Инструкция для PHILIPS HD9120

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Внимание

 - Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не 

са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части 

вашата гаранция става невалидна.

 - Не излагайте основата на уреда на високи температури, горещи газове, пара или влага от 

други източници, освен от самия уред. Не поставяйте уреда върху или в близост до 

работеща или още гореща готварска печка.

 - Винаги проверявайте уредът да е изключен, преди да извадите щепсела от контакта.

 - Преди да почиствате уреда, винаги го изключвайте от контакта и го оставяйте да изстине.

 - Този уред е предназначен само за битови цели. Ако уредът се използва неправилно или 

за професионални или полупрофесионални цели или ако се използва по начин, който не е 

в съответствие с указанията в това ръководство за експлоатация, гаранцията става 

невалидна и Philips отказва отговорност за каквито и да е причинени щети.

 - Поставяйте уреда за задушаване на пара върху стабилна, хоризонтална повърхност и 

съблюдавайте около него да има поне 10 см празно пространство, за да се предотврати 

прегряването му.

 - Ако използвате купи за задушаване 2 и 3 с подвижните им дъна, внимавайте ръба на 

дъното да сочи нагоре и дъното да е захванато на мястото си (с щракване).

 - Пазете се от горещата пара, която излиза от уреда по време на работа или когато 

вдигнете капака. Когато проверявате храната, винаги използвайте кухненски прибори с 

дълги дръжки.

 - Винаги вдигайте капака внимателно и далеч от себе си. Оставете кондензатът да се 

оттича от капака вътре в уреда за задушаване на пара, за да избегнете опарване.

 - Винаги дръжте купите за задушаване за една от дръжките, когато разбърквате или 

изсипвате от купите горещи храни. 

 - Винаги дръжте купата за задушаване за дръжките, когато храната е гореща. 

 - Не местете уреда за задушаване на пара, докато работи.

 - Не се пресягайте над уреда за задушаване на пара, докато работи.

 - Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна, 

когато работите с горещи части на уреда.

 - Не поставяйте уреда до или под предмети, които могат да се повредят от парата, 

например стени или шкафове.

 - Не работете с уреда при наличие на взривоопасни и/или запалителни пари.

 - За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към 

таймерен ключ или система за дистанционно управление.

 - Има малко сито вътре в резервоара за вода. Ако ситото е свалено, пазете го извън обсега 

на деца, за да не позволите да бъде погълнато.
автоматично изключване

Уредът се самоизключва автоматично след изтичане на зададеното време на задушаване.

Предпазване срещу прегаряне

Този уред за задушаване на пара е снабден със защита срещу прегаряне. Защитата срещу 

прегаряне изключва уреда автоматично, ако той е включен и в резервоара няма вода или 

водата се свърши по време на работа. Изчакайте уреда за задушаване на пара да се охлади за 

10 минути, преди да го използвате отново.

Електромагнитни излъчвания (eMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните 

излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, 

уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Български

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Оглавление инструкции

Document Outline