Инструкция для PHILIPS FWM377

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FWM377

Mini Hi-Fi System

Käyttöoppaita

Manual do usuário

 

PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

PoužívateI'ské príručky

Felhasználói útmutatók

pg001-034_FWM377_12_Fin

2007.2.7, 10:42

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 36
  FWM377 Mini Hi-Fi System Käyttöoppaita Manual do usuário PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl Instrukcje obsługi Uživatelské příručky PoužívateI'ské príručky Felhasználói útmutatók pg001-034_FWM377_12_Fin 1 2007.2.7, 10:42
 • Страница 2 из 36
  MAGYARORSZÁG ČESKA REPUBLIKÁ Minőségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek. Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při
 • Страница 3 из 36
  8 * 2 3 1 7 º 4 ^ @ % 9 § $ ª ! & 3 pg001-034_FWM377_12_Fin 3 2007.2.7, 10:42
 • Страница 4 из 36
  DK SF Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
 • Страница 5 из 36
  Suomi Index Português Suomi ------------------------------------------------- 8 Português ------------------------------------------ 35 Р ус с к и й ------------------------------------------- 64 Polski êÛÒÒÍËÈ --------------------------------------------------------- 93 Česky Polski
 • Страница 6 из 36
  ëÓ‰ÂʇÌË ëÚËp‡ÌË ÔpÓ„p‡ÏÏ˚ ...................................... 106 èpË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ................................................ 94 Ç˚‡ÊÂÌË ÔËÁ̇ÚÂθÌÓÒÚË ........................... 94 àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚ .......................... 94 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
 • Страница 7 из 36
  é·˘‡fl ËÌÙÓpχˆËfl èpË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË – 2 ÍÓÓ·ÍË ÍÓÎÓÌÓÍ – èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ò ‰‚ÛÏfl ·‡Ú‡ÂflÏË ÚËÔ‡ AA – ê‡ÏӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl MW – èpÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl FM Ç˚‡ÊÂÌË ÔËÁ̇ÚÂθÌÓÒÚË Р ус с к и й Energy Star ü‚ÎflflÒ¸ Ô‡ÚÌÂÓÏ ENERGY STARR, ÙËχ Philips Á‡fl‚ÎflÂÚ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ
 • Страница 8 из 36
  é·˘‡fl ËÌÙÓpχˆËfl ëÎÛ¯‡ÈÚÂ Ò ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛. ● èÓÒÎۯ˂‡ÌË ̇ۯÌËÍÓ‚ ̇ χÍÒËχθÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ÒÎÛı‡. чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Á‚ÛÍ Ò Ú‡ÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ „ÓÏÍÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È, ‰‡Ê ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‚ Ú˜ÂÌË ÏËÌÛÚ˚, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÚÂ ÒÎÛı‡ Û Ó·˚˜ÌÓ„Ó
 • Страница 9 из 36
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ FM ‡ÌÚÂÌÌ MW ‡ÌÚÂÌÌ B èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ょfl) èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (è‡‚‡fl) AM ANTENNA FM ANTENNA AUX/CDR R L Р ус с к и й LOW CH – + L R L R HIGH CH SPEAKERS 6Ω C A òÌÛ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌËÈ Ô·Ú íËÔ Ô‡ÌÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô·Ú ÒËÒÚÂÏ˚. A èËÚ‡ÌË èÂp‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ
 • Страница 10 из 36
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ● éÚÓ‰‚Ë̸Ú ‡ÌÚÂÌÌÛ Ì‡ χÍÒ p‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓp‡, Á‡ÔËÒ˚‚‡˛˘Â„Ó ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰p. ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ p‡‰Ë‡ˆËË. ÄÌÚÂÌ̇ FM ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl Â„Ó ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ. ëÏ. ‰ÂڇθÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ ÔÓ
 • Страница 11 из 36
  èÓ‰„ÓÚӂ͇ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·‡Ú‡pÂÈ ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‚ ·‡Ú‡pÂË (ÚËÔ‡ R06 ËÎË AA-) ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌ˚È ÔÛθÚ, Òӷ≇fl ‚ÂpÌÛ˛ ÔÓÎflpÌÓÒÚ¸, Û͇Á‡ÌÌÛ˛ ̇ ‚ÌÛÚpÂÌÌÂÈ ÒÚÂÌÍ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ·‡Ú‡pÂÈ ÒËÏ‚Ó·ÏË “+” Ë “-”. Р ус с к и й ÇçàåÄçàÖ! – 쉇ÎflÈÚ ÒÚ‡p˚ ·‡Ú‡pÂË ËÎË ÂÒÎË ‚˚ Ì ÒÓ·Ëp‡ÂÚÂÒ¸
 • Страница 12 из 36
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ËÎβÒÚ‡ˆËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ ÒÚ. 3) 1 – 2 ⁄ º 4 3 – 4 – ! AUX (ÚÓθÍÓ Ì‡ ÔÛθÚ Ñì) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌÌÓ„Ó ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ : AUX. AUX•TAPE (ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÂ) ‰Îfl ÔÂÂÍβ˜ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ËÒÚÓ˜ÌË͇ÏË AUX Ë Í‡ÒÒÂÚÓÈ. USB – ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌË͇ USB. iR SENSOR
 • Страница 13 из 36
  äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Р ус с к и й Clock ................ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˜‡ÒÓ‚. STOP Ç CD/ MP3-CD/WMA ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ËÎË ÒÚÂÂÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ. Tuner ................ (ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÂ) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ. Demo ............... (ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÂ) ‰Îfl ÚÓ„Ó,
 • Страница 14 из 36
  Р ус с к и й éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ì‡˜‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÒËÒÚÂÏ˚, ÒΉÛÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂθÌ˚ Ôӈ‰Û˚. èÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Ë ÔpÓË„p˚‚‡Ú¸ (‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ú˛ÌÂ‡) îÛÌ͈Ëfl Plug & Play ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓı‡ÌflÚ¸ ‚Ò ÔËÌËχÂÏ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË. èÂp‚˘̇fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇/ÔËÚ‡ÌË 1 èpË
 • Страница 15 из 36
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË êÂÊËÏ ‰ÂÏÓÌÒÚp‡ˆËË ùÚ‡ ÒËÒÚÂχ ËÏÂÂÚ pÂÊËÏ ‰ÂÏÓÌÒÚp‡ˆËË, ÍÓÚÓp˚È ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ p‡Á΢Ì˚ x‡p‡ÍÚÂpËÒÚËÍË, Ôp‰·„‡ÂÏ˚ ÒËÒÚÂÏÓÈ. ÑÎfl ‡ÍÚË‚‡ˆËË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË ● ÑÎfl ÔÂÂıÓ‰‡ ‚ ÂÊËÏ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË, ‚ ÂÁÂ‚ÌÓÏ ÂÊËÏ ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ STOP9 ̇ ÒËÒÚÂÏ ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉. ÑÎfl ‰Â‡ÍÚË‚‡ˆËË
 • Страница 16 из 36
  éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË á‚ÛÍÓ‚‡fl ̇‚Ë„‡ˆËfl ÑÎfl ÓÔÚËχθÌÓ„Ó Á‚Û͇ ÔpË ÔpÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‚˚·Ëp‡ÈÚ ‰ËÌÓ‚pÂÏÂÌÌÓ ÚÓθÍÓ Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëx ÚËÔÓ‚ ̇‚Ë„‡ˆËË Á‚Û͇: MAX ËÎË DSC. Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ‚˚·Ó DSC-DBB ç‡ËÎÛ˜¯‡fl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ DBB ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó ‚˚·Ó‡ DSC. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚Û˜ÌÛ˛ ‚˚·‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ
 • Страница 17 из 36
  ꇷÓÚ‡ CD/ MP3/WMA Р ус с к и й ÇÄÜçé! – ùÚ‡ ÒËÒÚÂχ Ôp‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó·˚˜Ì˚x ‰ËÒÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÚ ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍË ÔpËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl Í‡Í ‰ËÒÍÓ‚˚È ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓp Ú.Ô., Ôp‰·„‡ÂÏ˚ ̇ p˚ÌÍÂ. éÌË ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓpÚËÚ¸ ÏÂx‡ÌËÁÏ Á‡ÏÂÌ˚. – ç ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÈÚ ·ÓΠӉÌÓ„Ó ‰ËÒ͇ ‚ ÓÚÒÂÍ. ÑËÒÍË ‰Îfl
 • Страница 18 из 36
  ꇷÓÚ‡ CD/ MP3/WMA ÒΉÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ OPEN•CLOSE. ➜ äÓ„‰‡ ÔÓË„˚‚‡ÚÂθ CD Ò͇ÌËÛÂÚ ÒÓ‰ÂʇÌË CD, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ READING, éÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ó·˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÂÍÓ‚ Ë ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl (ËÎË Ó·˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡Î¸·ÓÏÓ‚ Ë ÚÂÍÓ‚ MP3/ WMA-‰ËÒ͇). èËϘ‡ÌËfl: – ÑËÒÍË ÒΉÛÂÚ ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸
 • Страница 19 из 36
  ꇷÓÚ‡ CD/ MP3/WMA ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë REPEAT ÑÓ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl Ë ‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ‚˚·Ëp‡Ú¸ Ë ÏÂÌflÚ¸ pÂÊËÏ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ Ú‡ÍÊ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÂÊËÏÓÏ PROGRAM. Р ус с к и й SHUF ................ Á‚ÛÍÓ‚˚ ‰ÓÓÊÍË ‚ÒÂ„Ó CD ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ‚
 • Страница 20 из 36
  Р ус с к и й èËÂÏ ‡‰ËÓ ç‡ÒÚpÓÈ͇ ̇ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË 1 ç‡ÊÏËÚ TUNER ‰Îfl ‚˚·Óp‡ pÂÊËχ TUNER (̇ÒÚpÓÈ͇). ➜ Ç˚‰‡fiÚÒfl "FM" ËÎË “MW”. çÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÍ ÒÔÛÒÚfl ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÚÂÍÛ˘‡fl p‡‰ËÓ ˜‡ÒÚÓÚ‡. 2 ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ TUNER ‰Îfl ‚˚·Óp‡ ÌÛÊÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚: FM ËÎË MW. 3 ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂpÊËÚ à ËÎË á ‰Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl
 • Страница 21 из 36
  èËÂÏ ‡‰ËÓ êÛ˜ÌÓ ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌË Á‡‰‡ÌÌ˚x Òڇ̈ËÈ 1 ç‡ÒÚpÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ p‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆË˛ (ÒÏ “ç‡ÒÚpÓÈ͇ ̇ p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË”). 2 ç‡ÊÏËÚ PROG ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ➜ á‡ÏË„‡ÂÚ PROG. ➜ Ç˚‰‡fiÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Á‡‰‡ÌÌ˚È ÌÓÏÂp ‰Îfl ‚˚·Óp‡. Р ус с к и й ÑÎfl ÒÓxp‡ÌÂÌËfl p‡‰ËÓ Òڇ̈ËË ÔÓ‰ ‰pÛ„ËÏ
 • Страница 22 из 36
  èËÂÏ ‡‰ËÓ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ RDS çÂÍÓÚÓp˚ Òڇ̈ËË RDS ÔÂp‰‡˛Ú p‡θÌÓ ‚pÂÏfl ˜ÂpÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. ó‡Ò˚ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò˄̇· ‚pÂÏÂÌË, ÍÓÚÓp˚È ÔÂp‰‡fiÚÒfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ò˄̇ÎÓÏ RDS. 1 ç‡ÊÏËÚ CLOCK•TIMER Ë RDS/NEWS. Р ус с к и й ➜ èË Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËË ‚ÂÏÂÌË RDS ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸
 • Страница 23 из 36
  ꇷÓÚ‡ χ„ÌËÚÓÙÓ̇/á‡ÔËÒ¸ Р ус с к и й ÇÄÜçÄü àçîéêåÄñàü! – èÂ‰ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂÏ Í‡ÒÒÂÚ˚ ÔÓ‚Â¸ÚÂ Ë ÔÓ‰ÚflÌËÚ ÎÂÌÚÛ Í‡ÒÒÂÚ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ͇‡Ì‰‡¯‡ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ó̇ ̇ÚflÌÛÚ‡ Ò··Ó. ë··Ó ̇ÚflÌÛÚ‡fl ÎÂÌÚ‡ ͇ÒÒÂÚ˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÒÚflÚ¸ ËÎË ÔÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ. – ä‡ÒÒÂÚ‡ ë-120 fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÚÓÌÍÓÈ
 • Страница 24 из 36
  ꇷÓÚ‡ χ„ÌËÚÓÙÓ̇/á‡ÔËÒ¸ ● ÖÒÎË ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Á‚ÛÍ ˜ÂÂÁ ÏËÍÓÙÓÌ, ÓÚÍβ˜ËÚ „Ó, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÔËÒ¸ Ò ÏËÍÓÙÓÌÓÏ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ì ̇ÎÓÊË·Ҹ ̇ Á‡ÔËÒ¸ Ò ‰Û„Ó„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇. ● á‡ÔËÒ¸ ‡Á¯‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ˝ÚËÏ Ì ̇Û¯‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓÒÍË ËÎË ‰Û„Ë Ô‡‚‡ ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚÓÓÌ˚. ● чÌÌ˚È
 • Страница 25 из 36
  ꇷÓÚ‡ χ„ÌËÚÓÙÓ̇/á‡ÔËÒ¸ óËÒÚ͇ ÍÓÔÛÒ‡ ● ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ïfl„ÍÛ˛ ÚflÔÍÛ, Ò΄͇ ÒÏÓ˜ÂÌÌÛ˛ ‚ Ò··ÓÏ ‡ÒÚ‚Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ç ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ Ò ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl, ÒÔËÚ‡, ‡ÏÏˇ͇ ËÎË ‡·‡ÁË‚Ó‚. Р ус с к и й óËÒÚ͇ ‰ËÒÍÓ‚ ● ÖÒÎË ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌËÎÒfl, Â„Ó ÒΉÛÂÚ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸
 • Страница 26 из 36
  èÓ‰Íβ˜ÂÌË ÌÂ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û USB 1 èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚˚ıÓ‰˚ ‡Û‰ËÓ ‚̯ÌÂ„Ó 2 Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÚÂ΂ËÁÓ‡, ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓ̇, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ·ÁÂÌ˚ı ‰ËÒÍÓ‚, ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl DVD ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îfl Á‡ÔËÒË CD) Í ‡Á˙ÂÏ‡Ï AUX ‚‡¯ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚. ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ AUX•TAPE (ËÎË ÍÌÓÔÍÛ AUX ̇ ÔÛθÚ Ñì) ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‚̯̄Ó
 • Страница 27 из 36
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ä‡Í ÔÂÂÌÂÒÚË ÏÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ Ò èä ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB LJ¯Ë β·ËÏ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ هÈÎ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÏÂÒÚËÚ¸ Ï˚¯¸˛ Ò èä ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB. Р ус с к и й ÑÎfl ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ ̇ Ùν¯-ÔÎÂÂ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÏÛÁ˚͇θÌÓÂ
 • Страница 28 из 36
  îÛÌ͈Ëfl ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB Ò Î˛·Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ (̇ÔËÏÂ Ò DISC (ÑËÒ͇), TUNER (í˛ÌÂ‡), AUX ËÎË TAPE (ä‡ÒÒÂÚ˚)), Ì ÔÂ˚‚‡fl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÏÛÁ˚ÍË. 1 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ „ÌÂÁ‰Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ USB DIRECT ̇ÍÓÔËÚÂθ USB Ò
 • Страница 29 из 36
  Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ÔËÒË Ò Ú˛ÌÂ‡ ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ú‡ÈÏÂ ‰Îfl Á‡ÔÛÒ͇ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl Ò Ú˛ÌÂ‡. ÇÄÜçé! – èÂp‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ú‡ÈÏÂp‡ ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ôp‡‚ËθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ˜‡ÒÓ‚. 1 ç‡ÒÚpÓÈÚÂÒ¸ ̇ ÌÛÊÌÛ˛ p‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆË˛ (ÒÏ "èËÂÏ ‡‰ËÓ": "ç‡ÒÚpÓÈ͇ ̇
 • Страница 30 из 36
  Р ус с к и й ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ú‡ÈÏÂ‡ ÇÂÏfl ˜‡ÒÓ‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ 12˜‡ÒÓ‚ÓÏ ËÎË ‚ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÏ ÂÊËÏÂ, Ç Á‡‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl ÒËÒÚÂχ ÏÓÊÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜ËÚ¸Òfl ‚ ÂÊËÏ CD, TUNER, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ‰Îfl ÔÓ‰‡˜Ë Ò˄̇· ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·Û‰ËθÌË͇. 1 Ç
 • Страница 31 из 36
  ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ 4 ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ í ËÎËë ̇ ÒËÒÚÂÏ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏËÌÛÚ˚ ‚Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÈÏÂ‡. 5 ç‡ÊÏËÚ CLOCK•TIMER ‰Îfl ÒÓxp‡ÌÂÌËfl ÑÎfl ÔpÓ‚ÂpÍË ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒfl ‚pÂÏÂÌË ÔÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌËfl Ú‡ÈÏÂp‡ Ò̇ ● ç‡ÊÏËÚ SLEEP ̇ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ó‰ËÌ p‡Á. Ú‡ÈÏÂp‡. ● Ç
 • Страница 32 из 36
  íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (1) (8 Ω, 1 kHz, 10% THD) èêéàÉêõÇÄíÖãú CD äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ .............................................................. 40 ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ ................... 50 – 20000 Hz -3dB ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ ............. ≥ 75 dBA ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ
 • Страница 33 из 36
  ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ, Ú.Í. ˝ÚÓ ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ „‡p‡ÌÚ˲. ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇. èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÌÂÒÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ ÔÂpÂ˜Ì˛ ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‚ p‡Á‰ÂÎÂ
 • Страница 34 из 36
  ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ✔ èpÓ‚Âp¸Ú ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Ë ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Ë̇ÏËÍÓ‚. ÑËÒڇ̈ËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú Ì p‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÓpχθÌÓ. ✔ èÂp‰ ̇ʇÚËÂÏ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚x ÍÌÓÔÓÍ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (É,í,ë), ‚˚·ÂpËÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ (̇Ôp., CD ËÎË TUNER). ìÏÂ̸¯ËÚ p‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÔÛθÚÓÏ Ë ÒËÒÚÂÏÓÈ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·‡Ú‡pÂË Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
 • Страница 35 из 36
  Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Suomi Português Р ус с к и й Polski Česky Slovensky FWM377 Magyar Suomi CLASS 1 LASER PRODUCT Português Polski Printed in China PageBack__FWM377-22 262 PDCC-JS/JW-0705 2007.2.7, 10:42
 • Страница 36 из 36