡Ú¸

Ëı Ì ÒΉÛÂÚ.

é·‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë ‰ËÒ͇ÏË ëD

ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ì ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸

‰ËÒÍË CD ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ‰

ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛,

ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÎËÌÁ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ëϲ˘ËıÒfl ‚

ÔÓ‰‡Ê CD ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ÑÛ„Ë ÏÂÚÓ‰˚ ˜ËÒÚÍË

ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÎËÌÁ˚.

ãËÌÁ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD ÚÓ„‡Ú¸ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl!

ÇÌÂÁ‡ÔÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó ·‡ÁÓ‚‡Ì˲

ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË Ë ÎËÌÁ˚ ‚‡¯Â„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl

CDÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„‡ÌËÂ

CD Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÚÂÂÚ¸

ÎËÌÁ˚; ÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÚÂÔÎÓÏ

ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ì ËÒÔ‡ËÚÒfl.

óÚÓ·˚ Ô˚θ Ì ÔÓÔ‡‰‡Î‡ ̇ ÎËÌÁ˚, ‚Ò„‰‡

Á‡Í˚‚‡ÈÚ ‰‚ÂˆÛ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇.

óËÒÚËÚ¸ CD ÒΉÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË, ‚

̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛

Ïfl„ÍÓÈ, Ì‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸

Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ

ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ.

çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˯ËÚ ̇ CD Ë Ì ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚ ̇

Ì„Ӡ˝ÚËÍÂÚÍË.

ze sobå przed rozpoczêciem lub podczas odtwarzania.
Tryby odtwarzania mo¿na ¬åczyæ z funkcjå PROGRAM.
(Patrz 5)

SHUFFLE

- odtwarzanie w przypadkowej kolejnoœci

utworów na ca¬ej p¬ycie CD lub w programie

SHUFFLE REPEAT ALL

- wielokrotne powtarzanie w

przypadkowej kolejnoœci ca¬ej p¬yty CD lub programu

REPEAT ALL

- powtarzanie ca¬ej p¬yty CD lub programu

REPEAT

- powtarzanie aktualnego utworu

1. Nacisnåæ kilka razy CD MODE/BAND a¿ na

wyœwietlaczu pojawi siê ¿ådana funkcja.

2. Wciœnij przycisk 

2; aby rozpoczåæ odtwarzanie w trybie

stop, chyba ¿e wybra¬eœ opcjê tasowania œcie¿ek.

3. Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania

wystarczy nacisnåæ odpowiedni klawisz CD MODE/
BAND
, a¿ napisy zniknå z wyœwietlacza.
– Mo¿na równie¿ nacisnåæ

dla zakoñczenia

odtwarzania.

Programowanie kolejnoœci utworów
Programowanie utworów na p¬ycie CD musi odbywaæ
siê przy zatrzymanym odtwarzaczu, utwory mo¿na
dobieraæ w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z utworów
mo¿na zaprogramowaæ wiêcej ni¿ jeden raz. W
pamiêci mo¿na zapisaæ do 20 utworów.
1. Wybraæ utwór klawiszem SEARCH 

∞ lub §.

Tylko w trybie MP3-CD: 
Najpierw wciœnij przycisk ALBUMPRESET 

+

lub 

-

jeden lub wiêcej razy aby odszukaæ ¿ådany album. 

2. Nacisnåæ PROG.

Wyœwietlacz: 

PROGRAM

Prog. (Patrz 6)

Przy próbie zapisania utworu przed wybraniem
numeru, wyœwietlacz wska¿e nOSEL.

3. Powtórzyæ kroki 1-2 dla wybrania i zapisania

pozosta¬ych utworów.

Je¿eli w pamiêci znajduje siê ju¿ 20 utworów,
na ekranie pojawi siê FuLL.

Przeglåd programu
Wybrane utwory mo¿na przejrzeæ naciskajåc i
przytrzymujåc klawisz PROG przez kilka sekund, przy
zatrzymanym odtwarzaczu lub podczas odtwarzania. Na
wyœwietlaczu pojawiå siê kolejno numery wszystkich
zaprogramowanych utworów.

Kasowanie programu
Zawartoœæ pamiêci mo¿na skasowaæ przez:
• dwukrotne naciœniêcie klawisza 

9 podczas

odtwarzania

Wyœwietlacz wska¿e na chwilê CLr, 
nastêpnie zniknie symbol 

PROG

.

• Wybierasz TUNER /POWER 

OFF

.

BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I
KONSERWACJA (Patrz 
8

)

• Nie wystawiaj zestawu, baterii lub CD na dzia¬anie

wilgoci, deszczu, piasku lub nadmiernego ciep¬a.

• Obudowê zestawu mo¿na czyœciæ miêkkå, niepylåcå

œciereczkå irchowå zwil¿onå wodå. Nie wolno
u¿ywaæ ¿adnych œrodków czyszczåcych,
zawierajåcych alkohol, amoniak, benzen ani
œrodków œciernych, które mogå uszkodziæ obudowê.

• Zestaw nale¿y umieœciæ na p¬askiej i twardej

powierzchni, aby odtwarzacz nie przeskakiwa¬
œcie¿ek na p¬ycie. Nie wolno zakrywaæ zestawu,
aby zapobiec przegrzaniu zestawu.

• Czêœci mechaniczne zestawu zaopatrzone så w

powierzchnie samosmarujåce, dlatego nie wolno
ich smarowaæ ani oliwiæ.

Obs¬uga odtwarzacza i p¬yt CD
• Je¿eli p¬yty CD odtwarzane så z b¬êdami, przed

oddaniem zestawu do naprawy nale¿y skorzystaæ ze
zwyk¬ej p¬yty czyszczåcej CD dla oczyszczenia
soczewek. Inne metody czyszczenia mogå uszkodziæ
soczewki.

• Nie wolno nigdy dotykaæ soczewek odtwarzacza CD!
• Je¿eli zestaw przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego

miejsca, na soczewkach wewnåtrz zestawu mo¿e
skropliæ siê wilgoæ. Odtwarzacz CD w takim
przypadku nie bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y pozostawiæ
zestaw na pewien czas, a¿ normalne odtwarzanie
stanie siê mo¿liwe.

• Zawsze zamykaj CD, aby chroniæ soczewkê przed

kurzem.

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå

œciereczkå ruchem od œrodka ku brzegom. Nie
wolno u¿ywaæ preparatów czyszczåcych – mogå
uszkodziæ p¬ytê!

• Nie wolno robiæ notatek ani przyklejaæ nalepek na

p¬ycie CD.

VOLUME

SEARCH

PRESET

TUNIN

G

REPEA

T

SHUFFLE

SEARC

H

+

-

1

9

8

6

7

2

4

3

5

^

$

%

&

9

56

4

3

2

1

8

7

0

#

!

@

1

чÌÌ

˚

Â Ó Ô

ÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ 

ÂÏÓÌÚÂ:

чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË

fl ‚ 

ÂÏÓÌÚ:_________________________________

чڇ ÓÍ

Ó̘‡ÌË

fl 

ÂÏÓÌÚ‡:

___________________________________

‹ Í‚Ëڇ̈ËË:

_____________________________________________

Çˉ ÌÂËÒÔ

‡‚ÌÓÒÚË:

________________________________________

_________________________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸

òÚ‡ÏÔ ÒÂ

‚ËÒ-ˆÂÌÚ

‡

чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË

fl ‚ 

ÂÏÓÌÚ:_________________________________

чڇ ÓÍ

Ó̘‡ÌË

fl 

ÂÏÓÌÚ‡:

___________________________________

‹ Í‚Ëڇ̈ËË:

_____________________________________________

Çˉ ÌÂËÒÔ

‡‚ÌÓÒÚË:

________________________________________

_________________________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸

òÚ‡ÏÔ ÒÂ

‚ËÒ-ˆÂÌÚ

‡

‹ Ú‡ÎÓ̇ 

(Card #)

êéëëàü

ÅõíéÇÄü ù

ãÖäíêéçàäÄ

ÉÄ

êÄçíàâçõâ í

Äãéç 

(warranty card)

àáÑÖãàÖ 

(item)

______________

åéÑÖãú 

(type/version)

_______

/_

_

ëÖêàâçõâ ‹ 

(serial #)

______________________________________

ÑÄ

íÄ

 èêéÑÄÜà 

(date of purchase)

______________________________

îàêåÄ

-èêéÑÄÇÖñ 

(seller)

__________________________________

èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ 

(seller’

s signature)

_________________________

èÖóÄ

íú èêéÑÄÇñÄ 

(seller’

s stamp)

_____________________________

ç‡ÒÚÓ

fl˘
ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓ

θÍ
Ó Ô
Ë Ì‡Î˘ËË

Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓ

ÎÌÂÌË

fl ‚ÒÂ
ı Ô

˂‰ÂÌÌ

˚ı

 ‚

˚

¯Â „

‡Ù.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

èéä

ìèÄ
íÖãú 

(buyer)

_______________________________________

ÄÑêÖë 

(address)

____________________________________________

íÖãÖîéç 

(telephone)

________________________________________

AZ1538/00 C -5 langs  28/05/2002  05:15 PM  Page 1

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    AZ1538/00 C -5 langs 28/05/2002 05:15 PM Page 1 CD Soundmachine AZ 1538 1 êÛÒÒÍËÈ 1 2 3 4 56 7 89 # èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl @ ! 0 $ 9 % 1 8 REPEAT VOLUM E SHUFF LE 2 3 7 ^ & 4 SEARCH + - PRESET 6 äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü SEARCH TUNIN G 5
  • Страница 2 из 3
    Page 2 1 VOLUME 3 , 4 - upravuje úroveò hlasitosti (viac/menej). 2 SHUFFLE - reprodukcia skladieb CD v náhodne volenom poriadku. 3 2; - spú∂†a CD prehrávanie; - preru∂uje CD prehrávanie. 4 SEARCH 5 , 6 - hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej skladby/v rámci CD. 5 PRESET + , (hore, dole)
  • Страница 3 из 3