Инструкция для PHILIPS BTM630

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

BTM630

Bluetooth Wireless Micro System

Käyttöopas

Manual do usuário

 

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcja obs

Instrukcja obsługi

ugi

Uživatelsk

ivatelský manual

 manual

Návod na pou

vod na použí

žívanie

vanie

Felhaszn

Felhasználói k

i kézik

zikönyv

nyv

pg001-032_BTM630_12_Fin

2007.9.24, 16:22

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 38
  BTM630 Bluetooth Wireless Micro System Register your product and get support at www.philips.com/welcome Käyttöopas Manual do usuário êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl obsługi Instrukcja obs ugi Uživatelsk manual ivatelský Návod na použí vanie vod pou žívanie Felhasználói k zikönyv Felhaszn i kézik nyv
 • Страница 2 из 38
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 38
  CAUTION Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation. 3 pg001-032_BTM630_12_Fin 3 2007.9.24, 16:22
 • Страница 4 из 38
  Philips Consumer Electronics 4 pg001-032_BTM630_12_Fin 4 2007.9.24, 16:22
 • Страница 5 из 38
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 6 Português ------------------------------------------ 33 Р ус с к и й ------------------------------------------- 60 Polski êÛÒÒÍËÈ --------------------------------------------------------- 88 Česky Polski
 • Страница 6 из 38
  ëéÑÖêÜÄçàÖ éÅôÄü àçîéêåÄñàü èËÂÏ ‡‰ËÓ àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ .. 89 èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ 89 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË .......................... 89 è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË .... 90 ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ........................... 101
 • Страница 7 из 38
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ô‰·„‡ÂÏÓÈ Philips, Á‡„ËÒÚËÛÈÚ LJ¯Â ËÁ‰ÂÎË ‚ www.philips.com/welcome. – èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (Ò ·‡Ú‡ÂÈÍÓÈ) – ÔÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ FM – ê‡ÏӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl MW – 8 X ‡‰‡ÔÚÂÓ‚
 • Страница 8 из 38
  éÅôÄü àçîéêåÄñàü Р ус с к и й ● Ç˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚Â̸ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ËÁ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ̇ۯÌËÍÓ‚ Ë Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚-‚Í·‰˚¯ÂÈ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ ÔÓÚÂË ÒÎÛı‡. ● Ňڇ² Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ˜ÂÁÏÂÌÓÏÛ Ì‡„‚‡Ì˲ , Ú‡ÍÓÏÛ Í‡Í ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë, Ó„Ó̸ Ë Ú.Ô. ● ÖÒÎË ÒËÒÚÂχ ·˚· ‚ÌÂÒÂ̇ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ
 • Страница 9 из 38
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ FM ‡ÌÚÂÌÌ antenna FM wire Р ус с к и й MW loop MW ‡ÌÚÂÌÌ antenna ĉ‡ÔÚÂ adaptor AC powerÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌËÈ Ô·Ú íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. A èËÚ‡ÌË ● èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ‡‰‡ÔÚÂ‡ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ Í ÓÁÂÚÍ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
 • Страница 10 из 38
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ÄÌÚÂÌ̇ FM èËϘ‡ÌËÂ: – óÚÓ·˚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Í ‰‚ÛÏ „ÌÂÁ‰‡Ï AUX OUT (΂ÓÂ/Ô‡‚ÓÂ) ÏÓÊÌÓ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ͇·ÂÎÂÏ cinch "Ó‰Ë̇Ì˚È Í ‰‚ÓÈÌÓÏÛ" (Ì ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ). ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÔÛÎ¸Ú Ñì ● ÑÎfl ÓÔÚËχθÌÓ ÒÚÂpÂÓ ÔpËfiχ FM ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ̇pÛÊÌÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ ‰Îfl FM Í „ÌÂÁ‰Û FM
 • Страница 11 из 38
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ) 1 2 3 4 5 6 Р ус с к и й ( * & ^ % $ # 7 890 ! @ ¡ £ ™ äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ̇ ÒËÒÚÂÏ – 1 ÑÓÍ-Òڇ̈Ëfl iPod – ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÔÎÂÂ‡ iPod ‰Îfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ËÎË ÔÂÂÁ‡fl‰ÍË ˜ÂÂÁ ˝ÚÛ ÒËÒÚÂÏÛ. – „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ͇Ú Ô‡ÏflÚË SD/MMC. – 3 AUX – ˝ÚÓ ‡Á˙ÂÏ, ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‰Îfl
 • Страница 12 из 38
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 0 S/T ) MIC CD/MP3-CD/WMA/USB/CARD ÔÓËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË/CD. ......................... ÔÂÂıÓ‰ ̇ ̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ/ Ô‰˚‰Û˘ÂÈ/ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË. ! ÉÅ – ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎË ÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. – ¡ – ‚ÒÚÓÂÌÌ˚È ÏËÍÓÙÓÌ (‰ÓÒÚÛÔÌÓ
 • Страница 13 из 38
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 5 REPEAT ∞ 3 4 5 ≤ £ ™ ¡ 6 6 7 8 ) ( 9 * CD/MP3/USB/CARD ......................... ‚˚·Ó ÂÊËχ ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. 6¡ /™ CD/MP3-CD/WMA/USB/CARD ......................... ÔÂÂıÓ‰ ̇ ̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ/ Ô‰˚‰Û˘ÂÈ/ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË. 7 OK – 8 ÉÅ –
 • Страница 14 из 38
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl & MUTE – – ‰Îfl ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl Á‚Û͇. Û‰ÂʇÌË Á‚ÓÌ͇ ‚Ó ‚ÂÏfl ‚˚ÁÓ‚‡ ËÎË Á‡ÔËÒË. (èË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË ÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Bluetooth) * VOL +/– „ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË. (9 – ÓÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD ËÎË ÒÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ CD. )3/ 4 Р ус с к и й – ¡ –
 • Страница 15 из 38
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË èÂÂÍβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ ECO POWER ● ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ STANDBYONB (B ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. ➜ èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ ÓÚÍβ˜ËÚÒfl. îÛÌ͈Ëfl ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂ‚ӉËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÂÊËÏ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ˝ÌÂ„ËË/ÂÊËÏ
 • Страница 16 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË CD/MP3-CD/WMA 4 Ç Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÊÏËÚ 9 ‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. éÒÌÓ‚Ì˚ Ò‰ÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË èÓË„˚‚‡ÌË ëD ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛÉÅ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ. ➜ ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl CD ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏÂ ‰‡ÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË Ë
 • Страница 17 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË CD/MP3-CD/WMA èÓËÒÍ Ô‡Ò҇ʇ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË S/T (5 /6 ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. 2 éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ S/T (5 /6 ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) , ÂÒÎË ‚˚ ̇¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê. ➜ çÓχθÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÌË ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl.
 • Страница 18 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË CD/MP3-CD/WMA ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÂÊËÏÓÏ PROGRAM. 1 ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ̇ÊÏËÚ Р
 • Страница 19 из 38
  èËÂÏ ‡‰ËÓ èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ Ç Ô‡ÏflÚË ÏÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰Ó 40 ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ (30 FM Ë 10 AM). Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ĂÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ̇˜ÌÂÚÒfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl. 燘Ë̇fl Ò ˝ÚÓ„Ó ÌÓÏÂ‡, ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ, ‡Ì Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË
 • Страница 20 из 38
  èËÂÏ ‡‰ËÓ ● Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ ÔÛÚÂÏ Á‡ÌÂÒÂÌËfl ̇  ÏÂÒÚÓ Òڇ̈ËË Ò ‰Û„ÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ. ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM•PRESET +/- (ËÎË 3 / 4 ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï
 • Страница 21 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó USB 1 àÒÔÓθÁÛÈÚ ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Í‡·Âθ Aux-in, 2 ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‡Á˙ÂÏAUX (3.5 ÏÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË) Í „ÌÂÁ‰Û AUDIO OUT (ÄÛ‰ËÓ‚˚ıÓ‰) ËÎË Í ‡Á˙ÂÏÛ ‰Îfl ̇ۯÌËÍÓ‚ ‚̯ÌÂ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (Ú‡ÍÓ„Ó, Í‡Í ÚÂ΂ËÁÓ, ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ ·ÁÂÌ˚ı
 • Страница 22 из 38
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË – AAC, WAV, PCM ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎ˚ – WMA-Ù‡ÈÎ˚ Ò DRM-Á‡˘ËÚÓÈ – WMA-Ù‡ÈÎ˚ ‚ ÙÓχÚ Lossless èÂÂÌÓÒ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ̇ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB ËÎË Í‡ÚÛ Ô‡ÏflÚË SD/MMC Р ус с к и й åÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ ÏÓÊÌÓ Î„ÍÓ ÔÂÂÌÂÒÚË Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ̇ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB ËÎË
 • Страница 23 из 38
  2 èË„ÓÚÓ‚¸Ú ËÒÚÓ˜ÌËÍ , Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ Ë‰ÚË Á‡ÔËÒ¸. ä‡Ê‰˚È ‡Á ÏÓÊÌÓ ‚˚·Ë‡Ú¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‰Îfl Á‡ÔËÒË: DISC - ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰ËÒÍ(Ë). á‡ÚÂÏ ‚˚·ÂËÚ ‰ÓÓÊÍÛ ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl. (ÒÏ ê‡·ÓÚ‡ Ò CD/ MP3/WMA). BT (BLUETOOTH) - èÓ‰Íβ˜ËÚÂ Í ÒËÒÚÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Bluetooth,
 • Страница 24 из 38
  ÑÓÍ-Òڇ̈Ëfl iPod ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÔÎÂÂ˚ iPod ● ÅÓθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÏÓ‰ÂÎÂÈ Apple iPod Ò 30ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ ‰ÓÍ-Òڇ̈ËË: 20GB, 40GB, 20/30GB Photo, 40/60GB Photo, 30GB Video, 60GB Video, 80GB Video, Mini, Nano Ë Nano 2-„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. Ç˚·Ó Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡ ‰ÓÍÒڇ̈ËË Р ус с к и й ● 8 ‡Á΢Ì˚ı ‡‰‡ÔÚÂÓ‚
 • Страница 25 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Bluetooth ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Bluetooth ÒËÒÚÂÏ˚ BTM630 ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‡Û‰ËÓÒ˄̇Î˚ ÓÚ ‰Û„Ëı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ÙÛÌ͈ËÂÈ Bluetooth (̇Ô., ÏÓ·ËθÌ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚, äèä Ë Ú.Ô.), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 10 ÏÂÚÓ‚. èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÔÓÙËÎË Bluetooth LJ¯‡ ÒËÒÚÂχ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
 • Страница 26 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Bluetooth 5 Ç˚·ÂËÚ "BTM630", ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÒÓÔflÊÂÌËÂ. 6 èË Á‡ÔÓÒ ԇÓÎfl ‚‚‰ËÚ "0000". 7 èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÒÓÔflÊÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Р ус с к и й ‡Á‰‡ÒÚÒfl ‰‚ÓÈÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl Á̇˜ÓÍ Bluetooth. ➜ ÖÒÎË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (ÏÓ·ËθÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ) ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓÙËθ HFP
 • Страница 27 из 38
  àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Bluetooth èËÂÏ ‚˚ÁÓ‚‡ ˜ÂÂÁ ÒËÒÚÂÏÛ (‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚ı ÏÓ·ËθÌ˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Ëı ÔÓÙËÎË HFP Ë HSP) èË ‚ıÓ‰fl˘ÂÏ ‚˚Áӂ ̇ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚È ÏÓ·ËθÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ, ‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflı ‡Á‰‡ÒÚÒfl Ò˄̇Π‚ıÓ‰fl˘Â„Ó ‚˚ÁÓ‚‡ Ë Ì‡ Ë̉Ë͇ÚÓÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl "IN CALL (ÇıÓ‰fl˘ËÈ ‚˚ÁÓ‚)" Ë
 • Страница 28 из 38
  ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ ➜ ñËÙ˚ ÏËÌÛÚ ÏË„‡˛Ú. 5 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM•PRESET +/- (¡ / ™ ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏËÌÛÚ˚. 6 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG (ËÎË PROG/CLOCK ̇ ÔÛθÚ Ñì) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚ÂÏfl. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË TIMER Р ус с к и й ● ëËÒÚÂχ ÏÓÊÂÚ
 • Страница 29 из 38
  ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË TIMER ● Ç ÂÁÂ‚ÌÓÏ ÂÊËÏ ËÎË ‚ ıӉ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ TIMER ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ó‰ËÌ ‡Á. ➜ ÖÒÎË Ú‡ÈÏÂ ‚Íβ˜ÂÌ, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ , ‡ ÂÒÎË ÓÌ ‚˚Íβ˜ÂÌ, ÚÓ ˝Ú‡ ̇‰ÔËÒ¸ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ. 2 èpË ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÌÛÊÌÓ„Ó ‚pÂÏÂÌË ÔÂpÂÒڇ̸Ú ̇ÊËχڸ
 • Страница 30 из 38
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÌÒËÎËÚÂθ åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ̇ ‚˚ıӉ ...................... 2 x 15 W RMS ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ ............. ≥ 70 dBA éÚ‰‡˜‡ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ............... 20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ̇ ‚ıӉ AUX 0.5 V (max. 2 V) Ç˚ıÓ‰ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ۯÌËÍÓ‚ ..............................
 • Страница 31 из 38
  ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú.Í. ˝ÚÓ ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ „‡p‡ÌÚ˲. ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇. èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÌÂÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ ÔÂpÂ˜Ì˛ ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‚ p‡Á‰ÂÎÂ
 • Страница 32 из 38
  ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èÓ·ÎÂχ ê¯ÂÌË ç˜ÂÚÍÓ ÒÎ˚¯ÂÌ ‚ıÓ‰fl˘ËÈ Á‚ÛÍ ÏËÍÓÙÓ̇. ✔ èˉ‚Ë̸ÚÂÒ¸ ·ÎËÊÂ Í ÏËÍÓÙÓÌÛ ËÎË „Ó‚ÓËÚ „ÓϘÂ. ✔ Ç˚·ÂËÚ ÒÂ‰Û Ò ·ÓΠÌËÁÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ˝ıÓ Ë/ ËÎË ÏÂ̸¯ËÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ÙÓÌÓ‚˚ı ¯ÛÏÓ‚. ✔ ìÏÂ̸¯ËÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÔÚËχθÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
 • Страница 33 из 38
  223 pg223-224_BTM630_12_War 223 2007.9.24, 11:57
 • Страница 34 из 38
  224 pg223-224_BTM630_12_War 224 2007.9.24, 11:57
 • Страница 35 из 38
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky BTM630 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski Printed in China PageBack_BTM630-22EE 262 PDCC-JS/JW-0739 2007.9.24, 11:54
 • Страница 36 из 38
  iPod_12_1.eps 2008-02-19 5:22:08 PM C Y CM MY K Netherlands CY CMY Deutsch M Hinweise zur iPod-Verbindung 1. Das Docking-Entertainment-System ist mit allen im Handel erhältlichen Apple iPod-Modellen mit 30-pin-Anschluss kompatibel. 2. Es sind vier Adapter für verschiedene iPod-Modelle enthalten, z.
 • Страница 37 из 38
  C M Pyccknñ Português Suomi iPod_12_2.eps Y CM CY Ploski MY CMY Magyar Slovensky K 2008-02-19 2:43:44 PM
 • Страница 38 из 38