Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Опазване на околната среда

 - След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните 

битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде 

рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 19).

гаранция и сервизно обслужване 

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб 

сайта на Philips на адрес 

www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на 

потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер ще намерите в 

международната гаранционна карта). Ако във вашата държава няма Център за обслужване на 

потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips. 

Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете 

при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните 

указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. 

Проблем

Възможна причина

Решение

Уредът не се 

нагрява.

Има проблем в свързването.

Проверете захранващия шнур, 

щепсела и контакта.

Уредът не е включен.

Нагласете регулатора на парата в 

положение за пара.

Зададената температура за гладене 

е твърде ниска. 

Задайте по-висока температура за 

гладене.

От уреда излиза 

дим след 

включването му 

за първи път.

Това е нормално. Някои от 

детайлите на уреда са с лека 

фабрична смазка.

 Явлението скоро ще изчезне.

Уредът издава 

бълбукащ звук.

Водата се изпомпва вътре в 

генератора за пара. Това е 

нормално.

Ако звукът на изпомпване не 

спира, изключете веднага уреда и 

извадете щепсела от контакта. 

Обърнете се към сервизен център, 

упълномощен от Philips.

Уредът не 

подава пара.

Няма достатъчно вода в резервоара 

за вода.

Напълнете водния резервоар.

Парният генератор не е загрял 

достатъчно за подаване на пара.

Изчакайте, докато индикаторът за 

настройката на парата започне да 

свети непрекъснато.

Не натискате спусъка за пара.

Натиснете спусъка за пара и го 

задръжте натиснат, докато 

гладите с пара.

Водният резервоар не е добре 

прикрепен към уреда.

Вмъкнете добре водния 

резервоар отново в парния 

генератор (с щракване).

Български

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline