Инструкция для PHILIPS AZ3300

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Brak dŸwiêku/brak zasilania

– Pokrêt¬o si¬y g¬osu VOLUME nie ustawione
• Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu VOLUME
– Kabel zasilania Ÿle w¬o¿ony
• Pod¬åczyæ odpowiednio kabel zasilania AC
– Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
• W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
– Pod¬åczone s¬uchawki
• Od¬åczyæ s¬uchawki

Silny szum lub przydŸwiêk w radiu

– Zak¬ócenia elektryczne: zestaw zbyt blisko telewizora,

magnetowidu lub komputera

• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ

S¬aby odbiór radiowy

– S¬aby sygna¬ radiowy
• FM: rozciågnåæ i skierowaæ antenê teleskopowå FM

dla uzyskania najlepszego odbioru

nocd na wyœwietlaczu

– P¬yta CD zarysowana lub brudna
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD, patrz rozdzia¬

„Konserwacja“

– Kondensacja wilgoci na soczewkach lasera
• Odczekaæ chwilê, a¿ wilgoæ wyparuje

nFcd na wyœwietlaczu

– P¬yta CD-R(W) jest pusta lub nie zosta¬a sfinalizowana
• W¬o¿yæ sfinalizowanå p¬ytê CD-R(W)

dAtA na wyœwietlaczu

– CD zawiera pliki formatu innego niz audio
• Przeskoczyc pliki danych i przejsc do utworu

zapisanego w formacie CD audio, naciskajac 
jedno- lub wielokrotnie SEARCH 

∞ lub §

Odtwarzacz CD przeskakuje przez utwory

– P¬yta CD jest zabrudzona lub zniszczona
• Wymieniæ lub oczyœciæ p¬ytê CD
– Dzia¬a tryb SHUFFLE lub PROGRAM
• Wy¬åczyæ tryb SHUFFLE/PROGRAM

Pilot dzia¬a z usterkami 

– Wyczerpane/Ÿle w¬o¿one baterie
• W¬o¿yæ (nowe) baterie we w¬aœciwy sposób
– Zbyt du¿y kåt/odleg¬oœæ pilota od zestawu
• Zmniejszyæ odleg¬oœæ od zestawu/skierowaæ pilota w

kierunku zestawu

• Pilot zdalnego sterowania 

Otworzyæ kieszeñ bateryjnå pilota i w¬o¿yæ dwie

baterie typu AAAR03 lub UM4 (zalecane baterie

alkaliczne). (Patrz 8)

WA¯NE!

• Niew¬aœciwe u¿ytkowanie baterii mo¿e prowadziæ

do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej,

a nawet do rozsadzeniabaterii. 

• Nie wolno mieszaæ ró¿nych rodzajów baterii, np.

alkalicznych z wêglowo-cynkowymi. W zestawie

nale¿y u¿ywaæjednakowego typu baterii.

• Przy wk¬adaniu nowych baterii nale¿y wymieniæ

wszystkie baterie jednoczeœnie.

Baterie zawierajå szkodliwe substancje 

chemiczne, dlatego nale¿y wyrzucaæ je

wy¬åcznie doodpowiednich kontenerów.

Zasilanie sieciowe

1. Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y sprawdziæ,

czy poziom napiêcia na 

tabliczce znamionowej

zestawu na spodzie obudowy jest identyczny z

napiêciem w lokalnej sieci. W innym wypadku

nale¿y zasiêgnåæ porady sprzedawcy lub serwisu.

2. Pod¬åczyæ kabel zasilania do gniazdka w œcianie.

Zestaw jestpod¬åczony do sieci oraz gotowy do

u¿ytku.

3. W celu ca¬kowitego wy¬åczenia zasilania nale¿y

wyjåæ kabel zgniazdka zasilania.

Przechowywanie pilota

Urzådzenie wyposa¿one jest w specjalny pojemnik do
przechowywania pilota.  Pojemnik ten posiada 
zatrzask, s¬u¿åcy do przytwierdzenia pilota, 
umieszczony wewnåtrz odtwarzacza CD. (Patrz B)

Prawid¬owe ustawienie urzådzenia

Aby uniknåæ zaplamienia

powierzchni, nie nale¿y

pozostawiaæ urzådzenia przez

d¬u¿szy czas w pozycji 

pionowej.

Tabliczka znamionowa znajduje siê na dole

obudowy.

Niniejszy produkt spe¬nia wymogi Unii

Europejskiej dotyczåce zak¬óceñ radiowych.

Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania

zmian technicznych.

PODSTAWOWE FUNKCJE

W¬åczanie/Wy¬åczanie zestawu i wybieranie

funkcji

1. W¬åczyæ zestaw naciskajåc POWER (y na pilocie

zdalnego sterowania).

2. Jedno-lub kilkakrotnie naciskajåc CD•FM•MW•LW

wybraæ: CD / Tuner, i uzyciu elementów 

sterujacych odpowiadajacych wybranej funkcji.

3. Wy¬åczyæ zestaw naciskajåc POWER 

Uwaga : Po wy¬åczeniu zasilania zestawu poziom

si¬y g¬osu (do max 20), ustawienia dŸwiêku oraz 

stacje radiowe zostanå zachowane w pamiêci.

Regulacja si¬y i barwy g¬osu (Patrz 2)
1. 
Ustawiæ si¬ê g¬osu pokrêt¬em VOLUME 

+

,

-

.

™ Wyœwietlacz wska¿e poziom si¬y g¬osu wartoœæ

0–32.

2. Nacisnåæ DBB dla w¬åczenia/wy¬åczenia funkcji

wzmocnienia dŸwiêków niskich.

wskazuje na w¬åczone uwypuklanie 

niskich czêstotliwoœci.

Odtwarzanie p¬yt CD 

Urzådzenie pozwala na odtwarzanie wszystkich 

rodzajów p¬yt CD audio, równie¿ CD-Recordable i 

CD-Rewritable.

1. Wybraæ Ÿród¬o dŸwiêku CD (CD na pilocie 

zdalnego sterowania)

2. Otworzyæ kieszeñ odtwarzacza CD .

™ Wskazania wyœwietlacza: OPEN

3. W¬o¿yæ p¬ytê CD lub CD-R(W), stronå zadrukowanå

ku górze, zamknåæ kieseñ.

™ nocd jesli brak plyty/ p¬yta CD zarysowana lub

brudna./Ÿle w¬o¿one

™ Wyœwietlacz: Je¿eli pojawi siê 

nFcd, p¬yta

CD R(W) nie zosta¬a sfinalizowana.

4. Rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem 

2;.

™ dAtA jesli CD zawiera tresc niemuzyczna,

czyli pliki danych.

5. Aby wstrzymaæ odtwarzanie na chwilê nale¿y

nacisnåæ 

2;. Po ponownym naciœniêciu 2;

us¬yszymy znowu muzykê.

™ Wyœwietlacz: 

B miga.

6. Nacisnåæ 

9 dla zakoñczenia odtwarzania p¬yty CD.

Uwaga Odtwarzacz zatrzyma siê równie¿ wtedy, gdy:

- pokrywa odtwarzacza zostanie otwarta;

- odtwarzanie p¬yty CD dobiegnie koñca

-  zostanie wybrane inne Ÿród¬o dŸwiêku FM

MW LW

.

Wybór innego utworu

• Naciskaæ klawisz SEARCH 

∞ lub § a¿ numer 

szukanego utworu pojawi siê na wyœwietlaczu.

• Je¿eli odtwarzacz jest podczas pauzy / zatrzymany,

nale¿y rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem 

2;.

Szukanie fragmentu utworu

1. Nacisnåæ i przytrzymaæ SEARCH 

∞ lub §.

– P¬yta CD jest odtwarzana z du¿å prêdkoœciå przy

zmniejszonej sile g¬osu.

2. Po rozpoznaniu szukanego fragmentu zwolniæ

klawisz 

∞ lub §

Ró¿ne tryby odtwarzania: SHUFFLE i REPEAT

Specjalne tryby odtwarzania mo¿na wybieraæ i ¬åczyæ

ze sobå przed rozpoczêciem lub podczas odtwarzania.

Tryby odtwarzania mo¿na ¬åczyæ z funkcjå PROGRAM

(Patrz 4)
SHUFFLE - odtwarzanie w przypadkowej 

kolejnoœci utworów na ca¬ej p¬ycie CD lub w 

programie

SHUFFLE REPEAT ALL - wielokrotne powtarzanie w

przypadkowej kolejnoœci ca¬ej p¬yty CD lub programu

REPEAT ALL - powtarzanie ca¬ej p¬yty CD lub 

programu

REPEAT - powtarzanie aktualnego utworu

1. Nacisnåæ kilka razy MODE a¿ na wyœwietlaczu

pojawi siê ¿ådana funkcja.

2. Je¿eli odtwarzacz jest zatrzymany, nale¿y

rozpoczåæ odtwarzanie klawiszem 

2;.

3. Aby powróciæ do normalnego trybu odtwarzania

wystarczy nacisnåæ odpowiedni klawisz MODE, a¿

napisy zniknå z wyœwietlacza.

– Mo¿na równie¿ nacisnåæ 

9 dla zakoñczenia 

odtwarzania.

ODTWARZACZ CD

ODTWARZACZ CD

èêàåÖóÄçàÖ

USUWANIE USTEREK

èêàåÖóÄçàÖ

ZASILANIE

PODSTAWOWE FUNKCJE

èêàåÖóÄçàÖ

ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. èË Ê·ÌËˠβ·‡fl ËÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ı

‰ÓÓÊÂÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÌÂÒÂ̇ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ·ÓΠӉÌÓ„Ó

‡Á‡. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Ì ·ÓΠ20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı

‰ÓÓÊÂÍ,

1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË § ‚˚·ÂËÚÂÌÛÊÌ˚È

‚‡Ï ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ

PROGRAM

.

™ ÑËÒÔÎÂÈ: ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ 

PROGRAM

, Prog Ë

ÌÓÏÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË. (ÒÏ.5)

™ ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ,

Ì Á‡ÌÂÒfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË,

ÚӠ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ noSE.

3. èÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„Ë 1-2 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡ÌÂÒÚË

‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË.

™ ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ·ÓΠ20

Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ, ÚӠ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl

̇‰ÔËÒ¸ FULL.

èÓÒÏÓÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚

Ç ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl

̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Ë ‰ÂÊËڠ ‚ Ì‡Ê‡ÚÓÏ

ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì‡ ‰ËÒÔΠ̠·Û‰ÛÚ ÔÓ͇Á‡Ì˚

ÌÓÏÂ‡ ‚ÒÂı Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚‡ÏË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ

‚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.

ëÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚÂÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:

• Ôˠ̇ʇÚËË ÍÌÓÔÍË 

9 ‰‚‡ ‡Á‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl

™ ç‡ ‰ËÒÔΠÍ‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸

CLr Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ 

PROGRAM

ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ.

• ÔË ‚˚·Ó ‰Û„Ó„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Á‚Û͇: FM MW LW.

• ÓÚÍ˚ÚË Í˚¯ÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚

àçîéêåÄñàü èé  ÅÖáéèÄëçéëíà à éÅôàâ

ìïéÑ (ÒÏ. 7)

• è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ·‡Ú‡ÂË, CD ÓÚ

ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚·„Ë, ‰Óʉfl, ÔÂÒ͇ ËÎË ÓÚ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ

‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌÓÈ ÓÚÓÔËÚÂθÌ˚Ï

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ËÎË ÔflÏ˚Ï ÒÓÎ̘Ì˚Ï Ò‚ÂÚÓÏ.

• ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ïfl„ÍÓÈ,

Ò΄͇ Û‚·ÊÌÂÌÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸

ÌË͇ÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË, ÒÓ‰Âʇ˘ËÏË

‡ÎÍÓ„Óθ, ‡ÏÏˇÍ, ·ÂÌÁÓΠËÎË ‡·‡ÁË‚Ì˚ ‚¢ÂÒÚ‚‡,

Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÍÓÔÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒڂӠ̇ ÔÓ˜ÌÓÈ, Ó‚ÌÓÈ

ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ Ì ͇˜‡ÎÓÒ¸.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔ˜Â̇ ‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl

‚ÂÌÚËÎflˆËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÂ„‚‡.

• åÂı‡Ì˘ÂÒÍË ˜‡ÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÚ ËÁ

Ò‡ÏÓÒχÁ˚‚‡˛˘ËıÒfl ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚, ÒχÁ˚‚‡Ú¸ Ëı ÌÂ

ÒΉÛÂÚ.

é·‡˘ÂÌË ҠÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë ‰ËÒ͇ÏË ëD
• ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ì ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ‰ËÒÍË

CD ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
ÎËÌÁ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ëϲ˘ËıÒfl ‚ ÔÓ‰‡Ê CD ‰Îfl
˜ËÒÚÍË. ÑÛ„Ë ÏÂÚÓ‰˚ ˜ËÒÚÍË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
ÎËÌÁ˚.

• ãËÌÁ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD ÚÓ„‡Ú¸ Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl!
• ÇÌÂÁ‡ÔÌ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó ·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË Ë ÎËÌÁ˚
‚‡¯Â„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CDÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„‡ÌË CD Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
ÔÓÚÂÂÚ¸ ÎËÌÁ˚; ÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÚÂÔÎÓÏ
ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ì ËÒÔ‡ËÚÒfl.

• ä˚¯Í‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD ‚Ò„‰‡ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Á‡Í˚ÚÓÈ

‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÎËÌÁ˚ Ì ÔÓÔ‡‰‡Î‡ Ô˚θ.

• óËÒÚËÚ¸ CD ÒΉÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË, ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË

ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ïfl„ÍÓÈ, Ì‚ÓÒËÒÚÓÈ
ÚflÔÍË. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË, Ú.Í.
ÓÌË ÏÓ„ÛÚ 

ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ.

• çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˯ËÚ ̇ CD Ë Ì ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚ ̇ Ì„Ó

˝ÚËÍÂÚÍË.

çÂÚ Á‚Û͇/˝ÌÂ„ËË

– äÌÓÔ͇ VOLUME Ì ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡
• éÚ„ÛÎËÛÈÚ VOLUME
– ëÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ ÌÂ̇‰ÂÊÌÓ
• èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ

– Å‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
• ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ
– èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ˚ Ì‡Û¯ÌËÍË
• éÚÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË

ëËθÌÓ „Û‰ÂÌË ËÎË ¯ÛÏ ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ

– ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ËÌÚÂÙÂÂ̈Ëfl: ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

̇ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ,
‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌÛ ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ

• ì‚Â΢¸Ú ‡ÒÒÚÓflÌËÂ

èÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓÔËÂχ

– ë··˚È ‡‰ËÓÒ˄̇Î
• FM: ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ

‡ÌÚÂÌÌ˚ FM ‰Îfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔËÂχ

燉ÔËÒ¸ 

nocd Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

– CD ÒËθÌÓ ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
• á‡ÏÂÌËÚÂ/ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD, ÒÏ. ÛıÓ‰
– ã‡ÁÂÌ˚ ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË
• èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÔÓ͇ ‚·„‡ Ò ÎËÌÁ ËÒÔ‡ËÚÒfl

燉ÔËÒ¸ 

nFcd Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

– ç‡ CD-R(W) ÌÂÚ Á‡ÔËÒË ËÎË ‰ËÒÍ Ì Á‡‚Â¯ÂÌ
• èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Ï CD-R(W) 

燉ÔËÒ¸ dAtA Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

– ÑËÒÍ ÒÓ‰pÊËÚ ÌÁ‚ÛÍÓ‚˚ Ù‡ÈÎ˚
• ç‡ÊÏËÚ SEARCH 

∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË ÌÒÍÓθÍÓ

p‡Á ‰Îfl ÔpxÓ‰‡ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚Û˛ Á‡ÔËÒ¸ ‰ËÒ͇, ‚ÏÒÚÓ
هȷ ‰‡ÌÌ˚x

CD ÔÂÂÔ˚„Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÂÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË

– CD ÔÓ‚ÂʉÂÌ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
• á‡ÏÂÌËÚ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚËÚ CD
– ÇÍβ˜ÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE ËÎË PROGRAM
• Ç˚Íβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËË SHUFFLE/PROGRAM

ÑËÒڇ̈ËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÌÂÙÛÌ͈ËÓÌËÛÂÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ 

– Å‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸/·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
• ÇÒÚ‡‚¸Ú (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ
– ëÎ˯ÍÓÏ ·Óθ¯Ó ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓΠÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌ˲

Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û

• ìÏÂ̸¯ËÚ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ

Programowanie kolejnoœci utworów

Programowanie utworów na p¬ycie CD musi odbywaæ

siê przy zatrzymanym odtwarzaczu, utwory mo¿na

dobieraæ w dowolnej kolejnoœci. Ka¿dy z utworów

mo¿na zaprogramowaæ wiêcej ni¿ jeden raz. W 

pamiêci mo¿na zapisaæ do 20 utworów.

1. Wybraæ utwór klawiszem SEARCH 

∞ lub §.

2. Nacisnåæ PROGRAM.

™ Na wyœwietlaczu pojawi siê PROGRAM, Prog

oraz numer wybranego utworu. (Patrz 5)

™ Przy próbie zapisania utworu przed wybraniem

numeru, wyœwietlacz wska¿e noSE.

3. Powtórzyæ kroki 1-2 dla wybrania i zapisania

pozosta¬ych utworów.

™ Je¿eli w pamiêci znajduje siê ju¿ 20 utworów,

na ekranie pojawi siê FULL.

Przeglåd programu

Wybrane utwory mo¿na przejrzeæ naciskajåc i 

przytrzymujåc klawisz PROGRAM przez kilka sekund,

przy zatrzymanym odtwarzaczu lub podczas odtwarza-

nia. Na wyœwietlaczu pojawiå siê kolejno numery 

wszystkich zaprogramowanych utworów.

Kasowanie programu

Zawartoœæ pamiêci mo¿na skasowaæ przez:

• dwukrotne naciœniêcie klawisza 

9 podczas odtwarzania

™ Wyœwietlacz wska¿e na chwilê CLr, 

nastêpnie zniknie symbol PROGRAM.

• zostanie wybrane inne Ÿród¬o dŸwiêku FM MW /

LW.

Otworzyæ kieszeñ odtwarzacza CD 

BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA I 

KONSERWACJA (Patrz 7)

• Nie wolno nara¿aæ zestawu, baterii, p¬yt CD na

dzia¬anie wilgoci, kropli deszczu, piasku, 

bezpoœrednich promieni s¬onecznych ani umieszczaæ

w pobli¿u silnych Ÿróde¬ ciep¬a.

• Obudowê zestawu mo¿na czyœciæ miêkkå, niepylåcå

œciereczkå irchowå zwil¿onå wodå. Nie wolno

u¿ywaæ ¿adnych œrodków czyszczåcych, zawier-

ajåcych alkohol, amoniak, benzen ani œrodków

œciernych, które mogå uszkodziæ obudowê.

• Zestaw nale¿y umieœciæ na p¬askiej i twardej

powierzchni, aby odtwarzacz nie przeskakiwa¬ œcie¿ek

na p¬ycie. Nie wolno zakrywaæ zestawu, aby zapobiec

przegrzaniu zestawu.

• Czêœci mechaniczne zestawu zaopatrzone så w

powierzchnie samosmarujåce, dlatego nie wolno ich

smarowaæ ani oliwiæ.

Obs¬uga odtwarzacza i p¬yt CD

• Je¿eli p¬yty CD odtwarzane så z b¬êdami, przed 

oddaniem zestawu do naprawy nale¿y skorzystaæ ze
zwyk¬ej p¬yty czyszczåcej CD dla oczyszczenia 
soczewek. Inne metody czyszczenia mogå uszkodziæ
soczewki.

• Nie wolno nigdy dotykaæ soczewek odtwarzacza CD!

• Je¿eli zestaw przeniesiono z ch¬odnego do ciep¬ego

miejsca, na soczewkach wewnåtrz zestawu mo¿e
skropliæ siê wilgoæ. Odtwarzacz CD w takim 
przypadku nie bêdzie dzia¬a¬. Nale¿y pozostawiæ
zestaw na pewien czas, a¿ normalne odtwarzanie
stanie siê mo¿liwe.

• Kieszeñ odtwarzacza CD musi byæ zawsze zamkniêta

dla unikniêcia kurzu na soczewkach.

• P¬ytê CD nale¿y czyœciæ miêkkå, niepylåcå œciereczkå

ruchem od œrodka ku brzegom. Nie wolno u¿ywaæ
preparatów czyszczåcych – mogå uszkodziæ p¬ytê!

Nie wolno robiæ notatek ani przyklejaæ nalepek na
p¬ycie CD.

èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà

1 x CÂÚ‚ӄӠÔÓ‚Ó‰‡

1 x Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1)

PROGRAM

CD:- ‰Îfl Ó„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ Ë

ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚;

ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ: - ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl

‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ.

2

CD•FM•MW•LW

- ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇ Á‚Û͇ ‚

ÂÊËχı 

CD / FM MW./ LW

‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl

‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

IR SENSOR - ËÌÙp‡Íp‡ÒÌ˚È ÒÂÌÒÓp ‰Îfl

‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ

TUNER PRESET

4 ,3 - ‰Îfl ‚˚·Ó‡

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.

OPEN•CLOSE -‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl/Á‡Í˚ÚËfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD

íÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ - ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl

ÔËÂχ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM.

VOLUME +,- „ÛÎËӂ͇ ÛÓ‚Ìfl „ÓÏÍÓÒÚË.

DBB (Dynamic Bass Boost) - ‰Îfl ÛÒËÎÂÌËfl ·‡ÒÓ‚.

9

2; - ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ËÎËÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD.

9 - ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD;

- ÒÚË‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ëD.

SEARCH

∞ , §

CD: - ‰Îfl ÔÓËÒ͇ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˠ̇Á‡‰;

- ‚ÔÂ‰ ‚ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ

‰ÓÓÊÍË.

Tuner: - (‚ÌËÁ, ‚‚Âı) ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÈÍˠ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

POWER - ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ÔËÚ‡ÌËfl (Çäã/Çõäã)
MODE - ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡Á΢Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: REPEAT ËÎË SHUFFLE (‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ

ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË).

‰ËÒÔÎÂÈ - ‰Îfl ÔÓ͇Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

áÄÑçüü èÄçÖãú  (ÒÏ. 1)

AC MAINS - „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÒÂÚ‚ӄӠÔÓ‚Ó‰‡.

éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ - ‰Îfl ‚ÓÒ¸ÏË ·‡Ú‡ÂÈ

ÚËÔ‡ 6  R-14UM2 ËÎË C-cells.

ÑàëíÄçñàéççéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ (ÒÏ. A)

CD – ‚˚·Ëp‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇ ‰ËÒ͇
2 y – ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ /

‚Íβ˜ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇. (Ç˚Íβ˜ÂÌËÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ÔËÚ‡ÌË ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ)

VOLUME +,– p„ÛÎËpÛÂÚ ÛpÓ‚Â̸ Á‚Û͇ (‚‚Âpx,

‚ÌËÁ)

SHUFFLE – ÔpÓË„p˚‚‡ÂÚ ‚Ò Á‡ÔËÒË ‰ËÒ͇ ‚

ÔpÓËÁ‚ÓθÌÓÏ ÔÓpfl‰ÍÂ

BASS – ‚Íβ˜‡ÂÚ/‚˚Íβ˜‡ÂÚ DBB
6

2; – Ì‡˜Ë̇ÂÚ/ÔpÂp˚‚‡ÂÚ ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ‰ËÒ͇

ÔpÓÒχÚpË‚‡ÂÚ Á‡ÔËÒ¸ ‚ÔÂpfi‰/̇Á‡‰

SEARCH 

5, 6 – ‰Ëfl ÔÓËÒ͇ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˠ̇Á‡‰

ËÎË ‚ÔÂ‰ ‚ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
‰ÓÓÊÈË

BAND – ‚˚·Ëp‡ÂÚ ÔÓÎÓÒÛ FM / MW / LW
PRESET 

34 – ‚˚·Ëp‡ÂÚ Á‡‰‡ÌÌ˚ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË

(‚‚Âpx/‚ÌËÁ)

TUNING 

∞, § – Ì‡ÒÚp‡Ë‚‡Âڠ̇ Òڇ̈ËË Ú˛ÌÂp‡

(‚ÌËÁ/‚‚Âpx)

TUNER – ‚˚·Ëp‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚Û͇ Ú˛ÌÂp‡
@

9 –  ÔpÂÍp‡˘‡ÂÚ ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ‰ËÒ͇;

– ÒÚËp‡ÂÚ ÔpÓ„p‡ÏÏÛ ‰ËÒ͇

#

¡, ™ – ÔÂpÂxÓ‰Ëڠ̇͠˜‡ÎÛ ÚÂÍÛ˘ÂÈ/Ôp‰˚‰Û˘ÂÈ/
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‡ÔËÒË

MUTE – ÔpÂp˚‚‡ÂÚ/‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ Á‚ÛÍ
REPEAT – ÔÓ‚ÚÓpflÂÚ Á‡ÔËÒ¸/ÔpÓ„p‡ÏÏÛ/‚ÂÒ¸ ‰ËÒÍ

ÇçàåÄçàÖ

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, Ì ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲
ÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.

èàíÄçàÖ

èÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ ÒÂÚË, ÂÒÎË
‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ.
èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡ÂË, ÔÓ‚Â¸ÚÂ,
ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌ ÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
̇ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.

ŇڇÂÈ (èé éèñàà)
• éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ¯ÂÒÚ¸

·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ R-14UM-2 ËÎË C-cells, (ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â), Òӷ≇fl Ô‡‚ËθÌÛ˛
ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËflÏË
ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ (ÒÏ. 6)

• Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

éÚÍÓÈÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚Â
·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAAR03 ËÎË UM4 (ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
˘ÂÎÓ˜Ì˚Â). (ÒÏ. 8)

ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü!
• çÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ

ÔË‚ÂÒÚË Í Ûژ͠˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, ËÎË Ê ͠‚Á˚‚Û ·‡Ú‡ÂÈ. 

• ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·‡Ú‡ÂflÏË ‡Á΢Ì˚ı

ÚËÔÓ‚: Ì‡ÔËÏÂ, ˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ë ˆËÌÍÓ‚Ó-
͇·Ó̇ÚÌ˚ÏË. ÑÎfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒΉÛÂÚ
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·‡Ú‡ÂflÏË Ó‰Ë̇ÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡.

• èË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸

Òϯ˂‡Ú¸ ÒÚ‡˚ ·‡Ú‡ÂË Ò ÌÓ‚˚ÏË.

• Å‡Ú‡ÂË ÒÓ‰ÂʇڠıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡,

ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ëı ÒΉÛÂÚ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔËÚ‡ÌËfl AC (ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇)
1. 
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Îˠ̇ÔflÊÂÌË ÏÂÒÚÌÓÈ

ÒÂÚË Á̇˜ÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏ۠̇ ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎˈÂ,
̇ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl Ì‡ Á‡‰ÌÂÈÒÚÓÓÌ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
. ÖÒÎË
˝ÚÓ Á̇˜ÂÌË Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ,
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË
ÂÏÓÌÚÌÓȠχÒÚÂÒÍÓÈ.

2. èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍÂ;

Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „ÓÚÓ‚Ó Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲.

3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,

ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒÂÚÂ‚Û˛ ‚ËÎÍÛ Óڠ̇ÒÚÂÌÌÓÈ
ÓÁÂÚÍË.

ï‡ÌÂÌË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÏÂÂÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ fl˜ÂÈÍÛ
‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
ü˜ÂÈ͇ ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ËÏÂÂÚ Á‡˘ÂÎÍÛ ‰Îfl ÙËÍÒ‡ˆËË
ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇
‚ÌÛÚË ÓÚÒÂ͇ CD.(ÒÏ. B)

ê‡ÁÏ¢ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ì ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸

‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó Ó·ÂÒˆ‚˜˂‡ÌËfl

ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÔÓÒ¸·‡ ÌÂ

ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚

‚ÂÚË͇θÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË

‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl.

íËÔÓ‚‡fl Ú‡·Îˈ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ
‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚
Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.

éëçéÇçõÖ îìçäñàà

ÇÍβ˜ÂÌË ˠ‚˚Íβ˜ÂÌË ˠ‚˚·Óp ÙÛÌ͈ËË

1. ç‡ÊÏËÚ POWER (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ y Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍÂ

‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl) Ì‡ ÛÒÚpÓÈÒڂ ‰Îfl

‚Íβ˜ÂÌËfl.

2. ç‡ÊÏËÚ CD•FM•MW•LW Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ

p‡Á ‰Îfl ‚˚·Óp‡: ÙÛÌ͈ËË CD / Tuner, 

Ë

ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÓÓÚ‚ÚÒÚ‚Û˛˘Ë ‰‚˚·p‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË

ÍÌÓÔÍË.

3. ç‡ÊÏËÚ POWER Ì‡ ÛÒÚpÓÈÒڂ ‰Îfl

‚˚Íβ˜ÂÌËfl

èËϘ‡ÌË : ÉÓÏÍÓÒÚ¸, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚Û͇ Ë

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇

ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË Ë Á‚Û͇ (ÒÏ. 2)
1. 
éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË 

VOLUME 

+

,

-

.

™ ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl ÛÓ‚Ìfl

„ÓÏÍÓÒÚË ˆËÙ‡ ÓÚ 0 ‰Ó 32.

2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ DBB ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË

‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓ ·‡ÒÓ‚Ó ÛÒËÎÂÌËÂ.

‚˚‰‡fiÚÒfl ÔpË ‚Íβ˜fiÌÌÓÈ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË

ÌËÁÍËx ÚÓÌÓ‚

DOSTARCZANE WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

1 x Kabel zasilania

1 x Pilot zdalnego sterowania 

GÓRA I PRZÓD OBUDOWY (Patrz 1)
PROGRAM

CD: - programowanie utworów oraz przeglåd programu;

Tuner: - programowanie stacji radiowych w pamiêci.

CD•FM•MW•LW - wybór Ÿród¬a dŸwiêku CD / FM

MW./ LW w¬åczenie/wy¬åczenie zasilania.

IR SENSOR - czujnik podczerwieni do zdalnego

sterowania

TUNER PRESET

4 ,3 - wybór stacji radiowej z

pamiêci.

OPEN•CLOSE - otwarcie/ zamkniêcie kieszeni z

p¬ytå CD

Antena teleskopowa - poprawia warunki

odbioru fal FM

VOLUME 

+

,

-

- regulacja si¬y g¬osu.

DBB (Dynamic Bass Boost) - wzmocnienie

dŸwiêków niskich.

9

2; - rozpoczêcie odtwarzaniap¬yty CD lub pauza.

9 - zakoñczenie odtwarzania p¬yty CD;

- kasowanie programu CD.

SEARCH

∞ , §

CD: - przeszukiwanie do przodu/do ty¬u w obrêbie

utworu;

- przeskok do poczåtku aktualnego/poprzedniego

lub kolejnego utworu.

Tuner:  - (góra, dó¬) dostrojenie do stacji radiowych.

POWER - w¬åcznik/ wy¬åcznik zasilania

MODE - wybór ró¿nych trybów odtwarzania:

REPEAT lub SHUFFLE (w przypadkowej kolejnoœci).

Wyœwietlacz - wskazuje dzia¬anie urzådzenia.

TY£ OBUDOWY (Patrz 1)

AC MAINS - gniazdko kabla zasilania.

Kieszeñ bateryjna - 6 na osiem baterii typu 

R-14UM2 lub C-cells.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (Patrz A)
CD – wybieranie CD jako Ÿród¬a dŸwiêku
2 y – prze¬åcznik: w¬åcz./ czuwanie (standby) (Jeœli

zestaw jest zasilany z baterii, to prze¬åcznik ten
funkcjonuje jako w¬åcz./ wy¬åcz.)

3VOLUME 

+

,

-

– regulacja poziomu g¬oœnoœci

(zwiêkszanie, zmniejszanie)

4SHUFFLE – odtwarzanie wszystkich utworów z

p¬yty w kolejnoœci losowej

5BASS – w¬åczanie/wy¬åczanie uk¬adu DBB 
6

2; – uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania CD

7SEARCH 

5, 6 – wyszukiwanie do ty¬u/ do przo-

du w obrêbie utworu

8BAND – wybieranie zakresu fal 

FM / MW / LW

9PRESET 

34 – wybieranie zaprogramowanej

stacji radiowej (nastêpna, poprzednia)

0TUNING 

∞, § – dostrajanie do stacji

(zmniejszanie, zwiêkszanie czêstotliwoœci)

!TUNER – wybieranie tunera jako Ÿród¬a dŸwiêku
@

9 – zatrzymywanie odtwarzania CD;

– kasowanie programu CD

#

¡, ™ – przeskakiwanie do poczåtku bie¿åcego,
poprzedniego/ nastêpnego utworu 

$MUTE – przerywanie/ przywracanie dŸwiêku
%REPEAT – powtarzanie utworu/ programu/ ca¬ej

p¬yty CD

UWAGA
Wykorzystywanie klawiszy lub pokrête¬, oraz realizacja
procedur w sposób odbiegajåcy od opisanego w ninie-
jszej instrukcji grozi nara¿eniem na niebezpieczne pro-
mieniowanie lub inne niebezpieczeñstwa.

ZASILANIE

W miarê mo¿liwoœci nale¿y korzystaæ z zasilania
sieciowego dla przed¬u¿enia trwa¬oœci baterii. Przed
w¬o¿eniem baterii nale¿y upewniæ siê, ¿e wyjêliœmy
wtyczkê kabla zasilania z gniazdka.

Baterie (nie dotyczy)
• Otworzyæ kieszeñ bateryjnå i w¬o¿yæ szeœæ baterii typu

R-14UM-2 lub C-cells, (zalecane baterie alkaliczne)
zachowujåc w¬aœciwe bieguny baterii. (Patrz 6)

êÛÒÒÍËÈ

äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü

ç‡ÒÚÓÈ͇ Ì‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË

1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ POWER ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‘on’, Á‡ÚÂÏ

̇ÊÏËÚ CD•FM•MW•LW (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ TUNER

̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl) ‰Îfl

‚˚·Óp‡ TUNER.

TU

‚˚‰‡fiÚÒfl Ì‡ ÍÓpÓÚÍÓ ‚pÂÏfl, Á‡ÚÂÏ ˜‡ÒÚÓÚ‡

p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË, ÔÓÎÓÒ‡ Ë, ÂÒÎË Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ì,

ÌÓÏÂp Á‡‰‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË. (

ÒÏ

3)

2. ç‡ÊÏËÚ CD•FM•MW•LW (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ BAND Ì‡

‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl) Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Îfl ‚˚·Óp‡ ÔÓÎÓÒ˚ ˜‡ÒÚÓÚ.

3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH

∞ ËÎË § Ë ÓÚÔÛÒÚËÚÂ

ÂÂ, ÍÓ„‰‡ ˜‡ÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ

ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl.

™ ê‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍˠ̇ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡

‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ Ò˄̇·. ÇÓ

‚ÂÏfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓȠ̇ÒÚÓÈÍˠ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ

ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Srch.

4. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓËÚ ¯‡„ ‰Ó ÚÂı ÔÓ,

ÔÓ͇ ‚˚ Ì ̇ȉÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸Òfl Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ ÒÓ

Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

∞ ËÎË §

Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á, ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇

Ì ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÓÔÚËχθÌ˚È ÔËÂÏ.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏ:

• ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM ‚˚ÚflÌËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛

‡ÌÚÂÌÌÛ. ç‡ÍÎÓÌËÚ ˠÔÓ‚ÂÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ.
ìÏÂ̸¯ËÚ ‰ÎËÌÛ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
Ò˄̇ΠÒÎ˯ÍÓÏ ÒËθÌ˚È.

• ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ MW ËÎË LW ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò̇·ÊÂÌÓ

‚ÒÚÓÂÌÌÓȇÌÚÂÌÌÓÈ, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ,
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ‡ÌÚÂÌ̇ Ì ÌÛÊ̇. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚ‡
‚Ò„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ

Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚Ò„ӠÌ ·ÓΠ30

‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ (20 FM, 5 MW Ë 5 LW), ÒÚËp‡˛ÚÒfl ËÎË

‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË (Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË).

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÒÚËp‡˛ÚÒfl

1. ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ Ì‡ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ (ÒÏ.

‡Á‰ÂΠ«ç‡ÒÚÓÈ͇ Ì‡ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË»).

2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ.

™ ÏË„‡Âڠ̇‰ÔËÒ¸ PROGRAM.

3. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNER PRESET

4 ,3 Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

• Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl : ç‡ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ PRESET

34 Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl

ÚÓ„Ó.

4. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROGRAM Â˘Â ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.

5. èÓ‚ÚÓËÚ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ¯‡„Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Û„Ë ‡‰ËÓÒڇ̈ËË.

èËϘ‡ÌË : Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸

Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛, Á‡ÌÂÒfl Ì‡ ÂÂ

ÏÂÒÚÓ ‰Û„Û˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ.

Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË

Ä‚ÚÓχÚ˘ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍˠ̇˜Ë̇Ú

ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË Ò Á‡‰‡ÌÌÓÈ 1.

àÏ˛˘ËÒfl Òڇ̈ËË ÔpÓ„p‡ÏÏËpÛ˛ÚÒfl ‚ ÔÓpfl‰Í ÔÓÎÓÒ Ë

ÒËÎ˚ ÔpËfiχ. ÇÒ Ôp‰˚‰Û˘Ë ÔpÓ„p‡ÏÏ˚, Ì‡Ôp., pÛ˜ÌÓ

ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌË ÒÚËp‡˛ÚÒfl.

• ç‡ÊÏËÚ PROGRAM ‚ Ú˜ÌË 2 ËÎË ·Óθ¯ ÒÍ ‰Îfl

‚Íβ˜ÌËfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÒÓxp‡ÌÌËfl.

™ ç‡ ‰ËÒÔÎÈ ‚˚‰‡fiÚÒfl AUtO, PROGRAM ÏË„‡Ú,

Á‡ÚÏ ‚˚‰‡fiÚÒfl ËÌÙÓpχˆËfl Ó Òڇ̈ËË.

èÓÒΠÒÓxp‡ÌÌËfl ‚Òx Òڇ̈ËÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÒÍË

̇˜Ë̇ÚÒfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌË Ôp‚ÓÈ Á‡‰‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË.

Ç˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ Òڇ̈ËË

• ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TUNER PRESET

4 ,3 Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

• Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl : ç‡ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ PRESET

34 Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl

ÚÓ„Ó.

èêéàÉêõÇÄíÖãú CD

èÓË„˚‚‡ÌË CD
чÌÌ•È Ô•ÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰ËÒÍÓ‚ ‡Û‰ËÓ, ‚Íβ˜‡fl CD-
á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ ˠCD-èÂÂÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â.
1. Ç˚·ÂËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ CD

(ËÎË ÍÌÓÔÍÛ CD Ì‡

‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl)

2. ÓÚÍ˚ÚË Í˚¯ÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚

™ ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl OPEN

3. ÇÒÚ‡‚¸Ú CD ËÎË CD-R(W) Ô˜‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ

‚‚Âı Ë ‰ÎflÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡Í˚Ú¸ Í˚¯ÍÛ

ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD.

™ nocd ÒÎË ‰ËÒÍ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÌ/ CD ÒËθÌÓ

ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ/ CD ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ

ÌeÔ‡‚ËθÌÓ.

™ ÑËÒÔÎÂÈ: ÂÒÎË CD R(W) Ì Á‡‚Â¯ÂÌ, ÚӠ̇

‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ 

nFcd.

4. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ

2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.

™ dAtA ÒÎË ‰ËÒÍ Ì Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ, ‡ Ò Ù‡È·ÏË

‰‡ÌÌ˚x.

5. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, Ì‡ÊÏËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ 

2;. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸

ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ÒΉÛÂڠ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ

2; Â˘Â ‡Á.

™ ÑËÒÔÎÂÈ: ÏË„‡Âڠ̇‰ÔËÒ¸

B .

6. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

9 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸

ÔÓË„˚‚‡ÌË CD.

èËϘ‡ÌË : ÔÓË„˚‚‡ÌË CD ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl

Ú‡ÍÊ ˠ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı:

- ÂÒÎË ‚˚ ÓÚÍÓÂÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD

- ÂÒÎË CD ÔÓË„‡Ì ‰Ó ÍÓ̈‡

- ÂÒÎË ‚˚ ‚˚·‡ÎË ‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ FM MW LW.

Ç˚·Ó ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

• ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì‡ ‰ËÒÔΠÌÂ

ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂ ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.

• ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÓË„˚‚‡ÌË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË Ô‡ÛÁ˚ / STOP.

èÓËÒÍ Ô‡Ò҇ʇ ‚ Ô‰Â·ı ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

1. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH 

∞ ËÎË §.

– èË ˝ÚÓÏ CD ÔÓË„˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ·Óθ¯ÂÈ

ÒÍÓÓÒÚË Ë Ò ÏÂ̸¯ÂÈ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛.

2. ÖÒÎË ‚˚ Ì‡¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê, ÓÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ

∞ ËÎË § .

ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë

REPEAT

Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚ ıÓ‰Â

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ¸

Ú‡ÍÊÂÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÂÊËÏÓÏ PROGRAM. (ÒÏ. 4)
SHUFFLE - Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË ‚Ò„ӠCD/ÔÓ„‡ÏÏ˚

ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

SHUFFLE REPEAT ALL - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓflÌÓ

ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ ‚ÂÒ¸ CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ

ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

REPEAT ALL - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÂÒ¸

CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË

REPEAT - ‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

1. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÂÊËÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

2. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ 

2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÓË„˚‚‡ÌË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË STOP.

3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ

ÔÓË„˚‚‡Ì˲, Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ MODE ‰Ó ÚÂı ÔÓ,

ÔÓ͇ Ò ‰ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚.

– ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚‡¯ ÂÊËÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl,

‚˚ ÏÓÊÂÚ ڇÍÊÂ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ 

9.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ÌÓÏÂÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ

Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‚ ÂÊËÏ STOP ‰Îfl

ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÌÛÊÌ˚ ‚‡Ï

Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË CD ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ

ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä

Dostrojenie do stacji radiowych

1. W¬åczyæ zestaw naciskajåc POWER i wybraæ

TUNER naciœniêciem CD•FM•MW•LW (TUNER

na pilocie zdalnego sterowania).

™ Na chwilê pojawia siê 

TU

, a potem czêstotli-

woœæ stacji, zakres fal i, o ile stacja by¬a zapro-

gramowana, zaprogramowany numer (Patrz 3)

2. Ponownie naciskajåc CD•FM•MW•LW (BAND na

pilocie zdalnego sterowania) wybraæ zakres fal.

3. W celu dostrojenia do stacji radiowych nale¿y

naciskaæ klawisz SEARCH

∞ lub § a¿ 

czêstotliwoœæ na wyœwietlaczu zacznie siê 

zmieniaæ, nastêpnie zwolniæ klawisz.

™ Odbiornik samoczynnie dostroi siê do stacji

radiowej o wystarczajåco silnym sygnale.

Podczas strojenia wyœwietlacz wska¿e Srch.

4. Powtórzyæ w razie potrzeby punkt w celu 

dostrojenia do szukanej stacji.

• W celu dostrojenia do stacji o s¬abym sygnale nale¿y

krótko naciskaæ 

∞ lub § do chwili uzyskania 

optymalnego odbioru lub w¬aœciwej czêstotliwoœci.

Poprawa odbioru radiowego:

• Dla odbioru fal ultrakrótkich FM nale¿y wyciågnåæ

antenê teleskopowå. W celu poprawy odbioru

opuœciæ i obróciæ antenê. Je¿eli sygna¬ radiowy FM

jest zbyt silny (bardzo blisko od przekaŸnika), nale¿y

skróciæ antenê.

• Dla odbioru fal 

MW 

lub

LW

zestaw jest

wyposa¿ony w antenê wewnêtrznå, dlatego antena

zewnêtrzna jest niepotrzebna. Nale¿y obracaæ

ca¬ym zestawem.

Programowanie stacji radiowych

Odbiornik pozwala na zaprogramowanie 30 stacji

radiowych (20 FM, 5 MW i 5 LW) w pamiêci, rêczne

lub automatycznie (ZZaappaam

miieettyyw

waanniiee  aauuttoom

maattyycczznnee).

Programowanie rêczne

1. Dostroiæ siê do wybranej stacji radiowej, (patrz

Dostrojenie do stacji radiowych“).

2. Nacisnåæ PROGRAM dla rozpoczêcia pro-

gramowania.

PROGRAM miga.

3. Nacisnåæ kilka razy TUNER PRESET

4 ,3 .

• Pilot zdalnego sterowania: Nacisnåæ kilka razy

PRESET 

34 .

4. Nacisnåæ ponownie PROGRAM dla potwierdzenia

wyboru.

5. Powtórzyæ powy¿sze kroki dla umieszczenia w

pamiêci innych stacji radiowych.

Uwaga : Stacjê mo¿na skasowaæ przez zapisanie

innej stacji w to samo miejsce.

Zapamietywanie automatyczne

Funkcja Autostore uruchamia automatyczne 

programowanie stacji radiowych, poczynajac od 1.

Dostepne stacje sa programowane w kolejnosci 

odpowiadajacej natezeniu sygnalu. Wszelkie 

poprzednie przypisania, np. wprowadzone recznie,

zostana skasowane.

• Uaktywnic programowanie automatyczne, 

wciskajac PROGRAM na co najmniej 2 sekundy.

™ Wyswietlacz pokazuje AUtO, miga 

PROGRAM , a po zapamietaniu widoczne sa

szczególowe informacje o stacji.

Po zaprogramowaniu wszystkich stacji, automatycznie

uruchamia sie odtwarzanie pierwszej zaprogramowanej.

Wybór stacji radiowej z pamiêci

• Naciskaæ TUNER PRESET

4 ,3, a¿ pojawi siê szu-

kany numer.

• Pilot zdalnego sterowania : Nacisnåæ kilka razy

PRESET 

34

èêéàÉêõÇÄíÖãú CD

èêéàÉêõÇÄíÖãú CD

TUNER CYFROWY

TUNER CYFROWY

èêéàÉêõÇÄíÖãú CD

èé  ÅÖáéèÄëçéëíà à

éÅôàâ ìïéÑ

ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

ODTWARZACZ CD

BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWA-
NIA I KONSERWACJA

èàíÄçàÖ

éëçéÇçõÖ îìçäñàà

Polski

OPIS PRZE£ÅCZNIKÓW

Meet Philips at the Internet

http://www.philips.com

Printed in China

W

CLASS 1

LASER PRODUCT

Ру
сский

P

olski

Česky

Slo

v

ensky

àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚

ìÔ‡Íӂ͇ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎ˯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂˇÎÓ‚. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò‰Â·ڸ ‚ÒÂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎӠ΄ÍÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚Í۠̇ ÚˠχÚÂˇ·: Í‡ÚÓÌ
(ÍÓӷ͇), ‡Ò¯Ëfl˛˘ËÈÒfl ÔÓÎËÒÚËÓΠ(·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË, Á‡˘ËÚ̇fl ÔÂ̇).

LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÚÓ˘ÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·Ó͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
Ô‰ÔËflÚËÂÏ. èÓÒËÏ ‚‡Ò Òӷβ‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚·ÒÚÂÈ
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂˇÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë
‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò
‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓȠχÒÚÂÒÍÓÈ.

èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ

:

ç ÓÚÍ˚‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. Û‰‡Û  ÁÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ. çË ‚ ÍÓÂÏÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË.

Ma

g

y

ar

чÌÌ˚ 

Ó 

ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ 

ÂÏÓÌÚÂ:

чڇ 

ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl 

‚ 

ÂÏÓÌÚ:

_____________________

чڇ 

ÓÍ

Ó̘‡ÌËfl 

ÂÏÓÌÚ‡:

_______________________

‹ 
Í‚Ëڇ̈ËË:

_________________________________

Çˉ 

ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË:

____________________________

_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸

òÚ‡ÏÔ 

ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

чڇ 

ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl 

‚ 

ÂÏÓÌÚ:

_____________________

чڇ 

ÓÍ

Ó̘‡ÌËfl 

ÂÏÓÌÚ‡:

_______________________

‹ 
Í‚Ëڇ̈ËË:

_________________________________

Çˉ 

ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË:

____________________________

_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸

òÚ‡ÏÔ 

ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

‹ 
Ú‡ÎÓ̇ 

(Card 

#)

êéëëàü

ÅõíéÇÄü 

ù

ãÖäíêéçàäÄ

ÉÄ

ê

Äçíàâçõâ 

íÄãéç 

(warranty 

card)

àáÑÖãàÖ 

(item)

__________

åéÑÖãú 

(type/version)

______

/

__

ëÖêàâçõâ 

‹ 

(serial 

#)

________________________________

ÑÄ
íÄ

 èêéÑÄÜà 

(date 

of 

purchase)

________________________

îàêåÄ

-èêéÑÄÇÖñ 

(seller)

_____________________________

èéÑèàëú 

èêéÑÄÇñÄ 

(seller’

signature)

____________________

èÖóÄ

íú 
èêéÑÄÇñÄ 

(seller’

stamp)

_______________________

ç‡ÒÚÓ

fl˘ËÈ 

Ú‡ÎÓÌ 

‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ 

ÚÓ

θÍ
Ó

 Ô

Ë 
̇΢ËË

Ô˜‡ÚË 

Ë 

Á‡ÔÓ

ÎÌÂÌËfl 

‚ÒÂı 

Ô˂‰ÂÌÌ˚ı 

‚˚¯Â 

„‡Ù.

(This 

card 

is 

only 

valid 

when 

all 
information 

is 

filled 

in 

and 

the 

stamp 

is 

present.)

èéä

ìèÄ

íÖãú 

(buyer)

__________________________________

ÄÑêÖë 

(address)

______________________________________

íÖãÖîéç 

(telephone)

__________________________________

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo
poni¿szych wskazówek usterki nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå
lub serwisem.

OSTRZE¯ENIE: 

Nie wolno otwieraæ obudowy, gdy¿ grozi to pora¿eniem elekt-
rycznym. W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ zestawu we
w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.

Informacje ekologiczne

Nie u¿ywamy ¿adnych zbêdnych opakowañ. Uczyniliœmy wszystko, aby opakowanie mo¿na by¬o
¬atwo rozdzieliæ na trzy odrêbne materia¬y: karton (pude¬ko), styropian (zabezpieczenia), oraz poliety-
len (torebki, pianka ochronna).

Zestaw sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy stosowaæ siê do przepisów lokalnych
dotyczåcych sk¬adowania opakowañ, zu¿ytych baterii oraz przestarza¬ych urzådzeñ.

AZ 3300

AZ

3300

AZ

3300

CD Soundmachine

See A

2
3

B

CD

VOLUME

SEARCH

PRESET

TUNING

DIGIT

AL REM

OTE C

ONTROL

BAND

TUNER

REPEAT

MUTE

BASS

SHUFFLE

3

4

0

4
5

7

6

8
9

1
%
$
#

!

@

1

2

3

4

5

7
8

!

9

$   

#

 

0

DBB

PR

O

G

R

A

M

M

O

D

E

POWER

V

O

LU

M

E

STO

P

SEARCH

PL

AY

•PA

US

E

TUNER PR

ESET

OP

EN

•CLO

SE

AZ33

00 CD

 SOUNDMA

CHINE

CD

FM

AM

IR SENSOR

See B

B

CD

REP

EAT

3

4

SE

AR

CH

PR

ES

ET

TU

NI

NG

DIG

ITAL RE

MOT

E CONTRO

L

BAN

D

TU

NER

@   

VO

LU

ME

 

SHUF

FLE

6
   

1

X

6 x R14/UM2/C-cells

2 x AAA/R03/UM4

DBB

2

FM 

 

3

         REPEAT ALL  

                     SHUFFLE

4

PROGRAM 

5

8

7

6

AZ3300/00-C  15/5/03  9:27  Page 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 11
  AZ3300/00-A 5/15/03 10:42 AM Page 1 English 3300 CD Soundmachine AZ CONTROL ACCESSORIES 1 x AC mains lead 1 x Remote Control TOP AND FRONT PANEL (See 1) 1 PROGRAM CD: - programs tracks and reviews the program; Tuner: - programs preset radio stations. 2 CD•FM•MW•LW - selects CD / FM / MW / LW
 • Страница 2 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 3 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 4 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 5 из 11
  Page 2 ZADNÍ STRANA (Viz 1) # AC MAINS - zásuvka sí†ového kabelu. $ Prostor pro napájecí èlánky - 6 osm monoèlánkù typu R-14, UM2 nebo C-cells. UPOZORNÌNÍ Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v tomto návodu k pou|ití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy
 • Страница 6 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 7 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 8 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 9 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 10 из 11
  AZ3300/00-C 15/5/03 9:27 Page 1 1 êÛÒÒÍËÈ 3300 CD Soundmachine äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü AZ èéëíÄÇãüÖåõÖ èêàçÄÑãÖÜçéëíà 1 x CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ 6 1 x чژËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1) LU VO 7 8 9 0 ! @ E M PL AY • OP PA US EN E 1 PROGRAM •CL OS 5 4 E ST OP SE A R CH AZ 33 M
 • Страница 11 из 11