Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Pokud byl poškozen síťový kabel nebo přívodní hadice, musí jejich výměnu provést společnost 

Philips, servis autorizovaný společností Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, abyste 

předešli možnému nebezpečí. 

 - Přístroj připojený k síti nikdy nenechávejte bez dozoru.

 - Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 

nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání 

přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

 - Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

 - Síťový kabel ani přívodní hadice se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou.

 - Pokud při zahřívání přístroje uniká pára z uzávěru vyplachování Calc-Clean, přístroj vypněte a 

utáhněte uzávěr vyplachování Calc-Clean. Pokud by pára při zahřívání i nadále unikala, vypněte 

přístroj a kontaktujte autorizovaný servis společnosti Philips.

 - Nikdy nesnímejte uzávěr vyplachování Calc-Clean z generátoru páry, pokud je zásobník ještě 

horký nebo je stále pod tlakem. 

 - K uzavírání generátoru páry nepoužívejte nikdy žádný jiný uzávěr než uzávěr vyplachování 

Calc-Clean dodaný s přístrojem.

 - Nepokládejte zapnutou žehličku na tepluvzdornou podložku pro odkládání žehličky na delší 

dobu. Tepluvzdornou podložku pro odkládání žehličky používejte pouze pro krátké odložení 

žehličky během žehlení.
upozornění

 - Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.

 - Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen síťový kabel nebo přívodní hadice.

 - Žehličku a generátor páry vždy pokládejte a používejte na stabilním a vodorovném povrchu.

 - Síťový kabel před zapojením do síťové zásuvky zcela rozviňte.

 - Žehlicí plocha a dno žehličky mohou být velmi horké a při dotyku mohou způsobit popáleniny. 

Pokud potřebujte přesunut generátor páry, nedotýkejte se žehlicí plochy.

 - Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdňování generátoru páry i při 

krátkém ponechání žehličky bez dozoru: odložte žehličku na tepluvzdornou podložku pro 

odkládání žehličky, přístroj vypněte a síťovou zástrčku odpojte od zásuvky ve zdi. 

 - Generátor páry pravidelně vyplachujte podle pokynů v kapitole ‚Čištění a údržba‘.

 - Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí 

(EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho 

použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Použití přístroje

Žehlení s párou

 1 

 Generátor páry umístěte na stabilní a rovnou podložku, například na tvrdou část žehlicího 

prkna nebo na stůl.

 2 

 Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody (Obr. 4).

Nádržku na vodu lze sejmout a naplnit kdykoli během žehlení. 

Nádržku na vodu naplňte před prvním použitím nebo jakmile se rozsvítí kontrolka prázdné nádržky 

na vodu. 
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla ani jiné 

chemické látky.
Poznámka: Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá, doporučujeme vám smíchat ji se stejným 

množstvím demineralizované vody.

ČEština

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline