Инструкция для PHILIPS FC9239

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FC9239-FC9220

4222.003.3334.2.indd   1

22-11-2007   11:12:43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 157
  FC9239-FC9220 4222.003.3334.2.indd 1 22-11-2007 11:12:43
 • Страница 2 из 157
   4222.003.3334.2.indd 2 22-11-2007 11:12:43
 • Страница 3 из 157
   1 4222.003.3334.2.indd 3 22-11-2007 11:12:44
 • Страница 4 из 157
   4222.003.3334.2.indd 4 22-11-2007 11:12:45
 • Страница 5 из 157
  English 6 Български 14 Čeština 23 Eesti 31 Hrvatski 39 Magyar 47 Қазақша 55 Lietuviškai 64 Latviešu 72 Polski 80 Română 88 Русский 96 Slovensky 105 Slovenščina 113 Srpski 121 Українська 129 143 150 FC9239-FC9220 4222.003.3334.2.indd 5 22-11-2007 11:12:46
 • Страница 6 из 157
   English General description (Fig. 1) 1 Filter cylinder 2 Filter cylinder case 3 Dust bucket release button 4 Dust bucket 5 Hose connection opening 6 Suction power buttons (MIN and MAX) 7 Suction power lights 8 Filter-Clean button 9 On/off button 10 Cover 11 Motor protection filter 12 Wheel 13
 • Страница 7 из 157
  English - - Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on. Caution Do not suck up large objects, as this may cause the air passage in the tube or hose to become
 • Страница 8 из 157
   English Crevice tool, small nozzle and small brush 1 Connect the crevice tool (1), the small nozzle (2) or the small brush (3) directly to the handgrip or to the tube (Fig. 10). Accessory holder 1 Snap the accessory holder onto the handgrip (Fig. 11). 2 Snap two accessories into the accessory
 • Страница 9 из 157
  English Using the Filter-Clean button A clean filter cylinder helps maintain high suction power. Always press the Filter-Clean button when you have finished vacuum cleaning. The filter-cleaning process only needs to be performed once to guarantee proper cleaning of the filter. 1 Switch off the
 • Страница 10 из 157
  10 English 7 If you want to clean the filter cylinder case more thoroughly, first remove the filter cylinder from the case. To remove the filter cylinder, turn the handle on top of the filter cylinder anticlockwise (1) and lift the filter cylinder out of the case (2).   (Fig. 26) 8 Then clean the
 • Страница 11 из 157
  English 11 12 For the best result, empty the dust bucket when the filter-cleaning process is finished (see section ‘Cleaning the dust bucket and filter cylinder case’). Permanent motor protection filter Clean the permanent motor protection filter every two months. 1 Unplug the appliance. 2 Take the
 • Страница 12 из 157
  12 English 4 Carefully shake the water from the surface of the filter. Let the filter dry at least 2 hours before you put it back into the vacuum cleaner. 5 Put the filter back into the appliance. Reattach the top of the filter grille and push the bottom corners until they snap home
 • Страница 13 из 157
  English 13 Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Customer Care Centre in your country. 1 The light in the Filter-Clean button flashes. - The filter
 • Страница 14 из 157
  14 Български Общо описание (фиг. 1) 1 Филтриращ цилиндър 2 Корпус на филтриращия цилиндър 3 Бутон за отваряне на отделението за прах 4 Кофа за прах 5 Отвор за свързване на маркуча 6 Бутони за мощност на засмукване (МИН. и МАКС.) 7 Индикатори за мощност на засмукване (МИН. и МАКС.) 8 Бутон
 • Страница 15 из 157
  Български 15 - - Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда. Не насочвайте маркуча, тръбата или друг аксесоар към очите или ушите, и не ги поставяйте в устата си, когато са свързани към прахосмукачката, а прахосмукачката е включена. Внимание Не всмуквайте големи предмети, тъй като това може да
 • Страница 16 из 157
  16 , Български Правата четка за почистване на твърди подови повърхности излиза от корпуса. Същевременно колелцето ще се повдигне, за да се предотврати драскане и да се повиши маневреността. 2 За почистване на килими натиснете отново кобиличния превключвател (фиг. 9). , Правата четка се скрива в
 • Страница 17 из 157
  Български 17 , Синята лампа за смукателната мощност показва избраното ниво на смукателната мощност. Пауза по време на работа 1 Ако желаете да направите кратка пауза, вмъкнете ръба на накрайника в гнездото за прибиране, за да “паркирате” тръбата в удобно положение (фиг. 18). 2 Ако уредът е оборудван
 • Страница 18 из 157
  18 Български Почистване на кофата за прах и корпуса на филтриращия цилиндър Винаги изключвайте уреда от контакта преди изпразване на кофата за прах. Кофата за прах не може да се мие в миялна машина. 1 Изпразвайте кофата за прах незабавно, когато нивото на праха стигне до кръглия диск на корпуса на
 • Страница 19 из 157
  Български 19 4 Дръжте кофата за прах над кофа за смет и извадете филтриращия цилиндър. Изпразнете кофата (фиг. 24). 5 Завъртете дръжката отгоре на филтриращия цилиндър в посока обратно на часовниковата стрелка (1) и извадете филтриращия цилиндър от корпуса (2) (фиг. 26). 6 Дръжте филтриращия
 • Страница 20 из 157
  20 Български Забележка: За да се гарантира най-добро събиране на прах и оптимална работа на прахосмукачката, винаги подменяйте HEPA филтъра със съответния модел оригинален филтър Philips (вж. глава “Поръчване на аксесоари и филтри”). Филтър Super Clean Air HEPA12 Сменяйте филтъра Super Clean Air
 • Страница 21 из 157
  Български 21 2 Натиснете бутона за навиване на кабела, за да приберете захранващия кабел (фиг. 37). 3 Поставете уреда в изправено положение. Вмъкнете ръба на накрайника в гнездото за прибиране, за да прикрепите накрайника към уреда.  (фиг. 38) 4 Винаги поставяйте накрайника Tri-Active в положение
 • Страница 22 из 157
  22 Български Отстраняване на неизправности В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти във вашата страна. 1 Лампата
 • Страница 23 из 157
  Čeština 23 Všeobecný popis (Obr. 1) 1 Filtrační válec 2 Pouzdro filtračního válce 3 Tlačítko uvolnění prachové nádoby 4 Prachová nádoba 5 Otvor pro připojení hadice 6 Tlačítka sacího výkonu (MIN a MAX) 7 Kontrolky sacího výkonu 8 Tlačítko Filter-Clean 9 Vypínač 10 Kryt 11 Ochranný filtr motoru 12
 • Страница 24 из 157
  24 - - Čeština Nesměřujte hadicí, trubkou ani jiným příslušenstvím na oči nebo uši, ani do úst, pokud jsou tyto součásti připojeny k vysavači a vysavač je zapnutý. Upozornění Nevysávejte velké předměty, protože tak můžete způsobit ucpání trubice nebo hadice. Používáte-li vysavač k vysávání popelu,
 • Страница 25 из 157
  Čeština 25 Štěrbinová hubice, malá hubice a malý kartáč 1 Štěrbinovou hubici (1), malou hubici (2) nebo malý kartáč (3) je možné připojit přímo k rukojeti nebo k trubici (Obr. 10). Držák příslušenství 1 Držák příslušenství upevněte na rukojeť (Obr. 11). 2 Na držák příslušenství připevněte dva
 • Страница 26 из 157
  26 Čeština Používání tlačítka Filter-Clean Filtrační válec pomáhá udržovat vysoký sací výkon přístroje Tlačítko Filter-Clean stiskněte vždy po dokončení vysávání. Proces čištění filtru je nutné k zajištění jeho správného vyčištění provádět pouze jednou. 1 Vypněte přístroj a během čištění filtru
 • Страница 27 из 157
  Čeština 27 8 Pak pouzdro filtračního válce vyčistěte suchým hadříkem a studenou vodou s přídavkem mycího prostředku (Obr. 27). Nečistěte pouzdro filtračního válce pod vodou spolu s filtračním válcem (Obr. 28). 9 Filtrační válec vložte zpět do pouzdra filtračního válce. Zkontrolujte, zda je pouzdro
 • Страница 28 из 157
  28 Čeština 1 Odpojte přístroj od sítě. 2 Vyjměte ochranný filtr motoru z přístroje.Vyčistěte jej oklepáním o odpadkový koš (Obr. 30). Pokud by byl ochranný filtr motoru velmi špinavý, můžete ho opláchnout pod studenou tekoucí vodou. K čištění ochranného filtru motoru nepoužívejte žádný mycí ani
 • Страница 29 из 157
  Čeština 29 Výměna Baterie dálkového ovladače (pouze některé typy) 1 Sejměte víko prostoru pro baterie (1) a vložte dvě baterie 1,5 V typu AAA (2).Víko vložte zpět (3) (Obr. 14). Zkontrolujte správné umístění pólů - a +. Skladování Před uložením přístroje zkontrolujte, zda jste vyčistili filtrační
 • Страница 30 из 157
  30 Čeština Řešení problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud by se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi. 1 Kontrolka tlačítka Filter-Clean bliká. - Filtrační
 • Страница 31 из 157
  Eesti 31 Üldine kirjeldus (Jn 1) 1 Silindriline filter 2 Silindrilise filtri kest 3 Tolmukambri vabastusnupp 4 Tolmukamber 5 Vooliku liitmiku ava 6 Imemisvõimsuse muutmise nupp (MIN ja MAX) 7 Imemisvõimsuse märgutuled 8 Filtripuhastusnupp 9 On/off (Sisse/välja) nupp 10 Kate 11 Mootori kaitsefilter
 • Страница 32 из 157
  32 - Eesti Ettevaatust Ärge imege sisse suuri esemeid, kuna need võivad ummistada toru või vooliku õhu läbivoolu tee. Tolmuimeja kasutamisel tuha, peenikese liiva, lubja, tsemenditolmu ja sarnaste ainete koristamiseks ummistuvad silindrilise filtri poorid. Kui märkate tugevat imemisvõimsuse
 • Страница 33 из 157
  Eesti 33 - piluotsik ja väike otsik (Jn 12). Märkus:Veenduge, et väikese otsiku imemisava oleks hoidikust eemale suunatud. - Piluotsik ja väike hari (Jn 13) Märkus:Veenduge, et väikese harja imemisava oleks hoidikust eemale suunatud. Infrapuna kaugjuhtimispult (ainult teatud mudelitel) 1 Eemaldage
 • Страница 34 из 157
  34 Eesti Alati jätke voolik filtripuhastustoimingu ajaks seadmega ühendatuks, et vältida tolmu seadmest väljapuhumist. 3 Vajutage filtripuhastusnupule (Jn 20). , Filtripuhastuse märgutuli süttib põlema ja enne kui filtripuhastust alustatakse, kuulete helisignaali. , Filtri puhastamise ajal teeb
 • Страница 35 из 157
  Eesti 35 Enne filtri silindri hülsi tagasipanemist veenduge, et tolmukamber oleks kuiv. Kui te pole filtri silindri kesta seadmesse tagasi pannud, siis imemisvõimsuse märgutuli hakkab vilkuma ja seadet ei saa sisse lülitada. 12 Sulgege kaas kindlalt (klõpsatus!). Filtri silindri puhastamine Kui
 • Страница 36 из 157
  36 Eesti Super Clean Air HEPA 12 filter või Ultra Clean Air HEPA 13 filter See seade on varustatud kas Super Clean Air HEPA 12 filtri või Ultra Clean Air HEPA 13 filtriga. Need filtrid asuvad seadme tagaosas. Filtrid võivad väljuvast õhust eemaldada vastavalt 99,5% ja 99,95% kõikidest väljuvas õhus
 • Страница 37 из 157
  Eesti 37 2 Vajutage juhtme tagasikerimise nupule toitejuhtme tagasikerimiseks (Jn 37). 3 Pange seade püstisesse asendisse. Otsiku kinnitamiseks seadme külge sisestage otsiku äärik h oiustamispilusse.  (Jn 38) 4 Hoiule pannes lülitage Tri-Active otsik alati vaibaseadele (ribahari otsikusse
 • Страница 38 из 157
  38 Eesti Veaotsing Selles peatükis on tehtud kokkuvõte kõige tavalisematest probleemidest, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda allpool oleva informatsiooni abil ise probleemi lahendada, siis võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. 1 Filtripuhastamise nupu märgutuli vilgub. -
 • Страница 39 из 157
  Hrvatski 39 Opći opis (Sl. 1) 1 Cilindrični filter 2 Kućište cilindričnog filtera 3 Gumb za otpuštanje spremnika za prašinu 4 Spremnik za prašinu 5 Otvor za spajanje crijeva 6 Gumbi za usisnu snagu (MIN i MAX) 7 Indikatori usisne snage 8 Gumb Filter-Clean 9 Gumb za uključivanje/isključivanje 10
 • Страница 40 из 157
  40 - Hrvatski Oprez Nemojte usisavati velike predmete jer to može ometati protok zraka u cijevi ili crijevu. Kada koristite usisavač za usisavanje pepela, sitnog pijeska, vapna, cementne prašine i sličnih tvari, pore cilindričnog filtera mogu se začepiti. Ako primijetite smanjenu snagu usisavanja,
 • Страница 41 из 157
  Hrvatski 41 - Uski nastavak za proreze i mala usisna četka (Sl. 12). Napomena: Pazite da otvor male usisne četke ne bude usmjeren prema držaču. - Uski nastavak za proreze i mala okrugla usisna četka (Sl. 13). Napomena: Pazite da otvor male okrugle usisne četke bude usmjeren prema držaču.
 • Страница 42 из 157
  42 Hrvatski Uvijek ostavite crijevo spojeno na usisavač tijekom postupka čišćenja filtera kako bi se spriječilo ispuhivanje prašine iz aparata. 3 Pritisnite gumb Filter-Clean (Sl. 20) , Prije početka postupka čišćenja filtera pali se indikator na gumbu Filter-Clean i čuje se zvučni signal. ,
 • Страница 43 из 157
  Hrvatski 43 Pazite da spremnik za prašinu bude suh prije no što vratite kućište cilindričnog filtera. Ako niste vratili kućište cilindričnog filtera, indikatori usisne snage počinju treperiti, a usisavač se ne može uključiti. 12 Čvrsto zatvorite poklopac (“klik”). Čišćenje cilindričnog filtera Ako
 • Страница 44 из 157
  44 Hrvatski Filter Super Clean Air HEPA 12/Ultra Clean Air HEPA 13 Ovaj aparat ima filter Super Clean Air HEPA 12 ili Ultra Clean Air HEPA 13. Ti filteri nalaze se na stražnjoj strani aparata. Mogu ukloniti 99,5% i 99,95% svih čestica prašine veličine do 0,0003 mm iz ispusnog zraka. To ne uključuje
 • Страница 45 из 157
  Hrvatski 45 1 Isključite usisavač i izvadite utikač iz utičnice. 2 Pritisnite gumb za namotavanje kabela (Sl. 37). 3 Stavite aparat u uspravan položaj. Umetnite vodilicu na usisnoj četki u utor za odlaganje kako biste usisnu četku pričvrstili na usisavač.  (Sl. 38) 4 Usisnu četku Tri-Active uvijek
 • Страница 46 из 157
  46 Hrvatski Rješavanje problema U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako ne možete riješiti problem uz dolje navedene informacije, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi. 1 Indikator na gumbu Filter-Clean treperi.
 • Страница 47 из 157
  Magyar 47 Általános leírás (ábra 1) 1 Henger alakú (cilinder) szűrő 2 A henger alakú (cilinder) szűrő tartója 3 Portartálynyitó gomb 4 Portartály 5 A csőcsatlakozás nyílása 6 Szívóteljesítmény gombok (MIN és MAX) 7 A szívóteljesítmény jelzőfényei 8 Szűrőtisztítás gomb 9 Be/kikapcsoló gomb 10
 • Страница 48 из 157
  48 - Magyar Figyelem Ne szívjon fel nagyobb tárgyakat, mivel ezek elzárhatják a levegő áramlását a csőben vagy a gégecsőben. Ha a készüléket hamu, finom homok, mész, cementpor vagy hasonló anyagok felszívására használja, a szűrőhenger pórusai eldugulnak. Ha a szívóerő jelentős csökkenését
 • Страница 49 из 157
  Magyar 49 Tartozéktartó 1 Pattintsa a tartozéktartót a fogantyúra (ábra 11). 2 Pattintsa a két tartozékot a tartozéktartóra: - Réstisztító szívófej és kis szívófej (ábra 12). Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a kis szívófej szívónyílása ne a tartóelem felé álljon. - Réstisztító szívófej és kis
 • Страница 50 из 157
  50 Magyar 1 Kapcsolja ki a készüléket, de a hálózati csatlakozódugót ne húzza ki a fali aljzatból, amíg a szűrőtisztítás véget nem ér. 2 Tartsa a készüléket vízszintes helyzetben úgy, hogy a kerekei leérjenek a padlóra. A gégecső mindig maradjon a készülékhez csatlakoztatva a szűrőtisztítás alatt,
 • Страница 51 из 157
  Magyar 51 Ügyeljen, hogy a hengeres szűrő tartója teljesen száraz legyen, amikor visszahelyezi a szűrőt. 10 A portartályt hideg csapvízzel és mosogatószerrel tisztítsa. 11 Helyezze vissza a hengeres szűrőt a portartályba. Ügyeljen, hogy a portartály teljesen száraz legyen, amikor visszahelyezi a
 • Страница 52 из 157
  52 Magyar 3 Helyezze vissza a tiszta szűrőt a szűrőtartóba, ügyelve arra, hogy a helyére kerüljön. Ügyeljen rá, hogy a motorvédő szűrő teljesen száraz legyen, mikor visszahelyezi a tartóba. Super Clean Air HEPA 12 szűrő vagy Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő Ez a készülék Super Clean Air HEPA 12 vagy
 • Страница 53 из 157
  Magyar 53 Tárolás A készülék tárolása előtt feltétlenül tisztítsa ki a hengeres szűrőt a Szűrőtisztítás gomb megnyomásával (lásd „A Szűrőtisztítás gomb használata” c. részt „A készülék használata” c. fejezetben). 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból.
 • Страница 54 из 157
  54 Magyar Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi utasítások alkalmazásával, forduljon az országában működő Philips vevőszolgálathoz. 1 A Szűrőtisztító gomb jelzőfénye villog.
 • Страница 55 из 157
  Қазақша 55 Жалпы сипаттама (Cурет 1) 1 Фильтір цилиндірі 2 Фильтір цилиндір қорабы 3 Шаң дорбасын босататын түйме 4 Шаң жинағыш дорба 5 Шлангіні қосатын аузы 6 Сору қуаты түймелері (Минималды және Максималды) 7 Сору қуаты жарықтары 8 Фильтір тазалау түймесі 9 Қосу/өшіру түймесі 10 Жабылғы 11 Мотор
 • Страница 56 из 157
  56 - - Қазақша сезімталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды. Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды. Шаң сорғыш қосулы кезінде, шлангыны, құбырды немесе басқа қосымша бөлшектерді көзіңізге,
 • Страница 57 из 157
  Қазақша 57 , Қатты едендерді тазалауға арналған қылшақ лентасы орыннан шығады. Сонымен қатар, дөңгелектері көтеріліп, еденді сырудың алдын алып, қозғалмасы өседі. 2 Кілемдерді тазалау үшін, ықтырмалы түймесін тағы басыңыз (Cурет 9). , Қылшақ лентасы орына түсіп, дөңгелектері автоматты түрде
 • Страница 58 из 157
  58 Қазақша Қолданып жатқанда уақытша тоқтату 1 Егер сіз бір сәтке үзіліс жасағыңыз келсе, құбырды ыңғайлы ұстанымда уақытша қою үшін, қондырғының томпиып тұрған жағын уақытша қою орнына кіргізіп  қойыңыз (Cур ет 18). 2 Егер құралыңыз инфрақызыл басқару пультімен қамтамасыз етілген болса (тек ерекше
 • Страница 59 из 157
  Қазақша 59 1 Шаң жинағыш шелекті шаң деңгейі фильтір цилиндір қорабының дөңгелек дискісіне жеткен мезетте босатыңыз (Cурет 21). 2 Құралды сөндіріңіз, тоқ сымын розеткадан шығарып, шлангіні құралдан ажыратыңыз.  3 Шаң бақырашы сабының төбесіндегі босату түймесін басу арқылы қақпағын босатыңыз (1).
 • Страница 60 из 157
  60 Қазақша 6 Фильтір целиндірін қоқыс шелегінің үстінен ұстап, кішкене қылшықпен тазалаңыз. Жайлап қана фильтірдің жоғары жағынан төмен қарай қабырғалары бойынша қылшықпен тазалаңыз (Cурет 29). Осы құралға қосымша бөлшек ретінде берілген кішкене қылшықты ғана қолданыңыз. Басқа қылшықтар фильтір
 • Страница 61 из 157
  Қазақша 61 Супер Таза Ауа HEPA 12 Фильтрі Супер Таза Ауа HEPA 12 фильтірін әр бір алты ай сайын алмастырыңыз. Бұл фильтірді жууға болмайды. 1 Фильтір торын алыңыз (Cурет 31). 2 Ескі фильтірді алып тастаңыз (Cурет 32). 3 Жаңа фильтірді құралға орнатыңыз. 4 Фильтір торының жоғар жағын қайтадан салып,
 • Страница 62 из 157
  62 Қазақша 4 Үш еселік Белсенді саптаманы тек қана кілем бағдарламасында ғана (қылшақ лентасы саптама ішіне кірген) түрінде ғана сақтаңыз. Және де, жанындағы қылшақтарды майыстырып алмаңыз.  (Cурет 9) Құрал саймандарға тапсырыс беру Егер сіз фильтір немесе басқа қосымша бөлікті табу барысында
 • Страница 63 из 157
  Қазақша 63 Ақаулықтарды табу Осы тармақта құралмен қолданғанда жиі кездесетін келел мәселелер жөнінде әңгіме жүреді. Егер сіз Мәселеңізді шеше алмасаңыз, өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады. 1 Фильтір Тазалау түймесіндегі жарық жымыңдайды. - Фильтір
 • Страница 64 из 157
  64 Lietuviškai Bendrasis aprašas (Pav. 1) 1 Filtro cilindras 2 Filtro cilindro korpusas 3 Dulkių surinkimo dėžės atlaisvinimo mygtukas 4 Dulkių surinkimo dėžė 5 Žarnos jungimo anga 6 Siurbimo galios mygtukai („MIN“ ir „MAX“) 7 Siurbimo galios lemputės 8 Filtro valymo mygtukas 9 Įjungimo / išjungimo
 • Страница 65 из 157
  Lietuviškai 65 - - Nenukreipkite žarnos, vamzdžio ar kito priedo į akis ar ausis, taip pat nekiškite į burną, kai jie prijungti prie dulkių siurblio, o dulkių siurblys įjungtas. Atsargiai Neįtraukite didelių objektų, nes jie gali trukdyti praeiti orui vamzdyje arba žarnoje. Kai dulkių siurbliu
 • Страница 66 из 157
  66 Lietuviškai Siauras antgalis, mažas antgalis ir šepetėlis 1 Prijunkite siaurą antgalį (1), mažą antgalį (2) arba šepetėlį (3) tiesiai prie rankenos arba vamzdžio (Pav. 10). Priedų laikiklis 1 Užspauskite priedų laikiklį ant rankenos (Pav. 11). 2 Užspauskite du priedus priedų laikiklyje: -
 • Страница 67 из 157
  Lietuviškai 67 3 Norėdami siurbti toliau, tiesiog paspauskite budėjimo režimo mygtuką, mygtukus „-“ arba „+“. Filtro valymo mygtuko naudojimas Švarus filtro cilindras padeda išlaikyti didelę siurbimo galią. Baigę siurbti, visada paspauskite filtro valymo mygtuką. Filtro valymo procesą užtenka
 • Страница 68 из 157
  68 Lietuviškai 8 Tada išvalykite filtro cilindro korpusą sausa šluoste ar šaltu vandentiekio vandeniu ir trupučiu skysto ploviklio (Pav. 27). Neplaukite filtro cilindro korpuso, kai jame yra filtro cilindras, iš čiaupo tekančiu vandeniu (Pav. 28). 9 Įstatykite filtro cilindrą į filtro cilindro
 • Страница 69 из 157
  Lietuviškai 69 Nuolatinis apsauginis variklio filtras Nuolatinį apsauginį variklio filtrą valykite kas du mėnesius. 1 Išjunkite prietaisą. 2 Išimkite apsauginį variklio filtrą iš prietaiso. Išvalykite filtrą, išpurtydami dulkes į šiukšlių dėžė (Pav. 30). Jei apsauginis variklio filtras labai
 • Страница 70 из 157
  70 Lietuviškai Pakeitimas Nuotolinio valdymo pultelio baterijos (tik specifiniams modeliams) 1 Nuimkite baterijų skyrelio (1) dangtelį ir įdėkite dvi AAA 1,5 volto baterijas (2).Vėl uždėkite dangtelį (3) (Pav. 14). Įsitikinkite, kad „-“ ir „+“ poliai nustatyti teisinga kryptimi. Laikymas Prieš
 • Страница 71 из 157
  Lietuviškai 71 Trikčių nustatymas ir šalinimas Šis skyrius apibendrina dažniausiai pasitaikančias, su prietaisu susijusias problemas. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi žemiau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. 1 Žybčioja mygtuko „Filter-Clean“
 • Страница 72 из 157
  72 Latviešu Vispārējs apraksts (Zīm. 1) 1 Filtra cilindrs 2 Filtra cilindra ietvars 3 Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga 4 Putekļu tvertne 5 Šļūtenes savienotājatvere 6 Sūkšanas jaudas pogas (MIN un MAX) 7 Sūkšanas jaudas indikatorlampiņas 8 Filter-Clean poga 9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 10
 • Страница 73 из 157
  Latviešu 73 - - Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm kā arī nelieciet tos savā mutē, kad tie ir pievienoti ieslēgtam putekļu sūcējam. Ievērībai Neiesūciet lielus objektus, jo tas var izraisīt caurules vai šļūtenes gaisa plūsmas nosprostošanos. Kad izmantojat
 • Страница 74 из 157
  74 Latviešu Šaurais uzgalis, mazais uzgalis un mazā suka 1 Piestipriniet šauro uzgali (1), mazo uzgali (2) vai mazo suku (3) tieši rokturim vai caurulei (Zīm. 10). Piederumu turētājs 1 Nospiediet piederuma turētāju uz roktura (Zīm. 11). 2 Nospiediet abus piederumus piederuma turētājā: - Šaurais un
 • Страница 75 из 157
  Latviešu 75 Filter-Clean pogas lietošana. Tīrs filtra cilindra palīdz saglabāt labāku sūkšanas jaudu. Vienmēr pēc putekļu sūkšanas, nospiediet Filter-Clean pogu. Lai garantētu kārtīgu filtra iztīrīšanu, filtra tīrīšanas procesu ir nepieciešams veikt tikai vienreiz. 1 Tīrīšanas procesa laikā,
 • Страница 76 из 157
  76 Latviešu 8 Tad iztīriet filtra cilindra ietvaru ar sausu lupatu vai arī ar aukstu, tekošu ūdeni un kādu mazgājamo līdzekli (Zīm. 27). Nemazgājiet filtra cilindra ietvaru virs krāna, ja tajā atrodas filtra cilindrs (Zīm. 28). 9 Ievietojiet filtra cilindru atpakaļ filtra cilindra ietvarā.
 • Страница 77 из 157
  Latviešu 77 Pastāvīgais motora aizsargfiltrs Tīriet pastāvīgo motora aizsargfiltru reizi divos mēnešos. 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. 2 Izņemiet motora aizsargfiltru no ierīces. Iztīriet to pasitot putekļus virs atkritumu spaiņa (Zīm. 30). Ja motora aizsargfiltrs ir ļoti netīrs, to var
 • Страница 78 из 157
  78 Latviešu Rezerves daļas Tālvadības pults (tikai atsevišķiem modeļiem) 1 Noņemiet bateriju nodalījuma vāku (1) un ielieciet divas jaunas AAA 1,5 voltu baterijas (2). Uzlieciet vāku atpakaļ (3) (Zīm. 14). Pārliecinieties, ka + un - poli ir vērsti pareizajā virzienā. Uzglabāšana Pirms izjaukt
 • Страница 79 из 157
  Latviešu 79 Kļūmju novēršana Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja nevarat tās atrisināt, izmantojot turpmāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru. 1 Filter-Clean pogas gaisma mirgo. - Filtra
 • Страница 80 из 157
  80 Polski Opis ogólny (rys. 1) 1 Filtr cylindryczny 2 Obudowa filtra cylindrycznego 3 Przycisk zwalniający pojemnik na kurz 4 Pojemnik na kurz 5 Otwór złączki węża 6 Przyciski mocy ssania (MIN i MAX) 7 Wskaźniki mocy ssania 8 Przycisk Filter-Clean 9 Wyłącznik 10 Przykrywka 11 Filtr ochronny silnika
 • Страница 81 из 157
  Polski 81 - - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nie należy kierować węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w stronę oczu lub uszu, ani też wkładać ich do ust, jeśli podłączone są do włączonego odkurzacza. Uwaga Zasysanie dużych przedmiotów może spowodować zatkanie rury lub węża.
 • Страница 82 из 157
  82 Polski Szczelinówka, mała nasadka i mała szczotka 1 Podłącz szczelinówkę (1), małą nasadkę (2) lub małą szczotkę (3) bezpośrednio do uchwytu lub do rury (rys. 10). Uchwyt na akcesoria 1 Załóż uchwyt na akcesoria na uchwyt rury (rys. 11). 2 Załóż dwa akcesoria na uchwyt na akcesoria: -
 • Страница 83 из 157
  Polski 83 Korzystanie z przycisku Filter-Clean Czysty filtr cylindryczny pozwala utrzymać dużą moc ssania. Po zakończeniu odkurzania należy zawsze nacisnąć przycisk Filter-Clean. Jednorazowe czyszczenie pozwala uzyskać odpowiednio czysty filtr. 1 W trakcie czyszczenia filtra wyłącz urządzenie,
 • Страница 84 из 157
  84 Polski 7 Aby dokładniej wyczyścić obudowę filtra cylindrycznego, najpierw wyjmij filtr cylindryczny z obudowy. W tym celu przekręć w lewo uchwyt znajdujący się na górze filtra cylindrycznego (1) i wyjmij filtr z obudowy (2).  (rys. 26) 8 Następnie wyczyść obudowę filtra cylindrycznego za pomocą
 • Страница 85 из 157
  Polski 85 10 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji poziomej z wszystkim kółkami dotykającymi podłogi, a wąż jest podłączony do urządzenia. 11 Naciśnij przycisk Filter-Clean (rys. 20). 12 Aby uzyskać najlepsze wyniki, po wyczyszczeniu filtra należy
 • Страница 86 из 157
  86 - Polski Obróć filtr o 180° w taki sposób, aby woda spływała wzdłuż pofałdowań w przeciwnym kierunku (rys. 35). Kontynuuj tę czynność aż do wyczyszczenia filtra. Nigdy nie czyść zmywalnego filtra za pomocą szczoteczki (rys. 36). Uwaga: Czyszczenie nie przywraca oryginalnego koloru filtra, ale
 • Страница 87 из 157
  Polski 87 Gwarancja i serwis W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o
 • Страница 88 из 157
  88 Română Descriere generală (fig. 1) 1 Filtrul cilindric 2 Carcasa filtrului cilindric 3 Buton de eliberare a compartimentului pentru praf 4 Compartimentul pentru praf 5 Orificiul pentru cuplarea furtunului 6 Butoane pentru puterea de aspirare (MIN şi MAX) 7 Leduri pentru puterea de aspirare 8
 • Страница 89 из 157
  Română 89 - - Nu îndreptaţi furtunul, tija sau orice alt accesoriu către ochi sau urechi, şi nu îl introduceţi în gură când este conectat la aspirator şi acesta este pornit. Atenţie Nu aspiraţi obiecte de dimensiuni mari, întrucât acestea pot bloca trecerea aerului prin tub sau furtunul poate fi
 • Страница 90 из 157
  90 Română Accesoriul pentru spaţii înguste, accesoriul mic şi peria mică 1 Fixaţi accesoriul pentru spaţii înguste (1), accesoriul mic (2) sau peria mică (3) direct pe mâner sau pe tub (fig. 10). Suport pentru accesoriu 1 Fixaţi suportul pentru accesorii pe mâner (fig. 11). 2 Fixaţi două accesorii
 • Страница 91 из 157
  Română 91 Utilizarea butonului Filter-Clean Un filtru cilindric curat ajută la menţinerea puterii ridicate de aspirare. Apăsaţi întotdeauna butonul Filter-Clean după ce aţi terminat de aspirat. Este suficient să efectuaţi procesul de curăţare a filtrului o singură dată pentru a garanta curăţarea
 • Страница 92 из 157
  92 Română 7 Dacă doriţi să curăţaţi mai bine carcasa filtrului cilindric, îndepărtaţi mai întâi filtrul cilindric. Pentru aceasta, răsuciţi mânerul din partea superioară a filtrului cilindric în sens antiorar (1) şi ridicaţi filtrul din carcasă (2).  (fig. 26) 8 Apoi curăţaţi carcasa filtrului
 • Страница 93 из 157
  Română 93 12 Pentru rezultate optime, goliţi recipientul pentru praf după încheierea procesului de curăţare a filtrului (consultaţi secţiunea ‘Curăţarea recipientului pentru praf şi a carcasei filtrului cilindric’). Filtru permanent de protecţie a motorului Curăţaţi filtrul permanent de protecţie a
 • Страница 94 из 157
  94 Română 4 Scuturaţi cu grijă apa de pe suprafaţa filtrului. Lăsaţi filtrul să se usuce cel puţin 2 ore înainte de a-l pune înapoi în aspirator. 5 Puneţi filtrul înapoi în aparat. Reataşaţi partea de sus a grilajului filtrului şi împingeţi colţurile de jos până ce se fixează (‘clic’) (fig. 33).
 • Страница 95 из 157
  Română 95 Depanare Acest capitol include cele mai frecvente problemele care pot apărea cu aparatul. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema folosind informaţiile de mai jos, contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. 1 Ledul din butonul Filter-Clean clipeşte. - Filtrul cilindric
 • Страница 96 из 157
  96 Русский Общее описание (Рис. 1) 1 Цилиндрический фильтр 2 Корпус цилиндрического фильтра 3 Кнопка для открывания пылесборника 4 Пылесборник 5 Отверстие для подсоединения шланга 6 Кнопки установки мощности всасывания (MIN и MAX) 7 Индикаторы мощности всасывания 8 Кнопка очистки фильтра 9 Клавиша
 • Страница 97 из 157
  Русский 97 - - интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Не прикладывайте шланг, трубку
 • Страница 98 из 157
  98 Русский 1 Для включения режима чистки твердого пола нажмите ногой на кулисный переключатель на насадке (Рис. 8). , Выдвинется узкая щетка из корпуса насадки для чистки твердых полов. Одновременно приподнимется колесико, что предотвратит нанесение царапин и повысит маневренность пылесоса. 2 При
 • Страница 99 из 157
  Русский 99 , Голубые индикаторы мощности всасывания показывают выбранную настройку. Пауза при уборке 1 При необходимости ненадолго прервать уборку вставьте ребро насадки в специальную ячейку, установив трубку в удобное положение (Рис. 18). 2 Если прибор оснащен инфракрасным пультом ДУ (только у
 • Страница 100 из 157
  100 Русский 1 Очистку пылесборника следует производить сразу после того, как уровень пыли достигнет круглого диска корпуса цилиндрического фильтра (Рис. 21). 2 Выключите прибор, отключите его от электросети и отсоедините шланг.  3 Откройте крышку, нажав на кнопку открывания на верхней части
 • Страница 101 из 157
  Русский 101 6 Поместите цилиндрический фильтр над мусорным ведром и очистите его с помощью щеточки. Аккуратно сметайте пыль с фильтра сверху вниз (Рис. 29). Пользуйтесь только щеточкой, входящей в поставку прибора. Другие щетки могут повредить цилиндрический фильтр. Цилиндрический фильтр не
 • Страница 102 из 157
  102 Русский 1 Откройте решетку фильтра (Рис. 31). 2 Удалите старый фильтр (Рис. 32). 3 Установите в прибор новый фильтр. 4 Закройте решетку фильтра и прижмите ее нижние углы (должен прозвучать щелчок) (Рис. 33). Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 Очищайте моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA
 • Страница 103 из 157
  Русский 103 Заказ принадлежностей Если вы столкнулись с трудностями при приобретении фильтров или других принадлежностей, обращайтесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране или внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. - Немоющиеся фильтры Super Clean Air HEPA 12 имеются в продаже под
 • Страница 104 из 157
  104 Русский Поиск и устранение неисправностей Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны. 1 Мигает индикатор кнопки очистки фильтра. - Необходимо
 • Страница 105 из 157
  Slovensky 105 Opis zariadenia (Obr. 1) 1 Valcový filter 2 Puzdro valcového filtra 3 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach 4 Nádoba na prach 5 Otvor na pripojenie hadice 6 Tlačidlá ovládania sacieho výkonu (MIN a MAX) 7 Svetelné indikátory sacieho výkonu 8 Tlačidlo na čistenie filtra 9 Vypínač 10
 • Страница 106 из 157
  106 Slovensky - - Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. Ak je hadica, trubica alebo iné príslušenstvo pripojené ku vysávaču a vysávač je zapnutý, nikdy týmto príslušenstvom nemierte do očí alebo uší, ani ich nevkladajte do úst. Výstraha Nevysávajte veľké predmety, ktoré by mohli
 • Страница 107 из 157
  Slovensky 107 Štrbinový nástavec, malá hubica a malá kefka 1 Hubicu na vysávanie úzkych priestorov (1), malú hubicu (2), alebo malú kefu (3) pripojte priamo k rukoväti alebo k rúre (Obr. 10). Nosič príslušenstva 1 Nosič príslušenstva nasaďte na rukoväť (Obr. 11). 2 Do nosiča uchyťte 2 kusy
 • Страница 108 из 157
  108 Slovensky Používanie tlačidla na čistenie filtra Čistý valcový filter Vám pomôže udržať vysoký sací výkon. Po skončení vysávania vždy použite tlačidlo na čistenie filtra. Na zabezpečenie dôkladného vyčistenia filtra stačí tento postup vykonať jedenkrát. 1 Zariadenie vypnite, ale počas čistenia
 • Страница 109 из 157
  Slovensky 109 8 Puzdro valcového filtra potom očistite suchou tkaninou alebo studenou vodou z vodovodu s malým množstvom čistiaceho prostriedku (Obr. 27). Kým sa v puzdre nachádza valcový filter, puzdro nesmiete čistiť vodou (Obr. 28). 9 Valcový filter vložte späť do jeho puzdra. Puzdro musí byť
 • Страница 110 из 157
  110 Slovensky Permanentný ochranný filter motora Ochranný filter motora čistite každé dva mesiace. 1 Zariadenie odpojte zo siete. 2 Zo zariadenia vyberte ochranný filter motora. Od prachu ho očistite poklepaním o okraj odpadkového koša (Obr. 30). Ak je ochranný filter motora veľmi znečistený,
 • Страница 111 из 157
  Slovensky 111 5 Filter vložte späť do zariadenia. Znovu pripevnite vrchnú časť mriežky filtra a zatlačte na jej spodné rohy, až pokým nezaskočia na miesto („kliknutie“) (Obr. 33). Výmena Batérie diaľkového ovládania (len niektoré modely) 1 Zložte kryt priestoru pre batérie (1) a vložte dve 1,5
 • Страница 112 из 157
  112 Slovensky Riešenie problémov Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine. 1 Svetlo
 • Страница 113 из 157
  Slovenščina 113 Splošni opis (Sl. 1) 1 Valjasti filter 2 Ohišje valjastega filtra 3 Gumb za sprostitev komore za prah 4 Komora za prah 5 Reža za fleksibilno cev 6 Gumba za nastavitev moči sesanja (MIN in MAX) 7 Indikatorji moči sesanja 8 Gumb Filter-Clean 9 Gumb za vklop/izklop 10 Pokrov 11
 • Страница 114 из 157
  114 Slovenščina - Pozor Ne vsesavajte večjih predmetov, ker s tem lahko blokirate pretok zraka v cevi ali fleksibilni cevi. Če sesalnik uporabljate za sesanje pepela, finega peska, apna, cementnega prahu in podobnega, se pore valjastega filtra zamašijo. Ko opazite zmanjšano moč sesanja, valjasti
 • Страница 115 из 157
  Slovenščina 115 2 V nosilec nastavkov lahko pritrdite dva nastavka: - Ozki nastavek in mali nastavek (Sl. 12). Opomba: Sesalna odprtina malega nastavka mora biti usmerjena vstran od nosilca. - Ozki nastavek in mala krtača (Sl. 13). Opomba: Sesalna odprtina male krtače mora biti usmerjena proti
 • Страница 116 из 157
  116 Slovenščina Med postopkom čiščenja filtra naj bo fleksibilna cev vedno priklopljena na aparat, da preprečite uhajanje prahu. 3 Pritisnite gumb Filter-Clean (Sl. 20). , Pred začetkom postopka čiščenja filtra zasveti indikator gumba Filter-Clean in zaslišite pisk. , Med čiščenjem filtra aparat
 • Страница 117 из 157
  Slovenščina 117 Če ohišja valjastega filtra niste ponovno vstavili, začnejo indikatorji moči sesanja utripati in aparata ni mogoče vključiti. 12 Pokrov čvrsto zaprite (zaslišali boste klik). Čiščenje valjastega filtra Če gumba Filter-Clean nikoli ne pritisnete, ko indikator v njem utripa, se
 • Страница 118 из 157
  118 Slovenščina Filter Super Clean Air HEPA 12 / filter Ultra Clean Air HEPA 13 Ta aparat je opremljen s filtrom Super Clean Air HEPA 12 ali Ultra Clean Air HEPA 13. Filtra sta v zadnjem delu aparata. Iz izhodnega zraka izločita 99,5 % oziroma 99,95 % vseh delcev, večjih od 0,0003 mm. To ne
 • Страница 119 из 157
  Slovenščina 119 3 Aparat postavite pokonci. Zatič na nastavku vstavite v odprtino za shranjevanje, da nastavek pritrdite na aparat.  (Sl. 38) 4 Nastavek Tri-Active hranite v položaju za čiščenje preprog (ščetka skoči nazaj v ohišje), da preprečite zvijanje stranskih ščetin.  (Sl. 9) Naročanje
 • Страница 120 из 157
  120 Slovenščina Odpravljanje težav To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikov v vaši državi. 1 Indikator na gumbu Filter-Clean utripa. - Valjasti filter je potrebno očistiti.
 • Страница 121 из 157
  Srpski 121 Opšti opis (Sl. 1) 1 Cilindar filtera 2 Kućište cilindra filtera 3 Dugme za otvaranje posude za prašinu 4 Posuda za prašinu 5 Otvor za priključivanje creva 6 Dugmad za jačinu usisavanja (MIN i MAX) 7 Indikatori jačine usisavanja 8 Dugme Filter-Clean 9 Dugme za uključivanje/isključivanje
 • Страница 122 из 157
  122 Srpski - - Nemojte da usmeravate crevo, cev ili neki dodatak prema očima ili ušima, niti ih stavljajte u usta ako su oni spojeni sa usisivačem koji je uključen. Oprez Nemojte usisavati krupne predmete jer oni mogu blokirati prolazak vazduha kroz cev ili crevo. Kada koristite aparat za
 • Страница 123 из 157
  Srpski 123 Držač za dodatke 1 Držač za dodatke zakačite na rukohvat (Sl. 11). 2 Zakačite dva dodatka na držač za dodatke: - Alat za uske površine i malu mlaznicu (Sl. 12). Napomena:Vodite računa da otvor za usisavanje na maloj mlaznici bude okrenut u suprotnom smeru od držača. - Alat za uske
 • Страница 124 из 157
  124 Srpski Upotreba dugmeta Filter-Clean Čistoća cilindra filtera doprinosi održavanju velike jačine usisavanja. Kada završite sa usisavanjem, uvek pritisnite dugme Filter-Clean. Dovoljno je jednom obaviti postupak čišćenje filtera kako bi on zagarantovano bio adekvatno očišćen. 1 Tokom postupka
 • Страница 125 из 157
  Srpski 125 8 Zatim očistite kućište cilindra filtera suvom krpom ili pod mlazom hladne vode koristeći malo deterdženta (Sl. 27). Nemojte čistiti kućište cilindra filtera pod mlazom vode ako je cilindar filtera u njemu (Sl. 28). 9 Vratite cilindar filtera u kućište cilindra filtera. Proverite da li
 • Страница 126 из 157
  126 Srpski 2 Izvadite filter za zaštitu motora iz usisivača. Očistite filter tako što ćete istresti prašinu iz njega iznad kante za otpatke (Sl. 30). Ako je filter za zaštitu motora veoma prljav, možete ga isprati i hladnom vodom iz slavine. Nemojte koristiti deterdžent niti druga sredstva za
 • Страница 127 из 157
  Srpski 127 Zamena delova Baterije za daljinski upravljač (samo neki modeli) 1 Otvorite poklopac odeljka za baterije (1) i stavite dve AAA baterije od 1,5 V (2). Zatvorite poklopac (3) (Sl. 14). Pazite da su + i - polovi baterija usmereni pravilno. Odlaganje Uvek pre nego što odložite usisivač,
 • Страница 128 из 157
  128 Srpski Rešavanje problema Ovo poglavlje sumira najuobičajenije probleme sa kojima se možete suočiti prilikom upotrebe aparata.Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem sa informacijom datom ispod, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u svojoj zemlji. 1 Svetlo na dugmetu
 • Страница 129 из 157
  Українська 129 Загальний опис (Мал. 1) 1 Фільтрувальний циліндр 2 Корпус фільтрувального циліндра 3 Кнопка розблокування контейнера для пороху 4 Контейнер для пороху 5 Отвір з’єднання шланга 6 Кнопки потужності всмоктування (MIN і MAX) 7 Індикатори потужності всмоктування 8 Кнопка Filter-Clean 9
 • Страница 130 из 157
  130 Українська - - досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя. Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм. Не спрямовуйте шланг, трубку чи інше приладдя в очі чи у вуха, а також не беріть їх до рота, коли пилосос
 • Страница 131 из 157
  Українська 131 , Cтрічка щітки для твердих підлог виходить із корпусу насадки. Для запобігання подряпинам та підвищення маневреності водночас піднімається колесо. 2 Для чищення килимів посуньте кулісний перемикач знову (Мал. 9). , Стрічка щітки ховається у корпусі насадки. Колесо опускається
 • Страница 132 из 157
  132 Українська Призупинення роботи під час прибирання 1 Якщо Ви бажаєте призупинити роботу, вставте виступ на насадці у виїмку для фіксації, щоб поставити трубку у зручному положенні (Мал. 18). 2 Якщо пристрій обладнано інфрачервоним дистанційним керуванням (лише окремі моделі), натисніть кнопку
 • Страница 133 из 157
  Українська 133 2 Перед тим, як зняти шланг з пристрою, завжди вимикайте пристрій та виймайте штепсель із розетки.  3 Розблокуйте кришку натисненням кнопки розблокування на верхній частині ручки контейнера для пилу (1). Відкрийте кришку (2).  (Мал. 22) 4 Витягніть контейнер для пилу з
 • Страница 134 из 157
  134 Українська Фільтрувальний циліндр не є водонепроникним, тому його не можна мити водою чи засобами чищення (Мал. 27). 7 Вставте фільтрувальний циліндр назад у корпус і поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати фільтрувальний циліндр. Фільтр повинен бути надійно зафіксований у
 • Страница 135 из 157
  Українська 135 Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити Чистіть фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити, кожні шість місяців. Чистити цей фільтр можна щонайбільше 4 рази. Після чотирьох чищень фільтр потрібно замінити. 1 Зніміть решітку фільтра (Мал. 31). 2 Вийміть фільтр HEPA 13,
 • Страница 136 из 157
  136 Українська Навколишнє середовище - - Батареї містять речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Не викидайте батареї разом зі звичайними побутовими відходами, а здайте їх в офіційний пункт прийому батарей. Перед утилізацією пристрою або передачею його в офіційний пункт прийому
 • Страница 137 из 157
  137 4222.003.3334.2.indd 137 22-11-2007 11:13:38
 • Страница 138 из 157
  138 4222.003.3334.2.indd 138 22-11-2007 11:13:42
 • Страница 139 из 157
  139 4222.003.3334.2.indd 139 22-11-2007 11:13:46
 • Страница 140 из 157
  140 4222.003.3334.2.indd 140 22-11-2007 11:13:52
 • Страница 141 из 157
  141 4222.003.3334.2.indd 141 22-11-2007 11:13:55
 • Страница 142 из 157
  142 4222.003.3334.2.indd 142 22-11-2007 11:14:01
 • Страница 143 из 157
  143 4222.003.3334.2.indd 143 22-11-2007 11:14:04
 • Страница 144 из 157
  144 4222.003.3334.2.indd 144 22-11-2007 11:14:09
 • Страница 145 из 157
  145 4222.003.3334.2.indd 145 22-11-2007 11:14:12
 • Страница 146 из 157
  146 4222.003.3334.2.indd 146 22-11-2007 11:14:16
 • Страница 147 из 157
  147 4222.003.3334.2.indd 147 22-11-2007 11:14:19
 • Страница 148 из 157
  148 4222.003.3334.2.indd 148 22-11-2007 11:14:24
 • Страница 149 из 157
  149 4222.003.3334.2.indd 149 22-11-2007 11:14:27
 • Страница 150 из 157
  150 4222.003.3334.2.indd 150 22-11-2007 11:14:30
 • Страница 151 из 157
  151 4222.003.3334.2.indd 151 22-11-2007 11:14:31
 • Страница 152 из 157
  152 4222.003.3334.2.indd 152 22-11-2007 11:14:31
 • Страница 153 из 157
  153 4222.003.3334.2.indd 153 22-11-2007 11:14:31
 • Страница 154 из 157
  154 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4222.003.3334.2.indd 154 3 19 20 21 22-11-2007 11:14:41
 • Страница 155 из 157
  155 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 4222.003.3334.2.indd 155 23 39 40 22-11-2007 11:14:51
 • Страница 156 из 157
  4222.003.3334.2 4222.003.3334.2.indd 156 22-11-2007 11:14:52
 • Страница 157 из 157