Инструкция для PHILIPS DC570

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

DC570

Docking Entertainment System

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

pg001-05_DC570_12ee Cover

4/1/10, 11:39

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  DC570 Docking Entertainment System Register your product and get support at www.philips.com/welcome pg001-05_DC570_12ee Cover 1 4/1/10, 11:39
 • Страница 2 из 28
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 28
  DOCKING ENTERTAINMEN T SYSTE M DC57 0 7 8 9 0 SOURCE POWER DSC DBB PRESET + VOLUME + 1 2 3 4 5 ! AUX FM 6 @ 3 pg001-05_DC570_12ee Cover 3 4/1/10, 11:39
 • Страница 4 из 28
  1 2 3 POWER 9 TUNER 0 TUNING + ! TUNING 4 5 6 USB MENU SHUFFLE TIMER @ # $ AUX PROG SET TIME REPEAT DSC 7 ALBUM/ PRESET 8 SLEEP VOL % MUTE ^ DBB 4 pg001-05_DC570_12ee Cover 4 4/1/10, 11:39
 • Страница 5 из 28
  Р ус с к и й Index Polski êÛÒÒÍËÈ ----------------------------------------------------------- 6 Česky Polski ------------------------------------------------ 24 Slovensky Česky ------------------------------------------------ 41 Magyar Slovensky ------------------------------------------ 58 Magyar
 • Страница 6 из 28
  ëéÑÖêÜÄçàÖ Р ус с к и й éÅôÄü àçîéêåÄñàü Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ .... 7 èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ . 7 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ............................ 7 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó USB .................................... 18
 • Страница 7 из 28
  èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÔÓÍÛÔÍÓÈ Ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏ ‚ ÍÎÛ·Â Philips! ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË, Ô‰·„‡ÂÏÓÈ Philips, Á‡„ËÒÚËÛÈÚ LJ¯Â ËÁ‰ÂÎË ‚ www.philips.com/welcome. чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â. àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Óı‡ÌÂ
 • Страница 8 из 28
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ Р ус с к и й FM ‡ÌÚÂÌÌ FM wire antenna ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌËÈ Ô·Ú íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. A èËÚ‡ÌË ● èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl Í ÓÁÂÚÍ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ! – ÑÎfl ÓÔÚËχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ
 • Страница 9 из 28
  ● WesternÇÒÚ‡‚¸Ú ‡Á˙ÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB ‚ „ÌÂÁ‰Ó ÒËÒÚÂÏ˚. ËÎË ‰Îfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò Í‡·ÂÎÂÏ USB: 1 ÇÒÚ‡‚¸Ú ӉËÌ ‡Á˙ÂÏ Í‡·ÂÎfl USB ‚ „ÌÂÁ‰Ó ÒËÒÚÂÏ˚. 2 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰Û„ÓÈ ¯ÚÂÔÒÂθ ͇·ÂÎfl USB ‚ ‚˚ıÓ‰ÌÛ˛ ÍÎÂÏÏÛ USB ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB. Р ус с к и й èÓ‰„ÓÚӂ͇ á‡ÏÂ̇ ·‡Ú‡ÂÂÍ ‚ Ô‡ÌÂÎË ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
 • Страница 10 из 28
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Р ус с к и й éÒÌÓ‚ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 1 USB DIRECT – ÔÓ‰Íβ˜ËÚ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB ·Óθ¯ÓÈ ÂÏÍÓÒÚË. 2 ÉÅ – (iPod/USB) ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎË ÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. 3 S/ 4 – T iPod/ USB ........ ÔÓËÒÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
 • Страница 11 из 28
  èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 iPod – ‚˚·Ó ‡Û‰ËÓËÒÚÓ˜ÌË͇ ‰Îfl ÔÎÂÂ‡ iPod. 2 Power – ÔÂÂÍβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl. 3É Å – (iPod/USB) ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎË ÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. 4 Menu – ‚ıÓ‰ ‚ ÏÂÌ˛ iPod 5 USB – ‚˚·Ó ‡Û‰ËÓËÒÚÓ˜ÌË͇ ‰Îfl ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ‡ Ò USB. 6 REPEAT/SHUFF – (USB) ÔÂÂÍβ˜ÂÌËÂ
 • Страница 12 из 28
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË Р ус с к и й ● ÖÒÎË ÒËÒÚÂχ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÓχθÌÓÏ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ 3 ÒÂÍÛ̉˚ ËÎË ·ÓΠÍÌÓÔÍÛ POWER ̇ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ‚ ÂÊËÏ Eco power ËÎË Ì‡Ó·ÓÓÚ. POWER TUNER TUNING + TUNING USB MENU SHUFFLE TIMER AUX PROG SET TIME REPEAT DSC ALBUM/
 • Страница 13 из 28
  Р ус с к и й éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ìÔ‡‚ÎÂÌË Á‚ÛÍÓÏ é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ‡ÍÚË‚‡ˆËfl ÙÛÌ͈ËÈ Á‚Û͇ DBB Ë DSC Ì‚ÓÁÏÓÊ̇. DBB (ÑË̇Ï˘ÂÒÍÓ ÛÒËÎÂÌË çó) DBB ÛÒËÎË‚‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ·‡ÒÓ‚. iPod/AUX ● ç‡ÊÏËÚ ̇ ÔÛθÚ Ñì ÍÌÓÔÍÛ ALBUM/ PRESET 4 ËÎË ÍÌÓÔÍÛ PRESET - ̇ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËË/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl
 • Страница 14 из 28
  îÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl USB Р ус с к и й ËÒ˜ÂÁÌÂÚ, ÂÒÎË ÂÊËÏ ‚˚Íβ˜ÂÌ. 2 ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ POWER TUNER ÔÓË„˚‚‡Ì˲, ̇ÊÏËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÌÓÔÍÛ REPEAT/SHUFF ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ò ‰ËÒÔÎÂfl Ì ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ oFF. èËϘ‡ÌËÂ: – îÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ
 • Страница 15 из 28
  Р ус с к и й îÛÌ͈ËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl USB èÓÒÏÓÚ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ 1 åÓÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ËÎË ËÁÏÂÌËÚ¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ ‰ÓÓÊÍË èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ Ì‡ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG/ SET TIME ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ͇ʉÓÈ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË. àÁÏÂÌÂÌË Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ 1 èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ
 • Страница 16 из 28
  èËÂÏ ‡‰ËÓ Р ус с к и й POWER TUNER ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ PROG/SET TIME Ë ‰ÂÊËڠ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ·ÓΠ3 ÒÂÍÛ̉ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ. ➜ ÇÒ Ëϲ˘ËÂÒfl Òڇ̈ËË ÔÓ„‡ÏÏËÛ˛ÚÒfl. èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‚Û˜ÌÛ˛ TUNING + 1 ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ (ÒÏ.
 • Страница 17 из 28
  Р ус с к и й Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË 3 éÔËÒ‡ÌË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÒÏ. ‚ ä‡ÚÍÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ËÎË Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. SOURCE POWER DSC DBB PRESET + VOLUME + àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó USB 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ ‡Û‰ËÓ ‚̯̄Ó
 • Страница 18 из 28
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË Р ус с к и й èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ ÙÓχÚ˚: – USB ËÎË ÙÓÏ‡Ú Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË FAT12, FAT16, FAT32 (‡ÁÏÂ ÒÂÍÚÓ‡: 512-4096 ·‡ÈÚÓ‚) – ·ËÚÂÈÚ åê3 (ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı): 32 -320 ä·ËÚ/Ò Ë Ò ÔÂÂÏÂÌÌ˚Ï ·ËÚÂÈÚÓÏ – WMA ‚ÂÒËfl 9 ËÎË ÌËÊ – îÓÏËÓ‚‡ÌË ‰ËÂÍÚÓËË Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ 8 ÛÓ‚ÌflÏË –
 • Страница 19 из 28
  ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ í‡ÈÏÂ ÏÓÊÌÓ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl. POWER TUNER èÓÒ˚Ô‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓ‰ Á‚ÛÍ ‡‰ËÓ FM ËÎË ÏÛÁ˚ÍÛ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB ËÎË iPod. èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌ͈ËË ·Û‰ËθÌË͇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl. 1 ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍÛ TUNING + TIMER ‰Îfl ‚ıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ
 • Страница 20 из 28
  ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl Р ус с к и й ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡Ò˚Ô‡ÌËfl SLEEP í‡ÈÏÂ Á‡Ò˚Ô‡ÌËfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÓÚÍβ˜ËÚ¸Òfl ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. 1 H‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ SLEEP ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á. ➜
 • Страница 21 из 28
  ëÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÔÎÂÂ˚ iPod ● ÑÓÍ-Òڇ̈Ëfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‡Á‚ΘÂÌËÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËχ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÏÓ‰ÂÎflÏË Apple iPod Ò 30-ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ. Ç˚·Ó Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡ ‰ÓÍÒڇ̈ËË ● Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‚ıÓ‰flÚ ˜ÂÚ˚ ‡‰‡ÔÚÂ‡, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ‰Îfl ‡Á΢Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ iPod, ‚Íβ˜‡fl iPod Touch (8 ÉÅ, 16 ÉÅ), iPod Classic
 • Страница 22 из 28
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Р ус с к и й ÌÒËÎËÚÂθ åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ̇ ‚˚ıӉ ............................................. ............. 2 x 7.5W (ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ), 15W (Ò‡·‚ÛÙÂ) ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ ............. ≥ 70 dBA éÚ‰‡˜‡ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ............... 50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ̇ ‚ıÓ‰Â
 • Страница 23 из 28
  Р ус с к и й ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú.Í. ˝ÚÓ ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ „‡p‡ÌÚ˲. ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇. èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÌÂÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ ÔÂpÂ˜Ì˛
 • Страница 24 из 28
  92 pg075-091_DC570_12-Hun 92 4/1/10, 11:44
 • Страница 25 из 28
  pg075-091_DC570_12-Hun 93 4/1/10, 11:44
 • Страница 26 из 28
  pg075-091_DC570_12-Hun 94 4/1/10, 11:45
 • Страница 27 из 28
  Р ус с к и й Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Polski Česky Slovensky Magyar DC570 © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. PageBack_DC570-EE 94 DC570_UM_12_V2.0 4/1/10, 11:38
 • Страница 28 из 28