Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Podstavec zariadenia nikdy nevystavujte vysokým teplotám, účinku horúcich plynov, pary ani 

vlhkému teplu z iných zdrojov, ako je samotné zariadenie na prípravu potravín na pare. 

Zariadenie na prípravu potravín na pare neumiestňujte na fungujúci alebo ešte horúci sporák či 

varič ani do ich blízkosti.

 - Pred odpojením musí byť zariadenie vždy vypnuté.

 - Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.

 - Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. V prípade, že zariadenie použijete 

nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho 

používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips 

nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

 - Zariadenie na prípravu potravín na pare umiestnite na vodorovný a stabilný rovný povrch a 

zabezpečte okolo neho aspoň 10 cm voľného miesta, aby nedochádzalo k prehrievaniu.

 - Ak používate misky na dusenie potravín 2 a 3 spolu s ich odnímateľnými dnami, lem dna musí 

vždy smerovať nahor a dno musí zapadnúť na svoje miesto („cvaknutie“).

 - Dávajte pozor na horúcu paru vychádzajúcu zo zariadenia na prípravu potravín na pare počas 

dusenia alebo po odstránení veka. Keď kontrolujete jedlo, vždy použite kuchynské náčinie s 

dlhými rúčkami.

 - Veko vždy odstraňujte opatrne a smerom od seba. Skondenzovanú paru nechajte z veka 

odkvapkať do zariadenia na prípravu potravín na pare, aby nedošlo k obareniu.

 - Ak premiešavate horúce jedlo alebo ho vyberáte z misiek, misky na dusenie potravín vždy držte 

za jednu z rukovätí. 

 - Keď je jedlo horúce, misky na dusenie potravín vždy držte za ich rukoväte. 

 - Nepohybujte zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.

 - Nenačahujte sa nad zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.

 - Nedotýkajte sa horúcich častí zariadenia. Pri manipulácii s horúcimi časťami zariadenia vždy 

použite kuchynské chňapky.

 - Zariadenie nesmiete položiť do blízkosti alebo pod predmety, ktoré by sa mohli parou poškodiť, 

ako sú steny a príborníky.

 - Zariadenie nepoužívajte v priestoroch, kde sú prítomné výbušné a/alebo zápalné výpary.

 - Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie k časovému spínaču 

alebo diaľkovému ovládaciemu systému.

 - V nádobe na vodu sa nachádza malé sitko. Ak je toto sitko odpojené, odložte ho mimo dosahu 

detí, aby nedošlo k jeho prehltnutiu.
automatické vypnutie

Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby dusenia.

ochrana proti prehriatiu

Toto zariadenie na prípravu potravín na pare je vybavené ochranou proti prehriatiu v dôsledku 

vyvretia vody. Táto ochranná funkcia automaticky vypne zariadenie, ak ho zapnete a v nádobe na 

vodu nie je žiadna voda a tiež vtedy, ak sa počas činnosti všetka voda minie. Pred ďalším použitím 

nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare 10 minút vychladnúť.

elektromagnetické polia (eMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí 

(EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, 

bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Pred prvým použitím

 1 

 Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite súčiastky, ktoré sa dostanú do kontaktu s 

potravinami (pozrite si časť „Čistenie“).

 2 

 Vnútro zásobníka na vodu utrite navlhčenou tkaninou.

sLovensky

104

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline