Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 - Postolje aparata nemojte izlagati visokim temperaturama, vrelom plinu, pari niti vlažnoj toploti iz 

drugih izvora, osim samog aparata za kuvanje na pari. Aparat za kuvanje na pari nikada nemojte 

stavljati na uključenu ili još vruću ringlu niti pored nje.

 - Obavezno proverite da li ste isključili uređaj pre nego što izvučete kabl iz utičnice.

 - Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

 - Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ako se aparat upotrebljava 

nepropisno ili za poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima 

iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvatiti odgovornost za bilo 

kakva nastala oštećenja.

 - Postavite aparat za kuvanje na pari na stabilnu, horizontalnu i ravnu površnu, i ostavite najmanje 

10 cm slobodnog prostora oko aparata da ne bi došlo do pregrevanja.

 - Ako koristite posude za kuvanje na pari 2 i 3 sa njihovim odvojivim donjim delom, uvek vodite 

računa da ivica donjeg dela bude okrenuta nagore i da donji deo legne na mesto („klik“).

 - Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata u toku kuvanja ili kada podignete poklopac. Kada 

proveravate hranu, obavezno koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom.

 - Poklopac uvek skidajte pažljivo i dalje od sebe. Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje 

u aparat za kuvanje na pari da se ne biste opekli.

 - Posude za kuvanje na pari uvek držite za jednu od drški dok mešate vruću hranu ili je vadite iz 

posuda. 

 - Posude za kuvanje na pari uvek držite za drške ako je hrana vruća. 

 - Ne pomerajte aparat za kuvanje na pari dok radi.

 - Ne pružajte se preko aparata za kuvanje na pari dok radi.

 - Ne dodirujte vrele površine aparata. Kada rukujete vrelim delovima aparata, obavezno koristite 

kuhinjske rukavice.

 - Ne stavljajte uređaj pored ili ispod objekata koje može oštetiti para, kao što su zidovi i ormari.

 - Ne koristite aparat u prisustvu eksplozivnih i/ili zapaljivih isparenja.

 - Da se ne biste izlagali opasnosti, uređaj nikada ne priključujte na prekidač kontrolisan tajmerom 

niti na sistem sa daljinskom kontrolom.

 - U rezervoaru za vodu nalazi se malo sito. Ako se ovo sito otkači, držite ga van domašaja dece jer 

postoji opasnost od gutanja.
automatsko isključivanje

Aparat će se automatski isključiti nakon isteka podešenog vremena za kuvanje na pari.

Zaštita od suvog kuvanja

Ovaj aparat ima zaštitu od suvog kuvanja. Zaštita od suvog kuvanja automatski isključuje uređaj ako 

je uključen dok u rezervoaru za vodu nema vode ili ako sva voda ispari u toku upotrebe. Ostavite 

aparat da se hladi 10 minuta pre ponovne upotrebe.

elektromagnetna polja (eMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako 

se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je 

bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre prve upotrebe

 1 

 Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će doći u dodir sa hranom 

(pogledajte poglavlje “Čišćenje”).

 2 

 Unutrašnjost rezervoara za vodu obrišite vlažnom krpom.

Pre upotrebe

 1 

 Aparat stavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu. 

srPski

120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline