Инструкция для PHILIPS FC9222

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ostrzeżenie

 - Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na 

urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

 - Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy 

lub samo urządzenie.

 - Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu 

sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy 

Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub 

umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w 

użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub 

zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez 

opiekuna.

 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

 - Nie kieruj węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w stronę 

oczu lub uszu, ani też nie wkładaj ich do ust, jeśli podłączone są do 

włączonego odkurzacza. 

Uwaga

 - Zasysanie dużych przedmiotów może spowodować zatkanie rury lub 

węża. 

 - Kiedy używasz urządzenia do odkurzania popiołu, drobnego piasku, 

wapna, cementu i podobnych substancji, pory filtra cylindrycznego 

mogą zostać zatkane. Gdy zauważysz znaczny spadek mocy ssania, 

przeczyść filtr cylindryczny.

 - Zasysanie dużych przedmiotów może spowodować zablokowanie 

przepływu powietrza w rurze lub wężu. W takim przypadku należy 

usunąć przedmiot będący przyczyną problemu. 

 - Nigdy nie włączaj urządzenia bez filtra ochronnego silnika. Brak tego 

filtra może spowodować uszkodzenie silnika i skrócić okres eksploatacji 

urządzenia.

 - Filtr cylindryczny nie jest wodoodporny i nie wolno czyścić go wodą ani 

środkami czyszczącymi. Do czyszczenia filtra należy używać wyłącznie 

systemu Filter-Clean. 

 - Używaj tylko filtra cylindrycznego firmy Philips dołączonego do 

urządzenia. 

 - Podczas odkurzania, zwłaszcza w pomieszczeniach o niskiej wilgotności 

powietrza, na odkurzaczu tworzą się ładunki elektrostatyczne. W 

rezultacie istnieje ryzyko „kopnięcia” prądu w przypadku dotknięcia 

rury lub innych stalowych części odkurzacza. Nie jest to szkodliwe dla 

użytkownika i nie uszkadza urządzenia. W celu zminimalizowania tego 

niekorzystnego efektu zalecamy:

1  rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą innych 

metalowych obiektów w pokoju (np. nóg stołu lub krzesła, grzejnika 

itp.);

POlsKI

128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250