Инструкция для PHILIPS GC8080

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Intellicare

GC8080

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 103
  Intellicare GC8080
 • Страница 2 из 103
  2
 • Страница 3 из 103
  3
 • Страница 4 из 103
  4
 • Страница 5 из 103
  ENGLISH 6 POLSKI 17 ROMÂNĂ 30 РУССКИЙ 41 SLOVENSKY 54 УКРАЇНСЬКА 66 SLOVENŠČINA 79 GC8080 SRPSKI 90
 • Страница 6 из 103
  6 ENGLISH Introduction Thank you for buying the Intellicare GC8080, the new intelligent steamironing system from Philips. The iron offers non-stop ironing and also has a detachable water tank that can be refilled at any moment. The iron has a constant high steam output, which is a unique feature
 • Страница 7 из 103
  ENGLISH 7 ◗ Do not use the appliance if the plug, the cord, the supply hose or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or is leaking. ◗ Check the cord and the supply hose regularly for possible damage. ◗ If the mains cord or the supply hose is damaged, it
 • Страница 8 из 103
  8 ENGLISH C 2 Place the steam tank on a stable and level surface, i.e. on the ironing board or on a table. Preparing for use Filling the detachable water tank If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix the tap water with an equal amount of demineralised water. Do not put
 • Страница 9 из 103
  ENGLISH C 9 ◗ When you switch the appliance on, it will automatically heat up to temperature setting 2. 3 Press temperature button + or - (hotter or colder) to set the required ironing temperature/fabric type. ◗ The display shows the type of fabric for which the selected temperature is most
 • Страница 10 из 103
  10 ENGLISH - Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, i.e. those made of synthetic materials. ◗ To make the iron cool down faster, simply apply steam or iron a piece of cloth. Display menu For an explanation of the English terms on the display, see the table at the
 • Страница 11 из 103
  ENGLISH C 11 ◗ During steam ironing, the 'steam tank heating up' pilot light goes on from time to time to indicate that the steam tank is heating up to maintain the right temperature and pressure. ◗ The opening and closing of the steam valve in the steam tank will cause a clicking sound.This is
 • Страница 12 из 103
  12 ENGLISH After Ironing C 1 Put the iron on the stand. C 2 Switch the appliance off. 3 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down. Cleaning and maintenance After each use Never immerse the iron in water nor rinse it under the tap. 1 Clean the iron with a damp cloth. 2
 • Страница 13 из 103
  ENGLISH 13 C 3 Hold the steam tank with both hands and shake well. C 4 Turn the steam tank on its side and remove the Calc-Clean rinsing cap & rinsing plug with the special key supplied or with a coin. C 5 Empty the steam tank by pouring out the water into the cup or into the sink. C 6 Fill the
 • Страница 14 из 103
  14 ENGLISH C 8 Put the Calc-Clean rinsing plug back into the steam tank and tighten it with the special key supplied or with a coin. C 9 Put the Calc-Clean rinsing cap back onto the steam tank. Calc-Clean reminder When the display shows the following message: "SWITCH IRON OFF - CALC-CLEAN STEAM
 • Страница 15 из 103
  ENGLISH 15 Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Customer Care Centre in your country. Problem Possible cause(s)
 • Страница 16 из 103
  16 ENGLISH Explanation of display Action Option Message in English Switching the appliance on Using the menu button Translation WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER LANGUAGE Choosing a language ENGLISH - DUTCH FRENCH - GERMAN CONFIRMED Switching the sound on or off SOUND - << OFF >>
 • Страница 17 из 103
  POLSKI 17 Wstęp Dziękujemy za zakup nowego, inteligentnego systemu prasowania na parę Intellicare GC8080, produkcji firmy Philips. Żelazko to oferuje prasowanie non stop, dysponuje również oddzielnym zbiornikiem na wodę, który można napełnić w dowolnym momencie. Żelazko wytwarza stały strumień
 • Страница 18 из 103
  18 POLSKI ◗ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej. ◗ Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. ◗ Nie używaj żelazka, jeśli wtyczka, przewód zasilający, wąż elastyczny urządzenia lub samo
 • Страница 19 из 103
  POLSKI B B Podczas pierwszego użycia ze stopy nowego żelazka mogą spadać białe cząstki. Zjawisko to jest normalne; Cząstki te są nieszkodliwe i po krótkim czasie przestaną pojawiać się. Podczas włączania urządzenia zbiornik na parę może wytwarzać dźwięk charakterystyczny dla pompowania. Zjawisko to
 • Страница 20 из 103
  20 POLSKI Ustawianie temperatury 1 C Sprawdź informacje na temat prasowania na metce ubrania. 2 Włącz urządzenie. Wetknij wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego i włącz urządzenie, naciskając na przełącznik on/off znajdujący się na zbiorniku na parę. ◗ Zaświeci się wyświetlacz i rozlegnie się
 • Страница 21 из 103
  POLSKI 21 Porady - Jeśli prasowana sztuka wykonana jest z materiału, który jest mieszanką różnych włókien, wybierz zawsze temperaturę wymaganą przez włókno najbardziej delikatne, to znaczy temperaturę najniższą. Jeśli na przykład materiał składa się w 60% z włókien poliestrowych i w 40% z bawełny,
 • Страница 22 из 103
  22 POLSKI Korzystanie z urządzenia Prasowanie parowe Podczas długo trwającej sesji prasującej wąż dopływu pary może si mocno rozgrzać. B Podczas prasowania parowego system może niekiedy emitować dźwięk przypominający pompowanie. Zjawisko to jest normalne i oznacza, że do zbiornika na parę pompowana
 • Страница 23 из 103
  POLSKI C 23 ◗ Używając pary prasować możesz wiszące zasłony i ubrania (żakiety, kostiumy, marynarki), trzymając żelazko w pozycji pionowej i naciskając na przycisk włączania pary. Funkcja wyłączania żelazka Funkcja wyłączania żelazka automatycznie wyłącza jego stopę, jeśli przed upływem wybranego
 • Страница 24 из 103
  24 POLSKI Mycie i konserwacja Po każdym użyciu Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie ani nie płucz go pod kranem. 1 Wymyj żelazko wilgotną ściereczką. 2 Zetrzyj z płyty żelazka łuski kamienia i wszelkie osady, używając wilgotnej szmatki i środka czyszczącego nie zawierającego elementów ciernych.
 • Страница 25 из 103
  POLSKI 25 C 5 Opróżnij zbiornik na parę, wylewając z niego wodę do miarki lub do zlewu. C 6 Wypełnij świeżą wodą zbiornik na parę, używając do tego celu miarki i lejka, po czym ponownie nim potrząśnij. C 7 Opróżnij zbiornik na parę, wylewając z niego wodę do miarki lub do zlewu. Aby uzyskać
 • Страница 26 из 103
  26 POLSKI "SWITCH IRON OFF - CALC-CLEAN STEAM TANK" (wyłącz żelazko - opłucz zbiornik na parę, używając układu Calc-Clean), Jesteś zobowiązany czyścić z kamienia pojemnik na parę, jak zostało to opisane w powyższych krokach od 1 do 9. Przechowywanie Zawsze przed odstawieniem żelazka musisz
 • Страница 27 из 103
  POLSKI 27 Rozwiązywanie problemów W niniejszym rozdziale opisane są problemy, na które użytkownik żelazka może natrafić najczęściej. Przeczytaj, proszę, z należytą uwagą poszczególne punkty tego rozdziału. Jeśli nie potrafisz samodzielnie rozwiązać problemu, skontaktuj się, proszę, z Centrum
 • Страница 28 из 103
  28 POLSKI Problem Rozwiązanie problemu Odgłos pompowania nie ustaje. Ze stopy żelazka skapują kropelki brudnej wody. Ewentualna przyczyna (y) Natychmiast odłącz żelazko od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka ściennego i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Philips. W zbiorniku
 • Страница 29 из 103
  POLSKI 29 Wyjaśnienie wyświetlanego tekstu Działanie Opcja Używanie funkcji menu Tłumaczenie WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER Włączanie urządzenia Komunikat w języku angielskim WITAMY W FIRMIE PHILIPS - SPRAWDZANIE CZUJNIKA ROZGRZEWANIE SIĘ URZĄDZENIA LANGUAGE JĘZYK Wybór języka
 • Страница 30 из 103
  30 ROMÂNĂ Introducere Vă mulţumim că aţi cumpărat Intellicare GC8080, noul sistem inteligent de călcare cu abur de la Philips. Fierul asigură o călcare continuă şi este dotat cu un rezervor de apă detaşabil ce poate fi umplut în orice moment. Aparatul are un debit de abur ridicat şi constant, ceea
 • Страница 31 из 103
  ROMÂNĂ 31 ◗ Conectaţi aparatul numai la o priză de perete cu împământare. ◗ Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul electric, furtunul de alimentare sau aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă aţi scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri. ◗ Verificaţi cu regularitate
 • Страница 32 из 103
  32 ROMÂNĂ C 2 Puneţi generatorul de abur pe o suprafaţă stabilă şi netedă, cum ar fi planşa de călcat sau pe o masă. Pregătire pentru utilizare Umplerea rezervorului detaşabil Dacă apa din zona în care locuiţi este foarte dură, vă sfătuim să o amestecaţi în proporţii egale cu apă distilată. Nu
 • Страница 33 из 103
  ROMÂNĂ C 33 ◗ Când porniţi aparatul, acesta se va încălzi automat la temperatura 2. 3 Apăsaţi butonul de temperatură + sau - (mai cald sau mai rece) pentru a regla temperatura de călcare/tipul de ţesătură necesare. ◗ Pe ecran, va fi afişat tipul de ţesătură pentru care temperatura selectată este
 • Страница 34 из 103
  34 ROMÂNĂ ◗ Pentru ca fierul să se răcească mai repede, activaţi butonul de abur sau călcaţi o bucată de material. Afişaj meniu Pentru explicarea termenilor în engleză de pe afişaj, consultaţi tabelul de la sfârşit. Modelul GC8080 oferă 3 funcţii ce vă permit să reglaţi aparatul în funcţie de
 • Страница 35 из 103
  ROMÂNĂ C 35 ◗ La deschiderea şi închiderea valvei de abur din generator, veţi auzi un clic.Acest lucru este normal. ◗ Funcţia abur este controlată automat şi este conectată la temperatura selecţionată. Simbolul pentru abur va fi afişat pe ecran când temperatura fierului este destul de ridicată
 • Страница 36 из 103
  36 ROMÂNĂ După călcare C 1 Aşezaţi fierul pe suport. C 2 Opriţi aparatul. 3 Scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi fierul să se răcească. Curăţare şi întreţinere După fiecare utilizare Nu introduceţi niciodată fierul de călcat în apă şi nici nu-l clătiţi sub jet de apă. 1 Curăţaţi fierul cu o cârpă
 • Страница 37 из 103
  ROMÂNĂ 37 C 3 Apucaţi generatorul de abur cu ambele mâini şi agitaţi bine. C 4 Întoarceţi generatorul de abur într-o parte şi scoateţi căpăcelul şi buşonul cu cheia furnizată. C 5 Goliţi generatorul de abur vărsând apa în pahar sau în chiuvetă. C 6 Umpleţi generatorul de abur cu apă proaspătă cu
 • Страница 38 из 103
  38 ROMÂNĂ C 8 Introduceţi buşonul auto-curăţare în generatorul de abur şi strângeţi-l cu cheia specială sau cu o fisă. C 9 Remontaţi căpăcelul pe generator. Avertizor auto-curăţare Când pe afişaj apare mesajul: "SWITCH IRON OFF - CALC-CLEAN STEAM TANK" Este recomandat să auto-curăţaţi generatorul
 • Страница 39 из 103
  ROMÂNĂ 39 Ghid depanare Acest capitol include cele mai frecvente probleme ce pot apărea cu fierul dumneavoastră de călcat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiţi diferitele capitole. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema, vă rugăm să contactaţi Centrul Consumatori Philips din ţara
 • Страница 40 из 103
  40 ROMÂNĂ Explicarea afişajului Acţiune Mesaj în engleză Traducere Pornirea aparatului Opţiune WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER BUN VENIT LA PHILIPS VERIFICARE SENZORI VERIFICARE APĂ Utilizarea butonului meniu LANGUAGE LIMBĂ Alegerea limbii ENGLISH - DUTCH FRENCH - GERMAN
 • Страница 41 из 103
  РУССКИЙ 41 Введение Благодарим вас за приобретение прибора Intellicare GC8080 новой "умной" гладильной системы с отпариванием компании «Филипс». Утюг предоставляет возможность непрерывного глажения и также имеет съемный водонаборный контейнер, который позволяет доливать воду в любое время. Утюг
 • Страница 42 из 103
  42 РУССКИЙ Внимание Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом эксплуатации прибора и сохраните ее в качестве справочного материала. ◗ Прежде чем подключить утюг к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению электросети у
 • Страница 43 из 103
  РУССКИЙ 43 ◗ Запрещается извлекать крышку системы очистки от накипи Calc-Clean и вывинчивать пробку системы очистки от накипи Calc-Clean пока контейнер-парогенератор не остынет. ◗ Электроприбор предназначен только для бытовых целей. Перед началом эксплуатации. B B B При первом включении
 • Страница 44 из 103
  44 РУССКИЙ минимального значения, загорается индикатор, сигнализирующий о необходимости долива воды. Глажение с отпариванием невозможно! B Примечание: При первом использовании прибора, или после очистки прибора от накипи, из съемного водонаборного контейнера в контейнер-парогенератор перекачивается
 • Страница 45 из 103
  РУССКИЙ 45 C ◗ На дисплее видно, нагревается или охлаждается утюг для достижения заданной температуры. Двойной звуковой сигнал и сообщение на дисплее свидетельствуют о достижении заданной температуры. C ◗ Как только давление в контейнере-парогенераторе достигнет максимального значения и утюг будет
 • Страница 46 из 103
  46 РУССКИЙ - Выбор языка: (доступно несколько языков) - Звуковая сигнализация: (вкл.)/выкл. - Автоматическое выключение утюга через: 5/(10)/15/20 минут Примечание: значения, данные по умолчанию, показаны в скобках (). Для выбора нужных вам установок: 1 На 1 секунду нажмите кнопку меню. 2
 • Страница 47 из 103
  РУССКИЙ 47 - 2: видимый влажный пар - MAX: невидимый сухой пар ◗ Режим отпаривания автоматически отменяется когда значение температуры не подходит для глажения с отпариванием. Сухое глажение. 1 Начните с сухого глажения без отпаривания. Возможности Вертикальное глажение с отпариванием Запрещается
 • Страница 48 из 103
  48 РУССКИЙ После глажения C 1 Поставьте утюг на подставку. C 2 Выключите прибор. 3 Выньте вилку шнура питания из розетки электросети и дайте утюгу остыть. Очистка и уход. После каждого использования прибора Запрещается погружать утюг в воду или мыть его под краном. 1 Очищайте утюг с помощью влажной
 • Страница 49 из 103
  РУССКИЙ 49 C 3 Держа контейнер-парогенератор обеими руками, хорошенько встряхните его. C 4 Положите на бок контейнер-парогенератор, снимите крышку системы очистки от накипи Calc-Clean и вывинтите пробку специальным ключом, входящим в комплект поставки прибора, или монетой. C 5 Опорожните
 • Страница 50 из 103
  50 РУССКИЙ C 8 Снова завинтите пробку системы очистки от накипи CalcClean в контейнер-парогенератор и затяните ее с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки прибора, или монеты. C 9 Опять установите на контейнер-парогенератор крышку системы очистки от накипи Calc-Clean. Напоминание
 • Страница 51 из 103
  РУССКИЙ 51 Обнаружение и устранение неисправностей В данном разделе перечислены наиболее распространенные проблемы, с которым вы можете столкнуться при использовании утюга. Для более подробной информации просьба прочитать другие разделы руководства. Если вы не можете устранить неполадки
 • Страница 52 из 103
  52 РУССКИЙ Неполадка Возможная(ые) причина(ы) Способ устранения На дисплее появляется сообщение об ошибке "Error" и раздается непрерывный звуковой сигнал. Обнаружена ошибка в работе датчика. Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании «Филипс». Прибор издает звук работающей помпы. Помпа
 • Страница 53 из 103
  РУССКИЙ 53 Объяснение дисплейных сообщений Действие Опция Сообщение на английском языке Перевод Включите прибор WELCOME TO PHILIPS ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ - CHECKING SENSORS КОМПАНИЯ «ФИЛИПС» -CHECKING WATER РАБОТАЮТ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ - РАБОТАЮТ ДАТЧИКИ ВОДЫ Использование кнопки меню LANGUAGE ЯЗЫК Выбор
 • Страница 54 из 103
  54 SLOVENSKY Úvod *akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre Intellicare GC8080, novú inteligentú žehličku Philips s naparovaním. Žehlička umožňuje žehlenie bez prestávok. Jej súčasťou je oddeliteľný zásobník na vodu, ktorý možno kedykoľvek doplniť. Unikátnou vlastnosťou tohoto autonómneho žehliaceho
 • Страница 55 из 103
  SLOVENSKY 55 ◗ Zariadenie pripojte jedine do zásuvky s ochranným kolíkom. ◗ Ak je zástrčka, kábel, dávkovacia hadica na paru, alebo samo zariadenie viditeľne poškodené, ak zariadenie spadlo, alebo z neho uniká voda, nesmiete ho používať. ◗ Pravidelne kontrolujte, či kábel, alebo dávkovacia hadica
 • Страница 56 из 103
  56 SLOVENSKY C 2 Zásobník na paru postavte na stabilný rovný povrch, napr. na žehliacu dosku, alebo na stôl. Príprava na použitie Plnenie oddeliteľného zásobníka na vodu Ak je voda, ktorú používate príliš tvrdá, odporúčame Vám zmiešať vodu z vodovodu s rovnakým množstvom demineralizovanej vody. Do
 • Страница 57 из 103
  SLOVENSKY 57 Nastavenie teploty 1 C Skontrolujte teplotu na štítku odevu. 2 Zapnite zariadenie Kábel zastrčte do uzemnenej zásuvky a zariadenie zapnite vypínačom na zásobníku na paru. ◗ Rozsvieti sa displej a budete počuť krátke pípnutie. Potom začne cez displej prechádzať nasledujúce hlásenie:
 • Страница 58 из 103
  58 SLOVENSKY Tipy - Ak sú odevy vyrobené z rôznych druhov vláken, teplotu žehlenia zvoľte vždy podľa najcitlivejšieho typu vlákna, t.j. najnižšiu teplotu. Napríklad: ak je zloženie výrobku 60% polyesteru a 40% bavlny, musíte tento kus oblečenia žehliť pri teplote určenej pre žehlenie polyesteru
 • Страница 59 из 103
  SLOVENSKY 59 Použitie zariadenia Naparovanie Ak žehlíte dlhšie, dávkovacia hadica sa môže zohriať na vysokú teplotu. B Počas naparovania budete občas počuť zvuk pripomínajúci pumpovanie. Je to normálny jav, keď sa čerpá voda do zásobníka na paru. 1 Uistite sa, že v zásobníku na vodu je dostatok
 • Страница 60 из 103
  60 SLOVENSKY Automatické vypnutie žehličky Ak ste určitý čas, nastavený v rámci menu ako "iron-off time", neaktivovali naparovanie, táto funkcia automaticky vypne ohrev žehliacej plochy. Môžete si vybrať "iron-off time" 5, 10, 15, alebo 20 minút (pozrite časť "Menu displeja"). 1 Na displeji sa
 • Страница 61 из 103
  SLOVENSKY 61 Calc Clean Kým je zásobník na paru horúci, notvárajte kryt ani neodskrutkujte uzáver Calc-Clean. VEĽMI DOLEŽITÉ: Zásobním na paru opláchnite raz mesačne, alebo vždy po 10 použitiach, aby ste predišli poškodeniu žehličky. B Vytvorený vodný kameň sa neusadí na stenách zásobníka. Aby ste
 • Страница 62 из 103
  62 SLOVENSKY C C 6 Pomocou pohára a lievika naplňte zásobník čerstvou vodou a riadne ním potraste. 7 Vodu zo zásobníka pary vylejte do pohára alebo výlevky. Kroky 6 a 7 dvakrát zopakujte. C 8 Pomocou dodaného kľúča, alebo mince riadne zaskrutkujte uzáver Calc-Clean späť do zásobníka. C 9
 • Страница 63 из 103
  SLOVENSKY 63 Odkladanie Skôr, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť. C 1 Vyprázdnite zásobník na vodu a naviňte dávkovaciu hadicu a kábel. 2 Na uľahčenie prenášania zásobníka na paru sa na oboch jeho stranách nachádzajú rúčky. Životné prostredie C ◗ Keď sa skončí životnosť zariadenia,
 • Страница 64 из 103
  64 SLOVENSKY Riešenie problémov V tejto kapitole sú uvedené najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri žehlení. *alšie informácie získate v jednotlivých častiach návodu.V prípade, že nedokážete odstrániť vzniknutý problém, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti
 • Страница 65 из 103
  SLOVENSKY 65 Vysvetlivky k anglickému textu Činnosť Správa v angličtine Preklad Zapnutie žehličky Voľba WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER VÍTA VÁS PHILIPS KONTROLA SENZOROV KONTROLA MNOŽSTVA VODY Použitie tlačidla menu LANGUAGE REČ Výber reči ENGLISH - DUTCH FRENCH - GERMAN
 • Страница 66 из 103
  66 УКРАЇНСЬКА Вступ Дякуємо за придбання Intellicare GC8080, нової інтелектуальної системи прасування з парою фірми Philips. Праска забезпечує безперервне прасування, має зйомний водяний резервуар, який можна наповнювати у будь-який момент. Праска має постійний вихід пари, що є унікальною рисою для
 • Страница 67 из 103
  УКРАЇНСЬКА 67 ◗ Під'єднуйте пристрій лише до заземлених розеток. ◗ Не використовуйте пристрій, якщо штепсель, шнур, шланг або сам пристрій мають видимі пошкодження, або якщо пристрій падав або він має течу. ◗ Перевіряйте шнур та шланг регулярно на можливе пошкодження. ◗ Якщо шнур або шланг
 • Страница 68 из 103
  68 УКРАЇНСЬКА B Коли ви вмикаєте пристрій, паровий резервуар може видавати накачування. Це є нормальним; цей звук сповіщає, що вода накачується до парового резервуару. 1 C Зніміть з нагрівального елемента захисну або змащену клеєм плівку і протріть його м'якою тканиною. 2 Поставте паровий бак на
 • Страница 69 из 103
  УКРАЇНСЬКА C 69 2 Ввімкніть пристрій. Вставте штепсель у заземлену розетку, ввімкніть пристрій, натиснувши вимикач на водяному резервуарі. ◗ Дисплей засвітлюється, і ви чуєте короткий сигнал. На дисплеї пробігає таке повідомлення: "Welcome to Philips - Checking Sensor - Warming Up" ("Вітаємо у
 • Страница 70 из 103
  70 УКРАЇНСЬКА поліестера та 40% бавовни, треба прасувати при температурі, вказаній для поліестера (2). - Якщо ви не знаєте, з якої тканини зроблено одежу, визначте правильну температуру прасування, прасуючи частину одежі, яку не видно ззовні. - Шовк, вовна та синтетичні матеріали: щоб тканина не
 • Страница 71 из 103
  УКРАЇНСЬКА 71 Використання пристрою Прасування з паром Шланг може нагріватися підчас тривалого прасування. B Система може видавати звуки накачування підчас прасування з парою. Це є нормальним і є ознакою того, що вода накачується у паровий резервуар. 1 Переконайтеся, що у водяному резервуарі
 • Страница 72 из 103
  72 УКРАЇНСЬКА Функція "Iron-off" Функція "iron-off" автоматично вимикає нагрівання підошви, якщо активатор пари не був натиснутий протягом встановленого числа хвилин, у залежності від вибраної вами установки. Ви можете вибрати час спрацьовування функції "iron-off" - 5, 10, 15 або 20 хвилин (див.
 • Страница 73 из 103
  УКРАЇНСЬКА 73 Celc Cleen (видалення накипу) Ніколи не знімайте ковпачок для промивання проти накипу "Calc Clean" та не викручуйте пробку промивання "Calc-Clean", поки паровий резервуар є гарячим. ДУЖЕ ВАЖЛИВО:Промивайте паровий резервуар раз на міс або кожні 10 хвилин використання, щоб запобігти
 • Страница 74 из 103
  74 УКРАЇНСЬКА C 6 C 7 Наповніть водяний бак свіжою водою за допомогою ковпачка та лійки, та знову струсніть. Спорожніть водяний резервуар, виливаючи воду в ковпачок чи в умивальник. Повторюйте кроки 6 і 7 двічі для кращого результату. C 8 Встановіть промивну пробку назад у резервуар та затягніть
 • Страница 75 из 103
  УКРАЇНСЬКА 75 Зберігання Завжди давайте пристрою охолонути перед покладанням н зберігання. C 1 Спорожніть водяний резервуар та складіть шланг і шнур. 2 На кожній стороні парового резервуару є ручки для легкого носіння. Довкілля C ◗ Не викидайте пристрій зі звичайним побутовим сміттям, доставляйте
 • Страница 76 из 103
  76 УКРАЇНСЬКА Можливі несправності. У цій главі зведено основні труднощі, яки можуть виникнути при використанні праски. Будьласка, за подробицями звертайтеся до окремих розділів. Якщо у вас виникають складнощі, будьласка, зв'язуйтесь з центром обслуговування клієнтів "Philips Customer Cere" у вашій
 • Страница 77 из 103
  УКРАЇНСЬКА 77 Несправність Можлива причина (причини) спосіб усунення Брудна вода виходить із підошви. Забагато накипу та мінеральних солей накопичилися усередині резервуару. Спорожніть паровий резервуар.Див. главу "Чищення та догляд".
 • Страница 78 из 103
  78 УКРАЇНСЬКА Роз'яснення на дисплеї Дія Message in English Переклад Вмикання пристрою Опція WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER ВІТАЄМО У PHILIPS ПЕРЕВІРКА ДАТЧИКІВ ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ ВОДИ Використання кнопок меню LANGUAGE МОВА Вибір мови ENGLISH - DUTCH FRENCH - GERMAN CONFIRMED
 • Страница 79 из 103
  SLOVENŠČINA 79 Predstavitev Zahvaljujemo se vam za nakup likalnika Intellicare GC8080, novega inteligentnega sistema za parno likanje iz Philipsa. Likalnik nudi neprekinjeno likanje in tudi snemljivi rezervoar za vodo, ki ga lahko kadarkoli napolnete. Likalnik ima konstanten izpust pare, ki je
 • Страница 80 из 103
  80 SLOVENŠČINA ◗ Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. ◗ Ne uporabljajte aparata, če ima vidne poškodbe na vtikaču, kablu, dovajalni cevki ali na samem aparatu, če vam je padel na tla, ali če spušča. ◗ Stanje kabla in dovajalne cevke redno preverjajte, zaradi morebitnih poškodb. ◗ V primeru
 • Страница 81 из 103
  SLOVENŠČINA 81 Priprava za uporabo Polnjenje snemljivega rezervoarja za vodo Če je voda v vašem okolju zelo trda, vam svetujemo mešanje z destilirano vodo v enakem razmerju. V rezervoar za vodo ne dajajte parfuma, kisa, škroba, sredstev proti apnencu, likalnih pripomočkov, drugih kemikalij ali 100%
 • Страница 82 из 103
  82 SLOVENŠČINA ◗ Prikazovalnik pokaže vrsto tkanine, za katero je nastavljena temperatura najprimernejša. C ◗ Prikazovalnik kaže, da se likalnik segreva ali ohlaja do izbrane temperature. Dvojni pisk in sporočilo na prikazovalniku označi, da je grelna plošča dosegla izbrano temperaturo. C ◗ Takoj,
 • Страница 83 из 103
  SLOVENŠČINA 83 Model GC8080 ponuja 3 funkcije, ki dopuščajo prilagajanje nastavitev aparata vašim osebnim željam. C ◗ Te funkcije so navedene v meniju. Meni lahko uporabljate, ko pritisnete gumb za meni in + in - gumba. ◗ Struktura menija teh funkcij je: - Jezik: (različne jezikovne možnosti) -
 • Страница 84 из 103
  84 SLOVENŠČINA ◗ Parna funkcija bo avtomatično onemogočena pri temperaturah, ki niso primerne za likanje s paro. Likanje brez pare 1 Začnite likati ne da bi pritisnili sprožilec pare. Funkcije Navpična para Nikoli ne usmerjajte pare proti ljudem. C ◗ S paro lahko likate obešene zavese in oblačila
 • Страница 85 из 103
  SLOVENŠČINA C 2 Izklopite aparat. 3 85 Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi. Čiščenje in vzdrževanje Po vsaki uporabi Nikoli ne potapljajte likalnika v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo. 1 Očistite likalnik z vlažno krpo. 2 Z vlažno krpo in neagresivnim
 • Страница 86 из 103
  86 SLOVENŠČINA C 4 Obrnite parni rezervoar na stran in s pomočjo priloženega posebnega ključa ali pa s kovancem odstranite Calc-Clean pokrovček in vijak. C 5 Izpraznite parni rezervoar, tako da vodo izlijete v čašo ali odtok. C 6 S pomočjo čaše in lijaka napolnite parni rezervoar s svežo vodo in ga
 • Страница 87 из 103
  SLOVENŠČINA C 9 87 Namestite Calc-Clean pokrovček nazaj na parni rezervoar. Opomnik za čiščenje apnenca Ko se na prikazovalniku pojavi napis: "SWITCH IRON OFF - CALC-CLEAN STEAM TANK" ("Izključite likalnik iz el. omrežja - očistite parni rezervoar apnenca") Aparat vam svetuje, da očistite apnenec
 • Страница 88 из 103
  88 SLOVENŠČINA Premagovanje težav To poglavje zajema najpogostejše težave, na katere lahko naletite pri uporabi vašega likalnika. Prosimo, preberite posamezna poglavja za več podrobnosti. Če težave ne morete rešiti, vas prosimo, da pokličete Philipsov svetovalni center za stranke v vaši državi.
 • Страница 89 из 103
  SLOVENŠČINA 89 Razlaga prikazovalnika Proces Izbira Uporaba menu tipke Sporočilo v angleščini Prevod WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER Vklop aparata DOBRODOŠLI PRI PHILIPSU - PREVERJANJE SENZORJEV PREVERJANJE NIVOJA VODE JEZIK JEZIK Izbira jezika ANGLEŠČINA NIZOZEMŠČINA FRANCOŠČINA
 • Страница 90 из 103
  90 SRPSKI Uvod Hvala što ste kupili Intellicare GC8080, Philips-ov nov, inteligentni sistem za peglanje. Ova pegla omogućava neprekidno peglanje i poseduje odvojivi rezervoar za vodu koji možete napuniti u svakom trenutku. Ova pegla proizvodi konstantnu jačinu pare, što je jedinstvena
 • Страница 91 из 103
  SRPSKI 91 ◗ Aparat uključujte samo u utičnicu sa uzemljenjem. ◗ Nemojte koristiti uređaj ako utikač, kabl, dovodno crevo ili sam uređaj pokazuju vidljive znake oštećenja ili ako ste ispustili uređaj, odn. ako uređaj curi. ◗ Redovno proveravajte kabl i dovodno crevo na moguća oštećenja. ◗ Ako je
 • Страница 92 из 103
  92 SRPSKI C 2 Postavite posudu za paru na stabilnu ravnu površinu, t.j. na dasku za peglanje ili sto. Pre upotrebe Punjenje odvojivog rezervoara za vodu Ukoliko je voda u vašem području izrazito tvrda, savetujemo da je pomešate sa jednakom količinom destilovane vode. U rezervoar ne sipajte parfeme,
 • Страница 93 из 103
  SRPSKI 93 "Welcome to Philips - Checking Sensor - Warming Up". C ◗ Kada ga uključite, uredjaj će se automatski zagrejati do temperaturnog podešavanja 2. 3 Pritisnite taster + ili - za podešavanje temperature (toplije ili hladnije) kako biste podesili željenu temperaturu peglanja/tip tkanine. ◗
 • Страница 94 из 103
  94 SRPSKI - Počnite od stvari koje zahtevaju najnižu temperaturu peglanja, kao što je odeća od sintetičkih vlakana. ◗ Za brže hladjenje pegle upotrebite paru, ili ispeglajte komad tkanine. Meni displeja Za objašnjenje engleskih termina na displeju, pogledajte tabelu na kraju ovih instrukcija za
 • Страница 95 из 103
  SRPSKI C 95 ◗ U toku peglanja parom, kontrolna lampica za "zagrevanje posude za paru" povremeno će se paliti da označi zagrevanje posude za paru do ispravne temperature i pritiska. ◗ Otvaranje i zatvaranje ventila za paru u posudi proizvodiće zvuk sličan kliktanju. Ova pojava je potpuno normalna. ◗
 • Страница 96 из 103
  96 SRPSKI Nakon peglanja C 1 Postavite peglu na postolje. C 2 Isključite uredjaj. 3 Isključite utikač iz utičnice, i ostavi peglu da se ohladi. Čišćenje i održavanje Nakon svake upotrebe Nikada ne uranjajte peglu u vodu i ne ispirajte je ispod slavine. 1 Peglu čistite vlažnom tkaninom. 2 Vlažnom
 • Страница 97 из 103
  SRPSKI 97 C 3 Držite posudu za paru rukama i dobro je protresite. C 4 Okrenite posudu za paru na stranu i skinite zatvarač i čep za Calc-Clean ispiranje pomoću isporučenog specijalnog ključa ili novčića. C 5 Ispraznite posudu za paru, tako što ćete istočiti svu vodu u šoljicu ili odvod. C 6 Pomoću
 • Страница 98 из 103
  98 SRPSKI C 8 Vratite zatvarač za Calc-Clean ispiranje na posudu za paru i pričvrstite je isporučenim specijalnim ključem ili novčićem. C 9 Vratite zatvarač za Calc-Clean ispiranje na posudu za paru. Calc-Clean podsetnik Kada se na displeju pojavi sledeća poruka: "SWITCH IRON OFF - CALC-CLEAN STEAM
 • Страница 99 из 103
  SRPSKI 99 Okolina C ◗ Po isteku radnog veka, nemojte da bacate uređaj zajedno sa običnim otpacima iz domaćinstva, već ga predajte na zvaničnom mestu skupljanja materijala za reciklažu. Postupajući ovako, pomažete očuvanju okoline. Garancija i servis Ukoliko su vam potrebni servis ili informacije,
 • Страница 100 из 103
  100 SRPSKI Mogući problemi Ovo poglavlje u kratkim crtama izlaže probleme sa kojima se možete susresti dok koristite vašu peglu. Za više informacija, molimo vas pročitajte odgovarajuće odeljke. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite neki problem, kontaktirajte Philips-ovo predstavništvo u vašoj
 • Страница 101 из 103
  101 Objašnjenje displeja Akcija Opcija Poruka na engleskom jeziku Prevod Uključivanje uredjaja WELCOME TO PHILIPS CHECKING SENSORS CHECKING WATER DOBRODOŠLI U PHILIPS PROVERA SENZORA PROVERA VODE Upotreba dugmeta za meni LANGUAGE JEZIK Biranje jezika ENGLISH - DUTCH FRENCH - GERMAN CONFIRMED
 • Страница 102 из 103
  u www.philips.com 4239 000 58792
 • Страница 103 из 103