Инструкция для PHILIPS HD9020

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HD9020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Оглавление инструкции

Document Outline

 • English
  • Introduction
  • General description (Fig. 1)
  • Important
   • Danger
   • Warning
   • Caution
   • Electromagnetic fields (EMF)
   • Power failure backup
  • Before first use
  • Control panel
   • Display
   • Timer buttons
   • Start/stop/cancel button
   • Menus
   • Crust colour
   • Loaf weight
  • Using the appliance
   • Preparing the appliance and ingredients
   • Selecting settings
    • Using the timer
   • After the baking process
   • Storing bread
    • Freezing/defrosting bread
   • Standard bread recipes
    • Basic white bread (programs 1 and 2)
    • Wholewheat bread (programs 3 and 4)
    • French bread (program 5)
    • Sweet bread (program 6)
    • Super rapid bread: 58 min. (program 7)
    • Gluten-free bread (program 8)
    • Dough/pizza dough (program 9, optionally menu 12 afterwards)
    • Pasta dough (program 10)
    • Strawberry or blackberry jam (program 11)
    • Blueberry, apricot, peach or pear jam (program 11)
    • Conversion table
   • Baking times and temperatures
    • Duration and temperatures in the dough stage
    • Optional: adding extra ingredients during the dough stage
    • Duration and temperatures in the baking stage 
  • Ingredients and tools
   • Ingredients
    • White flour
    • Wholewheat flour
    • Rye flour
    • Cereals, grains and seeds
    • Semolina flour
    • Fats
    • Salt
    • Sugars
    • Liquids
    • Eggs
    • Cheese
    • Yeast
    • Testing yeast activity
    • Bread mix
    • Measuring ingredients
    • Storage
   • Tools
    • Measuring spoon
    • Measuring cup
    • Problems and possible solutions
    • Опасност
    • Предупреждение
    • Внимание
    • Електромагнитни излъчвания (EMF)
    • Обезпечаване при спиране на тока
    • Дисплей
    • Бутони на таймера
    • Бутон за пуск/стоп/отмяна
    • Менюта
    • Цвят на коричката
    • Грамаж на хляба
  • Cleaning and maintenance
  • Storage
  • Environment
  • Guarantee and service
  • Troubleshooting
  • Frequently asked questions
 • Български
  • Увод
  • Общо описание (фиг. 1)
  • Важно
  • Преди първата употреба
  • Пулт за управление
  • Използване на уреда
   • Подготовка на уреда и продуктите
   • Избор на настройки
    • Използване на таймера
   • След печенето
   • Съхраняване на хляба
    • Замразяване и размразяване на хляб
   • Стандартни рецепти за хляб
    • Основен бял хляб (програми 1 и 2)
    • Пълнозърнест хляб (програми 3 и 4)
    • Франзела (програма 5)
    • Сладък хляб (програма 6)
    • Екстра бърз хляб: 58 мин. (програма 7)
    • Хляб без глутен (програма 8)
    • Тесто или тесто за пица (програма 9, по избор след това меню 12)
    • Тесто за макарони (програма 10)
    • Конфитюр от ягоди или къпини (програма 11)
    • Конфитюр от боровинки, кайсии, праскови или круши (програма 11)
    • Таблица за преобразуване
   • Температура и продължителност на печене
    • Продължителност и температури в етапа на формиране на тестото
    • По избор: добавяне на допълнителни продукти по време на етапа на формиране на тестото
    • Продължителност и температури в етапа на печене 
  • Продукти и инструменти
   • Продукти
    • Бяло брашно
    • Пълнозърнесто брашно
    • Ръжено брашно
    • Житни, зърнени и бобови култури
    • Грисово брашно
    • Мазнини
    • Сол
    • Захари
    • Течности
    • Яйца
    • Сирене
    • Мая
    • Проверка на активността на маята
    • Хлебна смес
    • Измерване на продуктите
    • Съхранение
   • Инструменти
    • Мерителна лъжица
    • Мерителна чашка
    • Проблеми и възможни решения
    • Nebezpečí
    • Výstraha
    • Upozornění
    • Elektromagnetická pole (EMP)
    • Záloha při výpadku napájení
    • Displej
    • Tlačítka časovače
    • Tlačítko spuštění/zastavení/zrušení
    • Menu
    • Barva kůrky
    • Hmotnost bochníku
  • Почистване и поддръжка
  • Съхранение
  • Опазване на околната среда
  • Гаранция и сервиз
  • Отстраняване на неизправности
  • Често задавани въпроси
 • Čeština
  • Úvod
  • Všeobecný popis (Obr. 1)
  • Důležité
  • Před prvním použitím
  • Ovládací panel
  • Použití přístroje
   • Příprava přístroje a přísad
   • Volba nastavení
    • Použití časovače
   • Po dokončení procesu pečení
   • Skladování chleba
    • Zmrazení/rozmrazení chleba
   • Základní recepty na chléb
    • Základní bílý chléb (programy 1 a 2)
    • Celozrnný chléb (programy 3 a 4)
    • Francouzský chléb (program 5)
    • Sladký chléb (program 6)
    • Super rychlý chléb: 58 min (program 7)
    • Bezlepkový chléb (program 8)
    • Těsto/těsto na pizzu (program 9, případně následně menu 12)
    • Těsto na těstoviny (program 10)
    • Jahodový nebo ostružinový džem (program 11)
    • Borůvkový, meruňkový, broskvový nebo hruškový džem (program 11)
    • Převodní tabulka
   • Doby pečení a teploty
    • Doba a teplota ve stádiu těsta
    • Volitelně: přidání přísad navíc v průběhu stádia těsta
    • Doba a teplota ve stádiu pečení 
  • Přísady a pomůcky
   • Přísady
    • Bílá mouka
    • Celozrnná mouka
    • Žitná mouka
    • Cereálie, zrníčka a semínka
    • Semolinová mouka (pšeničná krupice)
    • Tuky
    • Sůl
    • Cukry
    • Tekutiny
    • Vejce
    • Sýr
    • Droždí
    • Zkouška aktivity droždí
    • Směsi na přípravu chleba
    • Odměřování přísad
    • Skladování
   • Pomůcky
    • Odměrka
    • Odměrka
    • Problémy a možná řešení
    • Oht
    • Hoiatus
    • Ettevaatust
    • Elektromagnetväljad (EMV)
    • Varundus elektrikatkestuse korral
    • Ekraan
    • Taimeri nupud
    • Start/stopp/tühista nupp
    • Menüüd
    • Kooriku värvus
    • Leivapätsi kaal
  • Čištění a údržba
  • Skladování
  • Životní prostředí
  • Záruka a servis
  • Odstraňování problémů
  • Nejčastější dotazy
 • Eesti
  • Sissejuhatus
  • Üldkirjeldus (Jn 1)
  • Tähelepanu
  • Enne esmakasutamist
  • Juhtpaneel
  • Seadme kasutamine
   • Seadme ja koostisainete ettevalmistamine
   • Seadistuste valimine
    • Taimeri kasutamine
   • Pärast küpsetamistoimingut
   • Leiva hoiustamine
    • Leiva külmutamine/sulatamine
   • Standardsed leivaretseptid
    • Põhiline saiaretsept (programmid 1 ja 2)
    • Täisteraleib (programmid 3 ja 4)
    • Prantssai (programm 5)
    • Magus sai (programm 6)
    • Ülikiire leib: 58 min (programm 7)
    • Gluteenivaba leib (programm 8)
    • Tainas/pitsatainas (programm 9, valikuliselt allkirjeldatud menüü 12 järel)
    • Pastatainas (programm 10)
    • Maasika-või põldmarjamoos (programm 11)
    • Mustika-, virsiku- või pirnimoos (programm 11)
    • Teisendamistabel
   • Küpsetusajad ja temperatuurid
    • Taina sõtkumise kestus ja temperatuur
    • Valikuline: lisakoostisainete lisamine tainasse
    • Kestus ja temperatuur taina küpsetamisel 
  • Koostisained ja tarvikud
   • Koostisained:
    • Nisujahu
    • Täisterajahu
    • Rukkijahu
    • Teravili, terad ja seemned
    • Mannajahu
    • Rasvad
    • Sool
    • Suhkur
    • Vedelikud
    • Munad
    • Juust
    • Pärm
    • Pärmi aktiivsuse testimine
    • Leivasegu
    • Koostisainete mõõtmine
    • Hoiustamine
   • Tarvikud
    • Mõõdulusikas
    • Mõõdunõu
    • Probleemid ja võimalikud lahendused.
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
    • Elektromagnetska polja (EMF)
    • Samostalno napajanje u slučaju nestanka struje
    • Zaslon
    • Gumbi timera
    • Gumb za pokretanje/zaustavljanje/poništavanje
    • Izbornici
    • Boja korice
    • Težina štruce
  • Puhastamine ja hooldus
  • Hoiustamine
  • Keskkond
  • Garantii ja hooldus
  • Veaotsing
  • Korduma kippuvad küsimused
 • Hrvatski
  • Uvod
  • Opći opis (Sl. 1)
  • Važno
  • Prije prvog korištenja
  • Upravljačka ploča
  • Korištenje aparata
   • Priprema aparata i sastojaka
   • Odabir postavki
    • Korištenje timera
   • Nakon pečenja
   • Čuvanje kruha
    • Zamrzavanje/odmrzavanje kruha
   • Standardni recepti za kruh
    • Obični bijeli kruh (programi 1 i 2)
    • Kruh od cjelovitih žitarica (programi 3 i 4)
    • Francuski kruh (program 5)
    • Slatki kruh (program 6)
    • Kruh koji se vrlo brzo priprema: 58 min. (program 7)
    • Kruh bez glutena (program 8)
    • Tijesto/tijesto za pizzu (program 9, poslije toga dodatno izbornik 12)
    • Tijesto za tjesteninu (program 10)
    • Pekmez od jagoda ili kupina (program 11)
    • Pekmez od borovnica, marelica, breskvi ili kruški (program 11)
    • Tablica za konverziju
   • Temperature i vremena pečenja
    • Trajanje i temperature u fazi za tijesto
    • Dodatno: dodavanje dodatnih sastojaka tijekom faze za tijesto
    • Trajanje i temperature u fazi za pečenje 
  • Sastojci i alati
   • Sastojci
    • Bijelo brašno
    • Brašno od cjelovitih žitarica
    • Raženo brašno
    • Žitarice i sjemenke
    • Krupica
    • Masti
    • Sol
    • Šećeri
    • Tekućine
    • Jaja
    • Sir
    • Kvasac
    • Testiranje aktivnosti kvasca
    • Mješavina za kruh
    • Mjerenje sastojaka
    • Spremanje
   • Alati
    • Mjerna žlica
    • Mjerna šalica
    • Problemi i moguća rješenja
    • Vigyázat
    • Figyelmeztetés
    • Figyelem
    • Elektromágneses mezők (EMF)
    • Memória áramkimaradás esetén
    • Kijelző
    • Időzítő gombok
    • Indítás/leállítás/törlés gomb
    • Menük
    • Héjszín
    • Kenyér súlya
  • Čišćenje i održavanje
  • Spremanje
  • Zaštita okoliša
  • Jamstvo i servis
  • Rješavanje problema
  • Često postavljana pitanja
 • Magyar
  • Bevezetés
  • Általános leírás (ábra 1)
  • Fontos!
  • Teendők az első használat előtt
  • Kezelőpanel
  • A készülék használata
   • A készülék és a hozzávalók előkészítése
   • Beállítások megadása
    • Az időzítő használata
   • A sütési folyamat után
   • A kenyér tárolása
    • Kenyér lefagyasztása/kiolvasztása
   • Hagyományos kenyérsütési receptek
    • Egyszerű fehér kenyér (1-es és 2-es program)
    • Teljes kiőrlésű búzakenyér (3-as és 4-es program)
    • Franciakenyér (5-ös program)
    • Édes kenyér (6-os program)
    • Szupergyors kenyér: 58 perc (7-es program)
    • Gluténmentes kenyér (8-as program)
    • Dagasztás/pizzatészta dagasztás (9-es program, opcionálisan 12-es menü utána)
    • Tészta dagasztás (10-es program)
    • Eper- vagy szederlekvár (11-es program)
    • Áfonya-, sárgabarack-, őszibarack- vagy körtelekvár (11-es program)
    • Konverziós táblázat
   • Sütési idők és hőmérsékletek
    • Időtartamok és hőmérsékletek a dagasztási fázisban
    • Opcionális: extra hozzávalók hozzáadása a dagasztási fázis alatt
    • Időtartamok és hőmérsékletek a sütési fázisban 
  • Hozzávalók és eszközök
   • Hozzávalók
    • Fehér liszt
    • Teljes kiőrlésű búzaliszt
    • Rozsliszt
    • Gabonák, gabonaszemek és magok
    • Búzadara
    • Zsírok
    • Cukrok
    • Folyadékok
    • Tojás
    • Sajt
    • Élesztő
    • Az élesztő működésének ellenőrzése
    • Kenyértészta-keverék
    • A hozzávalók kimérése
    • Tárolás
   • Eszközök
    • Mérőkanál
    • Mérőpohár
    • Problémák és lehetséges megoldások
    • Қауіпті
    • Ескерту
    • Абайлаңыз
    • Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
    • Электр қуаты ажыратылғанда қалпына келтіру
    • Дисплей
    • Таймер түймелері
    • Бастау/Тоқтату/Болдырмау түймесі
    • Мәзірлер
    • Қызарту түрі
    • Нан салмағы
  • Tisztítás és karbantartás
  • Tárolás
  • Környezetvédelem
  • Jótállás és szerviz
  • Hibaelhárítás
  • Gyakran ismétlődő kérdések
 • Қазақша
  • Кіріспе
  • Жалпы сипаттама (Cурет 1)
  • Маңызды
  • Алғаш пайдаланар алдында
  • Бақылау панелі
  • Құралды қолдану
   • Құрылғы мен қоспаларды дайындау
   • Параметрлерді таңдау
    • Таймерді пайдалану
   • Пісіріп болғаннан кейін
   • Нанды сақтау
    • Нанды тоңазыту/жібіту
   • Нан пісірудің стандартты рецепттері
    • Кәдімгі ақ нан (1 және 2-бағдарлама)
    • Иленбеген ұн наны (3 және 4-бағдарлама)
    • Франсуз наны (5-бағдарлама)
    • Тәтті нан (6-бағдарлама)
    • Өте тез пісетін нан: 58 мин. (7-бағдарлама)
    • Ұлпасыз нан (8-бағдарлама)
    • Қамыр/пицца қамыры (9-бағдарлама, 12 мәзірден кейін қосымша)
    • Макарон қамыры (10-бағдарлама)
    • Бүлдірген немесе қарақат қайнатпа (11-бағдарлама)
    • Қара жидек, өрік, шабдалы немесе алмұрт қайнатпасы (11-бағдарлама)
    • Өлшемдер кестесі
   • Пісіру уақыты мен температуралары
    • Қамыр илеу барысында уақыт пен температура
    • Қосымша: қамыр илеу барысында қоспа қосу
    • Пісіру кезеңінің уақыты мен температуралары 
  • Қоспалар және құралдар
   • Ингредиенттер
    • Ақ ұн
    • Иленбеген ұн наны
    • Қара бидай ұны
    • Дақылдар, дәндер және тұқымдар
    • Манка жармасының ұнтағы
    • Майлар
    • Тұз
    • Қант
    • Сұйықтықтар
    • Жұмыртқа
    • Сыр
    • Ашытқы
    • Ашытқының белсенділігін тексеру
    • Нан қосындысы
    • Қоспаларды өлшеу
    • Сақтау
   • Аспаптар
    • Мөлшерлеу қасығы
    • Өлшеуіш ыдыс
    • Ақаулықтар және олардың шешімдері
    • Pavojus!
    • Perspėjimas
    • Įspėjimas
    • Elektromagnetiniai laukai (EML)
    • Atmintis nutrūkus maitinimui
    • Ekranas
    • Laikmačio mygtukai
    • Paleidimo/stabdymo/atšaukimo mygtukas
    • Programos
    • Plutos spalva
    • Kepalo svoris
  • Тазалау және күтіп ұстау
  • Сақтау
  • Қоршаған орта
  • Кепілдік және қызмет
  • Ақаулықтарды жою
  • Жиі қойылатын сұрақтар
 • Lietuviškai
  • Įvadas
  • Bendras aprašymas (Pav. 1)
  • Svarbu
  • Prieš naudodami pirmą kartą
  • Valdymo pultas
  • Prietaiso naudojimas
   • Prietaiso ir produktų paruošimas
   • Nustatymų parinkimas
    • Laikmačio naudojimas
   • Kepimo procesui pasibaigus
   • Duonos laikymas
    • Duonos užšaldymas ir atšildymas
   • Standartiniai duonos receptai
    • Paprasta balta duona (1-a ir 2-a programos)
    • Kvietinių miltų duona (3-a ir 4-a programos)
    • Prancūziška duona (5-a programa)
    • Saldi duona (6-a programa)
    • Greitai iškepama duona: 58 min. (7-a programa)
    • Duona be glitimo (8-a programa)
    • Tešla/tešla picai (9-a programa ir galimai 12-a programa po to)
    • Tešla makaronams (10-a programa)
    • Braškių arba gervuogių džemas (11-a programa)
    • Šilauogių, abrikosų, persikų arba kriaušių džemas (11-a programa)
    • Matavimo vienetų pakeitimo lentelė
   • Kepimo laikas ir temperatūra
    • Trukmė ir temperatūra tešlos minkymo etapu
    • Galimybė: pridėti papildomų produktų tešlos minkymo etapu
    • Trukmė ir temperatūra kepimo etapu 
  • Produktai ir įrankiai
   • Produktai
    • Kvietiniai miltai
    • Nesijoti kvietiniai miltai
    • Ruginiai miltai
    • Grūdai ir sėklos
    • Kruopmilčiai
    • Riebalai
    • Druska
    • Cukrus
    • Skysčiai
    • Kiaušiniai
    • Sūris
    • Mielės
    • Mielių aktyvumo patikrinimas
    • Duonos mišiniai
    • Produktų kiekio matavimas
    • Laikymas
   • Įrankiai
    • Dozavimo šaukštas
    • Matavimo puodelis
    • Problemos ir galimi sprendimai
    • Briesmas
    • Brīdinājums
    • Ievērībai
    • Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
    • Saglabāšanas funkcija elektroapgādes traucējumu gadījumā
    • Displejs
    • Taimera pogas
    • Iedarbināšanas/apturēšanas/atcelšanas poga
    • Izvēlnes
    • Garozas brūnums
    • Maizes klaipa svars
  • Valymas ir priežiūra
  • Laikymas
  • Aplinka
  • Garantija ir techninė priežiūra
  • Greitas trikčių šalinimas
  • Dažnai užduodami klausimai
 • Latviešu
  • Ievads
  • Vispārējs apraksts (Zīm. 1)
  • Svarīgi
  • Pirms pirmās lietošanas
  • Vadības panelis
  • Ierīces lietošana
   • Ierīces un sastāvdaļu sagatavošana
   • Iestatījumu izvēle
    • Taimera lietošana
   • Pēc cepšanas
   • Maizes glabāšana
    • Maizes sasaldēšana/atsaldēšana
   • Parastās maizes receptes
    • Parasta baltmaize (1. un 2. programma)
    • Pilngraudu kviešu maize (3. un 4. programma)
    • Franču maize (5. programma)
    • Saldā maize (6. programma)
    • Īpaši ātrā maize: 58 min. (7. programma)
    • Bezglutēna maize (8. programma)
    • Mīkla/picas mīkla (9. programma, pēc tam 12. izvēles izvēlne)
    • Makaronu mīkla (10. programma)
    • Zemeņu vai kazeņu ievārījums (11. programma)
    • Melleņu, aprikožu, persiku vai bumbieru ievārījums (11. programma)
    • Mērvienību tabula
   • Gatavošanas laiki un temperatūras
    • Ilgums un temperatūras mīklas mīcīšanas posmā
    • Izvēles: papildu sastāvdaļu pievienošana mīklas sagatavošanas laikā
    • Ilgums un temperatūras cepšanas posmā 
  • Sastāvdaļas un rīki
   • Sastāvdaļas:
    • Baltie milti
    • Pilngraudu kviešu milti
    • Rudzu milti
    • Graudaugi, graudi un sēklas
    • Mannas milti
    • Taukvielas
    • Sāls
    • Cukurs
    • Šķidrumi
    • Olas
    • Siers
    • Raugs
    • Rauga aktivitātes pārbaudīšana
    • Maizes maisījums
    • Sastāvdaļu mērīšana
    • Uzglabāšana
   • Rīki
    • Mērkarote
    • Mērglāze
    • Problēmas un iespējamais risinājums
    • Niebezpieczeństwo
    • Ostrzeżenie
    • Uwaga
    • Pola elektromagnetyczne (EMF)
    • Zasilanie rezerwowe na wypadek przerwy w dostawie prądu
    • Wyświetlacz
    • Przyciski minutnika
    • Przycisk uruchamiania/zatrzymania/anulowania
    • Menu
    • Kolor skórki
    • Waga bochenka
  • Tīrīšana un apkope
  • Uzglabāšana
  • Vides aizsardzība
  • Garantija un tehniskā apkope
  • Kļūmju novēršana
  • Visbiežāk uzdotie jautājumi
 • Polski
  • Wprowadzenie
  • Opis ogólny (rys. 1)
  • Ważne
  • Przed pierwszym użyciem
  • Panel sterowania
  • Zasady używania
   • Przygotowanie urządzenia i składników
   • Wybór ustawień
    • Korzystanie z minutnika
   • Po zakończeniu procesu wypiekania
   • Przechowywanie chleba
    • Zamrażanie/rozmrażanie chleba
   • Standardowe przepisy na chleb
    • Zwykły biały chleb (programy 1 i 2)
    • Chleb pszenny razowy (programy 3 i 4)
    • Bagietki (program 5)
    • Słodki chleb (program 6)
    • Super szybki chleb: 58 min (program 7)
    • Chleb bezglutenowy (program 8)
    • Ciasto/ciasto na pizzę (program 9, następnie opcjonalne menu 12)
    • Ciasto na makaron (program 10)
    • Dżem truskawkowy lub jeżynowy (program 11)
    • Dżem jagodowy, morelowy, brzoskwiniowy lub gruszkowy (program 11)
    • Tabela przeliczeniowa
   • Czas i temperatura wypiekania
    • Czas trwania oraz temperatura dla fazy ciasta
    • Opcjonalnie: dodawanie dodatkowych składników podczas etapu wyrabiania ciasta
    • Czas trwania i temperatura dla fazy pieczenia 
  • Składniki i narzędzia
   • Składniki
    • Biała mąka
    • Mąka pszenna razowa
    • Mąka żytnia
    • Zboża, ziarna i nasiona
    • Kasza manna
    • Tłuszcze
    • Sól
    • Cukry
    • Płyny
    • Jajka
    • Ser
    • Drożdże
    • Sprawdzanie aktywności drożdży
    • Mieszanka chlebowa
    • Odmierzanie składników
    • Przechowywanie
   • Akcesoria
    • Miarka
    • Kubek z miarką
    • Problemy i możliwe rozwiązania
    • Pericol
    • Avertisment
    • Precauţie
    • Câmpuri electromagnetice (EMF)
    • Funcţia de rezervă în caz de pană de curent
    • Afişaj
    • Butoane pentru cronometru
    • Buton de pornire/oprire/anulare
    • Meniuri
    • Culoarea crustei
    • Greutatea pâinii
  • Czyszczenie i konserwacja
  • Przechowywanie
  • Ochrona środowiska
  • Gwarancja i serwis
  • Rozwiązywanie problemów
  • Często zadawane pytania
 • Română
  • Introducere
  • Descriere generală (fig. 1)
  • Important
  • Înainte de prima utilizare
  • Panou de control
  • Utilizarea aparatului
   • Pregătirea aparatului şi a ingredientelor
   • Selectarea setărilor
    • Utilizarea cronometrului
   • După procesul de coacere
   • Păstrarea pâinii
    • Congelarea/dezgheţarea pâinii
   • Reţete de pâine standard
    • Pâine albă simplă (programele 1 şi 2)
    • Pâine din grâu integral (programele 3 şi 4)
    • Pâine franţuzească (programul 5)
    • Pâine dulce (programul 6)
    • Pâine super-rapidă: 58 min. (programul 7)
    • Pâine fără gluten (programul 8)
    • Aluat/aluat de pizza (programul 9, opţional meniul 12 ulterior)
    • Aluat pentru paste (programul 10)
    • Gem de căpşuni sau de mure (programul 11)
    • Gem de afine, caise, piersici sau pere (programul 11)
    • Tabel de conversie
   • Durate şi temperaturi de coacere
    • Durate şi temperaturi în etapa pentru aluat
    • Opţional: adăugare de ingrediente suplimentare în faza de aluat
    • Durate şi temperaturi în etapa de coacere 
  • Ingrediente şi instrumente
  • Curăţare şi întreţinere
  • Depozitarea
  • Protecţia mediului
  • Garanţie şi service
  • Depanare
  • Întrebări frecvente
 • Русский
 • Slovensky
  • Úvod
  • Opis zariadenia (Obr. 1)
  • Dôležité
  • Pred prvým použitím
  • Ovládací panel
  • Použitie zariadenia
   • Príprava zariadenia a surovín
   • Voľba nastavení
    • Používanie časovača
   • Po skončení pečenia
   • Skladovanie chleba
    • Zmrazovanie/rozmrazovanie chleba
   • Štandardné recepty na prípravu chleba
    • Obyčajný biely chlieb (programy 1 a 2)
    • Celozrnný chlieb (programy 3 a 4)
    • Francúzsky chlieb (program 5)
    • Sladký chlieb (program 6)
    • Super rýchly chlieb: 58 min. (program 7)
    • Bezlepkový chlieb (program 8)
    • Kysnuté cesto/cesto na pizzu (program 9, potom možno zvoliť program 12)
    • Cesto na cestoviny (program 10)
    • Jahodový alebo černicový džem (program 11)
    • Čučoriedkový, marhuľový, broskyňový alebo hruškový džem (program 11)
    • Tabuľka mier a váh
   • Časy a teploty pečenia
    • Časy a teploty vo fáze prípravy cesta
    • Voliteľné: pridávanie doplnkových surovín vo fáze prípravy cesta
    • Časy a teploty vo fáze pečenia 
  • Suroviny a nástroje
   • Prísady
    • Biela múka
    • Celozrnná múka
    • Ražná múka
    • Cereálie, zrná a semená
    • Pšeničná krupičková múka (semolina)
    • Tuky
    • Soľ
    • Cukry
    • Tekutiny
    • Vajíčka
    • Syr
    • Droždie
    • Testovanie aktivity droždia
    • Zmes na prípravu chleba
    • Dávkovanie surovín
    • Odkladanie
   • Náradie
    • Odmerka
    • Odmerná nádoba
    • Problémy a možné riešenia
    • Nevarnost
    • Opozorilo
    • Pozor
    • Elektromagnetna polja (EMF)
    • Podpora v primeru izpada elektrike
    • Zaslon
    • Gumbi časovnika
    • Gumb za začetek/zaustavitev/preklic
    • Meniji
    • Barva skorje
    • Teža štruce
  • Čistenie a údržba
  • Odkladanie
  • Životné prostredie
  • Záruka a servis
  • Riešenie problémov
  • Často kladené otázky
 • Slovenščina
  • Uvod
  • Splošni opis (Sl. 1)
  • Pomembno
  • Pred prvo uporabo
  • Nadzorna plošča
  • Uporaba aparata
   • Priprava aparata in sestavin
   • Izbiranje nastavitev
    • Uporaba časovnika
   • Po postopku peke
   • Shranjevanje kruha
    • Zamrzovanje/tajanje kruha
   • Standardni recepti za kruh
    • Osnovni beli kruh (programa 1 in 2)
    • Polnozrnat kruh (programa 3 in 4)
    • Francoski kruh (program 5)
    • Sladek kruh (program 6)
    • Super hiter kruh: 58 min (program 7)
    • Kruh brez glutena (program 8)
    • Testo/testo za pico (program 9, pozneje po želji meni 12)
    • Testo za testenine (program 10)
    • Jagodna ali robidova marmelada (program 11)
    • Borovničeva, marelična, breskova ali hruškova marmelada (program 11)
    • Preglednica s pretvorbami
   • Čas in temperatura peke
    • Trajanje in temperature za pripravo testa
    • Izbirno: dodajanje dodatnih sestavin med pripravo testa
    • Časi in temperature pri peki 
  • Sestavine in pripomočki
   • Sestavine
    • Bela moka
    • Polnozrnata moka
    • Ržena moka
    • Žitarice, zrna in semena
    • Zdrob durum
    • Maščobe
    • Sol
    • Sladkor
    • Tekočine
    • Jajca
    • Sir
    • Kvas
    • Preizkus kvasa
    • Mešanica za kruh
    • Odmerjanje sestavin
    • Shranjevanje
   • Pripomočki
    • Merilna žlička
    • Merilna posodica
    • Težave in možne rešitve
    • Opasnost
    • Upozorenje
    • Oprez
    • Elektromagnetna polja (EMF)
    • Sistem rezervnog napajanja u slučaju nestanka struje
    • Ekran
    • Dugmad tajmera
    • Dugme za početak/zaustavljanje/otkazivanje
    • Meniji
    • Boja korice
    • Težina vekne
  • Čiščenje in vzdrževanje
  • Shranjevanje
  • Okolje
  • Garancija in servis
  • Odpravljanje težav
  • Pogosta vprašanja
 • Srpski
  • Uvod
  • Opšti opis (Sl. 1)
  • Važno
  • Pre prve upotrebe
  • Upravljačka ploča
  • Upotreba aparata
   • Priprema aparata i sastojaka
   • Izbor postavki
    • Upotreba tajmera
   • Nakon procesa pečenja
   • Odlaganje hleba
    • Zamrzavanje/odmrzavanje hleba
   • Standardni recepti za hleb
    • Obični beli hleb (programi 1 i 2)
    • Hleb od integralnog brašna (programi 3 i 4)
    • Francuski hleb (program 5)
    • Slatki hleb (program 6)
    • Hleb koji se veoma brzo priprema: 58 min. (program 7)
    • Hleb bez glutena (program 8)
    • Testo/testo za picu (program 9, opcionalno meni 12 nakon toga)
    • Testo za testeninu (program 10)
    • Džem od jagoda ili kupina (program 11)
    • Džem od borovnice, kajsije, breskve ili kruške (program 11)
    • Tabela za konverziju
   • Temperature i vremena pečenja
    • Trajanje i temperatura u fazi za testo
    • Opcionalno: dodavanje dodatnih sastojaka tokom faze za testo
    • Trajanje i temperatura u fazi pečenja 
  • Sastojci i alatke
   • Sastojci
    • Belo brašno
    • Integralno brašno
    • Ražano brašno
    • Žitarice, semenke i plodovi
    • Griz
    • Masti
    • So
    • Šećeri
    • Tečnosti
    • Jaja
    • Sir
    • Kvasac
    • Testiranje aktivnosti kvasca
    • Mešavina za hleb
    • Merenje sastojaka
    • Odlaganje
   • Alatke
    • Kašika za merenje
    • Šolja za merenje
    • Problemi i moguća rešenja
    • Небезпечно
    • Попередження
    • Увага
    • Електромагнітні поля (ЕМП)
    • Збереження налаштувань у разі збою в електропостачанні
    • Дисплей
    • Кнопки таймера
    • Кнопка початку/зупинення/скасування
    • Меню
    • Колір скоринки
    • Вага хлібини
  • Čišćenje i održavanje
  • Odlaganje
  • Zaštita okoline
  • Garancija i servis
  • Rešavanje problema
  • Najčešća pitanja
 • Українська
  • Вступ
  • Загальний опис (Мал. 1)
  • Важлива інформація
  • Перед першим використанням
  • Панель керування
  • Застосування пристрою
   • Приготування пристрою до роботи та продуктів до використання
   • Вибір налаштувань
    • Використання таймера
   • Після випікання
   • Зберігання хліба
    • Заморожування/розморожування хліба
   • Рецепти приготування традиційного хліба
    • Білий хліб (програми 1 та 2)
    • Хліб із цільного пшеничного борошна (програми 3 та 4)
    • Французький хліб (програма 5)
    • Солодкий хліб (програма 6)
    • Супершвидке випікання хліба: 58 хв. (програма 7)
    • Безглютеновий хліб (програма 8)
    • Тісто/тісто для піци (програма 9, потім додатково меню 12)
    • Італійське тісто (програма 10)
    • Полуничне або чорничне повидло (програма 11)
    • Чорничне, абрикосове, персикове або грушеве повидло (програма 11)
    • Таблиця перетворень
   • Час випікання і температура
    • Тривалість та температура на етапі приготування тіста
    • Додатково: давання продуктів на етапі приготування тіста
    • Тривалість та температура на етапі випікання тіста 
  • Продукти та аксесуари
   • Продукти
    • Борошно вищого ґатунку
    • Цільне пшеничне борошно
    • Житнє борошно
    • Злаки, зерна та насіння
    • Манна крупа
    • Жири
    • Сіль
    • Цукор
    • Рідина
    • Яйця
    • Сир
    • Дріжджі
    • Перевірка бродіння дріжджів
    • Хлібна суміш
    • Вимірювання кількості продуктів
    • Зберігання
   • Аксесуари
    • Мірна ложка
    • Мірна чашка
    • Проблеми та їх вирішення
  • Чищення та догляд
  • Зберігання
  • Навколишнє середовище
  • Гарантія та обслуговування
  • Усунення несправностей
  • Запитання, що часто задаються