Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Zariadenie nepoužívajte, ak zásuvka, sieťový kábel, prívodná hadica alebo samotné zariadenie 

vykazujú viditeľné známky poškodenia, prípadne vtedy, ak zariadenie spadlo alebo z neho uniká 

kvapalina. 

 - Ak je poškodený sieťový kábel alebo prívodná hadica, musí ju vymeniť kvalifikovaný personál 

spoločnosti Philips, servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips alebo iná 

kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. 

 - Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho nikdy nechať bez dozoru.

 - Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba 

zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.

 - Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

 - Nedovoľte, aby sa sieťový kábel a prívodná hadica dostali do kontaktu s horúcou žehliacou 

plochou žehličky.

 - Ak počas zahrievania žehličky uniká para spod vyplachovacieho uzáveru na odstraňovanie 

vodného kameňa, vypnite zariadenie a dotiahnite vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného 

kameňa. Ak počas zahrievania žehličky uniká para aj naďalej, vypnite zariadenie a kontaktujte 

servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips.

 - Kým je generátor pary horúci alebo pod tlakom, neotvárajte jeho vyplachovací uzáver na 

odstraňovanie vodného kameňa. 

 - Nepoužívajte žiaden iný uzáver generátora pary než vyplachovací uzáver na odstraňovanie 

vodného kameňa, ktorý sa dodáva spolu so zariadením.

 - Zapnutú žehličku nenechávajte položenú na teplovzdornej odkladacej podložke príliš dlho. 

Teplovzdornú odkladaciu podložku používajte len na krátke odloženie žehličky počas žehlenia.
výstraha

 - Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.

 - Kvôli možnému poškodeniu pravidelne kontrolujte sieťový kábel a prívodnú hadicu.

 - Žehličku a generátor pary vždy položte a používajte na pevnom, hladkom a vodorovnom 

povrchu.

 - Skôr než zapojíte sieťový kábel do elektrickej zásuvky, úplne ho rozmotajte.

 - Podstavec žehličky a žehliaca plocha môžu byť veľmi horúce a pri dotyku by mohli spôsobiť 

popáleniny. Ak chcete presunúť generátor pary, nedotýkajte sa podstavca žehličky.

 - Keď dokončíte žehlenie, počas čistenia zariadenia, plnenia alebo vyprázdňovania generátora pary 

a tiež keď čo len na chvíľu prestanete žehličku používať: postavte ju na teplu odolnú podložku, 

vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete. 

 - Generátor pary pravidelne oplachujte podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.

 - Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak 

budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho 

použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Použitie zariadenia

Žehlenie s naparovaním

 1 

 Generátor pary postavte na stabilný a rovný povrch, napr. na tvrdú časť žehliacej dosky alebo 

na stôl.

 2 

 Uistite sa, že v zásobníku je dostatok vody (Obr. 4).

Kedykoľvek počas používania zariadenia môžete odpojiť zásobník na vodu a naplniť ho. 

Pred prvým použitím zariadenia a ihneď po tom, ako začne blikať kontrolné svetlo „zásobník na 

vodu prázdny“, naplňte zásobník na vodu. 

slovEnsky

83

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline