Инструкция для PHILIPS GC8560, GC8520

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Da bi se izbegla opasnost, crevo za dovod i kabl za napajanje u slučaju oštećenja treba da zameni 

kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa 

odgovarajućim kvalifikacijama. 

 - Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.

 - Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa 

smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, 

osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja 

odgovara za njihovu bezbednost.

 - Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

 - Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle.

 - Ako para izlazi ispod čepa za Calc-Clean ispiranje kada se aparat zagreje, isključite aparat i 

pritegnite čep za Calc-Clean ispiranje. Ako prilikom zagrevanja aparata para nastavi da izlazi, 

isključite aparat i obratite se ovlašćenom Philips servisu.

 - Nemojte da skidate čep za Calc-Clean ispiranje sa posude za paru dok je ona vruća ili pod 

pritiskom. 

 - Na posudu za paru stavljajte samo čep za Calc-Clean ispiranje koji ste dobili u kompletu sa 

aparatom.

 - Uključenu peglu nemojte duže vreme ostavljati na termootpornoj podlozi za peglu. 

Termootpornu podlogu za peglu koristite samo za kratko odlaganje pegle tokom peglanja.
oprez

 - Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.

 - Redovno proveravajte da li na kablu i crevu za dovod ima oštećenja.

 - Peglu i posudu za paru uvek postavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.

 - Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre uključivanja u struju.

 - Postolje za peglu i grejna ploča pegle mogu jako da se zagreju i da izazovu opekotine ako ih 

dodirnete. Ako želite da pomerite posudu za paru, nemojte da dirate postolje.

 - Kada završite peglanje, kada čistite aparat, kada punite ili praznite posudu sa vodom i kada peglu 

ostavljate makar i na kratko: peglu postavite na termootpornu podlogu za odlaganje, isključite je i 

izvucite utikač iz zidne utičnice. 

 - Posudu za paru redovno ispirajte u skladu sa uputstvima u poglavlju ‘Čišćenje i održavanje’.

 - Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako 

se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je 

bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

upotreba aparata

Peglanje sa parom

 1 

 Postavite posudu za paru na stabilnu ravnu površinu, tj. na čvrst deo daske za peglanje ili na 

sto.

 2 

 Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode (Sl. 4).

Rezervoar za vodu možete skinuti i puniti u bilo kom trenutku za vreme peglanja. 

Rezervoar za vodu napunite pre prve upotrebe i čim indikator „Rezervoar za vodu prazan“ počne 

da treperi. 
U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za čišćenje kamenca, aditive 

za peglanje i druge hemikalije.
Napomena: Ukoliko je voda u vašem području izrazito tvrda, savetujemo da je pomešate sa jednakom 

količinom destilovane vode.

srPski

96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Оглавление инструкции

Document Outline