Инструкция для PHILIPS DCK3060/00, HTS5120, HTS3220, HTS5200, DCK3060, HTS9140, HTS5590, HTS5560, HTS9520, HTS7140, HTS5220, HTS5580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 När den här symbolen med en överkryssad papperskorg 
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av 
det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du 
kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.
  Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla 
produkter i det vanliga hushållsavfallet.
 Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt 
kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter 
på miljö och hälsa.

Modell- och serienummer

 Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och 
serienumret till produkten. Modell- och serienumret 
fi nns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren 
här: 
  Modellnummer _____________________________
 Serienr ___________________________________

 

DA

     Copyright

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-
beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske 
patenter og anden immateriel ejendom tilhørende 
Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. 
Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal 
godkendes af Macrovision Corporation, og er kun 
beregnet til privat brug og anden visning for et 
begrænset publikum, medmindre det er godkendt af 
Macrovision Corporation. Ombygning og demontering 
af enheden er forbudt.

 Overholdelse

Dette produkt overholder de væsentlige krav og 
andre relevante bestemmelser i direktiverne 
2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Varemærker

 “Made for iPod” betyder, at et stykke elektronisk 
tilbehør er designet specifi kt til at tilsluttes til en iPod 
og er certifi ceret af udvikleren til at opfylde Apples 
standarder for ydeevne.
  “Works with iPhone” betyder, at et stykke elektronisk 
tilbehør er designet specifi kt til at tilsluttes til en 
iPhone og er certifi ceret af udvikleren til at opfylde 
Apples standarder for ydeevne.
  Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller 
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og 
lovmæssige standarder.
 iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret 
i USA og andre lande.

 

 Sikkerhed

  Udsæt ikke produktet for regn, vand eller 

• 

ekstrem varme. Anbring aldrig væskebeholdere, 
f.eks. vaser, i nærheden af hjemmebiografen. 
Hvis der spildes væske på eller i produktet, 
skal alle tilsluttede enheder frakobles. Kontakt 
Philips Kundeservice for at få produktet 
undersøgt før brug.
    Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild 

• 

eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
  Benyt kun en tør klud til at rengøre produktet 

• 

med.

 Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

 Når et produkt er forsynet med dette symbol med 
en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at 
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. 
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for 
elektriske og elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente 
produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
 Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at 
forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Modelnummer og serienummer

  Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om 
modelnummeret og serienummeret på produktet. 
Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden 
eller i bunden af produktet. Skriv numrene her: 
  Modelnr. ___________________________________
  Serienr. ____________________________________
  

 

FI

 Tekijänoikeus

Tässä tuotteessa käytetään tekijänoikeuksia suojaavaa 
tekniikkaa, joka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain liitto-
hallinnon patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla, 
joiden omistajia ovat Macrovision Corporation ja muut 
tahot. Tämän tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan käyt-
täminen on sallittua vain Macrovision Corporationin 
luvalla. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöä 
ja muuta rajoitettua käyttöä varten. Tekniikan valmistus-
tavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

 Yhdenmukaisuus

Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 
2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä 
koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Tavaramerkit

Made for iPod merkitsee, että sähköinen lisävaruste on 
tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, ja sen kehittäjä 
takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
 Works with iPhone merkitsee, että sähköinen lisäva-
ruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPhoneen, ja 
sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suoritusky-
kyvaatimukset.
  Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se 
täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.
 iPod on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

 Turvallisuus

  Älä altista tuotetta sateelle, vedelle tai liialliselle 

• 

kuumuudelle. Älä aseta nestettä sisältäviä 
astioita kuten maljakoita kotiteatterin lähelle. 
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, 
irrota se muista liitetyistä laitteista. Ota yhteys 
Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan 
ennen käyttöä.
    Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden 

• 

lämmönlähteiden lähelle tai suoraan 
auringonvaloon.
  Puhdista laitetta vain kuivalla liinalla.

• 

 Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty 
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää 
ja käyttää uudelleen.

 Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva 
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. 
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja 
tuotteita talousjätteiden mukana.
 Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa 
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti 
koituvia haittavaikutuksia.

 Mallinumero ja sarjanumero

 Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen 
malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen 
tausta- tai alapuolella. Kirjoita numerot tähän: 
  Mallinumero ________________________________
 Sarjanumero ________________________________

 

PT

 Direitos de autor

Este produto incorpora tecnologia de protecção de 
direitos de autor protegida pelas reivindicações de 
método de determinadas patentes dos EUA, e por 
outros direitos de propriedade intelectual da Macrovi-
sion Corporation e outros proprietários de direitos. A 
utilização desta tecnologia de protecção de direitos de 
autor deve ser autorizada pela Macrovision Corpora-
tion e aplica-se ao uso doméstico e outros modos de 
visualização limitados, salvo autorização expressa da 
Macrovision Corporation. A engenharia inversa ou a 
desmontagem são proibidas.

Conformidade

Este produto cumpre os requisitos essenciais e 
outras disposições relevantes das Directivas 
2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

 Marcas comerciais

 “Made for iPod” (concebido para iPod) signifi ca que 
o acessório electrónico foi concebido para ser espe-
cifi camente conectado ao iPod e que o seu criador 
certifi ca que cumpre as normas de desempenho da 
Apple.
  “Works with iPod” (funciona com iPod) signifi ca que 
o acessório electrónico foi concebido para ser especi-
fi camente ligado ao iPod e que o seu criador certifi ca 
que cumpre as normas de desempenho da Apple.
  A Apple não se responsabiliza pela utilização deste 
dispositivo ou pelo cumprimento das normas de 
segurança e da regulamentação.
 iPod é uma marca comercial da Apple, Inc., registada 
nos E.U.A. e em outros países.

 

 Segurança

  Nunca exponha o produto à chuva, água ou 

• 

calor excessivo. Nunca coloque recipientes com 
líquidos, tais como jarras, próximos do sistema 
de cinema em casa. Se forem derramados 
líquidos sobre o produto, desligue-o de outros 
produtos aos quais esteja ligado. Contacte o 
Apoio ao Cliente da Philips para que o produto 
seja verifi cado antes de ser utilizado.
    Nunca coloque o produto perto de lume ou 

• 

fontes de calor, incluindo a exposição solar 
directa.
  Utilize apenas panos secos para limpar o 

• 

produto.

  Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais 
e componentes de alta qualidade, que podem ser 
reciclados e reutilizados.

 Quando este símbolo de um caixote de lixo com um 
traço por cima constar de um produto, signifi ca que 
esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 
2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha 
selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
  Proceda de acordo com as regulamentações locais e 
não elimine os seus antigos produtos juntamente com 
o lixo doméstico.
 A eliminação correcta do seu produto antigo evita 
potenciais consequências nocivas para o ambiente e 
para a saúde pública.

 Número do modelo e número de 
série

  Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números 
de modelo e de série do produto. Os números de 
modelo e de série encontram-se na parte posterior 
ou inferior do produto. Anote os números aqui: 
  Nº de modelo ______________________________
  Nº de série ________________________________
  

 

EL

 Πνευματικά δικαιώματα

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστα-
σίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύο-
νται από αξιώσεις μεθόδων ορισμένων ευρεσιτε-
χνιών Η.Π.Α. και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Macrovision 
Corporation και σε άλλους κατόχους πνευμα-
τικών δικαιωμάτων. Η χρήση της τεχνολογίας 
προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Macrovision 
Corporation και προορίζεται για οικιακή και 
άλλες χρήσεις περιορισμένης θέασης, εκτός και 
αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την 
Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη 
συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

 Συμμόρφωση

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται 
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες 
σχετικές διατάξεις των οδηγιών 
2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (EMC).

 Εμπορικά σήματα

Η σήμανση “Made for iPod” σημαίνει ότι κάποιο 
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει κατασκευαστεί ειδικά 
για σύνδεση με iPod και έχει πιστοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδο-
σης της Apple.
 Η σήμανση “Works with iPhone” σημαίνει ότι 
κάποιο ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει κατασκευαστεί 
ειδικά για σύνδεση με iPhone και έχει πιστοποιηθεί 
από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα 
απόδοσης της Apple.
  Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία 
της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της 
προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά 
πρότυπα.
 Το iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατα-
χωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Ασφάλεια

Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή, νερό 

• 

ή υπερβολική θερμότητα. Μην τοποθετείτε 
ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά 
στο Home Cinema. Εάν χυθεί υγρό πάνω 
στο προϊόν, αποσυνδέστε το από τυχόν 
συνδεδεμένες συσκευές. Επικοινωνήστε με 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips 
για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
  Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά 

• 

σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές 
θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
  Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί για τον 

• 

καθαρισμό του προϊόντος.

 Απόρριψη του παλιού προϊόντος 
σας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, 
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν.

  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το 
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό 
σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων.
  Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και 
μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα 
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
 Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας 
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία. 

 Αριθμός μοντέλου και αριθμός 
σειράς

 Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί 
ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς του 
προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός 
σειράς βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του 
προϊόντος σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ: 
  Αριθμός μοντέλου ___________________________
 Αριθμός σειράς _____________________________

 

RU

 Авторские права

Незаконное создание копий защищенных 
материалов, включая копирование программ, 
файлов, теле- и радиопередач и аудиозаписей, 
может являться нарушением авторских прав и 
быть уголовно наказуемым. Данное оборудование 
не должно использоваться в подобных целях.

 Поддержка стандартов

Данное изделие соответствует основным 
требованиям и другим соответствующим 
положениям директив 2006/95/EC (Директива 
по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC 
(Директивы по ЕМС).

Товарные знаки

 “Сделано для iPod” означает, что данное электрон-
ное устройство специально разработано для 
подключения к изделиям iPod и имеет сертифика-
цию разработчика по соответствию технических 
характеристик стандартам корпорации Apple.
  “Сделано для iPod” означает, что данное электрон-
ное устройство специально разработано для 
подключения к устройствам iPod и имеет сертифи-
кацию разработчика по соответствию технических 
характеристик стандартам корпорации Apple.
  Корпорация Apple не несет ответственности за 
функциональность данного устройства или за его 
соответствие стандартам и требованиям техники 
безопасности.
 iPod является товарным знаком корпорации Apple 
Inc., зарегистрированным в США и других странах

 

 Техника безопасности

  Не подвергайте телевизор воздействию 

• 

дождя, воды или высоких температур. 
Не размещайте рядом с телевизором 
сосуды с жидкостью, например вазы. 
Если на/в телевизор попала жидкость, 
отсоедините от него все подключенные 
устройства. Обратитесь в центр поддержки 
потребителей Philips для проверки 
телевизора перед его дальнейшим 
использованием.
    Никогда не размещайте устройство вблизи 

• 

источников открытого пламени или других 
источников тепла, в том числе избегайте 
воздействия прямых солнечных лучей.
  Для очистки используйте только сухую 

• 

ткань.

 Утилизация старого изделия

Изделие разработано и изготовлено с 
применением высококачественных деталей и 
компонентов, которые подлежат переработке и 
повторному использованию.

 Маркировка символом перечеркнутого мусорного 
бака означает, что данное изделие подпадает под 
действие директивы Европейского Совета 2002/96/
EC Узнайте о правилах местного законодательства 
по раздельной утилизации электротехнических и 
электронных изделий.
  Действуйте в соответствии с местными правилами 
и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с 
бытовыми отходами.
 Правильная утилизация отслужившего 
оборудования поможет предотвратить возможное 
вредное воздействие на окружающую среду и 
здоровье человека.

 Номер модели и серийный номер

При обращении в Philips вам потребуется назвать 
модель и серийный номер устройства. Серийный 
номер и номер модели указаны на задней панели 
устройства. Впишите эти номера здесь: 
Номер модели _____________________________
Серийный номер ___________________________

 

ZH-CN

版权

本产品采用版权保护技术,受 Macrovision 
Corporation 和其它权利所有者拥有的某些美国 
专利和其它知识产权保护。 本版权保护技术须
经 Macrovision Corporation 授权方可使用。除
非 Macrovision Corporation 另行授权,否则只
能用于家用和其它有限观看目的。 禁止反向工程
或反汇编。

 商标

 

 “ipod 专用”表示电子配件专门设计用于连接 
iPod,并且经开发人员认证,符合 Apple 的性
能标准。
  “iPhone 适用”表示电子配件专门设计用于连
接 iPhone,并且经开发人员认证,符合 Apple 
的性能标准。
  Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规
标准不负任何责任。
 iPod 是 Apple Inc., 在美国 和其它国家/地区注
册的商标。

 

安全

  切勿将本产品暴露在雨中、水中或过热的环境

• 

中。切勿将液体容器(如花瓶)置于家庭影院
旁边。如果有液体溅到产品表面或内部,请将
其与任何连接的设备断开连接。请与 Philips 
客户服务中心联系,对产品进行检查后再行
使用。
    切勿将本产品放置在靠近明火或其它热源的

• 

地方,包括阳光直射处。
  只能用干的抹布擦洗本产品。

• 

  弃置旧产品

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制
造而成。

   如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号,则表示
此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请自行了解当
地的电子和电气产品分类收集系统。
  请遵守当地规定,不要将旧产品丢弃到普通生活
垃圾中。
 正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造
成潜在的负面影响。

 型号和序列号

如果您与 Philips 联系,将会被询问产品的型号
和序列号。型号和序列号可以在产品的背面或底
部找到。请在此处填写型号:
型号 _____________________________________
序列号 ___________________________________

 

ZH-TW

版權

本產品採用具有版權保護的技術,受到某些美國 

專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權

利擁有者的智慧財產權保護。 使用本版權保護技

術必須經由 Macrovision Corporation 授權,且

除非 Macrovision Corporation 另外授權,否則

僅限於家用及其他有限的檢視用途。 禁止進行反

向工程或拆解。

      Segurança

    Nunca exponha o produto à chuva, água ou ao 

• 

calor excessivo. Nunca coloque vasilhas com 

líquido, como vasos, perto do Home Theater. 

Se algum líquido for derramado sobre ou 

dentro do produto, desconecte-o de qualquer 

dispositivo. Entre em contato com a Central 

de Atendimento ao Cliente Philips para que o 

produto seja verifi cado antes de ser utilizado 

novamente.

    Nunca coloque o produto próximo a fogo 

• 

exposto ou a outras fontes de calor, incluindo 

luz solar direta.

    Use somente um pano seco para limpar o 

• 

produto.

       Descarte do produto antigo

   

  Seu produto foi projetado e fabricado com materiais 
e componentes de alta qualidade, que podem ser 
reciclados e reutilizados.

 

PL

     Prawa autorskie

W niniejszym produkcie zastosowano technologię 
ochrony praw autorskich. Technologia ta chroniona 
jest właściwymi amerykańskimi patentami oraz innymi 
prawami dotyczącymi własności intelektualnej, których 
właścicielem jest fi rma Macrovision Corporation 
oraz inne podmioty. Technologia ta nie może być 
wykorzystywana bez zgody fi rmy Macrovision Corpo-
ration i przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań 
domowych oraz innych zastosowań o charakterze 
niepublicznym, o ile nie uzyskano specjalnej zgody 
Macrovision Corporation. Zabroniony jest demontaż 
urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtwarzanie 
konstrukcji urządzenia).

 Zgodność

Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania 
związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa 
niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa 
zgodności elektromagnetycznej).

 Znaki towarowe

 „Made for iPod” oznacza, że sprzęt elektroniczny 
jest dostosowany do wymogów odtwarzacza iPod 
i jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia 
standardy fi rmy Apple.
  „Works with iPhone” oznacza, że sprzęt elektroniczny 
jest dostosowany do wymogów telefonu iPhone i 
jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia 
standardy fi rmy Apple.
  Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządze-
nia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeń-
stwa i z innymi przepisami.
 iPod jest znakiem towarowym fi rmy Apple Inc., za-
strzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

 

Bezpieczeństwo

  

• 

Zawsze chroń urządzenie przed deszczem, 
wodą i nadmiernym ciepłem. Nie stawiaj 
przedmiotów wypełnionych cieczą (np. 
wazonów) w pobliżu zestawu kina domowego. 
W przypadku rozlania cieczy na urządzenie 
należy natychmiast odłączyć je od innych 
podłączonych urządzeń. Aby sprawdzić 
urządzenie przed użyciem, skontaktuj się 
z działem obsługi klienta fi rmy Philips.
    Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego 

• 

ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj 
urządzenia na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
  Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie 

• 

suchej ściereczki.

 Pozbycie się starego produktu

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane 
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, 
które nadają się do ponownego wykorzystania.

 Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego 
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on 
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/
WE. Informacje na temat wydzielonych punktów 
składowania zużytych produktów elektrycznych i 
elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
  Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi 
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń 
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 
domowego.
 Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie 
pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie 
zdrowie.

Numer modelu i numer seryjny

W przypadku kontaktu z fi rmą Philips należy podać 
numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer 
modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na 
spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj: 
Nr modelu ________________________________
Nr seryjny ________________________________

 

TR

      Telif Hakkı

Bu ürün, Macrovision Corporation’a ve diğer hak 
sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fi kri mül-
kiyet hakları ile korunan telifhakkı koruma teknolojisi 
içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı 
Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır 
ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin 
verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme 
kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara 
ayırma yasaktır.

Uyumluluk

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC 
(EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer 
hükümlerine uygundur.

 Ticari markalar

“Made for iPod”, özel olarak iPod’a bağlanacak şekilde 
tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans 
standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına 
gelir.
 “Works with iPhone”, özel olarak iPhone’a bağlanacak 
şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple per-
formans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar 
anlamına gelir.
  Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standart-
lar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.
 iPod, Apple Inc.’nin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı 
ticari markasıdır.

 

 Güvenlik

  Ürünü yağmura, suya veya aşırı sıcaklığa maruz 

• 

bırakmayın. Ev sinema sisteminin yakınına asla 
vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. 
Ürünün içine veya üzerine sıvı dökülürse, bağlı 
tüm cihazları çıkarın. Yeniden kullanmadan önce 
ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından 
kontrol edilmesini sağlayın.
    Ürünü kesinlikle çıplak alev veya doğrudan 

• 

güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma 
yerleştirmeyin.
  Ürünü temizlemek için sadece kuru bir bez 

• 

kullanın.

 Eski ürününüzün atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan 
tasarlanmış ve üretilmiştir.

 Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli 
etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC 
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına 
gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması 
ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi 
edinin.
  Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen 
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.
 Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde 
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

 Model numarası ve seri numarası

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve 
model numaraları istenecektir. Model numarası ve 
seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. 
Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________________
Seri No. ____________________________________

商標

 

「iPod 專用」意指該電子配件產品專為連接 

iPod 而設計,通過開發者認證,並符合 Apple 

效能標準。

 

「iPhone 適用」意指該電子配件產品專為連接 

iPhone 而設計,通過開發者認證,並符合 Apple 

效能標準。

 

 

對該裝置操作或相容性方面的安全與法規標

準,Apple 概不負責。

 

iPod 為 Apple Inc., 在美國 及其他國家的註冊

商標。

 

安全

 

 

• 

切勿使 產品接近水或高溫環境

。 請勿將花瓶

等 盛裝液體的容 器靠近 家庭 劇院產品

。 若有

不 甚噴 灑 至 產品或 進入 產品中

請拔除所有

的裝 置 連 線

。 聯絡 P h ilip s 顧客服務中心

行檢 查後再使 用產品

 

 

 

 

請勿將產品放 置在 靠近火焰或其他熱 源的 位

• 

包括陽光直 射的 位 置

 

 

請僅使 用乾 布清潔 產品

• 

舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造,

可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時,代表

產品適用於歐洲指令 (European Directive) 

2002/96/EC。 請取得當地電子產品分類收集

系統的相關資訊。

 

根據當地法規處理,請勿將廢棄產品當作一般家

庭垃圾棄置。

 

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康

帶來潛在的負面影響。

機型與序號

若與 Philips 聯絡,您必需提供產品的機型與序

號。 機型與序號位於產品的背面或底部。 將號

碼填寫與此: 

型號 ______________________________________

序號 ______________________________________

MS-MY

 Hak cipta

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak 
cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa 
paten A.S. dan lain-lain hak harta intelektual yang 
dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak 
yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta 
ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision 
Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan ton-
tonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja 
melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation. 
Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan 
adalah dilarang.

Tanda dagangan

 

iPod adalah tanda dagangan Apple Inc. yang berdaftar 
di A.S. dan negara lain.
  “Dibuat untuk iPod” bermaksud bahawa aksesori 
elektronik itu telah direka bentuk untuk disambungkan 
secara khusus dengan iPod dan telah diperakui oleh 
pembangunnya untuk memenuhi piawai prestasi Apple.
 Apple tidak bertanggungjawab terhadap pengendalian 
peranti ini atau pematuhannya kepada piawai 
keselamatan dan pengawalaturannya.

Keselamatan

  Jangan sekali-kali dedahkan produk kepada 

• 

hujan, air atau haba yang melampau. Jangan 
sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti 
pasu, berhampiran dengan teater rumah. 
Jika cecair tertumpah ke atas atau ke dalam 
produk, tanggalkan produk daripada sebarang 
peranti yang bersambung. Hubungi Penjagaan 
Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum 
digunakan.
  Jangan sekali-kali letakkan produk berhampiran 

• 

dengan nyalaan terbuka atau sumber haba lain, 
termasuk cahaya matahari langsung.
Hanya gunakan kain yang kering untuk 

• 

membersihkan produk.

 Pembuangan barang lama anda

Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan 
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti 
tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

 Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini 
dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk 
tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. 
Sila maklumkan diri anda mengenai sistem kutipan 
berasingan setempat untuk produk elektrik dan 
elektronik.
  Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan 
jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah 
anda yang biasa.
 Cara membuang produk lama anda yang betul akan 
membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap 
alam sekitar dan kesihatan manusia.

 Nombor model dan nombor siri

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta 
untuk memberikan model dan nombor siri produk 
anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada 
bahagian belakang produk anda. Tulis nombor tersebut 
di sini: 
No. Model __________________________________
 No. Siri ____________________________________

 

BR-PT

      Copyright

 

  

    

  

  

 

Este produto contém tecnologia de proteção 
a direitos autorais, que está protegida por 
reivindicação de métodos de determinadas 
patentes americanas e por outros direitos de 
propriedade intelectual pertencentes à Macrovision 
Corporation e a outros proprietários de direitos. 
O uso dessa tecnologia de proteção a direitos 
autorais deve ser autorizado pela Macrovision 
Corporation e destina-se a uso doméstico e a 
outros usos de exibição limitados, a menos que algo 
em contrário seja expressamente autorizado pela 
Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou 
a desmontagem são proibidas.

      Marcas comerciais

     

“Made for iPod” (Feito para iPod) signifi ca que um 
acessório eletrônico foi projetado para conectar-se 
especifi camente ao iPod e foi certifi cado pelo de-
senvolvedor para estar de acordo com os padrões 
de desempenho da Apple.
  “Works with iPhone” (Funciona com iPhone) signi-
fi ca que um acessório eletrônico foi projetado para 
conectar-se especifi camente ao iPhone e foi certifi -
cado pelo desenvolvedor para estar de acordo com 
os padrões de desempenho da Apple.
  A Apple não se responsabiliza pela operação desse 
dispositivo ou pela conformidade com padrões 
reguladores e de segurança.
  iPod é marca comercial da Apple Inc., registrada nos 
EUA e em outros países.

 

   

  Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver 
afi xado a um produto, signifi ca que ele se enquadra 
na Diretiva européia 2002/96/EC. Informe-se sobre o 
sistema de coleta especial local de produtos elétricos 
e eletrônicos.
  Proceda de acordo com as normas locais e não 
descarte produtos antigos no lixo doméstico con-
vencional.
  O descarte correto de produtos antigos ajuda a 
impedir possíveis conseqüências negativas para o meio 
ambiente e para a saúde humana.

     Números do modelo e de série

   Ao entrar em contato com a Philips, você será 
solicitado a fornecer os números do modelo e de 
série do aparelho, localizados na parte traseira do 
próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo

 _______________

Nº de série

 ______________

 

    

Уважаемый

п

от

ребит

ель!

При

п

окупке

убедительно

п

росим

Вас

проверить

правильность

заполнения

га

рантийного

талона.

При

этом

серийный

номер

и
наименование

модели

приобретенного

Вами

изделия

долж

ны

быть

и

дентичны

записи

в
гарантий

ном

талоне.

Не

допускает

ся
в

несени

я
в
талон

каких-либо

изм

енений,

исправлений.

В
случае

неправильного

или

неполного

заполне

ния

гарантийного

талона

н

ем
едленно

обратитесь

к

п

родавцу.

При

бережно

м
и
в

ним

ательном

отношени

и
изделие

будет

надежно

служи

ть

Вам

д

олгие

годы.

В
х

оде

эксплуатации

не

допускайте

механических

повреждений,

попад

ания

вовнутрь

посторо

нних

п

ред

м

етов

,
ж

и

дкостей,

н

асекомых

,
в
течение

всего

срока

службы

следите

за
сохранностью

идентификационной

наклейки

с

о

бозначением

наименования

модели

и

серийного

номера

изделия

.

Если

в
п

роцессе

эксплуатации

и

зделия

В

ы
сочтете,

что

п

арам

ет

ры

работы

отличают

ся

от

изложенных

в
и

нструкции

п

ользоват

еля
,

р

екомендуем

обратиться

за

к

онсультацией

в

н

аш

Информационный

центр

.

Условия 

гарантии

По 

окончании

 срока службы 

обратитесь в 

авторизованный 

сервисный центр 

для 

проведения профилактических

 работ 

и 

получения

 рекомендаций по 

дальнейшей

 эксплуатации

 изделия.

Во
 избежание

 возможных

 недоразумений, 

сохраняйте 

в

 течение 

срока службы 

документы, 

прилагаемые 

к товару при 

его продаже (данный 

гарантийный

 талон

, товарный и 

кассовый чеки

, накладные, 

инструкцию по 

эксплуатации

 (на любом носителе

 и 

иные документы). 

Гарантийное

о

бслуживание

н

е

р

аспространяется

на
изделия

,

недостатки

которых

возникли

вследствие

:

1.

Нарушения

П

отребителем

правил

эксплуатации

,

хранения

или

транспортировки

товара

2.

Действий

третьих

л

иц:

Любу

ю инф

ормац

ию о 

расположении 

сервисных 

центров 

и

 о 

сервисном 

обслу

живани

и

 Вы 

может

е полу

чит

ь

 в 
Инф

ормаци

онн

ом Центре

 

Телеф

он:

(495) 961-1111,

800 200-0880 

есплат

ный 

звонок по 

России). 

Интернет

: www.philips.ru 

ремонта

неуполномоченным

и

лицами

;

внесения

несанкционированных

изготовителем

к

онструктивных

или

схемот

ехнических

изменений

и

изменений

программного

обеспечения

отклонение

от
Государственных

Т

ехнических

Стандартов

(ГОСТов

)

и

норм

питающих

,

телекоммуникационных

и

к

абельных

сетей

;

неправильной

установки

и

подключения

изделия

;

3.
Действия

непреодолимой

силы

(стихия,

пожар,

молния

и

т.п.);

Объект

Срок службы 

(исчисляет

ся 

со
 дня 

передачи 

товара 

потребителю)

Срок гарантии

 (исчисля

ется 

со 
дня 

передачи

 товара 

потребителю

)

Изделие

3 года

1 год

Пульт дистанционного 

управления

1 год

1 год

Компания

и

зготовитель

в

ыражает

благодарно

сть

за

В

аш

в

ы

бор

и

гарантирует высокое

качество

и

б

езупречное

функ

ционирование

данного

изделия

при

соблюдении

правил

его

эксплуатации.

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements 
contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or 
elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

10

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

NOTES

DCK3060_00_QSG_v5_520x650.indd   2

DCK3060_00_QSG_v5_520x650.indd   2

2/2/2010   9:35:45 AM

2/2/2010   9:35:45 AM

O

O

O

O

O

O

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Register your product and get support at DCK3060 Home theater dock for iPod/iPhone EN Quick Start FR Mise en route ES Inicio rápido DE Schnellstart NL Snelle start IT Guida di avvio rapido SV Snabbstart DA Lynvejledning FL Pikaopas PT Instalação Rápida EL Γρήγορη εκκίνηση PL Skrócona instrukcja RU
  • Страница 2 из 3
    FI När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
  • Страница 3 из 3