Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

14

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от 

предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/

welcome.

Общо описание (фиг. 1)

a  Капак

B  Купа за задушаване XL

C  Подвижно дъно

D  Купа за задушаване 3

E  Подвижно дъно

F  Купа за задушаване 2

g  Купа за задушаване 1

H  Тава за отцеждане

i  Подсилвател на вкуса

J  Отвор за вода

k  Основа с резервоар за вода

l  Индикатор за задушаване

M  Бутон за регулиране на времето на задушаване

Важно

Преди да използвате уредите, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го 

запазете за справка в бъдеще.

Опасност

 - Не потапяйте основата във вода и не я изплаквайте с течаща вода. 

Предупреждение

 - Преди да включите уреда в мрежата, проверете дали посоченото върху уреда 

напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.

 - Включвайте уреда само в заземен мрежов контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е 

включен както трябва в контакта.

 - Не използвайте уреда, ако щепселът, мрежовият кабелът или самият уред са повредени.

 - Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, 

упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне 

опасност.

 - Този уред не е предназначен за ползване от хора с намалени физически усещания или 

умствени недостатъци или без опит и познания, включително деца, ако са оставени без 

наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице 

относно начина на използване на уреда.

 - Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

 - Пазете захранващия кабел от достъп на деца. Не го оставяйте да виси през ръба на 

масата или работния плот, на който е сложен уредът. 

 - Никога не задушавайте на пара замразени месни, птичи или морски храни. Винаги 

размразявайте напълно тези съставки, преди да ги задушавате на пара.

 - Не използвайте никога уреда за задушаване на пара без тавичката за отцеждане, за да 

няма изтичане на гореща вода от уреда.

 - Използвайте купите за задушаване 1, 2 и 3 и купата за задушаване XL само в съчетание с 

оригиналната основа.

 - Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности. 

Български

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline