Инструкция для PHILIPS AZ2558

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

– Fjärrkontroll
– USB kabel
– video kabel
– CD-ROM USB PC LINK installations
– nätsladden

TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1)

1 p - 3,5 mm hörlursuttag
OBS: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till appa-
raten.

VOLUME - justerar volymnivå eller förstärkarnivåer

(BASS/ MID /HIGH)

STANDBY ON y - byter mellan på / av;
SOURCE - för att välja som ljudkälla funktionerna

CD/ TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX

IR SENSOR -infraröd sensor för fjärrkontroll
LCD Ruta - visar apparatens status
[dB]: - indikations display för bas styrka.
ALBUM /PRESET -+ :

MP3 (endast):  för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

SEARCH 

∞ , §

MP3-CD / CD :
- för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
- för att hoppa till början av ett aktuellt/

föregående/ följande spår

USB PC LINK -för att hoppa till början av ett
föregående/ följande spår
TUNER - för att ställa in en radiostation 

2;- för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB

PC LINK -spelning

9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-

spelning;

- för att radera ett MP3-CD / CD-program
MODE :
- för att välja olika spårlägen: dvs repeat eller 

shuffle (slumpvis) ordning

USB - anslut medföljande usb kabel härifrån till

usbporten på din dator

GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL GAME •AUX 
spelfunktion

WOOX - väljer specialbas förbättring på / av 
EQUALIZER -för att välja bas, mellan och diskant
frekvenser
PROG

MP3-CD / CD : -för att programmera in spår och
granska programmet;
TUNER - för att lagra radiostationer

BAND / DISPLAY

BAND : - för att välja våglängdsband
DISPLAY: - visar MP3-CD funktioner

AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -kontakten LINE-IN for

externt audio apparat.
VIDEO IN - håller videokontakten på plats.(innehåller
ingen mottagningssignal. Bara för att hålla kablarna
på plats.)

OPEN•CLOSE – öppnar / stäanger CD-luckan.

BAKRE PANELEN (Se 1)

Teleskopisk antenn - förbättrar FM-mottagningen
Batterifack - för 8 batterier, typ

R-20, UM-1 eller D-celler

AC MAINS - ingång för nätsladd
VIDEO OUT- anslut till VIDEO IN uttaget på en

TV eller VCR för att titta eller spela in. 

FJÄRRKONTROLL (Se 1)

CD - för att ställa in MP3-CD / CD som ljudkälla

TUNER - för att välja som ljudkälla / våglängdsband
USB - välja USB PC LINK
AUX 
- välja GAME •AUX

2 y -knapp för att koppla på/ställa i standby (Om

enheten går på batteri, fungerar knappen som en
på/av-knapp.)

REPEAT -upprepar alla spår i USB PC LINK källa

eller väljer upprepningsläge i CD källa.
SHUFFLE -för att spela MP3 CD/ CD-spår i slumpvis
ordning i CD / USB PC LINK källa
MUTE - för att avbryta/ återuppta ljudet

VOL 

4, 3 -- justerar volymnivå eller förstärkar-

nivåer (BASS/ MID /HIGH)

5

¡ , ™ -för att välja föregående/nästa spår i MP3-CD
/ CD / USB PC LINK -spelning
9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-

spelning;
- för att radera ett MP3-CD / CD-program

Svenska

KNAPPAR

= I rutan programnumret, våglängdsbandet och

frekvensen visas.

5. Upprepa de fyra moment ovan för att lagra andra

radiostationer.

OBS: Du kan ta bort en lagrad station genom att
lagra en annan frekvens i dess ställe.

Lyssna till en automatiskt eller manuellt inpro-
grammerad station
Tryck en eller flera gånger på en av ALBUM 
PRESET- eller knapparna tills den önskade inpro-
grammerade stationen visas.

MP3-CD/ CD-SPELARE
VIKTIGA SPECIFIKATIONER
Stödda format:
•  Diskformat ISO9660, Joliet och multi-sessions-CD-

skivor. Använd ISO9660 skivformat när du bränner
CD-ROM.

• MP3 

musikformat.

•  MP3 bit rate (data rate): 32-320 kbps och variabel

bit rate.

•  650Mb och 700Mb CD-R samt CD-RW.
•  Katalogerna kan ha en hierarki på upp till åtta

nivåer (max. 64 tecken).

Allmän information

Den revolutionerande nya musikkompressionstekniken
MP3 (MPEG Audio Layer3) gör att ursprungliga
digitala ljuddata kan krympas ner med en faktor på
upp till 10 utan att ljudkvaliteten försämras märkbart.
Därför kan du spela in upp till tio timmars musik av
CD-liknande kvalitet på en enda CD-ROM.

Hur du kan få MP3-musik

Antingen kan du ladda ner laglig MP3-musik från
Internet, eller göra om dina CD-skivor till MP3-format
med valfri programvara för MP3-kodning, eller spela in
på en CD-R(W).

För att få god ljudkvalitet rekommenderas en
datahastighet på 128 kbps för MP3-filer.

I viss kodningsprogramvara finns möjlighet att
skydda musikfiler. Det betyder att filerna bara kan
spelas på den dator där de skapades. Om du
bränner sådana fler på en CD-ROM, kan du inte
spela dem på den här apparaten. Se till att du
inaktiverar skyddet på kodningsprogramvaran
innan du skapar musikfiler. Om du gör det är du
ansvarig för att du inte bryter mot nationell och
internationell lag om upphovsrätt.

När du bränner MP3 CD-skivor
• För att undvika problem vid avspelningen eller

med saknade filer måste du se till att filnamnen är
skrivna med engelska bokstäver och att
MP3filerna har tillägget .mp3.

Använd programvara för skrivningen som gör att

du kan spela in MP3-spårtitlar (filer) i
nummerordning och bokstavsordning. För uppgifter
om hur du använder programvaran hänvisas till
bruksanvisningarna för programvaran.

• När du spelar in på en CD-RW måste du se till att

du avslutar (finaliserar) alla sessioner, så att
apparaten kan läsa och spela upp dina spår.

Hur du organiserar MP3 filer
Du kan lagra upp till 35 album och 400 på en titlar
MP3 CD.

Album och titlar kan sorteras i bokstavsordning.
•  MP3 CD/ CD-album och titlar visas som nummer i

rutan.

VIKTIGT
Denna apparat kan inte spela/ stöder inte
följande format:
•  Tomma album: ett tomt album är ett album som

inte innehåller MP3-filer. De visas inte i rutan.

•  Filformat som inte stöds hoppas över. Det betyder

t.ex. att: Word-dokument eller .doc eller MP3-filer
med tillägget .dlf ignoreras, och spelas inte.

•  Playlistfiler, t.ex. m3u, pls of WMA, AAC,

Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

•  Inspelningar som gjorts på t.ex.. Packet Writing

och Package Writing.

Spela MP3 CD och CD
Denna CD-spelare spelar ljudskivor som CD-R(W) och
MP3 CD-ROM.

•  CD-I, CDV, VCD, DVD eller CD-skivor för datorer

kan inte spelas.

1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE där du väljer CD.

2. Tryck på OPEN•CLOSE öppna CD-luckan.

]

visas när CD-luckan är öppen.

3. Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp

och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
] I rutan visas 

vid läsning av innehållet

på CD-skivan.

] I rutan visas

om ingen skiva

ligger i eller om skivan är fel ilagd.

MP3-CD/ CD-SPELARE

MP3-CD/ CD-SPELARE

USB PC LINK

USB PC LINK

Underhåll och säkerhet (Se 0)
Hantering av CD-spelaren och CD-skivor
• IOm CD-spelaren inte kan läsa CD-skivorna rätt kan

du pröva med att göra ren linsen med en
rengöringsskiva innan du tar apparaten för repara-
tion.

• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att

linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills fuk-
tigheten avdunstar.

• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer

damm på linsen.

• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak

linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri
duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan
skadas.

• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga lap-

par på dem.

Säkerhetsinformation
• Utsätt inte apparaten, batterierna eller CD-skivor

för fuktighet, regn, sand eller stark värme.

• Gör ren apparaten med en torr trasa. Använd inte

rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak,
bensen eller skurpulver. Då kan apparaten skadas.

• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte

kan vicka. Se till att det finns tillräckligt med ventila-
tion så att apparaten inte blir för varm.

2; - för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB

PC LINK -spelning

5 / 6 -för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;

TUNER- för att ställa in en radiostation 

EQUALIZER -- för att välja bas, mellan och diskant

frekvenser
WOOX -- väljer specialbas förbättring på / av
GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL 
i spelfunktion

ALBUM /PRESET -+ :

MP3 (endast):  för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

STRÖMMATNING

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nät-
strömmen för att spara på batterierna. Se till att du
drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej) (Se 1)
• Lägg i 8 batterier, typ R-20UM-1 eller D-celler

(helst alkaliska) åt rätt håll.

Fjärrkontroll (Se A)
• Lägg i två batterier av typ AAAR03 eller UM4

(helst alkaliska).

Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera.
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska bat-

terier och brunstensbatterier. Använd bara batterier av
samma typ i apparaten.

• När du byter batterier ska du inte försöka blanda

gamla med nya.

• Batterier innehåller kemiska ämnen och

måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet
1. 
Se efter att eltypen, som anges på apparatens

undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om
inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

2. Om apparaten har en spänningsväljare, ska den

vara ställd så att den motsvarar den lokala nät-
spännningen.

3. Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.

4. För att göra apparaten strömlös drar du ut kontak-

ten ur vägguttaget.

AUTOMATIC STANDBY (Strömsparfunktion)
En strömsparfunktion stänger automatiskt av enheten
15 minuter efter det att en MP3-CD eller en CD har kom-
mit slutet och ingen knapp har tryckts ner.

Typplåten finns på apparatens undersida.

GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av och välja funktion
1. 
Tryck på STANDBY ON y för att koppla på

enheten.

2. Tryck på SOURCE en eller flera gånger för att

välja CD, TUNER, USB PC LINK eller
GAME•AUX -funktion.

3. Tryck på STANDBY ON y för att stänga av

enheten.

OBS: Inställningarna för ton, ljud, inprogrammerade
radiostationer och volym (upp till en maxnivå på 20)
behålls i minnet.

Ställa in volym och ljud (Se 2)
1. 
Justera volymen med VOLUME 

= I rutan visas nivåindikationen 

och ett

nummer mellan 0 och 32..

2. wOOx
För att förbättra bassmottagning, tryck wOOx en eller
flera gånger för att slå på/ av.

wOOx-knappens bakgrundsljus lyser upp när

wOOx är påslagen.

OBS:
- wOOx kan användas under TUNER, CD, USB PC LINK

och GAME•AUX funktion.

- Vissa skivor kan spelas in med hög modulation som

orsakar missljud vid hög volym. Om detta inträffar,
inaktivera  wOOx eller minska volmen.

3. EQUALIZER
För att justera bas, mellan och diskant frekvenser tryck
EQUALIZER en eller flera gånger, rotera då VOLUME
inom 3 sekunder för justering av varje nivå.

=DI rutan visas 

, eller

nivån (-5 till +5) eller .

OBS:
1. EQUALIZER 
kan användas under TUNER, CD,

USB PC LINK och GAME•AUX funktion..

2. För att förhindra att de båda basalternativen

påverkar varandra, fungerar de inte samtidigt. Det
går inte att kombinera basen från EQUALIZER
med wOOx

4. GAMESOUND
För att justera dina spelljud, tryck GAMESOUND en
eller flera gånger för ditt val.

=Då visas 

, ,

eller 

helt kort i rutan.

OBS: GAMESOUND är bara tillgängligt när du
spelar i GAME
AUX funktion.

MUTE: Så stängs ljudet av
1. 
Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att omedel-

bart tysta ljudet.

= Avspelningen fortsätter utan ljud, och 

blinkar i rutan.

2. För att få tillbaka ljudet, gör du något av följande:

– tryck på MUTE igen;
– justera volymen;
– ändra källa.

DIGITAL RADIO (Se 

3)

Ställa in radiostationer
1. 
Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE en eller flera gånger där du
väljer TUNER (eller tryck en gång på TUNER 
fjärrkontrollen.).
= I rutan visas 

helt kort, följt av

våglängdsbandet, frekvensen och det inprogram-
merade stationsnumret, om det redan finns
lagrat.

2. Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för

att välja våglängdsband.( TUNER på fjärrkontrollen)

3. Ställa in radiostatione: radiostationer Du kan

ställa in dina stationer manuellt eller genom automa-
tisk sökning:
Tryck på

∞ eller § (på fjärrkontrollen 5 eller 6)

och släpp upp knappen när frekvensen i rutan börjar
löpa.

= Radion ställer automatiskt in sig på en station

med tillräckligt stark signal. I rutan visas

vid automatisk stationsinställning.

4. Upprepa moment 3 tills du kommer till önskad

station.

• För att ställa in en station med svag signal trycker

du med korta upprepade tryck på 

∞ eller § tills du

får bäst mottagning.(

5 eller 6 på fjärrkontrollen.).

Hur du förbättrar radiomottagningen:
• För FM, drar du ut, lutar och vrider på den

teleskopiska antennen. Minska längden om sig-
nalen är för stark.

• För MW, använder apparaten en inbyggd antenn.

Den antennen riktar du genom att vrida hela appa-
raten.

Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 30 radiostationer sammanlagt i
minnet, manuellt eller automatiskt (Autostore).

Autostore – automatisk lagring
Autostore startar automatisk att programmera in
radiostationer med början från programnummer 1.
Radion programmerar bara in stationer som inte redan
finns i minnet.
1. Tryck på ALBUM PRESET- eller en eller flera

gånger för att välja det programnumret där du vill
att inprogrammeringen ska börja.

2. Tryck på PROG i minst fyra sekunder för att

aktivera automatiskt inprogrammering.
=I rutan visas: 

De tillgängliga

stationerna programmeras i en ordning som
motsvarar våglängdsbandet stryka, dvs FM, följt
av MW. När alla stationer har lagrats, spelas
sedan den först automatiskt inprogrammerade
stationen.

Manuell inprogrammering
1. 
Ställ in önskad radiostation (se Ställa in radio-

stationer).

2. Tryck på PROG för att aktivera inprogrammeringen.

= I rutan blinkar :  program .

3. Tryck på ALBUM PRESET- eller en eller flera

gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1
och 30.

4. Tryck på PROG igen för att bekräfta.

STRÖMMATNING

GRUNDFUNKTIONER

] I rutan visas

eller

om skivan är skadad eller

smutsig:
– 

under hela CD-användningen;

– 

under hela MP3-CD-användningen;

– I CD-stoppläge visas: totalt antal spår och

total speltid.

– 

visas om du har lagt i en ej slut-

behandlad CD-R(W) eller en tom skiva.

OBS: MP3-skivor kan ta över 10 sekunder att läsas.

4. Tryck på 

2; för att starta avspelningen.

=I rutan visas: Det aktuella spårnumret och hur

mycket av spåret som har spelats.

=Om det är en MP3-CD, visas också albumnumret.

5. För att göra en paus i avspelningen, trycker du på

2;. Tryck på 2; igen för att starta CD-spelningen
igen.
= Display: speltiden blinkar under paus.

6. För att stoppa MP3-CD/ CD-spelningen trycker du

på 

9.

7. Tryck på STANDBY ON y för att koppla av

enheten.

OBS: MP3-CD / CD -spelningen slutar också när:

– CD-luckan öppnas;
– CD-skivan har kommit till slutet;
– du väljer tuner som källa.

Visa MP3 CD/CD-text
Tryck under avspelningen helt kort upprepade gånger
på BAND / DISPLAY , så visas informationen:

MP3-CD
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– låtens namn och spårlängd;
– albumets namn och spelad spårlängd;
– albumets nummer, spårnumret och spelad spår-

längd;

– ID3 tag-uppgifter, om sådana finns. Annars visas

i displayen..

CD-skivor
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– Det aktuella spårnumret och spelad spårtid under

CD-spelning;

– Hur mycket speltid som är kvar av det aktuella

spåret.

Välja ett annat spår
• Tryck en eller flera gånger på SEARCH

∞ eller §

på apparaten för att välja spåret. (på 
fjärrkontrollen

¡ eller ™) 

• Om du har valt ett spårnummer kort efter att du

laddat en CD-skiva eller i PAUSE-läge,måste du
trycka på

2; för att starta spelningen .

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album. Utför sedan föl-
jande två moment.

] I rutan visas: 

om inga album

finns.

Hitta ett stycke inom ett spår
1. 
Håll ner SEARCH 

∞ eller §.(på 

fjärrkontrollen

5 eller 6)

– Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg

volym.

–  Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller

bakåt på MP3.

2. När du känner igen det stycke du vill höra, släpper

du upp 

∞ eller §. för att gå tillbaka till normal

avspelning.(på fjärrkontrollen

5 eller 6)

OBS: Det endast möjligt att söka inom det pågående
spåret.

Olika spårlägen: SHUFFLE och REPEAT (Se 7)
Du kan välja och ändra de olika spellägena och kom-
binera dem med PROGRAM.

shuffle - spåren på en hel CD/ eller i ett helt program
spelas i slumpvis ordning.
shuffle repeat all - spåren på en hel CD-skiva eller i
ett CD-program spelas oavbrutet i slumpvis ordning.
repeat all - hela CD/ -programmet upprepas.
repeat - det aktuella (slumpvis valda) spåret spelas
oavbrutet

1. För att välja spelläge, trycker du på MODE en eller

flera gånger. (SHUFFLE REPEAT på 
fjärrkontrollen ).

2. Tryck på

2; för att starta spelning från STOPP-

låge.
]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.

3. För att välja normal avspelning trycker du

upprepade gånger på MODE tills de olika lägena
inte längre visas.
– Du kan också trycka på 

9 för att gå ur det aktuel-

la spelläget.

Programmera in spårnummer
Välj och lagra dina CD-spår i önskad ordning när du är
i stoppläge. Upp till 20 spår kan lagras i minnet.
1. Tryck på SEARCH

∞ eller § på apparaten för att

välja önskat spårnummer.(på 
fjärrkontrollen

¡ eller ™)

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album, och tryck sedan
på SEARCH

∞ eller §. (på fjärrkontrollen ¡ eller ™)

2. Tryck på PROG.

™ I rutan visas: program och det valda

spårnumret. .visas 

helt 

kort.

™ I rutan visas: 

om inget

spår valts för programmering.

3. Upprepa moment och för att välja och lagra

alla spår du vill ha i ditt program.
™ I rutan visas: 

om du försöker

programmera in mer än 20 spår.

4. Förm att starta uppspelningen av ditt CD-program

trycker du på

2;.

OBS: Under normal uppspelning kan du trycka PROG
för att lägga till innevarande spår i din programmer-
ingslista.

Granska programmet
Om du håller ner PROG i stoppläge, visas alla de
lagrade numren i rätt ordning.

=I rutan visas:

om inget spår har

programmet.

Radera ett program
Du kan radera programmet genom att:
• trycka på 

9 två gånger;

=Då visas

helt kort, och program

försvinner.

• Tryck på STANDBY ON y
• välj en annan ljudkälla
• Öppna CD-luckan.

GAMESOUND (Se 8)

SPELA MED GAMESOUND: 
1. 
Tryck SOURCE på enheten för val av GAME •AUX

funktion (AUX på fjärrkontrollen)
=Displayen rullar 

2. Anslut din hållare till uttagen på framsidan av

enheten AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) och VIDEO
IN.

3. Tryck först på GAMESOUND en eller flera gånger

för atta välja dina spelljud funktioner.
=Då visas

, ,

eller 

helt kort i rutan.

Anslut annan utrustning till din enhet

Använd medföljande video kabel för att ansluta VIDEO
OUT 
terminalen på enhetens baksida VIDEO IN på en
TV eller VCR för uppspelning eller inspelning. 

USB PC LINK

Snabb Igångssättnings Guide
PC system krav

– USB port med Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 eller snabbare
– CD-ROM drive

Installation av programvaran MusicMatch

1. Använd medföljande USB kabel av sorten för 

anslutning av enheten till USB porten på din dator. 
(Se B)

2. Tryck SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller flera

gånger för val av USB PC LINK.

3. Slå på din dator och sätt i medföljande  USB PC LINK

installations skiva i datorns CD-ROM drive. Denna pro-
gramvara kan också laddas ned från:
http://www.audio.philips.com.

MP3-CD/ CD-SPELARE 

MP3-CD/ CD-SPELARE

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

DIGITAL RADIO

DIGITAL RADIO

MP3-CD/ CD-SPELARE

GAMESOUND

Svenska

AZ

2558

AZ

2558

MP3-CD Soundmachine

Printed in China

W

CLASS 1

LASER PRODUCT

AZ 2558

3140 115 3094 2

Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

-  jotkut levyt voidaan nauhoittaa suurella modulaati-

olla, joka aiheuttaa säröjä suurella äänenvoimakku-
udella. Jos näin tapahtuu, ota wOOx pois päältä tai
pienennä äänenvoimakkuutta. 

3. EQUALIZER
Säädä basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia
painamalla EQUALIZER kerran tai useammin,
pyöräytä sitten VOLUME 3 sekunnin sisällä säätääk-
sesi kunkin tason.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi 

,

tai 

taso (-5 to +5) tai .

Huom: 
1. EQUALIZER 
voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC

LINK ja GAME•AUX  lähteiden aikana.

2. Äänihäiriöiden estämiseksi basson säätötoimet

toimivat muut poissulkien. Ei ole mahdollista yhdis-
tää bassoääntä toiminnosta EQUALIZER
dynaamiseen bassoäänitehostukseen wOOx

4. GAMESOUND
Säädä peliäänet painamalla GAMESOUND kerran tai
useammin valitaksesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi 

,

,

tai 

.

Huom: GAMESOUND on käytettävissä ainoastaan,
kun pelaat GAME
AUX lähteessä.

MUTE: Äänen mykistys
1. 
Paina kaukosäätimen toimintoa MUTE äänituotan-

non keskeyttämiseksi välittömästi. 

= Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttö vilkkuu

.

2. Äänituotannon uudelleenaktivoimiseksi voit: 

– painaa uudelleen MUTE;
– säätää äänenvoimakkuussäätimiä;
– vaihtaa lähteen.

DIGITAALINEN VIRITIN (Ks 3)
Radioasemille virittäminen
1. 
Paina STANDBY ON y ja paina SOURCE kerran

tai useammin valitsemaan TUNER.(tai paina
kaukoohjaimen TUNER-painiketta).
= Näyttö: näyttöön limestyy hetkeksi

ja

sen jälkeen aaltokaista, taajuus ja ohjelmoitu
asemanumero, jos jo tallennettu.

2. Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin aal-

tokaistan valitsemiseksi.( tai kaukoohjaimella
TUNER )

3. Viritys asemille: voit virittää asemille manu-

aalisesti tai automaattisen hakuvirityksen avulla:
paina 

∞ tai § (tai kaukoohjaimella 5 tai 6 ) ja

vapauta painike, kun taajuus näytössä alkaa juosta.
= Radio virittyy automaattisesti riittävän kuulu-

valle asemalle. Näyttöön ilmestyy 
automaattisen virityksen aikana.

4. Toista vaihe 3 tarpeen vaatiessa, kunnes löydät

halutun aseman. 

• Heikon aseman virittämiseksi paina 

∞ tai § (tai

kaukoohjaimella 

5 tai 6 ) hetken ajan ja toistu-

vasti, kunnes olet saanut optimin vastaan.

Radion vastaanoton parantamiseksi:
• Kun kysymyksessä on FM, venytä, kallistele ja

kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä
sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

• Kun kysymyksessä on MW, laite käyttää sisään

rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko
laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 30 radioasemaa
manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).
Autostore – automaattinen tallennus
Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien
ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1.Laite ohjelmoi vain
sellaisia asemia, jotka eivät vielä ole muistissa.
1. Paina ALBUM PRESET- tai kerran tai useam-

min sen numeron valitsemiseksi. 

2. Paina PROG vähintään 4 sekunnin ajan autostore-

ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
= Näyttö: näyttöön ilmestyy 

.

Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan 
aaltokaistan vastaanottovahvuusjärjestyksessä:
FM sitten MW .Kun kaikki asemat on tallennet-
tu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema
toistetaan automaattisesti.

Manuaalinen ohjelmointi
1. 
Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys

radioasemille).

2. Paina PROG ohjelmoinnin aktivoimiseksi.

= Näyttö: program aktivoimiseksi.

Raitanumeroiden ohjelmointi
Oltaessa pysäytysasennossa valitse ja tallenna CD-rai-
dat haluttuun järjestykseen. Muistiin voidaan tallentaa
enintään 20 raitaa. 
1. Paina SEARCH

∞ tai § laitteella haluamasi rai-

tanumeron valitsemiseksi.(tai kaukoohjaimella 

¡

tai 

™).

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai + kerran tai sitä
useammin kyseisen albumin löytämiseksi; paina sen
jälkeen SEARCH

∞ tai §. (tai kaukoohjaimella ¡ tai

™).

2. Paina PROG.

Näyttö: program ja valittu raitanumero.

ilmestyy hetkeksi näyttöön.

™ Näyttö: 

jos ei ole valittu

raitaa ohjelmointia varten.

3. Toista vaiheet 1-2 valinnan suorittamiseksi ja

haluttujen raitojen tallentamiseksi.
™ Näyttö: 

jos yrität ohjelmoida yli 20

raitaa. 

4. CD-ohjelmasi toiston käynnistämiseksi paina

2;.

Huom.: Tavallisen toiston aikana voit painaa
PROG lisätäksesi kuluvan kappaleen 
ohjelmalistaasi.

Ohjelman tarkistus
Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna
PROG, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi
raitanumerot järjestyksessä.

=Näyttö: 

jos ei ole ohjelmoitu 

raitoja.

Ohjelman ylipyyhintä
Voit ylipyyhkiä ohjelman:
• painamalla 

9 kahdesti;

=

ilmestyy näyttöön hetkeksi ja program

sen jälkeen.

• painamalla STANDBY ON y
• valitset toisen toimintalähteen.
• avaa CD kannen. 

GAMESOUND (Ks 8)
PELAAMINEN GAMESOUND:ILLA
1. 
Paina SOURCE laitteessa valitaksesi GAMEAUX

toiminnon (AUX kaukoohjaimella)

=Näyttö vierittää 

2. Yhdistä konsolisi satulavöihin laitteen etuosassa

AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) ja VIDEO IN.

3. Paina GAMESOUND kerran tai useammin valitak-

sesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi  

,

tai

.

Muiden laitteiden yhdistäminen laitteeseen
Käytä mukana toimitettavaa videokaapelia yhdistääk-
sesi VIDEO OUT päätteen laitteen takaosassa VIDEO
IN 
pistokkeeseen TV:ssä tai VCR:ssä katsomista tai
nauhoitusta varten. 

USB PC LINK

Nopea asetusopas
PC-järjestelmän vaatimukset

– USB portti ja Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 tai parempi 
– CD-ROM asema

MusicMatch ohjelmiston asennus

1. Käytä mukana toimitettavaa USB kaapelia hen yhdis-

tääksesi laitteen USB porttiin tietokoneessasi (Ks B)

2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai

useammin valitaksesi USB PC LINK.

3. Laita PC päälle ja laita mukana toimitettava USB PC

LINK asennuslevy PC:n CD-ROM asemaan. Tämä
sovellusohjelma voidaan myös ladata osoitteesta:
http://www.audio.philips.com.

TÄRKEÄÄ!
Käytä asiakaskohtaista MusicMatch ohjelmis-
toa USB PC Link sovellustasi varten. Jos
tarpeen, pura kaikki muut MusicMatch jukebox
ohjelmistot ensin PC järjestelmästäsi.

4. Asennusopas ilmestyy automaattisesti. Jollei, mene

CD-ROM asemaan Windows Explorerissa ja kak-
soisnapsauta USBPCLINK.exe. Suorita sitten seuraa-
vat vaiheet:
– Valitse haluamasi kieli listalta.
– Valitse installer driver.
– Valitse installer MusicMatch jukebox.
– Valitse muut vaihtoehdot (Tutorial, Free 

goodies, FAQ).

Huom: 
- Lue MusicMatch opetusohjelma ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa. Varmista, että äänen-
voimakkuustaso PC:ssäsi on sopivasti säädetty
varmistaaksesi äänen ulostulon laitteestasi. Parasta
mahdollista suoritusta varten taajuuskorjaintoiminto
MusicMatch:ssä on asetettava alhaiselle tasolle.

GAMESOUND

USB PC LINK

VOL 

4, 3 -- säätää äänenvoimakkuuden tason tai

taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

5

¡ , ™ -valitsee edellisen/ seuraavan kappaleen MP3-
CD/ CD / USB PC LINK toistossa
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman

2; - käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB

PC LINK -toiston

5 / 6 -suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin

raidan puitteissa;

TUNER- virittää radioasemille

EQUALIZER -- valitsee basson, keskialueen ja

diskantin taajuuksia
WOOX -- valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä
GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL 
pelitilassa

ALBUM /PRESET -+ :

MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

VIRTALÄHDE

Aina kun mahdollista käytä verkkovirtalähdettä paris-
ton keston pidentämiseksi. Varmista, että irrotat virta-
johdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen
asennusta.

Paristot (ei toimituksen mukana) (Ks 1)
• Asenna 8 paristoa, tyyppi R-20UM-1 tai D-cells

(mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea
polaarisuus.

Kaukosäädin (ks A)
• Asenna 2 paristoa, tyyppi AAAR03 tai UM4

(mieluummin alkaliparistot).

Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyt-
tivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa
paristojen halkeamisen.
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja hiili-

sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyp-
pisiä paristoja.

• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja

paristoja uusiin paristoihin.

• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten

ne on hävitettävä asianmukaisesti.

AC-Vaihtovirtaa käytettäessä
1. 
Tarkista, että virtajännite, joka esitetään lait-

teen pohjaosassa sijaitsevassa 
tyyppikilvessä
, vastaa paikallista virtajännitettä.
Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltokeskukseen.

2. os laite on varustettu jännitevalitsimella, säädä

valitsin niin, että se vastaa paikallista verkkovir-
taa. 

3. Liitä virtajohto pistorasiaan.
4. Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen virta-

johto pistorasiasta.

Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)
Kun MP3-CD/ CD-soitin on toiston lopussa ja pysyy
pysähdysasennossa yli 15 minuutin ajan, virta
katkaistaan laitteesta automaattisesti virran
säästämiseksi.

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

PERUSTOIMINNOT
Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta
1. 
Paina STANDBY ON y laitteella virran

kytkemiseksi.

2. Paina SOURCE kerran tai useammin valitsemaan:

CD, TUNER, USB PC LINK tai GAME•AUX
function..

3. Paina STANDBY ON y virran katkaisemiseksi

laitteesta.

Huom: Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjel-
moidut asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (mak-
simiäänentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen (Ks 2)
1. 
Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME

= Näyttö esittää äänenvoimakkuustason 

ja numeron välillä 0-32.

2. wOOx
Korosta bassovastetta painamalla wOOx kerran tai
useammin kytkeäksesi päälle/ pois päältä.

wOOx-avain taustavalo syttyy, kun  wOOx

kytketään päälle.

Huom:
- wOOx voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC LINK ja

GAME•AUX lähteiden aikana.

]Näyttö: tai

,

jos levy on vaurioitunut/ likainen:

– 

koko CD-toiminnan ajan;

– 

koko MP3-CD-toiminnan ajan;

– CD:n pysäytystilassa: raitojen kokonaismäärä

ja toiston kokonaisaika.

– 

ilmestyy näyttöön, jos olet asen-

tanut viimeistelemättömän CD-R(W):n/ tyhjän
levyn.

Huom.: MP3-CD-levyjen lukeminen voi viedä yli
10 sekuntia.

4. Paina 

2; toiston käynnistämiseksi.

=Näyttö: Senhetkisen raidan numero ja CD:n 

toistoon kulunut raidan aika.

=Jos kysymyksessa on MP3-CD, näytössä

esitetään myös albumin numero.

5. Toiston keskeyttämiseksi paina 

2;. Paina 2;

uudelleen toiston käynnistämiseksi.

= Näyttö: speltiden blinkar under paus.

6. CD:n toiston pysäyttämiseksi paina 

9.

7. Paina STANDBY ON y laitteen kytkemiseksi.

Huom.:  MP3-CD / CD:n toisto pysähtyy myös, kun:

– CD-pesä on auki;
– CD on toistettu loppuun;
– alitset viritinlähteen.

MP3 CD/ CD –tekstin toisto
Paina BAND / DISPLAY painiketta toiston aikana
hetken ajan ja toistuvasti teksti-informaation katse-
lemiseksi:

MP3 CD -levyt 
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin saadak-
sesi katseltavaksi esim. seuraavat:

– otsikon nimi ja toistoon kulunut raidan aika;
– albumin nimi ja toisoon kulunut raidan aika;
– albumin numero, raidan numero ja toistoon

kulunut raidan aika;

– ID3-merkkitiedot, jo saatavana. Muussa tapauk-

sessa näytössä näkyy 

.

CD-levyt
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin esim.
seuraavien katselemiseksi:

– Senhetkisen raidan numero ja CD:n toistoon

kulunut aika;

– Senhetkisen raidan jäljellä oleva toistoaika.

Erilaisen raidan valitsemiseksi

• Paina SEARCH

∞ tai § (tai kaukoohjaimella ¡

tai 

™)  laitteella kerran tai toistuvasti valinnan

suorittamiseksi. 

• Jos olet valinnut kaistanumeron pian CD-levyn

latausken jälkeen tai oltaessa PAUSE-taukoasen-
nossa, on välttämätöntä painaa 

2; toiston käyn-

nistämisekasi.

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai +  kerran tai use-
ammin kyseisen albumin löytämiseksi. Noudata sen
jälkeen seuraavana kuvattua kahta toimivaihetta.

] Näyttö: 

jos tarjolla ei ole

albumeita.

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa
1. 
Paina ja pidä painettuna SEARCH 

∞ tai §.(tai

kaukoohjaimella 

5 tai 6).

– CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja
alhaisella äänenvoimakkuudella.
– MP3:n pikamyötäkuuntelun/pikakelauksen

aikana ei kuulu ääntä.

2. Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta 

∞ tai

§. normaalin toiston käynnistämiseksi.(tai

kaukoohjaimella 

5 tai 6).

Huom.: Haku on mahdollista vain kyseisen 
kappaleen sisällä.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT 
(Ks 
7)
Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ja yhdistää tilat
toiminnollla PROGRAM.

shuffle - koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä
shuffle repeat all - koko CD:n/ ohjelman tois-
tamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä
repeat all - rtoistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat - toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan
jatkuvasti

1. Toistotilan valitsemiseksi paina MODE kerran tai

useammin.(SHUFFLE REPEAT kaukoohjaimella).

2. Paina 

2; toiston käynnistämiseksi pysäytysasen-

nossa oltaessa.

]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.

3. Normaalin toiston valitsemiseksi paina MODE

toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää
näytössä.
– Voit painaa myös 

9 toistotilan peruuttamiseksi.

MP3-CD/CD-SOITIN 

MP3-CD/CD-SOITIN

TEHON LÄHDE

PERUSTOIMINNOT

PERUSTOIMINNOT

DIGITAALINEN VIRITIN

VIKTIGT!
Använd den skräddarsydda programvaran
MusicMatch till din USB PC Link applikation.
Om nödvändigt, avinstallera först alla andra
MusicMatch jukebox program från din dator.
4. 
Installationsguiden kommer automatiskt upp. Om

inte, gå till CD-ROM drive i Windows Explorer
och dubbelklicka på USBPCLINK.exe. Följ sedan
följande steg: 
– Välj ditt önskade språk från listan.
– Välj installer driver.
– Välj installer MusicMatch jukebox.
– Välj andra funktioner (Tutorial, Free goodies,

FAQ).

OBS:
- Läs MusicMatch instruktionen innan du använder
den för första gången. Se till att volymnivån på din
dator är justerad till en lämplig nivå på din enhet. För
bästa resultat ska equalizerfunktionen i MusicMatch
ställas in på en låg nivå. 

5. Starta MUSICMATCH JUKEBOX och gör dina

egen spellista med favoritlåtar genom att dra och
släppa musikspåren från valfritt ställe i din dator
till fönstret med spellistan. 

OBS:
-- IOm du får problem när du använder  USB PC LINK,
läs då FAQ (Ofta Förekommande Frågor) som finns
sparad i din USB PC LINK installations skiva eller
besök ww.audio.philips.com för de senaste uppda-
teringarna av  FAQ.

Efter installation, se "Connecting to USB PC
LINK" för detaljer om USB PC LINK operationer.

Starta digital CD audio output
Innan du spelar cd-skivor på din dators CD-ROM drive,
behöver du konfigurera din dators hårddisk enligt föl-
jande:
För Windows ME/ 2000/ XP
1. 
Gå till system panels menyn och välj:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' 
och
'PROPERTIES'.

För Windows 98 SE
2. 
Kontrollera att inställningen 'Möjliggör digital CD

audio för denna CD-ROM utrustning' är vald
(enabled).

OBS:-För windows 98 SE kan du behöva kontrollera

din dators manual för korrekt konfiguration.

Anslutning till USB PC LINK (Se 9)
USB PC LINK tillåter dig att spela upp din musiksam-
ling från datorn via de kraftfulla  AZ2558 förstärkare
och högtalare.

VIKTIGT!
Se till att programvaran MusicMatch har
installerats.  Se "Snabb Igångssättnings Guide"
för USB PC Link.

1. Slå på din dator och AZ2558.

] Kontrollera att volymen på din dator är hörbar

och inte inställd på minimum.

2. Tryck på SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller

flera gånger för att välja USB PC LINK .

3. Vid korrekt anslutning kommer din dator att

automatiskt sätta igång MUSICMATCH 
JUKEBOX.
] Om ljud har identifierats kommer innevarande

spårnamn att rulla.

]Om

rullar ett tag, kontrollera

anslutningen mellan din dator och enheten.

4. Tryck på

¡ eller ™ till dess att önskat spår i spellis-

tan är utmärkt 

5. Tryck på 

2; för att starta avspelningen.

] Spårets spelade tid visas och spårnamnet rullar

en gång 

OBS: Displayen visar ENDAST Engelska bok-
stäver i versaler.
6
. Om du vill se detaljer om spåret på displayen,

tryck MODE.

Under uppspelning av din spellista:
– Tryck SHUFFLE / REPEAT på fjärrkontrollen för

att: spela alla spår i växelvis ordning / upprepa
alla spår.

7. För att avsluta uppspelningsläget/ stoppa uppspel-

ning, tryck 

9 eller välj en annan ljudkälla.

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA

– Kauko-ohjain
– USB kaapelia
– videokaapelia
– CD-ROM USB PC LINK asennuslevy
– sähköjohto

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)
1 p - 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
Huom: Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on
kytketty laitteeseen.

VOLUME - säätää äänenvoimakkuuden tason tai

taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

STANDBY ON y - kytkee/ katkaisee virran 

laitteesta

SOURCE - valitsee äänilähteen toiminnon: CD/

TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX

IR SENSOR infrapunainen anturi kaukosäädintä

varten

LCD Näyttö - esittää laitteen tilan
[dB]: - näyttö osoittaa basson voimakkuutta.
ALBUM /PRESET -+ :

MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

SEARCH 

∞ , §

MP3-CD / CD :
- suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan

puitteissa;

- ylihyppää senhetkisen raidan/ edellisen/

myöhemmän raidan alkuun

USB PC LINK -ylihyppää edellisen/ myöhemmän
raidan alkuun
TUNER - virittää radioasemille

2;- käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB
PC LINK -toiston
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman

MODE :
- valitsee erilaisia toistotiloja esim.repeat tai 
shuffle (satunnainen) järjestys

USB - yhdistä mukana oleva USB-kaapeli tästä

tietokoneesi USB -porttiin

GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa
WOOX - valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä 
EQUALIZER -selects bass, mid and high
frequencies.
PROG

MP3-CD / CD : -ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjel-
man;
TUNER :- ohjelmoi valmiiksi radioasemat

BAND / DISPLAY

BAND : - valitsee aaltokaistan
DISPLAY: - näyttää MP3-CD toiminnot

AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -Presa di LINE-IN per un

apparecchio esterno.
VIDEO IN - pitää video pistokkeen paikoillaan, (ei
tarjoa signaalivastetta. Kaapelihallintaa varten ain-
oastaan.) 

OPEN•CLOSE – paina luukkua sen avaamiseksi/

sulkemiseksi

TAKAPANEELI (Ks 1)
Kokoon työnnettävä antenni - parantaa FM-vas-

taanoton

Paristolokero - 8 paristoa varten, tyyppi R-20,,

UM-1 tai D-solut

AC MAINS - sisääntulo verkkovirtajohtoa varten
VIDEO OUT- yhdistää VIDEO IN pistokkeeseen

TV:ssä tai VRC:ssä katsomista tai nauhoitusta
varten. 

KAUKOSÄÄDINL (Ks 1)

CD - valitsee MP3-CD/ CD-äänilähteen

TUNER - alitset viritinlähteen. tai aaltokaistan
USB - valitsee USB PC LINK
AUX 
- valitsee GAME •AUX

2 y -virta/ valmiuskytkin (Jos laite on paristokäyttöi-

nen, tämä toimii virran kytkijänä/ katkaisijana)

REPEAT -toistaa kaikki kappaleet USB PC LINK läh-

teessä tai valitsee toistotilat CD lähteessä.
SHUFFLE -toistaa kaikki MP3 CD/ CD –raidat satun-
naisessa järjestyksessä CD / USB PC LINK läh-
teessä.
MUTE - keskeyttää/ käynnistää äänen

Suomi

SÄÄTIMET

3. Paina ALBUM PRESET- tai kerran tai useam-

min antamaan tälle asemalle numero välillä 1-30.

4. Paina uudelleen PROG toiminnon vahvistamiseksi.

= Näyttö esille ilmestyy ohjelmoitu numero, aal-

tokaista ja taajuus.

5. Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.

Huom: Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman
tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman
kuuntelu
Paina painikkeita ALBUM PRESET- tai , kunnes
näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

MP3-CD/ CD-soitin
Tärkeitä teknisiä tietoja
Tuetut formatoinnit:
•  Levyformatointi ISO9660, Joliet ja moni-yhteys-

CD-levyt. Käytä ISO9660-levyformatointia CD-ROM
"poltettaessa". 

• MP3-musiikkiformatoinnit.
•  MP3-bittiarvo (data-arvo): 32-320 kbps ja

säädettävä bittiarvo.

•  650Mb ja 700Mb CD-R ja CD-RW:t.
•  Hakemistopesä maksimi 8 tasoa (maksimi 64

merkkiä). 

Yleistietoja

Musiikkitiivistysteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3)
supistaa alkuperäisen digitaalisen audiodatan jopa
kertoimella 10 äänen laadun siitä sen kummemmin
kärsimättä. Näin on mahdollista nauhoittaa 10 tuntia
CD-tyyppistä laatumusiikkia yhdelle CD-ROM:ille.

MP3-musiikin poiminta

Voit poimia laillista MP3-musiikkia internetistä tai
muuttaa audio-CD-levyn MP3-formatoiduksi
käyttämällä MP3-enkooderiohjelmaa ja suorittamalla
nauhoitus sen jälkeen CD-R(W)-levylle.

Hyvälaatuisen äänen saamiseksi
bittiarvosuosituksena MP3-tiedostoja varten  on
128 kbps.

Jotkut enkooderiohjelmat tarjoavat toiminnon
musiikkitiedostojen suojelemiseksi,
esim.tiedostoja voidaan toistaa vain sillä
tietokoneella, joka laati ne. Jos poltat näitä
tiedostoja. CD-ROM- levyllä, et pysty toistamaan
niitä tässä laitteessa. Muista kytkeä irti
suojelutoiminto enkoodiohjelmassa ennen
musiikkitiedostojen laatimista. Tässä tapauksessa
olet vastuussa kaikkien paikallisten ja
kansainvälisten tekijänoikeuksien
noudattamisesta.

MP3 CD –levyä poltettaessa
• Toiston yhteydessä esiintyvien ongelmien ja

tiedostojen menetyksen välttämiseksi varmista,
että tiedostonimet on kirjoitettu englanninkielisin
tekstimerkein ja että MP3-tiedostojen päätteenä
on .mp3.

• Käytä kirjoitusohjelmaa, joka pystyy

nauhoittamaan MP3-raitaotsikoita (tiedostoja)
numeerisessa ja aakkosjärjestyksessä. Ohjelman
käyttöä koskevien tietojen saamiseksi tutustu
ohjelman käyttöohjeisiin.

• CD-RW:lle nauhoitettaessa varmista, että suljet

(viimeistelet) kaikki yhteydet niin että laite pystyy
lukemaan ja toistamaan raidat.

MP3-tiedostojen organisointi
Pystyt tallentamaan yhdelle MP3 CD -levylle 35
albumia ja 400 otsikkoa. 

Albumit ja otsikot järjestetään aakkosjärjestykseen.
•  MP3 CD/ CD –albumit ja otsikot esitetään

numeroina näytössä.

TÄRKEÄÄ
Tämä laite ei pysty toistamaan/tukemaan
seuraavia:
•  Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei

sisällä MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä. 

•  Tukemattomat tiedostoformatoinnit ylihypätään.

Tämä merkitsee sitä, että esim.: Word-documents
.doc- tai MP3-tiedostot, joiden pääte on .dlf,
jätetään huomioimatta ja toistamatta.

•  Playlist-tiedostot, esim. m3u, pls of WMA, AAC,

Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

•  Nauhoitukset, jotka on laadittu esim. seuraavilla:

Packet Writing ja Package Writing.

MP3 CD- ja CD –levyn toisto
Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien
CD-R(W)-levyt ja MP3 CD-ROM-levyt. 

•  CD-I-, CDV-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-

levyjen toisto ei ole mahdollista.

1. Paina kerran tai useammin STANDBY ON y ja paina

sen jälkeen SOURCE CD:n valitsemiseksi.

2. Paina OPEN•CLOSE avaa CD-pesä.

] Näyttö: 

, kun CD-pesä aukaistaan.

3. Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on ylöspäin

ja paina CD-pesän kantta varoen pesän sulkemiseksi.
]Näyttö:

,sisältöjä luettaessa;

]Näyttö: 

, jos ei ole asennettu

levyä/ levy on asennettu väärin;

MP3-CD/CD-SOITIN

MP3-CD/CD-SOITIN

5. Käynnistä MUSICMATCH JUKEBOX ja luo oma soit-

tolistasi mielikappaleistasi vetämällä ja pudottamalla
kappale mistä tahansa PC:lläsi soittolistaikkunaan.

Huom: 
-- Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi USB PC LINK, katso
FAQ (Usein kysytyt kysymykset), joka on tallennettu USB
PC LINK asennuslevyllesi tai käy katsomassa
www.audio.philips.com viimeisimmät FAQ päivitykset.

Asennuksen jälkeen katso "Yhdistäminen USB PC
LINK:IIN" yksityiskohdat USB PC LINK toiminnoille.

Digitaalisen CD audio-ulostulon  käyttöönotto
Ennen kuin soitat CD-levyjä  PC:si CD-ROM asemassa
sinun täytyy asettaa PC laitteistosi seuraavasti:

Windows ME/ 2000/ XP varten
1. 
Mene järjestelmän paneelivalikkoon ja valitse:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' 
ja
'PROPERTIES'.

Windows 98 SE varten

2. Tarkista 'Enable digital CD audio for this CD-

ROM device' asetusvaihtoehto on valittu (käyt-
töön otettu).

Huom:-windows 98 SE varten voit joutua katso-

maan PC:n ohjekirjaa oikeita asetuksia
varten.

Yhdistäminen USB PC LINK :iin (Ks 9)
USB PC LINK mahdollistaa musiikin soittamisen PC:ltä
tehokkaiden AZ2558 vahvistimien ja kaiuttimien kautta.

TÄRKEÄÄ!
Varmista, että MusicMatch ohjelmisto on asen-
nettu.  Ks "Nopea asetusopas" varten USB PC
Link.

1. Laita PC päälle ja AZ2558.

] Että PC:si äänenvoimakkuus on kuuluva eikä

pienimmällä mahdollisella.

2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai

useammin valitaksesi USB PC LINK .

3. Jos oikein asennettu, PC käynnistää automaattises-

ti MUSICMATCH JUKEBOX:in.
] Jos audiovirtaus havaitaan, kuluvan kappaleen

nimi vierii.

] Jos 

vierii jonkin aikaa, tark-

ista yhteys PC:si ja laitteesi välillä.

4. Paina 

¡ tai ™ , kunnes haluttu kappale soittolis-

tassa on korostettu.

5. Paina 

2; toiston käynnistämiseksi.

] Kappaleen aika ilmestyy ja kappaleen nimi vierii

kerran .

Huoms: Näyttö tukee VAIN  englantilaisia kir-
jainmerkkejä isoina.
6
. Jos haluat nähdä kappaleen yksityiskohdat näytöllä,

paina MODE.
Soittolistasi soiton aikana:
– Paina SHUFFLE / REPEAT tässä järjestyksessä

kaukosäätimessä: soittaa kappaleet satunnaises-
sa järjestyksessä / toistaa kaikki kappaleet. 

7. Peruuta soittotilat/ pysäytä toisto, paina 

9 tai 

valitse toinen äänilähde.

USB PC LINK

USB PC LINK

3

5

6

7

8

9

0

!

#

$

^

%

1

2

4

@

8 x R20/ UM1/ D CELL

2

1

7

5

3

4

5

6

4

3

1

Huolto ja turvallisuus (Ks 0)
CD-soitin ja -levyn käsittely 
• Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein,

käytä CD-puhdistuslevyä linssin puhdistamiseksi
ennen laitteen viemistä korjattavaksi.

• Älä koske CD-soittimen linssiin!
• Ympäröivän ilmapiirin äkilliset muutokset voivat

aiheuttaa CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-
levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään tilaan,
kunnes höyry haihtuu.

• Muista aina sulkea CD-pesä pölyn pääsyn estämiseksi

linssiin.

• CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamat-

tomalla kangaspalasella pyyhkimällä suorassa linjassa
keskiosasta kohti levyn reunaa. Älä käytä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.

• Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen

tarroja.

Turvallisuutta koskevia tietoja
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä kos-

teudelle, sateelle, hiekalle tai liialliselle lämmölle.

• Puhdista laite kuivalla kangaspalasella. Älä käytä spri-

itä, benseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että laite

ei pääse kallistumaan. Varmista, että tarjolla on hyvä
ilmanvaihto laitteen ylikuumentumisen estämiseksi.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

FELSÖKNING

Inget ljud/ingen ström

– Volymen inte inställd
• Ställ in volymen
– Strömkabeln sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätströmskabeln ordentligt
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Hörlurar anslutna till apparaten
• Dra ut hörlurarna
– Elektrostatisk urladdning/interferens
• Dra ut sladden. Om det sitter batterier i batterifacket,

tar du ur dem. Tryck in STANDBY y på enheten och
håll den intryckt under 10 sekunder.Sätt sedan i slad-
den igen, eller sätt i batterierna,och försök aktivera
enheten igen.

• I USB PC LINK läge, kontrollera att volymen på din

dator är hörbar och inte inställd på minimum.

• Vid uppspelning av en CD från datorns CD-ROM drive,

se USB PC Link - Enable digital CD audio output

– CD-skivan innehåller icke-audio filer
• Tryck SEARCH 

∞ eller § en eller frlera gånger

för att hoppa till ett  CD audio spår, instället för
data filen

Dålig ljudkvalitet i GAME•AUX läge
• Justera volymen på AZ2558 eller din spelhållare.

Allvarligt radiobrus eller störningar

– Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,

videobandspelare eller dator

• Öka avståndet

Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt

– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Avståndet/ vinkeln till apparaten är för stort
• Minska avståndet/ vinkeln

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal
• FM / MW: Justera den teleskopiska FM/ MW-

antennen

visas i rutan

– CD-R(W) är tom/inte slutbehandlad

Använd en slutbehandlad CD-R(W)

visas i rutan

– Ingen CD-skiva i
• Sätt i en CD-skiva
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat

Spår hoppas över på CD-skivan
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
– shuffle eller  programfunktion är aktiv
• Stäng av shuffle-/programfunktionen

visas i USB PC LINK läge i mer

än 10 sekunder
– Kontrollera anslutningen mellan datorn och enheten.

Om nödvändigt, läs kapitlet Anslut till USB PC LINK
för den nödvändiga, första inställningen.

• Se till att den anslutna datorn är påslagen och att pro-

gramvaran MusicMatch fungerar.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning
– MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
• Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela

in CD-spår i MP3-format

– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan

Kan inte spela/hitta önskade MP3-titlar
– Fel filtillägg används och/eller ogiltiga tecken

har använts i filnamnet

• Se till att filnamnen bara innehåller engelska

tecken, och att MP3-filerna har tillägget .mp3.

VIANHAKU

Suomi

VARNING

Om du använder reglagen på annat sätt eller utför andra justeringar eller för-
faranden än som beskrivs här kan du utsättas för farlig strålning eller annan
risk.

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä käyttöoppaassa mainittujen säädinten tai säätöjen tai
toimenpiteiden suoritus saa aikaan vaarallisen altistuksen säteilylle tai muulle
turvallisuuden vaarantavalle toimelle.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaa-

timusten mukainen.

VIKTIGT!
Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan innebära att användarens rätt att
bruka AZ2558 upphör.

TÄRKEÄÄ!
Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat viedä käyttäjän oikeudet
käyttää laitetta AZ2558.

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp
av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: 

Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller

inte garantin längre.

Ei ääntä /virtaa

– Äänennopeutta ei ole säädetty
• Säädä VOLUME
– Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
• Liitä AC-virtajohto kunnolla
– Paristot lopussa/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
• Kytke irti kuulokkeet
– Sähköstaattinen purkaus/häiriö
• Irrota laitteen virtajohto. Jos laitteeseen on asetettu

paristot, poista ne paristolokerosta. Paina STANDBY
ON 
y f ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan.
Kytke sen jälkeen virtajohto tai aseta paristot
paikalleen ja yritä käyttää laitetta.

• Kun USB PC LINK tilassa, tarkista, että PC:si äänen-

voimakkuus on kuuluva eikä pienimmällä 
mahdollisella.

• Kun soitat CD:tä PC:n CD-ROM asemasta, katso USB

PC Link - Enable digital CD audio output

– CD sisältää ei-audio tiedostoja
• PainaSEARCH 

∞ tai §. kerran tai useammin

hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston
sijasta.

Heikko äänenlaatu GAME•AUX tilassa
• Säädä äänenvoimakkuutta AZ2558:ssa tai pelikon-

solissasi.

Äänekäs radion humina tai melu

– Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria tai

tietokonetta

• Lisää etäisyyttä

Kaukosäädin ei toimi kunnolla
– Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
• Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Heikkotasoinen radion vastaanotto
– Heikko radiosignaali
• FM / MW: Säädä sisään työnnettävää FM/ MW-

antennia

merkkivalo

– CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
• Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyä

merkkivalo

– Levyä ei ole asennettu CD-pesään
• Asenna CD
– CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
• Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto
– Laserlinssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut

CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– shuffle tai program toiminto on aktivoituna
• Kytke irti shuffle / program toiminto

näkyy näytöllä USB PC LINK

tilassa kauemmin kuin 10 sekunnin ajan
– Tarkista kytkentä PC:n ja laitteen välillä. Jos tarpeen,

lue luku Yhdistäminen USB PC LINK:iin vaadittavia
alkuasetuksia varten. 

• Varmista, että kytketty PC on päällä ja että

MusicMatch ohjelmisto toimii.

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen
– MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on

yli 320 kbps

• Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen

nauhoittamiseksi MP3-formatointiin

– CD-levy on vahingoittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD-levy

Ei pysty toistamaan/löytämään/ haluttuja MP3-
otsikoita
– Käytetty väärää tiedostopäätettä ja/ tai

tiedostonimessä on käytetty sopimattomia
kirjanmerkkejä.

• Varmista, että tiedostonimet on kirjoitettu

englanninkielisin tekstikirjainmerkein ja että
MP3-tiedostojen päätteenä on .mp3

Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.  Älä
avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä nou-
dattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS:

Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten

takuu ei ole voimassa.

Sv
enska

Suomi

E

P

olski

Klass 1 laserapparat 
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci-
ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.

Observera! 
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.

Miljöinformation

Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum och gjort det enkelt att käll-
sortera i tre kategorier, nämligen papp (lådan), polystyren (syöttskyddet) och plast (påsar,
skumplast).

Din apparat innehåller material som kan återvinnas om den omh ändertas av ett spe-
cialistföretag. Följ anvisningarna från din kommun beträffande kassering av förpack-
ningsmaterial, uttj änta batterier och gammal utrustning

PAINAVA!
Tartu lujasti molemmista kahvoista, kun kannat
tai nostat laitetta AZ2558.

TUNG!
Ta tag i båda handtagen när du bär eller lyfter
AZ2558.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saat-
taa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;aser-
säteilylle. Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.

Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon
aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaam-
me pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi
(laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus anne-
taan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia
säännöksiä.

2 x AAA

2

3

4

5

A

X

0

6

8

9

USB

B

7

az2558/00(C1)  15/4/03  17:01  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 14
  az2558/00(C1) 15/4/03 17:01 Page 1 Svenska 2558 MP3-CD Soundmachine AZ MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR – Fjärrkontroll – USB kabel – video kabel – CD-ROM USB PC LINK installations – nätsladden TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1) 1 p - 3,5 mm hörlursuttag OBS: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till
 • Страница 2 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 3 из 14
  az2558/00(C1) 15/4/03 17:01 Page 1 Svenska 2558 MP3-CD Soundmachine AZ MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR – Fjärrkontroll – USB kabel – video kabel – CD-ROM USB PC LINK installations – nätsladden TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1) 1 p - 3,5 mm hörlursuttag OBS: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till
 • Страница 4 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 5 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 6 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 2 DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO – Diaπkov¥ ovládaè – USB kábel – video kábel – in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK – Sie†ov¥ kábel TA\KÉ! Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558 dr|te prístroj za obe rúcky. NEHÉZ! Fogjuk meg mindkét fogantyút, amikor szállítjuk vagy felemeljük az
 • Страница 7 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 8 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 9 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 10 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 11 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 12 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 13 из 14
  az2558/00(D) 25/4/03 14:59 Page 1 2558 MP3-CD Soundmachine 1 êÛÒÒÍËÈ AZ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – ͇·Âθ USB – ‚ˉÂÓ Í‡·Âθ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK – CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ÇÄÜçé! èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË AZ2558 ·ÂËÚ ӷÂËÏË Û͇ÏË. PRÍSTROJ JE TE\K‡!
 • Страница 14 из 14