Инструкция для PHILIPS FC8396, FC8394, FC8390

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FC8398 - FC8390

4222.003.3067.2   1

25-10-2006   13:36:48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 63
  FC8398 - FC8390 4222.003.3067.2 1 25-10-2006 13:36:48
 • Страница 2 из 63
   4222.003.3067.2 2 25-10-2006 13:36:49
 • Страница 3 из 63
   1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4222.003.3067.2 3 2 18 19 20 25-10-2006 13:37:03
 • Страница 4 из 63
   4222.003.3067.2 4 25-10-2006 13:37:04
 • Страница 5 из 63
  English 6 Български 9 Čeština 12 Eesti 15 Hrvatski 18 Magyar 21 Қазақша 24 Lietuviškai 28 Latviešu 31 Polski 34 Română 37 Русский 40 Slovensky 44 Slovenščina 47 Srpski 50 Українська 53 58 FC8398-FC8390 61 4222.003.3067.2 5 25-10-2006 13:37:06
 • Страница 6 из 63
   English Important Read this user manual carefully before you use use the appliance and save it for future reference. - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. - Do not use the appliance if the plug, the cord or the
 • Страница 7 из 63
  English Using the appliance Vacuuming 1 Pull the cord out of the appliance and put the mains plug in the wall socket. 2 Push the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance. - You can carry the vacuum cleaner by the handle at the front of the appliance.
 • Страница 8 из 63
   English Motor Protection Filter Replace the Motor Protection Filter once a year. 1 Open the cover and remove the filter. 2 Insert a new filter into the holder with the white side pointing upwards (Fig. 15). AFS Micro Filter Replace the AFS Micro Filter every 6 months. 1 Open the grille (1) at the
 • Страница 9 из 63
  Български Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще. - Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа. - Не използвайте
 • Страница 10 из 63
  10 Български Щипка за приставки Щипката за принадлежности може просто да се постави върху тръбата. - Тесният и малкият накрайници (само за определени модели) могат да се поставят върху щипката (фиг. 6). Използване на уреда Почистване с прахосмукачката 1 Изтеглете захранващия кабел от уреда и
 • Страница 11 из 63
  Български 11 За да изпразните торбичката за многократна употреба: 1 Свалете скобата, като я плъзнете настрани от торбичката. 2 Изтърсете съдържанието в кофа за боклук. 3 Затворете торбичката, като плъзнете скобата обратно върху долния край на торбичката. Торбичките за прах Philips за многократно
 • Страница 12 из 63
  12 Čeština Důležité Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. - Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti. - Pokud byste zjistili závadu na
 • Страница 13 из 63
  Čeština 13 Příchytka příslušenství Příchytku příslušenství lze připevnit přímo na trubici. - Nástavec pro štěrbiny a malá hubice (pouze některé typy) mohou být upevněny k této příchytce (Obr. 6). Použití přístroje Vysávání 1 Z vysavače vytáhněte síťový kabel a zástrčku zasuňte do síťové zásuvky. 2
 • Страница 14 из 63
  14 Čeština 2 Obsah sáčku vysypte do odpadkového koše. 3 Uzavřete sáček tak, že jeho uzávěr nasunete zpět na dolní hranu sáčku. Prachové sáčky Philips pro opakované použití jsou k dostání pod označením 4341 004 92090. Výměna filtrů Před výměnou filtrů přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.
 • Страница 15 из 63
  Eesti 15 Tähelepanu! Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. - Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele. - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade on vigastatud.
 • Страница 16 из 63
  16 Eesti Seadme kasutamine Tolmuimemine 1 Tõmmake toitejuhe seadmest välja ning lükake pistik pistikupessa. 2 Seadme sisselülitamiseks vajutage seadmel olevat sisse/välja nuppu. - Tolmuimejat võite kanda seadme ees olevast käepidemest. Imemisvõimsuse reguleerimine Imemisvõimsust saab reguleerida: -
 • Страница 17 из 63
  Eesti 17 Filtrite vahetus Alati võtke seadme pistik enne tolmukoti asendamist seinakontaktist välja. Mootori kaitsefilter Vahetage mootori kaitsefiltrit kord aastas. 1 Avage kaas ja eemaldage filter. 2 Sisestage uus filter hoidikusse, nii et valge pool jääks ülespoole (Jn 15). Filter „AFS Micro”
 • Страница 18 из 63
  18 Hrvatski Važno Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe. - Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže. - Nemojte koristiti aparat ako su utikač, kabel ili sam aparat
 • Страница 19 из 63
  Hrvatski 19 - Uski nastavak za proreze i mala usisna četka (samo neki modeli) mogu se pričvrstiti na kopču (Sl. 6). Korištenje aparata Usisavanje 1 Izvucite kabel iz aparata i priključite utikač u zidnu utičnicu. 2 Stopalom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na gornjem dijelu aparata
 • Страница 20 из 63
  20 Hrvatski Zamjena filtera Prije zamjene filtera uvijek isključite aparat iz napajanja. Filter za zaštitu motora Zamijenite filter za zaštitu motora jednom godišnje. 1 Otvorite poklopac i izvadite filter. 2 Umetnite novi filter u držač tako da je bijela strana usmjerena prema gore (Sl. 15). AFS
 • Страница 21 из 63
  Magyar 21 Fontos! A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. - A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. - Ne használja a készüléket, ha a
 • Страница 22 из 63
  22 Magyar Tartozéktároló csipesz A tartozéktároló csipeszt egyszerűen rá lehet pattintani a csőre. - A réstisztító szívófejet és a kis fejet (bizonyos típusoknál) rá lehet pattintani a tartozéktároló csipeszre (ábra 6). A készülék használata Porszívózás 1 Húzza ki a kábelt a készülékből, és dugja
 • Страница 23 из 63
  Magyar 23 3 Zárja le a porzsákot: tolja vissza a szorítót a porzsák alsó szélére. Philips többször felhasználható porzsákokat 4341 004 92090 típusszámon vásárolhat. A szűrők cseréje Mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket, mielőtt kicserélné a szűrőket. Motorvédő szűrő A motorvédő
 • Страница 24 из 63
  24 Қазақша Маңызды  Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрі болашақта қолдануға сақтап қойыңыз. - Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз. - Құралдың тоқ сымы, шанышқысы, немесе құралдың
 • Страница 25 из 63
  Қазақша 25 2 Кілемдерді тазалау үшін, құрамалды саптамадағы ықтырмалы қосу/өшіру түймесін аяғыңызбен тағы бір рет бассаңыз, қылшақты лента қайтадан саптамадағы орнына кіреді.  (Cурет 5) Қосымша бөлшек ретінде берілген қыстырғыш Қосымша бөлшек қыстырмасы құбырға сырт ете түсіп орнатылады. -
 • Страница 26 из 63
  26 Қазақша Қайта қолдануға болатын шаң дорбасы Қағаз шаң жинағыш дорба орнына, егер мүмкіндік болса, қайта қолданатын шаң жинағыш дорба қолдансаңыз болады. Қайта қолданатын шаң жинағыш дорбаны босатып, қайта қолдануға болады. Қайта қолдануға болатын шаң дорбаларын салу немесе алу үшін, қағаз шаң
 • Страница 27 из 63
  Қазақша 27 Ақаулықтарды табу  1 - Сору қуаты әлсіз. Сору қуаты түймесі максимум ұстанымында екендігін тексеріңіз (ерекше түрлері ғана). Қол сабындағы сырғымасы жабық екендігін тексеріңіз. Мүмкін шаң дорбасы толып кеткен болар. Шаң дорбасын алмастырыңыз. Мүмкін сүзгіштері кірленген
 • Страница 28 из 63
  28 Lietuviškai Svarbu Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje. - Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą. - Nenaudokite prietaiso, jei jo
 • Страница 29 из 63
  Lietuviškai 29 Priedų spaustukas Priedų spaustuką paprasta užspausti ant vamzdžio. - Siaurą ir mažą antgalį (tik tam tikruose modeliuose) galima užspausti ant spaustuko (Pav. 6). Prietaiso naudojimas Siurbimas 1 Ištraukite laidą iš prietaiso ir įkiškite kištuką į sieninį el. lizdą. 2 Norėdami
 • Страница 30 из 63
  30 Lietuviškai 3 Uždarykite maišelį, užstumdami spaustuką ant apatinio maišelio krašto. „Philips“ daugkartinio naudojimo dulkių maišelių modelio numeris yra 4341 004 92090. Filtrų keitimas Prieš keisdami filtrus, visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Apsauginis variklio filtras Apsauginį
 • Страница 31 из 63
  Latviešu 31 Svarīgi Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā. -
 • Страница 32 из 63
  32 Latviešu Piederumu skava Piederumu skava ir viegli nostiprināma uz caurules. - Šauro uzgali un mazo uzgali (tikai atsevišķiem modeļiem) var ievietot skavā (Zīm. 6). Ierīces lietošana Putekļu sūkšana 1 Izvelciet elektrības vadu no ierīces un iespraudiet elektrības vada kontaktdakšu elektrotīkla
 • Страница 33 из 63
  Latviešu 33 2 Izkratiet maisiņa saturu atkritumu tvertnē. 3 Aizveriet putekļu maisiņu, pārbīdot skavu atpakaļ uz putekļu maisiņa apakšējās malas. Philips atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu modeļa numurs ir 4341 004 92090. Filtru maiņa Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas, pirms nomaināt
 • Страница 34 из 63
  34 Polski Ważne Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości. - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. - Nie używaj
 • Страница 35 из 63
  Polski 35 Zacisk na akcesoria Zacisk na akcesoria można zatrzasnąć na rurze. - Szczelinówkę i małą nasadkę (tylko wybrane modele) można zatrzasnąć w zacisku na akcesoria (rys. 6). Zasady używania Odkurzanie 1 Wyciągnij przewód sieciowy z odkurzacza i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 2
 • Страница 36 из 63
  36 Polski 1 Zdejmij zacisk, zsuwając go bokiem z worka na kurz. 2 Wytrzep zawartość worka do kosza na śmieci. 3 Zamknij worek, wsuwając ponownie zacisk na dolną krawędź worka. Worki na kurz wielokrotnego użytku firmy Philips są dostępne pod numerem produktu: 4341 004 92090. Wymiana filtrów Przed
 • Страница 37 из 63
  Română 37 Important Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară. - Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale. - Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul,
 • Страница 38 из 63
  38 Română Clemă pentru accesorii Clema de prindere a accesoriilor se fixează simplu pe tub. - Accesoriul pentru spaţii înguste şi accesoriul mic (doar anumite modele) pot fi fixate pe această clemă (fig. 6). Utilizarea aparatului Aspirarea 1 Trageţi cablul din aparat şi introduceţi ştecherul în
 • Страница 39 из 63
  Română 39 2 Scuturaţi conţinutul în coşul de gunoi. 3 Închideţi sacul, culisând la loc clema pe fundul sacului. Sacii de praf reutilizabili Philips sunt disponibili sub numărul de cod 4341 004 92090. Înlocuirea filtrelor Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a înlocui filtrele. Filtrul de
 • Страница 40 из 63
  40 Русский Внимание До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной
 • Страница 41 из 63
  Русский 41 2 При уборке ковров нажмите на кулисный переключатель, чтобы убрать узкую щетку в корпус комбинированной насадки.  (Рис. 5) Зажим для насадок Можно с легкостью закрепить зажим для насадок на трубке. - Щелевую насадку и малую насадку (только отдельные модели) можно закрепить в
 • Страница 42 из 63
  42 Русский Мешок для мусора многократного использования Вместо бумажных мешков для мусора вы можете пользоваться входящими в комплект поставки мешками для мусора многократного использования. Мешки для мусора многократного использования можно очишать много раз. Для удаления и установки мешка для
 • Страница 43 из 63
  Русский 43 Поиск и устранение неисправностей  1 Сила всасывания недостаточна. - Убедитесь в том , что регулятор силы всасывания установлен на максимальную силу всасывания (только у некоторых моделей). - Проверьте, закрыт ли ползунковый переключатель на ручке. - Возможно, мешок для мусора заполнен.
 • Страница 44 из 63
  44 Slovensky Dôležité Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. - Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení a napätie v sieti je rovnaké. - Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, kábel
 • Страница 45 из 63
  Slovensky 45 Spona na uchytenie príslušenstva Sponu na uchytenie príslušenstva jednoducho nasadíte na trubicu. - Štrbinový nástavec a malú hubicu (len niektoré modely) môžete zachytiť do spony (Obr. 6). Použitie zariadenia Vysávanie 1 Z vysávača vytiahnite zvinutý kábel a zapojte ho do siete. 2
 • Страница 46 из 63
  46 Slovensky 3 Vrecko vrátite späť tak, že zasuniete svorku späť na jeho spodnú hranu. Vrecká na opakované použitie si môžete objednať pod katalógovým označením 4341 004 92090. Výmena filtrov Pred výmenou vrecka na prach zariadenie vždy odpojte zo siete. Ochranný filter motora Ochranný filter
 • Страница 47 из 63
  Slovenščina 47 Pomembno Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo. - Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. - Aparata ne uporabljajte,
 • Страница 48 из 63
  48 Slovenščina Objemka za nastavke Objemko lahko preprosto pritrdite na cev. - Ozki in mali nastavek (samo pri določenih modelih) lahko nataknete na objemko (Sl. 6). Uporaba aparata Sesanje 1 Omrežni kabel izvlecite iz aparata in vtikač vključite v omrežno vtičnico. 2 Za vklop aparata z nogo
 • Страница 49 из 63
  Slovenščina 49 Philipsove vrečke za večkratno uporabo so na voljo pod oznako 4341 004 92090. Zamenjava filtrov Pred zamenjavo filtrov aparat izključite. Zaščitni filter motorja Zaščitni filter motorja zamenjajte enkrat na leto. 1 Odprite pokrov in odstranite filter. 2 V nosilec vstavite nov filter,
 • Страница 50 из 63
  50 Srpski Važno Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu. - Pre uključivanja uređaja proverite da li napon naznačen na uređaju odgovara naponu lokalne mreže. - Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl ili sam aparat. - Da bi se izbegao
 • Страница 51 из 63
  Srpski 51 Upotreba aparata Usisavanje 1 Izvucite kabl iz usisivača i gurnite utikač u zidnu utičnicu. 2 Nogom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na gornjoj strani usisivača da biste uključili uređaj. - Za nošenje, na usisivaču postoji ručica na prednjoj strani uređaja. Podešavanje
 • Страница 52 из 63
  52 Srpski Zamena filtera Uvek isključite uređaj pre zamene filtera. Filter za zaštitu motora Filter za zaštitu motora menjajte jednom godišnje. 1 Otvorite poklopac i uklonite filter. 2 Stavite novi filter na držač tako da je bela strana okrenuta na gore (Sl. 15). AFS Mikro filter AFS Mikro filter
 • Страница 53 из 63
  Українська 53 Важлива інформація Перед тим, як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки. - Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою у мережі. -
 • Страница 54 из 63
  54 Українська 2 Для чищення килимів посуньте кулісний перемикач в інший бік, щоб сховати щітку в корпусі.  (Мал. 5) Затискувач для приладдя Затискувач приладдя можна просто вставити в трубку. - На затискувач приладдя можна вставляти щілинну насадку та малу насадку (лише в окремих моделях) (Мал. 6).
 • Страница 55 из 63
  Українська 55 Щоб вийняти і вставити багаторазовий мішок, просто дотримуйтеся інструкцій щодо заміни паперових мішків. Щоб спорожнити багаторазовий мішок: 1 Зніміть фіксатор, потягнувши його з мішка рухом вбік. 2 Витрусіть вміст мішка у відро для сміття. 3 Закрийте мішок, засуваючи фіксатор назад
 • Страница 56 из 63
  56 4222.003.3067.2 56 25-10-2006 13:37:36
 • Страница 57 из 63
  57 4222.003.3067.2 57 25-10-2006 13:37:40
 • Страница 58 из 63
  58 4222.003.3067.2 58 25-10-2006 13:37:44
 • Страница 59 из 63
  59 4222.003.3067.2 59 25-10-2006 13:37:49
 • Страница 60 из 63
  60 4222.003.3067.2 60 25-10-2006 13:37:55
 • Страница 61 из 63
  61 4222.003.3067.2 61 25-10-2006 13:37:59
 • Страница 62 из 63
  4222.003.3067.2 4222.003.3067.2 62 25-10-2006 13:38:00
 • Страница 63 из 63