Инструкция для PHILIPS GC2906, GC2905, GC2930, GC2920, GC2910, GC2965, GC2907

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

22

Problém

Možná príčina

Riešenie

SK

Žehlička nevytvára paru.

Ovládanie naparovania je nastavené

do polohy 0.

Nastavte ovládanie naparovania do polohy

alebo

Zo žehličky uniká voda.

Zásobník na vodu je naplnený

viac, než je jeho kapacita.

Zásobník na vodu naplňte najviac po symbol

„MAX“.

Funkcia prídavného prúdu pary

nefunguje správne.

Funkciu prídavného prúdu pary

ste používali príliš často v priebe-

hu veľmi krátkeho času.

Skôr ako znovu použijete funkciu prídavného

prúdu pary, podržte na chvíľu žehličku vo vodo-

rovnej polohe.

Počas žehlenia z otvorov v žeh-

liacej ploche unikajú usadeniny

a nečistoty.

Tvrdosť používanej vody spôso-

buje vznik usadenín.

Pomocou funkcie odstránenia vodného kameňa

odstráňte všetky usadeniny a nečistoty.

Na odeve sa počas žehlenia

objavujú mokré miesta.

Na žehliacej doske sa skondenzo-

vala vodná para.

Mokré miesta vysušte prežehlením bez  

naparovania.

Ak je spodná strana žehliacej

dosky mokrá, utrite ju suchou

tkaninou.

Aby ste predišli zrážaniu pary na žehliacej doske,

používajte žehliacu dosku, ktorej vrchná časť je

vyrobená z drôtenej sieťky.

Težava

Možni vzrok

Rešitev

SI

Likalnik ne oddaja pare.

Položaj pare je nastavljen na 0.

Položaj pare nastavite na ali

Likalnik pušča.

V zbiralnik za vodo ste nalili

preveč vode.

Zbiralnika za vodo ne napolnite prek oznake

“MAX”.

Funkcija za izpust pare ne deluje

pravilno.

Funkcijo za izpust pare ste upo-

rabljali prepogosto in v premalo

intervalih.

Preden ponovno uporabite funkcijo za izpust

pare, likalnik za kratek čas pridržite vodoravno.

Med likanjem iz likalne plošče

uhajajo nečisti delci in delci

vodnega kamna.

Zelo trda voda povzroči nastaja-

nje vodnega kamna v likalniku.

Uporabljajte funkcijo za odstranjevanje vodnega

kamna, dokler niso odstranjeni vsi nečisti delci in

delci vodnega kamna.

Med likanjem so deli oblačil

mokri.

Para je kondenzirala na likalni

deski.

Mokre madeže občasno polikajte brez pare, da

jih posušite.

Če je spodnja stran likalne deske

mokra, jo obrišite s suho krpo.

Da bi preprečili kondenzacijo na likalni plošči,

uporabljajte likalno ploščo z mrežasto površino.

Problem

Mogući uzrok

Rešenje

YU

Pegla ne proizvodi paru.

Kontrola pare je postavljena u

položaj 0.

Postavite kontrolu pare u položaj ili

Tečnost curi iz pegle.

Rezervoar za vodu je prepunjen.

Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad

oznake „MAX“.

Funkcija za dodatnu količinu pare

ne radi pravilno.

Previše često ste koristili funkciju

za dodatnu količinu pare i niste

ostavljali dovoljno dugačke inter-

vale između.

Privremeno postavite peglu u horizontalni položaj

pre nego što ponovo upotrebite funkciju za

dodatnu količinu pare.

Ljuspice i prljavština ispadaju iz

grejne ploče tokom peglanja.

Tvrda voda uzrokuje stvaranje

kamenca unutar grejne ploče.

Koristite funkciju za čišćenje kamenca dok ne

uklonite sve ljuspice i prljavštinu.

Vlažne mrlje pojavljuju se na

odeći tokom peglanja.

Para se kondenzovala na dasci za

peglanje.

Povremeno peglajte vlažne mrlje bez pare kako

biste ih osušili.

Ukoliko je unutrašnja strana daske

za peglanje vlažna, obrišite je

suvom tkaninom.

Da biste sprečili kondenzovanje pare na dasci za

peglanje, koristite dasku sa površinom od žičane

mrežice.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Powerlife Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC2900 series User manual Lietotāja rokasgrāmata Ръководство за потребителя Instrukcja obsługi Příručka pro uživatele Manual de utilizare Kasutusjuhend Руководство пользователя Korisnički priručnik Návod na použitie
 • Страница 2 из 25
  2 3 4 4 6 8 8 9 12 13 14 17 17 18 22
 • Страница 3 из 25
  GC2960 3
 • Страница 4 из 25
  1 EN the water tank with tap water only. Fill Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals to avoid damage to your iron. BG П ълнете резервоара за вода само с чешмяна вода. Не добавяйте ароматизатор, оцет, кола, препарати за отстраняване на накип,
 • Страница 5 из 25
  RO RU SK U mpleţi rezervorul de apă numai cu apă de la robinet. Nu adăugaţi parfum, oţet, amidon, agenţi pentru îndepărtarea calcarului, produse de călcare sau alte substanţe chimice pentru a evita deteriorarea fierului dvs. З аполняйте резервуар для воды только водопроводной водой. Во
 • Страница 6 из 25
  EN Fabric LV Audums BG Тъкани PL Tkanina CZ Textilie RO Material EE Kangas RU Ткань HR Tkanina SK Látka HU Textil SI Tkanina KZ Мата YU Tkanina LT Medžiaga UA Тканина EN Linen BG Лен CZ Len EE Linane HR Lan HU Vászon KZ Зығыр LT Linas LV Lins PL Len RO In RU Лен SK Ľan SI Posteljnina YU Lan UA Льон
 • Страница 7 из 25
  7
 • Страница 8 из 25
  2 8
 • Страница 9 из 25
  EN Y ou can use the steam boost function at high temperatures (•• and above) both horizontally and vertically. Press the steam boost button briefly to apply a shot of steam to remove a stubborn crease from a garment. You can also press and hold the steam boost button for extra steam during
 • Страница 10 из 25
  LV PL RO RU 10 V arat lietot papildu tvaika funkciju gludinot augstā temperatūrā (•• un augstākā) gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. Uz īsu brīdi nospiediet papildu tvaika pogu, lai ar tvaika strūklas palīdzību atbrīvotos no grūti izgludināmām krokām. Gludināšanas laikā varat arī nospiest
 • Страница 11 из 25
  EN Fabric BG Тъкани CZ Textilie EE Kangas HR Tkanina HU Textil KZ Мата LT Medžiaga LV Audums PL Tkanina RO Material RU Ткань SK Látka SI Tkanina YU Tkanina UA Тканина EN BG CZ EE HR HU KZ LT Cotton, Linen Памук, лен Bavlna, len Puuvillane, linane Pamuk, lan Pamut, vászon Мақта, зығыр Medvilnė,
 • Страница 12 из 25
  EN Use the spray function to remove stubborn creases at any temperature. BG И зползвайте функцията за пръскане за премахване на упорити гънки при всякаква температура. CZ R ozprašovač použijte k odstranění nepoddajných záhybů při jakékoli nastavené teplotě. EE K asutage piserdusfunktsiooni
 • Страница 13 из 25
  EN BG Auto off (GC2960 only). А втоматично изключване (само за GC2960). CZ A utomatické vypnutí (pouze model GC2960). EE A utomaatne väljalülitus (ainult mudelil GC2960). HR A utomatsko isključivanje (samo GC2960). HU A utomatikus kikapcsolás (csak a GC2960 típusnál) KZ Автоматты өшу
 • Страница 14 из 25
  EN Descale every two weeks. Fill the water tank and heat the iron to ‘MAX’ temperature. Then, unplug and hold the iron over your sink. Push and hold the slide button to calc-clean while you shake the iron to flush out the water. BG П ремахвайте накипа на всеки две седмици. Напълнете резервоара
 • Страница 15 из 25
  RO RU SK SI YU Î ndepărtaţi calcarul la fiecare două săptămâni. Umpleţi rezervorul de apă şi încălziţi fierul la temperatura maximă. Apoi scoateţi aparatul din priză şi ţineţi-l deasupra chiuvetei. Menţineţi apăsat butonul glisant pentru a curăţa calcarul în timp ce scuturaţi fierul pentru a
 • Страница 16 из 25
  1 16
 • Страница 17 из 25
  EN not use steelwool, vinegar or any Do abrasive cleaning agent. BG Н е използвайте стоманена вълна, оцет или абразивен почистващ препарат. CZ N epoužívejte drátěnku, ocet nebo abrazivní čisticí prostředky. EE Ärge kasutage traatvilla, äädikat ega abrasiivseid puhastusvahendeid. HR N 
 • Страница 18 из 25
  Problem Possible cause Solution EN The iron does not produce steam. The steam position is set to 0. Set the steam position to The iron leaks The water tank is filled beyond its capacity Do not fill the water tank beyond the ‘MAX’ symbol. The steam boost function does not work properly. You have
 • Страница 19 из 25
  Probleem Võimalik põhjus Lahendus EE Triikrauast ei tule auru. Aururegulaator on seadistatud asendisse 0. Seadistage aururegulaator asendisse Triikraud lekib. Veepaak on täidetud üle lubatud piiri. Ärge kunagi täitke veepaaki üle MAX-tähise. Lisaauru funktsioon ei tööta korralikult. Te olete
 • Страница 20 из 25
  Мәселе Ықтимал себебі Шешімі Үтік бу шығармайды. Бу позициясы 0 мәніне орнатылған. Бу позициясын орнатыңыз. Үтіктен су тамшылайды. Су ыдысына артық су құйылған. Су ыдысына «MAX» (Ең жоғ.) көрсеткішінен асырып су құюға болмайды. Буды күшейту функциясы дұрыс жұмыс істемейді. Буды күшейту функциясын
 • Страница 21 из 25
  Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie PL Żelazko nie wytwarza pary. Regulator pary jest ustawiony na wartości 0. Ustaw regulator pary w pozycji lub Z żelazka wycieka woda. Zbiorniczek wody jest wypełniony powyżej swojej pojemności. Nie nalewaj wody powyżej symbolu „MAX”. Funkcja silnego
 • Страница 22 из 25
  Problém Možná príčina Riešenie SK Žehlička nevytvára paru. Ovládanie naparovania je nastavené do polohy 0. Nastavte ovládanie naparovania do polohy alebo Zo žehličky uniká voda. Zásobník na vodu je naplnený viac, než je jeho kapacita. Zásobník na vodu naplňte najviac po symbol „MAX“. Funkcia
 • Страница 23 из 25
  Проблема Можлива причина Вирішення UA З праски не виходить пара. Регулятор пари встановлено в положення “0”. Встановіть регулятор пари в положення або З праски витікає вода. Резервуар для води наповнено вище максимального рівня. Не наповнюйте резервуар для води вище позначки “MAX”. Функція подачі
 • Страница 24 из 25
  Specifications are subject to change without notice. ©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Document order number: 4239.000.7768.1
 • Страница 25 из 25