Инструкция для PHILIPS HD2698

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HD2698

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

j

i h g f

a

b

c

d e

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HD2698_UM_EEU_V1.0

1

2

English

a Crumb tray
b Warming rack lever
c Warming rack
d Stop button
e Toasting  lever
f One-side toasting button
g Defrost button
h Reheat button
i Browning control
j Warming setting

Srpski

a Fioka za mrvice
b RuĈka rešetke za zagrevanje
c Rešetka za zagrevanje
d Dugme za prekid
e RuĈka za ukljuĈivanje
f Dugme za peĈenje tosta sa jedne strane
g Dugme za odmrzavanje
h Dugme za podgrevanje
i Kontrola zapeĈenosti
j Postavka zagrevanja

ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ

a ǘǻǿǻǷ DZǸȌ ǷǽǵȂǿ
b ǏǭdzȒǸȉ ǽǭǹǷǵ DZǸȌ ǼȒDZȒǰǽȒǯǭǺǺȌ
c ǝǭǹǷǭ DZǸȌ ǼȒDZȒǰǽȒǯǭǺǺȌ
d ǗǺǻǼǷǭ "ǾǿǻǼ"
e ǏǭdzȒǸȉ ǼȒDZǾǹǭdzȀǯǭǺǺȌ
f ǗǺǻǼǷǭ ǻDZǺǻǾǿǻǽǻǺǺȉǻǰǻ 
      ǼȒDZǾǹǭdzȀǯǭǺǺȌ
g ǗǺǻǼǷǭ ǽǻǴǹǻǽǻdzȀǯǭǺǺȌ
h ǗǺǻǼǷǭ ǼǻǯǿǻǽǺǻǰǻ ǺǭǰǽȒǯǭǺǺȌ
i ǝDzǰȀǸȌǿǻǽ ǼȒDZǾǹǭdzȀǯǭǺǺȌ
j ǚǭǸǭȅǿȀǯǭǺǺȌ ǼȒDZȒǰǽȒǯǭǺǺȌ

SlovenšĈina

a Pladenj za drobtine
b Vzvod nosilca za segrevanje
c Nosilec za segrevanje
d Gumb STOP
e RoĈica za peko
f Gumb za enostransko peko
g Gumb za odmrzovanje
h Gumb za pogrevanje
i Regulator zapeĈenosti
j Nastavitev za segrevanje

Slovensky

a Podnos na odrobinky
b Páka roštu na ohrievanie
c Rošt na ohrievanie
d TlaĈidlo  Stop
e Páka hriankovaĈa
f TlaĈidlo opekania z jednej strany
g TlaĈidlo  rozmrazovania
h TlaĈidlo opakovaného ohrevu
i Ovládanie intenzity zhnednutia
j Nastavenie ohrievania

Eesti

a Purukandik
b Soojendusresti hoob
c Soojendusrest
d Stoppnupp
e Röstimishoob
f Ühepoolse röstimise nupp
g Sulatusnupp
h Ülessoojendusnupp
i Pruunistamisregulaator
j Soojendamisasend

Hrvatski

a Ladica za mrvice
b RuĈica rešetke za zagrijavanje
c Rešetka za zagrijavanje
d Gumb za zaustavljanje
e RuĈica za tostiranje
f Gumb za tostiranje s jedne strane
g Gumb za odmrzavanje
h Gumb za podgrijavanje
i Regulator prepeĈenosti
j Postavka za zagrijavanje

Magyar

a Morzsatálca
b Melegítʼnrács karja
c Melegítʼnrács
d Stop gomb
e Pirítós kiemelʼn
f Egyoldalas pirítás gomb
g Kiolvasztó gomb
h Újramelegítés gomb
i Pirításszabályzó
j Melegítés beállítás

ʙǭǴǭʚȅǭ

a ʗǵʘȈǹ ǺǭȀǭǾȈ
b ʗȈǴDZȈǽǭǿȈǺ ǾʥǽDz ǿʞǿʘǭǾȈ
c ʗȈǴDZȈǽǭǿȈǺ ǾʥǽDz
d ǟǻʘǿǭǿǭǿȈǺ ǿʜǶǹDz
e ʗȈǴǭǽǿȀ ǿʞǿʘǭǾȈ
f ǎȒǽ dzǭʖȈǺ ʘȈǴǭǽǿȀ ǿʜǶǹDzǾȒ
g ǒǽȒǿȀ ǿʜǶǹDzǾȒ
h ʗǭǶǿǭ ʘȈǴDZȈǽȀ ǿʜǶǹDzǾȒ
i ʗȈǴǭǽǿȀDZȈ ǮǭǾʘǭǽȀ ǿDzǿȒǰȒ
j ʗȈǴDZȈǽȀ ǮǭʖDZǭǽǸǭǹǭǾȈ

Lietuviškai

a Trupiniŧ  padĒklas
b Šildymo groteliŧ svirtis
c Šildymo grotelĒs
d Stabdymo mygtukas
e Skrudinimo svirtis
f Vienos pusĒs skrudinimo mygtukas
g Atšildymo mygtukas
h Pašildymo mygtukas
i Skrudinimo reguliatorius
j Šildymo nustatymas

Latviešu

a DrupaĈu paplüte
b KarsĎšanas restĦšu svira
c KarsĎšanas restĦtes
d Stop poga
e GrauzdĎšanas svira
f VienpusĎjas grauzdĎšanas poga
g AtkausĎšanas poga
h UzsildĦšanas poga
i GrauzdĎšanas vadĦba
j SildĦšanas iestatĦjums

Polski

a Tacka na okruszki
b Podnoőnik rusztu do podgrzewania
c Ruszt do podgrzewania
d Przycisk STOP
e Dŭwignia
f Przycisk jednostronnego opiekania
g Przycisk rozmraůania
h Przycisk ponownego podgrzania
i PokrĔtão regulacji czasu opiekania
j Ustawienie podgrzewania

Românþ

a Tavþ pentru firimituri
b Mâner grilaj de încþlzire
c Grilaj de încþlzire
d Buton Stop
e Mâner pentru prþjire
f Buton de prþjire pe o singurþ parte
g Buton Decongelare
h Buton Reîncþlzire
i Control rumenire
j Setare încþlzire

ǝȀǾǾǷǵǶ

a ǜǻDZDZǻǺ DZǸȌ ǷǽǻȅDzǷ
b ǝȀȄǷǭ ǼǻDZǾǿǭǯǷǵ DZǸȌ ǼǻDZǻǰǽDzǯǭ
c ǜǻDZǾǿǭǯǷǭ DZǸȌ ǼǻDZǻǰǽDzǯǭ
d ǗǺǻǼǭ ǞǟǛǜ
e ǝȀȄǷǭ ǿǻǾǿDzǽǭ
f ǗǺǻǼǷǭ ǻǮdzǭǽǵǯǭǺǵȌ Ǿ ǻDZǺǻǶ ǾǿǻǽǻǺȈ
g ǗǺǻǼǷǭ ǽǭǴǹǻǽǭdzǵǯǭǺǵȌ
h ǗǺǻǼǷǭ ǼǻDZǻǰǽDzǯǭ
i ǝDzǰȀǸȌǿǻǽ ǾǿDzǼDzǺǵ ǻǮdzǭǽǵǯǭǺǵȌ
j ǡȀǺǷȃǵȌ ǽǭǴǻǰǽDzǯǭǺǵȌ

ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ

a ǟǭǯǵȄǷǭ Ǵǭ ǿǽǻȂǵ
b ǘǻǾǿ Ǻǭ ǾǿǻǶǷǭǿǭ Ǵǭ ǴǭǿǻǼǸȌǺDz
c ǞǿǻǶǷǭ Ǵǭ ǴǭǿǻǼǸȌǺDz
d ǎȀǿǻǺ Ǵǭ ǾǼǵǽǭǺDz
e ǜȀǾǷǻǯ ǸǻǾǿ
f ǎȀǿǻǺ Ǵǭ DzDZǺǻǾǿǽǭǺǺǻ ǼǽDzǼǵȄǭǺDz
g ǎȀǿǻǺ Ǵǭ ǽǭǴǹǽǭǴȌǯǭǺDz
h ǎȀǿǻǺ Ǵǭ ǼǻDZǰǽȌǯǭǺDz
i ǝDzǰȀǸǵǽǭǺDz Ǻǭ ǾǿDzǼDzǺǿǭ Ǻǭ ǵǴǼǵȄǭǺDz
j ǚǭǾǿǽǻǶǷǭ Ǵǭ ǴǭǿǻǼǸȌǺDz

ćeština

a Zásuvka na drobky
b PáĈka rozpékacího držáku
c Rozpékací držák
d TlaĈítko  stop
e PáĈka topinkovaĈe
f TlaĈítko jednostranného opékání
g TlaĈítko  rozmrazení
h TlaĈítko  ohŏevu
i Nastavení opékání
j Nastavení rozpékání

English     

Before first use

Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest 
browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without 
bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Srpski

Pre prve upotrebe

Toster držite u prostoriji sa dobrom ventilacijom i izaberite najveĂi stepen 
zapeĈenosti. Obavite nekoliko ciklusa peĈenja bez hleba. To Ăe sagoreti 
svu prašina i spreĈiĂe neprijatne mirise.

ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ

ǜDzǽDzDZ ǼDzǽȅǵǹ ǯǵǷǻǽǵǾǿǭǺǺȌǹ

ǏǾǿǭǺǻǯȒǿȉ ǿǻǾǿDzǽ Ȁ DZǻǮǽDz ǼǽǻǯȒǿǽȋǯǭǺǻǹȀ ǼǽǵǹȒȆDzǺǺȒ ǿǭ ǯǵǮDzǽȒǿȉ 
ǺǭǶǯǵȆǵǶ ǽȒǯDzǺȉ ǼȒDZǾǹǭdzȀǯǭǺǺȌ. ǑǭǶǿDz ǿǻǾǿDzǽȀ ǯǵǷǻǺǭǿǵ DZDzǷȒǸȉǷǭ 
ȃǵǷǸȒǯ ǼȒDZǾǹǭdzȀǯǭǺǺȌ ǮDzǴ ȂǸȒǮǭ. ǣDz ǾǼǭǸǵǿȉ ǼǵǸ ǿǭ DZǻǴǯǻǸǵǿȉ 
ǴǭǼǻǮȒǰǿǵ ǯǵǺǵǷǺDzǺǺȋ ǺDzǼǽǵȐǹǺǻǰǻ ǴǭǼǭȂȀ.

SlovenšĈina

Pred prvo uporabo

OpekaĈ postavite v dobro prezraĈeno sobo in izberite najvišjo nastavitev 
zapeĈenosti. Opravite nekaj ciklov peke brez kruha. To z grelnih 
elementov odstrani prah in prepreĈuje neprijetne vonjave.

Slovensky     

Pred prvým použitím

HriankovaĈ umiestnite do dobre vetranej miestnosti a nastavte najvyššiu 
intenzitu opeĈenia. Nechajte hriankovaĈ vykonař niekoĸko cyklov 
opeĈenia naprázdno bez chleba. Vypáli sa tak prach a zabráni sa vzniku 
nepríjemného zápachu.

ǝȀǾǾǷǵǶ     

ǜDzǽDzDZ ǼDzǽǯȈǹ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵDzǹ

ǠǾǿǭǺǻǯǵǿDz ǿǻǾǿDzǽ ǯ Ȃǻǽǻȅǻ ǼǽǻǯDzǿǽǵǯǭDzǹǻǹ ǼǻǹDzȆDzǺǵǵ ǵ ǯǷǸȋȄǵǿDz Dzǰǻ, 
ȀǾǿǭǺǻǯǵǯ ǾǭǹȀȋ ǯȈǾǻǷȀȋ ǾǿDzǼDzǺȉ ǻǮdzǭǽǵǯǭǺǵȌ. ǏȈǼǻǸǺǵǿDz ǺDzǾǷǻǸȉǷǻ ȃǵǷǸǻǯ 
ǻǮdzǭǽǵǯǭǺǵȌ, ǺDz ǼǻǹDzȆǭȌ ȂǸDzǮ ǯ ǼǽǵǮǻǽ. Ǫǿǻ ǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻ DZǸȌ ǾdzǵǰǭǺǵȌ 
ǯǻǴǹǻdzǺǻǶ ǼȈǸǵ ǯ ǼǽǵǮǻǽDz ǵ ȀDZǭǸDzǺǵȌ ǺDzdzDzǸǭǿDzǸȉǺȈȂ ǴǭǼǭȂǻǯ.

Românþ     

Înainte de prima utilizare

Aŕezaŗi prþjitorul de pâine într-o încþpere ventilatþ corespunzþtor ŕi 
selectaŗi cea mai mare setare pentru rumenire. Lþsaŗi prþjitorul de pâine 
sþ finalizeze câteva cicluri de prþjire fþrþ pâine. Astfel veŗi elimina praful ŕi 
vei preveni mirosurile neplþcute.

Latviešu     

Pirms pirmüs lietošanas reizes

Novietojiet tosteru labi vĎdinütü telpü un izvĎlieties augstüko 
grauzdĎšanas iestatĦjumu. ĵaujiet tosteram veikt vairükus pilnus 
grauzdĎšanas ciklus bez maizes. Tiek nograuzdĎti putekĶi un likvidĎtas 
nepatĦkamas smakas.

Polski     

Przed pierwszym uůyciem

Toster naleůy umieőciĂ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wybraĂ 
najdãuůszy czas opiekania. UrzĀdzenie naleůy kilkakrotne uruchomiĂ bez 
pieczywa. Pozwoli to wypaliĂ kurz oraz zapobiec przykremu zapachowi.

ʙǭǴǭʚȅǭ     

ǍǸʘǭȅ ʚǻǸDZǭǺǭǽ ǭǸDZȈǺDZǭ

ǟǻǾǿDzǽDZȒ dzǭʘǾȈ dzDzǸDZDzǿȒǸDzǿȒǺ ǮʥǸǹDzǰDz ʘǻǶȈǼ, Dzʚ dzǻʖǭǽȈ ʘȈǴǭǽǿȀ 
ǮǭʖDZǭǽǸǭǹǭǾȈǺ ǿǭʚDZǭʚȈǴ. DŽȅȒǺDz ǺǭǺ ǾǭǸǹǭǾǿǭǺ ǮȒǽǺDzȅDz ʘȈǴǭǽǿȀ 
ǼǽǻȃDzDZȀǽǭǾȈǺ ǻǽȈǺDZǭʚȈǴ. ǎʞǸ ʘǭǺDZǭǶ DZǭ ǮȒǽ ȅǭʚDZȈ ǷʜǶDZȒǽȒǼ, 
dzǭʖȈǹǾȈǴ ǵȒǾǿDzǽDZȒʚ ǭǸDZȈǺ ǭǸǭDZȈ.

Lietuviškai     

Prieš naudojant pirmĀ kartĀ

Pastatykite skrudintuvĀ tinkamai vĒdinamame kambaryje ir pasirinkite 
didžiausiĀ skrudinimo nustatymĀ. Leiskite skrudintuvui atlikti kelis 
skrudinimo ciklus be duonos. Taip bus sudeginamos dulkĒs ir išvengta 
nemaloniŧ kvapŧ.

Magyar

Teendʼnk az elsʼn használat elʼntt

A kenyérpirítót megfelelʼnen szellʼnzʼn helyiségben helyezze el, majd 
válassza a legmagasabb pirítási fokozatot. Végezzen néhány pirítási ciklust a 
készülékkel, anélkül, hogy kenyérszeleteket helyezne bele. Ez kiégeti a 
lerakódott port és megelʼnzi a kellemetlen szagok kialakulását.

Hrvatski     

Prije prvog korištenja

Toster smjestite u prostoriju s dobrom ventilacijom i odaberite najvišu 
postavku prepeĈenosti. Ostavite toster da odradi nekoliko ciklusa tostiranja 
bez kruha. Tako Ăe izgorjeti prašina i sprijeĈit Ăe se neugodni mirisi.

Eesti     

Enne esimest kasutamist

Viige röster korralikult õhutatud ruumi ja valige kõrgeim pruunistusaste. 
Laske röstril läbi teha mõned röstimistsüklid ilma leivaviiluta. See aitab 
põletada ära tolmu ja vältida ebameeldivaid lõhnu.

ćeština

     

Pŏed prvním použitím

UmístĖte topinkovaĈ do dobŏe vĖtrané místnosti a nastavte nejvyšší stupeŀ 
opeĈení. DoporuĈujeme provést nĖkolik cyklţ opékání bez vloženého 
peĈiva. Takto spálíte veškerý prach a pŏedejdete nepŏíjemnému zápachu.

ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ

     

ǜǽDzDZǵ Ǽȇǽǯǭǿǭ ȀǼǻǿǽDzǮǭ

ǞǸǻdzDzǿDz ǿǻǾǿDzǽǭ ǯ DZǻǮǽDz ǼǽǻǯDzǿǽȌǯǭǺǻ ǼǻǹDzȆDzǺǵDz ǵ ǵǴǮDzǽDzǿDz 
ǺǭǶ-ǯǵǾǻǷǭǿǭ ǺǭǾǿǽǻǶǷǭ Ǵǭ ǼǽDzǼǵȄǭǺDz. ǛǾǿǭǯDzǿDz ǿǻǾǿDzǽǭ DZǭ ǵǴǯȇǽȅǵ 
ǺȌǷǻǸǷǻ ȃǵǷȇǸǭ Ǻǭ ǼǽDzǼǵȄǭǺDz, ǮDzǴ DZǭ ǵǹǭ ȂǸȌǮ ǯ ǺDzǰǻ. ǟǭǷǭ ȆDz ǵǴǰǻǽǵ 
ǯǾǵȄǷǵȌǿ ǼǽǭȂ ǵ ȆDz ǾDz ǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǿ ǺDzǼǽǵȌǿǺǵ ǹǵǽǵǴǹǵ.

 3140 035 29751

 

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Register your product and get support at English 1 www.philips.com/welcome HD2698 a b c d e a Crumb tray b Warming rack lever c Warming rack d Stop button e Toasting lever f One-side toasting button g Defrost button h Reheat button i Browning control j Warming setting ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ j i h gf a ǟǭǯǵȄǷǭ
  • Страница 2 из 3
    3 English Eesti ʙǭǴǭʚȅǭ Leiva röstimine: vt toiminguid (joonis 3): a b c e. Ülessoojendamine, -sulatamine või leivaviilu ühe külje röstimine (joonis 3): vt toiminguid a b c d e. Toimingu d juures vajutage soovitud nuppe. Leivaviilu ühe külje röstimine: sisestage leivaviil röstrisse niimoodi, et
  • Страница 3 из 3