Инструкция для PHILIPS FC9214, FC9210, FC9204, FC9205

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

FC9219-FC9200

4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd   1

27-06-11   14:22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 241
  Register your product and get support at www.philips.com/welcome FC9219-FC9200 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 1 27-06-11 14:22
 • Страница 2 из 241
  4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 2 27-06-11 14:22
 • Страница 3 из 241
  1 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 3 27-06-11 14:23
 • Страница 4 из 241
  4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 4 27-06-11 14:23
 • Страница 5 из 241
  Table of contents FC9219-FC9200 English 6 Български 19 Čeština 32 Eesti 45 Hrvatski 58 Magyar 71 Қазақша 84 Lietuviškai 97 Latviešu 110 Polski 123 Română 136 Русский 149 Slovensky 162 Slovenščina 175 Srpski 188 Українська 201 225 237 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 5 27-06-11 14:23
 • Страница 6 из 241
  6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. General description (Fig. 1) 1 Filter cylinder 2 Filter cylinder case 3 Dust bucket release button 4 Dust bucket 5
 • Страница 7 из 241
  English 7 instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. -- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. -- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is
 • Страница 8 из 241
  8 English Preparing for use Hose 1 To connect the hose, push it firmly into the appliance (‘click’). 2 To disconnect the hose, press the release button and pull the hose out of the appliance. Telescopic tube 1 To connect the tube to the handgrip of the hose, press the springloaded lock button on
 • Страница 9 из 241
  English 9 -- The side brushes catch more dust and dirt at the sides of the nozzle and allow you to clean better along furniture and other obstacles. -- The opening at the front of the nozzle allows you to suck up larger particles. 1 To clean hard floors, push the rocker switch on top of the nozzle
 • Страница 10 из 241
  10 English 2 To clean carpets, push the rocker switch again. ,, The brush strip disappears into the nozzle housing. Parquet nozzle (specific types only) -- The parquet nozzle is designed for gentle cleaning of hard floors. Crevice tool, small nozzle and small brush 1 Connect the crevice tool (1),
 • Страница 11 из 241
  English 11 -- Crevice tool and small nozzle. Note: Make sure the suction opening of the small nozzle points away from the holder. -- Crevice tool and small brush. Note: Make sure the suction opening of the small brush points towards the holder. Using the appliance 1 Pull the cord out of the
 • Страница 12 из 241
  12 English Storage 1 Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket. 2 Press the cord rewind button to rewind the mains cord. 3 Insert the ridge on the nozzle into the parking slot to attach the nozzle to the appliance. Store the appliance in horizontal position, with all
 • Страница 13 из 241
  English 13 3 Lift the dust bucket out of the appliance. 4 Hold the dust bucket over a dustbin and lift the filter cylinder case out of the bucket. Empty the bucket. 5 If you wish, you can clean the dust bucket with cold tap water and some washing-up liquid. 6 Put the filter cylinder case back into
 • Страница 14 из 241
  14 English 4 Lift the filter cylinder case out of the bucket. 5 Turn the handle on top of the filter cylinder case anticlockwise (1) and lift the filter cylinder out of the case (2). 6 Clean the filter cylinder and the case with the brush supplied. Brush from the top of the filter downwards along
 • Страница 15 из 241
  English 15 Super Clean Air filter, Super Clean Air HEPA 12 filter or Ultra Clean Air HEPA 13 filter This appliance is equipped with either the Super Clean Air filter, the Super Clean Air HEPA 12 filter or the Ultra Clean Air HEPA 13 filter. These filters are located in the back of the appliance.
 • Страница 16 из 241
  16 English 1 Remove the filter grille. 2 Take out the washable HEPA 13 filter. 3 Rinse the pleated side of the HEPA 13 filter under a hot slowrunning tap. -- Hold the filter in such a way that the pleated side points upwards and the water flows parallel to the pleats. Hold the filter at an angle so
 • Страница 17 из 241
  English 17 5 Put the filter back into the appliance. Reattach the top of the filter grille and push the bottom corners until they snap home (‘click’). Ordering accessories If you have any difficulties obtaining filters or other accessories for this appliance, please contact the Philips Customer
 • Страница 18 из 241
  18 English -- Check if the blockage indicator has changed colour. If it has changed colour, the nozzle, tube or hose may be blocked up. To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air
 • Страница 19 из 241
  Български 19 Въведение Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome. Общо описание (фиг. 1) 1 Филтриращ цилиндър 2 Корпус на филтриращия цилиндър 3 Бутон за
 • Страница 20 из 241
  20 Български инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. -- Следете деца да не играят с уреда. -- Не насочвайте маркуча, тръбата или друг аксесоар към очите или ушите, и не ги поставяйте в устата си, когато са свързани към
 • Страница 21 из 241
  Български 21 Подготовка за употреба Маркуч 1 За да присъедините маркуча, натиснете го силно в уреда (с щракване). 2 За да откачите маркуча, натиснете бутона за освобождаване и издърпайте маркуча от уреда. Телескопична тръба 1 За да свържете тръбата с дръжката на маркуча, натиснете пружинния бутон
 • Страница 22 из 241
  22 Български -- Страничните четки улавят повече прах и замърсявания отстрани на накрайника и ви дават възможност да почиствате по-добре около мебели и други препятствия. -- Отворът отпред на накрайника ви дава възможност да засмуквате по-едри частици. 1 За почистване на твърд под натиснете с крак
 • Страница 23 из 241
  Български 23 2 За почистване на килими натиснете отново кобиличния превключвател. ,, Правата четка се скрива в корпуса на накрайника. Накрайник за паркет (само за определени модели) -- Накрайникът за паркет е проектиран за деликатно почистване на твърди подови настилки. Тесен накрайник, малък
 • Страница 24 из 241
  24 Български -- Тесен накрайник и малък накрайник Забележка: Трябва да сте сигурни, че отворът за засмукване на малкия накрайник сочи навън от държача. -- Тесен накрайник и малка четка. Забележка: Трябва да сте сигурни, че отворът за засмукване на малката четка сочи към държача. Използване на уреда
 • Страница 25 из 241
  Български 25 Съхранение 1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта. 2 Натиснете бутона за навиване на кабела, за да приберете захранващия кабел. 3 Вмъкнете ръба на накрайника в гнездото за прибиране, за да прикрепите накрайника към уреда. Съхранявайте уреда в хоризонтално положение, с всички
 • Страница 26 из 241
  26 Български 3 Извадете с повдигане кофата за прах от уреда. 4 Дръжте кофата за прах над кофа за смет и извадете филтриращия цилиндър. Изпразнете кофата. 5 Ако желаете, можете да измиете кофата за прах със студена течаща вода и малко течен миещ препарат. 6 Поставете корпуса на филтриращия цилиндър
 • Страница 27 из 241
  Български 27 4 Извадете корпуса на филтриращия цилиндър от кофата за прах с издърпване нагоре. 5 Завъртете дръжката отгоре на корпуса на филтриращия цилиндър обратно на часовниковата стрелка (1) и извадете филтриращия цилиндър от корпуса (2). 6 Почистете филтриращия цилиндър и корпуса с приложената
 • Страница 28 из 241
  28 Български 1 Извадете от уреда предпазния филтър на двигателя. Почистете филтъра, като изтръскате праха от него над кофа за смет. Ако предпазният филтър на двигателя е много замърсен, можете също да го изплакнете със студена течаща вода. Не използвайте течни препарати за миене или перилни
 • Страница 29 из 241
  Български 29 За да подмените филтъра Super Clean Air HEPA 12, изпълнете стъпки 1-4 от раздела “Филтър Super Clean Air” по-горе. Миещ се филтър Ultra Clean Air HEPA 13 Филтърът Ultra Clean Air HEPA 13 може да отстранява от изходящия въздух 99,95% от всички частици с размер не по-малък от 0,0003 мм.
 • Страница 30 из 241
  30 Български Не почиствайте миещия се филтър с четка. Забележка: Почистването не възстановява първоначалния цвят на филтъра, но възстановява способността му за филтриране. 4 Внимателно изтръскайте водата от повърхността на филтъра. Оставете филтъра да съхне поне 2 часа, преди да го поставите
 • Страница 31 из 241
  Български 31 сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV]. Отстраняване на неизправности В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да
 • Страница 32 из 241
  32 Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Všeobecný popis (Obr. 1) 1 Filtrační válec 2 Pouzdro filtračního válce 3 Tlačítko uvolnění
 • Страница 33 из 241
  Čeština 33 předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. -- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti. -- Nesměřujte hadicí, trubkou ani jiným příslušenstvím na oči nebo uši, ani do úst, pokud jsou tyto součásti připojeny k vysavači a vysavač je zapnutý.
 • Страница 34 из 241
  34 Čeština Příprava k použití Hadice 1 Chcete-li připojit hadici, pevně ji do přístroje zasuňte (ozve se „klapnutí“). 2 Hadici odpojíte tak, že stisknete uvolňovací tlačítko a vytáhnete hadici z přístroje. Teleskopická trubice 1 Trubici spojíte s rukojetí hadice tak, že stisknete zajišťovací
 • Страница 35 из 241
  Čeština 35 -- Postranní kartáče zachytí více prachu a špíny po stranách hubice a umožňují lepší vysávání podél nábytku i jiných překážek. -- Otvor na přední straně hubice umožňuje lepší vysávání větších nečistot. 1 Chcete-li vysávat tvrdé podlahy, stiskněte nohou překlápěcí přepínač na horní straně
 • Страница 36 из 241
  36 Čeština 2 Chcete-li čistit koberec, znovu stiskněte překlápěcí přepínač. ,, Kartáčový nástavec se zasune zpět do hubice. Hubice na parkety (pouze některé typy) -- Hubice na parkety je určena k šetrnému čištění tvrdých podlah. Štěrbinová hubice, malá hubice a malý kartáč 1 Štěrbinovou hubici (1),
 • Страница 37 из 241
  Čeština 37 -- Štěrbinová hubice a malá hubice. Poznámka: Zkontrolujte, zda sací strana malé hubice míří směrem od držáku. -- Štěrbinová hubice a malý kartáč. Poznámka: Zkontrolujte, zda sací strana malého kartáče míří směrem od držáku. Použití přístroje 1 Z přístroje vytáhněte kabel a zástrčku
 • Страница 38 из 241
  38 Čeština Skladování 1 Přístroj vypněte a síťovou zástrčku odpojte od zásuvky ve zdi. 2 Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a naviňte síťovou šňůru. 3 Připevněte hubici k přístroji zasunutím výstupku na hubici do parkovací drážky na vysavači. Přístroj uchovávejte ve vodorovné poloze tak, aby se
 • Страница 39 из 241
  Čeština 39 3 Vyjměte prachovou nádobu z přístroje. 4 Přidržte prachovou nádobu nad odpadkovým košem a vyjměte z ní pouzdro filtračního válce. Nádobu vyprázdněte. 5 Pokud chcete, můžete vymýt nádobu studenou tekoucí vodou s přídavkem mycího prostředku. 6 Pouzdro filtračního válce vložte zpět do
 • Страница 40 из 241
  40 Čeština 4 Vytáhněte pouzdro filtračního válce z nádoby. 5 Otočte držadlo na vrchní straně pouzdra filtračního válce proti směru pohybu hodinových ručiček (1) a vytáhněte filtrační válec z pouzdra (2). 6 Vyčistěte filtrační válec a pouzdro dodaným kartáčem. Kartáčujte od shora směrem dolů podél
 • Страница 41 из 241
  Čeština 41 Filtr Super Clean Air Filter, Super Clean Air HEPA 12 nebo Ultra Clean Air HEPA 13 Tento přístroj je vybaven filtrem Super Clean Air, Super Clean Air HEPA 12 nebo filtrem Ultra Clean Air HEPA 13. Tyto filtry jsou umístěny v zadní části přístroje. Poznámka: Pro zajištění optimálního
 • Страница 42 из 241
  42 Čeština 1 Vyjměte mřížku filtru. 2 Vyjměte omyvatelný filtr HEPA Ultra Clean Air 13. 3 Opláchněte skládanou část filtru HEPA 13 slabým proudem teplé vody. -- Držte filtr tak, aby skládaná část filtru směrovala nahoru a voda tekla souběžně se záhyby. Držte filtr pod takovým úhlem, aby voda vymyla
 • Страница 43 из 241
  Čeština 43 5 Vložte filtr zpět do přístroje. Znovu připevněte horní stranu mřížky filtru a stiskněte dolní okraje, až zapadnou na místo (ozve se „klapnutí“). Dodatečné příslušenství Pokud byste měli jakékoli problémy s obstaráváním prachových sáčků, filtrů nebo jiného příslušenství, obraťte se na
 • Страница 44 из 241
  44 Čeština V případě potřeby vyčistěte filtrační válec. -- Zkontrolujte, zda není třeba vyčistit nebo vyměnit i ostatní filtry. -- Zkontrolujte, zda kontrolka ucpání nezměnila barvu. Pokud změnila barvu, hubice, trubice nebo hadice mohou být ucpány. abyste závadu odstranili, odpojte ucpaný díl a
 • Страница 45 из 241
  Eesti 45 Sissejuhatus Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Üldine kirjeldus (Jn 1) 1 Silinderfilter 2 Silinderfiltri kest 3 Tolmukambri vabastusnupp 4 Tolmukamber 5
 • Страница 46 из 241
  46 Eesti -- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega. -- Ärge kunagi suunake sisselülitatud tolmuimejaga ühendatud voolikut, toru ega mingit muud tarvikut silma, kõrva ega suhu. Ettevaatust -- Ärge imege sisse suuri esemeid, kuna need võivad ummistada toru või vooliku õhu läbivoolu tee. --
 • Страница 47 из 241
  Eesti 47 2 Vooliku lahtivõtmiseks vajutage vabastusnuppu ja tõmmake voolik seadmest välja. Teleskooptoru 1 Toru ühendamiseks vooliku käepidemega vajutage käepidemel olev vedruga lukustusnupp alla ja lükake käepide torusse. Sobitage vedruga lukustusnupp toru avausse (kuulete klõpsatust). 2 Toru
 • Страница 48 из 241
  48 Eesti -- Otsaku ees olevad avad võimaldavad imeda suuremaid prahitükikesi. 1 Kõvade põrandate puhastamiseks vajutage jalaga otsakul olevat klahvlülitit. ,, Kõvade põrandate puhastamiseks mõeldud harjasriba väljub korpusest. Samaaegselt tõstetakse kriimustamise vältimiseks ja manööverdamisvõime
 • Страница 49 из 241
  Eesti 49 Parketiotsak (ainult teatud mudelitel) -- Parketiotsak on valmistatud kõvakattega põrandate õrnaks puhastamiseks. Piluotsak, väike otsak ja väikese harjaga otsak 1 Piluotsak (1), väike otsak (2) või väikese harjaga otsak (ainult teatud mudelitel) (3) ühendage otse käepideme või toruga.
 • Страница 50 из 241
  50 Eesti -- Piluotsak ja väike hari Märkus.Veenduge, et väikese harja imemisava oleks hoidikust eemale suunatud. Seadme kasutamine 1 Tõmmake toitejuhe seadmest välja ning lükake pistik pistikupessa. 2 Seadme sisselülitamiseks vajutage seadme peal olevat sisse-välja nuppu. 3 Tolmuimemise ajal saab
 • Страница 51 из 241
  Eesti 51 2 Vajutage juhtme tagasikerimise nupule toitejuhtme tagasikerimiseks. 3 Otsaku kinnitamiseks seadme külge sisestage otsaku äär parkimispilusse. Hoiustage seade horisontaalasendisse nii, et kõik rattad puudutaksid põrandat. 4 Hoiustamiseks lükake Tri-Active otsak alati vaibapuhastamise
 • Страница 52 из 241
  52 Eesti 3 Tõstke tolmukamber tolmuimejast välja. 4 Hoidke tolmukotti prügikasti kohal ja tõstke filtri silindri hülss kambrist välja. Tühjendage kamber. 5 Kui soovite, peske tolmukambrit külma kraanivee ja pesemisvahendiga. 6 Pange filtersilindri hülss tagasi kambrisse ja seejärel kamber
 • Страница 53 из 241
  Eesti 53 4 Tõstke filtersilindri hülss kambrist välja. 5 Keerake filtersilindri hülsi peal olevat käepidet vastupäeva (1) ja tõstke filtersilinder hülsist välja (2). 6 Tehke filtersilinder ja hülss kaasasoleva harjaga puhtaks. Harjake piki filtriribisid suunaga ülevalt allapoole. Puhastage filtrit
 • Страница 54 из 241
  54 Eesti Super Clean Air filter, Super Clean Air HEPA 12 filter või Ultra Clean Air HEPA 13 filter See seade on varustatud kas Super Clean Air filtri, Super Clean Air HEPA 12 filtri või Ultra Clean Air HEPA 13 filtriga. Need filtrid asuvad seadme tagaosas. Märkus. Tolmu optimaalse kinnipüüdmise ja
 • Страница 55 из 241
  Eesti 55 1 Eemaldage filtri võre. 2 Võtke pestav HEPA 13 filter välja. 3 Loputage HEPA 13 filtri kurrulist poolt kuuma aeglaseltvoolava kraaniveega. -- Hoidke filtrit nii, et kurruline külg oleks suunatud üles ja vesi voolaks paralleelselt kurdudega. Hoidke filtrit nurga all, nii et vesi uhaks
 • Страница 56 из 241
  56 Eesti 5 Pange filter seadmesse tagasi. Lükake filtri võre ülemine osa sisse ja seejärel tõugake alumisi nurki, kuni need klõpsates oma kohale lähevad. Tarvikute tellimine Juhul, kui Teil tekib probleeme filtrite või teiste tarvikute hankimisel, pöörduge oma riigi Philipsi hoolduskeskusesse või
 • Страница 57 из 241
  Eesti 57 -- Kontrollige, ega teised filtrid ei vaja puhastamist või vahetamist. -- Kontrollige, kas ummistuse märgutuli on värvi muutnud. Kui värvus on muutunud, siis on otsak, toru või voolik võib-olla ummistunud. Ummistuse kõrvaldamiseks võtke ummistunud osa lahti ja lükake teist otsa pidi
 • Страница 58 из 241
  58 Hrvatski Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Opći opis (Sl. 1) 1 Cilindrični filter 2 Kućište cilindričnog filtera 3 Gumb za otpuštanje spremnika za
 • Страница 59 из 241
  Hrvatski 59 -- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom. -- Nemojte usmjeravati crijevo, cijev ili bilo koji drugi pribor u oči ili uši, niti ga stavljati u usta kada su spojeni na uključeni usisavač. Oprez -- Nemojte usisavati velike predmete jer to može ometati protok
 • Страница 60 из 241
  60 Hrvatski Priprema za korištenje Crijevo 1 Crijevo čvrsto gurnite u aparat (“klik”) kako biste ga spojili. 2 Kako biste odvojili crijevo, pritisnite gumb za otpuštanje i izvucite crijevo iz aparata. Teleskopska cijev 1 Kako biste cijev spojili na rukohvat crijeva, pritisnite gumb s oprugom na
 • Страница 61 из 241
  Hrvatski 61 -- Bočne četkice hvataju više prašine i prljavštine s bočne strane usisne četke, što vam omogućuje bolje usisavanje oko namještaja i drugih predmeta. -- Otvor na prednjoj strani usisne četke omogućuje usisavanje većih komada. 1 Za čišćenje tvrdih podova stopalom gurnite gumb na usisnoj
 • Страница 62 из 241
  62 Hrvatski 2 Za čišćenje tepiha ponovo gurnite gumb na usisnoj četki. ,, Četkice će se uvući u kućište usisne četke. Usisna četka za parket (samo neki modeli) -- Usisna četka za parket dizajnirana je za nježno čišćenje tvrdih podova. Uski nastavak za proreze, mala usisna četka i mala okrugla
 • Страница 63 из 241
  Hrvatski 63 -- Nastavak za uske površine i mala usisna četka. Napomena: Pazite da otvor male usisne četke ne bude usmjeren prema držaču. -- Nastavak za uske površine i mala okrugla usisna četka. Napomena: Pazite da otvor male okrugle usisne četke bude usmjeren prema držaču. Korištenje aparata 1
 • Страница 64 из 241
  64 Hrvatski Spremanje 1 Isključite aparat i izvadite utikač iz utičnice. 2 Pritisnite gumb za namotavanje kabela. 3 Umetnite vodilicu na usisnoj četki u zaustavni utor kako biste je spojili s aparatom. Spremite aparat u vodoravnom položaju, tako da svi kotači budu na podu. 4 Usisnu četku Tri-Active
 • Страница 65 из 241
  Hrvatski 65 3 Izvadite spremnik za prašinu iz aparata. 4 Držite spremnik za prašinu iznad kante za otpatke i podignite kućište cilindričnog filtera iz spremnika. Ispraznite spremnik za prašinu. 5 Ako želite, možete oprati spremnik za prašinu hladnom vodom ili nekim sredstvom za čišćenje. 6 Vratite
 • Страница 66 из 241
  66 Hrvatski 4 Podignite kućište cilindričnog filtera iz spremnika. 5 Okrenite ručku na vrhu kućišta cilindričnog filtera u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i izvadite cilindrični filter (2). 6 Očistite cilindrični filter i kućište četkicom koja se nalazi u kompletu. Četkajte od vrha filtera
 • Страница 67 из 241
  Hrvatski 67 Filter Super Clean Air, Super Clean Air HEPA 12 ili Ultra Clean Air HEPA 13 Ovaj aparat ima filter Super Clean Air, Super Clean Air HEPA 12 ili Ultra Clean Air HEPA 13. Ovi filteri nalaze se u stražnjem dijelu aparata. Napomena: Kako bi se zajamčilo optimalno zadržavanje prašine i
 • Страница 68 из 241
  68 Hrvatski 1 Uklonite rešetku filtera. 2 Izvadite filter HEPA 13 koji se može prati. 3 Rebrastu stranu filtera HEPA 13 isperite pod slabim mlazom vruće vode. -- Filter držite tako da rebrasta strana bude okrenuta prema gore, a voda teče usporedo s rebrima. Filter držite pod kutom tako da voda
 • Страница 69 из 241
  Hrvatski 69 5 Filter vratite u aparat. Ponovo pričvrstite gornji dio rešetke filtera i gurajte donje kutove dok ne sjednu na mjesto (“klik”). Naručivanje dodatnog pribora Ako imate ikakvih problema prilikom nabavke filtera ili nekih drugih dodataka za aparat, obratite se Philips centru za korisnike
 • Страница 70 из 241
  70 Hrvatski Ako je potrebno, očistite cilindrični filter. -- Provjerite treba li očistiti ili zamijeniti ostale filtere. -- Provjerite je li indikator začepljenja promijenio boju. Ako je promijenio boju, usisna četka, cijev ili crijevo možda su začepljeni. Kako biste uklonili smetnju, odvojite
 • Страница 71 из 241
  Magyar 71 Bevezetés Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon. Általános leírás (ábra 1) 1 Henger alakú
 • Страница 72 из 241
  72 Magyar -- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. -- Ne irányítsa a porszívócsövet, a szívócsövet vagy más tartozékot a szeméhez vagy a füléhez, és ne tegye a szájába, amikor az a porszívóhoz csatlakozik, és a porszívó be van kapcsolva. Figyelmeztetés! -- Ne szívjon fel nagyobb
 • Страница 73 из 241
  Magyar 73 Előkészítés a használatra Porszívócső 1 A gégecsövet erősen, kattanásig tolja be a készülékbe. 2 A gégecső lecsatlakozásához nyomja meg a kioldó gombot, és húzza ki a gégecsövet a készülékből. Teleszkópos cső 1 A markolat rugós zárógombját megnyomva illessze a markolatot a gégecsőbe,
 • Страница 74 из 241
  74 Magyar -- Az oldalkefék több szennyeződést és port gyűjtenek össze a szívófej szélén, hatékonyabbá téve a bútorok és egyéb berendezések melletti takarítást. -- A szívófej elején lévő nyíláson át nagyobb szennyeződéseket is felszívhat. 1 Kemény padló tisztításához lábával nyomja meg a szívófejen
 • Страница 75 из 241
  Magyar 75 2 Szőnyeg tisztításához nyomja meg újból a billenőkapcsolót. ,, A szalagkefe visszahúzódik a szívófej házába. Parkettatisztító szívófej (csak bizonyos típusoknál) -- A parkettatisztító szívófejet kemény padlók kímélő tisztításához tervezték. Réstisztító szívófej, kis szívófej és kis kefe
 • Страница 76 из 241
  76 Magyar -- Réstisztító szívófej és kis szívófej. Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a kis szívófej szívónyílása ne a tartóelem felé álljon. -- Réstisztító szívófej és kis kefe. Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a kis kefe szívónyílása a tartóelem felé álljon. A készülék használata 1 Húzza ki a kábelt a
 • Страница 77 из 241
  Magyar 77 Tárolás 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból. 2 Húzza vissza a hálózati kábelt a vezeték-felcsévélő gomb megnyomásával. 3 Illessze a szívófejet rögzítősín segítségével a tárolóhoronyba. Vízszintes helyzetben tárolja a készüléket úgy, hogy
 • Страница 78 из 241
  78 Magyar 3 Emelje ki a készülékből a portartályt. 4 Tartsa a szemetes fölé a porgyűjtő tartályt, és emelje ki a hengeres szűrő tartóját a tartályból. Ürítse ki a tartályt. 5 Amennyiben szükséges, hideg vízben és némi mosószerrel kitisztíthatja a porgyűjtő edényt. 6 Helyezze vissza a cilinderszűrő
 • Страница 79 из 241
  Magyar 79 4 Emelje ki a cilinderszűrő házat a porgyűjtő edényből. 5 Forgassa el a cilinderszűrő ház tetején lévő fogantyút, az óramutató járásával ellentétes irányba (1) és emelje ki a cilinderszűrőt a házából (2). 6 Tisztítsa meg a cilinderszűrőt és a házat egy, a készülékhez csomagolt kefével.
 • Страница 80 из 241
  80 Magyar Super Clean Air szűrő, Super Clean Air HEPA 12 szűrő vagy Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő A készülék Super Clean Air szűrőt, Super Clean Air HEPA 12 szűrőt vagy Ultra Clean Air HEPA 13 szűrőt tartalmaz. A szűrő a készülék hátuljában helyezkedik el. Megjegyzés: A porszívó optimális
 • Страница 81 из 241
  Magyar 81 1 Távolítsa el a szűrőrácsot. 2 Vegye ki a mosható HEPA 13 szűrőt. 3 Forró, lassan folyó csapvíz alatt öblítse le a HEPA 13 szűrő redőzött felét. -- A szűrőt redőzött felével felfelé tartsa úgy, hogy a víz a redőkkel párhuzamosan folyjon, olyan szögben, hogy kimossa a redők közül a
 • Страница 82 из 241
  82 Magyar 5 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe. Csukja be a szűrőrácsot, és nyomja meg az alsó sarkait, amíg a helyükre nem pattannak. Tartozékok rendelése Ha bármilyen nehézsége adódik a szűrők vagy más tartozékok beszerzésével, forduljon az országában található Philips ügyfélszolgálathoz, vagy
 • Страница 83 из 241
  Magyar 83 -- Ellenőrizze, hogy a blokkolásjelző váltott-e színt. Ha igen, a szívófej, a szívócső vagy a gégecső esetleg eltömődött. Az eltömődés eltávolításához szüntesse meg az eltömődött elem csatlakozását, és (ha lehet) csatlakoztassa fordított irányban. Kapcsolja be a porszívót, és áramoltassa
 • Страница 84 из 241
  84 Қазақша Кіріспе Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз. Жалпы сипаттама (Cурет 1) 1 Сүзгі цилиндрі 2 Сүзгі цилиндрінің қабы 3 Шаң ыдысын
 • Страница 85 из 241
  Қазақша 85 сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек. -- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн. -- Шлангты, түтікті немесе басқа қосалқы құралды көзге, құлаққа бағыттамаңыз, сондай-ақ шаңсорғыш токқа, ал шланг
 • Страница 86 из 241
  86 Қазақша Пайдалануға дайындау Шланг 1 Шлангты құрылғының ішіне мықтап кіргізіп жалғаңыз («сырт» ете түседі). 2 Босату түймесін басып, шлангты құралдан суырып алып ажыратыңыз. Жиналмалы түтік 1 Саптағы серіппелі бекіту түймесін басыңыз да, сапты түтікке кіргізіп жалғаңыз. Түтіктегі тесікке
 • Страница 87 из 241
  Қазақша 87 -- Бүйіріндегі щетка қосымша шаң мен кірді жинауға көмектесе отырып, жиһаздар мен басқа заттардың арасын жақсырақ тазалауға мүмкіндік береді. -- Саптаманың алдыңғы жағындағы саңылау үлкендеу қоқыстарды сорғызуға мүмкіндік береді. 1 Қатты едендерді тазалау үшін, саптаманың үстіндегі
 • Страница 88 из 241
  88 Қазақша 2 Кілемдерді тазалау үшін, педальді қайтадан басыңыз. ,, Щетка қатары саптама корпусының ішіне кіреді. Паркетке арналған саптама (тек арнайы түрлерде) -- Паркетке арналған саптама қатты беттерді жұмсақ тазалауға арналған. Саңылауларды тазалау саптамасы, кішкене саптама және кішкене щетка
 • Страница 89 из 241
  Қазақша 89 -- Саңылауларға арналған және кішкене саптамалар. Ескертпе. Кішкене саптаманың сорғызу тесігі ұстағыштан ары қарап тұруы тиіс. -- Саңылауларға арналған саптама және кішкене щетка. Ескертпе. Кішкене щетканың сорғызу тесігі ұстағышқа қарап тұруы тиіс. Құралды пайдалану 1 Қуат сымын
 • Страница 90 из 241
  90 Қазақша Сақтау 1 Құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. 2 Қуат сымын жинау түймесін басып қуат сымын жинаңыз. 3 Саптаманың шығыңқы жерін уақытша қою ойығына кіргізіп құралға орнатып қоюға болады. Құралдың барлық дөңгелектерін еденге тигізіп, көлденең қойып сақтаңыз. 4 Үш қызмет атқаратын
 • Страница 91 из 241
  Қазақша 91 3 Шаң ыдысын құрылғыдан шығарыңыз. 4 Шаң ыдысын қоқыс шелегінің үстінен ұстап тұрып, сүзгі цилиндрінің қабын шаң ыдысынан шығарыңыз. Шаң ыдысының ішіндегісін төгіңіз. 5 Керек болса, шаң ыдысын суық ағын судың астында біраз тазалау сұйықтығын қосып жууға болады. 6 Сүзгі цилиндрінің қабын
 • Страница 92 из 241
  92 Қазақша 4 Сүзгі цилиндрінің қабын ыдыстан көтеріп шығарыңыз. 5 Сүзгі цилиндрі қабының үстіндегі тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрыңыз да (1), сүзгі цилиндрін қабынан шығарыңыз (2). 6 Сүзгі цилиндрі мен қабын жинақпен берілген щеткамен тазалаңыз. Сүзгіні щеткамен жоғарғы жағынан төмен қарай
 • Страница 93 из 241
  Қазақша 93 1 Мотордың қорғаныс сүзгісін құралдан шығарыңыз. Сүзгінің шаңын қоқыс шелегіне түсіріңіз. Мотордың қорғаныс сүзгісі өте лас болса, оны суық ағын сумен шаюға да болады. Сүзгіні тазалау үшін ешқандай тазалау сұйықтықтарын немесе жуу құралдарын қолдануға болмайды. 2 Дұрыстап орнатылуы үшін,
 • Страница 94 из 241
  94 Қазақша Super Clean Air НЕРА 12 сүзгісін ауыстыру үшін, жоғарыда берілген «Super Clean Air сүзгісі» тарауының 1-4 қадамдарын орындаңыз. Жуылатын Ultra Clean Air HEPA 13 сүзгісі Super Clean Air НЕРА 13 сүзгісі ауа шығатын жерден 0,0003 мм өлшеміндегі бөлшектердің 99,95% ұстап қалады. Ол тек қана
 • Страница 95 из 241
  Қазақша 95 Жуылатын сүзгіні щеткамен тазалауға болмайды. Ескертпе. Тазалап болғанда, сүзгі бастапқы түсіне келмейді, бірақ сүзу қуаты қалпына келеді. 4 Сүзгі бетіндегі суды ақырын сілкіп жіберіңіз. Сүзгіні кем дегенде 2 сағат бойы кептіріп, қайтадан шаңсорғышқа орнатыңыз. 5 Сүзгіні құралға қайта
 • Страница 96 из 241
  96 Қазақша жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз немесе Philips Domestic Appliances and Personal Care BV (үй құрылғылары және жеке күтім) компаниясының қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Ақаулықтарды жою Бұл тарауда құрылғыны қолдану кезінде пайда болуы мүмкін қиындықтар сипатталады. Егер
 • Страница 97 из 241
  Lietuviškai 97 Įvadas Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome. Bendrasis aprašymas (Pav. 1) 1 Filtro cilindras 2 Filtro cilindro korpusas 3 Dulkių surinkimo dėžės atlaisvinimo
 • Страница 98 из 241
  98 Lietuviškai -- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. -- Nenukreipkite žarnos, vamzdžio ar kito priedo į akis ar ausis, taip pat nekiškite į burną, kai jie prijungti prie dulkių siurblio, o dulkių siurblys įjungtas. Įspėjimas -- Neįtraukite didelių objektų, nes jie gali trukdyti
 • Страница 99 из 241
  Lietuviškai 99 2 Norėdami atjungti žarną, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite žarną iš prietaiso. Teleskopinis vamzdis 1 Norėdami prijungti vamzdį prie žarnos rankenos, paspauskite ant rankenos esantį spyruoklinio užrakto mygtuką, ir įkiškite rankeną į vamzdį. Įstatykite spyruoklinio
 • Страница 100 из 241
  100 Lietuviškai -- Anga, esanti antgalio priekyje, susiurbia didesnes daleles. 1 Norėdami valyti kietas grindis, koja paspauskite antgalio viršuje esančią svirtį, kad iš antgalio išlįstų šepetys. ,, Iš angos išlįs šepetys, skirtas kietoms grindims valyti. Iš karto pakils ratukas, kad nesubraižytų
 • Страница 101 из 241
  Lietuviškai 101 Antgalis parketui (tik specifiniuose modeliuose) -- Antgalis parketui skirtas švelniam kietų grindų valymui. Siauras antgalis, mažas antgalis ir šepetėlis 1 Siaurą antgalį (1), mažą antgalį (2) arba šepetėlį (tik specifiniai modeliai) (3) junkite tiesiai prie rankenos ar vamzdžio.
 • Страница 102 из 241
  102 Lietuviškai -- Siauras antgalis ir šepetėlis. Pastaba: Įsitikinkite, kad siurbimas atsidarantis iš mažo antgalio nukreiptas į laikiklį. Prietaiso naudojimas 1 Ištraukite laidą iš prietaiso ir įkiškite kištuką į sieninį el. lizdą. 2 Norėdami įjungti prietaisą , paspauskite ant jo esantį įjungimo
 • Страница 103 из 241
  Lietuviškai 103 2 Paspauskite laido vyniojimo mygtuką, kad suvyniotumėte ištrauktą laido dalį. 3 Ant antgalio uždėkite įterpę ir įstatykite į stovėjimo įpjovą, norėdami prie prietaiso pritvirtinti antgalį. Prietaisą laikykite horizontalioje padėtyje, visiems jo ratams liečiant grindis. 4 Trijų
 • Страница 104 из 241
  104 Lietuviškai 3 Iškelkite dulkių surinkimo dėžę iš prietaiso. 4 Laikydami dulkių surinkimo dėžę virš šiukšlių dėžės, išimkite filtro cilindro korpusą. Išvalykite dulkių surinkimo dėžę. 5 Jei norite, dulkių surinkimo dėžę galite plauti šaltu tekančiu vandeniu ir trupučiu indų plovimo skysčio. 6
 • Страница 105 из 241
  Lietuviškai 105 4 Iškelkite filtro cilindro korpusą iš dulkių surinkimo dėžės. 5 Pasukite rankenėlę, esančią filtro cilindro korpuso viršuje, prieš laikrodžio rodyklę (1) ir iškelkite filtro cilindrą iš korpuso (2). 6 Išvalykite filtro cilindrą ir dėžę šepečiu, esančiu rinkinyje. Braukite nuo
 • Страница 106 из 241
  106 Lietuviškai „Super Clean Air“ filtras, „Super Clean Air HEPA 12“ filtras arba „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras Šiame prietaise įtaisytas arba „Super Clean Air“ filtras, arba „Super Clean Air HEPA 12“ filtras, arba „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras. Šie filtrai yra prietaiso gale. Pastaba: Kad
 • Страница 107 из 241
  Lietuviškai 107 1 Nuimkite filtro groteles. 2 Išimkite plaunamą „HEPA 13“ filtrą. 3 Praskalaukite klostuotą „HEPA 13“ filtro pusę po silpna karšta srove. -- Laikykite filtrą taip, kad klostuota pusė būtų viršuje, o vanduo bėgtų lygiagrečiai į klostes. Laikykite filtrą tokiu kampu, kad vanduo
 • Страница 108 из 241
  108 Lietuviškai 5 Įdėkite filtrą atgal į prietaisą. Iš naujo pritvirtinkite filtro grotelių viršų ir stumkite apatinius kampus tol, kol jie užsifiksuos jiems skirtose vietose (pasigirs spragtelėjimas’). Priedų užsakymas Jei turite sunkumų įsigydami filtrų ar kitų šio prietaiso dalių, kreipkitės į
 • Страница 109 из 241
  Lietuviškai 109 -- Patikrinkite, ar blokavimo indikatorius nepakeitė spalvos. Jei taip, gali būti užsikimšęs antgalis, vamzdis arba žarna. Norėdami išimti susidariusį kamštį, išrinkite užsikimšusią dalį ir sujunkite ją (kiek galima toliau) priešinga puse. Įjunkite siurblį , kad oras eitų per
 • Страница 110 из 241
  110 Latviešu Ievads Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Vispārīgs apraksts (Zīm. 1) 1 Filtra cilindrs 2 Filtra cilindra ietvars 3 Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga 4
 • Страница 111 из 241
  Latviešu 111 -- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. -- Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm kā arī nelieciet tos savā mutē, kad tie ir pievienoti ieslēgtam putekļsūcējam. Ievērībai -- Neiesūciet lielus objektus, jo tas var izraisīt caurules
 • Страница 112 из 241
  112 Latviešu Sagatavošana lietošanai Šļūtene 1 Lai pievienotu šļūteni, cieši iespiediet to ierīcē (atskan klikšķis). 2 Lai atvienotu šļūteni, nospiediet atbrīvošanas pogu un izvelciet šļūteni no ierīces. Teleskopiskā caurule 1 Lai pievienotu cauruli šļūtenes rokturim, piespiediet roktura atsperes
 • Страница 113 из 241
  Latviešu 113 -- Sānu sukas uztver vairāk putekļu un netīrumu uzgaļa malās un atvieglo tīrīšanu gar mēbelēm un citiem priekšmetiem. -- Atvere uzgaļa priekšpusē ļauj uzsūkt lielākas daļiņas. 1 Lai tīrītu cietās grīdas, ar kāju nospiediet slēdzi uzgaļa virspusē. ,, No apvalka iznāk ārā sukas josla
 • Страница 114 из 241
  114 Latviešu 2 Lai tīrītu paklājus, nospiediet vēlreiz slēdzi. ,, Sukas josla pazūd uzgaļa apvalkā. Parketa uzgalis (tikai atsevišķiem modeļiem) -- Parketa grīdas segumiem paredzētais uzgalis piemērots cietu grīdas segumu tīrīšanai vieglā režīmā. Šaurais uzgalis, mazais uzgalis un mazā suka 1
 • Страница 115 из 241
  Latviešu 115 -- Šaurais un mazais uzgalis. Piezīme. Pārliecinieties, ka mazā uzgaļa sūkšanas atvērums ir pavērsts prom no turētāja. -- Šaurais uzgalis un mazā suka. Piezīme. Pārliecinieties, ka mazās sukas sūkšanas atvērums ir pavērsts pret turētāju. Ierīces lietošana 1 Izvelciet elektrības vadu no
 • Страница 116 из 241
  116 Latviešu Uzglabāšana 1 Izslēdziet ierīci un izvelciet elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas. 2 Nospiediet vada saritināšanas pogu, lai saritinātu elektrības vadu. 3 Lai piestiprinātu uzgali ierīcei, ievietojiet izvirzījumu uz uzgaļa novietošanas vietā. Uzglabājiet ierīci
 • Страница 117 из 241
  Latviešu 117 3 Izņemiet putekļu tvertni no ierīces. 4 Turiet putekļu tvertni virs atkritumu spaiņa un izceliet filtra cilindra ietvaru no tvertnes. Iztukšojiet tvertni. 5 Ja vēlaties, varat izmazgāt putekļu tvertni ar aukstu krāna ūdeni, kam pievienots mazgāšanas līdzeklis. 6 Ielieciet filtra
 • Страница 118 из 241
  118 Latviešu 4 Izceliet filtra cilindra ietvaru no tvertnes. 5 Pagrieziet rokturi filtra cilindra ietvara virspusē pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam (1) un izceliet filtra cilindru no ietvara (2). 6 Iztīriet filtra cilindru un ietvaru ar komplektā esošo suku. Tīriet filtru virzienā no
 • Страница 119 из 241
  Latviešu 119 Super Clean Air filtrs, Super Clean Air HEPA 12 filtrs vai Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs Šī ierīce ir aprīkota ar Super Clean Air filtru, Super Clean Air HEPA 12 filtru vai ar Ultra Clean Air HEPA 13 filtru. Šie filtri atrodas ierīces aizmugurē. Piezīme. Lai nodrošinātu optimālu
 • Страница 120 из 241
  120 Latviešu 1 Noņemiet filtra režģi. 2 Izņemiet mazgājamo filtru HEPA 13. 3 Izskalojiet HEPA 13 filtra plisēto pusi zem karsta lēni tekoša krāna ūdens. -- Turiet filtru tā, lai gofrētā puse ir vērsta uz augšu un ūdens plūst paralēli filtra ielocēm. Turiet filtru tādā leņķī, lai ūdens aizskalo
 • Страница 121 из 241
  Latviešu 121 5 Ievietojiet filtru atpakaļ iekārtā. Aizveriet filtra restītes un nospiediet pogas stūrus (atskan klikšķis). Piederumu nomaiņa Ja rodas problēmas iegādāties filtrus vai citus piederumus šai ierīcei, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī vai meklējiet tā tālruņa numuru
 • Страница 122 из 241
  122 Latviešu -- Pārbaudiet, vai bloķēšanas indikators ir mainījis krāsu. Ja jā, iespējams uzgalis, caurule vai šļūtene ir nosprostota. Lai iztīrītu aizsprostojumu, atvienojiet nosprostoto detaļu un (ja iespējams) pievienojiet to otrādi. Ieslēdziet putekļsūcēju, lai gaisa plūsma izsūktu
 • Страница 123 из 241
  Polski 123 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Opis ogólny (rys. 1) 1 Filtr cylindryczny 2 Obudowa filtra cylindrycznego 3 Przycisk
 • Страница 124 из 241
  124 Polski zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. -- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. -- Nie kieruj węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w stronę oczu lub uszu, ani też nie wkładaj ich do ust, jeśli podłączone są do włączonego odkurzacza.
 • Страница 125 из 241
  Polski 125 Przygotowanie do użycia Wąż 1 Aby podłączyć wąż, wciśnij go mocno do urządzenia (usłyszysz „kliknięcie”). 2 Aby odłączyć wąż, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij wąż z urządzenia. Rura teleskopowa 1 Aby połączyć rurę z uchwytem węża, naciśnij sprężynowy przycisk blokujący na
 • Страница 126 из 241
  126 Polski -- Szczotki boczne przechwytują więcej kurzu i brudu po bokach nasadki i pozwalają lepiej odkurzać miejsca wzdłuż mebli oraz innych przeszkód. -- Otwór z przodu nasadki pozwala zasysać większe cząsteczki brudu. 1 Aby czyścić twarde powierzchnie, wciśnij nogą przełącznik znajdujący się na
 • Страница 127 из 241
  Polski 127 2 Aby odkurzać dywany, wciśnij ponownie przełącznik nasadki. ,, Pasek szczotki zostanie schowany w obudowie. Nasadka do parkietów (tylko wybrane modele) -- Nasadka do parkietów umożliwia ich delikatne czyszczenie. Szczelinówka, mała nasadka i mała szczotka 1 Szczelinówkę (1), małą
 • Страница 128 из 241
  128 Polski -- Szczelinówka i mała nasadka. Uwaga: Upewnij się, że otwór ssący małej nasadki nie jest skierowany na uchwyt. -- Szczelinówka i mała szczotka. Uwaga: Upewnij się, że otwór ssący małej szczotki jest skierowany na uchwyt. Zasady używania 1 Wyciągnij przewód sieciowy z odkurzacza i włóż
 • Страница 129 из 241
  Polski 129 Przechowywanie 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 2 Naciśnij przycisk zwijania przewodu sieciowego, aby zwinąć przewód. 3 Przymocuj nasadkę do urządzenia, wsuwając jej krawędź mocującą do szczeliny mocującej. Przechowuj urządzenie w położeniu poziomym,
 • Страница 130 из 241
  130 Polski 3 Wyjmij pojemnik na kurz z urządzenia. 4 Trzymając pojemnik na kurz nad koszem na śmieci, wyjmij z niego obudowę filtra cylindrycznego. Opróżnij pojemnik. 5 Pojemnik na kurz można również umyć zimną wodą z kranu z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. 6 Włóż z powrotem
 • Страница 131 из 241
  Polski 131 4 Wyjmij obudowę filtra cylindrycznego z pojemnika na kurz. 5 Przekręć w lewo uchwyt znajdujący się na górze obudowy filtra cylindrycznego (1) i wyjmij filtr cylindryczny z obudowy (2). 6 Wyczyść filtr cylindryczny i jego obudowę za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki. Przesuwaj
 • Страница 132 из 241
  132 Polski 1 Wyjmij z urządzenia filtr ochronny silnika i wyczyść go, wytrzepując kurz nad koszem na śmieci. Jeśli filtr ochronny silnika jest bardzo zabrudzony, można opłukać go zimną wodą z kranu. Do czyszczenia filtra ochronnego silnika nie wolno używać płynu do mycia naczyń ani innych środków
 • Страница 133 из 241
  Polski 133 Zmywalny filtr Ultra Clean Air HEPA 13 Filtr Ultra Clean Air HEPA 13 usuwa z wydmuchiwanego powietrza 99,95% zanieczyszczeń o wielkości cząsteczek nawet 0,0003 mm. Cząsteczki takiej wielkości obejmują nie tylko normalny kurz powstający w warunkach domowych, ale również mikroskopijne
 • Страница 134 из 241
  134 Polski 5 Włóż filtr z powrotem do urządzenia. Załóż z powrotem kratkę filtra i przyciśnij jej dolne narożniki, aż zatrzasną się na swoich miejscach (usłyszysz „kliknięcie”). Zamawianie akcesoriów W przypadku trudności z kupieniem filtrów lub innych akcesoriów do urządzenia należy skontaktować
 • Страница 135 из 241
  Polski 135 -- Sprawdź, czy filtr cylindryczny nie jest zapełniony. W razie potrzeby dokładnie wyczyść filtr. -- Sprawdź, czy nie zachodzi potrzeba wyczyszczenia lub wymiany pozostałych filtrów. -- Sprawdź, czy wskaźnik blokady zmienił kolor. Jeśli tak, nasadka, rura lub wąż mogą być zatkane. Aby
 • Страница 136 из 241
  136 Română Introducere Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Descriere generală (fig. 1) 1 Filtrul cilindric 2 Carcasa filtrului cilindric 3 Buton de eliberare a
 • Страница 137 из 241
  Română 137 experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. -- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. -- Nu îndreptaţi furtunul, tija sau orice alt
 • Страница 138 из 241
  138 Română Pregătirea pentru utilizare Furtun 1 Pentru a conecta furtunul, apăsaţi-l ferm în aparat (‘clic’). 2 Pentru a deconecta furtunul, apăsaţi butonul de decuplare şi trageţi furtunul din aparat. Tub telescopic 1 Pentru a conecta tubul pe mânerul furtunului, apăsaţi butonul cu închidere prin
 • Страница 139 из 241
  Română 139 -- Perii laterali adună praful şi murdăria din părţile laterale ale accesoriului, permiţând o curăţare eficientă de-a lungul mobilierului şi a altor obstacole. -- Orificiul din partea frontală a accesoriului vă permite să aspiraţi particule mai mari. 1 Pentru a curăţa podele dure,
 • Страница 140 из 241
  140 Română 2 Pentru a curăţa covoare, apăsaţi din nou comutatorul. ,, Peria este retrasă în carcasa accesoriului. Duză Parquet (doar anumite modele) -- Duza Parquet este concepută pentru curăţarea delicată a podelelor dure. Accesoriul pentru spaţii înguste, accesoriul mic şi peria mică 1 Conectaţi
 • Страница 141 из 241
  Română 141 -- Accesoriul pentru spaţii înguste şi accesoriul mic. Notă: Asiguraţi-vă că orificiul de sucţiune de pe accesoriul mic nu este îndreptat spre suport. -- Accesoriul pentru spaţii înguste şi peria mică. Notă: Asiguraţi-vă că orificiul de sucţiune de pe peria mică este îndreptat spre
 • Страница 142 из 241
  142 Română Depozitarea 1 Opriţi aspiratorul şi scoateţi ştecherul din priză. 2 Apăsaţi butonul de rulare a cablului pentru a rula cablul de alimentare. 3 Introduceţi pintenul de pe marginea accesoriului în slotul de fixare pentru a ataşa accesoriul de aparat. Depozitaţi aparatul în poziţie
 • Страница 143 из 241
  Română 143 3 Ridicaţi recipientul pentru praf şi scoateţi-l din aparat. 4 Ţineţi recipientul pentru praf deasupra unui coş de gunoi şi ridicaţi din recipient carcasa filtrului cilindric. Goliţi recipientul. 5 Dacă doriţi, puteţi spăla compartimentul pentru praf cu apă rece de la robinet şi
 • Страница 144 из 241
  144 Română 4 Scoateţi carcasa filtrului cilindric din compartiment. 5 Răsuciţi mânerul de deasupra carcasei în sens antiorar (1) şi ridicaţi filtrul din carcasă (2). 6 Curăţaţi cilindrul şi carcasa acestuia cu periuţa furnizată. Periaţi filtrul de sus în jos, de-a lungul nervurilor. Folosiţi numai
 • Страница 145 из 241
  Română 145 1 Scoateţi filtrul de protecţie a motorului din aparat. Curăţaţi-l, scuturând praful deasupra unui coş de gunoi. Dacă filtrul de protecţie a motorului este foarte murdar, îl puteţi clăti cu apă rece de la robinet. Nu folosiţi detergent lichid sau alţi agenţi de curăţare pentru a curăţa
 • Страница 146 из 241
  146 Română nu numai praful obişnuit aflat în casă, ci şi paraziţii microscopici dăunători cum sunt acarienii şi excrementele acestora, care se numără printre cele mai frecvente cauze ale alergiilor respiratorii. Curăţaţi filtrul Ultra Clean Air HEPA 13 lavabil la fiecare 6 luni. Puteţi curăţa
 • Страница 147 из 241
  Română 147 5 Puneţi filtrul înapoi în aparat. Reataşaţi partea de sus a grilajului filtrului şi împingeţi colţurile de jos până ce se fixează (‘clic’). Comandarea accesoriilor Dacă aveţi probleme la obţinerea filtrelor sau a altor accesorii pentru acest aparat, vă rugăm să contactaţi Centrul de
 • Страница 148 из 241
  148 Română -- Verificaţi dacă trebuie să curăţaţi sau să înlocuiţi filtrele. -- Verificaţi dacă indicatorul de blocare şi-a schimbat culoarea. În caz afirmativ, este posibil ca duza, tubul sau furtunul să se fi blocat. Pentru a îndepărta blocajul, deconectaţi componenta înfundată şi fixaţi-o (pe
 • Страница 149 из 241
  Русский 149 Введение Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Общее описание (Рис. 1) 1 Цилиндрический фильтр 2 Корпус цилиндрического фильтра 3 Кнопка для открывания
 • Страница 150 из 241
  150 Русский -- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц,
 • Страница 151 из 241
  Русский 151 Подготовка прибора к работе Шланг 1 Чтобы подсоединить шланг, плотно вставьте его в корпус пылесоса (должен прозвучать щелчок). 2 Для отключения шланга нажмите на кнопку открывания и извлеките шланг из прибора. Телескопическая трубка 1 Для присоединения телескопической трубки к рукоятке
 • Страница 152 из 241
  152 Русский -- Боковые щетки захватывают больше пыли и грязи рядом с краями насадки и позволяют лучше очищать поверхность вдоль предметов мебели и других препятствий. -- Отверстие в передней части насадки позволяет осуществлять всасывание крупного мусора. 1 Для включения режима чистки твердого пола
 • Страница 153 из 241
  Русский 153 2 При чистке ковровых покрытий нажмите ногой соответствующий качающийся переключатель. ,, Узкая щетка втянется в корпус насадки. Насадка для паркета (только у некоторых моделей) -- Насадка для паркета предназначена для бережной очистки твердых покрытий. Щелевая насадка, маленькая
 • Страница 154 из 241
  154 Русский -- Щелевая насадка и маленькая насадка. Примечание. Убедитесь, что всасывающее отверстие маленькой насадки направлено в противоположную держателю сторону. -- Щелевая насадка и маленькая щетка. Примечание. Убедитесь, что всасывающее отверстие маленькой щетки направлено к держателю.
 • Страница 155 из 241
  Русский 155 Хранение 1 Выключите прибор и отсоедините сетевой шнур от розетки электросети. 2 Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите кнопку сматывания шнура. 3 Для подсоединения насадки к прибору закрепите насадку на пылесосе, вставив ребро насадки в паз. Храните прибор в вертикальном положении, чтобы
 • Страница 156 из 241
  156 Русский 3 Извлеките пылесборник из прибора. 4 Поместите пылесборник над мусорным ведром и вытащите из него корпус цилиндрического фильтра. Вытряхните пылесборник. 5 При необходимость можно промыть пылесборник под струей холодной воды с небольшим количеством моющего средства. 6 Вставьте корпус
 • Страница 157 из 241
  Русский 157 4 Выньте корпус цилиндрического фильтра из пылесборника 5 Поверните ручку в верхней части корпуса против часовой стрелки (1) и вытащите из корпуса цилиндрический фильтр (2). 6 Очистите цилиндрический фильтр и корпус цилиндрического фильтра с помощью прилагаемой щеточки. Аккуратно
 • Страница 158 из 241
  158 Русский 1 Извлеките фильтр защиты электродвигателя из прибора и очистите его, встряхнув над мусорным ведром. Если фильтр защиты электродвигателя сильно загрязнен, его можно промыть под струей холодной воды. Для очистки фильтра защиты электродвигателя запрещается использовать жидкие и другие
 • Страница 159 из 241
  Русский 159 Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 способен улавливать из выходящего воздуха до 99,95 % всех частиц пыли размером до 0,0003 мм. Это не только обычная домашняя пыль, но и вредные микроскопические насекомые, такие как пылевые клещи, а также их
 • Страница 160 из 241
  160 Русский 5 Поместите фильтр в пылесос. Установите решетку фильтра на место и прижмите ее нижние углы (должен прозвучать щелчок). Заказ принадлежностей Если вы столкнулись с трудностями при приобретении фильтров или других принадлежностей, обращайтесь в центр поддержки покупателей в вашей стране
 • Страница 161 из 241
  Русский 161 -- Убедитесь в том, что регулятор силы всасывания установлен на максимальную силу всасывания. -- Проверьте, не заполнен ли цилиндрический фильтр грязью. При необходимости промойте цилиндрический фильтр. -- Проверьте, не требуют ли очистки или замены другие фильтры. -- Проверьте, не
 • Страница 162 из 241
  162 Slovensky Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Opis zariadenia (Obr. 1) 1 Valcový filter 2 Puzdro valcového filtra 3
 • Страница 163 из 241
  Slovensky 163 za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. -- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. -- Ak je hadica, trubica alebo iné príslušenstvo pripojené ku vysávaču a vysávač je zapnutý, nikdy týmto príslušenstvom nemierte do očí alebo
 • Страница 164 из 241
  164 Slovensky Príprava na použitie Hadica 1 Hadicu pripojte do zariadenia pevným zasunutím (budete počuť „cvaknutie“). 2 Hadicu odpojíte tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo a hadicu vytiahnete zo zariadenia. Teleskopická trubica 1 Ak chcete pripojiť trubicu k rukoväti hadice, stlačte odpružený
 • Страница 165 из 241
  Slovensky 165 -- Bočné kefy zachytia viac prachu a nečistoty po bokoch nástavca a umožňujú lepšie čistenie priestoru okolo nábytku a iných prekážok. -- Otvor v prednej časti nástavca umožňuje vysávanie väčších nečistôt. 1 Ak chcete čistiť tvrdé podlahy, nohou zatlačte na kolískový prepínač na
 • Страница 166 из 241
  166 Slovensky 2 Ak chcete čistiť koberce, znovu stlačte kolískový prepínač. ,, Lišta s kefou sa zasunie do hubice. Hubica na parkety (len niektoré modely) -- Hubica na parkety je navrhnutá na jemné čistenie tvrdých podláh. Štrbinový nástavec, malá hubica a malá kefka 1 Štrbinový nástavec (1), malú
 • Страница 167 из 241
  Slovensky 167 -- Štrbinový nástavec a malá hubica. Poznámka: Uistite sa, že sací otvor malej hubice je otočený smerom od nosiča. -- Štrbinový nástavec a malá kefka. Poznámka: Uistite sa, že sací otvor malej kefky je otočený smerom k nosiču. Použitie zariadenia 1 Z vysávača vytiahnite zvinutý kábel
 • Страница 168 из 241
  168 Slovensky Odkladanie 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. 2 Stlačte tlačidlo navíjania kábla, aby sa navinul sieťový kábel. 3 Zasuňte výstupok hubice do drážky na odkladanie, čím upevníte hubicu k zariadeniu. Zariadenie uskladnite v horizontálnej polohe, pričom sa musia všetky kolieska
 • Страница 169 из 241
  Slovensky 169 3 Nádobu na prach vyberte zo zariadenia. 4 Nádobu na prach podržte nad odpadkovým košom a vyberte z nej puzdro valcového filtra. Nádobu vyprázdnite. 5 Ak chcete, nádobu môžete opláchnuť studenou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku. 6 Puzdro s valcovým filtrom vložte späť do
 • Страница 170 из 241
  170 Slovensky 4 Vyberte puzdro valcového filtra z nádoby na prach. 5 Rúčku na vrchu puzdra otočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte z neho valcový filter (2). 6 Valcový filter a puzdro očistite dodanou kefou. Kefou pohybujte zhora nadol pozdĺž rebier filtra. Používajte len dodanú
 • Страница 171 из 241
  Slovensky 171 Filter Super Clean Air, filter Super Clean Air HEPA 12 alebo filter Ultra Clean Air HEPA 13 Toto zariadenie je vybavené buď filtrom Super Clean Air, filtrom Super Clean Air HEPA 12, alebo filtrom Ultra Clean Air HEPA 13. Tieto filtre sa nachádzajú v zadnej časti zariadenia. Poznámka:
 • Страница 172 из 241
  172 Slovensky 1 Zložte mriežku filtra. 2 Vyberte umývateľný filter HEPA 13. 3 Stranu filtra HEPA 13 so záhybmi opláchnite miernym prúdom horúcej vody. -- Filter držte tak, aby bola strana so záhybmi vo vzpriamenej polohe a voda stekala rovnobežne so záhybmi. Filter držte pod takým uhlom, aby voda
 • Страница 173 из 241
  Slovensky 173 5 Filter vložte späť do zariadenia. Znovu pripevnite vrchnú časť mriežky filtra a zatlačte na jej spodné rohy, až pokým nezaskočia na miesto („kliknutie“). Objednávanie príslušenstva Ak máte problém so zaobstaraním filtrov alebo iného príslušenstva pre toto zariadenie, prosíme Vás,
 • Страница 174 из 241
  174 Slovensky -- Skontrolujte, či je gombík nastavenia sacieho výkonu na maxime. -- Skontrolujte, či nie je valcový filter naplnený prachom. Ak treba, vyčistite puzdro valcového filtra. -- Skontrolujte, či nie je treba vyčistiť alebo vymeniť ostatné filtre. -- Skontrolujte, či indikátor upchatia
 • Страница 175 из 241
  Slovenščina 175 Uvod Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Splošni opis (Sl. 1) 1 Valjasti filter 2 Ohišje valjastega filtra 3 Gumb za sprostitev komore za prah 4 Komora za
 • Страница 176 из 241
  176 Slovenščina -- Ko je sesalnik vklopljen in je cev priključena na sesalnik, cevi, gibljive cevi ali drugih nastavkov ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne vstavljajte v usta. Previdno -- Ne vsesavajte večjih predmetov, ker s tem lahko blokirate pretok zraka v cevi ali fleksibilni cevi. -- Če
 • Страница 177 из 241
  Slovenščina 177 2 Za odklop fleksibilne cevi pritisnite gumb za sprostitev priključka in fleksibilno cev izvlecite iz aparata. Teleskopska cev 1 Sesalno cev priključite na ročaj fleksibilne cevi tako, da pritisnete vzmetni gumb na ročaju in vstavite ročaj v sesalno cev ter namestite vzmetni gumb v
 • Страница 178 из 241
  178 Slovenščina -- Reža na sprednjem delu nastavka omogoča sesanje večjih delov. 1 Ko čistite trda tla, pritisnite z nogo preklopno stikalo na vrhu nastavka. ,, Iz ohišja nastavka izskoči ščetka za čiščenje trdih tal. Hkrati se dvigne tudi kolesce, kar preprečuje praskanje in izboljša gibljivost. 2
 • Страница 179 из 241
  Slovenščina 179 Nastavek za parket (samo pri določenih modelih) -- Nastavek za parket je zasnovan za nežno čiščenje trdih tal. Ozki nastavek, mali nastavek in mala krtača 1 Ozki nastavek (1), mali nastavek (2) ali malo krtačo (samo pri določenih modelih) (3) priklopite neposredno na ročaj ali cev.
 • Страница 180 из 241
  180 Slovenščina -- Ozki nastavek in mala krtača. Opomba: Sesalna odprtina male krtače mora biti usmerjena proti nosilcu. Uporaba aparata 1 Omrežni kabel izvlecite iz aparata in vtikač vključite v omrežno vtičnico. 2 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop na vrhu aparata. 3 Med sesanjem
 • Страница 181 из 241
  Slovenščina 181 2 Pritisnite gumb za navijanje kabla, da navijete omrežni kabel. 3 Nastavek zataknite v režo za shranjevanje, da ga priključite na aparat. Aparat shranite v vodoravnem položaju tako, da so kolesa na tleh. 4 Nastavek Tri-Active hranite v položaju za čiščenje preprog. Preprečite
 • Страница 182 из 241
  182 Slovenščina 3 Komoro za prah dvignite iz naprave. 4 Komoro za prah držite nad košem za smeti in iz nje izvlecite valjasti filter. Komoro za prah izpraznite. 5 Po želji lahko komoro sperete pod pipo s hladno vodo in nekaj tekočega čistila. 6 Ohišje valjastega filtra vstavite nazaj v komoro za
 • Страница 183 из 241
  Slovenščina 183 4 Valjasti filter dvignite iz komore. 5 Ročaj na vrhu ohišja valjastega filtra obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca (1) in filter dvignite iz komore (2). 6 Valjasti filter in ohišje očistite s priloženo ščetko. Ščetkajte od vrha filtra navzdol v smeri reber filtra. Uporabljajte
 • Страница 184 из 241
  184 Slovenščina Filter Super Clean Air, Filter Super Clean Air HEPA 12 ali Filter Ultra Clean Air HEPA 13 Ta aparat je opremljen s filtrom Super Clean Air, Super Clean Air HEPA 12 ali Ultra Clean Air HEPA 13. Filtri so na zadnjem delu aparata. Opomba: Če želite zagotoviti optimalno zadrževanje
 • Страница 185 из 241
  Slovenščina 185 1 Odstranite rešetko filtra. 2 Izvlecite pralni filter HEPA 13. 3 Sperite nagubano stran filtra HEPA 13 pod vročo in počasi tekočo vodo iz pipe. -- Filter držite tako, da je nagubana stran usmerjena navzgor in da voda teče vzporedno z gubami. Filter držite pod kotom tako, da voda
 • Страница 186 из 241
  186 Slovenščina 5 Vstavite filter nazaj v aparat. Zgornji del rešetke filtra ponovno pritrdite in jo potisnite na spodnji strani, da se bo pravilno namestila (“klik”). Naročanje pribora V primeru težav pri nabavi filtrov ali ostale dodatne opreme za aparat se obrnite na Philipsov center za pomoč
 • Страница 187 из 241
  Slovenščina 187 -- Preverite, ali je indikator blokade spremenil barvo. Če jo je, so nastavek, cev ali fleksibilna cev morda zamašeni. Za odstranitev ovire odklopite blokirani del in ga ponovno priklopite (kolikor daleč je mogoče) v nasprotni smeri. Vklopite sesalnik in s tem zrak spustite skozi
 • Страница 188 из 241
  188 Srpski Uvod Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Opšti opis (Sl. 1) 1 Cilindar filtera 2 Kućište cilindra filtera 3 Dugme za otvaranje posude za prašinu 4 Posuda za
 • Страница 189 из 241
  Srpski 189 ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. -- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom. -- Nemojte da usmeravate crevo, cev niti bilo koji dodatak prema očima ili ušima i nemojte ih stavljati u usta ako su
 • Страница 190 из 241
  190 Srpski Pre upotrebe Crevo 1 Da biste priključili crevo, snažno ga gurnite u usisivač (“klik”). 2 Da biste skinuli crevo, pritisnite taster za oslobađanje i izvucite crevo iz uređaja. Teleskopska cev 1 Da biste priključili cev na rukohvat creva, pritisnite dugme sa oprugom na rukohvatu i
 • Страница 191 из 241
  Srpski 191 -- Bočne četke dohvataju više prašine i prljavštine na bočnim stranama mlaznice i omogućavaju bolje čišćenje duž nameštaja i drugih prepreka. -- Otvor sa prednje strane mlaznice vam omogućava da usisavate veće čestice. 1 Ako želite da čistite tvrde podove, nogom pritisnite prekidač na
 • Страница 192 из 241
  192 Srpski 2 Za čišćenje tepiha, ponovo pritisnite prekidač. ,, Četka će se uvući u kućište mlaznice. Mlaznica za parkete (samo određeni modeli) -- Mlaznica za parkete je namenjena za nežno čišćenje tvrdih podova. Dodatak za uske površine, mala mlaznica i mala četka 1 Priključite dodatak za uske
 • Страница 193 из 241
  Srpski 193 -- Dodatak za uske površine i malu mlaznicu. Napomena:Vodite računa da otvor za usisavanje na maloj mlaznici bude okrenut u suprotnom smeru od držača. -- Dodatak za uske površine i mala četka. Napomena:Vodite računa da otvor za usisavanje na maloj četki bude okrenut u smeru držača.
 • Страница 194 из 241
  194 Srpski Odlaganje 1 Isključite aparat i izvadite utikač iz utičnice. 2 Pritisnite dugme za namotavanje kabla za uvlačenje kabla za napajanje. 3 Stavite izbočinu na mlaznici u prorez za odlaganje cevi i zakačite mlaznicu na aparat. Aparat čuvajte u horizontalnom položaju tako da svi točkići
 • Страница 195 из 241
  Srpski 195 3 Izvadite posudu za prašinu iz usisivača. 4 Držite posudu za prašinu iznad kante za otpatke i izvucite kućište cilindra filtera iz posude. Ispraznite posudu. 5 Ako želite, možete da perete posudu za prašinu hladnom vodom iz slavine i s malo tečnosti za pranje sudova. 6 Vratite kućište
 • Страница 196 из 241
  196 Srpski 4 Podignite kućište cilindra filtera iz posude. 5 Okrenite rukohvat na gornjoj strani kućišta cilindra filtera u smeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i izvadite cilindar filtera iz kućišta (2). 6 Očistite cilindar filtera i kućište isporučenom četkom. Četkajte od vrha filtra na dole,
 • Страница 197 из 241
  Srpski 197 Super Clean Air Filter, Super Clean Air HEPA 12 filter ili Ultra Clean Air HEPA 13 filter Ovaj aparat je opremljen Super Clean Air filterom, Super Clean Air HEPA 12 filterom ili Ultra Clean Air HEPA 13 filterom. Filteri su smešteni u zadnjem delu uređaja. Napomena: Kako bi se
 • Страница 198 из 241
  198 Srpski 1 Izvadite masku filtera. 2 Izvadite HEPA 13 filter sa mogućnošću pranja. 3 Isperite rebrastu stranu HEPA 13 filtera pod tankim mlazom tople vode iz česme. -- Filter držite tako da rebrasta strane bude okrenuta nagore, a da voda protiče paralelno sa rebrima. Filter držite pod uglom tako
 • Страница 199 из 241
  Srpski 199 5 Vratite filter u usisivač. Pričvrstite gornji deo rešetke filtera i gurnite donje uglove dok ne legnu na mesto (‘klik’). Naručivanje dodataka Ako imate problema sa nabavkom filtera ili drugih dodataka za usisivač, obratite se Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji ili pogledajte
 • Страница 200 из 241
  200 Srpski Ako je potrebno, očistite kućište cilindra filtera. -- Proverite da li ostali filteri treba da se očiste ili zamene. -- Proverite da li je indikator blokiranosti promenio boju. Ako jeste, mlaznica, cev ili crevo su možda blokirani. Da biste uklonili prepreku, skinite blokirani deo i
 • Страница 201 из 241
  Українська 201 Вступ Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Загальний опис (Мал. 1) 1 Фільтрувальний циліндр 2 Корпус фільтрувального
 • Страница 202 из 241
  202 Українська -- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. -- Дорослі
 • Страница 203 из 241
  Українська 203 Підготовка до використання Шланг 1 Щоб під’єднати шланг, вставте його в отвір на корпусі пристрою і натисніть до клацання. 2 Щоб від’єднати шланг, натисніть кнопки розблокування і витягніть його з пристрою. Телескопічна трубка 1 Щоб під’єднати трубку до ручки шланга, натисніть на
 • Страница 204 из 241
  204 Українська -- Бокові щітки вловлюють більше пилу та бруду, а також дозволяють краще чистити, минаючи меблі та інші перешкоди. -- Отвір спереду насадки дозволяє ефективно всмоктувати великі частинки. 1 Для прибирання твердих підлог посуньте ногою кулісний перемикач у верхній частині насадки. ,,
 • Страница 205 из 241
  Українська 205 2 Для чищення килимів посуньте кулісний перемикач знову. ,, Стрічка щітки ховається у корпусі насадки. Насадка для паркету (лише окремі моделі) -- Насадка для паркету розроблена для дбайливого чищення твердого покриття підлоги. Щілинна насадка, мала насадка і мала щітка 1 Під’єднайте
 • Страница 206 из 241
  206 Українська -- Щілинна насадка та мала насадка. Примітка: Перевірте, чи отвір всмоктування малої насадки повернутий в іншу сторону від тримача. -- Щілинна насадка та мала щітка. Примітка: Перевірте, чи отвір всмоктування малої щітки повернутий в сторону до тримача. Застосування пристрою 1
 • Страница 207 из 241
  Українська 207 Зберігання 1 Вимкніть пристрій та витягніть штепсель із розетки. 2 Натисніть кнопку змотування шнура, щоб змотати шнур живлення. 3 Вставте виступ на насадці у виїмку для фіксації, щоб під’єднати насадку до пристрою. Зберігайте пристрій у горизонтальному положенні, щоб усі коліщатка
 • Страница 208 из 241
  208 Українська 3 Витягніть контейнер для пилу з пристрою. 4 Тримаючи контейнер для пороху над смітником, витягніть корпус фільтрувального циліндра. Спорожніть контейнер. 5 За бажанням, контейнер для пороху можна чистити під холодною водою з-під крану з використанням миючого засобу. 6 Встановіть
 • Страница 209 из 241
  Українська 209 4 Вийміть корпус фільтрувального циліндра з контейнера. 5 Поверніть ручку вгорі фільтрувального циліндра проти годинникової стрілки (1) і витягніть фільтрувальний циліндр із корпусу (2). 6 Чистіть фільтрувальний циліндр і корпус щіткою, що додається. Чистіть згори донизу вздовж ребер
 • Страница 210 из 241
  210 Українська 1 Зніміть фільтр захисту двигуна з пристрою. Почистіть його, витрусивши пил над відром для сміття. Якщо фільтр захисту двигуна дуже брудний, його також можна сполоснути під холодною водою. Не використовуйте жодних миючих засобів чи інших засобів для чищення фільтра захисту двигуна. 2
 • Страница 211 из 241
  Українська 211 Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити Фільтр надзвичайно чистого повітря HEPA 13 усуває 99,95% усіх частинок розміром до 0,0003 мм - не тільки звичайний побутовий пил, але й шкідливих мікроскопічних паразитів, таких як кліщі та їх екскременти, що спричиняють різні
 • Страница 212 из 241
  212 Українська 5 Вставте фільтр назад у пристрій. Закріпіть верхню частину решітки фільтра і натисніть на нижні кути до фіксації. Замовлення приладь Якщо у Вас виникли проблеми з замовленням фільтрів чи іншого приладдя для приладу, будь-ласка, звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Philips у
 • Страница 213 из 241
  Українська 213 1 Недостатня потужність всмоктування. -- Перевірте, чи ручку регулювання потужності встановлено у максимальне положення. -- Перевірте, чи фільтрувальний циліндр не заповнений брудом. Якщо потрібно, почистіть фільтрувальний циліндр. -- Перевірте, чи не потрібно почистити або замінити
 • Страница 214 из 241
  214 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 214 27-06-11 14:24
 • Страница 215 из 241
  215 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 215 27-06-11 14:24
 • Страница 216 из 241
  216 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 216 27-06-11 14:24
 • Страница 217 из 241
  217 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 217 27-06-11 14:24
 • Страница 218 из 241
  218 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 218 27-06-11 14:24
 • Страница 219 из 241
  219 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 219 27-06-11 14:24
 • Страница 220 из 241
  220 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 220 27-06-11 14:24
 • Страница 221 из 241
  221 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 221 27-06-11 14:24
 • Страница 222 из 241
  222 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 222 27-06-11 14:24
 • Страница 223 из 241
  223 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 223 27-06-11 14:24
 • Страница 224 из 241
  224 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 224 27-06-11 14:24
 • Страница 225 из 241
  225 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 225 27-06-11 14:24
 • Страница 226 из 241
  226 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 226 27-06-11 14:24
 • Страница 227 из 241
  227 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 227 27-06-11 14:24
 • Страница 228 из 241
  228 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 228 27-06-11 14:24
 • Страница 229 из 241
  229 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 229 27-06-11 14:24
 • Страница 230 из 241
  230 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 230 27-06-11 14:24
 • Страница 231 из 241
  231 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 231 27-06-11 14:24
 • Страница 232 из 241
  232 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 232 27-06-11 14:24
 • Страница 233 из 241
  233 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 233 27-06-11 14:24
 • Страница 234 из 241
  234 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 234 27-06-11 14:24
 • Страница 235 из 241
  235 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 235 27-06-11 14:24
 • Страница 236 из 241
  236 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 236 27-06-11 14:24
 • Страница 237 из 241
  237 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 237 27-06-11 14:24
 • Страница 238 из 241
  4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 238 27-06-11 14:24
 • Страница 239 из 241
  4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 239 27-06-11 14:24
 • Страница 240 из 241
  4222.003.3573.2 4222_003_3573_2_DFU-Booklet_A5_v1.indd 240 27-06-11 14:24
 • Страница 241 из 241