Инструкция для PHILIPS HD7444

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Important

◗ Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.
◗ Before you connect the appliance, check whether the mains voltage indicated

on the appliance corresponds with the mains voltage in your home.

Preparing the appliance for use

- Clean the jug and filterholder (see section 'Cleaning').
- Place the appliance on a stable surface.
Do not put the appliance on a hot surface.
Keep the appliance out of the reach of children and make sure that they are unable
to pull at the cord.
- Put the plug in an earthed wall socket.
◗ You can store excess cord at the back of the appliance (fig. 1).
Prevent the cord from coming into contact with hot surfaces.
- Open the lid (fig. 2).
- Fill the watertank to the MAX-indication with cold, fresh water and put the jug

in place (fig. 3).

Do not put a filter and coffee in the basket.

- Switch the appliance on by pressing the button (fig. 4).

B

The pilot light goes on (type HD7444 only).

Let the appliance run until the watertank is completely empty.
- After all water is in the jug: switch off the appliance.
Let the appliance cool down for at least 3 minutes before you start brewing coffee.

Brewing coffee

- Open the lid.
- Fill the watertank with the desired amount of cold, fresh water (fig. 5).
The level indications on the left apply to large cups (120 ml).
The level indications on the right apply to small cups (80 ml).
- Close the lid.
- Place the jug.
- Open the filter holder (fig. 6).
- Put a paper filter (type 1x4 or no.4) in the filter holder.
Do not forget to fold the sealed edges of the filter.
Some versions come with a permanent filter. In this case, you do not need to use a
paper filter.
- Put pre-ground coffee (filter-fine grind) in the filter (fig. 7).
For large cups: use one full measuring spoon for each cup.
For small cups: use one level measuring spoon for each cup.
- Close the lid.
- Switch the appliance on by pressing the button.

B

The pilot light will go on (type HD7444 only).

- Switch the appliance off after use.
Let the appliance cool down for at least 3 minutes before you start brewing coffee
again.

Cleaning

- Unplug the appliance.
- Clean the outside of the appliance with a moist cloth.
Never immerse the appliance in water.
- Clean the jug and the removable filterholder in hot soapy water or in the

dishwasher (fig. 8).

Descaling

Descale the appliance regularly. In case of normal use:
-  2 or 3 times a year if your using soft water (less than 18°DH);
-  4 or 5 times a year if you are using hard water (more than 18°DH).
Turn to your local water board for information about the water hardness in 
your area.
- Use an appropriate descaler or fill the water tank with white vinegar. 

Do not put a filter and coffee in the filter holder.

- Let the appliance complete two runs.
See 'Brewing coffee'. Let the appliance cool down before you start the second run.
- Let the appliance complete two more runs with fresh, cold water to remove

any vinegar and scale residues.

- Clean the separate parts.

Replacement

Cord

If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Jug

You can order a new jug under type number HD7955 or HD7956, depending on
the type and color of your coffee maker. Please check with your local Philips dealer
or Philips Service Centre.

Permanent filter

A permanent filter is available under service nr.:
- 4822 480 50402 ('gold' filter)
- 4822 480 50479

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you
will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact
the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

ENGLISH

Внимание

◗ Запрещается пользоваться электроприбором при обнаружении

неисправности вилки, шнура питания или самого электроприбора.

◗ Прежде чем включать электроприбор в сеть, убедитесь в том, что

указанное на электроприборе напряжение соответствует напряжению
электросети в Вашем доме.

РУССКИЙ

www.philips.com

u

4222 001 92255

Important

◗ Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul sau chiar aparatul sunt stricate.
◗ Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat

corespunde tensiunii locale.

Pregătirea aparatului pentru utilizare

- Curăţaţi cana şi suportul filtrului (a se vedea capitolul "Curăţare").
- Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă.
Nu aşezaţi aparatul pe o suprafaţă fierbinte.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor şi aveţi grijă ca aceştia să nu
ajungă la cablu.
- Introduceţi stecherul într-o priză cu legătură la pământ.
◗ Puteţi depozita cablul rămas la spatele aparatului (fig. 1).
Cablul nu trebuie să vină în contact cu suprafeţele încinse.
- Deschideţi capacul (fig. 2).
- Umpleţi rezervorul cu apă rece şi proaspătă până la indicaţia MAX şi poziţionaţi

cana (fig. 3).

Nu puneţi  filtrul sau cafeaua în coş.

- Porniţi aparatul apăsând butonul (fig. 4).

B

Becul pilot se aprinde (doar tipul HD7444).

Lăsaţi aparatul să funcţioneze până ce rezervorul se goleşte.
- Când toată apa s-a scurs în cană: opriţi aparatul.
Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin 3 minute înainte de a începe să faceţi  cafea
din nou.

Prepararea cafelei

- Deschideţi capacul.
- Umpleţi rezervorul cu cantitatea de apă rece şi proaspătă dorită (fig. 5).
Gradaţiile din stânga aparatului corespund cănilor mari (120 ml.).
Gradaţiile din dreapta aparatului corespund cănilor mici (80 ml.)
- Închideţi capacul.
- Poziţionaţi cana.
- Deschideţi suportul filtrului (fig. 6).
- Puneţi o hârtie de filtru (tip 1x4 sau nr. 4) în suportul filtrului.
Nu uitaţi să împăturiţi marginile filtrului.
Unele tipuri sunt furnizate cu un filtru permanent. În acest caz, nu trebuie să folosiţi
filtru de hârtie.
- Puneţi cafea măcinată (special) pentru filtru (fig. 7).
Pentru căni mari: folosiţi linguri cu vârf pentru fiecare cană.
Pentru căni mici: folosiţi o lingură rasă pentru fiecare cană.
- Închideţi capacul.
- Porniţi aparatul apăsând butonul.

B

Becul pilot se aprinde (doar tipul HD7444).

- Opriţi aparatul după utilizare.
Lăsaţi aparatul să se răcească cel puţin 3 minute înainte de a-l folosi din nou.

Curăţare

- Scoateţi aparatul din priză.
- Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă.
- Spălaţi cana şi suportul filtrului detaşabil în apă caldă cu detergent sau în maşina

de spălat vase (fig. 8).

Îndepărtarea calcarului

Îndepărtaţi calcarul de pe aparat în mod regulat. În caz de utilizare normală:
- de 2-3 ori pe an,dacă nu folosiţi apă dură (mai puţin de 18cDH).
- de 4-5 ori pe an, dacă folosiţi apă dură (mai mult de 18cDH).
Apelaţi la furnizorul dumneavoastră de apă pentru a obţine informaţii cu privire la
duritatea apei.
- Folosiţi o soluţie de decalcitrare potrivită sau umpleţi rezervorul cu oţet alb. 

Nu introduceţi filtrul sau cafeaua în suportul filtrului.

- Lăsaţi aparatul să funcţioneze de două ori.
A se vedea capitolul "Prepararea cafelei". Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l
porni din nou.
- Lăsaţi aparatul să funcţioneze încă de 2 ori cu apă proaspătă şi rece pentru a

îndepărta resturile de calcar şi oţet.

- Curăţaţi componentele detaşabile.

Înlocuire

Cablul

Daca cordonul de alimentare este defect, inlocuirea lui va fi executată la un centru
service autorizat Philips sau de catre o persoana autorizată.

Cană

Puteţi comanda o cană nouă cu numărul HD7955 sau HD7956, în funcţie de tipul şi
culoarea aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să apelaţi la furnizorul dumneavoastră
Philips sau la un centru Philips.

Filtru permanent

Filtrul permanent are codul:
- 4822 480 50402 (filtru "auriu")
- 4822 480 50479

Garanţie şi service

Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul
Philips www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara
dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara
dumneavoastră nu există un astfel de departament, contactaţi furnizorul
dumneavoastră Philips sau Departamentul Service pentru Aparate Electrocasnice şi
Produse de Îngrijire Personală Philips.

ROMANĂ

Ważne

◗ Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub sam ekpres są

uszkodzone.

◗ Zanim podłączysz urządzenie, sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce

znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.

Przygotowanie urządzenia do użycia

- Umyj dzbanek i uchwyt filtra (patrz część "Mycie").
- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
Nie stawiaj urządzenia na gorącej powierzchni.
Pamiętaj, by urządzenie znajdowało się poza zasięgiem dzieci i aby nie
mogły one pociągnąć za przewód zasilający.
- Włącz wtyczkę do uziemionego gniazdka.
◗ Możesz schować nadmiar przewodu z tyłu urządzenia (rys. 1).
Uważaj, by przewód zasilający nie stykał się z gorącą powierzchnią.
- Otwórz pokrywkę (rys. 2).
- Napełnij zbiornik na wodę do oznaczenia MAX zimną, świeżą wodą i postaw

dzbanek na miejsce (rys. 3).

Nie wkładaj filtra ani kawy do koszyczka.

- Włącz urządzenie, przyciskając włącznik (rys. 4).

B

Zaświeci się wówczas lampka kontrolna (tylko typ HD7444).

Odczekaj, aż zbiornik na wodę będzie zupełnie pusty.
- Gdy cała woda przeleje się do dzbanka, wyłącz urządzenie.
Zanim przystąpisz do parzenia kawy, odczekaj trzy minuty, aż urządzenie ostygnie.

Parzenie kawy

- Otwórz pokrywę.
- Napełnij zbiornik odpowiednią ilością zimnej, świeżej wody (rys. 5).
Oznaczenia po lewej stronie dotyczą dużych filiżanek (120 ml).
Oznaczenia po prawej stronie dotyczą małych filiżanek (80 ml.)
- Zamknij pokrywę.
- Wstaw dzbanek.
- Otwórz uchwyt filtra (rys. 6).
- Włóż filtr papierowy (typ 1x4 lub nr 4) do uchwytu filtra.
Nie zapomnij o zagięciu brzegów filtra.
Niektóre typy ekspresów wyposażone są w stały filtr. W takim przypadku nie musisz
używać filtra papierowego.
- Wsyp do filtra zmieloną kawę (gatunek do parzenia w ekspresie) (rys. 7).
Wsyp jedną pełną miarkę na każdą dużą filiżankę.
Wsyp jedną płaską miarkę na każdą małą filiżankę.
- Zamknij pokrywkę.
- Włącz urządzenie, wciskając włącznik.

B

Zaświeci się wówczas lampka kontrolna (tylko typ HD7444).

- Po użyciu wyłącz urzadzenie.
Zanim przystąpisz do ponownego parzenia kawy, odczekaj trzy minuty, aż urządzenie
ostygnie.

Mycie

- Wyłącz urządzenie z sieci.
- Wytrzyj obudowę ekspresu wilgotną ściereczką.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wymyj dzbanek i wyjmowany uchwyt filtra w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu

do mycia naczyń lub w zmywarce (rys. 8).

Usuwanie kamienia

Regularnie usuwaj kamień z urządzenia. Jeśli korzystasz z ekspresu umiarkowanie:
-2-

3 razy na rok, jeśli używasz miękkiej wody (poniżej18cDH).

-4-

5 razy na rok, jeśli używasz twardej wody (powyżej18cDH).

Informację na temat stopnia twardości wody w Twojej okolicy uzyskasz w najbliższej
stacji sanitarno-epidemiologicznej..
- Użyj odpowiedniego preparatu odkamieniającego lub napełnij zbiornik na wodę

octem. Nie wkładaj filtra ani kawy do uchwytu filtra.

- Uruchom dwukrotnie urządzenie.
Patrz "Parzenie kawy". Między jednym a drugim uruchomieniem urządzenia odczekaj,
aż ostygnie.
- Uruchom urządzenie kolejne dwa razy, teraz używając zimnej, świeżej wody, by

usunąć ocet i drobinki kamienia.

- Wyczyść ruchome części.

Wymiana

Przewód

Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony w
autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Philips, co pozwoli uniknąć ewentualnego
niebezpieczeństwa.

Dzbanek

Możesz zamówić nowy dzbanek, powołując się na numer HD7955 lyb HD7956 w
zależności od typu i koloru ekspresu. Skontaktuj się z lokalnym sklepem lub punktem
serwisowym firmy Philips

POLSKI

Fontos

◗ Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó dugó, a vezeték vagy maga a készülék

sérült.

◗ A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken jelzett hálózati

feszültség egyezik-e az otthonában lévő hálózati feszültséggel.

A készülék előkészítése a használatra

- Tisztítsa meg a kancsót és a szűrőtartót (lásd a "Tisztítás" c. részt).
- A készüléket stabil felületen helyezze el.
Ne tegye a készüléket forró felületre.
Tartsa távol a készüléktől a gyermekeket, és ne engedje, hogy rángassák
a csatlakozó vezetéket.
- A hálózati csatlakozó dugót földelt fali konnektorba dugja.
◗ A felesleges csatlakozó vezetéket a készülék hátulján is tárolhatja (1 ábra).
Vigyázzon, hogy a csatlakozó vezeték ne érjen forró felületekhez.
- Nyissa fel a fedőt (2 ábra).
- Töltse meg a víztartályt hideg, friss vízzel a MAX-jelzésig, és tegye a kancsót a

helyére (3 ábra).

Ne tegye a szűrőt és a kávét a kosárba.

- Kapcsolja be a készüléket a gomb megnyomásával (4 ábra).

B

A jelzőfény világít (csak a HD7444 típusnál).

Hagyja addig működni a készüléket, míg a víztartály teljesen üres lesz.
- Miután megtelt a kancsó: kapcsolja ki a készüléket.
Legalább 3 percig hagyja hűlni a készüléket, mielőtt ismét kávét főzne.

Kávéfőzés

- Nyissa fel a fedőt.
- Töltse meg a víztartályt a kívánt mennyiségű hideg, friss vízzel (5 ábra).
A baloldalon lévő szintjelzések nagy (120 ml-es) csészéknek felelnek meg.
A jobboldalon lévő szintjelzések kis (80 ml-es) csészéknek felelnek meg.
- Csukja le a fedőt.
- Tegye a kancsót a helyére.
- Nyissa a szűrőtartót (6 ábra).
- Tegyen (1x4 vagy no. 4 típusú) papírszűrőt a szűrőtartóba.
Ne felejtse el a szűrő széleit kihajtani.
Néhány típust tartós szűrővel láttak el. Ilyenkor nem szükséges papírszűrő használata.
- Tegye a (szűrő-finomságúra) őrölt kávét a szűrőbe (7 ábra).
Nagy csészékhez: minden csészéhez tele mérőkanálnyi kávét tegyen.
Kis csészékhez: minden csészéhez csapott mérőkanálnyi kávét tegyen.
- Csukja le a fedőt.
- Kapcsolja be a készüléket a gomb megnyomásával.

B

A jelzőfény világít (csak a HD7444 típusnál).

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
Legalább 3 percig hagyja hűlni a készüléket, míg ismét kávét főzne.

Tisztítás

- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból.
- A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.
Ne merítse vízbe a készüléket.
- Tisztítsa meg a kancsót és a kivehető szűrőtartót forró mosogatószeres vízzel.

Mosogatógépben is tisztíthatja (8 ábra).

Vízkőmentesítés

Rendszeresen vízkőmentesítse a készüléket. Normál használat esetén:
- évente 2-3-szor, ha lágy (18 DH-nál kisebb keménységi fokú) vizet használ;
- évente 4-5-ször, ha kemény (18 DH-nál nagyobb keménységi fokú) vizet használ.
Hívja fel a helyi vízműveket, és érdeklődjön a háztartásában használt víz keménységi
fokáról.
- Megfelelő vízkőmentesítőt használjon, vagy töltse fel a víztartályt háztartási

ecettel. Ne tegyen szűrőt és kávét a szűrőtartóba.

- Működtesse kétszer a készüléket.
Lásd a "Kávéfőzés" c. részt. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt ismét kávét főzne.
- Legalább kétszer működtesse a készüléket friss, hideg vízzel az ecet- és

vízkőmaradványok eltávolítása érdekében.

- Tisztítsa meg a levehető részeket.

Cserelehetőség

Hálózati csatlakozó vezeték

Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke sérült, csak az eredeti típusúra 
cseréltetheti ki. Forduljon Philips szaküzlethez vagy a Philips Szerviz Központhoz 
a csere érdekében.

Kancsó

Ha a csatlakozó vezeték meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a javítást
csak Philips szakszerviz vagy Philips felhatalmazással rendelkező szakember végezheti
el.

Tartós szűrő

A tartós szűrő az alábbi szervizszám alatt rendelhető meg:
- 4822 480 50402 ("arany" szűrő)
- 4822 480 50479

Ha kérdése van, hívja a Philips Segélyvonalat (a telefonszám a világméretű
garancialevélen található).

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM
együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen tipusú készülék megfelel a műszaki
adatokban megadott értékeknek.
Érintésvédelmi osztály: I.
Feszültség: 220-240 V
Teljesítmény: 900-1100 W

FIGYELEM!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember
(szervíz) javíthatja.
A készülék csak háztartási célokra használható. 

GARANCIA

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merült fel, akkor látogasson
el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon országa Philips
vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világ minden részére kiterjedő
garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips
helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek
üzletágának vevőszolgálatához.

MAGYAR

Důležitá upozornění

◗ Pokud by byl poškozen přístroj, jeho síťový přívod nebo zástrčka, nesmíte ho

použít.

◗ Než přístroj připojíte do sítě, přesvědčte se, že údaj o napájecím napětí uvedený

na přístroji, souhlasí s napětím vaší světelné sítě.

Příprava přístroje k použití

- Vyčistěte konvici a držák filtru (viz "Čištění přístroje").
- Přístroj postavte na pevnou podložku.
Nestavte přístroj na horkou podložku.
Dbejte na to, aby byl přístroj mimo dosah malých dětí a aby ho děti
nemohly strhnout za přívodní kabel na zem.
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky s nulovým kolíkem.
◗ Nadbytečný přívodní kabel můžete uschovat v zadní části přístroje (obr. 1).
Dbejte na to, aby přívodní kabel nepřišel do styku s horkými díly
přístroje.
- Otevřte víko (obr. 2).
- Naplňte zásobník studenou čistou vodou až po označení MAX a vložte konvici

na její místo do přístroje (obr. 3).

Nevkládejte do držáku filtr s kávou.

- Stisknutím tlačítka přístroj zapněte (obr. 4).

B

Rozsvítí se kontrolka (pouze u typu HD7444).

Ponechte přístroj zapnutý dokud se zásobník zcela nevyprázdní.
- Jakmile všechna voda vytekla do konvice: přístroj vypněte.
Ponechte přístroj asi 3 minuty vychladnout než začnete vařit kávu.

Vaření kávy

- Otevřte víko.
- Naplňte zásobník požadovaným množstvím studené čerstvé vody (obr. 5).
Indikace na levé straně udává množství vody pro požadovaný počet velkých šálků (120
ml).
Indikace na pravé straně udává množství vody pro požadovaný počet malých šálků (80
ml).
- Uzavřete víko.
- Postavte konvici na její místo.
- Otevřte držák filtru (obr. 6).
- Do držáku vložte papírový filtr (typ 1 x 4 nebo č. 4).
Nezapomeňte okraje filtru zvlnit.
Některá provedení jsou vybavena trvalým filtrem. V takové případě není třeba
používat papírový filtr.
- Do filtru nasypte mletou kávu (obr. 7).
Pro velké šálky: jednu vrchovatou odměrku pro každý šálek.
Pro malé šálky: jednu zarovnanou odměrku pro každý šálek.
- Uzavřete víko.
- Stisknutím tlačítka přístroj zapněte.

B

Rozsvítí se kontrolka (pouze u typu HD7444).

- Po uvaření kávy přístroj vypněte.
Ponechte přístroj asi 3 minuty vychladnout než začnete vařit další kávu.

Čištění přístroje

- Odpojte přístroj od sítě.
- Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.
Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.
- Konvici a odnímatelný držák filtru můžete mýt v horké mýdlové vodě nebo v

myčce nádobí ( obr. 8).

Odstranění vodního kamene

Vodní kámen odstraňujte pravidelně. Při běžném používání:
-dvakrát až třikrát ročně při menší tvrdosti vody (méně než 18cDH);
- čtyřikrát až pětkrát při větší tvrdosti vody (více než 18cDH).
Informace o tvrdosti vody vám může poskytnout místní služebna vodárny.
- Použijte vhodný přípravek, který obdržíte v obchodě nebo lze též použít ocet,

používaný v domácnosti. Při této práci nenechávete v přístroji filtr ani kávu.

- Roztok nechte uvařit a projít přístrojem dvakrát.
Viz odstavec "Vaření kávy". Než přístroj podruhé zapnete, nechte ho asi 3 minuty
vychladnout.
- Pak naplňte zásobník čistou vodou a nechte ji rovněž dvakrát uvařit a projít

přístrojem.

- Vyjímatelné díly umyjte.

ČESKY

Stały filtr

Stały filtr jest dostępny pod numerem serwisowym:
- 4822 480 50402 ('złoty filtr)
- 4822 480 50479

Gwarancja i serwis.

Jeśli chcesz skorzystać z serwisu lub potrzebujesz informacji, bądź jeśli masz jakiś
problem, odwiedź naszą stronę w Internecie: www.philips.com lub skontaktuj się z
Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w ulotce gwarancyjnej).

Výměna dílů

Přívodní kabel

Pokud by se vám poškodil přívodní kabel, musí být nahražen pouze originální typem.
Obraťte se proto na svého dodavatele nebo přímo na autorizovanou opravnu firmy
Philips ve vaší oblasti.

Konvice

Pokud by byl poškozen síťový přívod, musí být jeho výměna svěřena organizaci,
autorizované firmou Philips nebo shodně kvalifikovaným pracovníkům, abyste předešli
možnému nebezpečí.

Trvalý filtr

Trvalý filtr lze zakoupit pod servisním označením:
- 4822 480 50402 ("zlatý" filtr)
- 4822 480 50479

Záruka & servis

Pokud byste potřebovali další informace nebo měli jakýkoli problém, navštivte
internetovou stránku www.philips.com nebo kontaktujte Informační středisko firmy
Philips. Všechna spojení na Informační středisko firmy Philips najdete na letáčku s
celosvětovou zárukou. Pokud by ve vaší oblasti nebylo Informační středisko k
dispozici, můžete kontaktovat Service Department of Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.

Подготовка электрокофеварки к работе

- Очистите кувшин и держатель фильтра (см. раздел «Очистка»)
- Поставьте электрокофеварку на устойчивую поверхность.
Запрещается ставить электрокофеваркуна горячую поверхность.
Храните электрокофеварку в недоступных для детей местах и
убедитесь в том, что дети не имеют возможности потянуть з
шнур питания.
- Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.
◗ Вы можете убрать излишек шнура питания в отсек в тыльной части

электрокофеварки (рис. 1).

Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими
поверхностями.
- Откройте крышку (рис. 2).
- Заполните водонаборный контейнер холодной свежей водой до уровня,

соответствующего отметке МАХ, и установите кувшин на место (рис. 3).

Не устанавливайте фильтр и не насыпайте кофе в корзину.

- Включите электрокофеварку, нажав кнопку (рис. 4).

B

Загорается сигнальный индикатор (только для модели HD7444).

Электрокофеварка должна работать до тех пор, пока не опустеет
водонаборный контейнер.
- После того, как вся вода окажется в кувшине, выключите

электрокофеварку.

Прежде чем Вы начнете варить кофе, электрокофеварка должна остыть в
течение не менее 3 минут.

Приготовление кофе

- Откройте крышку.
- Заполните водонаборный контейнер холодной свежей водой до

требуемого уровня (рис. 5).

Индикаторы уровня воды слева соответствуют большим чашкам (120 мл).
Индикаторы уровня воды справа соответствуют маленьким чашкам (80 мл).
- Закройте крышку.
- Установите на место кувшин.
- Откройте держатель фильтра (рис. 6).
- Установите бумажный фильтр (модель 1х4 или № 4) в держатель фильтра.
Не забудьте подогнуть уплотняющие края фильтра.
Некоторые модели кофеварки поставляются с постоянным фильтром. В этом
случае Вам нет необходимости пользоваться бумажным фильтром.
- Засыпьте в фильтр предварительно помолотый кофе (кофе мелкого

помола) (рис. 7).

Для больших чашек: Одна полная (с «горкой») мерная ложка кофе на одну
чашку.
Для маленьких чашек: Одна мерная ложка кофе (без «горки») на одну чашку.
- Закройте крышку.
- Включите электрокофеварку, нажав кнопку.

B

Загорается сигнальный индикатор (только для модели HD7444).

- Выключите электрокофеварку после завершения работы.
Прежде чем Вы начнете варить кофе в следующий раз, электрокофеварка
должна остыть в течение не менее 3 минут.

Очистка

- Отсоедините электрокофеварку от электросети.
- Протрите электрокофеварку снаружи влажной тканью.
Категорически запрещается погружать электрокофеварку в воду.
- Промойте кувшин и съемный держатель фильтра в горячей мыльной воде

или посудомоечной машине (рис. 8).

Удаление накипи

Регулярно очищайте электрокофеварку от накипи. При нормальной
эксплуатации электрокофеварки:
- 2-3 раза в год, если Вы пользуетесь мягкой водой (менее 18cDH).
- 4-5 раз в год, если Вы пользуетесь жесткой водой (более 18cDH).
Сведения о жесткости воды по месту жительства можно получить в местном
отделении органа водоснабжения.
- Пользуйтесь соответствующим средством для удаления накипи или залейте

в водонаборный контейнер раствор уксуса. Не устанавливайте фильтр и не
засыпайте кофе в держатель фильтра.

- Дайте кофеварке завершить два полных рабочих цикла.
См. раздел «Приготовление кофе». Перед началом второго цикла
электрокофеварка должна остыть.
- Для удаления остатков уксуса и накипи дайте кофеварке завершить еще

два полных рабочих цикла, залив в нее свежую холодную воду.

-

отдельные части кофеварки.

Замена деталей

Шнур питания

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в
торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании
«Филипс», или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Кувшин для кофе

Вы можете заказать новый кувшин, модель номер HD7955 или HD7956, в
зависимости от модели и цвета Вашей кофеварки. Пожалуйста, обращайтесь в
торговую организацию или сервисный центр компании "Филипс".

Постоянный фильтр

Постоянный фильтр можно заказать под сервисным номером:
- 4822 480 50402 («золотой» фильтр)
- 4822 480 50479

Гарантия и обслуживание

По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо
проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу
www.philips.com или в центр компании «Филипс» по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на
международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране
отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию компании
«Филипс» или сервисное отделение компании Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH Important ◗ Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged. ◗ Before you connect the appliance, check whether the mains voltage indicated on the appliance corresponds with the mains voltage in your home. Preparing the appliance for use - Clean the jug and
  • Страница 2 из 3
    - Pange filtrihoidikusse paberfilter (suurusega 1 x 4 või nr 4). Ärge unustage murda filtri servi. Mõnel mudelil on püsifilter, siis ei ole paberfiltrit vaja. - Pange kohvipulber (filterjahvatus) filtrisse (joonis 7). Suure tassi kohta võtke üks kuhjaga mõõtelusikatäis kohvipulbrit. Väikese tassi
  • Страница 3 из 3