Инструкция для PHILIPS HD2540, HD2541, HD2520, HD2521

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ENGLISH

To use the appliance, put the plug in the wall socket and press down the toasting
lever. Please note that the toasting lever will only stay down if the appliance is 
connected to the mains!

Important

• Before you connect the appliance, check if the voltage indicated

on the bottom of the appliance corresponds to the mains 
voltage in your home.

• Connect the appliance to an earthed wall socket.
• Avoid touching the metal parts as the toaster gets hot during

use.

• If a slice of bread gets stuck inside the toaster, please remove

the plug from the wall socket first and then carefully remove
the slice from the toaster.

• (Take care not to damage the heating elements while removing

the slice of bread. Never use a metal object for this purpose.)

• Bread may burn.Therefore, toasters must not be used near or

below curtains or other combustible material. Never leave the
appliance unattended.

• Do not place any objects or rolls to be heated up directly on top

of the toaster as this could cause damage to the appliance.

• When cleaning the toaster, first remove the plug from the wall

socket and let the appliance cool down. Never immerse the
toaster in water.Wipe it clean with a damp cloth.

• If the mains cord of this appliance is damaged, it must be

replaced by Philips or its service representative, as special tools
and/or parts are required.

• The toaster is intended for household use only.
• The toaster is only intended for toasting bread. Using the 

toaster for other purposes such as drying clothes may cause
damage to the appliance.

Operation

(see illustrations)

Your toaster has been equipped with a setting on the browning selector.
When the selector is in this position, the toasting lever will pop up and cannot
be operated.We advise you to set the browning selector to the setting when
the appliance is not in use.This will ensure a measure of safety by preventing
accidental turning on of the toaster (e.g. by young children).

• Type HD2521/20: Insert one or two slices of bread (fig. 1a).
• Type HD2541/40: Insert one or two slices of bread (fig. 1b).
• For optimal browning results, always put the slices of bread in the centre of

the slots as much as possible.

Before switching the appliance on, select the desired browning degree (fig. 2a).
- Select setting 1 or 2 for light browning or for toasting only one slice or dry

bread.

- Select setting 3, 4 or 5 for medium browning.
- Select setting 6 for darker browning.
- Select setting 7 for toasting frozen bread (fig. 2b).
- When you are toasting a series of slices, re-adjustment of the setting is not

necessary.

- To lower the slices into the toaster, press down the toasting lever (fig. 3).
- When ready, the toast pops up and the heating elements are switched off

automatically (fig. 4).

- Types HD2540/20:You can interrupt the toasting process by pushing up the

toasting lever manually (fig. 5a) or by setting the browning selector to the 0
position (fig. 6a).

- Types HD2541/21: If necessary, you can lift the toasting lever a little further

to remove smaller slices of bread (fig. 5b).
You can interrupt the toasting process by means of the ‘Stop’ button.The
toasting lever is automatically released (fig. 6b).

Cleaning and storage

Removing crumbs from the toaster:
- First remove the mains plug from the wall socket.
- Pull out the crumb tray (fig. 7).
- Do not remove crumbs by holding the appliance upside down and shaking it.
- After use, you can store the mains cord by winding it up (fig. 8).

1

0

2

4

5

6

7

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

1

0

2

4

5

6

7

1

0

2

4

5

6

7

0

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

1

0

2

4

5

6

7

7

5

4

3

2

1

0

2

1

4

0

1

2

5

6

7

0

HD2541,HD2540
HD2521,HD2520

HD2541,HD2540
HD2521,HD2520

u

4222 001 93193

Using the appliance for the first time

When you use the toaster for the first time, we strongly recommend that
you let the toaster complete several toasting cycles without slices of bread
in it at the highest toasting setting in a ventilated room to prevent the
appliance from giving off unpleasant odours. Allow the toaster to cool down
in between the toasting cycles.

POLSKI

Aby uruchomić urządzenie, należy włożyć wtyczkę do gniazdka ściennego i wcisnąć
dźwignię włącznika do dołu.

Jeśli przełącznik opiekania

(patrz rys.)

Twojego tostera znajdzie się na pozycji 0, dźwignia tostera 
wyskoczy do góry, co uniemożliwi pracę urządzenia. Aby uniknąć
nieplanowanego włączenia zawsze po zakończeniu pracy tostera radzimy ustaw-
ić jego przełącznik opiekania na pozycję 0.

• Typ HD2521/20: Wsadź jedną lub dwie kromki chleba (rys.1a).
• Typ HD2541/40: Wsadź jedną lub dwie kromki chleba (rys.1b).
• Aby osiągnąć optymalny stopień opieczenia tostów umieść kromki pieczywa

wewnątrz szczelin, możliwie najbardziej centralnie.

Przed włączeniem urządzenia wybierz stopień opiekania (rys.2a).
- Wybierz pozycję 1 lub 2 dla: słabszego opiekania lub gdy opiekasz tylko jedną

kromkę bądź suchy chleb.

- Dla średniego opiekania nastaw przełącznik na pozycję 3, 4 lub 5.
- Dla mocnego opiekania wybierz pozycję 6.
- Dla opiekania zamrożonego pieczywa wybierz pozycję 7. (rys.2b).
- Jeśli opiekasz kolejno wiele kromek, nie musisz każdorazowo ustawiać

przełącznika.

- Aby kromki znalazły się wewnątrz urządzenia przesuń dźwignię tostera do

dołu (rys.3).

- Gotowe grzanki zostaną wypchnięte do góry (rys.4), a elementy grzejne

tostera wyłączą się automatycznie.

- W razie potrzeby możesz przerwać proces opiekania przesuwając dźwignię

tostera do góry (rys.5a) lub ustawiając przełącznik na pozycję (rys.6a).

- Dotyczy modeli HD2541/21: Jeśli zajdzie potrzeba wyjęcia mniejszych

kawałków chleba, można przesunąć dźwignię tostera jeszcze bardziej do góry
(rys. 5b).

- Możesz przerwać proces opiekania wciskając przycisk STOP, co spowoduje

powrót dźwigni tostera do pozycji wyjściowej.

Mycie i przechowywanie

Usuwanie okruszków z tostera:
- Wyciągnij szufladkę na okruchy (rys.7).
- Nie potrząsaj urządzeniem odwracając je górą do dołu w celu usunięcia

okruszków.

- Po zakończonej pracy możesz zwinąć przewód na spodniej stronie

urządzenia (rys.8).

Pierwsze użycie urządzenia

Aby zapobiec powstawaniu przykrego zapachu należy włączyć toster 
kilkakrotnie -bez grzanek- w przewiewnym pomieszczeniu ustawiając go na
najwyższą pozycję opiekania. Każdorazowo przed ponownym włączeniem
odczekaj aż toster ostygnie.

ROMÂNĂ

Pentru a folosi aparatul, introduceţi ştecherul în priză şi apăsaţi butonul culisant.
Vă rugăm să aveţi în vedere că butonul culisant va rămâne apăsat doar dacă 
aparatul este conectat la priză!

Important

• Înainte de a conecta aparatul asguraţi-vă că tensiunea indicată

pe partea inferioară a aparatului corespunde tensiunii locale.

• Conectaţi aparatul la o priză cu legătură la pământ.
• Evitaţi atingerea componentelor metalice deoarece prăjitorul

se încinge în timpul utilizării.

• Dacă o felie de pâine rămâne prinsă în aparat, scoateţi mai întâi

cablul din priză şi apoi scoateţi cu grijă felia de pâine din aparat.

• (Aveţi grijă să nu deterioraţi elementele de încălzire în timp ce

scoateţi felia din aparat. Nu folosiţi niciodată obiecte metalice
în acest scop.)

• Pâinea se poate arde. De aceea, prăjitoarele de pâine nu 

trebuie utilizate în apropierea perdelelor sau a materialelor
combustibile. Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat.

• Nu aşezaţi niciodată obiecte pe aparat şi nici nu încălziţi chifle

direct pe prăjitor deoarece aceasta ar putea deteriora aparatul.

• Când curăţaţi aparatul, scoateţi mai întâi cablul din priză şi

lăsaţi aparatul să se răcească. Nu introducţi niciodată aparatul
în apă. Ştergeţi-l cu o cârpă umedă.

• În cazul în care cablul aparatului se deteriorează, el poate fi

înlocuit de către  Philips sau la o reprezentanţă Philips,
deoarece sunt necesare unelte şi/sau componente speciale.

• Prăjitorul de pâine poate fi folosit doar pentru uz casnic.
• Prăjitorul de pâine poate fi folosit doar pentru prăjirea pâinii.

Folosirea aparatului în alte scopuri, precum uscarea hainelor,
poate deteriora aparatul.

Mod de operare

(a se vedea ilustraţiile)

Aparatul poate fi poziţionat pe poziţia aflată pe comutatorul pentru reglarea
gradului de prăjire. Când comutatorul este pe această poziţie, butonul culisant
va sări şi nu mai poate fi apăsat.Vă sfătuin să reglaţi  comutatorul pentru
reglarea gradului de prăjire pe poziţia când nu folosiţi aparatul. Aceasta
reprezintă o măsură de siguranţă pentru prevenirea pornirii accidentale a
aparatului (de ex. de către copii).

• Tip HD2521/20: Introduceţi una sau două felii de pâine (fig. 1a).
• Tip HD2541/40: Introduceţi una sau două felii de pâine (fig. 1b).
• Pentru rezultate optime, introduceţi întotdeauna feliile de pâine în centrul

fantei cât mai mult posibil.

Înainte de a porni aparatul, selectaţi gradul de prăjire dorit (fig. 2a).
- Selectaţi poziţia 1 sau 2 pentru o prăjire uşoară, pentru a prăji o singură 

felie de pâine sau pentru pâinea uscată.

- Selectaţi poziţiile 3, 4 sau 5 pentru o prăjire medie.
- Selectaţi poziţia 6 pentru o prăjire puternică.
- Selectaţi poziţia 7 pentru a prăji pâine îngheţată (fig 2b).
- Când prăjiţi mai multe felii, nu este necesară re-selectarea poziţiei.
- Pentru a coborî feliile în aparat, apăsaţi butonul culisant (fig. 3).
- Când sunt gata feliile, fanta sare şi elementele de încălzire se opresc 

automat (fig. 4).

- Puteţi întrerupe procesul de prăjire împingând butonul culisant în sus 

manual (fig. 5a) sau reglând comutatorul pentru reglarea gradului de prăjire 
pe poziţia (fig. 6a).

- Modele HD2541/21: Dacă este necesar, puteţi ridica maneta puţin mai mult

pentru a scoate feliile mici de pâine. (fig. 5b).

- Puteţi întrerupe procesul de prăjire cu ajutorul butonului Stop. Maneta se

decuplează automat (fig. 6b).

Curăţare şi depozitare

Scoaterea firimiturilor din aparat:
- Scoateţi tava pentru firimituri (fig. 7).
- Nu scuturaţi aparatul pentru a scoate firimiturile.
- După utilizare, puteţi depozita cablul înfăşurându-l (fig. 8).

Utilizarea aparatului pentru prima oară

Când folosiţi aparatul pentru prima oară, vă recomandăm să îl lăsaţi să
funcţioneze de câteva ori la gradul cel mai înalt de prăjire, fără să introduceţi
felii de pâine, într-o încăpere aerisită, pentru a evita mirosurile neplăcute pe
care ar putea să le degaje. Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l reporni.

РУССКИЙ

Для эксплуатации тостера вставьте вилку шнура питания в розетку электросети 
и переведите рычаг выталкивателя в нижнее положение. Имейте в виду, что рычаг
будет оставаться в нижнем положении только в том случае, если тостер включен 
в электросеть!

Порядок работы 

(см. иллюстрации)

Переключатель степени подрумянивания Вашего тостера имеет положение 0.
При установке переключателя в это положение рычаг выталкивателя "перескакивает"
в верхнее положение и не может использоваться. Рекомендуем Вам устанавливать
переключатель степени подрумянивания в положение на время, пока Вы не
пользуетесь тостером. Это делается в целях безопасности для предотвращения
случайного включения тостера (например, малолетними детьми).

• Модель HD2521/20: вставьте один или два ломтика хлеба (рис. 1а).
• Модель HD2541/40: вставьте один или два ломтика хлеба (рис. 1b).
• Для оптимального подрумянивания ломтиков хлеба всегда старайтесь разместить

их как можно ближе к середине загрузочных щелей.

Перед включением тостера выберите требуемую степень подрумянивания с
помощью переключателя (рис. 2а).
- Для легкого подрумянивания, а также поджаривания сухого хлеба или одного

ломтика установите переключатель в положение 1 или 2.

- Для среднего подрумянивания хлеба установите переключатель в положение 

3, 4 или 5.

- Для сильного подрумянивания хлеба установите переключатель в положение 6.
- Для подогрева замороженого хлеба установите переключатель в положение 7

(рис. 2b).

- Если Вам необходимо поджарить большое количество тостов, нет

необходимости менять степень подрумянивания в процессе приготовления.

- Для загрузки ломтиков хлеба в тостер, переводите рычаг выталкивателя в нижнее

положение (рис. 3).

- По окончании приготовления тосты выталкиваются, а нагревательные элементы

автоматически отключаются (рис. 4).

- Вы можете прервать процесс приготовления тостов, переведя рычаг в верхнее

положение вручную (рис. 5a) или установив переключатель степени
подрумянивания в положение (рис. 6a).

-

Модели HD2541/21: Для извлечения кусочков хлеба меньшего размера, вы
можете еще немного приподнять рычаг тостера (рис. 5b).

-

Вы можете прервать процесс поджаривания, нажав кнопку СТОП. При
этом рычаг тостера автоматически поднимается (рис. 6b).

Очистка и хранение

Очистка тостера от крошек:
- Выдвиньте лоток для крошек (рис. 7).
- Запрещается очищать тостер от крошек, встряхивая его в перевернутом положении.
- После окончания работы Вы можете смотать шнур питания в отсек (рис. 8) 

для его хранения.

Первое включение тостера

При первом включении тостера настоятельно рекомендуем Вам выполнить
несколько циклов нагревания без ломтиков хлеба, установив максимальную
степень подрумянивания; во избежание появления неприятных запахов
помещение должно хорошо проветриваться. Между циклами приготовления
давайте тостеру возможность остыть.

ČESKY

K uvedení přístroje do chodu zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky a stiskněte 
toustovací páku. Nezapomeňte na to, že toustovací páka zůstává v dolní poloze 
jen když je přístroj připojen do sítě.

Důležité

• Než přístroj připojíte k síti zkontrolujte, zda napětí, uvedené na

jeho dně, souhlasí s napětím ve vaší světelné síti.

• Přístroj připojujte jen do zásuvek s nulovým kolíkem.
• Nedotýkejte se za provozu kovových částí přístroje, protože jsou

velmi teplé

• Pokud by v přístroji uvázla část chleba, vytáhněte nejprve

síťovou zástrčku ze zásuvky a pak opatrně chléb vyjměte.

• (Dbejte na to, abyste při vyjímání zbytků chleba nepoškodili

topné prvky přístroje. Nepoužívejte proto k tomuto úkonu
žádné kovové pomůcky).

• Za určitých okolností může chléb začít hořet. Proto

neumísťujte toustovač do blízkosti záclon nebo jiného
hořlavého materiálu. Nikdy neponechávejte přístroj za chodu
bez dozoru.

• Žádné rohlíky nebo jiné pečivo napokládejte přímo na přístroj

abyste ho nepoškodili.

• Před čištěním přístroje nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze

zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Nikdy ho nesmíte
ponořit do vody. Utírejte ho jen navlhčeným hadříkem.

• Pokud by se jakkoli poškodil síťový přívod, je nutné svěřit jeho

výměnu firmě Philips nebo jiné autorizované opravně, protože k
výměně jsou potřebné nejen speciální náhradní díly, ale i speciál-
ní nástroje.

• Toustovač je určen výhradně pro domácí potřebu.
• Toustovač je určen výhradně pro opékání toustovacího chleba.

Pokud byste ho použili k jiným účelům, například k sušení šatst-
va, riskujete jeho poškození.

Pracovní postup

(viz vyobrazení)

Na regulátoru zhnědnutí je poloha 0.V této poloze je toustovací páka
zablokována.To je zajištění proti náhodnému zapnutí přístroje (například dětmi).

• Typ HD2521/20: Lze vložit jeden nebo dva plátky toustovacího chleba (obr. 1a).
• Typ HD2541/40: Lze vložit jeden nebo dva plátky toustovacího chleba (obr. 1b).
• Pro optimální zhnědnutí vkládejte toustovací chléb pokud možno do středu

výřezu.

Než přístroj zapnete, zvolte předem vhodný stupeň zhnědnutí (obr. 2a).
- Stupeň 1 nebo 2 nastavte pro mírné zhnědnutí nebo při toustování jen 

jednoho plátku suchého chleba.

- Stupeň 3, 4 nebo 5 nastavte pro střední zhnědnutí.
- Stupeň 6 nastavte pro tmavé zhnědnutí.
- Stupeň 7 použijte pro toustovací chléb právě vyjmutý z mrazničky (obr. 2b).
- Pokud toustujete řadu chlebových plátků po sobě, můžete podle potřeby 

nastavení upravit.

- Stisknutím toustovací páky zasunete toustové chleby do přístroje (obr. 3).
- Pokud je toustování ukončeno, chleby automaticky vyskočí a topná tělesa se

vypnou (obr. 4).

- Toustovací proces můžete kdykoli přerušit nebo ukončit tak, že toustovací

páku zvednete rukou do horní polohy (obr. 5a) nebo nastavíte regulátor 
hnědnutí do polohy (obr.6a).

- Typy HD 2541/21: Pokud je to potřebné, můžete pro vyjímání menších plátků

pečiva zvednout toustovací páku ještě o kousek dále (obr. 5b).

- Toustování můžete přerušit tlačítkem STOP.Toustovací páka je tím automat-

icky uvolněna (obr. 6b).

Čištení a uchovávání přístroje

Vyjmutí drobků z přístroje:
- Vysuňte zásobník na drobky (obr. 7).
- Neodstraňujte drobky tak, že podržíte toustovač vzhůru nohama a drobky

vysypete.

- Po použití můžete síťový přívod stočit podle obr. 8.

První použití přístroje

Před prvním použitím velmi doporučujeme několikrát po sobě přístroj 
zapnout v dobře větrané místnosti aniž byste do něho vkládali toustovací
chléb a nastavit přitom nejvyšší stupeň zhnědnutí. Mezi jednotlivými cykly
nechte vždy přístroj chvíli vychladnout.

MAGYAR

A készülék használatakor dugja a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorba és
nyomja le a pirítókart. Kérjük jegyezze meg, hogy a pirítókar mindig lefelé álljon, ha a
készüléket a hálózathoz csatlakoztatta!

Fontos

• A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék

alján jelzett tápfeszültség megegyezik-e az otthonában lévő
hálózati tápfeszültséggel.

• A készüléket védőföldelésű fali konnektorba csatlakoztassa.
• Ne érintse meg a fémrészeket, mert a kenyérpirító

használatkor felforrósodik.

• Ha a kenyérszelet a kenyérpirítóba szorult, először húzza ki a

hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorból, majd óvatosan
vegye ki a kenyérpirítóból a kenyérszeletet.

• (A kenyérszelet kivételénél vigyázzon, nehogy megsérüljenek a

fűtőszálak. Soha ne használjon fémtárgyat ehhez a művelethez.)

• A kenyérszelet meggyulladhat. Ezért ne használja a 

kenyérpirítót függönyök, vagy egyéb könnyen gyulladó 
anyagok közelében vagy alatt. Soha ne hagyja a készüléket 
felügyelet nélkül.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat, vagy felmelegíteni kívánt

zsömléket közvetlenül a kenyérpirító tetejére, mert a készülék
megsérülhet.

• A kenyérpirító tisztításakor először húzza ki a hálózati 

csatlakozó dugót a fali konnektorból és hagyja a készüléket
lehűlni. Soha ne merítse a kenyérpirítót vízbe. Nedves ruhával
törölje le.

• Ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérült, csak a Philips

Szakszervizben cseréltetheti ki, mert a javításhoz speciális 
szerszámok és/vagy alkatrészek szükségesek.

• A kenyérpirítót csak háztartási célra használja.
• A kenyérpirítót csak kenyér pirítására használja. A kenyérpirító

más célú használata - például ruhák szárítása - esetén 
megsérülhet a készülék.

www.philips.com

• Хлеб может загореться. Поэтому тостером не следует пользоваться

рядом с занавесками или другими легковоспламеняющимися
изделиями. Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.

• Во избежание повреждения тостера не подогревайте какие-либо

предметы или булочки, положив их на тостер сверху.

• Перед очисткой тостера выньте вилку шнура питания из розетки

электросети и дайте прибору остыть. Запрещается погружать тостер
в воду. Для очистки тостера используйте влажную ткань.

• Поврежденный шнур питания прибора можно заменить только в

уполномоченном сервисном центре компании "Филипс", поскольку
для его замены требуются специальные инструменты и/или детали.

• Тостер предназначен для использования исключительно в домашних

условиях.

• Тостер предназначен только для поджаривания хлеба. Применение

тостера для других целей, например, для сушки одежды, может
привести к повреждению прибор.

• Przystępując do mycia tostera wyjmij wtyczkę z gniazdka 

ściennego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nigdy nie 
zanurzaj tostera w wodzie.Wycieraj go wilgotną ściereczką.

• Jeśli przewód urządzenia jest uszkodzony, można wymienić go

wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips,
gdyż do tego celu potrzebne są specjalne narzędzia i części
zamienne.

• Toster jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
• Toster jest przeznaczony wyłącznie do opiekania pieczywa.

Używanie tostera do innych celów, takich jak suszenie ubrań,
może spowodować uszkodzenie urządzenia.

SLOVENSKY

Keď chcete použiť prístroj, dajte zástrčku do zásuvky el. siete a zatlačte páku hriankovača.
Páka hriankovača zostane zatlačená len ak je prístroj zapojený do el. siete.

Dôležité upozornenie

• Pred zapojením prístroja skontrolujte, či napätie uvedené na

dne prístroja súhlasí s napätím vo Vašej el. sieti.

• Prístroj pripojte k uzemnenej zásuvke.
• Vyvarujte sa dotyku kovových častí, nakoľko sa hriankovač počas

prevádzky rozhorúči.

• Ak sa Vám zasekne kúsok chleba vovnútri hriankovača, prosíme

Vás, aby ste najprv vytiahli zástrčku zo zásuvky el. siete a potom
opatrne vytiahli krajec chleba z hriankovača.

• (Dbajte, aby ste pri vyberaní chleba nepoškodili výhrevné telesá.

Na tento účel nikdy nepoužívajte kovové predmety).

• Chlieb Vám môže zhorieť. Z tohoto dôvodu nesmiete 

hriankovač používať v blízkosti, či pod záclonami alebo
horľavým materiálom. Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

• Priamo na vrch hriankovača nedávajte zohrievať žiadne 

predmety, či rožky, mohli by ste tým poškodiť prístroj.

• Pri čistení hriankovača najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky el.

siete a prístroj nechajte vychladiť. Hriankovač nikdy neponorte
do vody. Prístroj utrite vlhkou utierkou.

• Ak sa Vám poškodil prívodný kábel prístroja, musí byť vymenený

prostredníctvom Philips, alebo ich servisnej organizácie, nakoľko
sú k tomu potrebné špeciálne náradia a/alebo časti.

• Hriankovač je určený len na domáce použitie.
• Hriankovač je určený len na opekanie chleba. Používanie 

hriankovača na iné účely, napr. sušenie  šiat, môže viesť k
poškodeniu prístroja.

Chod prístroja

(viď obrázky)

Váš hriankovač je vybavený nastavením ovládača stupňa opečenia. Keď je 
ovládač v tejto polohe, páka hriankovača vyskočí a nedá sa uviesť do chodu.
Doporučujeme Vám, nastaviť ovládač stupňa opečenia na 0, keď prístroj
nepoužívate. Zachová sa tým určitý stupeň bezpečnosti a to zabránením 
náhodného zapnutia hriankovača (napr. malými deťmi).

• Typ HD2521/20: Vložte jeden alebo dva krajce chleba (obr. 1a).
• Typ HD2541/40: Vložte jeden alebo dva krajce chleba (obr. 1b).
• Pre dosiahnutie optimálneho výsledku opečenia dávajte vždy chleba čo 

najviac do stredu drážok.

Pred zapnutím prístroja si zvoľte požadovaný stupeň opečenia (obr. 2a).
- Zvoľte si nastavenia 1 alebo 2 pre jemné opečenie alebo pri opekaní len 

jedného krajca chleba, či suchého chleba.

- Zvoľte si nastavenie 3, 4 alebo 5 pre stredné opečenie.
- Zvoľte si nastavenie 6 pre tmavšie opečenie.
- Zvoľte si nastavenie 7 pre opekanie zmrazeného chleba (obr. 2b).
- Pri opekaní série krajcov nie je potrebné opakovane prestavovať nastavenie.
- Krajce ponoríte do hriankovača zatlačením páky hriankovača (obr. 3).
- Keď je hrianka hotová vyskočí a výhrevné telesá sa automaticky vypnú 

(obr. 4).

- Proces opekania môžete prerušiť manuálnym vytlačením páky hriankovača

(obr. 5a), alebo nastavením voliča opekania na pozíciu (obr. 6a).

- Modely HD2541/21: Ak treba, môžete páku hriankovača zodvihnúť aj trochu

viac, aby ste mohli vybrať menšie krajce chleba (obr. 5b).

- Hriankovanie môžete prerušiť tlačidlom Stop. Páka hriankovača sa uvoľní

automaticky (obr. 6).

Čistenie a odkladanie

Odstránenie omrviniek z hriankovača:
- Vytiahnite von tácku na omrvinky (obr. 7).
- Omrvinky neodstraňujte otáčaním hriankovača a vytriasaním.
- Po použití môžete sieťový kábel odložiť tak, že ho naviniete (obr. 8).

Prvé použitie prístroja

Pri prvom použití hriankovača Vám vyslovene doporučujeme nechať 
hriankovač prejsť niekoľko cyklov bez krajca chleba, na najvyššom nastavení,
vo vetranej miestnosti, čím zabránite šíreniu nepríjemného zápachu.
Hriankovač nechajte medzi toustovacími cyklami vychladiť.

Működtetés

(lásd az ábrákat)

A készülék barnítóválasztó kapcsolóját fokozattal látták el. Ha a választó 
kapcsoló ebben a pozícióban áll, a pirítókar felugrik és nem működik. Ha a
készüléket nem használja, állítsa a barnítóválasztó kapcsolót fokozatra.
Ez biztonság szempontjából megelőzi a kenyérpirító véletlen bekapcsolását 
(pl. gyerekek által).

• HD2521/20 típus: Helyezzen be egy vagy két szelet kenyeret (1a ábra).
• HD2541/40 típus: Helyezzen be egy vagy két szelet kenyeret (1b ábra).
• Az optimális barnítási eredmény érdekében a kenyérszeleteket mindig a 

nyílások közepére tegye.

A készülék bekapcsolása előtt válassza ki a kívánt barnító fokozatot (2a ábra).
- Enyhébb barnítás, egy szelet vagy száraz kenyér pirításához válassza az 1-es

vagy 2-es fokozatot.

- Közepes barnításhoz válassza a 3, 4, vagy 5-ös fokozatot.
- Sötétebb barnításhoz válassza a 6-os fokozatot.
- Mélyhűtött kenyér pirításához válassza a 7-es fokozatot (2b ábra).
- Ha egymás után több kenyérszeletet akar pirítani, nem szükséges a fokozatok

újraállítása.

- A kenyérszeletek kenyérpirítóba történő leengedéséhez nyomja le a

pirítókart (3. ábra).

- Ha kész, a pirítós felugrik és a készülék automatikusan kikapcsol (4. ábra).
- A pirítás megszakításához nyomja fel kézzel a pirítókart (5a. ábra), vagy a

barnítóválasztó kapcsolót kapcsolja pozícióba (6a. ábra).

- HD 2541/21 típusokhoz:Amennyiben szükséges, a kenyérpirító

kiemelőszerkezete feljebb emelhető, így a kisebb darabok is könnyen kivehetőek
(5b. ábra).

- A pirítás megszakítható a Stopgomb megnyomásával. Ilyenkor a

kiemelőszerkezet automatikusan kiold és kidobja a kenyeret (6b. ábra).

Tisztítás és tárolás

Távolítsa el a morzsákat a kenyérpirítóból:
- Vegye ki a morzsatartó tálcát (7. ábra).
- Távolítsa el a morzsákat. Fordítsa a készüléket fejjel lefelé és rázza meg.
- Használat után a hálózati csatlakozó vezetéket felcsévélheti (8. ábra).

A készülék első használata

A készülék első használatakor kifejezetten azt tanácsoljuk, hogy végezzen
több pirítási ciklust kenyérszeletek nélkül a legmagasabb pirító fokozattal.
Szellőztetett szobában végezze, mert a készülék kellemetlen szagot bocsáthat
ki. Hagyja lehűlni a kenyérpirítót a pirítási ciklusok között.

Внимание

• Перед включением прибора убедитесь, что номинальное

напряжение, указанное на его нижней поверхности, соответствует
напряжению электросети у Вас дома.

• Подключайте тостер к заземленной розетке электросети.
• В процессе работы тостер сильно нагревается, поэтому избегайте

прикасаться к его металлическим поверхностям.

• Если ломтик хлеба застрял внутри тостера, выньте вилку шнура из

розетки электросети и затем осторожно извлеките ломтик из тостера.

• (Извлекайте ломтик хлеба осторожно, чтобы не повредить

нагревательные элементы. Запрещается пользоваться для этой цели
металлическими предметами).

Ważne

• Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce

znamionowej urządzenia jest takie samo, jak napięcie sieciowe
w twoim domu.

• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka.
• Nie dotykaj metalowych części tostera, które podczas jego

pracy szybko się nagrzewają.

• Jeśli kromka pieczywa zablokuje się wewnątrz urządzenia:

wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i następnie ostrożnie
wyjmij kromkę z tostera.

• (Uważaj, by podczas wyjmowania kromki nie uszkodzić części

grzejnych tostera. Dlatego nie używaj do tego celu metalowych
przedmiotów.)

• Chleb może się zapalić. Dlatego nie używaj urządzenia w

pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów. Nigdy nie
zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

• Nie kładź żadnych przedmiotów, rogalików czy bułek do 

podgrzania bezpośrednio na górnej części tostera, gdyż może 
to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

7

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    • Przystępując do mycia tostera wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nigdy nie zanurzaj tostera w wodzie.Wycieraj go wilgotną ściereczką. • Jeśli przewód urządzenia jest uszkodzony, można wymienić go wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips, gdyż
  • Страница 2 из 3
    • Przystępując do mycia tostera wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nigdy nie zanurzaj tostera w wodzie.Wycieraj go wilgotną ściereczką. • Jeśli przewód urządzenia jest uszkodzony, można wymienić go wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips, gdyż
  • Страница 3 из 3